muay thaı beyaz kuşak modüler programı

Yorumlar

Transkript

muay thaı beyaz kuşak modüler programı
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü
SPOR
MUAY THAI BEYAZ KUŞAK
MODÜLER PROGRAMI
(YETERLİĞE DAYALI)
2010
ANKARA
ÖN SÖZ
Programın amacı, Muay Thai’nin sanatsal yönü olan felsefesinin anlatılması,
teorik ve pratik şekilde eğitilmesi, toplumda Muay Thai’nin teknik ve alt yapısının olan
(Wai kru) ustaya saygı dansı, ısınma, yürüyüş, savunma, kondisyon, ve denge
hareketleri, doğru teknik ve eğitim metodları, yarışmaya hazırlık çalışmaları el, ayak,
dirsek, diz tekniklerinin ve hareketlerini uygulayabilen, teknik, taktik ve müsabaka
çalışması yapabilen ulusal ve uluslar arası yarışmalarda kendini ve ulusunu temsil
eden topluma yararlı ve kötü alışkanlıkları olmayacak ahlaklı kişi yetiştirmektir.
Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı karşıya olması ve daha karmaşık bir
yapıda bulunmaya başlaması nedeniyle, mesleki yeterliklerin de geniş tabanlı bilgilere,
becerilere ve tavırlara dayalı olmasını ve programların buna göre geliştirilmesini
zorunlu hale getirmektedir.
Program çalışmaları kapsamında yapılan sektör tarama ve inceleme çalışmaları
sonucunda sektörde faaliyet gösterilen meslekler saptanarak, bu meslekler ikinci,
üçüncü ve dördüncü seviye meslek gruplarına ayrılmıştır. Sektörde çalışan kişilerin
görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanmış,
daha sonra anketler yurdun çeşitli bölgelerinde uygulanarak mesleklere özgü
yeterlikler belirlenmiştir.
Program geliştirme sürecinin her aşamasında üniversitelerin ve ülkemizin önde
gelen sektör temsilcileri ile iş birliği yapılmış kişi ve kurumların program çalışmalarına
doğrudan katkıları sağlanmıştır. Sektör ve yükseköğretim kurumlarının beklentileri
programa yansıtılarak, mesleklere ait belirlenen yeterlikler öğretim programları ve
modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturmuştur.
Spor alanında yapılan programlarda Türk Milli Takım Antrenörleri program
çalışmalarına doğrudan katkı sağlamışlardır.
Spor alanı öğretim programları, gelişmelere bağlı olarak esnek ve sürekli
güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Bireyler kazandıkları güncel mesleki
yeterlikler doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir.
Spor alanı altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde
standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye mesleki yeterlikler kazandıracak
eğitim ve öğretim olanağı sunulmuştur.
Öğretim programında ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
İÇİNDEKİLER
ÖN SÖZ ......................................................................................................................................................... 2 İÇİDEKİLER 3
MUAY THAI (BEYAZ KUŞAK) PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR ............................................................ 4
MESLEK ELEMANI TANIMI............................................................................................................................ 4
GİRİŞ KOŞULLARI .......................................................................................................................................... 4
İSTİHDAM ALANLARI .................................................................................................................................... 4
EĞİTİM‐ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ...................................................................................... 4
EĞİTİMCİLER................................................................................................................................................. 4
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME........................................................................................................................ 4
BELGELENDİRME .......................................................................................................................................... 5
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER............................................................................................................................ 5
EĞİTİM SÜRESİ ............................................................................................................................................. 5
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ .............................................................................................................. 5
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR........................................................................................... 5
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI.............................................................................................................. 5
EĞİTİM‐ÖĞRETİM FAALİYETLERİ .................................................................................................................. 6
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ ..................................................................................................................... 6
MODÜL VE İÇERİKLERİ.................................................................................................................................. 7
YETERLİK VE MODÜL ÜNİTE TABLOSU ......................................................................................................... 7 MÖDÜL BİLGİ SAYFALARI.....……………………….……………………………………………………………………………………….8‐14
MUAY THAI (BEYAZ KUŞAK) PROGRAMINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
ALAN
: SPOR
MESLEK
: MUAYTHAI
MESLEK SEVİYESİ
: BAŞLANGIÇ
MESLEK ELEMANI TANIMI
Beyaz kuşak ön hazırlık germe ısınma esneme tekniklerini, gard ileri ve geri
vaziyetinde gidip gelme tekniklerini, diz ve dirsek vuruşlarını uygulama tekniklerini,
Muay Thai geleneksel saygı dansı (Wai Kru) ve karografı tekniklerini, beyaz kuşak
tutuş, sarılma, savurma teknikleri ile denge hareketlerini, beyaz kuşak oyun
kurallarını öğrenen ve çalışan kişidir.
GİRİŞ KOŞULLARI
1. Okuma yazma bilmek veya İlkokul mezunu olmak.
2. Mesleğin gerektirdiği işleri ve yeterlikleri yapacak bedensel ve fiziksel özelliklere
sahip olmak.
İSTİHDAM ALANLARI
Mesleğin gerektirdiği yeterlikleri kazanan bireyler, Spor alanı altında sertifika
programına katılan olan kursiyerler, sertifikalarının kazandırdığı yeterlikler
doğrultusunda,
1. Spor kulüpleri ile Gençlik Spor İl ya da İlçe Müdürlüklerinde,
2. Milli Takımda uluslar arası yarışmalar için çalışabilirler.
EĞİTİM-ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI
1. Mesleki Eğitim Merkezleri, Halk Eğitimi Merkezleri ve sektördeki işletmelerde
eğitim verilmektedir.
2. Programın uygmulanabilmesi için Spor alanı standart donanımları ve
mesleklerin gerektirdiği ekipmanlar sağlanmalıdır.
EĞİTİMCİLER
1. Programın uygulanmasında alanı spor alanında eğitim almış olan alan antrenör
ve öğretmenler görev almalıdır.
2. Programın uygulanmasında gerektiğinde spor alanı alanındaki meslek
elemanlarından yararlanılabilir.
3. Usta öğretici; bu programla ilgili modül ve yeterlikleri ile birlikte modül ve
yeterlikleri bilgisine sahip, ilgili spor federasyonundan antrenörlük belgesini almış
olmalıdır.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;
1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
4. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim
faaliyetleri değerlendirilecektir.
BELGELENDİRME
Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri
kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin
yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.
• Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı
eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
• Öğretim programının sonunda diğer modülleri başarı ile bitiren, mesleğin
yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada
değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
• Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer
mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler
değerlendirilecektir.
• Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
• Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek
istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
• Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır
ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.
YATAY VE DİKEY GEÇİŞLER
Mesleğe yönelik geniş tabanlı yeterlikler kazandırmak hedeflenmiştir.
1. Eğitimin sonunda, mesleğinde sertifika alan birey gerektirdiğinde fark eğitimi
alarak üst programı tamamlayabilir.
2. Mesleki eğitim alan veya bitirmiş olan birey; gerekli modülleri tamamlayarak
alandaki diğer dallar/meslekler arasında geçiş yapabilir.
EĞİTİM SÜRESİ
1. Meslek programının toplam eğitim süresi 280/200 saat olarak planlanmıştır.
2. Eğitim süresinin okul, işletme ve bireysel öğrenme için ayrılmış dağılımı, modüller
ile ilgili açıklamalarda belirtildiği gibi uygulanır.
ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
Modüler öğretime yönelik olarak bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri uygulanır.
1. Eğitimciler bireylere rehberlik eder.
2. Bireyler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir.
3. Bireylerin aktif olması sağlanır.
4. Bireyler araştırmaya yönlendirilir.
5. Bireyler kendi kendilerini değerlendirebilir.
6. Bireylere mesleki yeterlik kazandırmaya yönelik yöntem ve teknikler uygulanır.
İŞ BİRLİĞİ YAPILACAK KURUM VE KURULUŞLAR
. Bireyler, programın gerektirdiği öğretim faaliyetleri, istihdam olanakları ve
planlama konularında, çevredeki üniversiteler, sivil toplum örgütleri ve meslek
elemanları ile işbirliği yapılarak yönlendirilir.
ÖĞRENCİ/KURSİYER KAZANIMLARI
Programın sonunda mesleğe yönelik olarak öğrenci / kursiyer;
1. Mesleğin ait olduğu alandaki temel bilgi ve becerileri kazanabilecektir.
2. Alanın gerektirdiği temel yeterliklere sahip olabilecektir.
3. Mesleğin gerektirdiği işleri yapabilecektir.
4. Mesleğin gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir.
5. Öğrenci/Kursiyer merkezli daha aktif ve kendi hızına göre öğrenme olanağı
tanıyan kazanımlara sahip olabilecektir.
EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
Sertifika programında yer alan modüllerde öngörülen eğitim öğretim uygulamaları
yapılır.
MESLEKİ GELİŞİM MODÜLLERİ
1. Öğrenci/kursiyerin yaşam boyu kullanabileceği ve mesleki gelişmesine yararlı
olabilecek, üretken, bilim ve teknoloji üretimine yatkın, beceri düzeyi yüksek
olarak yetiştirilmesi, iyi ilişkiler kurabilmesi, işe uyum sağlayabilmesi gibi genel
bilgi ve becerilerin kazandırıldığı modüllerdir.
2. Bu modüller ile öğrenci/kursiyerlere ulusal ve uluslararası iş gücünden beklenen
yeterlikleri kazandırmak amaçlanmaktadır.
3. Mesleki
gelişim
modül
tablosundan,
çevrenin
istihdam
durumu,
öğrenci/kursiyerlerin hazır bulunuşluk düzeyi göz önüne alınarak modüller
seçilecek ve yeterlik tablosunda yer alan süreye ilave edilecektir.
4. Dördüncü seviye meslek elemanları, bütün Mesleki gelişim modüllerini
tamamlamış olacaklardır.
5. Mesleki gelişim modülleri programlardan bağımsız olarak da kullanılabilecektir.
KAZANDIRILAN YETERLİKLER
1
2
3
Sosyal hayatta sağlıklı ve etkili iletişim
kurmak ve sürdürmek
İş hayatında sağlıklı ve etkili iletişim
kurmak ve sürdürmek
Türkçeyi doğru konuşmak
4
5
6
7
8
9
10
11
Mesleği ile ilgili gelişmeleri izlemek ve
kendini kişisel olarak sürekli
geliştirmek
İşletme, finansman, pazarlama,
reklam, satış, iş hukuku, kariyer
gelişimi ve iş kurma becerileri
kazanmak
Çevreye karşı duyarlı olmak ve çevreyi
korumak
Meslek etiği gereklerine uymak
İş yerinde plan, program ve iş
organizasyonu yapmak
İşçi sağlığı mevzuatına uymak ve iş
güvenliği önlemlerini almak
Temel düzeyde araştırma yapmak
DERSİN MODÜLLERİ
SÜRE
Sosyal Hayatta İletişim
40/16
İş Hayatında İletişim
40/16
Diksiyon-1
40/32
Diksiyon-2
40/32
Kişisel Gelişim
40/16
Girişimcilik
40/24
Çevre Koruma
40/16
Meslek Etiği
40/16
İş Organizasyonu
40/16
İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı
40/24
Araştırma Teknikleri
40/16
MODÜL VE İÇERİKLERİ
•
•
•
•
•
•
•
Öğrenme süresi her modül ünitesi için 40 saattir.
Kazandırılacak yeterliğe bağlı olarak her modül 40/8, 40/16, 40/24, 40/32, 40/40
olarak yapılabilir.
Modüllerde önerilen bu süreler öğrenme faaliyetlerindeki teorik ve uygulamalı
tüm içeriği kapsar.
Modül içeriğindeki öğrenme faaliyetinin uygulanması imkânı olmadığında, diğer
okullarla ve işletmelerle iş birliği çerçevesinde uygulamalar yapılabilir.
Kursiyer/Öğrencinin önceden kazandığı yeterlikleri tekrar alma zorunluluğu
yoktur.
Modül ve yeterlikler programdaki uygulama sırasına göre alınacaktır.
Programda yer alan modül ve yeterliklerin uygulama sırası zümre kararı ile
belirlenir.
NOT: Muay Thai (Beyaz kuşak) programı yeterlikler tablosu ve modülleri
aşağıda verilmiştir.
YETERLİK VE MODÜL ÜNİTE TABLOSU
NO
1
2
3
4
5
6
YETERLİKLER
MODÜLLER
Beyaz kuşak ön hazırlık,
Beyaz kuşak ön hazırlık, germe ısınma
germe ısınma esneme
esneme tekniklerini uygulamak
teknikleri
Gard ileri ve geri
Gard ileri ve geri vaziyetinde gidip gelme vaziyetinde gidip gelme
tekniklerini uygulamak
teknikleri,
Diz ve dirsek vuruşları uygulama
Diz ve dirsek vuruşları
tekniklerini uygulamak
teknikleri
Muay Thai geleneksel
Muay Thai geleneksel saygı dansı (Wai saygı dansı (Wai Kru) ve
Kru) ve karografı tekniklerini uygulamak karografı teknikleri
Beyaz kuşak tutuş, sarılma, savurma
Beyaz kuşak tutuş,
teknikleri ile denge hareketlerini
sarılma, savurma teknikleri
uygulamak
ile denge hareketleri
Beyaz kuşak oyun kurallarını uygulamak Beyaz kuşak oyun kuralları
TOPLAM
SÜRE
40/24
40/24
40/32
40/40
40/32
40/32
240/154
ALAN
MODUL
KODU
SÜRE
ÖN KOŞUL
AÇIKLAMA
MODUL BİLGİ SAYFASI
: SPOR
: Beyaz kuşak ön hazırlık, germe ısınma esneme teknikleri
:
: 40/24
: Bu modülün ön koşulu yoktur.
: Öğrenci/Kursiyer Beyaz kuşak ön hazırlık, germe ısınma
esneme teknikleri çalışmalarının incelemesi sağlanmalıdır.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında, Beyaz kuşak
ön hazırlık, germe ısınma esneme teknikleri öğrenebilecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci/Kursiyer:
1. Muay Thai’nin temel kurallarına uygun eğitim için Beyaz kuşak ön
hazırlık, tekniklerini uygulayabilecektir.
2. Muay Thai’nin temel kurallarına uygun germe, ısınma ve esneme
çalışma tekniklerini uygulayabilecektir.
İÇERİK
A- TEMEL HAZIRLIK TEKNİKLERİ
1. Nefes Kontrolü ve kas uyarılma teknikleri,
2. Masaj teknikleri
3. Germe teknikleri
B- ISINMA ve ESNEME TEKNİKLERİ
1. Hafif Koşu ısınma teknikleri,
2. Kültür Fizik hareketleri ve ısınma teknikleri,
3. Esneme teknikleri
ALAN
MODUL
KODU
SÜRE
ÖN KOŞUL
AÇIKLAMA
MODUL BİLGİ SAYFASI
: SPOR
: Gard ileri ve geri vaziyetinde gidip gelme teknikleri,
:
: 40/32
: Bu modülün ön koşulu yoktur.
: Öğrenci/Kursiyer, Gard ileri ve geri vaziyetinde gidip gelme
tekniklerinin incelemesi sağlanmalıdır.
GENEL AMAÇ
: Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında Gard ileri ve
geri vaziyetinde gidip gelme tekniklerinin ulusal ve uluslararası
Muay Thai kurallarına uygun olarak öğrenebilecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci/Kursiyer:
3. Muay Thai’nin temel kurallarına uygun gard duruşu, gard alma
tekniklerini yapabilecektir.
4. Muay Thai’nin temel kurallarına uygun gard vaziyetinde iken ileri ve geri
yürüme tekniklerini yapabilecektir.
İÇERİK
A- TEMEL DURUŞLAR
4. Selamlama
5. Gard duruşu
B- GARD ALMA TEKNİKLERİ
4. Gard vaziyetinde ilerleme,
5. Gard vaziyetinde geri geri gelme hareketler yapabilme,
ALAN
MODUL
KODU
SÜRE
ÖN KOŞUL
AÇIKLAMA
MODUL BİLGİ SAYFASI
SPOR
:Diz ve dirsek vuruşları teknikleri
:
: 40/32
: Bu modülün ön koşulu yoktur.
: Öğrenci/Kursiyerin Diz ve dirsek vuruşları tekniklerinin
incelemesi sağlanmalıdır.
GENEL AMAÇ
:Öğrenci/kursiyer gerekli ortam sağlandığında Diz ve dirsek
vuruşları tekniklerini ulusal ve uluslararası Muay Thai
kurallarına uygun olarak öğrenebilecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci/Kursiyer:
1. Muay Thai’nin temel kurallarına uygun Diz vuruşları tekniklerini yapabilecektir.
2. Muay Thai’nin
yapabilecektir.
temel
kurallarına
uygun
Dirsek
İÇERİK
A- TEMEL DİZ TEKNİKLERİ
1. Öne Diz vuruşları,
2. Yana yapılan diz vuruşları,
3. Sıçrayarak diz vuruşları,
4. Gelen Tekmelere karşı diz uygulaması,
B- TEMEL DİRSEK VURUŞLARINA KARŞI BLOKLAR
1. Öne dirsek tekniği,
2. Yana dirsek tekniği,
3. Yukarıdan aşağı dirsek tekniği,
4. Geriye doğru dirsek tekniği,
5. Dirsekle yapılan blok teknikleri,
vuruşları
tekniklerini
MODUL BİLGİ SAYFASI
MODUL
ALAN
KODU
SÜRE
ÖN KOŞUL
AÇIKLAMA
GENEL AMAÇ
: Muay Thai geleneksel saygı dansı (Wai Kru) ve
karografı teknikleri
: SPOR
:
: 40/40
: Bu modülün ön koşulu yoktur.
: Öğrenci/kursiyerin Muay Thai geleneksel saygı dansı (Wai
Kru) ve karografi teknikleri incelemesi sağlanmalıdır.
: Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında Muay Thai
geleneksel saygı dansı (Wai Kru) ve karografı tekniklerini
uluslararası Muay
Thai kurallarına uygun olarak
öğrenebilecektir.
.
AMAÇLAR
:
Öğrenci/Kursiyer:
1. Muay Thai’ nin temel kurallarına uygun Geleneksel saygı dansı (Wai Kru)
yapabilecektir.
2.Muay Thai’ nin temel kurallarına uygun Geleneksel saygı dansı (Wai Kru)
kartografilerinin stil ve tekniklerini yapabilecektir.
İÇERİK
A- WAI-KRU DANS ŞEKİL TEKNİKLERİ
1. Müsabaka öncesi ustaya saygı dansı esneme ve dans tekniği,
2. İleri doğru dans ile yürüme tekniği,
B- GELENKSEL DANS KAROGRAFİ TEKNİKLERİ
1. Müsabaka öncesi ustaya saygı dansı sonrası kartografiler,
2. Savaş boyası dansı,
3. Ok atma dansı,
4. Mızrak dansı,
5. Yaratılan danslar,
MODÜL BİLGİ SAYFASI
MODUL
:Beyaz kuşak tutuş, sarılma, savurma teknikleri ile denge
hareketleri
ALAN
KODU
SÜRE
ÖN KOŞUL
AÇIKLAMA
: SPOR
:
:40/32
: Bu modülün ön koşulu yoktur.
: Öğrenci/Kursiyerin Beyaz kuşak tutuş, sarılma, savurma
teknikleri ile denge hareketlerinin incelemesi sağlanmalıdır.
GENEL AMAÇ
:Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında Beyaz kuşak
tutuş, sarılma, savurma teknikleri ile denge hareketlerini
ulusal ve uluslararası Muay Thai kurallarına uygun olarak
öğrenebilecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci/Kursiyer:
1.
2.
3.
4.
Muay Thai‘nin temel kurallarına uygun tutuş tekniklerini yapabilecektir.
Muay Thai‘nin temel kurallarına uygun sarılma tekniklerini yapabilecektir.
Muay Thai‘nin temel kurallarına uygun savurma tekniklerini yapabilecektir.
Denge hareketlerini ulusal ve uluslararası Muay Thai kurallarına uygun olarak
uygulayabilecektir.
İÇERİK
A- TUTUŞLAR ( RAKİBİNİ TUTTUĞUNDA )
1. Baskı ve kuvvet uygulama şekli
2. Kavrama ve teknik olarak üstün olma şekli,
B- SARILMALAR ( RAKİBİNE SARILDIĞINDA )
1. Vücudun yerleştirilmesi
2. Baskı ve kuvvet uygulama tekniği,
3. Teknik yapmayı kilitleme tekniği,
C- SAVURMALAR VE DENGE ( RAKİBİ SAVURDUĞUNDA )
1. Kolların teknik olarak boyuna yerleştirilmesi,
2. Dizlerin ve ayakların denge pozisyonlarının tekniği,
3. Boyun dengesinin korunması ve kutumla teknikleri,
3. Savurma tekniğinin yapılması.
MODÜL BİLGİ SAYFASI
MODUL
ALAN
KODU
SÜRE
ÖN KOŞUL
AÇIKLAMA
: Beyaz kuşak oyun kuralları
: SPOR
:
: 40/40
: Bu modülün ön koşulu yoktur.
: Öğrenci/Kursiyerin Muay Thai Beyaz kuşak oyun kuralları
incelenmesi sağlanmalıdır.
GENEL AMAÇ
:Öğrenci/Kursiyer gerekli ortam sağlandığında puan ve
cezaları ulusal ve uluslararası Muay Thai 1. Derece beyaz
kuşak oyun kuralları göre öğrenecektir.
AMAÇLAR
:
Öğrenci/Kursiyer:
1. Muay Thai temel kurallarına uygun Beyaz kuşak oyun kuralları ve puanları
uygulayabilecektir.
2. Muay Thai temel kurallarına uygun Beyaz kuşak oyun kuralları cezaları
uygulayabilecektir.
İÇERİK
A. Puanlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Beyaz kuşak ön hazırlık germe ısınma esneme tekniklerini,
Gard ileri ve geri vaziyetinde gidip gelme tekniklerini,
Diz ve dirsek vuruşlarını uygulama tekniklerini,
Muay Thai geleneksel saygı dansı (Wai Kru) ve karografı tekniklerini,
Beyaz kuşak tutuş, sarılma, savurma teknikleri ile denge hareketlerini,
Beyaz kuşak oyun kurallarını öğrenen ve uygulayan kişiye uygunluk puanı
B. Cezalar:
1. Beyaz kuşak ön hazırlık germe ısınma esneme tekniklerini,
2. Gard ileri ve geri vaziyetinde gidip gelme tekniklerini,
3. Diz ve dirsek vuruşlarını uygulama tekniklerini,
4. Muay Thai geleneksel saygı dansı (Wai Kru) ve karografı tekniklerini,
5. Beyaz kuşak tutuş, sarılma, savurma teknikleri ile denge hareketlerini,
6. Beyaz kuşak oyun kurallarını öğren enemeyen kişiye ceza puanı verilecektir.

Benzer belgeler