Memantine 10mg 90 Tabs KT

Yorumlar

Transkript

Memantine 10mg 90 Tabs KT
lı1HCTPYKL...\lı15'l
no npıııMeHeHııııo neKapcTBeHHoro npenaparn AJ1S1
MeAIIIL\IIIHCKOro npıııMeHeHııısı
MeMaHn1H
HaıııMeHoBaHıııe neKapcTBeHHoro npenaparn
PerncTpaı.ııııoHHbııii HoMep: nn-002088
Toproeoe Ha3eaHıııe: MeMaHrnH
Me>KAYH8POAHOe HenaTeHTOBaHHOe H83BaHıııe (MHH):
MeMaHTIIIH
neKapCTBeHHası cpopMa: Ta6JleTKIII, noKpblTble nneH04HOIİİ
060J104KOIİİ
nepeA Ha4anoM npıııeMa 3Toro npenapaTa eHıııMaTeJlbHO
np0411T81İİTe A8HHYIO IIIHCTPYKI..IIIIIO nOJlHOCTblO.
CoxpaHıııre ee. Bo3MO>KHO, BaM norpe6yercsı npo4ııırarb ee
CHOBa. npııı B03HIIIKHOBeHIIIIII AOnOJlHIIITeJlbHblX BOnpocoB,
JaAaıiire ıııx, no>Kanyıiicra, BaweMy 11e4aı1.ıeMy spa4y. 3ro
neKapCTBeHHOe cpeACTBO 6b1Jl0 BblnıııcaHO Jllll4HO BaM, 111 Bbl He
AOil>KHbı nepeAaBaTb ero APYrıııM 111114aM, Aa>Ke ecnııı sawııı
CIIIMnTOMbl OAIIIHaKOBbl.
CocTae
OôHa ma6nemKa, noKpbımaR nneHO'IHOÜ o6onO'IKOÜ, coôep;ıwm:
AKmUBHOe ae�ecmao: MeMaHTI/IHa r111APOXI10p111A 10,00 Mr;
BcnoMoaamenbHbte ae�ecmaa: 4e1111ıo1103a MıııKpoKpıııcrn1111ııı4ecKası 213,70 Mr, KpOCKapMeJ1Jl03a Harpııısı 20,00 Mr, KpeMHIIIS1
AIIIOKCIIIA KOJlJlOIIIAHbllİİ 0,30 Mr, TaJlbK 2,00 Mr, MarHııısı creapar
4,00Mr;
nneHO'IHBR o6onol/Ka Sepi film IR 777 10,00 Ma: MaKporona ııı
nonııısıııHııınosoro cnıııpra cononıııMep or 25 AO 35 %,
nOJ1111AeKCTP03a OT 25 AO 35%, KaOJllllH OT 1O AO 20%, MaKporon400 (nOJ11113TIIIJleHmıııKOJlb 400) 3 %, TIIITaHa AIIIOKCIIIA OT 15 AO
20%.
OnıııcaHıııe
npoAOilrOBaTble ra6neTKııı AB0S1K0BblnYKilOIİİ cpopMbl, noKpblTble
nneH04HOıii o6on04KOıii, 6enoro 4sera, c pıııcKoıii Ha o6eıııx
cropoHax.
<l>apMaKoTepaneeTııı4ecKaft rpynna:
CpeACTBO AJ1S1 Jle4eHııısı AeMeH4ıııııı
KoAATX[N06DX01]
<l>apMaKOJ10r114ecKıııe CBOIİİCTBa
({)apM8KOÔUH8MUKa:
5'1BJ1sısıcb HeKOHKypeHTHblM aHraroHIIICTOM N-Mernn-D-acnaprar
(NMDA)-pe4enropoB, OKa3blBaeT MOAYI1111pyıou.ıee AeıiicTBıııe Ha
myrnMareprııı4eCKYIO cıııcreMy. Perynıııpyer ıııoHHbııii rpaHcnopr,
6110Kıııpyer Ka11b4111esb1e KaHanbı, HOpMa111113yer MeM6paHHbııii
noreH4ıııa11, y11y4waer npo4ecc nepeAa4ııı HepsHoro ıııMnynbca.
Y11y4waer KOrHIIITIIIBHble npo4eCCbl, nOBbıwaer nOBCeAHeBHYIO
aKTIIIBHOCTb.
({)apMBKOKUHemuKa:
nocne npıııeMa BHYTPb 6blCTpO III nOJlHOCTblO BCaCblBaercsı.
MaKCIIIMaJlbHası KOH4eHTpa4ııısı B nnaJMe KPOBIII AOCTl/lraercsı B
Te4eHıııe 2-6 4aCOB. npııı HOpMaJlbHOIİİ cpyHKL.\111111 no4eK KyMy11sı4ıııııı
npenapara He orMe4eHo. BbıBeAeHıııe nporeKaer AByxcpaJHO.
nepıııoA nonysbıBeAeHııısı cocrnsnsıer s nepsoıii cpaJe - 4-9 4, so
BTOpoıii cpa3e - 40-65 4. Bb1B0A111TCS1 C M0401İİ.
noKa3aHıııff K npıııMeHeHııııo
,QeMeH4ııısı a11b4reıiiMeposcKoro rnna yMepeHHOıii ııı rsı>Kenoıii
creneHııı.
npoTıııeonoKa3aHıııft
lı1HA111B111AYaJlbHası nOBblWeHHası 4YBCTB111TeJ1bHOCTb K npenapary,
Bblpa>KeHHble HapyweHııısı cpyHKL.\111111 no4eK, 6epeMeHHOCTb,
rpyAHOe BCKapMill/lBaHıııe, AeTııı AO 18 JleT (B CBS13111 C
HeAOCTaT04HOCTblO AaHHblX).
C OCTOpO>KHOCTblO
na4ıııeHraM c anııınencıııeıii, paHee nepeHecwıııM cyAoporııı, 11111111
na4ıııeHTaM, c npeApacnono>KeHHOCTblO K anııınencıııııı, 6onbHblM
rnpeOTOKCIIIK030M, npııı IIIHcpapKTe MIIIOKapAa, cepAe4HOIİİ
HeAOCTaT04HOCTIII, ıııcnOJlb30BaTb C OCTOpO>KHOCTblO.
HeKOTOpbıe cpaKTOpbl, KOTOpbıe cnoco6Hbl nOBblCIIITb pH M04111,
rpe6yıor ru.ıarenbHoro Ha6nıoAeHııısı Ja na4ıııeHTOM. <t>aKTOpbı
BKJ1ıo4aıor B ce6sı paAıııKaJlbHbıe IIIJMeHeHııısı B Alilere, HanpıııMep,
nepeXOA C >KIIIBOTHOIİİ Ha pacrnreJlbHYIO nıııu.ıy, IIIJll/1 06111J1bHbllİİ
npıııeM Ll\eil04HblX >KeJlyA04HblX 6ycpepoB. TalOKe pH M04111 MO>KeT
6b1Tb nOBblWeH npııı a4111A03e no4e4HblX KaHaJ1b4eB IIIJll/1 Tsı>KeJlblX
IIIHcpeK4ııısıx M04eBblB0AS1Ll\lllX nyreıii, Bbl3BaHHblX Proteus
bacteria.
Cnoco6 npıııMeHeHıııft ııı A03bl
ne4eHıııe AOJl>KHO 6b1Tb Ha4aTO nOA Ha6J110AeHıııeM spa4a,
IIIMeıou.ıero onblT B AlllarHOCTIIIKe III ne4eHIIIIII AeMeH4ıııııı
a11b4reıiiMepOBCKOro rnna. ne4eHıııe AOJl>KHO 6b1Tb Ha4aTO TOJlbKO
B npıııcyrcTBIIIIII 111114a, KOTOpoe 6yAeT perynsıpHO KOHTponıııpoBaTb
npıııeM JleKapCTBeHHOro cpeACTBa na4ıııeHTOM. ,QıııarH03 AOJl>KeH
COOTBeTCTBOBaTb Hacrosıu.ıeıii IIIHCTPYKL.\111111.
MeMaHTIIIH npıııHıııMaercsı BHYTPb OAHOKpaTHO B OAHO III TO>Ke
BpeMsı. npıııeM nıııu.ıııı He BJ1IIIS1eT Ha npıııeM MeMaHTI/IHa.
83pOCflbtM:
noA6op A03bl
MaKCIIIMaJlbHası cyT04Hası A03a COCTaBJ1S1eT 20 Mr/cyr. ,Qnsı
CHlll>KeHııısı pıııcKa B03HIIIKHOBeHııısı He>KeJlaTeJlbHblX He6naro­
npııısıTHblX peaK4ııııii nOA60p A03bl npoııı3B0A111TCS1 OAHOKpaTHblM
ysenııı4eHıııeM npıııHıııMaeMoıii AOJbı Ha 5 Mr/cyr s re4eHıııe nepsbıx
3 HeAeilb B COOTBeTCTBl/1111 C npıııBeAeHHOIİİ cxeMoıii:
nepsası HeAensı (1-7 AeHb):
B Te4eHıııe HeAenııı HaJHa4aıor B AOJe 5 Mr/cyr.
Bropası HeAensı (8-14 AeHb):
B re4eHıııe HeAenııı Ha3Ha4aıor B AOJe 1O Mr/cyr.
TpeTbS1 HeAeJlsı (15-21 AeHb):
B Te4eHıııe HeAenııı HaJHa4aıor B AOJe 15 Mr/cyr.
C 4erseproıii HeAenııı:
HaJHa4aercsı B AOJe 20 Mr/cyr.
PeKOMeHAyeMası nOAAep>KıııBaıou.ıası A03a MeMaHTIIIHa
COCTaBJ1S1eT 20 Mr/cyr.
no)KunbtM:
Ha OCHOBaHl/1111 peJyJlbTaTOB npoBeAeHHblX KJllllHlll4eCKIIIX
IIICCJleAOBaHııııii cyT04Hası A03a AI1S1 na4ıııeHTOB B B03pacre
crapwe 65 ner ycraH0BJ1eHa 20 Mr/cyr.
JJ.emRM:
MeMaHTIIIH He peKOMeHAyercsı AI1S1 npıııeMa 111114aM MJlaAWe 18
JleT 1113-Ja HeAOCTaT04H�X AaHH�X O 6eJonacHOCTIII 111
3cpcpeKTIIIBHOCTIII.
naııueHmaM c nO'le'IHOÜ Heôocmamo'IHOCmbıo:
npııı yMepeHHO HapyweHHOIİİ cpyHKL.\111111 no4eK (KilıııpeHC
KpearnHıııHa (KK) 50 - 80 MJl/MıııH) 1113MeHeHıııe A03bl He
rpe6yercsı.
npııı yMepeHHOIİİ cpopMe no4e4HOIİİ HeAOCTaT04HOCTIII (KK 30 - 49
Mn/MıııH) Ha4anbHası cyro4Hası AOJa cocrasnsıer 10 Mr/cyr. Ecnııı
npenapar xopowo nepeHocııırcsı B re4eHıııe 7 AHeıii, cyro4Hası
A03a MO>KeT 6b1Tb ysenııı4eHa AO 20 Mr/cyr B COOTBeTCTBl/1111 co
CTaHAapTHOIİİ cxeMOIİİ noA6opa A03bl.
npııı Tsı>Kenoıii cpopMe no4e4HOIİİ HeAOCTaT04HOCTIII (KK 5 - 29
MJl/MıııH) cyro4Hası A03a COCTaBJ1S1eT 10 Mr/cyr.
naııueHmaM c ne'leHO'IHoü Heôocmamo'IHocmbıo:
npııı nerKOIİİ III yMepeHHOIİİ cpopMax ne4eH04HOIİİ HeAOCTaT04HOCTIII (creneHııı A ııı B) ııı3MeHeHıııe A03bı He rpe6yercsı. He
peKoMeHAyercsı npıııeM MeMaHTıııHa npııı rsı>Kenoıii cpopMe
ne4eH04HOIİİ HeAOCTaT04HOCTIII 1113-Ja OTCYTCTBIIIS1 AaHHblX O
npıııMeHeHıııııı.
no604HOe AelİİCTBıııe
Ecnııı Bbı JaMernnııı KaKıııe-1111160 no604Hbıe acpcpeKTbı, He
ynOMS1HYTble B AaHHOIİİ IIIHCTPYKL.\111111, IIIJll/1 KaKoıii-1111160 no604Hbllİİ
acpcpeKT npıııHsın cepbe3Hbııii xapaKrep, yseAOMıııre, no>Kanyıiicrn,
Bawero 11e4au.ıero spa4a.
no604Hbıe peaK4ıııııı Knaccıııcpııı4ıııposaHb1 no KnıııHııı4eCKıııM
nposıBJ1eHIIIS1M (B COOTBeTCTBl/1111 C nopa>KeHıııeM onpeAeJleHHblX
CIIICTeM opraHOB) 111 no 4aCTOTe BCTpe4aeMOCTIII: 04eHb 4aCTO
(� 1/10), 4aCTO (�1/100 AO < 1/10), He 4aCTO (� 1/1000 AO < 1/100),
peAKO (�1/10000 AO < 1/1000), 04eHb peAKO (< 1/10000), 4aCTOTa
He ycraHosneHa (B Hacrosıu.ıee speMsı AaHHbıe o pacnpocrpa­
HeHHocrn no604HblX peaK4ııııii OTCYTCTBYIOT).

Benzer belgeler

PDF 2.78MB - FimaInvest

PDF 2.78MB - FimaInvest sedilrezaboanos invesicionoglohda FIMAsEEAcrMSr , je u s.ogcdu ,obilrev venf 13-20/Vl londoveodedelo|e Clarom7 rond prematomecde Jldrervoj od sc'i{svojelmdineulaieu fonddima{Sl.Glasnik RSh.110/2006...

Detaylı