ġkamet tezkeresġ beyanname formu ikamet izni bilgileri

Yorumlar

Transkript

ġkamet tezkeresġ beyanname formu ikamet izni bilgileri
ĠKAMET TEZKERESĠ BEYANNAME FORMU
T.C
VALĠLĠĞĠ
Ġl Emniyet Müdürlüğü
Ġkamet Tezkere No:
.........../...................
(Declaration for Residence Permit)
Müdürlüğünüzden alacağım / almış olduğum ikametgah tezkerem hakkında aşağıdaki işlemin yapılmasını arz ederim.
I kindly request you to make necessary proceedings about my residence permit that was issued / to be issued by your Directorate.
İlk İkamet
First Residence
Uzatma
Extention
ĠKĠNCĠ ADI
YABANCILARA MAHSUS
KĠMLĠK NUMARASI
Zayi
Loss
Foreign ID number
Second Name
ADI
ÖNCEKĠ SOYADI
Name
Previous surname
SOYADI
DOĞUM TARĠHĠ
Surname
Date of birth
BABA ADI
ANA ADI
Father’s Name
Mother’s name
DOĞUM YERĠ
MĠLLĠYETĠ
Place of Birth
Nationality
UYRUĞU
MESLEĞĠNĠZ
Citizenship
Occupation
CĠNSĠYETĠ
Kadın
Female
Sex
Erkek
Male
Kısaltma
Shorten
Yıpranma
Destruction
Diğer
Other
FOTOĞRAF
PHOTO
MEDENĠ HALĠ
Bekar
Boşanmış
Yab.ile Evli
Marital status
Single
Divorced
Married to
a foreigner
T.C. Vat. Evli
Married to
a Turkish citizen
İKAMET İZNİ BİLGİLERİ (RESIDENCE PERMIT INFORMATION)
Türkiye’ye daha önce geldiniz mi ?
Have you ever been in Turkey before ?
Ġkamet tezkeresi aldınız mı ?
Did you get a residence permit card ?
Evet (Yes)
Hayır (No)
Evet (Yes)
Hayır (No)
Nereden aldınız ?
Where ?
Ġkamet izni süresi
Its validity period
Ġkamet Tezkeresi No;
The serial number of the residence
permit card;
Ne zaman ve hangi amaçla ikamet izni aldınız ?
When and for which purpose did you get your residence permit ?
Hangi amaçla ikamet izni istiyorsunuz ?
Evlilik / Marriage
For which purpose would you like to have a residence permit ?
Öğrenim /
Education
Çalışma / Work
Turistik / Touristic
Diğer ise belirtiniz /
Indicate if other
TÜRKİYE’DE BULUNDUĞUNUZ (IN TURKEY YOUR)
Ġkamet Adresi
ĠĢ Telefonu
Residence address
Office phone number
ĠĢ Adresi
Cep Telefonu
Office address
Mobile phone number
Asıl Memleketinizdeki daimi ikametgah adresiniz
Elektronik posta adresi
Permanent residence address in your home country
E-mail address
Türkiye’de size referans olacak kiĢinin bilgileri
Memleket Telefon Numarası
More information will be a reference for you in Turkey
Telephone number in your country
REFAKATİNDEKİLER (COMPANIONS)
FOTOĞRAF
PHOTO
FOTOĞRAF
PHOTO
FOTOĞRAF
PHOTO
FOTOĞRAF
PHOTO
FOTOĞRAF
PHOTO
1
2
3
4
5
ADI SOYADI
Name and Surname
DOĞUM TARĠHĠ
VE YERĠ
UYRUĞU
Date and place of
birth
Citizenship
BABA ADI
Father’s Name
ANA ADI
Mother’s Name
YAKINLIK
DERECESĠ
Relationship
ġAYET VARSA,
ÖNCEKĠ ĠK. TEZ.
NOSU
If he/she has, the serial
number of previous
residence permit
AYRI PAS. SAHĠBĠ ĠSE
TARĠH VE SAYISI
If he/she is a holder of a
different passport, the
date and number of this
passport
1
2
3
4
5
Kimliğim ve adresimle ilgili bilgi vermekten kaçındığım veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğum taktirde Kabahatlar Kanunu hükümleri çerçevesinde tarafıma iĢlem
uygulanacağından bilgim bulunmakta olup, yukarıdaki bilgilerin doğruluğunu beyan ve tasdik ederim.
I hereby certify and confirm the accuracy of the above mentioned information and I am aware that if I avoid giving information or give false statement
regarding to my identity and address, legal procedures shall be implemented to me within the framework of the provisions of the Law on Misdemeanors.
......../......../201.....
ĠMZA (Signature)

Benzer belgeler

Gençlik Yılları - Remzi Kitabevi

Gençlik Yılları - Remzi Kitabevi değerini anlamış gibiydi. Uzun uzun alkışladılar. Sahneden ayrılmak için her ayağa kalkışında, devam etmesi için sürekli alkışlarla kendisini yeniden oturttular. Neyzen sonunda; “Beni çok mutlu ett...

Detaylı