Yatak Koruyucuları

Yorumlar

Transkript

Yatak Koruyucuları
ORSA ORTOPED‹ SANAY‹
Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
Y-42 Muayene Masa Örtüsü (70x190cm)
S›v› geçirmeyen, y›kanabilir, anti bakteriyel özel dokunmufl kumafltan 70x190 cm. ebad›nda kesilen koruyucunun çabuk y›pranmas›n› engellemek için tüm kenarlar› kumaflla kaplanm›flt›r. Dört
köfleye de dikilen elastik bantlarla muayene masas›nda sabitlenmesi sa¤lanm›flt›r. Beyaz renk olarak üretilmektedir. Hasta Muayene
masalar›nda koruyucu örtü olarak kullan›lmaktad›r.
Y-43 Yatak Koruyucusu (90x190cm)
Yatak Koruyucular›
S›v› geçirmeyen, y›kanabilir, anti bakteriyel özel dokunmufl kumafltan 90x190 cm. ebad›nda kesilen koruyucunun çabuk y›pranmas›n› engellemek için tüm kenarlar› kumaflla kaplanm›flt›r. Dört
köfleye de dikilen elastik bantlarla yata¤a sabitlenmesi sa¤lanm›flt›r. Hasta karyolas›n›n üzerine serilerek kan, idrar vb. s›v›lar›n yata¤a geçmesine engel olur. Beyaz renk olarak üretilmektedir.
Y-44 Yast›k Koruyucusu (45x65cm)
S›v› geçirmeyen, y›kanabilir, anti bakteriyel özel dokunmufl kumafltan 45x65 cm. ebad›nda dikilen k›l›f›n çabuk y›pranmas›n› engellemek için tüm kenarlar› kumaflla kaplanm›flt›r. Yast›¤›n bir ucu
k›l›f›n içine yerlefltirildikten sonra di¤er uç cebe yerlefltirilerek
yast›¤›n tamamen kaplanmas› sa¤lanmaktad›r.Yast›¤›n kan,kusmuk vb. s›v›larla kirlenmesini önlemek için kullan›l›r. Beyaz renk
olarak üretilmektedir.
Y-45 Kuvöz Örtüsü (60x90cm)
S›v› geçirmeyen,y›kanabilir,anti bakteriyel özel dokunmufl kumafltan 60x90 cm. ebad›nda kesilen koruyucunun çabuk y›pranmas›n›
engellemek için tüm kenarlar› kumaflla kaplanm›flt›r. Bebek kuvözlerinde s›v› koruyucu olarak kullan›lmakta, beyaz renk olarak üretilmektedir.
Y-46 Sedye Örtüsü (60x120cm)
S›v› geçirmeyen,y›kanabilir,anti bakteriyel özel dokunmufl kumafltan 60x120 cm. ebad›nda kesilen koruyucunun çabuk y›pranmas›n›
engellemek için tüm kenarlar› kumaflla kaplanm›flt›r. Dört köfleye
de dikilen elastik bantlarla sedyeye sabitlenmesi sa¤lanm›flt›r.Sedyelerde koruyucu örtü olarak kullan›l›r. Beyaz renk olarak üretilmektedir.
156
ORSA ORTOPED‹ SANAY‹
Sa¤l›k için sa¤l›kl› seçim
Y-47 Alez Önlük
S›v› geçirmeyen, y›kanabilir, anti bakteriyel özel dokunmufl kumafltan kesilen önlü¤ün çabuk y›pranmas›n› engellemek için tüm kenarlar› kumaflla kaplanm›flt›r. Beyaz renk olarak üretilmektedir.
Y-48 Süngerli Yatak Koruyucusu (40x65cm)
S›v› geçirmeyen,y›kanabilir,anti bakteriyel özel dokunmufl kumafltan 40X65 cm. ebad›nda kesilen koruyucunun çabuk y›pranmas›n›
engellemek için tüm kenarlar› kumaflla kaplanm›flt›r. ‹çerisine yerlefltirilen süngerle daha yumuflak olamas› sa¤lanm›flt›r. Dört köfleye
de dikilen elastik bantlarla yata¤a sabitlenmesi sa¤lanm›flt›r. Hasta karyolas›n›n üzerine serilerek kan, idrar vb. S›v›lar›n yata¤a geçmesine engel olur. Beyaz renk olarak üretilmektedir.
S›v› geçirmeyen, y›kanabilir, anti bakteriyel özel dokunmufl kumafltan külot fleklinde üretilmifl, bel ve bacak kenarlar›na k›v›rma
lastik dikilmifltir. Alt›na idrar kaç›ran çocuklarda ve büyüklerde,
felçli ve yatalak hastalarda idrar›n d›flar› ç›kmas›n› engellemek için
kullan›l›r.
Y-53 Alez Muflamba Külot Welcrolu
S›v› geçirmeyen, y›kanabilir, anti bakteriyel özel dokunmufl kumafltan haz›r çocuk bezi fleklinde üretilen külotun kapanmas› sa¤
ve solda bulunan welcrolarla sa¤lanmaktad›r. Alt›na idrar kaç›ran
çocuklarda ve yafll›larda, felçli ve yatalak hastalarda, yo¤un adet
kanamas› olan bayanlarda koruyucu olarak kullan›l›r.
Y-54 Yatak Koruyucusu Çift Kiflilik (170x190cm)
S›v› geçirmeyen, y›kanabilir, anti bakteriyel özel dokunmufl kumafltan 170x190 cm. ebad›nda kesilen koruyucunun çabuk y›pranmas›n› engellemek için tüm kenarlar› kumaflla kaplanm›flt›r. Dört
köfleye de dikilen elastik bantlarla yata¤a sabitlenmesi sa¤lanm›flt›r. Hasta karyolas›n›n üzerine serilerek kan, idrar vb. s›v›lar›n yata¤a geçmesine engel olur. Beyaz renk olarak üretilmektedir.
157
Yatak Koruyucular›
Y-52 Alez Muflamba Külot

Benzer belgeler