Virus Dışı Transfüzyon Enfeksiyonları

Transkript

Virus Dışı Transfüzyon Enfeksiyonları
TRANSFÜZYON ve DİĞER
ENFEKSİYONLAR:
‘’VİRUS DIŞI TRANSFÜZYON
ENFEKSİYONLARI ’’
Dr. Emel Yılmaz
UÜTF Enfeksiyon Hastalıkları ve Kl Mikrobiyoloji AD
1
Kan ve Kan Ürünleri İle Bulaşan
Enfeksiyonlar-Ortak Özellikleri
•
•
•
•
•
•
Uzun kuluçka süresi
Latent enfeksiyon
Asemptomatik seyir
Taşıyıcılık
Pencere dönemi
Kan ve ürünlerinin saklanması
sırasında etkenlerin canlılığını
sürdürmesi
2
Transfüzyon ile Bulaşabilen Enfeksiyon Etkenleri
Virüsler
Bakteriler
Riketsiyalar
CMV
Staphylococcus spp Rickettsia rickettsii
HAV
Streptococcus spp
Coxiella burnetti
HBV-HDV
Treponema pallidum
Parazitler
HCV
Pseudomonas spp
Babesia spp
HGV Şu ana kadar
Salmonella
spp
kan transfüzyonu ile
Plasmodium spp
HEV
Brucella
spp
geçen 69 etken tanımlanmış Toxoplasma spp
HTLV-1-2
Yersinia spp
Leishmania spp
HHV-8
Serratia spp
Trypanasoma cruzi
HIV-1-2
Campylobacter spp
Parvo B19
Borrelia burgdorferi Mantarlar
WNV
Mycobacterium leprae Aspergillus spp
Penicillum spp
……..
…….
Prionlar
Candida spp
………
Beni hasta
ediyorsun
Kan Transfüzyonu ile Bulaşan
Bakteriyel Enfeksiyonlar
• Nadirdir (%0.2-0.5)
• Ancak ölüm oranı yüksektir
– Kan ürünü hazırlanması sırasında
kontaminasyon
– Donördeki asemptomatik bakteriyemi
Ürün Hazırlığı Sırasında Kontaminasyon
(1)
• a. Kan setlerinin kontaminasyonu
(üretim, nakil, saklama, ambalaj
hatası…..)
• b. Flebotomi sırasında yetersiz deri
antisepsisi ( S aureus, S epidermidis,
Propionibacterium acnes…)
6
Ürün Hazırlığı Sırasında Kontaminasyon (1)
• c. Kan kompenentleri hazırlanırken
kontaminasyon (laboratuvarda
kontaminasyon) (Bacillus spp,
Clostridium spp, Pseudomonas spp vs)
• d. Transfüzyon öncesi hazırlık (ısıtma
banyosu, uygunsuz transport, hastaya
verilme aşaması……)
7
II. Donörde bakteriyemi
•
•
•
•
•
•
Asemptomatik enfeksiyon
Küçük cerrahi girişim
Tanısal girişim
Apse drenajı
Endoskopi
Önemsenmeyen enfeksiyon odakları
(diş apsesi, enterit, osteomyelit vs)
8
Asemptomatik bakteriyemi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Streptococcus viridans
Brucella spp
Salmonella spp
Yersinia enterocolitica
Campylobacter spp
Treponema pallidum
Borrelia burgdorferi
Coxiella burnettii
Rickettsia rickettsii…..
9
• Normalde kan transfüzyonunda
bakteriyel enfeksiyon riski düşüktür;
– Hazırlık aşamasında kullanılan koruma
solüsyonları (Sodyum sitrat vs)
– Plazmada var olan humoral faktörler,
kandaki savunma hücreleri vs)
– +4 ˚C’de saklama
10
Eritrosit süspansiyonları
• 21 günden fazla bekleyen üründe risk
artar
• +4 ˚C’de bekletildiğinden özellikle
soğukta üreyen ya da canlılığın devam
ettiği Brucella spp
–
–
–
–
Yersinia spp
Citrobacter spp
Pseudomonas spp
Serratia spp gibi G(-) bakteriler sorun
olabilir 1 Ü / 38 500 Ü bakteriyel kontaminasyon
11
Trombosit süspansiyonları
• 3 gün üstünde bekleyen üründe risk
artar
– Oda ısısında bekler ( 22 ˚C)
– Birden fazla donörden hazırlanır
– Bu yüzden bakteriyel kontaminasyon riski
fazladır
– En sık deri florasından kaynaklanan
bakteriler (S epidermidis, S aureus vs )
etkendir
Çoklu donör 1 Ü/ 5000 Ü bakteriyel kontaminasyon
Aferez ile hazırlanan da risk daha az
12
• Klinik bulgu verecek mikroorganizma
miktarı ?
– 100 CFU/ mL ve üstü mortal
Trombosit süspansiyonu;
hazırlanma aşamasında ‹1 CFU/mL
beklediğinde › 1X108 CFU/mL olur
13
Bakteri ile kontamine ürünler verildiğinde;
• Ateş (38 ˚C’nin üstü ve 1 ˚C fazla veya 39 ˚C’nin
üstü)
• Titreme
Klinik
Bakteri
• Hipotansiyon
(›30sayısı
mmHg)
Bakteri türü
• bulantı-kusma
• Taşikardi (40/dk ‘nın üstü)
Hastanın immün statusu
• Oligüri Antibakteriyel tedavi alıp almadığına
• Solunum göre
sıkıntısı
değişir
• DIC
• Şok
14
• Semptomlar 15 dk-17 gün sonra
ortaya çıkabilir
• Tedaviye rağmen 1/3’ü kaybedilir
• Gram (-) bakteriyel enfeksiyonlarda
gram (+)’lere göre mortalitesi
yüksektir
15
Tedavi
• Transfüzyon hemen durdurulur
• Kan torbası incelenmek üzere kan
merkezine gönderilir
• Hastadan kan kültürü alınır
• Hastaya septik şok tedavisi hemen
başlanmalı
16
•
•
•
•
•
Genel hijyen
Sorunlu ambalajlar kullanılmamalı
Flebotomi bölgesinde lezyon olmamalı
Uygun cilt dezenfeksiyonu
Transfüzyon öncesinde verilecek kan
– Torbanın sıvı kısmında renk değişikliği
• Renk koyulaşması
• Hemoliz
– Bulanıklık açısından incelenmelidir
17
18
• Kan ve ürünlerinde saklama süresi
uzadıkça kontaminasyon riski de artar
(trombosit süspansiyonlarında 5 gün)
• Buzdolabından çıkarılan ürünler en fazla
30 dk içinde açılmadan kan bankasına
gönderilmeli (2sa ?)
19
BrusellozI)
• Ateşsiz olgularda kanda Brucella spp
bulunabilir
• Literatürde;
– 2 B melitensis ve
– 1 B abortus olgusu bildirilmiştir
•
(Morduchowichz G ve Ark. RID, 1991;13: 307-14)
Salmonelloz
• Asemptomatik donörlerden alınan
kanlarda ve özellikle trombosit
süspansiyonlarında sorun
yaratabilmektedir
• Literatürde;
– S cholera suis ve S heidelberg ile oluşan
sepsis olguları bildirilmiştir
• Rhame FS ve ark. Ann Intern Med 1973;78:633-41
• Heal JM ve ark. Transfusion, 1987;27:1-5)
21
Streptococcus bovis
• Asemptomatik bir donörden alınan
PLT süspansiyonunda üretilmiş
• Araştırılınca donörün kolon
adenokarsinomu olduğu ortaya çıkmış
Haimowitz MD Lancet 2005; 365: 1596
22
Chlamydia pneumoniae
• Atipik pnömoni etkeni ve
asemptomatik enfeksiyon olabilir
• Aort anevrizması, iskemik kalp
hastalığı, aterom plak oluşumunda rol
oynar
• Periferik kan mononükleer hücrelerde
dolaşımda bulunabilir
• Bir çalışmada sağlıklı donör
taramasında PCR ile %9 (+)’lik tespit
edilmiş
Haranaga S et al. Transfusion 2001; 41: 1114-9.
23
Yersinia enterocolitica
• Nadirdir
• Özellikle 21 gün ve daha fazla
depolanmış eritrosit
süspansiyonlarında bildirilmiştir
• Donörde asemptomatik bakteriyemi
olabilir
• Mortal seyirlidir
24
• GIS semptomları olan
• 3 haftalık depo kanı kullanımında
dikkatli olunmalı
Donasyondan önce ve sonra
GIS semptomları olmayanlardan alınan
Kanda bile bildirilmiştir
25
Sifiliz
• Etken bir spiroket olan Treponema
pallidum
• Cinsel temas, vertikal, kan ve ürünleri
ile bulaşır
• Klinik;
–
–
–
–
•
Primer
Sekonder
Latent (erken, geç) asemptomatik
Tersiyer sifiliz
26
• Ülkemiz de dahil birçok ülkede
taranması zorunlu
• Taramada nontreponemal testler
– VDRL
– RPR
• Treponemal testler
– FTA Abs
– TPI
– TPHA
27
• Transfüzyonla bulaş riski düşük
– +4 ˚C’de 48-72 saat içinde inaktive olur
– Ancak kan tüketimi fazla olan
merkezlerde 3 günden daha kısa sürede
tüketilebilir
– Spiroket miktarı fazla ise 6 güne kadar
canlılık olabilir diyenler var!
28
• Transfüzyon ile sifiliz bulaşı olursa;
–
–
–
–
–
Sekonder sifiliz oluşur
Ateş
Halsizlik
Generalize raş
Generalize LAP olur
29
• Ülkemizde 2000-2007 arasında
50495 donörde
– RPR %0.18 (+)
Ulutürk R ve ark. 2. ulusal KMTD Kongresi
30
Lyme
• Etken Borrelia burgdorferi
• Kene (İxodes spp) ile bulaşır ve
ekstrasellüler
• Günlerce asemptomatik olabilir
• Eritrosit süspansiyonlarında 6 hafta
canlılığı devam edebilir
• Bildirilmiş kan transfüzyonu ile geçiş
yok!
31
Lyme
32
• ABD’de Kan donörlerinde
seroprevalans
– %1.4-8.9 olarak bulunmuş
• Ülkemizde Düzce’de yapılan
seroprevalans çalışmasında
– Orman işçilerinde %10.9
– Kan donörlerinde %2.6
Özkurt Z. KLİMİK Derg 2007; 20: 109-20
33
Tanır G ve ark Çocuk Enf Derg 2008; 3: 117-23
Anaplasma phagocytophila
• G(-) intrasellüler bakteridir
• Kene (İxodes spp) geçişli human
granulositic erlichyosisi (HGE) olarak
bilinir
• Granülositlere tropizmi var
• Ateş, başağrısı, miyalji, lökopeni,
trombositopeni, ALT, AST yüksekliği,
ARY, ARDS gelişebilir
• Mortalite %10
35
• Tam kanda 2 hafta canlılığı devam
eder
• Donasyon öncesi kene tutunmuş
donörden geçiş bildirilmiş 1 olgu
mevcut
36
Ehrlichia chaffeensis
• Kene ile bulaşır
• Monositik Ehrlichiosis (HME) olarak
bilinir ve monositlere tropizmi var
• Asemptomatik dönem günlerce
sürebilir
• Renal yetmezlik, spontan kanama,
ensefalopati yapabilir (özellikle
splenektomilerde)
• Mortalite % 5’tir
37
• Eritrosit süspansiyonlarında 11 gün
canlılığı devam edebilir
• Kan Transfüzyonları ile bulaş
bildirilmemiş!
38
• Anaplazmoz ve Erlihyoz’da lökosit
filtrasyonu ile riskin azaltılması
mümkündür deniyor
• Etkili donör sorgulaması ve tarama testi
yok
• Kan transfüzyonu sonrası
– Endemik bölge
– Ateş ve akut gelişen trombositopeni de
Düşünülmeli
Doksisiklin ampirik başlanabilir
39
• ABD’de kan donörlerinde seroprevalans
%4.6 olarak bulunmuş
• Ülkemizde yapılan taramalarda
– Marmara Bölgesinde Ehrlichia canis %14
– Ege Bölgesinde Ehrlichia canis %40.6
– Karadeniz Bölgesinde koyunlarda Anaplasma
phagocytophila %9.9-15.3 bulunmuş
Arslan Ö. Kafkas Ü Veterinerlik Fakültesi
40
Pasteurella multocida
Literatürde 2 olgu var ;
• Aerop, G(-) kokobasildir
Donörlerden birini ~2 saat önce kedi ısırmış
• Zoonozdur
Diğer donörün ise kedileri ellerindeki yaraları
• Kedi,
köpek gibi evcil hayvanların normal
yalamış
florasında bulunur
Alıcılardan birinadirdir
endotoksemi ile ex olmuş
• Enfeksiyonları
• Sellülit, osteomyelit, infektif endokardit vs
yapabilir
Bryant BI et al. Transfusion 2007; 47: 1984-9.
• Sistemik enfeksiyonlarda mortalite %31’dir
41
Kayalık Dağlar Benekli Ateşi
Etken Rickettsia rickettsii
Kene ile bulaşır
Endoteliyal hücreye tropizmi var
Ateş, baş ağrısı, myalji, peteşiyal
döküntü, şuur değişikliği olabilir
• Tedavisiz olgularda %20-30; tedavi
verilenlerde %3-4 ölüm oranı var
•
•
•
•
42
• Tam kanda 9 gün canlılığı devam eder
• Asemptomatik dönem günlerce
sürebilir
• Kan transfüzyonu ile 1 olguda tespit
edilmiş
• Donör taraması rutin değil
43
• ABD’de kan donörlerinde
seroprevalans %4-4.2
• Ülkemizde koyun ve keçilerde yapılan
araştırmalarda;
– Rickettsia rickettsi Ab’u %69.3 (+)
bulunmuş
Arslan Ö. Kafkas Ü Veterinerlik Fakültesi
44
Coxiella burnetti
• Gram (-) kokobasildir
• Nadiren kan transfüzyonu ile geçer
• Kene, süt ve ürünleri, et, inhalasyon vs
bulaşır
• 601 donörde (18-61 yaş) C burnetti
araştırılmış;
– Faz II IgG %32.3
Ig M %2.8 pozitif bulunmuş
– % 87.6’sında hayvanlarla temas öyküsü
yok
Kılıç S ve ark New Microbiol 2008:31; 527-34
45
Transfüzyon ile Bulaşan Parazit
Enfeksiyonları
Sıtma
Babezyoz
Chaga’s Hastalığı
Toksoplazmoz
Kalaazar
Filariazis
…………
46
Sıtma
• Bulaş sivrisineklerle olur
• Dünyada yaygın
– 300-500 milyon kişi/yıl enfekte
– 1 milyon kişi /yıl ölmekte
• Transfüzyon ile bulaş nadirdir
• Donör kanında asemptomatik olarak
nadiren kalabilir
– P falciparum 2 yıldan fazla (bazen 13 yıl)
– P malariae 40 yıl
– P vivax ve P ovale 6-8 yıl
47
• Eritrositlerde bulunan aseksüel
formlar ile bulaşır
• Eritrositlerle kontamine olan
trombosit süspansiyonları ile de bulaş
bildirilmiştir
• -70 ˚C’de saklanmış gliserolize
edilerek saklanan ürünlerde de
gösterilmiş
•
Liyofilize plazmadan geçiş yok
48
• Saklanan kanda parazit
– P falciparum’da 19 gün
– Diğer türlerde 1 hafta canlı kalır
49
• Semptomlar 10 -60 gün içinde ortaya
çıkar
• Splenektomili
• İmmün yetmezlik
Mortalite
• İmmün süpresif tedavi
yüksek
• Malignite
• Gebelerde
50
• Transfüzyon sonrası uzun süren ateş
varlığında mutlaka sıtma düşünülmeli
Ekzoeritrositer
olmadığından
nüks
• Tanı;
Klinik vedönem
kanda
parazitin
görülmez
gösterilmesi
• Klinik var, parazit gösterilememiş,
ancak endemik bölge ise sıtma
düşünülmeli
51
• Sıtmanın endemik olduğu bölgeden
gelenler 3 yıl donör olarak kabul
edilmez
• Ülkemizde 2857 sayılı Kan ve Ürünleri
Kanununun 23. maddesinde sıtma
taraması zorunlu
– 1997’de Sağlık Bakanlığı Tedavi
Hizmetleri B100TH601 00004 sayılı
genelgede donör ayrımı yapılması ve risk
taşımayan donörlerin tarama yapılmasına
gerek olmadığı belirlenmiş
52
• Ülkemizde 1960-1985 arasında
• Toplam kan transfüzyonu ile geçen 93
sıtma olgusu bildirilmiş
– 86’sı P vivax
– 7’si P malariae
53
54
55
TABLO 1 – SITMA VAKALARININ
YILLARA GÖRE DAĞILIMI
YILLAR VAKA
YERLİ
EMPORTE
(YURTDIŞI
KAYNAKLI)
TOPLAM
İNSİDANS
(YÜZBİNDE)
2002
10.184
40
10.224
14,7
2003
9.182
40
9.222
13,1
2004
5.252
50
5.302
7,5
2005
2.036
48
2.084
2,8
2006
751
45
796
1,0
2007
313
45
358
0,5
• Donör sorgulaması
filtrasyonuinceleme
önerilir
• Lökosit
Mikroskopik
!
• Lökosit
ELISA,
IFAT lökosit
uygulanan
ülkeler var
filtrasyonu
ve trombositleri
tutmasına
rağmen
eritrosit donör
geçişinebulmak
izin verir
– Endemik
bölgelerde
sorun
olabilir
Parazit ile enfekte eritrositler ise filtreden
• geçemez
Endemik bölgelerde transfüzyon
yapılanlara klorokin profilaksisi
(direnç !)
57
Babezyoz
• Etken B microti
• Kene (İxodes scapularis) ile bulaşır,
zoonozdur
• Eritrositleri enfekte eder
• ABD’de (özellikle New York’ta)
endemik
58
• Ateş, baş ağrısı, ya da asemptomatik
olabilir
• İmmün yetmezlik, ileri yaş, bebek ve
splenektomilerde ağır seyirli
– Ateş, halsizlik, döküntü, artralji
– ARDS, ARY, DIC, KKY, koma
59
• Eritrosit içi parazit olduğundan
lökosit filtrasyon yeterli değildir
• Eritrosit süspansiyonlarında 35 güne
kadar canlılığı devam eder
60
• Endemik bölgede transfüzyon sonrası
– Hemolitik anemi
– Ateş varlığında babezyoz düşünülmeli
61
• ABD’nın kuzeyinde 1olgu/ 1000 Ü
transfüzyonla geçiş bildirilmiş
• Endemik bölgelerde donörlerinde
%0.3-6.9 oranında (+)
• Ancak rutin taramada lisanslı test yok
62
Ülkemizde;
• 204 koyunun % 48.9’unda Babesia ovis
Ab (+)’liği bulunmuş
• Ankara Kızılcahamam’da kene ısıran
50 olguda IFA testi ile
– %8 Babesia divergens
– % 2 olguda Babesia ovis Ab tespit edilmiş
Tanır G ve ark Çocuk Enf Hast Derg 2008; 3: 117-23
Çiçek C ve ark Turk J Vet Anim Sci 2004; 28: 683-86
63
Şagas Hastalığı
• Etken Trypanosoma cruzi
• Reduvidlerin feçesi ile mukoza, yara
kontaminasyonu ile bulaşır
• Meksika, Orta ve Güney Amerika’da
endemik
• 16-18 milyon kişi enfekte ve 25 yıldan
fazla kanlarında bulunmakta
• Kan transfüzyonu ile bulaşır
64
• Akut hastalık genelde kendini
sınırlayan asemptomatik seyirli
enfeksiyon
– Ateş, LAP, HSM olabilir
• Kronik olgularda birkaç dekat sonra
kardiyomegali, megakolon,
megaözafagus, periferik sinir
komplikasyonları olabilir
65
• Endemik bölgede 1 yıldan fazla
yaşayanlar
• Endemik bölgede doğanlar riskli kabul
edilmekte
• ABD’de T cruzi Ab tarama lisans
almıştır (Ortho®)
• Lökosit filtrasyonu transfüzyonun
önlenebildiği kabul edilmekte
66
Afrika Uyku Hastalığı
• Etken Trypanosoma brucei
rhodesiense ve T gambiense
• Glossina sinekleri ile bulaşır
• 36 ülke risk altında
• Afrika’da 3-4 milyon kişi enfekte
• 25 yıldan fazla enfekte olup
semptomsuz olabilir
• Kan nakli ile geçen 1 olgu bildirilmiş
67
Toksoplazmoz
• Etken Toxoplasma gondii
• Zoonoz , kedi, köpek kesin konak
• Zorunlu hücre içi parazitidir
• Dünyada ~500 milyon kişi enfekte
68
• Akut enfeksiyon genelde
asemptomatiktir
• İmmün yetmezliklerde myokardit,
ensefalit gibi ciddi enfeksiyonlar
olabilir
• Lökosit içinde uzun süre canlılığı devam
eder
• Donör olan ve 4 yıl önce toksoplazmoz
geçiren kişilerin kanında tespit edilmiş
• +4 ˚C’de 4-7 hafta canlılık devam eder
69
• Kan donörlerinde taramak pratik değil
– İmmün sistemi baskılanmış
– Gebe
Dikkat !
• Lökosit filtrasyonu riski
azaltmaktadır
70
• Ülkemizde seroprevalans %30.1-60.4
• Donörler arasında tarama yapılmış
– 4 olguda Toxo IgG ve Ig M (+) bulunmuş
– Üçünde düşük avidite tespit edilmiş
Ayşe C ve ark II. Ulusal KMTD Kongresi
Pappas G et al. Int J Parasitol 2009 (baskıda)
71
Kala-azar
• Etken Leishmania donovanii
• Tatarcık aracılığı ile bulaşır
• Tropikal ve subtropikal bölgeler
endemik
• Genelde asemptomatiktir
• LAP, ateş, anemi, HSM, pansitopeni
olabilir
72
• Dünyada 12 milyon kişinin enfekte
olduğu düşünülüyor
• Mononükleer hücre içinde canlılığını
sürdürür
• Kan depolarında hem intra hem de
ekstrasellüler olarak bulunur
• Nadiren transfüzyon ile bulaşır
• Lökosit filtrasyonu ile serbest
parazitler de elimine olur
73
74
Türkiye’de Leishmania Görülen Alanlar
Loa loa
• Kan nematodudur
• Afrika’da 13 milyon insan enfekte
• 21 güne kadar depo kanında
canlılıklarını sürdürmekte
• Lökosit filtrasyonu ile % 80-92
oranında geçiş azalmaktadır
76
Filariasis
• Etken Wuchereria bacrofti bir
nematoddur
• Sivrisineklerle bulaşır
• Kan ve lenf sıvısında bulunur (15 yıl)
• Transfüzyon ile bulaşabilir
• Ülkemizde Alanya’da bildirildi
77
78
Fungal Enfeksiyonlar
79
• Fungemi hemen daima semptomatiktir
• Bu kişiler donör olamaz
• Literatürde;
–
–
–
–
Aspergillus spp
Hormodendrum spp
Penicillium spp
Candida spp bildirilmiştir
80
Prionlar
81
Prionlar
• Kronik, progresif ve fatal seyirli
nörodejeneratif bir hastalıktır
• Üç formu var
– Sporadik sCJD (%85’ini oluşturur)
– Familiyal fCJD
– İatrojenik iCJD
• Variant vCJD
82
Prionlar
• Klasik CJD transfüzyon ile geçiş
olabileceği konusunda veri yok
• Diğerlerinden farklı olarak vCJD
lenfoid dokularda bulunur (apendiks ve
tonsil)
• Hayvan modellerinde transfüzyon ile
geçiş kanıtlanmış
83
• İngiltere’de
– Lökosit filtrasyonu uygulanmamış
eritrosit süspansyonu alan 4 olguda 6-8
yıl sonra nörodejeneratif hastalık
gelişmiş
– Donörler de donasyondan 17-42 ay sonra
vCJD tanısı almış
84
• Pratik bir tarama testi yok
• İmmünolojik testler deneniyor
• Kanda PrPsc varlığını göstermek
amacıyla PMCA (Protein Misfolding
Cyclic Amplifiction) araştırılmakta
• Ancak periferik kanda miktarı çok az
olduğundan sensitivitesi düşük olarak
kabul ediliyor
85
• İngiltere’de 1980-1996 yılları
arasında 3 aydan fazla kalmak
• Kuzey Avrupa ülkelerinde 6 aydan
fazla kalmak
• İngiltere’de kan transfüzyonu almış
olmak
• Endemik bölgede elde edilen sığır
kaynaklı insülin, insan kaynaklı growth
hormon, dura mater grefti, kornea
nakli uygulanmış olmak
86
• Plazma ve lökosit içeren ürünler
eritrositlere göre daha enfeksiyöz
• Lökosit filtrasyonu ile geçişin azaldığı
düşünülmektedir
87
88
• Donör tarama testlerinin seçiminde;
• Epidemiyolojik veriler
• Fiyat-yarar-etkinlik değerlendirmesi
yapılmalıdır
• Uluslar arası normlar
89
Hemovijilans
Sistemi
Saklama
Transfüzyon
endikasyonu
İnaktivasyon
Lökosit filtrasyonu
Saklama
Tarama testleri
Kalite kontrol
Donör sorgulaması
90
Güvenli
Güvenli kan
kan yoktur
yoktur
91
Enfeksiyon riskini azaltmak için
• Uygun donör seçimi (FM ve vital
bulgular dahil)
• Olası enfeksiyon etkenlerinin
taranması
• Fiziksel inaktivasyon
• Tam kan kullanımı yerine kan
kompenentlerinin kullanımı

Benzer belgeler