forklift aracinin agir yukleri tasima isinde kullanilmasinda basit

Transkript

forklift aracinin agir yukleri tasima isinde kullanilmasinda basit
Özelge: Forklift aracının ağır yükleri taşıma işinde kullanılmasında basit
usulden yararlanılıp yararlanılamayacağı.
Sayı: 62030549-120[46-2014/78]-876
Tarih: 11/04/2014
T.C.
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)
Sayı
: 62030549-120[46-2014/78]-876
11/04/2014
Konu : Forklift aracının ağır yükleri taşıma
işinde kullanılmasında basit usulden
yararlanılıp yararlanılamayacağı.
İlgide kayıtlı özelge talep formunda, ağır yükleri çatalları aracılığıyla kaldırmak ve özellikle bir araca ya da
rafa yüklemek işlerinde faaliyette bulunmak üzere 2006 yılında forklift (bir çeşit iş makinesi) aracı alarak
faaliyete
başladığınızı
belirterek,
söz
konusu
faaliyetiniz
nedeniyle
basit
usulden
faydalanıp
faydalanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 37 nci maddesinde, her türlü ticari ve sınaî faaliyetlerden doğan
kazançların ticari kazanç olduğu belirtildikten sonra, ticari kazancın, Vergi Usul Kanunu hükümlerine ve Gelir
Vergisi Kanununda yazılı gerçek (Bilânço veya işletme hesabı esası) veya basit usullere göre tespit edileceği
hükme bağlanmıştır.
Diğer taraftan, aynı Kanunun 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz
olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş, anılan maddelerde ise basit usule tabi
olmanın genel ve özel şartları açıklanmıştır. Kanunun 51 inci maddesinde de basit usulün hududu gösterilmiş
olup, 10 uncu bendinde; "Şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar ile treyler, çekici ve benzerlerinin
sahip veya işleticileri (Yapısı itibariyle sürücüsünden başka ondört ve daha aşağı oturma yeri olan ve insan
taşımaya mahsus motorlu kara taşıtları ile yolcu taşıyanlar hariç)" nin basit usulden faydalanamayacakları
hükme bağlanmıştır.
Öte yandan, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 3 üncü "Tanımlar" başlıklı maddesinde, "İş
makineleri: Yol inşaat makineleri ile benzeri tarım, sanayi, bayındırlık, milli savunma ile çeşitli kuruluşların iş ve
hizmetlerinde kullanılan; iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş; karayolunda insan, hayvan,
yük taşımasında kullanılamayan motorlu araçlardır." şeklinde tanımlanmıştır.
Forklift adı verilen araç, genel olarak ağır yükleri taşımak, kaldırmak, bir araca ya da rafa yüklemek
amacıyla kullanılan bir çeşit makine olup, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununda tanımı yapılan araçlar
arasında yer almamaktadır.
Bu hüküm ve açıklamalara göre, sadece bir forklift aracı işletmeciliği faaliyetinde bulunmanız, ikinci bir ticari faaliyetiniz olmaması şartıyla genel ve özel şartları da topluca taşımanız kaydıyla basit usulde
vergilendirilmeniz mümkün bulunmaktadır.
Bilgi edinilmesini rica ederim.
(*) Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.
(**) İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge
geçersizdir.
(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla
vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi
hesaplanmayacaktır.

Benzer belgeler

kendi imalati olan tahta tablolarin bir isyeri acilarak satisi yapilmasi

kendi imalati olan tahta tablolarin bir isyeri acilarak satisi yapilmasi             Diğer taraftan, Gelir Vergisi Kanununun 46 ncı maddesinde, 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançlarının basit usulde tespit olunacağı belirtilmiş...

Detaylı

tas baski ve guaj teknikleri kullanarak boya ve cesitli akrilik

tas baski ve guaj teknikleri kullanarak boya ve cesitli akrilik                         esnaf muaflığından faydalanmanız mümkün bulunmamakta olup, Gelir Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca ticari kazanç mükellefiyetinizin tesis edilmesi gerekmektedir.            ...

Detaylı

Özelge: Evde yapılan kek, börek, reçel gibi ürünlerin pazar

Özelge: Evde yapılan kek, börek, reçel gibi ürünlerin pazar sattığınız kek, pasta börek gibi ürünler nedeniyle, Gelir Vergisi Kanununun 9/1 inci maddesi uyarınca, erişte, tarhana ve reçel gibi ürünler nedeniyle 9/6 ncı maddesi uyarınca esnaf muaflığından ya...

Detaylı

Perakende Satış Fişinin Yabancı Para Cinsinden Düzenlenmesi hk.

Perakende Satış Fişinin Yabancı Para Cinsinden Düzenlenmesi hk. amacıyla kullanılan bir çeşit makine olup, 2918 sayılı  Karayolları Trafik Kanununda tanımı yapılan araçlar arasında yer almamaktadır.             Bu hüküm ve açıklamalara göre, sadece bir forklift...

Detaylı

Serbest Bölgede Ücret İstisnası hakkında örnek özelgeye ulaşmak

Serbest Bölgede Ücret İstisnası hakkında örnek özelgeye ulaşmak Buna göre, serbest bölgede üretimini yaptığınız ürünlerin ilgili mevzuatta yer alan düzenlemelere uygun olarak ihraç edilmemesi nedeni ile personel ücretleri ile ilgili olarak 1 Seri No.lu 3218 say...

Detaylı