kapak.fh11

Yorumlar

Transkript

kapak.fh11
ÜRÜN HABERLER‹
GÖSTERGE LAMBALARI
M‹N‹ UZAKTAN KUMANDA
KOMPAKT PENSE
Kolay ve H›zl› Montaj
Acil Stop Gerektirmeyen Uygulamalarda
Yerli Üretim
AN-EL taraf›ndan gelifltirilen, kolay ve h›zl›
montaj› yap›labilen, yeni seri gösterge
lambalar›n› mevcut uygulaman›za kolayl›kla
adapte edebilirsiniz. Yeni ürünün ad› F1C
(Fast one connect). Bu ürün önceki ürünler
gibi özel bir terminal ya da kablo ba¤lant›s›
gerektirmemekte, bu yüzden kolay, h›zl›
uygulanmakta dolay›s›yla maliyet avantaj›
oluflturmaktad›r. 0,35-0,50mm2 tek yada çok
damarl› kablolarla ba¤lant› yap›labilir. Ba¤lant›
tek yönlü kablo ucunun ba¤lant› noktas›na
yerlefltirilmesi ile sa¤lan›r. Sökme ifllemi için,
ince uçlu bir pim ile ba¤lant› kilidi aç›lmal›d›r.
Yayg›n olarak kullan›lan 6, 9, 10mm panel
ölçülerinde 12-24-125-250VAC ve 125°C
ve 150°C ›s› dayan›ml› olarak üretilebilmektedir. Bu ürün, AN-EL taraf›ndan
müflteri beklentileri göz önüne al›narak ve
35 y›ll›k sektördeki deneyimi ile tasar›m›
yap›lm›fl ve 551 Say›l› kanun kapsam›nda
Patent ile korunma alt›ndad›r.
Mito özellikle acil stop gerektirmeyen
endüstriyel uzaktan kumanda uygulamalar›
için gelifltirilmifltir. 2, 4, 6 veya 8 komutla
çal›flan cihaz 868 - 870 Mhz frekans›nda aç›k
alanda 150 metreye dek sorunsuz kullan›labilir.
Yaklafl›k bir sigara paketi büyüklü¤ündeki
verici ünitesiyle standart endüstriyel ihtiyaçlar
d›fl›nda inflaat, nakliye, denizcilik ve tar›m
sektörlerinde farkl› ihtiyaçlara da uygun fiyat›yla
cevap vermektedir. Di¤er bafll›ca özellikleri;
IP 67 koruma s›n›f›, -20 /+55 °C aras› ortamda
çal›flma, 50 saat flarj süreli dahili lityum pildir.
Kumanda flifrelemesi sayesinde yetkisiz kiflilerin
kullan›m›n› engellenebilir.
Coflkunöz firmas›
taraf›ndan gelifltirilen ve
direnç kayna¤› ile metal
birlefltirmelerde kullan›lan CMF Kompakt
Pensenin en önemli
avantajlar›, ak›m kay›plar›n›n daha az olmas›,
enerji sarfiyat› ve
üretim alan›n› daha
verimli kullanabilmesidir. Kompakt pense ayn› zamanda ifl ve
iflçi sa¤l›¤›n› önemseyen ergonomik ve
endüstriyel bir tasar›m ürünüdür. CMF
Kompakt Pensesinin öne ç›kan en güçlü
yanlar›ndan biri ise otomotiv ana sanayiden
al›nan geribildirimlerle gelifltirilmifl olmas›d›r.
CMF Kompakt Pensesi, Otomotiv Ana ve
Yan sanayinde en zor parçalarda bile
kullan›labilecek bir ürün oldu¤unu
›spatlamaktad›r. Ürün, montaj ve demontaj
kolayl›¤›, bak›m kolayl›¤› gibi özellikleri
bak›m›ndan da piyasada rakipsizdir. CMF
Kompakt pensede olabildi¤ince standart raf
malzemeleri kullan›larak kolay ve çabuk temin
edilebilir bir kompozisyon oluflturulmufltur.
Bu kompozisyon kullan›c›ya olas› ar›zalarda
yedek parça temini ve maliyet konusunda
kolayl›k sa¤lamaktad›r.
AN-EL
Tel : +90 216 3077401
Fax : +90 216 3077404
TREVOLUTION
Tel : +90 216 5910516
Fax : +90 216 5910517
COfiKUNÖZ
Tel : +90 224 280 0110
Fax : +90 224 2431146
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 25261 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 25331 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 25316 giriniz.
S‹L‹ND‹R‹K FOTOSEL
THERMOCOUPLE'LAR
USB-RS485 DÖNÜfiTÜRÜCÜ
40 mm Sensör Boyu
Hermetik S›zd›rmazl›
USB 1.1 ve 2.0 Uyumlu
Yeni Datasensor M18 silindirik S15 serisininin
temel özelli¤i 40 mm olan k›sa sensör
boyudur ki bu özellikle k›s›tl› alanlardaki
uygulamalarda kullan›lamayan standart M18
sensörlere göre daha uygun bir çözüm sunar.
Yeni S15 serisi kablolu tip olmas› ise azalt›lm›fl
boyut konseptini maksimize etmesinin
yan›nda ayn› zamanda en iyi montaj esnekli¤ini
sunmas›n› sa¤lar. S15 serisinin hassasiyet
ayars›z olmas› montaj›n kolay ve h›zl› olmas›n›
sa¤lar. Bu yenilik en zor uygulama alanlar›nda
performans› de¤iflmeksizin keskin ve kararl›
bir alg›lama sunar. S15 sensöründeki optik
fonksiyonlar tüm endüstriyel ortamlar için
tasarlanm›flt›r. Yeni S15 serisi özellikle zor
ortam flartlar› içeren bir çok kritik uygulama
için IP69K mekanik koruma özelli¤i sayesinde
idealdir. Kullan›m alanlar›ndan baz›lar› flunlard›r:
A¤aç iflleme makineleri, Paketleme
makineleri, Seramik endüstrisindeki seramik
aktar›m konveyörleri, Otomatik depolarda
tafl›ma hatlar›, fiifleleme ve ambalaj makineleri,
G›da endüstrisindeki otomatik makineler.
Omega, HSTC Serisi hermetik olarak
s›zd›rmaz uçlu proplar ile PFA yal›t›ml› s›cakl›k
sensörlerinde komple bir çeflitlilik sunmaktad›r.
Eflsiz tasar›m, ölçüm jonksiyonu üzerinde
kesintisiz bir PFA korumas›na sahip olup,
Kimyasallarla ve Petrole (Ya¤lara) karfl›
kendisini daha da mukavemetli yapacak
biçimde, rutubete ve korozyona karfl› da
s›zd›rmaz ve korumal› tasarlanm›flt›r.
Termokupl fleklinde bulunmas›n›n yan› s›ra,
çok çeflitli tatbikatlar için de uygun, küçük,
esnek ve elektriksel olarak yal›t›lm›fl RTD
sensörler de mevcuttur. Bu küçük
boyutlardaki proplar, h›zl› bir tepki süresine
sahiptir ve 250°C (482°F)'ye varan çal›flma
de¤erlerine sahiptir.
ORDEL SBA200 cihaz›, endüstride s›kça
kullan›lan RS485 standard› sinyallerin USB
arayüzüne dönüfltürülmesini sa¤lar. USB 1.1
ve 2.0 deste¤i, otomatik baud-rate ve yön
tespiti, izolasyon ve ESD korumas› özellikleri
ile saha verilerinin kullan›lmas›nda büyük
kolayl›k sa¤lar. Cihaz›n teknik özellikleri
flunlard›r: USB 1.1 ve 2.0 uyumlu, 300 ... 3M
Baud iletiflim h›zlar› deste¤i, Otomatik yön
ak›fl kontrolü, Otomatik baud rate tan›ma,
Portlar aras› 3kV izolasyon voltaj›, ESD
korumas›, Harici güç kayna¤› gerektirmez,
Güç, alma ve gönderme ledleri.
ANT MÜHEND‹SL‹K
Tel : +90 216 4999111
Fax : +90 216 4999333
OMEGA ENGINEERING, ‹NG‹LTERE
Tel : +44 0 161 777 6611
Fax : +44 0 161 777 6622
ORDEL
Tel : +90 312 4818689
Fax : +90 312 4816068
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 25262 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 25285 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 25234 giriniz.
30
EK‹M 2008