ALTO FORCE E X-TRA

Yorumlar

Transkript

ALTO FORCE E X-TRA
ALTO FORCE E X-TRA
DA
NO
SV
FI
DE
FR
NL
IT
ES
PT
EL
PL
CS
HU
TR
Instruktionsbog .............................
Instruksjonsbok .............................
Instruktionsbok .............................
Käyttöohje.....................................
Betriebsanweisung ........................
Manuel d'Instructions....................
Gebruikershandleiding ..................
Manuale di istruzioni ....................
Manual de Instrucciones ...............
Manual de Instruções ....................
γχειριδιο οδηγιων ....................
Instrukcja obsługi ....................
Návod k obsluze ......................
Üzemeltetési útmutató.............
Ýþletme kýlavuzu ..........................
3
9
15
21
27
33
39
45
51
57
63
69
75
81
87
-
8
14
20
26
32
38
44
50
56
62
68
74
80
86
92
7
5
8
6
5a
5b
9
15
16
10
14
12
2
11
17
1
13
3
4
4a
2
Yeni ALTO Yüksek basýnçlý temizleyiciniz hayýrli olsun.
ALTO, nun yeni yüksek basýnçlý temizleyicileri tam temizlik konusundaki beklentinize ve arzunuza cevap
vereceðinde eminiz.
Þu anda temizleyici bir aletiniz var, bu alet yapmýþ olduðunuz iþi daha hafif ve kolaylaþtýrýr. Önceleri zor
ve güç olan iþlerin, þimdiyse ayný iþleri bir kaç dakikada hal etmek mümkün - ve dahada iyi bir sonuç elde
etmek kaydý ile.
Beklentinizin aksine - yüksek basýnçlý temizleyicinizde herhangi bir sorun olursa 7.0. bölümdeki bilgilerle hal
edilemez ise - ALTO´nun servis aðý yardim etmek için emrinizdedir.
ALTO dünya geneline yayilmiþ ve dalýnda bilgi ve tecrübesi ile tam etkin ve çevreye uygun temizlik
çözümlerini geliþtirme ve üretimi yapmaktadýr. Bizim üretim proðramlarýmýz temizlik çözümlerini ve seçkin
müþteri gruplarýný kapsamaktadýr - makinadan, ev aletlerinden büyük sanayi temizlik sistemlerine kadar.
ALTO´nun deneyimi temizlik ve temizlik ihtiyaçlari göz önünde bulundurmuþtur. Anahtar kelime ”güven”- biz
buna Total Cleaning Confidence™ diyoruz. Arzu ederiz´´ki sizin yeni müþteri olarak temizlik aracýnýza tam
güven duymanýz, bunuda siz bizde bulursunuz, bu bulunan ürünlerin en iyisi ve tüm beklentinize cevap
verecek nitelikte.
Dostane sayðýlarýmla
ALTO Danmark A/S
Kullanýlacak olan yerler
Kullanýlmasi gerekli olan bu ürünlerin özel/ þahsi
evlerde´ki temizlik ihtiyacinda kullanýlmasi gereklidir
Araba, motorsiklet, kayýk, kamping arabasý,
çekici, fayans yerler, çitler, duvarlar, bahçe
mangalý, bahçe mobilyasi v.b.
Model örneði (P 11 897)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Içeriði
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
TR
Hazýrlýk ....................................................... 88
Kullanma kýlavuzu ....................................... 88
Malzemeler ................................................. 89
Bakýmý dahil deðil ....................................... 90
Muhafaza etme............................................ 90
Soru ve cevap ............................................ 91
Hatalarý bulma ve hatalarý düzeltme ........... 91
Garanti ....................................................... 96
Aksesuvar saklama yeri .............................. 97
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Ara kablo
Açma-/kapatma çevirme düðmsi - ON/OFF
Yüksek temizleyici baðlantýsý
Su ve filtre baðlantýsý
Yüksek basýnçlý için hortum yýkama kolu açýp
kapatmali
Görüntülü çekme süngülü ve sesli debrýyaj
Her yöne dönme adeptarý (standart olarak
dahil deðil)
TORNADO® PR aðýzlýðý
POWERSPEED aðýzlýðý (standart olarak dahil
degil)
Otomatik aðýzlýk (standart olarak dahil deðil)
Alt yýkamalarý için aðýzlýk (standart olarak dahil
deðil)
Aðýzlýklarý temizlemek için iðne
Köpük sýkan
Fýrcasý ile kazýyýcýsý (standart olarak dahil
deðil)
Döner fýrça (standart olarak dahil deðil)
Taþýma aracý (standart olarak
Bahçe süpürgesi (standart olarak)
Özellikleri: Makinanýn modellerine bak.
Ses basýnç derecesi LpA ISO 11202 ölçüsüne
dayanarak (MESAFE 1m) (TAMYÜK): 78 DB(A).
Özellikleri deðiþtirme yetkisini muhafaza etiðimizi
bildiririz.
87
1.0 Hazýrlýk
TR
Yüksek basýnçli temizleyicinizi kullanmadan
önce kullanma kýlavuzunu okuyunuz. Kullanma
esnasýnda doðacak bir kazadan sakýnmanýz için tüm
belirtilen ayrýntýlara uyunuz.
Hazýrlýk
Kullanmadan önce yüksek basýnçlý temizleyicinizi kontrol ediniz herhangi bir eksiði veya
özürü varmi diye. Eðer eksiði veya özürü var ise
yüksek temizleyici kullanýlmadan almýþ olduðunuz
yere ALTO-satýcýlarýna iade ediniz.
Özellikleþunlarý kontrol ediniz:
Ceryan kablolarý hatasýz ve özürsüz. eðer ceryan
kablosu özürlü ise ALTO-satýcýlarý tarafýnda
deðiþtirilecek.
Taþýyýcý araç (standard olarak dahil deðil)
Taþýyýcý araç makinanýn üzerine monte edilip takýlacak. Kitabýn arka yüzündeki çizilmiþ grafiðe bak (98).
Tekerleklerin montaji:
Tekerlekler dingile monte edilirken tekerlegin
içindeki mavi plastigin üzerinde beyaz renkte
isaretler ortaya çikabilir. Ancak tekerleklerin çalisabilmesi açisindan bunun herhangi bir etkisi yoktur.
Tekerlek yuvalarinin montaji:
Tekerlek yuvalarinin yerine geçirilebilmesi için
çekiçle vurmak gerekebilir. Tekerlek yuvalarinin
dogru bir sekilde konulmasina özen gösteriniz.
Ceryan-baðlantýsý
Bilhasa þunlara dikkat et, yüksek basýnçlý
temizleyiciyi pirize takýnca:
Yüksek basýnçlý temizleyici sadece evdeki
pirizlere takilacak, bunlarda Sarlter (HFI) veya
(HPFI) kapatmalý.
Makinayý sadece toprak baðlantýlý olan pirizlere
takýnýz. Ceryan iþleri sadece usta elektrikci
tarafýnda yapýlmasý gereklidir.
Dikkat edilmesi gereken önemli tavsiyemiz ceryan
vericiniz/baðlantýnýzda (GFCI) hatalý durumda
kendiliðinde ceryan baglantýsýný otomatikmen
kesenin takýlý olasý.
Uzatma kablosu:
Uzatma kablosu su geçirmez olacak, aþaðýdaki
þartlara uyacak, uzunluk ve kablo ölçüsünden.
1,0 mm2
1,5 mm2
2,5 mm2
en çok12,5
en çok 20
en çok 30
m
m
m
Kablolarýn baðlantý olan yeri kuru ve Uzatma
kablosu herzaman tam açýlacak, sicaktan zarar
88
görmemesi için.
Su baðlantýsý
Yüksek basýnçlý temizleyiciyi hortum ile musluða
takýniz (giris suyunun maksimum basinci: 10 bar
- sicaklik, su: maksimum 40°C). Normal ½ su
hortumu bahçe iþi için en az 5 m ve en çok 25 m
uygun. Hortumu hizli takýcý ile takabilirsiniz.
DIKKAT: Belediyede gelen su baðlantýlarýna geçerli
olan mevzuat ve kurallara uymak zorunlu.
ÖNEMLI! Sadece temiz su kullan. Eðer baðlantý
yaptýðýnýz suda çamur v.b. riski var ise (örneðin
kendi kuyunuzda - çeþmenizde) o zaman arýndýrma
filtresi ullanilacak.
Dikkat edilmesi gereken saðlik
kurallarý
Yüksek basýnçlý su tehlikeli olabilir. Hiçbir
zaman insanlara, hayvanlara, ceryantechizatlara veya makinanin kendisine su
tutma.
Yýkama sýrasýnda gözlük kullanýn ve
sýcrayan cisimlere dikkat edin. Bu
aynen yakýnda bulunan insanlar içinde geçerlidir.
Hiçbir zaman üzerindeki elbise ve ayakabýlarýný
veya baþka birinin üzerindekini temizlemeye
kalkýþmayýn.
Makina çocuklar ve kullanma tarifnamesini
okumayanlar tarafýnca kullanýlmayacak.
Makinayý patlama tehlikesi olan yerlerde
kullanma. Eðer þüphen var ise: En yakýn bir
yetkiliye baþvurunuz.
Yüksek basýnçlý temizleyici asbestoz icerikli
maddeleri temizlemede kullanýlmasi yasak.
Dikkat edilmesi gerekli olan kurallar
Su yýkama kolunda kapatma düðmesi.
Makina çalýþtýgýnda yýkama kolu emniyet düðmesi
sayesinde kendiliðinde fýþkýrtmaz. (5b). Kapatma
düðmesi kullanýlýnca, ve yýkama kolu çalýþmaz.
Termostat emniyeti
Termostat emniyeti motoru aþýrý kullanýmda korur.
Makina, termostat emniyeti soðuyunca bir kaç
dakikadan sonra tekrar çalýþýr.
2.0 Kullanma kýlavuzu
2.1 Kullanma imkanlarý
Açma-/kapatma çevirme düðmsi - ON/OFF (2).
Fýþkýrtma düðmesi anahtarlý (5).
Kullanma kýlavuzu
TR
2.2 Baðlantý
1. Yüksek basýnçlý hortumu yüksek basýnçlý
temizleyiciye tak (5) (kuvvetle basiniz).
En fazla birtane 7 m uzunluðu geçmeyen
uzunlukta uzatma hortumu kullan.
2. Kullanmadan önce, yüksek basýnç hortumu
tamamiyle gerilmiþ / makarasýndan çýkarýlmýþ
olmalýdýr. Kullanma esnasýnda hortum bükülmüþ
olmamalýdýr.
3. Kullanacaðýn aðýzlýða veya diðer kullanacaðýn
malzelemeri tak.
DIKKAT: Montaj yaparken ses çikaran debriyaj
içeri konumda olan emniyet kapaðý ”debriyaj”
kenarýnda dýþarý kendiliðinde çýkacak þekilde
olacak. Ýçeri konumda olan emniyet kapaða
çökerek birbirinde sökebilirsiniz.
4. Su ve ceryan baðlantýsý yapýnýz.
2.3 Açma
1. Makýnanýn tam yerde dik durduðunu kontrol et.
2. Makinanin çalýþtýrma düðmesini ac (5a) ve su
aksýn, hortumda olabilecek hava çýksýn.
3. Aç/kapat düðmesine (2) bas ON tarafýna.
2.4 Kullanma
1. Ýki elinle sýký þekilde su fýþkýrtan kolu
tut Su fýþkýrtan kol, yüksek basýnçlý
temizleyici çalýþýnca ireliye doðru itme
yapar. DIKKAT: Memeyi yere dogru yönlendirin.
2. Yüksek basýnçlý temizleyicinin çalýþmasýný yýkama
kolundaki düðme ile çalýþtýr (5a).
3. Tutmuþ olduðun yýkama kolu ile temizlediðin
malzeme arasýnda beli bir ölçüde mesafeni koy.
NOT: Basınç, TORNADO® PR ağız (8) üzerinden
ayarlanabilir.
Yüksek basınç
Højtryk
Lavtryk
Düşük
basınç
DIKKAT: Makina kulanýlýrken üstü herhangi bir
þekilde kapatýlmasýn.
Eðer makina terk ediliyorsa veya 5 dakka kadar bir
süre kullanýlmýyor ise aç/kapat düðmesi ile kpatýn
çevirerek.
Kullanma kýlavuzu
TR
2.5 Durdurma
1. Makinayi açýp kapatma düðmesini çevirerek
durdur (2) OFF düðmesine getir.
2. Ceryan fiþini çýkar.
3. Su baðlantýsýný kapat su fýþkýrtan kolu tekrar aç´ki
makinadaki basýncý boþalt.
Muhafaza için 5.0 Bölüme bak.
3.0 Ýhtiyaç malzemeleri
Gereçler
Sadece orijinal ihtiyac malzemeleri kullanýn
Aðýzlýk(hortum baþý) ”Click and Clean” Debriyaj
sistemi ile monte edin.
Makýnanýn üstünde
bulundurun.
TORNADO® PR (8) Basınç ayarlı universal tip
ağız. Yaklaşık 7 cm uzaklıkta
maksimum etki sağlar.
POWERSPEED® (9) aðýzlýk, döner su fýþkýrma
ile zor ve kirli yüzeyler için
standard aðýzlýk yaklaþýk 10
cm mesafede.
Otmatik agýzlýk (10)
Özel aðýzlýk ile boyanmýþ
yüzeylere. Araba ile ilgili
yerde belirtilmiþtir.
En uyðun mesafe 30 - 50 cm.
Araba altýný yýkama
aðýzlýðý (11)
90 derece açý özel aðýzlýk
araba altýný yýkama ve
siper(ekran) kasasý
aþýnma içinde dahil.
Alt şasi püskürtme
borusu
Otomobilinizin alt bölümünü
yıkamak için özel püskürtme
borusu.
Her yöne dönen
baþlýk (7)
0 - 90 dereceye ayarlanabilir, daha iyi çalýþma
duruþ ve ulaþmasý zor ve
güç yerleri temizlemede.
Örnegin bidon veya çimen
biçen makýnanýn altýný. Tüm
aðýzlýklara gelir.
89
Ýhtiyaç malzemeleri
TR
Uzatma hortumu
7 m uzatma hortumu, daha
geniþ çalýþma alaný yaratýr
Fýrçalar (14, 15, 17)
Araba ve diðer
yüzeylere çok
deðiþik olanak
ve seçenekler
mümkün.
Boru temizlemesi
15 m uzunlukta boru
temizleme boru ve
kanalizasyon temizleme için
Su-kum karýþýmý:
Sýkma malzemesi
Boya ve pas silmek için
Kum bina marketlerde alýnýr
Patio Cleaner
Fayans yüzeyleri
çabucak temizlemek
için.
Köpük sikma (13)
Köpük sýkma.
Makinaya tutunun.
Mesafe yaklaþýk 1 m.
4.0 Bakýmla ilgili
TR
DIKKAT! Bakýmdan ve temizlemeden önce fiþi
çekiniz. Herhangi bir sorun olmamasý için þunlarý
Alýþkan hale getirmen gerekli.
Hortumu temiz olacak þekilde durula, yüksek
basýnçlý hortumu, aðýzlýðý ve malzemeleri
takmadan önce.
Debriyaji kum ve tozdan koruman için durula.
Köpük sýkaný kullandýktan sonra durula.
Tamiri yetkili serviste veya usta biri tarafýnde orijinal
parça kullanýlarak yapýacaktýr.
4.1 Aðýzlýðý temizlemek
Dýkanmýþ aðýzlýk pompada aþýrý basýnç
yaratýr, Hemen temizlenmesi gerekir:
1. Makinayý durdur ve aðýzlýðý sök.
2. Aðýzlýðý aðýzlýk iðnesi ile temizle (12).
ÖNEMLI! Aðýzlýk iðnesi sadece aðýzlýk
söküldükten sonra kullanýlacak.
3. Aðýzlýðý geriden temizle ve durula.
4.2 Su baðlantý filtresinin temizliði
Filitreyi (4a) her ay veya gerekli gördüðünüzde
temizleyiniz. Filitreyi dikkatlice tornavida yardýmý
ile çýkarýnýz ve iyice temizleyin. Filitreyi yerine takmadan önce saðlam olup olmadýðýna kontrol edin.
4.3 Havalandýrma deliðinin temizliði
Temizlik malzemeleri
Stone & Wood
Cleaner
fayanslara, duvara ve
tahta yüzeylere.
çimlenme ve yosunlu
yerlerede kullanýlýr.
Plastik Cleaner
Plastik ve benzerlerine
örneðin bahçe mobilyasi.
Car Combi
Cleaner
Arabalara v.b. korunaklý
þekilde durulama.
Alu Cleaner
Aliminyum yüzeylileri öncelikli
olarak tozu silin/alýn.
Oil & Grease
Cleaner
Yað ve gresyaðýný örnegin
motorda temizlemek icin
öncelikle tozu/kirli yeri
temizleyin.
Wood Cleaner
Tahta bahçe mobilyalarini
temizlemek için.
90
Makýna temiz tutulacak, soðuk hava sorunsuz þkilde
makina deliðinde geçebilsin.
5.0 Muhafaza etmek
TR
Makina donmuyacak bir yerde muhafaza edilsin
Pompa, hortum ve malzemeler´de su bo þaltýlacak.
1. Makinayý durdurun (kenara itilen pozisyona OFF)
ve baðlantý hortumu ve malzemeleri sökün.
2. Makinayý yeniden çalýþtýr ve elden tutulan kolu
çalýþtýr. Makina kolunun içindeki su bitene kadar
çalýþtýrýn.
3. Makinayý durdurun. Ceryan kablosunu çekin
ve yüksek basýnçlý hortumu sökün. Ýkisinide
makinanýn arkasýndaki çengele sarýn.
4. Yýkama kolun, aðýzlýðý ve diðer malzemeleri
makinadaki yere koy.
Eðer makina veya malzemeler donduysa
kullanmadan önce hasar olup olmadýðýný kontrol et.
Donmuþ makinayý hiç bir zaman çalýþtirma.
Donmadan dolayý olan hasarlar garantiye tabi
deðil.
6.0 Sorular - ve cevaplar
Neden toz veya ön temizleyici bazý temizlik
maddeler için kullanýlacak?
Bazý temizlik maddeleri (sabun hariç) sadece olarak
kullanýlacak. Bunuda en iyi þekilde ancak toz veya
ön temizleme sayesinde yada fýrça ile olur.
Neden yüksek basinçlý temizleyici donmuyacak bir
yerde muhafaza edilecek?
Makinada su kalmýþ olabilir, donduðunda makinaya
veya parçalara hasar verir.
Yüksek basýnçlý temizleyicimi en iyi þekilde nasýl
muhafaze ederim?
Su sýkan kolu çalýþtýr su baðlantýsý
söküldukten sonra. Hortumunu sök ve düzenli
þekilde topla kirmadan.
Güncel yýkama temizlik maddelerini
kullanabilirmiyim?
Hayýr, makinanýn temizleyicisini bozabilirsin ve
buda çok kötü sonuç verir. ALTO´nun temiz lik
maddeleri özellikle yüksek basinçlý temizleyici
için üretilmiþtir ve buda en doðru ve hizlýþekilde
makinanýn çalýþmasýný saðlar.
Her hangi bir ayrý özelik yaný varmi makinanýn daha
iyi þekilde muhafaza edilmesi için?
Evet, yerine koymadan önce iyice temizleme
yapýldýktan sonra arada bir debriyajiný gres yaðý
veya vasline ile yaðla.
91
7.0 Hatalarýn bulunmasý ve hatalarýn düzeltilmesi
TR
ALTO´nun servsi elamanlarýna irtibata geçmeden önce, þunlarý emin olacak þekilde
kontrol ediniz ve aynen uyðulayýnýz, yoksa zamanýnýz ve iþiniz engellenmiþ olur.
Hata
Sebep
Düzeltme iþlemi
Makina çalýþmýyor
Fiþi takýlý deðil
Bozuk piriz
Sigorta atmýþ
Fiþi tak.
Baþka bir pirizi denne.
Sigortayý deðiþtir, diðer takýlý makinalarý
kapat.
Uzatma kablosunu kullanmadan denne.
Uzatma kablosu bozuk
Motor zorlanýyor
Düsük ceryan veya
Düsük derece
Elden tutulan kolu çalýþtýr.
Makina duruyor
Sigorta atmiþ
Sigorta atmiþ ise, deðiþtir, diðer takýlý
makinalarý kapat.
Kontrol edin ceryan baðlantýsýný, makinanýn
üzerindeki þemada´kine uyðunmu.
Bekle - makinanýn bir kac dakika sonra
çaliþmasýný.
DIKKAT! Elden tutulan kol calýþýr vaziyeten
olmayacak.
Yanlýþ ceryan baðlantý
Termostatý çalýþýyormu
Sigorta atarsa
Sigorta küçük olabilir
Makinanýn kullandýgý amperden daha büyük
bir sigortanýn olduðu yere tak.
Uzatma kablosunu kullanmadan dene.
Pompanýn basýncý
denðesiz
Giriþteki hortumda/
pompada hava var
Takilan su az geliyorsa
Makinayý yikama kolunu açýk þekilde
çalýþtýr, basýnç denðelene kadar.
Takilan suyun makinada belirtene uygun
olup olmadýðýný kontrol et (makinadaki þema
yazýsýna bak).
Dikkat! Uzun ve kýsa hortumlardan mümkün
olduðu kadar uzak durun. (en az ½" hacim
kalýnlýkta).
Aðýzlýðý temizle (bak 4.1 bölüme)
Aðýzlýkta biraz tikanma
var ise
Su geçiren filtre tikandýysa
Hortum þýkýþtýysa
Yüksek basýnçlý hortum
çok uzun ise
Filtreyi temizle (bak 4.2 bölüme)
Hortumu düzeltin
Yüksek basýnclý hortumu çikar ve yeniden
denne. (uzatma hortumu en fazla 7 m.)
Makina sýk sýk kendi
çalýþýr ve durur
Pompa veya yýkama
kolunda sizinti var
En yakýn ALTO servisine müracaat edin.
Makina çalýþýyor
ama su makinadan
akmýyor
Pompa/hortum veya
diger malzemelerde
donma olmuþ ise.
Su baðlantisi yok ise
Su geciren filtre´de
týkandýysa
Aðýzlýk tikandýysa
Pompayý/hortumu veya diðer donan
malzemelerin donunu çözülmesini bekle.
Suya baðla.
Filtreyi temizle (bak 4.2 bölüme)
Aðýzlýðý temizle (bak 4.1 bölüme)
Baþka herhangi bir çalýþmama sorunu olursa, en yakýn ALTO servislerine mürracaat ediniz.
Saruhan Elektrik
Mesrutiyet Caddesi 103
TR-80050 Beyoghu
Istanbul
92
Tel.: 21 22 49 33 95
8.0 Záruka
CS
ALTO Vám poskytuje dvouletou záruku na tlakový atmosférický …isti… pro upotÍebení v domácnosti. Záruka má
platnost od datumu prodeje. Jestliñe si necháte pÍístroj
opravit v záru…ní lhçt, musíte zároveÁ pÍedloñit kopii ú…tu.
Podmínky pro poskytnutí bezplatné opravy v záru…ní lhçt:
ñe se jedná o chybu v materiálu, nebo produk…ní nedostatek. (Na poÓkození a opotÍebení se záruka nevztahuje).
ñe instrukce v návodu na upotÍebení byly pÍesn
dodrñeny.
ñe se nejedná o pokus opravy od jiných osob, neñ od
autorizovaného servisního personálu firmy ALTO.
ñe nebyly pouñité jiné doplÁky, neñ originální ALTO
doplÁky.
ñe tlakový …isti… nebyl poÓkozen napÍ. ránou, pádem,
nebo mrazem.
ñe byla pouñita jen voda bez ne…istot.
ñe tlakový …isti… nebyl pronajímán jiným osobám, nebo
jiným zpçsobem pouñíván na výdle…nou …innost.
Oprava v záru…ní lhçt zahrnuje výmnu porouchaných
dílç, ale nekryje pÍípadné poplatky za zásilku a balné. V
jiných pÍípadech platí reklama…ní Íád. PÍístroj poÓlete nebo
odevzdejte k servisnímu oddlení ALTO a uve‹te druh
poruchy.
Poplatky za opravy, které nejsou kryté zárukou budou
vyú…továny. (NapÍ. poruchy vyjmenované v návodu na
pouñití v kapitole Hledání a oprava poruch.
8.0 Garanti
TR
ALTO basýnçlý temizleyici için, özel kullanýmlarda 2 yýllýk
garanti verir. Garanti satýn alýnma tarihinden itibaren
geçerlidir.Basýnçla temizleyici veya parçalarý garantinin
geçerli olduðu zaman içerisinde tamire verildiðinde, satýn
alma fiþinin kopisini beraber getirmelisiniz.
Garantinin geçerli olduðu durumlar :
Malzeme veya fabrikasyon hatalarýnda (kullanýmdan
dolayý meydana gelen eskime veya yanlýþ kullanýmlar
garanti kapsamýna girmez.)
Kullaným tarifnamesin deki uyarýlara eksiksiz olarak
uyulmasý þarttýr.
Tamirin ALTO yetkili tamircisi veya servis elemanlarý
dýþýndan baþkasý tarafýnca yapýlmamalý.
Orjinal parçalar dýþýnda bir parçanýn kullanýlmamasý
Basýnçla temizlecinin yanlýþ kullanýlmamasý, vurma,
düþürme veya buzlanma gibi olaylarýn olmamasý.
Kullanýlan suyun içinde pislik olmamasý gerekir.
Basýnçlý temizleyicinin kiraya verilmemesi veya baþka bir
þekilde ticari maksatlý kullanýlmamasý.
Garanti, sakat parçalarýn deðiþmesini karþýlar, ama posta
masrafý veya ambalaj masraflarýna karýþmaz. Ayrýca
ülkenizdeki milli tüketici kanununu tavsiye ederiz.
Makina ALTO servis bayilerine veya tamircilerine getirilir
veya gönderilir, makinadaki hata veya tamri edilmesini
istediðiniz konuyu servisimize söyleyiniz.
Garantinin karþýlamadýðý tamirler ücret karþýlýðý yapýlýr. (Örnek olarak, kullanma tarifnamesinde belirtilen yanlis kullanma veya hatalardan dolayi meydana gelen hasarlar.)
96
8.0 Garancia
HU
ALTO két év garancíát biztosít azokra a magasssnyomású
tisztitókra, amelyek magánhasználatra vannak szánva. A
garancia a megvevési dátumtól lép érvénybe. Ha a gép
vagy a tartozékok egy része garanciában levö javításra van
beadva, a számla másolatát is be kell adni.
Garanciaszolgáltatás a következöket feltételezi:
hogy anyag-vagy gyárihibáról van szó. (Kopás vagy
rendellenes használat nem számit be).
hogy a használati utasútások pontosan be vóltak tartva.
hogy a javítást kizárolag ALTO-autorizált serviceszemélyzet végezte, és nem mások.
hogy nem használtak nemeredeti tartozékot.
hogy a magassnyomású tisztitó nem vólt kitéve káros
hatásnak, mint: ütközés, ütés, esés vagy fagy.
hogy csak tiszta vizzel vólt használva
hogy a gép nem vólt kikölcsönözve vagy más módon
üzleti célra felhasználva.
Egy garanciajavítás magába foglalja a defektes részek
kicserélését, de nem fedezi a küldést és a csomagolást.
A gép beadandó egy ALTO-szervezet mühelybe, a hibaleírással együtt.
Az olyan javítások, amelyeket a garanciahatározatok nem
fedeznek, fakturálva lesznek. (Mint pl. üzemzavarok olyan
okok miatt amelyek a Hibamegtalálás és hibajavítás
fejezetbe vannak említve).
9.0
Placering af tilbehør
NO Oppbevaring av tilbehør
SV Förvaring av tillbehör
Varusteiden säilytys
FI
DE Aufbewahrung von Zubehör
FR Dépôt des accessoires
NL Plaatsing van accessoires
Come installare gli accessori
IT
DA
Colocación de accesorios
PT Colocamento dos acessórios
EL Τοποθέτηση παρελκοµένων
PL Przechowywanie akcesoriów
ES
CS Úschova doplòkù
HU
Tartozékok tárolása
TR
Aksesuvar saklama yeri
97
1
2
1
I
II
III
III
V
V
IV
IV
2
98
DA
NO
SV
FI
DE
FR
NL
IT
Forlængerslange
Forlengerslange
Förlängningsslang
Jatkoletku
Verlängerungsschlauch
Rallonge flexible
Verlengslang
Tubo di prolunga
ES
PT
EL
PL
CS
HU
TR
Alargo de manguera
Mangueira de extensao
Σωλνας προκτασης
Wąż przedłużający
Prodluñovací hadice
Hosszabító
Uzatma hortumu
Patio cleaner
Patio cleaner
Patio cleaner
Patio cleaner
Patio cleaner
Patio cleaner
Patio cleaner
Patio cleaner
ES
PT
EL
PL
CS
HU
TR
Patio cleaner
Patio cleaner
Patio cleaner
Patio cleaner
Patio cleaner
Patio cleaner
Patio cleaner
Art. no. 6411150
DA
NO
SV
FI
DE
FR
NL
IT
Roterende børste
Roterende børste
Roterande borste
Pyörivä harja
Rotierende Bürste
Brosse rotative
Roterende borstel
Spazzola rotante
ES
PT
EL
PL
CS
HU
TR
Cepillo rotatorio
Escova rotadora
Βορτσα µε ξστρα
Szczotka rotacyjna
RozpraÓova… pny
Forgó kefe
Döner fýrça
Art. no. 6410762
DA
NO
SV
FI
DE
FR
NL
IT
Rørrenser
Rørrenser
Avlopps-/rørrensare
Viemärinavaussuutin
Rohrreiniger
Nettoyeur déboucheur
Riool-/buizenreiniger
Puliscitubi
ES
PT
EL
PL
Art. no. 6410766
DA
NO
SV
FI
DE
FR
NL
IT
Tubo limpiador
Limpador de canos
Αποφρακτικό
Wkładka do
czyszczenia rur
CS „isti… potrubí
HU Csötisztitó
TR Boru temizlemesi
DA
NO
SV
FI
DE
FR
NL
IT
Auto kit
Autopakke
Fordons-kit
Autopakettia
Auto-Set
Kit auto
Autopakket
Accessori per auto
ES
PT
EL
PL
CS
HI
TR
Art. no. 6410760
Art. no. 6411134
Kit de automóvil
Produto carros
Κιτ αυτο κιντου της
Zestawu do samochodu
Autosoupravy
Autocsomagnélkül
Araba paketi
99
RECEIPT
xx/xx/2004
ALTO high pressure washer
......... €
ALTO Danmark A/S
Industrikvarteret, DK-9560 Hadsund
Tel.: +45 7218 2100
www.alto-online.com
6481813 f
Printed in Italy
Copyright © 2004 ALTO Danmark A/S
Total

Benzer belgeler