Belgesel Film Yapımı (SGT 431) Ders Detayları

Transkript

Belgesel Film Yapımı (SGT 431) Ders Detayları
Belgesel Film Yapımı (SGT 431) Ders
Detayları
Ders Adı
Ders Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS
Kodu
Saati
Saati
Saati
Belgesel
Film
Yapımı
SGT
431
Her İkisi
1
2
0
Ön Koşul Ders(ler)i -
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli Dersler
Dersin Seviyesi
Lisans
Ders Verilme Şekli
Yüz Yüze
Dersin Öğrenme ve Anlatım, Uygulama-Alıştırma, Proje
Öğretme Teknikleri Tasarımı/Yönetimi
Dersin
Koordinatörü
2
5
Dersin
Öğretmen(ler)i
Dersin Asistanı
Dersin Amacı
Belgesel sinemanın amacı ve özellikleri
doğrultusunda belgesel film yapımı konusunda
öğrencileri bilgilendirerek, her öğrencinin bir tane
kısa veya orta metraj belgesel film üretmesi
amaçlanır. Aynı zamanda belgesel film türleri
üzerine yapılacak olan sunum projelerinin yanında
geleneksel ve çağdaş belgesel sinema örnekleri
izlenerek belgesel sinema analizi üzerine
çalışmalar yapmak.
Dersin Eğitim
Çıktıları
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
• Araştırma ve tanımlayabilme yetisi kazanarak
tarihsel ve güncel bilgileri objektif bir biçimde
değerlendirebilecek,
• Tekniksel anlamda araç ve malzeme kullanımı
bilir, düşüncelerini görüntü yolu ile hazırlayıp sunar,
• Bilgisayar ortamında video kurgu programlarını
bilir, uygular.
• Hareketli görüntü üzerine beceri ve deneyim
kazanarak eleştirir.
Dersin İçeriği
Ders de, belgesel ve belgesel film kavramları, konu
ile ilgili tarihsel gelişimlerle birlikte şekillenen
belgesel filmin amacı ve özellikleri aktarılır.
Öğrenciler tarafından hazırlanacak olan belgesel
film türleri üzerine sunum projeleri ile birlikte
öğrenciye konu hakkında araştırma eğilimi
kazandırmak amaçlanır. Belgesel film yapımı
hakkında yapımcı ve yönetmenin işlevleri,senaryo
yazımı, öykü panosu (storyboard) yapımı, kamera
kullanımı, aydınlatma teknikleri, dış çekim
ortamlarının incelenmesi, bilgisayar ortamında film
yapımı, kurgu teknikleri ve uygulama aşaması,
belgesel filmde ses, seslendirme ve müzik
kullanımı başlıklı konular incelenerek öğrencinin
belgesel film yapımı tekniklerine hakim olarak kısa
veya orta metraj bir belgesel film üretmesi
amaçlanır. Dersin uygulama aşamasında öğrenciye
Adobe Premier Pro programı detaylı bir şekilde
öğretilerek bilgisayar ortamında video kurgu
teknikleri kavratılır.Farklı belgesel film türleri
izlenerek öğrenicinin belgesel filmde görsellik ve
konu araştırması üzerine eleştirel bir göz
kazanması amaçlanır.
Haftalık Konular ve İlgili Ön Hazırlık Çalışmaları
Hafta Konular
1
A- Dersin tanımlanması, BBelgesel ve belgesel film
kavramlarının tanımlanması, CBelgesel film yapımına giriş.
Ön Hazırlık
2
A- Belgesel filmin tarihsel gelişimi,
B- Belgesel filmin amacı ve
özellikleri, C- Belgesel film türleri
üzerine sunum ve belgesel film
projesinin öğrencilere açıklanması,
D- Belgesel film türlerinin
tanımlanması ve konu ile ilgili
sunum projelerinin konu
başlıklarının belirlenmesi.
3
A- Belgesel film projelerinin
konularının belirlenmesi, BBelgesel film yapımın incelenmesi:
Yapımcı ve yönetmenin işlevleri,
belgesel filmde görsellik, ses,
seslendirme ve müzik kullanımı.
4
A- Belgesel film projelerinin
araştırma taslaklarının
incelenmesi, B- Film yapım
tekniklerine giriş: Senaryo yazımı,
öykü panosu (storyboard) yapımı
ve uygulama aşaması, CBilgisayar ortamında film yapım
tekniklerine giriş: Adobe Premier
Pro programı.
5
A- Belgesel film projelerinin
araştırma taslaklarının
sonuçlandırılması, B- Belgesel film
projelerinin senaryo taslaklarının
incelenmesi, C- Film yapım
teknikleri : Kamera kullanımı,
aydınlatma teknikleri, dış çekim
ortamlarının incelenmesi, DAdobe Premier Pro programı
eğitimi.
6
A- Belgesel film projelerinin
senaryo taslaklarının
sonuçlandırılması, B- Belgesel film
projelerinin öykü panosu
taslaklarının incelenmesi, C- Film
yapım teknikleri: Çekim sonrası
(Post-Production) aşaması ve
kurgu teknikleri, D- Adobe
Premier Pro programı eğitimi.
7
Ara Değerlendirme
8
A- Belgesel film projelerinin öykü
panosu taslaklarının
sonuçlandırılması, B- Belgesel film
türleri üzerine 1. sunum haftası
ve sunum dosya teslimi, C- Adobe
Premier Pro programı eğitimi.
9
A- Belgesel film projelerinin
araştırma raporu, senaryo ve
öykü panosu taslaklarının teslimi
ve film çekim aşamasına geçiş, BBelgesel film türleri üzerine 2.
sunum haftası ve sunum dosya
teslimi, C- Adobe Premier Pro
programının kullanımı.
10
A- Belgesel film projelerinin ilk
çekim taslaklarının incelenmesi,
B- Belgesel film gösterimi ve
analizi: HOME (YUVA), (2009).
Yönetmen: Yann Arthus-Bertrand.
11
A- Belgesel film projelerinin çekim
taslaklarının incelenmesi, BTürkiye'de belgesel film
çalışmaları, C- Video kurgu
programlarında film jeneriği
tasarımı.
12
A- Belgesel film projelerinin çekim
taslaklarının sonuçlandırılması ve
kurgu aşamasına geçiş, BBelgesel film gösterimi ve analizi:
Crossing the Bridge: The Sound of
Istanbul (İstanbul Hatırası:
Köprüyü Geçmek), (2005).
Yönetmen: Fatih Akın.
13
A- Belgesel film projelerinin kurgu
taslaklarının incelenmesi, BBelgesel film yapımı çerçevesinde
video kurgu programlarında
seslendirme ve müzik kullanımı
aşaması.
14
A- Belgesel film projelerinin kurgu
taslaklarının sonuçlandırılması ve
son halinin değerlendirilmesi.
15
A- Belgesel film projelerinin
sunumu ve DVD formatında proje
teslimi.
16
Genel Sınav
Kaynaklar
Diğer
Kaynaklar:
1. Rotha, P. (2000). Belgesel Sinema. İstanbul: İzdüşüm
Yayınları.
2. Bilgin, A. (1986). Belgesel Sinema-Belgesel Sinemanın
Doğuşu İngiliz Belgesel Okulu ve Türk Belgesel Sineması.
İstanbul: Hil yayınları.
3. Öngören, S. (1991). Belgesel Filmin Yapısal Gelişimi ve
Türkiye'ye Yansıması. İstanbul: Der Yayınları.
4. Balkaya, F. (1993). Türkiye'de Belgesel Film Çalışmaları.
Ankara: Basım & Grafik Matbaacılık Ltd. Sti.
5. Monaco, J. (2002). Bir Film Nasıl Okunur? İstanbul: Oğlak
Yayıncılık ve Reklamcılık Ltd. Şti.
6. Candemir, A. (2008). Video Kamera: Stüdyo Ortamları ve
Dış Çekimler. Eskişehir: T.C. Anadolu Üniversitesi Yayınları.
Değerlendirme Sistemi
Çalışmalar
Sayı
Katkı Payı
Devam/Katılım
1
10
Laboratuar
-
-
Uygulama
-
-
Alan Çalışması
-
-
Derse Özgü Staj
-
-
Küçük Sınavlar/Stüdyo Kritiği
-
-
Ödevler
3
30
Sunum
-
-
Projeler
1
40
Seminer
1
20
Ara Sınavlar/Ara Juri
-
-
Genel Sınav/Final Juri
-
-
Toplam
6
100
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notu
Katkısı
100
0
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı
Notuna Katkısı
Toplam
100
Ders Kategorisi
Temel Meslek
Dersleri
Uzmanlık/Alan
Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim
Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri
Dersleri
Dersin Öğrenim Çıktılarının Program Yeterlilikleri ile İlişkisi
# Program Yeterlilikleri / Çıktıları
Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
1 Sanat ve Tasarım kültürüne ve estetik bilgisine,
alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2 Sanat ve Tasarım alanıyla ilgili yasal düzenlemeleri ve
işlemleri bilir.
X
3 İlgili sanat ve Tasarım alanının ilişkili olduğu disiplinler
arası etkileşim konusunda bilgi sahibidir.
X
4 Alanı ile ilgili kavramları, düşünceleri, olgu ve
problemleri betimler,çok boyutlu olarak algılar, tasarlar
ve uygular.
5 Alanı ile ilgili alt disiplinlerle etkileşimleri değerlendirir,
bilgileri yaratıcı olarak kullanır.
X
6 Bireysel ve grup üyesi olarak proje süreçleri içinde
çalışır, sorumluluk alır ve planlama yapar.
X
7 Alana dair öğrenme gereksinimlerini belirler ve
öğrenmesini toplumsal sorumluluk bilinci içinde yaşam
boyu yönlendirir.
X
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma
Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte
bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
9 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve
meslektaşları ile iletişim kurar (Avrupa Dil Portföyü
Genel Düzeyi : B1 Düzeyi).
10 Alanındaki sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve
nitel verilerle destekleyerek projeler üretir; uzman olan
ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
11 Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye,
yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürür, alanında
edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla
çözümler.
X
12 Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası
değerlerin farkına varır ve etik değerlere uygun hareket
eder.
13 Alanında başarıyla iş yürütebilecek, sanat kültürü ve
tarihi konusunda bilgi, donanım ve estetik farkındalığa
sahiptir.
14 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite
kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre
koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli
bilince sahip olur.
X
ECTS/İş Yükü Tablosu
Aktiviteler
Ders saati (Sınav haftası
dahildir: 16 x toplam ders
saati)
Sayı
Süresi (Saat) Toplam İş
Yükü
16
3
48
10
6
60
3
12
36
Ara Sınavlara/Ara Juriye
Hazırlanma Süresi
1
4
4
Genel Sınava/Genel Juriye
Hazırlanma Süresi
1
4
4
Laboratuar
Uygulama
Derse Özgü Staj
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma
Süresi
Sunum/Seminer Hazırlama
Projeler
Ödevler
Küçük Sınavlar/Stüdyo
Kritiği
Toplam İş Yükü
152

Benzer belgeler