Akademik Özgeçmiş - Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi

Yorumlar

Transkript

Akademik Özgeçmiş - Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Ozan GÜLER
Doğum Tarihi: 13 08 1984 / Bornova-İZMİR
Öğrenim Durumu: Doktora Öğrencisi (Tez Dönemi)
E-posta: [email protected]
Derece
Lisans
Bölüm/Program
Konaklama
İşletmeciliği
Turizm İşletmeciliği
Üniversite
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Bitiş Yılı
2008
Y. Lisans
2012
Doktora/S.Yeterlik/
2016
Turizm İşletmeciliği
Mersin Üniversitesi
Tıpta Uzmanlık
Temmuz(tahmini)
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışmanı: Yeni Bir Finansal Araç Olarak Yeşil
Kredilere Otelcilik Ve Bankacılık Sektörlerinin Bakış Açıları: Antalya’daki Dört Ve Beş
Yıldızlı Oteller Üzerine Bir Araştırma - (2012) / Doç. Dr. Ekrem TUFAN
Doktora Tezi Danışmanı: Prof. Dr. A. Celil ÇAKICI
Projeler:
1-Proje Adı: Çanakkale Merkezde Yaşayan Kentlilerin Turizm Algılamaları Ve Turist
Davranışlarından Duydukları Rahatsızlıklar Üzerine Bir Araştırma Destekleyen Kuruluş:
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Projesi – 2010
2-Proje Adı: Mezuniyet Aşamasına Gelmiş Turizm ve Otelcilik Eğitimi Alan Yüksek Okul
Öğrencileri ile Meslek Yüksek Okulu Öğrencilerinin Karşılaştırmalı Kariyer Algılamalarına
Yönelik Bir Çalışma-Çanakkale Destekleyen Kuruluş: Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Projesi – 2010
3-Proje Adı: Çevresel Bilinç ve Çevresel Duyarlılık Çevre Odaklı Davranışı Etkiler mi?
Çanakkale Sivil Toplum Kuruluşları Örneği Destekleyen Kuruluş: Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Projesi – 2011
Görevler:
Görev Unvanı
Araştırma Görevlisi
Erasmus Değişim Programı
Koordinatör Yardımcısı
17. Mersin Akdeniz Oyunları
– Yerleştirme Birim Müdürü
Turizm
Uygulama
ve
Araştırma Merkezi – Müdür
Yrd.
Görev Yeri
Yıl
Mersin Üniversitesi – Turizm Fakültesi
Mersin Üniversitesi – Turizm Fakültesi
2011-Halen
2012-2015
Akdeniz MV1 Oyunlar Köyü
Nisan-Temmuz
2013
2015-Halen
Mersin Üniversitesi
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SSCI):
B. Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SSCI dışında):
B1. Akgündüz, Y., Akdağ, G., Güler, O. ve Sünnetçioğlu, S. (2014). İşten Ayrılma Niyeti
ve Aşırı Rol Yükünün Otel Çalışanlarının Sosyal Aylaklık Davranışlarına Etkisi. DEU Journal
of
Graduate
Social
Sciences,
16(4),
515-536,
ISSN:1302-3284,
DOI:
http://dx.doi.org/10.16953/deusbed.45831
B2. Akdağ, G., Güler, O., Duran, A., Dalgıç, A., Dönmez. B. ve Benli, S. (2015). Büyük
Spor Organizasyonlarında Hizmet Kalitesi: 17. Akdeniz Oyunlarına Katılan Sporcuların
Konaklama Hizmetlerine İlişkin Kalite Algısının Memnuniyetlerine Etkisi, Çağ Üniversitesi,
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Journal of Social Sciences), 12 (1) Haziran, 1-25,
ISSN:1304-8392.
B3. Birdir, K., Dalgıç, A., Güler, O. ve Kayaalp, Y. (2015). Hüzün Turizmi: Gelibolu
Yarımadası Tarihi Milli Parkını Ziyaret Eden Yabancı Turistlerin Deneyimleri, (Dark
Tourism: The Experiences of Foreign Tourists Visiting the Gallipoli Peninsula Historical
National Park), Journal of Tourism and Gastronmy Studies (JOTAGS), vol: 3/4 ss:12-23,
ISSN:2147-8775.
C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
C1. Hamarat, B., Guler, O., Duran, E., Gümüş, M. ve Tufan, E. (2014). Çevresel Tehdit,
Çevresel Bilinç ve Çevresel Tutum, Çevre Odaklı Davranışı Etkiler Mi? Çanakkale Sivil
Toplum Kuruluşları Örneği, Uşak Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, (18), ss:26-56,
http://dx.doi.org/10.12780/UUSBD354, ISSN:1308-738X.
C2. Güler, O. ve Tufan, E. (2015). Güler, O. ve Tufan, E. (2015). Yeşil Bankacılık ve
Yeşil Krediler: Antalya'daki 4-5 Yıldızlı Otel İşletmelerinin Bakış Açıları Üzerine Bir
Araştırma, Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 26, Sayı 1, Bahar, 80-96, ISSN:
1300-4220, doi:10.17123/atad.vol26iss196140.
C3. Güler, O., Çakıcı, C., Akdağ, G ve Benli, S. (2015). Turizmi Değiştiren 100 Yenilik
(100 Innovations That Tronsformed Tourism, Anne-Mete Hjalager, Çeviri), Anatolia
Turizm Araştırmaları Dergisi,
Cilt:26, Sayı:2, Güz, ss:290-317,
ISSN:1300-4220,
doi:10.17123/atad.vol.26iss298795.
D. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
D1. Çakıcı, A.C., and Güler, O. (2015), “Career, tourism”, in Encyclopedia of Tourism,
Jafari, Jafar; Xiao, Honggen (Eds.), Springer International Publishing, 2016, ISBN: 9783-319-01383-1.
E. Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler :
E1. Güler, O. ve Tufan, E. (2013). Sürdürülebilir Bir Yatırım Örneği Olarak Yeşil Otelcilik,
Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler, Editörler: Şule Aydın Tekeltürk ve Mustafa Boz,
ss:357-374, Ankara: Detay Yayıncılık, ISBN: 978-605-5216-00-0.
E2. Çakıcı, C. ve Güler, O. (2015). Müşteri Şikâyet Yönetimi, İçinde, Turizm
Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar, Editörler: Burhan Kılıç ve Zafer Öter, ss:217-257,
Ankara: Beta Yayıncılık, ISBN:978-605-333-385-2.
E.3. Güler, O. (2015). Turizm Endüstrisine Genel Bakış (Ünite 1), İçinde, Genel Turizm,
Editör: A. Celil ÇAKICI, ss:1-22, Erzurum Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
E.4. Güler, O. (2015). Turizm ve Çevre, İçinde (Ünite 6), Genel Turizm, Editör: A. Celil
ÇAKICI, ss:1-21, Erzurum Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
F. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler:
F1. Güler, O., Hamarat, B., Tufan, E., Yılmaz, Ç.(2011). “An Investigation of Resident
Perceptions On Tourism in Çanakkale: Excuse me, Am I Disturbing You?” Advences in
Hospitality and Tourism Marketing and Management, 19-24 June, İstanbul, ISBN:978975 518-329-9.
F2. Guler, O., Hamarat B., Duran E., Tufan E., Gümüş M. (2012). "Investigating The
Effects
of
Environmental
Threat
Perception
And
Environmental
Knowledge
on
Environmental Behaviour. Do I Learn When I Am Threatened? Case of NGOs". 2nd
Advances in Hospitality and Tourism Marketing & Management Conference, Corfu, 1-7,
ISBN:978-960-287-139-3.
F3. Akdağ, G., Güler. O., Demirtaş, O., Dalgıç, A. ve Yeşilyurt, C. (2014). “Turizm ve
Çevre İlişkisi: Türkiye’deki Yeşil Otellerin Gözünden Yeşil Otelcilik Uygulamalarının
Getirileri”. Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi, 4-6 Haziran 2014, Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi, ss:258-267, ISBN: 978-605-86453-3-2.
F4. Akdağ, G., Akgündüz, Y., Güler, O. ve Benli, S. (2015). "Bir Seyahat Motivasyon
Aracı Olarak Gastronomi: Hatay'ı Ziyaret Eden Yerli Turistlerin Seyahat Motivasyonları,
Yiyecek-İçecek Deneyimleri ve Seyahat Memnuniyetleri Üzerine Bir Araştırma". 1. Eurisia
International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators (EITOC-2015),
28-30 Mayıs 2015, Konya/Türkiye, Vol. 3, ss:448-464, ISBN:978-605-9119-16-0 (2.C)
G. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
G1. Duran, A., Akın, M., Akdağ, G., Dönmez. B., Güler, O. ve Benli, S, (2013). Mersin
2013 XVII. Akdeniz Oyunları Oyunlar Köyü Konaklama Operasyon Süreci, 14. Ulusal
Turizm Kongresi, Kayseri, ss:1385-1404, ISBN: 978-605-5216-74-0
G2. Çakıcı, C. ve Güler, O. (2014). Büyük Spor Organizasyonlarına Ev Sahipliği Yapmaya
Değer Mi? Ekonomik Beklentiler ve Turizm Açısından Bir Değerlendirme, 18 Nisan 2014,
3.Doğu Akdeniz Sempozyumu, Mersin, ss:37-50, ISBN: 978-605-4940-06-6.
G3. Güzel, T., Akdağ, G., Güler, O. ve Şener, S. (2014). Turizm Eğitimi Alan
Öğrencilerin Turizmde Kariyer Algılamaları: Çanakkale, Mersin ve Kıbrıs’ta Bir Araştırma,
18 Nisan 2014, 3.Doğu Akdeniz Sempozyumu, Mersin, ss:176-187, ISBN:978-605-494006-6.
G4. Şahin, A., Çakıcı, C. ve Güler, O. (2014). Tüketicilerin Masa Servisi Yapan
Restoranlarda Önem Verdiği Hususların Şikâyet Davranışı Eğilimlerine Etkisi, 15. Ulusal
Turizm Kongresi, Ankara, ss:683-700, ISBN:978-605-133-992-4.

Benzer belgeler