İŞVEREN GRUP EMEKLİLİK SERTİFİKASI

Yorumlar

Transkript

İŞVEREN GRUP EMEKLİLİK SERTİFİKASI
İŞVEREN GRUP EMEKLİLİK SERTİFİKASI
KATILIMCI BİLGİLERİ
T.C. Kimlik No
Adı Soyadı
Anne Adı
Baba Adı
Doğum Tarihi
İletişim Adresi
Telefon
E-posta
Ev:
İş:
Cep:
SERTİFİKA BİLGİLERİ
Sertifika Numarası
İşveren Grup Emeklilik Sözleşme No
Bireysel Emeklilik Sicil No
Allianz Yaşam ve Emeklilik Müşteri No
Emeklilik Sistemine Giriş Tarihi
Sözleşme Başlangıç Tarihi
Katkı Payı Ödeme Başlangıç Tarihi
Grup Emeklilik Sözleşmesine Dahil Olduğu Tarih
Sertifika Düzenlenme Tarihi
PLAN BİLGİLERİ
Plan No
Plan Adı
İlk Yıl Giriş Aidatı
Ertelenmiş Giriş Aidatı
Katkı Payı
Asgari Katkı Payı
Ödeme Başlangıç Tarihi
Ödeme Şekli (*)
Ödeme Sıklığı
Başlangıç Fonu
Aktarım Tutarı
Ek Aktarım Tutarı
Başlangıç Fonu Gider Kesintisi
Ara Katkı Fonu Yönetim Gider Kesintisi
Ara Verme Kesintisi
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 34750 Ataşehir/İstanbul
www.allianzyasamemeklilik.com.tr • [email protected] • Çözüm Hattı: 444 0 953 / 0850 222 09 53
Faks:0216 556 99 79 • Ticaret Sicil No:272252 Mersis No: 0-4560-0072-4300012 Büyük Mükellefler V.D. 4560007243
1/5
Sponsor Kuruluş
Kurum
Adres
Vergi Dairesi / Numarası
E-posta
İnternet Adresi
Katılımcı Nam ve Hesabına Ödemeyi Yapan (Tüzel Kişi)
Kurum
Adres
E-posta
Vergi Dairesi / Numarası
PLANA DAHİL FON ADLARI
Azami Yıllık Fon
Toplam Gider
Kesintisi Oranı
Katkı Payı
Dağılım
Oranları
Emeklilik şirketinin, kurduğu emeklilik yatırım fonlarının fon işletim gider kesintilerini yasal
mevzuat limitleri çerçevesinde değiştirme hakkı saklıdır.
Fon toplam gider kesintisi azami oranlarında değişen koşullara göre Müsteşarlıkça yapılabilecek
değişiklik, belirlenen değişiklik oranını aşmamak üzere emeklilik sözleşmelerinde belirtilen
kesinti oranlarına yansıtılabilecektir.
2/5
SERTİFİKA NUMARASI:
LEHDAR BİLGİLERİ
T.C. Kimlik No
Adı Soyadı
Doğum Tarihi
Lehdar Payı
Aracı Kurum Ünvanı
Aracı Kodu
Aracı Adı Soyadı
Aracı Sicil No
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş.
Uğur Özkan
Direktör
Metin Kaygaldurak
Müdür
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 34750 Ataşehir/İstanbul
www.allianzyasamemeklilik.com.tr • [email protected] • Çözüm Hattı: 444 0 953 / 0850 222 09 53
Faks:0216 556 99 79 • Ticaret Sicil No:272252 Mersis No: 0-4560-0072-4300012 Büyük Mükellefler V.D. 4560007243
3/5
SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI
Emeklilik sözleşmesi, bireysel emeklilik hesabı açılması, hesaba katkı payı ödenmesi, ödenen katkı
paylarının tercih edilen fonlarda yatırıma yönlendirilmesi ve hesapta biriken paraların hak sahiplerine
ödenmesine ilişkin esas ve usuller ile tarafların bu kapsamdaki diğer hak ve yükümlülüklerini düzenler.
Bu sözleşme grup emeklilik planına bağlı olarak emeklilik şirketi ile sponsor kuruluşun taraf olarak yer
aldığı katılımcı lehine yapılan emeklilik sözleşmesidir.
BİREYSEL HAKLARIN KULLANIMI
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik gereği İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesinde, fon
dağılımı değişikliği, emeklilik planı değişikliği ve birikimin aktarımı hakları kural olarak sponsor kuruluş
tarafından kullanılır. Sponsor kuruluşun devretmesi durumunda, fon dağılımı değişikliği hakkı katılımcı
tarafından kullanılabilir.
HAK KAZANMA
Hak kazanma süresi, sponsor kuruluş tarafından ödenen katkı payları ile getirilerinin tamamına veya bir
kısmına katılımcı tarafından hak kazanılması için işveren grup emeklilik sözleşmesinde belirlenen
süredir. Bu süre bir yıldan az yedi yıldan fazla olamaz.
Emeklilik sözleşmesinde belirtilen hak kazanma süresi tamamlandıktan sonra, işveren grup emeklilik
sözleşmesi kapsamındaki hesabında bulunan birikimler katılımcının hesabında kalır veya yazılı talebi
doğrultusunda katılımcının bireysel veya gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılır.
Katılımcının sistemden ayrılmak istemesi halinde bu şekildeki birikimler yasal kesintiler yapılarak
kendisine ödenir. Sponsor kuruluş tarafından belirlenen katkı payı ödeme koşulları saklıdır.
Katılımcının hak kazanma süresi tamamlanmadan kuruluştaki işinden ayrılması durumunda, sponsor
kuruluş tarafından katılımcı ad ve hesabına ödenen katkı payları ve bunların getirilerinden aşağıda yer
alan hakediş oranlarına göre katılımcının hak ettiği tutar, katılımcının varsa bireysel veya gruba bağlı
bireysel emeklilik sözleşmesine aktarılır. Yoksa yasal kesintiler yapılarak kendisine ödenir. Katılımcı
istediği takdirde ilgili grup emeklilik planı çerçevesinde katkı payı ödediği gruba bağlı bireysel emeklilik
sözleşmesini devam ettirebilir.
AY
-
HAK EDİŞ ORANLARI
ORAN (%)
KATKI PAYI ÖDEMESİ YAPILMAMASI
Sponsor kuruluşun ödemesi gereken bir katkı payını ödeme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde
ödememesi halinde, bu durum emeklilik şirketi tarafından, katılımcının tanımlı elektronik posta adresine
veya faksına bunlar yoksa posta adresine 5 iş günü içerisinde bildirilir.
4/5
FON TOPLAM GİDER KESİNTİSİ İADESİ
Yapılan fon toplam gider kesintisi şirketçe, sözleşmenin 6’ncı yılından itibaren yıllık olarak
aşağıdaki tabloda belirtilen oranlarda, ilgisine göre katılımcıya veya katılımcının bireysel emeklilik
hesabına iade edilir.
Sözleşme Yılı
6. yıl için
İade Oranı
%2,5*
*7’nci ve 14’üncü yıllar arasındaki oranlar, her yıl için bir önceki yılda geçerli olan iade oranının 2,5
puan artırılması suretiyle uygulanır. 15’inci yıl ve sonrası için sabit olarak %25 oranı uygulanır. İade
oranı belirlenirken, 1/1/2013 tarihinden itibaren sözleşmede geçirilen tüm süreler dikkate
alınır.Kesintinin hesaplama tarihi itibarıyla mevcut bulunan birikimin %1,1’inin altında kalan kısmı
için iade uygulanmaz.
Bu uygulama 1.1.2021 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.
KESİNTİLERE İLİŞKİN LİMİTLER
Birikim Üzerinden Yönetim Gider Kesintisi : Giriş Aidati ve Yönetim Gider Kesintisi Toplamı Yıllık
Üst Sınırı:Hesaplama tarihi itibarıyla, sözleşmenin yürürlük tarihinden itibaren 5 yıl ile sınırlı olmak
üzere, geçen her yılın Ocak ayı itibarıyla geçerli olan Aylık Brüt Asgari Ücret tutarlarının ve 5 yılın
tamamlanmasına kalan yıl sayısı adedinde son sözleşme yılının Ocak ayı itibarıyla geçerli olan
Aylık Brüt Asgari Ücret tutarlarının toplamının %8,5’i ile sınırlı olmak kaydıyla kesinti yapılabilir.
Plan Numarası
0159
0160
0161
Oran
%40
%0
%0
Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Allianz Tower Küçükbakkalköy Mah. Kayışdağı Cad. No:1 34750 Ataşehir/İstanbul
www.allianzyasamemeklilik.com.tr • [email protected] • Çözüm Hattı: 444 0 953 / 0850 222 09 53
Faks:0216 556 99 79 • Ticaret Sicil No:272252 Mersis No: 0-4560-0072-4300012 Büyük Mükellefler V.D. 4560007243
5/5