sozLEgME

Yorumlar

Transkript

sozLEgME
sozLEgME
Madde1:
TARAFLAR
"Taraflar"
lgbuS0zlegme'de
BankaileKurulug
tektek"Taraf',birlikte
olarakanrlacaklardrr.
Madde2:
KAPSAM
personeline
yapacagrmaa9/ilcret,
vergiiadesive
lgbusozlegme,
Kurulug'un
avans,ikramiye,
jlgili
igin
tazminatile
odemeleri
Banka'daagtrracagr
VadesizMevduatHesabrile Kurulus
personelinin
ve maag
f4{rI'nn. $ubesi'nde
igleylgi
aghracaklan
VadesizMevduatHesaplarrnrn
yararlanmaesaslannrkapsamaktadrr.
Banka,
odemelerindeBanka'nln hizmetlerinden
personelinden
tahsiledecegigegitlikesintilere
etmeyecektir.
Butur hizmetler,
Kurulu$'un
aracrhk
takdirde,
ayfl birsozlegme
ileduzenlenecektir.
anlagma
saglandrgr
Barokart
hamillerinin
Baro,adliyardrmve cmukodemeleri
ile Barokart
uygulamasr
kapsamrnda,
yapacaklanpara y0klemeislemleriile mahkemeharcr,pul, bilirkisi0creti
Barokartlan'na
ve Kurulug'unilgili
vb.iglemlerile banka nezdindeagrlacakcari hesaplannkullanrlmasr
EFT ve havaleyoluyla
Kurulug'un
Banka'yaileteceoihesaplardoorultusunda,
hesaplanndan
gergeklegtirilecek
ibarettir.
duzenliodemelere
iligkinesaslarrn
belirlenmesinden
Madde 3:
TANIMLAR
Bankanezdindeagmrgolduouve igbu Sozlegmekonusu
Kurulug Hesaplan:Kurulug'un
hesabr/hesaplaf
r,
6demelerin
alrnacagr
nezdinde
BaroHesaplan:TrabzonBarosu'nun
Bankaveyabagkabankalar
bulunanve Kurulug
bildirilen
hesaplan,
tarafrndan
Banka'ya
yapmalanna
oyelerine
verilenve gegitliodemelerinr
olanaksaolayan
Barokart:Birliktarafrndan
akrllr0n odemelikartlan,
Avukat:Kurulug'akayltlrv6 Barokarthamiliavukatlafl,
ifadeeder.
Madde3:
i$LEYlg
ve bu
3.1 Kurulug,
Banka'da
maaqodemeleri
amacryla
birVadesizMevduatHesabragttracak
maag
VadesizMevduatHesabrna
Jaizverilmeyecektir.
Kurulug,
VadesizMevduatHesabrnda
ddemelerinden
en az A (i.L.i...)
ig gunu6ncesaat12,00ye kadar,toplammaagtutankadarbii
ise,
meblagrhazrrbulunduracaktrr.
Herhangi
bir odemedoneminde
bu kosulyerinegetirilmez
Kurulugpersonelinin
Banka'nrn,
Bankatarafrndan
hesaplanna
maag6demesiyaprlmayacaktrr.
toplammaagtutannrnbelirtilensijredeyatrnlmamasr,
hi9 yattnlmamast,
Kurulugtafafrndan
haciz,tedbirvb. bir
veya yatrnldrgr
haldeUzerineyasalmercilertarafrndan
eksikyatrfllmasr
takyidatkonulmasrveya personelinve/veyaKurulug'unBanka'yaborcu olmasr halinde
yaprlmamasrndan
ve/veyagecikmesinden
dolaytKurulugve Kurulug
odemelerin
zamanrnda
yazrlt
personeline
kargrherhangibir sorumlulugu
bulunmamaktadrr.
Bu durumda,Kurulug'un
yenibir0demegunUbelirlenebilecektir.
talebiuzerine,
3.2 Kurulug,maag odemesiyaprlacakpersoneline
ait listeyiBankatarafrndankendisine
verilmigolan Banka'nrn6ngordu0uformattahazrrlayarak,
ilk maa$ odemesininyaprlacagl
(on)
gunil
ig
6nce Banka'yamanyetikortamdatesfimedecektir.l9e yeni
tarihtenen az 10
girecekpersoneligin hesapagrlrqrnda
Tasarruf
aynl yontemizlenecektir.
Banka,
personefine
MevduatHesabrve YatrnmHesabragtrran
Kurulug
TEB
-N
kartlnhamilinebizzalveyaaqrkyetkiigerenvekaletname
ile vekiltayinettioivekilineBanka
tarafrndanteslim edilecektir.Hesap agtlmasrstrasrndaimzalanacakBireysel MUgteri
gerekenmaktudamgavergisi,devleteodenmek
Sozlegmesi'nden
doganve devleteddenmesi
irzere Banka tarafrndantahsil edilecektir.Banka verdigiTEB Debit Kartlan igin hesap
ya da Kurulug'tan
sahiplerinden
0crettalepetmeyecektir.
Kurulughesabtndayeterlibakiye
olmasr koguluylapersonelemaag odemeleriBanka'nrnve anlagma|oldu0u bankalafln
yaprlacaktrr.
yaptlacak
ATM'lerinden
Banka,diger anlaQmah
oldugu Banka ATM'lerinden
iglemlerdeniicret alma hakkrnrsaklr tutar. Kurulug personelineverilecek Bankacrhk
geneluygulama
hizmetlerinde
Banka'nrn
ve tarifeleri
esasahnacakhr.
3.3 Banka, Kurulug'aErigimSistemi'nikullantmimkant saglayacakttr.
Kurulug,Eri$im
kigi/kigileri
ve bu kigi/kigilere
Sistemi'nikullanacak
ait yetki duzeyiniBanka'yayazrlrolarak
bildirecektir.
3.4 lgbu SozlegmekapsamrndaKurulugtarafrndanBanka'yailetilecekolan Liste'nin
yaprlan
igeriginden
Bankasorumluolmayacaktrr.
Hatahbilgilerin
veyaKurulugigindesonradan
sorumlulugu,
kayrt de0igikliklerinin
bu bilgileringonderimiile ilgili bilgileringuvenliginin
ait olacaktrr.
saglanmasr
Kurulug'a
Banka,iigilibilgilerinsadeceKurulug'un
bildirdigitoplam
yaprlacak
tutanve personel
sayrsragrlanndan
kontroledecektir.
Banka'nrn
ilgilibirimitarafrndan
srrasrnda
saptananherhangibir tutarsrzlkderhaltelefonlaKurulug'a
soz konusukontroller
bildlrilecektir.
Boyle durumlardayeni bilgilerinen seri gekilde Banka'nrnilgili birimine
ulagtrrilmasr
Kurulug'unsorumlulu0unda
olacaktrr.Kurulug'unhesap bakiyesininkontrolu
higbir
Kurulugsorumlulugundadrr.
Kurulugbu gartlankabulettiginive bu husustaBanka'nrn
gayrikabili
sorumlulugu
olmadrgrnr
rucu olarakkabulve taahhUteder.Bu durumda,Kurulug
Ancak
hesabrndayeterli bakiye mevcut degilseodeme iglemi gergeklegtirilemeyecektir.
ilk yazrlr
Banka'nrn
odemeyapmakzorundakalmasrdurumunda
Kurulugbu bedeliBanka'nrn
talebinde
derhalnakdenve defatenBanka'ya
odeyecek,
bu nedenleBanka'nrn
tum zararlannl
kargrlayacaktrr.
ait tum faturaddemelerini
Bankaaracrhgr
ile yapacaornr
taahhut
3.5 Kurulug,
tiizelkigiligine
eder.
alacakhtarafrndan
kabuleve kontroletabi oldugunu,
3.6 Kurulus,odemeve virmanlann
yaprlacak
sorumluluk
Banka'nrn
bu tur iglemler
nedeniyle
Taraflararasrnda
herhangi
bir ihtrlafta
yuklenmeyecegini
kabuleder.Kurulug,
bu kabilihtilaflarda
kendisinin
sorumluoldugunukabul
eder.
istinadentalep halinde Bankanezdindehesapagrlmrgpersonelve
3.7 Bu Sozlegmeye
personelin
KaynakHesap(kredilimevduathesabr)
agrlabilecek,
Avukatlar
i9in,Bankatarafrndan
gek
Banka,
ilgili
defteri,kredikartrvb. kredilerde aqrlabilecektir.
talebiolmasrhalindeise
personele
kredikartrtahsisedilmesine
iligkinkarannrve tahsisedilecekkredikartrlimitlerini,
kapsamrnda
degerlendirerek
BankaKartlanve KrediKartlarl
Banka'nrn
kredive riskpolitikalan
personelin
gorebelirleyecektir.
KaynakHesap
ve Avukatlafln,
Banka,hesapagrlmrq
Kanunu'na
Herhangibir
belirleyecektir.
limitiniise Banka'nrnkredi ve risk politikalangergevesinde
personelin
igin,
aynlmasrnedeniyle
Banka'nrn
finansalzarargormemesi
Kurulugbiinyesinden
Kurulug Banka ile igbirligiyapmayrve Personel'inKurulugbunyesindenayrtlmastntn
gergeklegecegi
gundenen az 5 (bei) i9 gunudnceigtenaynlacakpersonele
ait bilgiyiBanka'ya
yazrlrolarakbildirmeyi
kabuleder.
yaztlt
sorumlukigiyi/kigileri
3.8 KurulusBanka'yaigbu Sdzlegmekonusuodemeiglerinden
olarak bildirecekve Banka,odemelerinBanka nezdindeagrlacakbir hesap uzerinden
gergeklegecek
ait bankakartr(kredikartt,debitkartgibi)ve gifreleri
olmasrhalinde,personele
iletecektir.
Kurulugsoz konusukart ve gifreleri
Banka'nrn
anlalmalroldugukuryearacrlrgryla
gostererek
ve azamiozeni
imzakargrlrgrnda
dagrtacaktrr.
hamillerine
$ayetBankatarafrndan
gifreler
yerine
uqunciigahlslar
kart
ve
hamilleri
Kurulug'ailetildiktensonra sOz konusu
gegirilerek
gekilde
herturlu
kullanrlrrlarsa
bu
durumda
Banka'ntn
ugrayacagt
bir
ele
tarafrndan
zararve ziyandanda Kurulugbizzatsorumluolacagtntkabul,beyanve taahhllteder.
Bankaile
feshiveyaherhangi
bir nedenlesonaermesihalindeKurulug,
3.9 lgbuSozlegme'nin
personele
yUkumliidUr.
igbu
Ayrtca
Kurulug,
duyurmakla
6demeiligkisinin
bittioini
tum
arasrndaki
personele
sonaerme
Sozlegme'nin
tanrnanayrtcaltklartn
Sozlesme
konusuhizmetkapsamrnda
devamettirecek
ve bu tarihltibariyleBankaile iliFkilerini
ortadankalkacagrnr
tarihiitibariyle
personele, imzalanmrgolan, Banka'nrn Bireysel Mugteri Sdzleqmesi
b|\Sdirimleri
uygulanacagrnl racaklr.Kurulug','n
F{.
-.qs
lRtnlrnr
tilm personelitirazlanndan
ve zararlanndan
olugabilecek
sorumluolacagtnrKurulugpeiinen
kabulve taahhuteder.
yeni
odemelerinyaparlacagi
3.10 Kurulugbiinyesineyeni personelkatrlmasrdurumunda,
personele,
gununden
(onbeg)
gon
gayet
en
az
15
6nce
ve
Banka
nezdinde
agrlacak
bir
odeme
ise, hesapagma ve TEB Debit Kart teslim
hesapuzerindenodemeiglemrgergeklegecek
sureiginde,Bankanezdinde
hesapagrlmasr
ve TEBDebitKartl
iglemlerinin
tamamlanabilecegi
yonlendirmeyi
iginilgiliBankagubesinepersoneli
kabulve beyaneder.Banka
basrlabilmesi
personele
hesapagrlmasr
ve TEB Debitkartbasrlabilmesi
iginpersonelin
ilgiliBanka
nezdinde
gubesine
igingerekli
durumunda,
hesapagrlmasr
ve TEB DebitKartrbasllabilmesi
bagvurmasr
durumundapersoneladrna hesap
bilgi, belge ve imzalarrpersonelintamamlamamasr
odeme yaprlamamasrndan,
TEB Debit Kart ve gifresininteslim
agrlamamasrndan,
Bankasorumlu
degildir.
edilememesinden
gecikmeolmasrve Kurulug
dolayriglemlerde
3.11 Dogal afet, depremvb. durumlardan
personel
tahsiledememesinden
Bankasorumludegildir.
0demelerinin
gun i9erisinde
EFT talimatlan
3.12 Kurulugtarafrndan
saat 15:30'akadarverilecekolup,bu
talimatlar
ertesigunvaldrlU
olarakhesaplara
aktanlacaktrr..
saattensonragdnderilen
Banka tarafrndanger9eklegtirilebilmesini
teminen Banka
3,13 Kurulug,EFT iglemlerinin
0lgude mevduat
nezdindekihesaplanndaasgari verilen talimat tutarlannrkargrlayacak
talimattutannrkargrlamamasr
nedeniyleilgili tutarlartn
Hesapbakiyesinin
bulunduracaktrr.
dolayrBanka'nrn
herhangi
birsorumlulu0u
bulunmamaktadlr.
hesaplara
aktarrlamamasrndan
ve baroyakayrth
herbir paraytlklemeve EFTiglemiiginBirlik'ten
3.14 Bankagergeklegtirdigi
ya
yaptlan
igletim
ucreti,kredi
da
EFT
ucreti,
hesap
havale
uyelerden
internetbankacr|gtndan
bunamukabil
adtaltrndaucrettalepetmeyecek,
kartraidatrve BSI\4V
dahilmasrafve komrsyon
Baro Kart hesabtnayatantutarlarigin herhangibir faiz
Birlik'inbu sozlegmekapsamrnda
odemeyecektir.
Birlikigindesonradan
Banka'yageg,eksikveya hatalrulagttfllmasl,
3.15 EFT talimatlannrn
girigi
gelen
yanhs
olmasl
yaprlankayrtdegi9ikliklerinin
vb. hatalarln
talimatta
bilgi
sorumluluou,
yasal
uygulanmasl
merciler
haciz,
tedbir
vb.
takyidat
taraftndan
ile Birlikhesap/hesaplannda
nedeniyle
kurulugmunhastran
sorumluolup,soz konusueksik,
sebebiyle
6demeyaprlmamasr
bulunmayacaktlr.
dolayrBanka'nrn
herhangi
birsorumlulugu
hatahveyagecikeniglemlerden
Madde4:
DiGiER
HUSUSLAR
4.1 Taraflaflnikametgahlanve tebligat adresleriigbu Sozlegme'nin1. maddesinde
deoigmesi
durumunda
adresideoigenTaraf,digerTarafadurumu
Bu adreslerin
belirtilmiqtir.
Aksi haldeigbu
zorundadtr.
veya iadelitaahhutl0mektuplabildirmek
derhalnotermarifetiyle
yazt ya da tebligatlar
yazrlradresegondenlen
adresinegdnderilmig
ikametgah
Sozlegme'de
say|||r.
yorumuile ilgiligrkacakihtilaflarda
kaynaklanan
veyaS0zlegme'nin
4.2 lqbuS0zlegme'den
ve lcra Daireleriyetkiliolup; Taraflarigbu yetki
Mahkemeleri
lstanbulMerkez(Qaglayan)
yetkilerinibertaraf
ilgili yasalardayer alan genel yetkili mahkemelerin
d0zenlemesinin
anlaqml9lardtr.
hususunda
etmeyeceoi
Kurulugtaraflndan
dogandamgavergisive sair maliyukiimlulukler
4,3 lgbuSdzlegme'den
karsllanacakhr.
Madde5:
sUREsi
vE FEsHi
sozlEgME'NiN
birinin,
iLr (.2.,..)yrldrr.Taraflardan
s0resiimzatarihindenitibaren
5.1 lgbu Sozlegme'nin
yazlllolarak
feshedildioini
en az 1 (bio ay onceSozlegme'nin
bitiminden
Sozlegme
stiresinin
5.2. maddesindeyer alan odeme
halinde,igbu S0zlegme'nin
diger Tarafa bildirmemesi
ytl sureileyenilenmig
yUktimlUlUgU
digerhuk0mleri
sakltkalmakkaydtile ....(.........)
haricinde
sayrlacaktrr.
Sdzle9me'nin
BankaKurulug'a,
6deme hizmetlgergevesinde
5.2 Kurulugile Bankaarastndaki
yer aldrgrbeyanedilen.....(.....)adet
bthyesinde
snxrnFRrtvrfilttituH
Turk
e!!.tprrlzi.o.....TurkLirasr)Kurulug'un
5S,a':.c-Tl'nr (yalnrz
J, rm; (.2c.) iSgunuiQinde
EkonomrBankasrA.$. ...Ao,1r.rr.ee1.
..............
numaralhesabrna
ddemeyi
$ubesinezdindeki
kabulve taahhiJt
eder.Personelsayrsrnrn
Sdzlegme'nin
imzatarihinde
beyanedilensayrnrn
altrna
yaprlanOdemeler,
halinde,
iginKurulug'a
Banka'ya,
dOgmesi
aynlanpersonel
Kurulug
tarafrndan
Banka'nrnrlk talebi uzerinederhal nakdenve defaten iade edilecektir.Personelsayrsrnrn
imzatarihindebeyanedilensayrnrnuzerinegrkmasrhalindedahi Kurulug,tum
Sozlegme'nin
personeleyapacaortirm odemeleriniBanka aracrhgrile igbu Sozlegmehukiimleriuyannca
gergeklegtirilecegini
gayrikabili
rijcuolarakkabul,beyanve taahh0teder.
krsmenveya tamamen
doganyukumluluklerini
birininigbu Sozlegme'den
5.3 Taraflar'dan
yerinegetirmemesi
halinde,digerTaraf,ihlaldebulunanTarafriadelitaahhutlumektuplaveyanoter
itibaren15 (onbeg)gon igindeihlalingiderilmemesi
marifetiyle
ihtareder.lhtanntebliotarihinden
yetkisine
sahiptir.
tek tarafltolarakfeshetrne
halinde,ihtaredenTarafigbuSdzlegme'yi
taraftndan
5.1.
feshihalindeveyaKurulug
igbumaddeuyanncaBankatarafrndan
Sozlegme'nin
yeralanSozlegme
0ncefeshihalindeya da igbuS0zleSme
s0resinin
sonaermesinden
maddede
kararl
ertelenmesi
hakkrndaiflas/iflastn
yUrudukte
kararverilmesi,
tasfiyesine
iken Kurulug'un
tuzel
ya
degigtirmesi,
nedeniyle
el
hisselerinin
devir
da
birleqme
Kurulug'un
verilmesi,
Qogunluk
ve/veyatuzel
nev'ininve/veyaunvantnlnherhangibir nedenledegigmesi
kigiliginnitelioinin,
ilk
bedeliBanka'nln
Kurulug,
5.2.maddedebelirtilen
figitiginsonaermesihaligibidurumlarda
odemeyive ayrlca
yazrlrtalebi0zerineen geq7 (yedi)g0n igindenakdenve defatenBanka'ya
her turluzararve ziyanlnrda Banka'ntnilk talebi
ugrayacagt
igbufesihnedeniyle
Banka'nrn
kabulve taahhuteder.
tazminedece$ini
uzerine
suresiyle
yaztltolarakhabervermekkoguluile Sozlegme
5.4 Banka,1 (bio ay oncesinden
feshedilebilecektir.
tarafll
olarak
her
zaman
tek
igbu
S0zlegme'yi
bagholmaksrzrn
Toplam 5
u'J-.
/ \ *$$Ny
'
J,\n
I
a\\
$utlrntuvcumun'
\
<vr-.
gxru:llm'j."""
::'-''
;irii<"
?iK3'-,"il?;',i
iutie6l
Bamali

Benzer belgeler

INBOX MAIL MARKETING H~ZMET SOZLESMES~ Madde I

INBOX MAIL MARKETING H~ZMET SOZLESMES~ Madde I kararlagtlrllmlg olmasl durumunda, sozlegme bedeli iTO'nun aqklayacagl yllllk TEFE-TUFE ortalamasl oranlnda arttlr~lacaktlr. Sozlegme bedelinin yabancl para birimi uzerinden %4 arttlrllacakt~r.

Detaylı

t"c. (L- ...- .- ^OL+ - Denizli Ticaret Borsası

t"c. (L- ...- .- ^OL+ - Denizli Ticaret Borsası Not: Bu belge. 5070 sayrlr Elektronik imza Kanununun 5. Maddesi geregincc elcktronik imr.:r ile Dennrc'ls Ca&l6r Betcdryc lilEnr No I 2m]0 D.nirr Telefon (:58)263 74 57 ra[s:(]58)l4l0o 56

Detaylı

Genel Bilgisayar, İnternet ve Otomasyon Kullanma Talimatı

Genel Bilgisayar, İnternet ve Otomasyon Kullanma Talimatı Oe[iltiritmetiOir. Bu kullanrcr idr ve gifreleri ile yaprlan iglemter kayrt altrna altnmaktadtr. Yaprlan iglemlerden ilgili personel sorumlu olacakttr.

Detaylı

ftt O M

ftt O M aynntrlr olarak belirtilmesi ve teklif edilen 0rtine eklenen yeni bir ozellik Btiti.jn donanrm i.irunleri teklifte belirtilirken her

Detaylı