Uzman 2016 Tg1 Egitim - Lise Tarih, KPSS Tarih, YGS Tarih, LYS

Yorumlar

Transkript

Uzman 2016 Tg1 Egitim - Lise Tarih, KPSS Tarih, YGS Tarih, LYS
^
Türkiye Geneli Deneme Sınavı - 1
1.
Matematik dersinde içerik düzenlenirken daha çok
doğ^rusal tasarım kullanılır. Bu tasarıma göre düzen­
lenen içerikte aşamalılık ilkesi dikkate alınır. Örneğin
önce üslü sayılar işlenir sonra köklü sayılar, üslü sayı­
lar köklü sayılar için ön koşuldur.
^
^
^
^
Aşağıda verilen strateji, yöntem ve teklıfk^ ilişkile­
rinden hangisi doğrudur?
A) Buluş - Örnek Olay - Brifing
B) Araştırma İnceleme - Laboratuvar - Deney
C) Araştırma İnceleme - Problem Çözme - Gösterim
Matematik dersinde içerik düzenlenirken tıangi öğ­
retim ilkesi dikkate ahnmıştır?
D) Buluş - Proje - Münazara
E) Surıuş - Anlatım - Altı Şapkalı Düşünme
A) Somuttan soyuta
B) Yakından uzağa
C) Bilinenden bilinmeyene
6.
D) Yaşama yakınlık
E) Güncelik
2.
Gökhan Öğretmen fizik dersinde öğrencilerini aktif kıl­
mak, onlann doğru sonuca ulaşmalarını istemektedir.
Bu nedenle yaşanmış ya da yaşanması muhtemel bir
durum üzerinden deneyim kazandıracak çalışmalar
planlamıştır.
Otobüste nasıl davranılması gerektiğine yörıelik öğ­
rencilerine deneyim kazandırmak isteyen bir öğret­
men sınıftaki sıralan otobüs koltuklan şeklinde sırala­
yarak öğrencilerden durumu canlândırmalannı istemiş
ve Ali’yi şoför yapmıştır.
Öğretmen aşağıdaki tekniklerden hangilerini kul­
lanmıştır?
A) Drama - Rol oynama
B) Benzetim-Yaratıcı drama
Gökhan Öğretmen amacına uygun olarak aşağıda­
ki strateji, yöntem ya da tekniklerden hangilerini
kullanabilir?
C) Drama - Simülasyon
D) Görüş geliştirme - Rol oynama
E) Mikro öğretim - Benzetim
A) Buluş - Örnek olay
B) Sunuş-Mikro öğretim
C) Araştırma inceleme - Örnek olay
7.
D) Aktif öğrenme - Benzetim
E) Buluş - Mikro öğretim
3.
^
S
Altı şapka düşünme tekniğinde olup, beyin fırtına­
sı tekniğinde olmayan özellik aşağıdakilerden han­
gisidir?
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A) Yaratıcı düşünme
.
A) Altı şapkalı düşünme
B) Soruna çözüm üretme
B) Sergi
C) Farklı bakış açılan geliştirme
C) Programlı öğretim
D) Zarardan yarar çıkarma
D) Beyin fırtınası
E) Sistematik düşünme biçimi
4.
Toplu öğretimde her öğrenci aynı hızla öğrenemediği için eksik öğrenmelerin olabileceğini ve toplu öğretimde her öğrenciye yeterli dönüt, düzeltme
ve pekiştirecin verilemeyeceğini ya da eşit düzey­
de verilemeyeceğini öne süren bir öğretmenin, öğ­
renciler için ideal olarak seçeceği öğretim tekniği
E) Görüş geliştirme
Bilgisayarda oynanan strateji oyunlarına oldukça fazla
ilgi duyan Mustafa’ya öğretmeni, bu ilgisinden yola çı■ karak<eğitsel değer taşıyan eğitim yazılımları almış ve
Mustafa’nın hem oyun oynamasını hem de öğrenme­
sini sağlamıştır.
Öğretmeni Mustafa'nın aşağıdakilerden hangisiyle
öğrenmesini sağlamaya çalışmıştır?
E) Rol oynama
dakilerden hangisidir?
A) Öğrencileri süreçte etkin kılmak
C) Öğrencilere kendilerini ifade etme becerileri ka­
B) Simülasyon
D) Proje
Örnek olay, problem çözme, proje, altı şapka dü­
şünme gibi bir problem durumu içeren yöntem ya
da tekniklerin kullanılmasının temel sebebi asagı-
B) Bilimsel tutum kazanmatannı sağlamak
A) Demonslrasyon
C) Mikro öğretim
8.
.
zandırmak
P) Problem durumlanna yönelik deneyim kazandır­
mak
E) Öğrencilerin sosyalleşmelerini sağlamak
eğitimbllimleri
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
-m
sm
-im
^
Türkiye Geneli Deneme Sınavı - 1
Öğf§trcilerin gerçek sorunlara ilişkin mevcut bilgi­
lerinden yola çıkarak; aldığı temel bilgileri sosyal
etkileşimle içsel süreçlerinde oluşturduğu yakla­
şım aşağıdakilerden hangisidir?
13. Bazı durumlarda kullanılan deney tekniğinde öğrenci­
lerin uygulamada yer almasına gerek yoktur, örneğin
amaç bilimsel bir durumu ispatlamaktır ve öğretmen
deney yaparak öğrencilerin izlemesini sağlar. Tek tek
her öğrencinin bunu yaparak öğrenmesine gerek yok­
tur. Bu tür deneylere öğretmen deneyleri denir.
A) Çoklu zekâ
B) Tam öğrenme
Öğretmen deneylerinin yapısı düşünüldüğünde
aşağıdaki yöntem ya da tekniklerden hangisiyle
illşkilendirillr?
C) Yapılandırmacılık
D) Tartışma
E) Beyin fırtınası
A) Mikro öğretim
B) Simüiasyon
C) Gösterim
10. Çağrı Öğretmen ahlaki değerlerin sosyal olgular üze­
rindeki etkilerine yönelik öğrencilerinden bilgi toplamalarmı, bilgileri değerlendirip sonuca ulaşmalarmı iste­
miş ve bu çalışmayı sınıfa sunmalarını sağlamıştır.
D) Programlı öğretim ,
E) Drama
14. İşlenen konu ile flgili öğrencilerine ödev veren bir
öğretmenin, öğrencilerin çalışmalarını kontrol et­
memesinin yaratacağı en önemli sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Proje tabanlı öğrenme yaklaşımını kullanan Çağrı
Öğretmendin aşağıda verilen hangi öğretim strate­
jisi doğrultusunda çalışma yaptığı söylenebilir?
A) Buluş yoluyla
A) Öğrenci ödevi yapmak istemeyebilir.
B) Sunuş yoluyla
B) Öğrencinin yanlış öğrenmeleri varsa bu yanlış öğ­
C) Araştırma inceleme yoluyla
renmeler kalıcı hale gelebilir.
D) Tam öğrenme yoluyla
C) Öğrenciler ödevlerini başkalarına yaptırabilir.
E) Çoklu zekâ yoluyla
D) Öğrenciler ödevin gereksiz olduğunu düşünebilir.
I
11. Aşağıda verilen durumlardan hangisinde göste­
rip - yaptırma yönteminin kullanılması uvaun de­
ğildir?
A) Odunun rendelenme aşamalarını öğretmede
B) Topraktan çanak yapımında
C) Basketbolda farklı stillerde topu potaya atmayı öğ­
retmede
D) Cümlenin öğelerini tanımlatmada
E) Köklü sayılarla işlem yaptırmada
I
I3
E) Öğrenciler sorumluluk alma becerisi kazanamaz.
15. Dersinde tam öğrenme modelini kullanan Zeynep Öğ­
retmen konularını bölüm bölüm öğrettikten sonra izle­
me testleri uygulamış ve eksikleri olan öğrenciler için
tamamlayıcı öğretim hizmetlerinden yararlanmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi Zeynep Öğretmenin kul­
lanabileceği tamamlayıcı öğretim hizmetlerinden
biri olapıag?
A) Programlı öğretim
B) Bireyselleştirilmiş öğretim
C) Bilgisayar destekli öğretim
D) Ödev
E) -Altı şapka düşünme
12. Görüş geliştirme tekniğinde belirlenen bir konunun
mutlaka karşıt bakış açılarını içermesi gerekmektedir.
Öğrenciler her bakış açısını dinleyerek fikirlerini geliş­
16. Bir öğrencinin analitik düşünme becerisi kelime dağar­
cığıyla şekillenir. Öğrenci ne kadar kelime biliyorsa,
durumdan o kadar iyi çıkanmda bulunur.
tirmektedir.
Bu durum çoklu zekâ kuramının hangi ilkesini vur­
Buna göre aşağıdakilerden hangisi görüş geliştir­
gular?
mede kullanılabilecek bir konu âiamaz?
A) Zekâ niceliksel olarak tanımlanamaz.
A) Teknoloji yararlıdır..
B) Her bireyde her zekâ alanı mevcuttur.
B) Gelişimde çevre, kalıtımdan daiıa önemlidir.
C) Zekâ kalıtımla gelir.
0) Çok gezen çok okuyandan bilgilidir.
D) Çevreselfaktörierzekâgelişimini kaiıtımsalyeterli-
D) Ekonomik kriz işsizliğin artmasına sebep olmuştur.
E) Nükleer santraller yararlıdır.
liğin elverdiği ölçüde etkiler.
E) Zekâ alanları birlikte çalışır ve her biri diğerlerinin
gelişmesine etki eder.
eğitimbiiinnlerl
Diğer sayfaya geçiniz
Türkiye Geneli Deneme Sınavı - 1
17. Şule Öğretmen, Türkçe dersinde öğrencilerin okuduk­
ları metindeki durumlarm nelerden kaynaklanmış ola­
bileceğine yönelik fikirler üretmelerini istemiştir.
21. Bir öğretmen öğrencilere, işlediği her deFifen sonra
ödevler vermekte ve öğrencilerin daha başarılı olacağmı düşünerek seviyelerinin üzerinde olan etkinlikler
üzerinde çalışmalarını sağlamaktadır.
Buna göre Şule Öğretmenin öğrencilerin özellikle
hangi zekâ alanına yönelik çalışma yaptırdığı söy­
lenebilir?
Böyle bir durumda ortaya çıkabilecek en olası so­
nuç aşağıdakilerden hangisidir?
A) Mantıksal - Matematiksel Zekâ
B) Sözel - Dilsel Zekâ
A) Kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alan öğrenci­
lerin öz denetim becerileri gelişecektir.
C) Görsel - Uzamsal Zekâ
B) Dersle ilgili hedefler gerçekleşecek ve öğrencilerin
D) BireylerArası-Sosyal Zekâ
. başarısı artacaktır.
C) Sınıfta istenmeyen davranışlarda artış gözlene­
E) Öze Dönük-İçsel Zekâ
cektir.
D) Seviyesi düşük öğrenciler yüksek seviyeye sahip
öğrencilerle rekabet edecek duruma gelecektir
18. Bir öğretim görevlisi öğitim dersinde öğrencilerin, su-
E) Öğrencilerin başarılı olma konusunda akademik
numiannı öğretim sürecinde etkili şekilde kazanımlara
ulaşabilmeleri amacıyla özgün bir model geliştirmele­
rini ve geliştirdikleri modelleri sınıfta sunmalarını iste­
miştir.
benlik algılan düşecektir.
22. Öğrencilerle iletişim kurarken sözlü iletişim e ağır­
lık verip sözsüz iletişim unsurlarından yararlanma­
yan bir öğretmenin iletişim sürecinin hangi öğesi­
ni doğru bîr şekilde kullanmadığı söylenebilir?
Bu Öğretmenin dersinde yararlandığı yaklaşım
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Aktif öğrenme
A) Kaynak
B) Bireyselleştirilmiş öğretim
B) Kanal
C) Çoklu zekâ
C) Mesaj
D) Tam öğrenme
E) Modüler öğretim
.1
C
(Q
19. Öğrencilerde var olan öğrenme eksiklikterini tespit
etmek isteyen bir öğretmen aşağıdaki yöntem ya da
tekniklerden hangisini kullanması
A) Öğrenme galerisi
B) Soru-cevap
C) Konuşma halkası
D) Soru turu
E) Kavram karikatürü
E
N
3
D) Alıcı
E) Geribildirim
23. Anne ve babası anlaşamadığı için çok üzülen ve
bu nedenle derste sürekli dikkati dağınık yo m oti­
vasyonu düşük olan bir öğrenciye “Anne ve baba­
nın anlaşamaması seni çok üzüyor ve derse katılmak
içinden gelmiyor” diyen bir öğretmenin aşağıda veri­
len dil biçimlerinden hangisini kullandığı söylene­
bilir?
A) Empatik dil
B) Ben dili
C) İstek dili
D) Betimleyici di!
E) Yargılayıcı dil
20, Sınıfta istenmeyen davranışlar; sorun olmayan davra­
nışlar, küçük sorunlar ve önemli sorunlar şeklinde sı­
nıflandırılmaktadır.
24. Bir öğretmen, öğrencilerin olumsuz davranışlarını gör­
Aşağıdakilerden hangisi önemli sorunlar kategori­
sinde yer alan bir davranış olarak gösterilebilir?
Bu öğretmenin aşağıda verilen hangi disiplin mo­
delinden yararlandığı söylenebilir?
A) Etkinlik üzerinde çalışırken kısa aralar vermek
A) Davranış değişikliği modeli .
mezden gelip, en küçük olumlu davranışlarında onlara
pekiştireç vermektedir.
B) Derste, izinsiz konuşmak
B) Etkili disiplin modeli
C) Arkadaşının kulağına bir şeyler fısıldamak
C) Glasser modeli
D) Derse geç gelmek .
D) Kounin modeli
E) Sorunlarmı çözerken zorbalık eğilimi göstermek
E) Etkili öğretmenlik eğitimi modeli
eğitimblllmlerl
si$(^
im
Türkiye Geneli Deneme Sınavı - 1
25. A ş â ^ a görsel tasarım unsurlarıyla ilgili verilen
bilgilerden hangisi doğrudur?
29. Öğrencilerin öğrendiği konuları pekiştirmeleri ve
bilgiyi kalıcı halâ getirebilmeleri amacıyla kullanı­
lan bilgisayar destekli öğretim çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Görsel materyallerde kullanılacak yazılar el yazısı
tipinde olmalı
A) Öğretici yazılımlar
B) Yazı tipi hazırlanan materyalde ikiden fazla olmalı
C) Başlıklardaki kelime sayısı üçten fazlaysa büyük
B) Alıştırma ve tekrar yazılımları
harf kullanılmalı
C) Benzetişim yazılımları
D) Metinlerde yazı rengi île zemin rengi zıt olmalı
D) Problem çözme yazılımları
E) Satırlararası boşluklar, paragraflar arası boşluklar­
E) Eğitsel oyun yazılımları
dan fazla olmalı
30.
I. Program geliştirme grupları arasındaki koordinas­
yonu sağlama
II. Programların, ülkenin politik felsefesini yansıtıp
yansıtmadığına karar verme
İli. Hazırlanan programın uygulanıp, uygulanmaya­
cağına karar verme
26. Tasarım öğelerinden “çizgi” öğesi aşağıdaki amaç*
lardan hangisi için kullanılmaz?
B) Yol belirlemek
Öncüllerde verilen çalışmaları yapan program ge­
liştirme grubunda aşağıdaki üyelerden hangisinin
yer alması şarttır?
Ç) Vurgulamak
A) Talim ve Terbiye Kurulu temsilcisi
D) Dikkat çekmek
B) Eğitim teknoloğu
E) Algıda seçicilik yaratmak
C) İlgili konu alanı öğretmeni
A) Öğeleri ayırmak
D) Öğrenciler
- E) Veliler
C
n
E
N
3
27. Aşâğıdakilerden hangisi iki boyutlu görsel araç*
gerieçlere örnek gösterilemez?
A) Modeller
B) Resimler
C) Grafikler
D) Çizimler
E) Kavram haritaları
31. Eğitim programlarının taşıması gereken özellikler
göz önünde bulundurulduğunda aşağıdakilerden
hangisi “uygulanabilirlik” özelliğiyle açıklanır?
A) Öğrencinin okulda öğrendiklerini günlük hayatta
uygulayabilmesi
B) Hazırlanan eğitim programlarının mevcut olanak­
larla tutarlı olması
C) Programın, öğrenci ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine
cevap verebiliyor olması
D) Devletin ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik bir prog­
ramın hazırlanması
E) Şartlara göre değiştirilebilir bir programın hazırlan­
ması
28. PowerPoint sunusu hazırlanırken aşağıdâkilerden
32. Program tasarım yaklaşımlarından “yaşantı mer­
kezli program tasarımı” için aşağıdakilerden hangi­
si söjtteDfimez?
A) Öğrenci merkezli bir yaklaşımdır
A) Her slayt tek konu içermeli
B) Etkinliğe dayalı program tasarımıdır.
B) Başlıklar için 44 punto, metin için 32 punto kullanıl­
C) Öğrencinin süreç içerisinde oluşan ilgi ve ihtlyaçla-
malı
nna cevap verebilecek niteliktedir.
C) Her slaytta dokuz satır olmalı
D) Programlar esnektir.
D) Her slaytla başlık olmalı
E) Bireysel farklılıklara göre değil ağırlıklı olarak geli­
E) Zemin açık, yazılarkoyu renk olmalı
eğîtlmbilimleri
şim dönemi özelliklerine göre program tasarlanır.
Diğer sayfaya geçiniz
Türkîye Geneli Deneme Sınavı -
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
1
33. Aşağıdaki eğitim felsefelerinden hangisi İlerlemec llik eğitim felsefesinin devamı niteliğinde olup en
çağdaş eğitim felsefesidir?
I.. Öğrenenlerin tipik özelliklerini görmek için kişilik
testi uygulamak
II. Cümlenin uzunluğuna karar vermek için harf sayı­
sını belirlemek
III. Bireylerin ilgilendiği meslekleri saptamak için ilgi
ölçeği uygulamak
IV. Ülkede farklı alanlarda çalışan sendikalı işçi sayı­
sını belirlemek
V. Bir dergiye yayınlanmak üzere 1 ay içinde gönde­
rilen makale sayısını belirlemek
A) Esasipilîk
B) Daimicilik
C) Yeniden kurmacılık
D) Özcülük
E) IMaturalizm
Verilenlerden hangisinde ölçme sonuçları oran ö l­
çeği düzeyindedir?
34. 6. sınıf öğrencileri için hazırlanan sosyal bilgiler
ders kitabında “Türkiye’nin coğrafi özeliil<lerini dikka­
te alarak, yatınm ve pazarlama projeleri tasarlar.” ka­
zanımı bilişsel alanın hangi becerisine yöneliktir?
A) ive III
B )lllv e V
D ) U llv e lV
C) II ve III
E) II. IV ve V
38.
A) Kavrama
B) Uygulama
I.
II.
III.
IV.
V.
C) Analiz
D) Sentez
E) Değerlendirme
En az hata yaparak konuşan üç aday işe alındı.
Bektaş ÜDS’den 70 aldı.
İşsizlik oranının % 25 olduğu saptandı.
Sınava girenlerin üçte ikisi başarılı oldu.
Kravat takmayanlar toplantıya alınmadı.
Verilenlerin hangilerinde sadece ölçme işlemi söz
konusudur?
35.
I.
II.
III.
IV.
Günde on bin adım yürümek
Bir seferde peşpeşe dokuz çikolata yemek
Sıranın uzunluğunu karışla ölçmek
Ayda 40 saat antrenman yapmak
A) I ve III
B) I ve II
D) III ve V
e
(B
Aşağıdakilerin hangisinde doğal birimi olan ölçme
işlemleri bir arada verilm iştir?
A) Yalnız I
D) II ve V
. .
V. Bir saatte bir litre su içmek
£
S
A)
B)
C)
D)
E)
36.
L Davranışların % 60’mı kazananlar üst eğitim ka­
IV. Standart puanı 70’in üzerinde olanlar A kuruna ka­
yıt yaptırabilir.
V. Altmışıncı yüzdelik puandan fazla puan alan öğ­
renciler sınıf tekrarı yapmazlar.
Yukarıdaki, ifadelerin hangisinde mutlak ölçüt bu­
lunmaktadır?
A) İve II
B) İve III
D) II. IV ve V
C) II ve III
E )llU V v e V
E) III ve IV
Bu durumda öğrencilere verilen puanlar arasın­
daki korelasyon aşağıdaki güveniriik türierinden
hangisini belirlemede kullanılır?
E) M I ve m
III. Final sınavında 60 sorunun en az 40'ına doğru
cevap veremeyenler bütünlemeye kalır.
0)11 ve III
39. Felsefe öğretmeni ve iki meslektaşı aynı öğrencilerin
yazılı sorulara verdikleri yanıtlan okuduktan sonra ayrı
ayrı puan vermişlerdir. Bu işlemin ardından verilen pu­
anlar arasındaki korelasyonlar hesaplanmıştır.
C) II ve III
demesine devam etmeye hak kazanır.
II. Puanı ortancanın üzerinde olanlar dersten başarı­
lı sayılır.
B )lv e V
Puanlama
Puanlayıcı
Cronbah alfa
Kararlık
Içtutarhk
40.
I. Her hedef davranış en az bir soruyla yoklanmıştır.
II. Puanlamada puanlama cetveli kullanılarak objek­
tiflik sağlanmıştır.
III. Sınavdaki soruların ölçülmek istenen kazanıma
sahip olanla olmayanı ayırdığı gözlenmiştir.
IV. Soruların çoğunun ve testin tümünün orta güçlük­
te olduğu saptanmıştır.
V. 'Puanlama sırasında İkiden fazla puanlayıcıdan
yararlanılmıştır.
Verilenlerden hangileri öncelikle ölçme aracının
geçerilğiyle ilgilidir?
A ) lv e ll
■ D )lllv e V
B ) lv e lll
G ) llv e lV
E )IV v e V
eğitimbilimleri
^
I.
II.
III.
IV.
V.
^
Tüe
Ti»
Türkiye Genelî Deneme Sınavı - 1
44. Ali Öğretmen uygulamış olduğu bir sınavda ortalama­
nın üstünde puan alan öğrencileri başarılı, ortalama­
nın altında puan alan öğrencileri başarısız kabul et­
miştir.
Puanlaması zordur.
Puanlaması yan objektiftir.
Uygulaması zaman alır.
Kalabalık sınıflar İçin uygundur.
Bireyseldir.
Ali Öğretmendin sınıfındaki öğrencilerden başa­
rılı olanların sayısının başarısız olanların sayısıy­
la yaklaşık olarak eşit olabilmesi için öğrencilerin
puan dağılımı hangi dağılım veya dağılımlara ben­
zemelidir?
Verilenlerden hangileri kısa cevaplı testlerin özeİlkleri arasındadır?
A) İve 111
B )l ve V
D) 1,111 ve V
C) II ve IV
A) Modsuz
E) III, IV ve V
B) Simetrik
C) Simetrik ve normal
42. VE 43. SORULARI AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİ­
LERE GÖRE YANITLAYINIZ.
D) Modsuz, simetrik veya normal
E) Modsuz, sağı çarpık veya solu çarpık
Psikoloji bölümü öğretim elemanlarından Su Ha­
nım. birinci sınıfa kayıt yaptıran öğrencilere dersle­
rin başladığı hafta depresyon ölçeği uygulamıştır.
Daha sonraki süreçte aynı öğrencilere mezun ola­
na kadar belli aralıklarla umutsuzluk ölçeği, sınav
kaygısı ölçeği, sosyal destek ölçeği, okula karşı tu­
tum ölçeği ve odak ölçeği uygulamıştır. Depresyon
ölçeği puanlarıyla daha sonra uygulanan ölçekler­
den elde edilen puanlar arasındaki korelasyonlar
aşağıdaki gibi hesaplanmıştır.
45. VE 46. SORULARI AŞAĞIDA VERİLEN BİLGİ­
LERE GÖRE YANITLAYINIZ.
Aşağıda bir grup öğrencinin çokta seçmeli bir test­
ten aldığı puanlar ve frekanslar verilmiştir.
X
JEyan
10
2
20
8
Depresyon Ölçeği
•I
30
12
Umutsuzluk
0,64
40
4
e
Sınav kaygısı
0.27
50
6
Sosyal destek
-0,87
Okula karşı tutum
-0.33
Odak
-0,08
Diğer Ölçekler
42. Öğrenciler hangi test veya testlerden depresyon
puanlan ile aynı yönde değişen puanlar almışlar­
dır?
(O
45. Testi yanıtlayan öğrenci sayısı kaçtır?
A) 10
B) 24
C) 32
0)40
E) 50
46. Test puanlarının ranjı kaçtır?
A) 10
A) Sınav kaygısı
B)24
C) 32
D) 40
B) Sosyal destek
E )50
C) Odak
D) Umutsuzluk - sınav kaygısı
E) Sosyal destek - okula karşı tulum
47.
I. Ali'nin ekşi mandalina yemesinin ardından yüzü­
nü buruşturması
II. Handan’ın babasını gördüğünde yerinden doğrul-
43. Verilen korelasyonlardan hangisi depresyon ölçe­
ğinin benzer ölçekler kullanılarak doğrulanan yapı
geçerliği için daha_flüclü bir kanıt oluşturur?
A) Umutsuzluk
B) Umutsuzluk ve sınav kaygısı
C) Umutsuzluk ve sosyal destek
D) Sosyal destek ve okula karşı tutum
E) Sosyal destek ve odak
eğitîmbilimleri
mast
ili. Okan'ın sıcak süt bardağına doğru üflemesi
IV. Sinem’in matematik sınavr öncesinde kaygılan­
ması
.
Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri öğrenme
sonucu ortaya çıkan davranışlardan değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
C) Yalnız IV
E) III ve IV
Diğer sayfaya geçiniz
^
Türkiye Geneli Deneme Sınavı ■ı
48. Türkçe dersinde Ankara’yla ilgili olarak okuyacağı şii­
ri ezberleyen Didem, ders esnasında, dalıa önceden
sözlerini bildiği Ankara Marşı'nın sözleriyle ezberlediği
şiirin sözlerini karıştırmıştır.
^
^
51. Odasında ders çalışan İlknur, annesinin safönâa elekt­
rikli süpürgeyi çalıştıracağını anlayınca odasının kapı­
sını kapatmrş ve dersine öyle devam etmiştir.
İlknur’un bu davranışı;
I. kaçınma koşullanması,
II. olumsuz pekiştirme,
III. tepki genellemesi
Didem'in ezberlediği yeni şiirin sözlerini yanlış
okuması aşağıdakilerden iıangisinin sonucudur?
A) Tepki genellemesi
C) Sönme
süreçlerinden hangisi ya da hangileriyle açıklana­
bilir?
D) Kendiliğinden geri gelme
A) Yalnız
B) Öğrenmenin aktarılması
E) ileriye ket vurma
49. Beş yaşındaki Didem, parkta oynarken, çimenlere
bastığı gerekçesiyle bekçi tarafmdan azarlanmış ve
bekçiden korktuğu için annesine sığınmıştır.
Didem’in o günden sonra, bekçinin giydiği işçi tu­
lumuna benzer kıyafetler giyen çalışanları gördü­
ğünde de endişelenip annesine sığınması aşağıdakilerden hangisine uygun bîr örnektir?
A) Genelleme
B) Ayırt etme
e
D) Üst düzey koşullanma
E) Garcia kaçınma koşullanması
C) Yalnız III
E) iv e m
52. Bir firma, çalışanlarının maaşlarına yapılacak olan
zam oranını hep yıl sonunda açıklamıştır. Bu nedenle,
aralık ayının sonuna doğru firma çalışanları ne kadar
zam alacakları konusunda ortaya attıkları değişik mik­
tarlardan hangisinin doğru tahmini yansıtacağını me­
rakla beklemektedirler.
•I
C) Alışma
B) Yalnız II
D) I ve II
n
i
Firmanın, çalışanlarına zam verme yöntemi aşağıdakilerden hangisinin uygulanması için uygun bir
örnektir?
A) Sabit oranlı pekiştirme
B) Sabit aralıklı pekiştirme
C) Değişken oranlı pekiştirme
D) Premack ilkesi
E) Eşik yöntemi
50. Pekiştirmeyle ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi doğrudur?
53. Bir öğrenci, dersteki öğrenme sürecinde konuyla ilgi­
A) Olumlu pekiştireçler fizyolojik ihtiyaçlara karşılık gelir.
li elde ettiği bilgilerden hareketle sık sık içinden ken­
B) Pekiştirme, öğrenme sürecinde değil, performans
di kendine soru sormakta, öğretmene de soru yönelt­
mektedir. Bu öğrenci konulan çalışırken de sözel ya
üzerinde etkilidir.
da görsel benzetmeleri sıklıkla kullanmaktadır
C) Olumsuz pekiştirme istenmedik davranışların bas­
tırılmasını sağlar.
Öğrencinin bu davranışlarmm aşağıdakilerden
hangisi için uygun teknil^ler olduğu söylenebilir?
D) Olumlu pekiştirme davranışın yâpılma sıklığını ar­
tırırken, olumsuz pekiştirme davranışta sönmeye
A) Anlamlandırma stratejileri kullanma
neden plür.
B) Bellek destekleme stratejisi kullanma
E) Bir edimsel davranış lie bu davranışın pekiştirilme­
C) Sırasal bağımlılıkla hatırlama
si arasındaki süre, edimsel koşullannianm gerçek­
D) İpucuna bağlı hatırlama
leşmesinde etkilidir.
E) Uzamsal temsilciler oluşturma
10
eğitımbilimleri
Türkiye Genel! Deneme Sınavı - 1
54. Okülmdaresinin kendisine bildirdiği 954185708
burs başvuru numarasını 954 -185 - 708 biçiminde
ayıran bir öğrencinin bu davranışı, kısa süreli bel­
leğin kapasitesini genişletmeye yönelik olarak kul­
lanılan hangi yöntemi örnekler?
57. Sevda Öğretmen, öğrencilerinden Burak’ın çevre ko­
nuşunda çok duyarlı olduğunu, okulda düzenlenen
"atık pil toplama kampanyasında da aktif rol aldığı­
nı gözlemiştir. Bir gün Burak’ın babası ile tanışan Sev­
da Öğretmen, Burak’ın babasının çevreci bir derneğin
gönüllü çalışanlarından biri olduğunu öğrenir ve “Bu­
rak’ın çevre sorunlarına olan duyariilığını anlamak hiç
de zor değil artık." der.
A) Gruplama
B) Tekrar
C) Algıda örgütleme
Sevda Öğretmen’in, Burak’ın tutumunun nedenle­
rini aşağıdakilerden hangisiyle en iyi açıklayabile­
ceği söylenebilir?
D) Algıda değişmezlik
E) Sayı korunumu
A) Model alarak öğrenme
B) Kavrayarak öğrenme
C) Karşıt koşullanma
D) Tepkisel koşullanma
E) Olumlu pekiştirme
55, Tolman ve ardıflannın yaptıkları deneyler göstermek­
tedir ki, fareler karmaşık labirentlerde yollarını bulur­
ken yalnızca tesadüfT davranışlar sergilememektedir­
ler. Bu çalışmalar, farelerin labirentten çıkmaya İlişkin
pek çok davranışının ardından, uzamsal ilişkileri göste­
ren bir zihinsel temsil oluşturduklarını göstermektedir.
Tolman’ın çalışmaları sonucu ortaya konan bu du­
rum aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanmaktadır?
A) Dolaylı öğrenme
B) Bilişsel harita
C) Kavramsal gruplandırma
D) Tümevanmsal düşünme
E) Sembolik düşünme
•I
s.
c
(O
E
N
3
58. Babasının telefonda söylediği banka hesap numa­
rasını, bir kâğıt çıkarıp yazana kadar içinden tek­
rarlayan Burcu’nun bu davranışı aşağıdakilerden
hangisini sağlamaya yöneliktir?
A) Yeni bilgiyi önceki bilgilerle ilişkilendirmeye
B) Bilgiyi hatırda tutma süresini uzatmaya
C) Olumlu aktarımı kuvvetlendirmeye
D) Kısa süreli belleğin kapasitesini gruplandırmayla
genişletmeye
E) Davranışı pekiştirmeye
56. Okulda müzik kulübünün üyesi olan ve yıl sonu şen­
likleri için düzenlenecek olan müzik dinletisinin çalış­
malarına katılan Oktay, o günkü performansında hiç
hata yapmamış ve çaldığı enstrümanı başarıyla icra
etmiştir. Müzik Öğretmeni de Oktay’ı bu başarılı İcra­
sından dolayı alkışlamış ve tebrik etmiştir. Bu durum
okulun müzik grubundaki Selim'in de enstrüman çalar­
ken daha dikkatli olmasını sağlamıştır
59. Aşağıdaki özelliklerden hangisinin sosyo - ekono­
Oktay’ın, öğretmeni tarafından alkışlanması ve
tebrik edilmesi, Selim'in davranışı üzerinde aşağı-
mik düzeye göre farklılık göstermesi beklenemez?
A) Çocuğun beş yaşındayken bildiği sözcük sayısı
dakilerden hangisinin etkisini göstermiştir?
B) Ergenlik çağındaki gencin edindiği sosyal roller
A) Olumlu pekiştirme
C) Çocuğun yaşadığı çevre koşullarının hijyeni ve
B) Etkinin yayılması
sağlığa uygunluğu
C) Sembolik ödülle pekiştirme
D) Ergenin etrafındaki rol modelleri
D) Dolaylı pekiştirme
E) Çocuğun temel gelişimi için yaşadığı gelişim dö­
E) Koşullu uyaran
eğiljmbilimleri
nemlerinin sırası
11
Diğer sayfaya geçiniz
Türkiye Geneli Deneme Sınavı - 1
60. Yedi aylık oğlu Başar’ın her şeyi kısa zamanda öğren­
mesini isteyen Yetkin Bey, kollarmdan tutarak ona yü­
rüme çalışmaları yaptırmaktadır. Ancak Yetkin Bey bü­
tün çabasına rağmen, çocuğunun ancak yaşıtlanyla
eş zamanda yürümeyi öğrenebildiğini görmüştür.
63. Muhsin Bey, Almanya'ya işçi olarakgitmeden'önce Almanlara ilîşkih birçok önyargıya Rahiptir. Bir süre son­
ra çalıştığı fabrikada kurduğu arkadaşlıkları sayesinde
Muhsin Bey’in Almanlara ilişkin fikirleri değişir.
Muhsin Bey’in yaşadığı bu durum, Piagef nin biliş­
sel gelişim kuramına göre aşağıdaki kavramlardan
hangisine uygun bir örnektir?
Yetkin Beyin, oğlunun erkenden yürümesini sağ­
lamaya yönelik çalışmasının, istediği sonucu ver­
memesi aşağıdaki etmenlerden hangisine bağlı
olarak açıklanabilir?
A) Korunum
B) Özümleme (assimilation)
A) Büyüme
B) Farklılaşma
C) Kişi sürekliliği
D) Düzenleme (accomodation)
C) Olgunlaşma
E) Organizasyon
D) Yaşantı
E) Anne - baba tutumu.
64, Yaşamının ilk iki yılında maruz kaldığı korkutucu ya­
şantılardan ötürü insanlara güvenmekte son derece
zorluk çeken Aydm’ın bu tutumu devam ettiği taktirde,
Aydın yaşamının ilerleyen dönemlerindeki gelişimsel
krizlerde de zorluklar yaşayacaktır.
61. Aşağıdaki gelişimsel özelliklerden hangileri ara­
sında doğrudan bir neden - sonuç ilişkisi vardır?
B) Odaktan uzaklaşamama - tek yönlü sınıflandırma
-I
C) Büyüme - öğrenme
C
D) Benmerkezci düşünce - korunumu edinme
(S
E) Amaçlı davranışta bulunma - sembolik düşünce
N
A) Doğumdan sonraki olgunlaşma süreci - refleksler
£
3
Erikson’un psikososyal gelişim kuramına göre,
aşağıdaki gelişim dönemlerinin hangisinde bu
güçlükler daha önemli olacaktır?
A) İlk çocukluk
B) Okul çağı
0) Erinlik
D) Ergenlik
E) Genç yetişkinlik
62. Aileslnce ve tanıdıklarınca oldukça uysal ve ailesine
65. Market işleten Hüsnü Bey, yıllardır sebze aldığı Kadri
bağlı bir genç olarak bilinen on beş yaşındaki Adnan,
Bey’in bilmeyerek yaptığı bir hesaplama yanlışını fark
ettikten sonra kendisinden özür dilemesine rağmen,
son dönemlerde zamanının çoğunu yaşıtlarıyla geçir­
mektedir ve ebeveynlerinin istediği saatten daha geç
bir saatte eve gelmektedir. Ayrıca, Adnan babasıyla da
bu yaptığının karşılığı olarak ticari ilişkilerinde onu za­
rara uğratma planlan yapar.
siyasi konularda sık sık tartişmaktadır.
Hüsnü Beyin bu davranışı, Kohlberg’ln aşağıda­
Adnan’ın bu davranışlarına dayanarak aşağıdaki
ki ahlak gelişimi aşamalarından hangisine uygun­
sonuçlardan hangisine yardânm??
dur?
A) Kimlik krizi yaşadığı
A) İtaat ve ceza eğilimi
B) Özerkleşme çabasında olduğu
B) Araçsal ilişkiler eğilimi
C) Kendi değerlerini oluşturmaya çalıştığı
0) Kişiier^rası uyum eğilimi
D) Moratoryum kimlik statüsüne sahijs olduğu
D) Kanun ve düzen eğilimi
E) Ayrılma bireyselleşme sürecinde olduğu
E) Sosyal sözleşme eğilimi
12
eğffSmbilimien
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
lıttps://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
-ym
Türkiye Genel! Deneme Sınavı - 1
66. Yenflişındıkları mahalledeki ortamı pek beğenmeyen
yedi yaşındaki Uğur’un. anne - babası, eve bilgisayar
alıp onun mahalledeki çocuklarla oynamasına engel
olmaya çalıştıkları gibi, okulda da pek kimseyle arka­
daş olmamasını Uğur’a sıkı sıkıya tembih ederler.
69.
•
•
•
Altı yaşındaki bir çocuğun bu sorulara verdiği ce­
vaplara bakarak, özellikle aşağıdakilerden hangisi­
ni örnekleyen cevaplar verdiği söylenebilir?
Aşağıdaki gelişim uzmanlarından en cbk hangisi,
Uğur’un anne - babasının bu tutumunu çocuğun
gelişimi açısından sakıncalı bulacaktır?
A)Freud
B) Vygotsky
D) Kohlberg
Güneş nasıl meydana geldi? — Hayat başlarken.
Güneş daima var mıydı? — Hayır.
Nasıl var oldu? — Hayatın başlayacağını biliyordu.
A)Arlifİkalizm (yapaycılık)
C) Brunner
B) Ortaklık (özelden Özele akıl yürütme)
E) Piaget
0) Endüksiyon (tüme varım)
D) Animizm (canlıcılık)
E) Dedüksiyon (tümden gelim)
67. Kimi araştırmacılar çocukların bildikleri sözcük sayısı­
nın sosyal etkileşimlerini olduğu gibi okuldaki perfor­
manslarını da etkilediğini, okuldaki performansın da
çocukların özgüvenlerini etkilediğini savunurlar.
Bu anlayış aşağıdaki gelişim ilkelerinden hangisini
vurgulamaktadır?
A) Gelişim basitten karmaşığa doğrudur.
f
B) Gelişim içten dışa - baştan aşağıya doğrudur.
0) Gelişimde bireysel ayrılıklar vardır.
•I
s.
&
D) Gelişim nöbetleşe devam eder.
n
E) Gelişim bir bütündür.
S
E
70. Ali iki haftadır her sabah kalktığında annesine karnı­
nın ağrıdığını ve okula gitmek istemediğini söylemek­
tedir. Bunun üzerine Ali’yi doktora götüren annesi, fi­
ziksel bir rahatsızlığı olmadığını öğrenince bu konu­
dan okul rehber öğretmenini haberdar ederek yardım
istemiştir. Ali’yi okul içinde bir süre gözleyen okul reh­
ber öğretmeni, Ali'nin akranları tarafından zorba dav­
ranışlara maruz kaldığı için okul gelmek istemediğini
fark etmiştir.
Ali’nin yukarıda verilen durumu incelendiğinde
okul gitmeme nedeni Maslow’un belirttiği aşağıda­
ki ihtiyaçlardan hangisi ile açıklanabilir?
A) Fizyolojik
B) Sevgi / yakınlık
C) Estetik
D) Kendini gerçekleştirme
E) Güvenlik
68. "Başkasını suçlayıp ona parmak sallayan kişi, kendine
de üç parmak sallar asimda.” ifadesinin psikoanalitik
71. Bir okulun rehber öğretmeni, ailevi problemleri olan bir
öğrencisine karşı acıma duygusu hissetmekte, diğer
kurama göre doğru yorumu aşağıdakilerden han­
gisidir?
öğrencilere karşı sürekli onu korumaktadır.
Bu rehber öğretnıenin (psikolojik danışmanın) reh­
A) Sosyal yakmiık kuramayan bireyin ruh sağlığı bun­
berliğe ilişkin hangi yanlış anlayışa sahip olduğu
söylenebilir?
dan olumsuz etkilenir.
B) Başkalarının olumsuzluklarını vurgulayan kişi yan­
A) Rehberlik sorunlu bireylere yöneliktir.
sıtma mekanizması kullanmaktadır.
B) Rehberlik tek yönlü bir yardım sürecidir.
0) Etrafındaki insanlara kızgınlık duyan kişi bunu yap­
C) Rehberlik uzmanlarca sunulması gereken bir yar­
makla yaşamındaki stresi artırır.
dımdır.
D) Akranlarıyla iyi ilişki kuramayan kişiler temel geli­
D) Rehberlik sempatik bir ilişki gerektirir.
şim dönemlerine saplantı geliştirmişlerdir.
E) Rehberlik bireyin sadece duygusal problemleri ile
E) insaniann temel sosyal becerileri yaşamın ilk yılla­
ilgilenir.
rında şekillenir.
eğitfmbilimleri
13
-
Diğer sayfaya geçiniz
Türkiye Geneli Deneme Sınavı -1
74. Şema teorisine göre kişilerarası ilişkilerdi yaşanan
problemlerin kaynağında, bireyin ilişkilere dair sahip
olduğu olumsuz düşünceler büyük rol oynar. Bu açık­
lamaya bîr örnek olarak Ceyda’nın karşı cins İle iliş­
ki kuramama probleminin kaynağında, küçük yaşta
72. Ayşe, 2011 yılında yaşanan Van depreminde yakınla­
rım kaybetmiş ve bu durum sebebiyle bir süre yardım
almıştır. Olayın üzerinden bir hayli zaman geçmesine
rağmen Ayşe yaşadıklarmın etkisinden kurtulamamış
ve bu durum onun sosyal uyumunu olumsuz etkilemlştir.Artık bu rahatsızlıkları dayanılmaz bir noktaya gelin­
ce, Ayşe yardım almak amacıyla okul rehber öğretme­
nine başvurmuştur.
anne ve babasının boşanması sonucunda oluşturdu­
ğu kadın - erkek ilişkilerine dair olumsuz düşüncele­
rin yer alması gösterilebilir. Bu nedenle Ceyda’nın kar­
şı cinsle yaşadığı ilişki problemlerinin çözümünde, ilk
olarak kadın - erkek ilişkilerine dair sahip olduğu olum­
suz şemaların değiştirilmesi gerekir. Psikolojik danış­
ma yoluyla olumsuz şemaların değiştirilmesinden son­
ra Ceyda’nın ilişki kalitesinin yükselmesine ilişkin gra­
Bu okuldaki rehber öğretmenin (psikolojik danışmanm) rehberliğin hangi işlevini dikkate alarak
hizmet vermesi en uygundur?
A) Çare bulucu
B) Kriz yönelimli
fiksel açıklama aşağıda verilmiştir.
C) Önleyici
D) Gelişimsel
Olumsuz
düşünceler
E) Tamamlayıcı
•I
l.a y 2. ay
3. ay
İlişki
4. ay
5. ay
C
Bu grafiğe göre, aşağıdaki sonuçlardan hangisine
n
ulaşılabilir?
E
N
3
A) Ceyda’nın olumsuz düşüncelerinin azaltılması ve
ilişki kalitesi arasında doğrusal bir ilişki vardır.
B) Ceyda’nın olumsuz düşüncelerinin azaltılması, iliş­
ki kalitesini yükseltmemiştir.
73. Bir ortaöğretim okulunun rehber öğretmeni (psikolojik
danışmanı), öğrenciler bir sorun yaşadığında hemen
C) Ceyda olumsuz düşüncelerinin değiştirilmesine
karşı sürekli bir dirönç göstermiştir.
öğrencilerin velilerini de çağırıp sorunun üzerine veli,
öğrenci, rehber öğretmen işbirliği ile gitmeyi planla­
maktadır. Fakat bir yıl boyunca yaptığı çatışmaları de­
ğerlendirdiğinde öğrencilerin rehberlik servisine baş­
vurularının zamanla azaldığını görmüştür.
D) Ceyda’nın olumsuz düşüncelerinin değiştirilmesi,
ilişki kalitesinde düzgün bir yükselme değil sonra­
dan gerçekleşen ani bir yükselme göstermiştir.
E) Ceyda’nın karşı cinsle ilişkisine dair olumlu düşün­
celeri zaman içerisinde düzenli olarak artış göster­
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir sonucu
olabilir?
miştir.
A) Rehber öğretmen öğrencilerin farklı durumlarını
dikkate almamıştır.
B) Rehber öğretmen koşulsuz kabul ilkesini ihlal et­
miştir.
C) Rehber öğretmen herkese açık olma ilkesini ihlal
etmiştir.
D) Rehber öğretmen bireye ve topluma karşı sorumlu
olma ilkesine aykırı davranmıştır.
E) Rehber öğretmen öğrencilerin dönemsel özellikle­
rini ye gönüjlülük prensibini gözetmemiştir.
14
eğitimbiilmlerl
uzmanların kaleminden
-ym
ym
Türkiye Geneli Deneme Sınavı >ı
78. Okuldaki bir öğrencisinde öğrenme güçlüğü oldu­
ğunu düşünen bîr rehber öğretmenin (psikolojik
danışmanın) aşağıdakilerden hangisini ilk olarak
yapması rehberlik anlayışına uygun düşer?
75. Topiiffnsal yapının etkisiyle ağırlıklı olarak erkeğö
özgü cinsiyet rolleri ile ilişkili nneslek değerlerine
sahip üniversiteye hazırlanan bir ergenin aşağıda­
ki meslek alanlarından lıangisini seçnne ihtimali di­
ğerlerine göre M s a d İM Ö İİi:?
A) Öğrenci velisine öğrencinin okuldan almması ge­
A) Hukuk
rektiğini söylemesi
B) öğretmen
B) Kapsamlı değerlendirme için öğrenciyi RAM’a
C) Akademisyen
sevk etmesi
D) Kamu yöneticisi
C) Öğrencinin öğretmenleri ile konuşarak öğrenci için
E) Doktor
düzenlemeler yapmalarını istemesi
D) Öğrencinin diğer öğrencilerden ayn eğitim alması­
nı sağlaması
E) Öğrencinin zekâ seviyesini ölçmesi
76. Bir sınıf öğretmeninin öğrencisine karşı söylediği
aşağıdaki sözlerden hangisi öğrencide öz saygının
79. Cilian, bazen sınıf içinde sebepsiz yere ağlamakta, ar­
kadaşları tarafından teskin edilememektedir. Bunun
üzerine okui rehber öğretmeni, Cihan ile görüşmeler
yapmaya başlamış ve Cihan’ın kısa bir süre önce ba­
basını kaybetmesinin bu duruma neden olduğunu tes­
pit etmiştir.
A) Sanırım bu konuyu anlamakta zorlanıyorsun.
B) Hazırladığın ödev gerçeklen çok güzel olmuş.
C) Maket yapmayı beceremiyorsun.
D) Bu işi başaracağını bitiyordum.
E) İyi yapamadığın işler kadar iyi yaptığın birçok iş
Okul rehber öğretmeninin (psikolojik danışmanın)
Cihan’ın problemine yönelik olarak verdiği rehber­
var.
•I
lik hizmeti türü aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
c
A) Kişisel rehberlik
s.
n
E
S
77, Kalabalık bir ortaöğretim okulunda reiıber öğretmen
olara|Jgörev yapan Canan Hanım, geçen ytl alan se­
çiminde lise birinci sın)f öğrencilerine yardımcı olma­
da kendisinin ve smtf rehber öğretmenlerinin yetersiz
kaldığını, seçecekleri alanlarla ilgili öğrencilerin kişisel
sor^lanna yeterince cevap veremediklerini tespit et­
B) Eğitsel rehberlik
0 ) Mesleki rehberlik
D) Gelişimsel rehberlik
E) Ayarlayıcı rehberlik
80. Bir sınıf rehber öğretmeninin, öğrencilerinin şid­
miştir. Bu yıl da aynı sıkmtınm yaşanmasının önüne
geçmek amacıyla lise son sınıfla öğrenim gören başa­
rılı öğrencilerden bazılarına alan seçiminde dikkat edil­
det içerikli davranışları ne sıklıkta sergilediğini
tespit etmek amacıyla kullanabileceği en uygun
rehberlik tekniği aşağıdakilerden hangisinde doğ­
ru olarak verilmiştir?
mesi gereken konularla ilgili eğitim vermiş ve hersmıfa iki öğrenci görevlendirerek lise birinci sınıf öğrenci­
A) Derecelendirme ölçekleri
lerinin merak ettikleri konularda onlara mümkün olabil­
diğince çabuk yardım etme imkânını sağlamıştır.
B) Anekdot
C) Özellik kayıt çizelgesi
Bu okur rehber öğretmeninin aşağıdaki hizmet­
D) Tutum ölçekleri
lerden hangisine başvurduğunu söylemek doğru
olur?
E) İlgi envanterleri
A) Akran danışmanlığı
B) Oryantasyon
C) Akran arabuluculuğu
D) Yöneltme
TEST BİTTİ.
E) Konsültasyon
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.
eğitimbilimleri
15
Diğer sayfaya geçiniz
^
Türkiye Geneli Deneme Sınavı - 1
^
7.
1.
Soruda vurgulanan aşamalıhk ilkesi­
Soruda verileri durum ile şıklar karşı­
Soruda sözü edilen durumlann ya da
dir. Yani bilinen konulardan hareketle
laştırıldığında demonstrasyon, mikro
yeni konuların öğretiminden bahsedil­
öğretim, proje ya da rol oynama yön­
problemlerin tümü toplu öğretimden
kaynaklanmaktadır. Doğal olarak top­
mektedir. Doğal olarak bilinenden, bi­
tem ya da tekniklerinden yararlanma­
lu öğretime alternatif olarak sunula­
linmeyene ilkesi vurgulanmıştır.
sı olası değildir. Ancak simülasyonlar-
cak tekniğin bireysel hıza göre ilerle­
la uygun olarak gerçekleştirilecek bir
me imkanı veren bir kuram olması ge­
Doğru yanıt “ C” seçeneğidir.
uygulama seçilmiştir. Çünkü bilgisa­
rekmektedir ki bu da programlı öğre­
yar yazılımlan kullanılarak gerçeğe,
timdir.
yakın bir ortam oluşturularak öğren­
Doğru yanıt “ C” seçeneğidir.
me sağlanmıştır.
2.
Doğru yanıt “ B” seçeneğidir.
Sonucu öğretmen kendisi aktarma­
makta öğrencilerinin uiaşmasmı sağ­
lamak istemektedir. Bu durumda bu­
luş yoluyla öğretim stratejisinin kulla­
nılması gerekir. Ayrıca öğretmen, öğ­
8.
rencilerine gerçek hayatta karşılaşa­
'
llerlemecilik eğitim felsefesi doğrultu­
bilecekleri bir durum üzerinden dav­
sunda çağdaş anlayışla hareket eden
ranış değişikliği kazandırmaya çalış­
bir sistemde önemsenen durumlar­
maktadır. Bu bakımdan da şıklarda
dan birisi de öğrencileri karşılaşacağı
verilen yöntemlerden örnek olay ter­
problemlere karşı deneyimli hale ge­
cih edilebilir.
5.
Brifing; örnek olaya, gösterim; prob­
Doğru yanıt “ A” seçeneğidir.
lem çözmeye, münazara; projeye, altı
3.
Yaratıcı düşünme beyin fırtınası tekni­
ğinin önemli özelliğidir, altı şapka dü­
tirmektir. Bu yöntem ve tekniklerin öğ­
rencileri süreçte etkin kılmak, öğren­
cilere bilimsel tutum kazandırmak gibi
şapka düşünme; anlatım yöntemine
kazanımlan da vardır. Ancak temel
uygun teknikler değildir. Ancak araş­
sebep onları süreçte etkin hale getir­
tırma - incelemeye uygun bir yöntem
mek değil; uygulayabilecekleri, kulla­
olarak laboratuvar yöntemi ve bu yön­
nabilecekleri işlevsel durumlar yaratıp
teme uygun bir teknik olarak da deney
deneyim kazandırmaktır.
Doğru yanıt “ D” seçeneğidir.
kullanılabilir.
şünme tekniğinde ise özellikle yeşil
Doğru yanıt “ B” seçeıteğidlr.
şapkanın gerektirdiği bakış açısıdır.
Soruna çözüm üretme her iki tekniğin
de uygulanma amaçlarından biridir.
Farklı bakış açıları altı şapkalmm en
önemli özelliği olup beyin fırtınasında
•I
•I
da düşünceler eleştirilmediği için fark­ m
lı bakış açılannı ortaya çıkarmaya teş­ m
vik eden bir tekniktir. Zarardan yarar
m 9.
Soruda verilen durum doğrudan yapı-
i
landırmacılık kuramını tanımlamakta­
çıkarma beyin fırtınası tekniğinin fikir
dır. Bu kuramda öğrenciler, öğretmen­
üretme yollanndan biri olup altı şap­
lerin kazandırdığı temel bilgileri ken­
kalı düşünme tekniğinde de sarı şap­
di deneyimlerinden, mevcut bilgilerin­
kanın gerektirdiği bir bakış açısıdır.
Bir durumda nasıl davranilması ge­
den yola çıkarak, zihinlerinde yapılan-
Ancak sistematik düşünme biçimi yal­
rektiğinin canlandırılması drama, bir
dınriar. Ayrıca yapılandırmaçılık ku­
nızca altı şapkalı düşünme biçiminde
öğrencinin başkasının karakterine bü­
ramına göre öğrenmeler durumsaldır
söz konusudur. Düşünceler kategori-
rünmesi ise rol oynamadır. Otobüste
yani çevresel faktörler öğrenmede et­
ze edilmiştir. Her şapkanın bakış açısı
nasıl davranilması gerektiğini öğret­
kilidir. Bireyin içinde bulunduğu sosyal
farklıdır. Ancak beyin fırtınasında asla
mesi drama ve Ali’nin şoför olması ise
süreçler onun bilgiyi oluşturmasında
yönlendirme söz kpnusu değildir.
rol oynamadır.
son derece etkilidir.
Doğru yanıt “ E” seçeneğidir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
Doğru yanst “ C” seçeneğidir.
©ğB^imbilImleri
ı
/
....^
Türkiye Geneli Deneme Sınavı - 1
13.
16.
Öğrenci merkezli olan, ağırlıklı olarak
Analitik düşünme, neden - sonuç ilişki­
rıntıdan ziyade sadece verilen yaklaşı­
bilimsel çalışma gerektiren deney tek­
si kurma, sonuçlar çıkarma gibi etkin­
ma dikkat edildiğinde bile doğru ceva­
niğinin bu özellikleri düşünüldüğünde
likler gerektirir. Yani mantıksal - mate­
Bu soruyu çözebilmek için verilen ay­
ba yönelinebilir. Çünkü proje yöntemi
her ne kadar uzak görünse de cevap
matiksel zekâyla alakalıdır. Ancak bir
bilimsel çalışma gerektiren bir yöntem­
gösterimdir. Çünkü gösterim, öğret­
birey ne kadar çok kelime biliyorsa o
dir ve dolayısıyla araştırma - inceleme
stratejisinin yapısına uygundur.
Doğru yanıî “ C” seçeneğidir.
menin bir durumun uygulanma adım­
kadar iyi neden - sonuç ilişkileri kura­
larını öğrencilerine göstermesine de­
bilir, bilgileri o derece farklı şekiller­
nir. Öğretmen deneylerinde yapılan
de yapılandırabilir. Doğal olarak sözel
da aynı şeydir.
Doğru yanıt “ C” seçeneğidir.
zekâ, mantıksal zekâyı önemli ölçüde
şekillendirnıektedir. Bu durumda zekâ
alanları birlikte çalışır ve her biri diğe­
rinin gelişmesine etki eder denilebilir.
Doğru yanıt “ E” seçeneğidir.
11.
Gösterip - yaptırma yöntemi yalnızca
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
psikomotor becerilerde değil bilişsel
becerilerde de kullanılabilir. Bu soru­
da da hem bilişsel hem de psikomo­
tor beceriler verilmiştir. Köklü sayılar­
ödevler öğrencilerin bireysel ya da
la işlem yapmada öğretmen köklü sa­
yılarla ilgili işlemin nasıl yapılacağını
grupla yaptıkları ancak yapılma aşa­
masında öğretmenden bağımsız ha­
gösterir ve öğrenciler de verilen soru­
reket etikleri bir teknik olup, kontrol
ları bu doğrultuda çözmeye çalışırlar.
edilmemesi
Yani öğretmen gösterir ve öğreıjciler
rin edindikleri bilgilerde yanlışlık var­
de yaparlar. Ancak cümlenin öğeleri­
sa kalıcı hale gelmesi söz konusudur.
Doğru yanıt “ B” seçeneğidir.
ni tanımlayıp aynı tanımları öğrencile­
durumunda
öğrencile­
17.
Bir önceki sorunun cevabında da belir­
tildiği gibi bir bireyin neden - sonuç iliş­
kileri kurmalan mantıksal - matematik­
re yaptırması bir öğretmenin gösterip
sel zekâyı aktif kılan bir etkinliktir.
- yaptırma yöntemini uyguladığı anla­
Doğru yanıt “A ” seçeneğidir.
mına gelmez.
Doğru yanıt “ D” seçeneğidir.
I
15.
Zeynep Öğretmen tam öğrenme mo-
12 .
Bu soruda verilen konulara dikkat
g
delini uygulamış, toplu öğretimden
g
yararlanmıştır. Toplu öğretimde başarı
elde edemeyen öğrenciler için kullanı­
edildiğinde şu doğrudur,, şu yanlıştır
labilecek ideal teknikler; programlı öğ­
gibi bir karara varılabilecek durumlar­
retim, bireyselleştirilmiş öğretim, bilgi­
dan ziyade farklı bakış açılarının orta­
sayar destekli öğretim ya da ödevler
ya konulabileceği konular yer almak­
olabilir. Ancak öğrenemeyen öğrenci­
tadır. Ancak D seçeneğine bakıldığın­
lerin bir araya getirilerek bir konu verip
da “Ekonomik kriz işsizliğin artması­
onlara bu konularda farklı bakış açıla­
na sebep olmuştur.” ifadesi istatistik­
rı kazandırmak için kullanılan altı şap­
sel b\r veridir ve üzerinde yorum yapı­
ka düşünme tekniği, eksik oldukları
labilecek, farklı bakış açılarının geliş­
konuları tamamlamak adına kullanıla­
tirilebileceği bir konu değildir.
Doğru yanıt “ D” seçeneğidir.
bilecek ideal bir teknik değildir.
Doğru yanıt “ E” seçeneğidir.
©İltimbilimleri
18.
Bu soruda verilen metinde bireysel­
leştirilmiş öğretim, çoklu zekâ, tam
öğrenme ya da modüler öğretime yö­
nelik net bilgiler yer almamaktadır.
Ancak öğrencilerin süreçte sorumlu­
luk alması söz konusudur. Bu durum­
da aktif öğrenme doğrultusunda hare^
ket edildiği söylenebilir.
Doğru yanıt “A ” seçeneğidir.
Türkiye Geneli Deneme Sınavı - 1
^
^
^
ms:
19.
A, B, C ve E seçeneklerinde verilen
22.
Beden dili, sözlü iletişim sağlayan or­
24.
Sınıfta disiplini sağlama ile ilgili mo­
teknikler öğrenrfıe eksikliğini belirle­
ganlarımız, bilgisayar, telefon, yazı
dellerden olan davranış değişikliği
mede kullanılabilir. Ancak konuşma
tahtası, tepegöz, projektör video vb.
modelinde, öğrencilerin olumlu dav­
halkasında amaç: öğrencilerin empati
unsurlar iletişim sürecinde kaynak­
ranışlarını pekiştirilip, olumsuz davra­
tan gelen mesajın alıcıya iletilmesini
nışları da görmezden gelinerek sön-
sağlayan kanal öğesi kapsamında yer
dürülmeye çalışılır. Bu modelin teme­
alır. Eğer mesajı ulaştırmak için doğ­
linde davranişçı yaklaşım vardır. Bu
kurmalarını sağlamaktır.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
ru bir kanal seçilmezse iletişim süre­
modelde temel anlayış, eğer öğret­
ci sağlıklı bir şekilde işlemez. Öğret­
men istenmeyen davranışlara tepki
menler smıf ortamında sözlü iletişimin
gösterirse bu davranışlann sıklığı ar­
yanı sıra sözsüz iletişimden de (Be­
tar. Bu nedenle İstenmeyen davranış­
den dili vb.) yararlanmalıdır. Bu şekil­
lar görmezden gelinerek söndürülme-
de öğrencilerle olan iletişim daha et­
lldir. Öğrencin en küçük olumlu dav­
kili ve istenilir şekilde olacaktır. Eğer
ranışının sürekliliğini sağlamak içinse
sadece sözlü ya da sözsüz iletişime
peklştireçlerden yararlanılmalıdır.
ağırlık verilirse bu durumda mesa­
20 .
Akran zorbalığı, şiddet, öğretmene
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
jın alıcıya ulaşmasını sağlayan kanal
öğesi de amaca hizmet etnıez.
karşı sert tepkiler geliştirmek, sürek­
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
li devamsızlık yapmak vb. davranış­
lar istenmeyen davranışlarla ilgili sı­
nıflamada önemli sorunlar kategori­
sinde yer almaktadır. Bu tür soruniarm çözümünde öğretmen ilgili kişiler­
le işbirliğine gitmeli ve profesyonel bir
yardım almalıdır. Öğretmen sınıf içeri- .
25.
Soruda verilen seçenekler incelendi­
sinde meydana gelen sorunlara önem
ğinde:
derecesi ve niteliğine göre çözüm yol­
A) Görsel materyallerde kullanılacak
ları geliştirmelidir.
yazılar el yazısı tipinde olmalı ifade­
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
si yanlıştır. Okunurluğu yüksek yazı
tipi seçilmelidir. El yazısı okunurluğu
azalttığı için seçilm'emelidir.
B) Yazı tipi hazırianan materyalde iki­
den fazla olmalı ifadesi yanlıştır. Çün­
•I
■I
kü ne kadar çok yazı tipi ve karakteri
kullanılırsa o kadar karışık bir mater­
s
s
g
C) Başlıklardaki kelime sayısı üçten
i
21.
yal hazırlanmış olur.
i fazlaysa büyük harf kullanılmalı ifade­
I si yanlıştır. Başlıklardaki kelime sayısı
viyelerinin üzerinde ödevler vermesi
23.
Empatik dil, kendimizi karşıdaki bi­
öğrencileri zoriayacak, dersten stkıl-
reyin yerine kayarak onu duyguları­
mâlarına yol açacaktır. Bu durum âynı
nı anlamamız ve bunu ona ifade et-
D) Metinlerde yazı rengi ile zemin ren­
zamanda öğrencilerde akademik ben­
memizdir. Bu dil biçimi karşıdaki bire­
gi zıt olmalı ifadesi doğrudur.
lik algısını zayıflatacaktır. Öğrencilerin
yin anlaşıldığını hissetmesini, rahatla­
E) Satırlar arası boşluklar, paragraflar
derste başarılı olabileceklerine ilişkin
masını ve bizle sorunlanm bir güven
arası boşluklardan fazla olmalı İfade­
inançlan azalacaktır. Başarı duygu­
ortamında paylaşmasmı sağlar. Öğ­
si yanlıştır. Tam tersi paragraflar ara­
sunu yaşamayan öğrenciler zaman­
retmen. öğrencisiyle empati kurarak,
sı boşluklar satır aralarından fazla ol­
la dersten ve okuldan uzaklaşacaktır.
onun hissettiklerini ona ifâde etmiştir.
malıdır.
Öğretmenin öğrencilere çok sık ve se­
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
üçten fazlaysa büyük harf tercih edil­
memelidir.
Doğru yanit “D” seçeneğidir.
eğitimbllimleri
Türkiye Geneli Deneme Sınavı - 1
29.
Öğrencilerin öğrendikleri konuyu tek­
Vurgu öğesi; öğeleri ayırmak, yol be­
lirlemek, vurgulamak, dikkat çekmek
32.
Yaşantı merkezli tasarım; öğrenciye
etkinliğe dayalı bir tasarımdır. Öğren­
rar edip pekiştirmelerini saklayarak
kalıcı öğrenmeyi sağlayan BDÖ çeşi-‘
amacıyla kullanılır. Ancak “Algıda se­
çicilik yaratmak” çizgi öğesinin değil,
cilerin süreç içerisindeki ilgi, ihtiyaç ve
di alıştırma ve tekrar yazılımlandır. Bu
yazılımların kullanılma amacı, öğreni­
vurgu öğesinin amaçlanndandır.
beklentilerine cevap verebilecek şe­
kilde tasarımlanır. Çocuk merkezli­
lenlerin kalıcılığını sağlamaktır.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
den ayrılan en önemli durum da bu­
dun Yani programlar süreçteki ilgi, ih­
Doğru yanıt “B” seçeneğidâr.
tiyaç ve beklentilere de cevap verdiği
için daha esnek yapıda hazırlanmaktadır. E seçeneğinde verilen durum
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
yanlıştır. Tam tersidir. Gelişim döne­
mi özeliklerinden ziyade süreç içeri­
sindeki bireysel farklılıklar önemsenir.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
27.
İki boyutlu görsel araç - gereçler; re­
33.
Yeniden kurmacılık eğitim felsefesi,
posterler, kavram haritajan ve kavram
30.
Program geliştirme gruplan arasmda-
karikatürleridir. Ancak gerçek nesne­
ki koordinasyonu sağlayan, program-
ler, modeller ve çoklu ortam takımla­
tann ülkenin politik felsefesini yansıtıp
rı üç boyutlu görsel araç - gereçlerdir.
yansıtmadığına karar veren ve hazır­
Doğru yanıt “ A” seçeneğidir.
lanan programın uygulanıp uygulan-
simler, grafikler, çizimler, çizelgeler,
ileriemecilik eğitim felsefesi gibi hem
pragmatizmden hem de varoluşçu­
luktan etkilenen bir eğitim felsefesidir.
İleriemecilik eğitim felsefesinden ba­
ğımsız olmayıp onun bir devamı nite­
liğindedir. Dolayısıyla onun daha çağ­
rriayacağına karar veren grup karar
daş versiyonudur. Temel farklılık iler-
ve koordinasyon grubudur. Dolayısıy­
lemecilik eğitim felsefesinin daha zi­
la bu grupta kesinlikle yer alması ge­
yâde birey, yeniden kurmacılığın ise
reken üye talim ve terbiye kurulu tem­
toplum, değişim, reform üzerinden ta­
silcisidir.
sarımlar yapmasıdır.
Doğru yanıt “A” iseçeneğidtr.
Doğru yanıt “C” seçeneğidir.
34,
28.
PowerPoint sunumu hazırlanırken;
Proje tasariamak yeni bir ürün ortaya
koymayı gerektirir. Bu da bilişsel ala-
^
nın sentez basamağıdır.
o Her slayt tek konu içermeli
^
^
ö Başlıklar için 44 punto, metin için @
32 punto kullanılmalı
® Her slaytta başlık olmalı
o Zemin açık, yazılar koyu renk ol­
malıdır.
Ancak her slaytta dokuz satır olmalı
ifadesi yanlıştır. Çünkü 666 ya da 777
kuralı uygulanmalıdır. Yani 6satır, her
satırda 6 kelime ve 6 slaytta bîr resim
olmalidır. (ya da 777 kuralıda bu man­
tıkla düşünülebilinir.)
Doğru y a n ı t s e ç e n e ğ i d i r .
©ğitiBwbilimleri
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
'i'»
i
^
^35.
Ölçme işleminde kendiliğinden bir bi­
31.
Eğitim programlarının uygulanabilirii-
rim var ise buna doğal birim adı ve­
ğinden kasıt, mevcut koşullaria tutarii
rilir. Öncüller incelendiğinde birincide
programların oluşturulmasıdır. Uygu­
adım, İkincide yenilen çikolata sayı­
lanabilirlik denildiğinde genellikle öğ­
sı ve üçüncüde karış doğal birim ol­
rencilerin okulda öğrendiklerini günlük
maktadır. Ancak dördüncü öncüldeki
hayatta uygulayabilmesi gelmektedir.
saat ve beşinci öncüldeki litre insan­
Ancak bu uygulanabilirilk değil işlev­
ların üzerinde anlaşarak oluşturdukla­
sellik ilkesinin açıklamasıdır.
rı yapay birimlerdir.
Doğru yanst “B” seçeneğidir.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
Türkiye Geneli Deneme Sınavı - 1
3S.
İki ya da daha fazla puanlayıcınm
Mutlak Ölçüt, kişi hakkında verilen ka­
Korelasyon değeri pozitif ise puan­
rarın kişinin içinde bulunduğu gruptan
aynı bireylere verdiği puanlar arasın­
ların aynı yönde değiştiği söylenebi­
etkilenmediği ölçüttür. Birinci ve üçün­
daki korelasyon bize puanîayfcilarm
lir. Yani değişkenin değeri arttıkça di­
cü öncüllerde verilen ölçütler gruba
verdiği puanlar arasındaki tutariiğı ve­
ğerinin de artması veya birinin değeri
bağh olarak değil ölçme yapılan grup­
receği için elde ettiğimiz bu katsayıya
azaldıkça diğerinin de azalması bek­
tan (veya ölçme sonuçlarından) ba­
“puanlayıcı” güveniriiği denir.
lenir. Pozitif değerii korelasyonlar ise
Doğıru yafiiBt “ B” seçeneğEdİB&-.
ğımsız olarak belirlendiği için bunlara
depresyon ölçeği ile umutsuzluk ve sı­
mutlak ölçüt denir.
Doğra \jm îî “ B” seçesıeğidEs-.
nav kaygısı arasında elde edilmiştir.
37.
43.
Otan ölçeğinin en belirgin özellikleri
Benzer ölçekler geçeriiği için iki de­
gerçek sıfır nöktasmın olması ve ölç­
ğişkenin birbiriyle ilişkili özellikleri öl­
Ooğas yasiüt “ D” seçersöğsdâs*.
me sonuçlan üzerinde oran (çarpma/
Öncüller
bölme) işlemlerinin yapılabilmesidir.
incelendiğinde
çüyor oiması, iki değişken arasında­
birincinin,
ki korelasyonun pozitif ve yüksek ol­
aracm kapsam geçerliğine; üçüncü-
Öncüller incelendiğiride, ikinci, dör­
nün ise maddelerin ayıncılık gücü an­
düncü ve beşinci öncüldeki ölçme iş^
lamında geçeriiğe (sınâvm amaca uy­
iemlerinde gerçek sıfır bulunmaktadır.
gunluğu) vurgu yaptığı; ikinci, dördün­
Bu ölçmelerde sıfır dendiğinde gerçek
ması gerekmektedir. Depresyon ölçe­
ğinin umutsuzluk ve sınav kaygısı ile
pozitif korelasyon vermesine karşın,
cü ve beşinci seçeneklerin ise aracın
umutsuzluk ölçeği ile elde edilen ko­
yokluk anlaşılacaktır. Aynı şekilde bu
güveniriiğine vurgu yaptığı söyienebi-
relasyonun sınav kaygısına göre ge-
ölçme sonuçları üzerinde oran işlem­
iir.
leri de anlami» olacaktır.
Doğrü yanû “ E” seçesıeğidEir.
çeriik için güçlü kanıt oluşturduğu söy­
Doğraj
•I
•I
I
i
s
3
I
38.
Öncüller incelendiğinde birinci, dör­
düncü ve beşinci öncülün değerlen­
dirme/karar içerdiği açıktır. Bu örnek­
ler değerlendirmeyi de içermektedir,
II. ve 111. öncülde ise yalnız ölçme işle­
mine örnek vardır. Ölçme bir değişke­
nin gözlenerek, gözlem sonuçlarının
sembollerle İfade edilmesidir.
. Doğrıe )fm \i “ C” seçeneğidît^
8
lenebilir.
Düğ™ yasTiE^ "B” seçeneğsdsr.
m
s
41.
Verilen öncüllerden ikinci ve dördün­
cünün kısa cevaplı testlerin özellikle­
ri arasında olduğu, diğer öncüllerde­
ki özelliklerin ise kısa cevaplı testler­
le İlgili olmadıkları görülmektedir. Kısa
yanitl* testler uzun yanıt gerektiren
sorulara göre daha kolay puanlanabi­
lir, Aynı anda çok sayıdg kişiye uygu­
lanabildiğinden grup testidir.
Doğra yamıî “ C” seçesııeğicSâır.
Bir sınıfta başarının ölçütü olarak orta­
lama belirlendiğinde kalanların ve ge­
çenlerin sayısının eşit olabilmesi için
dağılımın simetrik ve normal olması
gerekir. Ancak D seçeneğinde verilen
modsuz dağılımlarda simetrik dağılım­
ların bir türü olduğundan cevap olarak
D seçeneği işaretlenmelidir.
■Doğ m yanıt “ D” seçeneğidâtr.
@ğl'Slrfı?Dbilim.lerl
t
uzm anlanıı, ■
yIP
Türkiye Geneli Deneme Sınavı - 1
^
48.
51.
Testi yanıtlayan öğrenci sayısını bul­
Didem’in yaşadığı durum, datia ön­
İlknur'un odasının kapısını kapata­
mak için f i^r toplanır. Buna göre (2 + 8
ceden bildiği marşın sözleri nedeniy­
rak, olumsuz bir uyarıcıya maruz kal­
+ 12 + 4 + 6) 32 kişi testi yanıtlamıştır.
le yeni ezberlediği şiirin sözlerini hatır­
maktan kurtulması kaçınma koşullan­
“C” seçeneğBdsr.
lamada güçlük çekmesidir. Bu durum
masına örnektir Bu davranış aynı za­
ise “ket vurma” kavramıyla açıklanır.
manda olumsuz bir uyarıcıyı ortam­
Ket vurmanın yönü ise “eski öğrenme­
dan uzaklaştırma olarak değerlendiril­
nin yeni öğrenmenin hatırlanmasında­
diğinde de olumsuz pekiştirme kavra­
ki engelleyici / bozucu etki" nedeniyle
mına da örnektir.
ileriye doğrudur.
Doğry
“ D” seçaınıeğsdgır.,
Doğru yansft “ E” seçeneğicSss*.
Ranj (dizi genişliği), testten alınan en
52.-
yüksek puan İle en düşük puan ara­
sındaki farktır Testten alman en yük­
sek puan 50, en düşük puan 10 oldu­
ğuna göre ranj 40’tır,
Dcğs-m
“ D” seşesıeğBdBr.
Didem'in bekçi tarafından azarlan­
Firmanın çalışanlarına yıllık zammı
masının ardından korkması, sonra­
yılsonunda vermesi, pekiştirmenin ta­
ki zamanlarda farklı uyaranlara kar­
rihinin belirli olması anlamına gelir ki,
şı yine ortaya çıkmıştır. Sonraları, Di­
bu da sabit aralıklı pekiştirme tarifesi­
dem “bekçiye benzeyen diğer çalışan­
nin kullanıldığını gösterir
Doğru yanaî: “B” s©ç©ri©ğEc35?.
lara” karşı da aynı tepkiyi göstermiş­
tir. Dolayısıyla koşullu tepkinin, koşul­
lu uyarıcıya benzer başka uyarıcılara
kaşı da gösterilmesi söz konusudur.
Bu durum ise genellemedir.
Doğru yafîiî “A” seçeneğidir.
53.
Soruda verilen öğrencinin öğrenme
sürecindeki bu tutumları (soru sor­
I. Ali’nin ekşi mandalina yemesinin ar-
ma, sözel, görsel benzetmeler kul­
dmdan yüzünü buruşturması, öğren­
me sonucu gerçekleşen bir davranı­
şı belirtmez, refleksif davranışı ifade
eder.
II. Handah’m babasını gördüğünde
lanma) bilginin aynen uzun süreli bel­
50.
leğe aktarılmasından çok, "anlamlı”
A seçeneği doğru değildir; olumlu pe-
bir bütün olarak yerleşmesini sağlar
kiştireçler hem fizyolojik hem de top­
Yani anlamlandırma stratejileri için­
lumsal ihtiyaçlara karşılık gelir.
de değerlendirilebilir Diğer seçenekB seçeneği doğru değildir, öğrenme­ Ö lere değinecek olursak; bellek destekli bir davranışı ortaya çıkarması daha . I '
nin gerçekleşmesi davranışın ardın­ ‘g leyici ipuçları; yeni bilgiyle eski bilgiler
önceden gerçekleşen yaşantılarla
dan pekiştirme uygulamasına önemli
arasında gerçekte var olmayan çağrımümkündür. Dolayısıyla öğrenilmiş
ölçüde bağlıdır.
®
şımlar oluşturmaktır Söze! veya görbir davranıştır.
C seçeneği doğru değildir. Davranışın ^ sel bellek destekleyiciler olarak aynIII. Okan’ın sıcak süt bardağına doğru
bastırılması ceza ite sağlanır.
â lir var olan bilgiyle yeni bilginin ilişkiüflemesi, bu davranış kaçınma davra­
D seçeneği doğru değildir. Her iki pe­
lendirilmesini sağlar. Sırasal bağımnışını ifade eder ve bir yaşantıyı ge­
kiştirme biçimi de (olumlu ya da olum­
lıJık ise öncelik ve sonralık etkisi ola­
rektirdiği için öğrenme sonucudur.
suz olması fark etmez) davranışın sık­
rak adlandırılır ve bilginin listedeki
IV. Sinem'in matematik sınavı önce­
lığım artırır,
yerinin-sırasının öğrenmeyi etkileme­
sinde kaygılanması, bu da tepkisel
E seçeneği ise doğru olan tek seçe­
siyle ilgilidir. Ipucuna bağlı hatırlama
koşullanmayla açıklanabilecek bir öğ­
nektir. Pekiştirmenin davranışın ardın­
çağrışımı ifade eder, uzamsal temsil­
renme durumudur. IVlatematik dersi­
dan kısa bir süre İçinde verilmesi doğ­
ciler oluşturma ise bilgiyi şemalaştır­
nin belli bir diiygu durumunu doğur­
ru olur. Pekiştirme uygulamada geç
ma, kavram haritasıyla ifade etme gibi
ması ancak yaşantı ve öğrenme süre­
kalmmamaiıdır.
etkili örgütleme tekniklerini anlatır
ci ile açıklanabilir.
Doğru yanıî “E” seçeneğidir.
Doğm yanıt “ A" seçeî^eğıdîr.
Doğru yarafit “ A” seçeneğidiır.
yerinden doğrulması, “Baba”nın bel­
^İöliBS'sblllmleri
9
^
Türkiye Geneli Deneme Sınavı - 1
54.
57.
Kısa süreli belleğin sınırlı sayıda (5-9
Sevda Öğretmen, Burak’ın çevre ko­
r
60.
Henüz yürümek için olgunlaşma sü­
birim) uyarıcıyı tutma kapasitesi olma­
nusunda duyarii bir tutumunun olma­
recini tamamlamamış bir bebekle ne
sından dolayı fazla birimi içeren uya­
sı ile bu tutumun nedeni olarak baba­
kadar yürüme alıştırması yapılırsa ya­
rıcılar gruplandınlırlarsa, birim sayısı
sının aktif bir çevre gönüllüsü olma­
pılsın, bunun çocuğun yürümeye baş­
düşürülmüş olacaktır. Bu da kısa süre­
sı arasından önemli bir ilişkiyi varsay­
lamasına bir katkısı olmayacaktır So­
li belleğin kapasitesini genişletecektir.
Doğm yam t “A” seçe^ıeğidır.
maktadır Bu İse en çok model alarak
ruda belirtilen bebek 7 aylıktır ve yü­
öğrenme yaklaşımının verilerine uy­
gun bir çıkarımdır
rüme alıştırmaları ne kadar yapılırsa
yapılsın henüz yürümesi söz konu­
Doğru yanaft “ A” seçeneğidir.
su olamaz. Bilindiği gibi, çocuklara bir
beceriyi kazandırmak için çok uğraşıl­
masına rağmen bunun belli bir zaman
sonraya dek hiçbir işe yaramadığını
58.
Kısa süreli bellekte bilgiyi saklama sü­
resi şınıriidır Yaklaşık 20-30 sn. kadar
olan kısa süreli bellekteki bilgiyi tutma
süresini artırmanın teme) yolu tekrar­
dır Bu yolla süre uzatılabilir
65.
belirten sorular genellikle olgunlaşma
kavramını ayırt edip etmediğinizi so­
rar Burada da Yetkin Bey’in çabaları­
nı boşa çıkaran neden olgunlaşmanın
yeterii düzeyde olmamış olmasıdır
Doğru yanst “ C” seçeneğidir.
Doğriö yanıt “ B” seçeneğidir.
Tolman’ın üzerinde durduğu önem­
li kavi'amtardan biri de bilişsel harita­
dır. Daha çok örtük öğrenme kavramıyla bilinen Toiman aynı zamanda
59.
yer öğrenmenin gerçekleşmesi üzeri­
Gelişim psikolojisinde yapılan araştır­
ne yaptığı çalışmaları sırasında sade­
malar çocukların farklı sosyo ekono­
ce insanda değil, diğer karmaşık can­
mik koşullarda farklı derecelerde dil
lılarda da bilişsel temsillerin, bilişsel
duydukları ve dolayısıyla farklı düzey­
haritaların oluşturulduğunu bu biçim­
lerde dil bildiklerini gösterir (A). Gen­
de çevreyle ilişkimize yön verdiğimizi
cin kendisine uygun bulduğu sosyal
vurgulamıştır.
rollerin neler olduğu da aynı şekilde
Doğm yaniBt “ B” seçeneğidisr.
sosyo - ekonomik durumdan etkilenir
61.
Örneğin daha fakir çocuklardaha katı
Refleksler doğumdan sonraki olgun­
cinsiyet rolleri edinirler (B). Benzer şe-
laşmanın sonucu değil, doğuştan ge­
_
kilde, çevrenin sağlık ve hijyen açısı n-
tirilen psiko - motor davranışlardır (A).
^
dan nasıl olduğu da sosyo - ekono-
Büyüme öğrenmenin doğrudan bir ne­
mik statüye göre değişen özellikler-
deni değildir (0). Benmerkezci düşün­
m ce ile korunum arasında bir neden -
^
^
den biridir Yine, ergenlik çağında ne
S tür modellerin ergenlerin yaşam or^ tamlarında bulunduğu da sosyo - eko­
ilişkisi yoktur (D). Yine, amaçlı
S sonuç
davranışta bulunmak ve sembolik dü­
nomik düzeye göre değişir Fakir ço­
şünme (sembol kullanma) arasında
cuklar daha çok ev hanımı tanırken
bir neden - sonuç ilişkisi mevcut de­
üst sosyo ekonomik düzeydeki ergen­
ğildir Öte yandan, bireyin işlem önce­
ler daha çok profesyonel kadın tanır­
si dönemde tek yönlü sınıflandırma­
Öğretmenin Oktay'ı alkışlaması ve
lar (D). Öte yandan temel gelişim dö­
lar yapması odaktan uzaklaşamama-
övnfiesi Oktay için “olumlu pekiştirme”
nemlerinin hangi sırayla yaşanacağı
sı sonucudur Odaktan^ uzaklaşama­
sayılır. Öğretmenin bu tutumu aynı
sosyal sınıf veya kültür gibi çevresel
ma tek boyuta odaklanmadan ibarettir
grubun diğer öğrencileri üzerinde, do­
etmenlerden etkilenmez. Hatırlanaca­
ve bu yüzden bu yaştaki çocuklar nes­
layısıyla Selim üzerinde de, “dolaylı
ğı üzere gelişim önceden yordanabilir
neleri sadece en belirgin buldukları bir
pekjştirme” etki$i gösterir
bir sıra izler ve bu evrensel bir ilkedir
özelliğe göre sınıflandırırlar
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
10 :
Doğru yanıt “ E" seçeneğidir.
Doğru yanıt “ B” seçeneğidir.
eğiSimbilimleri
Türkiye Geneli Deneme Sııiavı - 1
68.
62.
Adnan’ın davranışları kimlik arayı­
65.
Kohlberg’in ahlak gelişimi kuramına
şında olduğunu (kriz yaşadığı A se­
göre bireylerin iyiliği de'kötülüğü de
la eşanlamlı kullanılmıştır. Bu söz
çeneği), kendi değerlerini oluştur­
karşılıklı bir şekilde algıladıkları aşa­
“başkasında kusur bulan kendisin­
maya çalıştığım (C), bu nedenle de
ma araçsal ilişkiler eğilimidir.
de daha çok kusuru işaret etmiş olur'*
özerkleşmeye dolayısıyla Eriksen ve
“Parmak sallamak" burada suçlamay­
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
şeklinde de ifade edilebilir. Bu ifa­
Marcia’nm ifade ettikleri iaynlma - bi­
de ise neredeyse yansıtma savunma
mekanizmasının tanımınıdır
reyselleşme çabası ve sürecinde ol­
duğunu göstermektedir. Ancak, bu ça­
Ooğm yanıt V
seçeneğidir.
balan göstermekte olduğundan ötürü
Adnan'ın moratoryum kimliğine sahip
olmadığı aşikardır.
Doğru yanıt "D” seçeneğidir.
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
66.
Seçeneklerde belirtilen gelişim uz­
63.
Muhsin Bey, Almanya’da işçi olarak
çalışmaya başlayıp arkadaşlıklar ku­
runcaya dek Almanlarla ilgili olumsuz
düşünceleri (şemalan) olmuş. Ancak,
bu arkadaşlıklar, kurulduktan sonra,
düşünceleri değişmiş. Bu da Almakla­
ra İlişkin şemalarını değiştirdiği, yeni­
den düzenlediği anlamına gelir. Dola­
yısıyla, Muhsin Bey, düzenleme me­
manları arasında sosyal etkileşime
en çok önem vereni Vygotsky’dir.
Vygotsky bireyin içinde yaşadığı sos­
Çocuğun verdiği ifadelerde özellik­
yal çevrenin bireyin gelişimi üzerinde­
le güneşin “hayatın başlayacağını
ki önemli bir etkiye sahip olduğunu sa­
bilmesi” nin düşünülmesi, çocuğunu
vunur. Eğer seçeneklerde Erikson ol­
doğa varlıkları ve canlı varlıklar ara­
saydı soruyu bir dereceye kadar tar­
sındaki farklılığı algılayamadığını, gü­
tışmalı kılabilirdi.
neşin de "bilebileceğini” kabul ettiği
anlamına gelir. Bu yorum ise en çok
Doğru yanıta “B” seçeneğidir.
animizm ya da canlıcılıkla ilişkilendirilebîlir.
kanizmasını kullanmıştır.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir
s
g
64.
İnsanlara güvenin olup olmaması
i
veya ne derece insanlara güvehildiği gelişimin her döneminde önemli bir
etmendir. Bilindiği üzere, insan ilişki­
leri yaşamın her döneminde gelişi­
67.
Soruda dil gelişiminin sosyal gelişim
min vazgeçilmez unsurları arasında­
ve akademik performansa etkisi aynı
70.
dır. Ancak, insan ilişkilerinin niteliği­
zamanda akiademik performansın öz-
Soruda verilen paragraftan Ali’nin
nin gelişim üzerinde belirleyici etkisi­
güvena olan etkisinden bahsediyor.
okulda kendisini tehdit altında hisset­
nin olduğu bebeklik sonrası dönemle­
Birgelişlim alanı diğer gelişim alanla­
tiği anlaşılmaktadır. Bu durum okulda
rinin başında genç yetişkinlik gelir (ya­
rına etki ediyorsa gelişim bir bütündür
Ali’nin güvenlik ihtiyacının karşılan­
kınlığa karşı yalıtıimışlık/yalnızlık).
ilkesinden bahsedilmiş olur.
madığına işaret etmektedir.
Doğru yanıt “E’’ seçeneğidir.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
eiitimbilinrıleri
11
Türkiye Geneli Deneme Sınavı - 1
75.
78.
71.
Rehberlik anlayışında psikolojik da-
Toplümumuzda
statüsü
İldeki özel eğitim gerektiren öğrenci­
nışmanlann kendi duygu ve düşünce^
yüksek, gelir düzeyi fazla olan mes­
lerin tespitinden birinci derecede so­
lerini sürece dahil etmemesi gerekir.
lekleri seçmesi teşvik edilir. Seçenek­
rumlu kurum RAM’dir. Okulda öğren­
Bu yönde sempatik bir tavır yardım al­
lerde statüsü ve gelir düzeyi en düşük
me güçlüğüne sahip bir öğrencisi­
mayı engeller. Sempatik tavır yerine
empatfk bîr tavır gerekir.
Doğru yanst “D" seçeneğidir.
meslek alanı öğretmenliktir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
nin olduğunu düşünen bir öğretmenin
erkeklerin
ilk olarak yapması gereken ayrıntı­
lı değerlendirme için öğrenciyi RAM’a
sevk etmektir.
Doğru yanıt “B” seçeneğidir.
72.
Olay yaşanmış ve üzerinden bir hay­
li zaman geçmiştir. Kriz durumu orta­
dan kalkmış fakat kişide^ daha farklı
olumsuz davranışlar ortaya çıkmıştır.
Bu davranışların ortadan kaldınlmasj
rehberliğin iyileştirici ~ çare bulucu iş­
76.
levi ile ifgitîdîr.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
Bir öğretmenin öğrencilerin özsaygı­
sını zedelememek için yapamadığı
ya da başarısız olduğu işlerde öğren­
ciyi doğrudan yargılamaması gerekir.
Daha yumuşak bir dil kullanarak ben­
73.
İlköğretimdeki rehberlik uygulama­
ları daha çok veli - öğretmen ilişkisi­
ne ağırlık verirken, ortaöğretimde öğ­
retmen - öğrenci ilişkisi daha önemli­
79.
liğini zedelemeden durum hakkında
Bireyin duygu ve düşüncelerinden,
değerlendirmelerde bulunmalıdır. Fa-
sosyal ilişkilerinden veya davranışla­
^kat C seçeneğinde öğretmenin doğ­
rından doğan problemlere çözüm ara­
rudan ve sert bir dil kullandığı görül­
mak veya yol göstermek amacıyla ya­
mektedir.
Doğru yanıt “ C” seçeneğidir.
pılan rehberlik hizmetleri kişisel reh­
dir. Ortaöğretim döneminde öğrenci­
berliğin hizmet alanı içinde değerlen­
dirilmektedir.
ler belli sorunlarının velileri tarafından
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
öğrenilmesini istemeyebilirler. Rehber
öğretmen bu durumu dikkate almadı­
ğı için öğrencilerin rehberlik servisine
güvenleri zedelenmiştir.
Doğru yanıt “E” seçeneğidir.
77,
74.
daya­
Üst sınıftaki öğrencilerden gerekil
lı olarak verilen grafik incelendiğinde
desteği sağlayabilecek nitelikte oiah-
Yukarıdaki
açıklamaya
Ceyda^nın ilişkilere ilişkin olumsuz şe-
lann seçilip psikolojik danışman tara­
80.
malannın psikolojik danışma yoluyla
fından eğitime tabi tutulması ye bu öğ­
Gözlenerek ölçülmek istenen davra­
değiştirilmesine rağmen ilişki kalite­
rencilerin kendi yaşıtlarına veya alt sı­
nışların veya etkinliklerin ne kadar,
sinin sabit olarak değişmediği üçüncü
nıftaki öğrencilere danışmanlık yap­
hangi derecede olduğunun ölçülme­
aydan sonra hızlı bir yükseliş göster­
ması “akran danışmalığı” ölarak ad­
sinde derecelendirme ölçekleri kulla­
diği görülmektedir.
Doğru yanıt “D” seçeneğidir.
landırılır.
Doğru yanıt “A” seçeneğidir.
nılır.
12
Doğru yanıt “ A” seçeneğidir.
şğitimbilimleri
uzmanla
Türkiye Geneli Deneme Sınavı - 1
1. c
21.
E
41.
c
61.
B
2.
A
22.
B
42.
D
62.
D
3.
E
23.
A
43. A
63.
D
4.
B
24.
A
44.
D
64.
E
5. B
6. A
25.
26.
D
E
45.
46.
C
D
65.
66.
B
B
7,
27.
A
47. A
67.
E
C
8.
D
28.
C
48.
E
68.
B
9.
C
29.
B
49.
A
69.
D
10,
C
30.
A
50.
E
11.
31.
B
51.
D
70.
71.
E
D
D
12.
D
32.
E
52.
B
72.
A
53.
A
73.
E
54.
A
74.
D
13.
C
33.
14.
B
34.
C
D
15.
E
35.
E
55.
B
75.
6
16.
E
36.
B
56.
D
76.
C
17. A
37.
E
57.
A
77.
A
18. A
38.
C
58.
B
78.
B
19.
C
39.
B
A
20.
E
40.
B
1
59.
E
79.
60.
C
80.1 A
W §M §
Doğru
Boş
Yanlış
Net
Öğretim Yöntemleri ve Teknikleri
SmıfYönetimt
Öğretim Teknolojileri ve İVlateryal Tasarımı j
.
1
Program Geliştirme
Ölçme ve Değerlendirme
Öğrenme Psikolojisi
Gelişim Psikolojisi
1
Rehberlik
Tekrar Edilmesi Gereken Konular
Kpss Kaynak Arşivi - Kpss Doküman Arşivi
https://www.facebook.com/KpssKaynakArsivi
-3

Benzer belgeler