Halka Arz Sirküleri (Ortaklar)

Yorumlar

Transkript

Halka Arz Sirküleri (Ortaklar)
SERMA YE PİYASASI KURULU
İHLAS HOLDİNG
A.Ş.
PAYLARİçİN
YENİ PAYALMA
SİRKÜLERİ
FORMATlDIR
YIL: 2011
_
O
"
.•. " ..".
,'VJh,)i·
"""
~
'o"
"
.
'-
;:"
.
İhlas Holding Anonim Şirketi'nden
Ortakların
Yeni Pay Almalarına İlişkin Duyurudur
Çıkarılmış sermayemiz 395.200.000 TL nakit
395.200.000 TL'den 790.400.000 TL'ye artırılmaktadır.
Artırdan
karşılığı
karşılanmak
suretiyle
sermayeyi
temsil eden paylar Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul)'nca
alınmıştır. Ancak kayda alınma, ortaklığımızın
ve paylarının Kurul veya kamuca tekeffülü anlamına gelmez.
\.~.(.4s:..ı....-.sayı ile kayda
Qs../oS/~.\\ tarih ve ..
ir ~jOrtakhğımlZ
ve halka arz edilecek paylar ile ilgili ayrıntılı bilgileri içeren izahname
Siciline tescil edilmiş olup ortakhğımızın
,~'Vw.ihlas.com.tr adresli internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)'nda
(kap.gov.tr) yayımlanmıştır. Ayrıca başvuru yerlerinde incelemeye açık tutulmaktadır.
Yatırım kararının izahnamenin incelenmesinden sonra verilmesi gerekmektedir.
ı
O!1tJ)'5.ı:~/i tarihinde l~iT?rıhı.ı.I. Ticaret
1- YENİ PAY ALMA HAKKı KULLANIM ESASLARI:
Yeni payalma
hakları, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde lJ) P.o/;t2lliıe 2-.?
IÇ!.:.j~11tarihleri
arasında, 15 (onbeş) gün süreyle kullandırılacaktır. Bu sürenin son gününün resmi tat~~ rastlaması
halinde, yeni payalma hakkı kullanım süresi, izleyen iş günü akşamı sona erecektir.
Bir payın nominal değeri 0,01 TL olup, 0,01 TL'den satışa arz edilecektir.
a) Başvuru Şekli:
Kaydileştirilmemiş Paylara İlişkin Esaslar
3 ı Aralık 2007 tarihine kadar kaydileştirilmemiş hisse senetlerine bağlı mali haklar, bu tarihten
sonra Merkezi Kayıt Kuruluşu A.ş. 'de (MKK) kayden izlenmeye başlanmıştır. Bu çerçevede,
halen ellerindeki hisse senetlerini kaydileştirmemiş ortaklarımızın, yeni payalma
haklarını
kullanabiirnek için öncelikle rüçhan hakkı kullanım süresi içinde tamamlanacak şekilde Deniz
Yatırım Menkul Kıymetler A.ş. Büyükdere Caddesi No:106 Kat 16 34394 Esentepe Istanbul
adresine müracaat ederek, hisse senetlerini kaydileştirmeleri gerekmektedir.
Hak sahiplerince fıziken muhafazasına devam edilen ve kaydileştirilmemiş hisse senetleri borsada
işlem göremeyecektir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirilmeleri amacıyla
teslim edilerek, Merkezi Kayıt Kuruluşunda hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına
bağlıdır.
Kaydileştirilmiş Paylara İlişkin Esaslar
i) Yeni payalma
haklarını kullanmak isteyen ortaklarımız, yeni pay tutarını hesaplarının
bulunduğu aracı kuruluşlar aracılığıyla yeni payalma hakkı kullanım süresi içinde tam ve nakit
olarak yatıracaklardır.
ii) Belirtilen yeni payalma hakkı kullanım süresi içinde pay bedellerinin ödenmerlıesi halinde,
yeni payalma hakkı kullanılamayacaktır.
iii) Bu sermaye artırımında yeni payalma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız, yeni pay
alma hakkı kullanım süresi içindebu hakkını satabilirler.
"
"
. .... .• .•. ~
..,......••~. '',
'.
.
\~.
/
.,
,.
-
f
'.
. .:~,"'-!."~:' :~"
-
\
-;'. ~
\
1,'.
•..
i
;~
.
~\ :~
"
- ,...o .,. ~JıJ
,.
~:,.._:~'
•
~"..
.
_ ••.• J'l.ırft· •• (~.
. .. ıt
"
.:J.\ı'"
.~\
2
"'~"','
-
b) Başvuru Yerleri:
İhlas Holding A.Ş.
29 Ekim Cd. No:23 Yenibosna
Bahçelievler/İstanbul
Tel: (212) 454 20 00
Faks: (212) 454 21 36
Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Büyükdere Cad. No: 106, Kat 16
34394 Esentepe İstanbuL.
Tel:
(212) 355 08 00
Faks: (212) 336 30 70
DenizBank Avrupa Kurumsal Şubesi
Evren Mah. Basın Ekspres Yolu Polat İş Merkezi B Blok No: 1
Güneşli -Bağcılar /İstanbul
Tel:
(212) 657 59 55
F~ks:
(212) 657 65 83
c) Paylarm Teslim Şekli:
Halka arzdan payalan ortaklarımızın söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (M KK) nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlemneye
başlanacaktır.
- 6 ','
\
;
..... ....
,
.
'";
..
. .~
'.
:
. . '.
,
i'
.."
\
,
....) ..
.. ,
.'
\..
'i'
•
1
t ~
~ '.; to.,. :.,,'
-
.,
,
.
• •
i
".,.,.',',. ~
:;::t
3
i;"'
ii.)
"""41
-w.
2 . SİRKÜLERİN SORUMLULUGUNU
YÜKLENEN KİşİLER
Kanuni yetki ve sorumluluklarımız dahilinde ve görevimiz çerçevesinde bu sirküler ve eklerinde
yer alan sorumlu olduğumuz kısımlarda yer alan bilgilerin ve verilerin gerçeğe uygun olduğunu ve
sirkülerde bu bilgilerin anlamını değiştirecek nitelikte bir eksiklik bulunmaması için her türlü
makul özenin gösterilmiş olduğunu beyan ederiz.
İHLAS HOLDİNG A.Ş.
Sorumlu Olduğu Kısım:
Mahmut Kemal Aydın
Yönetim Kurulu Üyesi
Sirkülerin Tamamı
Sorumlu Olduğu Kısım:
DENİz YATIRIM MENKUL KıYMETLER A.Ş.
urullah Erdo ğan
Bölüm Müdürü
Enver Erdem
Genel Müdür Yrd.
Sirkülerin Tamamı
.','
'
4
..
..
~~