Yaylar - GSB Oilless

Yorumlar

Transkript

Yaylar - GSB Oilless
7-1 3/30/12 1:43 PM Page 1
C
M
Yaylar
Composite
Y
CM
MY
CY CMY
K
7-1 3/30/12 1:43 PM Page 2
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
1 - ‹ndeks
2 - Tafl›ma ve Kald›rma Elemanlar›
3 - K›lavuz Elemanlar
4 - Mekanik Kal›p Elemanlar›
5 - Hassas Yüzeyli Malzemeler
6 - Plastik Kal›p Elemanlar›
7 - Yaylar
8 - Kam Üniteleri
9 - Di¤er Malzemeler
10 - Teknik Bilgi
Composite
7-1 3/30/12 1:43 PM Page 3
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Yaylar
Kal›plarda kullan›lan tel yay, poliüretan yay ve gazl› yay gibi elastik kal›p elemanlar›n›n her biri farkl›
karakterde olup uygulamalara ba¤l› olarak do¤ru seçim bunlardan herhangi biri olabilmektedir.
Tel Yay Seçimi ve Kullan›m›nda Tavsiyeler
-Çal›flma flartlar›n›n gerektirdi¤i en hafif ve uzun yay seçilmeli
-Çal›flma mesafesi asla maksimum kapanma oran›n› aflmamal›
-Kal›p içerisine yerlefltirilen yaylara en az %5 oran›nda bask› uygulanmal›
-Her yay için ayn› seviyede tabla sa¤lanmal›
-Bozulmay› ve k›r›lmay› önlemek için yay ayar civatas› kullan›lmal›
-Yay›n çal›flaca¤› yuva çap› yay d›fl çap›ndan genifl olmal›, yay ayar civatas› çap› da yay delik çap›ndan
küçük olmal›
Niçin Gazl› Yaylar ?
-Minimum alanda maksimum güç
-Daha az yükseklikte ayn› çal›flma kursu
-Temas an›nda büyük güç
-Dengeli ve kontrollü yük
-Yükün ayarlanabilmesi ve sürekli sabit yükte çal›flma
-Emniyet
-Parça kalitesinde süreklilik
-Uzun ömür
-Kolay bak›m ve daha uzun periyotlarda bak›m
-Ürün çeflitlili¤i
Niçin Poliüretan Kal›p Yaylar›?
-Korozyana karfl› dayan›kl›l›k
-Vibrasyon ve manyetik ortamlardan etkilenmez
-Orta büyüklükteki bas›nçlarda yüksek kesme ve s›vama kalitesi
-Uzun çal›flma ömrü
7.3
Composite
7-1 3/30/12 1:43 PM Page 4
C
Notlar:
7.4
Composite
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
7-1 3/30/12 1:43 PM Page 5
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
‹ndeks
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
Sayfa No
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
7.9
Sayfa No
7.12 - 7.13
M314-01
S540-05-016
Yayl› ‹ticiler
VDI 3004 Yayl› ‹ticiler ‹çin Lokma Ayar Tak›m›
7.14
7.9
M314-02
M315-01
FORD Yayl› ‹ticiler
Stoplama Civatalar›
7.15
7.10
M314-0.3
S510-01
Yayl› ‹ticiler
CNOMO Emniyet Pimleri ‹çin Amortisör Vulkolonlar
7.15
7.11
M314-04
S510-01
Yayl› ‹ticiler
FIAT Emniyet Pimleri ‹çin Amortisör Vulkolonlar
7.16
7.10 - 7.11
M314-05
S510-02
Yayl› ‹ticiler ‹çin Ayar Tak›m›
Emniyet Pimleri ‹çin Amortisör Volkolonlar
7.16
7.12
S504-03
S510-03
VDI 3004 Yayl› ‹ticiler
Emniyet Pimleri ‹çin Amortisör Vulkolonlar
(Renk : Sar› )
7.17
7.13
S504-04
S510-04
VDI 3004 Yayl› ‹ticiler
68 Shore Delikli Vulkolon
(Renk : K›rm›z› )
7.5
Composite
7-1 3/30/12 1:43 PM Page 6
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
‹ndeks
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
Sayfa No
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
7.17
Sayfa No
7.24
S511-01
E24.53.920.G/S515-02
Vulkolon Amortisörler
PSA Elastomer Z›mba S›y›r›c›lar
7.18
7.25
S512-1XX
S515-03
Poliüretan Delikli Kal›p Yaylar›
Elastomer S›y›r›c›lar
Ultrafleks 82, 92 ve 94 Shore
7.26
7.18
S512-2XX
E24.54.445.G / S513-01
Poliüretan Delikli Kal›p Yaylar›
PSA Elastomer Plakalar
Adipol 90 Shore
7.19
7.27
S513-1XX
M307-04 / A101-15 / S510-05
Poliüretan Dolu Kal›p Yaylar›
Tespit Civatalar› / Rondela / Vulkolon Yay
Ultrafleks 82, 92 ve 94 Shore
7.28
7.19
S513-2XX
M311-01
Poliüretan Delikli Kal›p Yaylar›
Elastomer Yaylar ‹çin Sabitleme Pimleri
Adipol 90 Shore
7.28
7.20
S514-XX
M311-01
Poliüretan Delikli Kal›p Yaylar›
Elastomer Yaylar ‹çin Sabitleme Pimleri
Ultrafleks ve Adipol
7.29
7.23
7.6
Composite
E24.54.445.G / S515-01
M311-02
PSA Elastomer S›y›r›c›lar
Elastomer Yaylar ‹çin Sabitleme Pimleri
7-1 3/30/12 1:43 PM Page 7
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
‹ndeks
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
Sayfa No
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
7.29
Sayfa No
7.40 - 7.41
M311-03
V Serisi / ISO 10243
DAIMLER Elastomer Yaylar ‹çin Sabitleme Pimleri
Dikdörtgen Kesitli Hafif Yük Tel Yaylar
Renk : Yeflil
7.42 - 7.43
7.30
M311-03
B Serisi / ISO 10243
PSA Elastomer Yaylar ‹çin Sabitleme Pimleri
Dikdörtgen Kesitli Orta Yük Tel Yaylar
Renk : Mavi
7.44 - 7.45
7.30
M311-04
R Serisi / ISO 10243
BMW Elastomer Yaylar ‹çin Sabitleme Pimleri
Dikdörtgen Kesitli A¤›r Yük Tel Yaylar
Renk : K›rm›z›
7.46 - 7.47
7.31
M311-05
G Serisi / ISO 10243
DIN 9835 Form-B Elastomer Yaylar ‹çin Sabitleme
Dikdörtgen Kesitli Ekstra A¤›r Yük Tel Yaylar
Pimleri
Renk : Sar›
7.48
7.31
M313-04
A Serisi
Rondela
Dikdörtgen Kesitli Ultra A¤›r Yük Tel Yaylar
Renk : Gümüfl
7.49
7.37
TV Serisi
Yuvarlak Kesitli Hafif Yük Tel Yaylar
Tel Yay Seçim Tablosu
Renk : Yeflil
7.50
7.38 - 7.39
VL Serisi
TB Serisi
Dikdörtgen Kesitli Ekstra Hafif Yük Tel Yaylar
Yuvarlak Kesitli Orta Yük Tel Yaylar
Renk : Aç›k Yeflil
Renk : Mavi
7.7
Composite
7-1 3/30/12 1:43 PM Page 8
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
‹ndeks
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
Sayfa No
Ürün Grubu Ve Ürün Tan›m›
Sayfa No
7.58
7.51
TR Serisi
15 00 R32
Yuvarlak Kesitli A¤›r Yük Tel Yaylar
PSA A¤›r Yükler ‹çin Grup Yay Üniteleri
Renk : K›rm›z›
7.60
7.52 - 7.54
L Serisi
lifeplus concept
Yuvarlak Kesitli Tel Yaylar
Lifeplus Concept Hakk›nda Teknik Bilgi
7.54
7.61
L Serisi
Gazl› Yaylar
Uzun Tip Aç›k Uçlu Yaylar
Gazl› Yaylar, Teknik Bilgi, Bak›m, Uyumluluk ve Uyar›lar
l (boy) = 300 mm
7.62 - 7.63
7.55
15 02 B
Tablo
PSA Orta Yükler ‹çin Grup Yay Üniteleri
Gazl› Yay Seçim Tablosu
7.64
7.56
15 01 B
RV Serisi
PSA Orta Yükler ‹çin Grup Yay Üniteleri
Gazl› Yaylar, minimum yükseklik, maksimum kuvvet,
lifeplus concept
7.57
15 01 B
PSA Orta Yükler ‹çin Grup Yay Üniteleri
7.58
15 00 R25
PSA A¤›r Yükler ‹çin Grup Yay Üniteleri
7.8
Composite
7-1 3/30/12 1:43 PM Page 9
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
d
M
M314-01
Yayl› ‹ticiler
l
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
M314-01-004
M314-01-005
M314-01-006
M314-01-008
M314-01-010
M314-01-012
M314-01-016
M
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
s
l
9
12
14
16
19
22
24
s
0.8
0.9
1.0
1.5
2.0
2.5
3.5
‹lk Kuvvet
6N
7N
9N
20 N
25 N
35 N
65 N
d
2.5
3.0
3.5
5.0
6.0
8.0
10.0
Son Kuvvet
12 N
13 N
15 N
35 N
45 N
60 N
110 N
Malzeme
Çelik Kalite 5.8
Parça yüzeyinde oksitlenmeyi önleyen koruyucu kaplama mevcuttur. Bilya çelik malzemeden yap›lm›fl, sertlefltirilmifl ve polisajlanm›flt›r.
Tabloda belirtilen kuvvet de¤erlerini aflmay›n›z.
M314-02
FORD Yayl› ‹ticiler
Strok
08
013,5
3,2
l
Yay
M16x2
3
35
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
M314-02-020
M314-02-040
M314-02-060
M314-02-080
Strok
20
40
60
80
l
80
150
150
200
‹lk Kuvvet
24 N
59 N
11 N
2N
Son Kuvvet
186
177
45
38
Malzeme
Pim 1.1625 ( C80W2 ) HRc : 36 - 40, Kovan 1.7220 (34CrMo4), Yay 1.1625 (C80W2) HRc : 36 - 40
Referans
WDX14-60
Parça yüzeyinde oksitlenmeyi önleyen koruyucu kaplama mevcuttur. Bilya çelik malzemeden yap›lm›fl, sertlefltirilmifl ve polisajlanm›flt›r.
Tabloda belirtilen kuvvet de¤erlerini aflmay›n›z.
7.9
Composite
7-1 3/30/12 1:43 PM Page 10
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M314-03
Yayl› ‹ticiler
M
sw
0d
Emniyet Kilidi
Yay
l
M314-05
k
M314-05
Ød
h
Yayl› ‹ticiler ‹çin Ayar Tak›m›
Malzeme
Çelik
HRc : 36 - 40
ød1
Parça yüzeyinde oksitlenmeyi önleyici koruyucu kaplama mevcuttur.
GSB KOD:M314-03
Siparifl Numarası
M314-03-001
M314-03-002
M314-03-003
M314-03-004
M314-03-005
M314-03-006
M314-03-007
M314-03-008
M314-03-009
M314-03-010
M314-03-011
M314-03-012
M314-03-013
M
M3x0,5
M4x0,7
M5x0,8
M5x0,8
M5x0,8
M6x1,0
M6x1,0
M8x1,25
M8x1,25
M10x1,5
M10x1,5
M12x1,75
M12x1,75
k
1,5
2,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
3,0
5,0
5,0
5,0
5,0
l
10
12
20
13
20
25
25
25
25
30
30
30
30
d
1,0
1,6
2,0
2,0
2,0
2,5
2,5
3,1
3,1
3,8
3,8
5,5
5,5
sw
0,8
0,8
1,5
1,5
1,5
2,0
2,0
2,5
2,5
3,0
3,0
4,0
4,0
‹lk Kuvvet
N (Kgf)
0,4 (0,05)
1,9 (0,2)
3,9 (0,4)
1,9 (0,2)
1,9 (0,2)
2,9 (0,3)
7,8 (0,8)
2,9 (0,3)
7,8 (0,8)
2,9 (0,3)
9,8 (1,0)
1,9 (0,2)
9,8 (1,0)
Son Kuvvet
N (Kgf)
2,9 (0,3)
9,8 (1,0)
19,6 (2,0)
7,8 (0,8)
9,8 (1,0)
9,8 (1,0)
29,4 (3,0)
9,8 (1,0)
29,4 (3,0)
14,7 (1,5)
49,0 (5,0)
9,8 (1,0)
49,0 (5,0)
Malzeme
Pim 1.1273 ( 90Mn4 )
HRc : 36 - 40
Kovan 1.7220 ( 34CrMo4 )
Parça yüzeyinde oksitlenmeyi
önleyen koruyucu kaplama
mevcuttur.
Siparifl Numaras›
M314-05-006
M314-05-008
M314-05-010
M314-05-012
M314-05-016
M314-05-024
M314-05-030
7.10
Composite
Yayl› ‹tici M
M5, M6
M8
M10
M12
M16
M24
M30
h
40
45
45
50
70
80
100
d
6
8
10
12
16
24
30
d1
3
4
4
5
8
12
15
l
40
45
45
50
52
62
73
01/Rv-05.12.2011
GSB KOD:M314-05
7-1 3/30/12 1:43 PM Page 11
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M314-04
Yayl› ‹ticiler
0d
sw
M
Emniyet Kilidi
Yay
b
l
k
M314-05
M314-05
Ød
h
Yayl› ‹ticiler ‹çin Ayar Tak›m›
Malzeme
Çelik
HRc : 36 - 40
ød1
Parça yüzeyinde oksitlenmeyi önleyici koruyucu kaplama mevcuttur.
Malzeme
Pim 1.1273 ( 90Mn4 )
HRc : 36 - 40
Kovan 1.7220 ( 34CrMo4 )
Parça yüzeyinde oksitlenmeyi
önleyen koruyucu kaplama
mevcuttur.
GSB KOD:M314-04
Siparifl Numarası
M314-04-001
M314-04-002
M314-04-003
M314-04-004
M314-04-005
M314-04-006
M314-04-007
M314-04-008
M314-04-009
M314-04-010
M314-04-011
M314-04-012
M314-04-013
M314-04-014
M314-04-015
M314-04-016
M314-04-017
M314-04-018
M
M12x1,75
M12x1,75
M16x2,0
M16x2,0
M16x2,0
M16x2,0
M16x2,0
M16x2,0
M16x2,0
M16x2,0
M16x2,0
M16x2,0
M16x2,0
M16x2,0
M24x3,0
M24x3,0
M30x3,5
M30x3,5
k
10
10
10
10
10
10
15
15
20
20
30
30
50
50
15
15
20
20
l
43
43
50
50
60
60
60
60
60
85
125
125
155
155
60
60
70
70
b
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
45
45
45
45
d
5,5
5,5
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
15
15
sw
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
8
8
8
8
12
12
‹lk Kuvvet
N (Kgf)
3,9 (0,4)
6,8 (0,7)
9,8 ( 1 )
19,6 ( 2 )
12,7 (1,3)
26,4 (2,7)
9,8 ( 1 )
14,7 (1,5)
12,7 (1,3)
16,6 (1,7)
17,6 (1,8)
19,6 ( 2 )
19,6 ( 2 )
29,4 ( 3 )
19,6 ( 2 )
39,2 ( 4 )
29,4 ( 3 )
49,0 ( 5 )
Son Kuvvet
N (Kgf)
19,6 ( 2 )
39,2 ( 4 )
49,0 ( 5 )
98,0 (10)
39,2 ( 4 )
78,4 ( 8 )
39,2 ( 4 )
78,4 ( 8 )
39,2 ( 4 )
78,4 ( 8 )
39,2 ( 4 )
78,4 ( 8 )
49,0 ( 5 )
98,0 (10)
98,0 (10)
196,1 (20)
147,0 (15)
294,1 (30)
01/Rv-05.12.2011
GSB KOD:M314-05
Siparifl Numaras›
M314-05-006
M314-05-008
M314-05-010
M314-05-012
M314-05-016
M314-05-024
M314-05-030
Yayl› ‹tici M
M5, M6
M8
M10
M12
M16
M24
M30
h
40
45
45
50
70
80
100
d
6
8
10
12
16
24
30
d1
3
4
4
5
8
12
15
l
40
45
45
50
52
62
73
7.11
Composite
7-1 3/30/12 1:43 PM Page 12
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
S504-03
VDI 3004 Yayl› ‹ticiler
06
A/F 9
M
Emniyet Kilidi
013,4
Sar› Renk
5
35
Strok
l
S504-05-016
S504-05-016
Yayl› ‹ticiler ‹çin Lokma Ayar Tak›m›
Malzeme
Çelik
GSB KOD:S504-03
M
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
Strok
10
15
20
30
30
40
50
60
70
80
l
60
60
80
80
120
150
150
150
200
200
‹lk Kuvvet
N
3,8
10
6,9
6,5
18
13,2
13,2
13,2
9,68
9,68
Son Kuvvet
N
13,3
40,0
34,5
45,5
40
37,2
43,2
49,2
40,5
44,8
Malzeme
Pim 1.1273 ( 90Mn4 )
HRc : 36 - 40
Kovan 1.7220 ( 34CrMo4 )
Referans
VDI 3004
Parça yüzeyinde oksitlenmeyi
önleyen koruyucu kaplama
mevcuttur.
Kuvveti belirtmek amac›yla sar› renkle
markalanm›flt›r.
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
S504-03-010060
S504-03-015060
S504-03-020080
S504-03-030080
S504-03-030120
S504-03-040150
S504-03-050150
S504-03-060150
S504-03-070200
S504-03-080200
Yay Oran›
N /mm
0,95
2
1,38
1,30
0,73
0,6
0,6
0,6
0,44
0,44
7.12
Composite
7-1 3/30/12 1:43 PM Page 13
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
S504-04
VDI 3004 Yayl› ‹ticiler
06
M
Emniyet Kilidi
013,4
A/F 9
K›rm›z› Renk
5
35
Strok
l
S504-05-016
S504-05-016
Yayl› ‹ticiler ‹çin Lokma Ayar Tak›m›
Malzeme
Çelik
Malzeme
Pim 1.1273 ( 90Mn4 )
HRc : 36 - 40
Kovan 1.7220 ( 34CrMo4 )
Referans
VDI 3004
Parça yüzeyinde oksitlenmeyi
önleyen koruyucu kaplama
mevcuttur.
Siparifl Numarası
S504-04-010060
S504-04-015060
S504-04-020080
S504-04-030120
S504-04-030150
S504-04-040150
S504-04-050200
S504-04-060200
S504-04-070200
S504-04-080200
M
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
M16x1,5
Strok
10
15
20
30
30
40
50
60
70
80
l
60
60
80
120
150
150
200
200
200
200
Yay Oran›
N /mm
3,25
2,60
6,90
2,90
2,55
2,55
1,61
1,61
1,61
0,94
‹lk Kuvvet
N
13
15
34,5
20
56,1
56,1
19,3
19,3
19,3
25
Son Kuvvet
N
45,5
56,0
172,5
80,0
132,2
158,1
99,9
116,1
132,1
100,1
01/Rv-05.12.2011
Kuvveti belirtmek amac›yla k›rm›z›
renkle markalanm›flt›r.
GSB KOD:S504-04
7.13
Composite
7-1 3/30/12 1:43 PM Page 14
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M315-01
Stoplama Civatalar›
k
l1 js11
l2 +0.25
sW
dk
ds h8
M 6g
30
o
0.7k
o
60
dg1 +0.1
t
a
30 o
dg2 +0.1
m1
+0
r1
30 o
.2
g1 +0.25
+0
r1
.1
5
g2 +0.15
ds
M
dk / k
dg1
g1 / g2
r1 / r2
l2
t / sw
l1
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
80
90
100
120
7.14
Composite
6
M5
10/4,5
5,52
1,85/1,8
0,4/0,5
9,5
2,4/3
8
M6
13/5,5
7,52
1.85/2,3
0,6/0,6
11
3,3/4
10
M8
16/7
9,52
1,85/2,6
0,6/0,7
13
4,2/5
12
M10
18/9
11,52
1,85/2,8
0,8/0,9
16
4,9/6
16
M12
24/11
15,52
1,85/3,8
0,8/1
18
6,3/8
20
M16
30/14
19,52
2,65/4,6
1/1,1
22
8,8/10
24
M20
36/16
23,52
2,65/5,4
1/1,3
27
10/12
Malzeme
Yüksek alafl›ml› çelik kalite ISO 12.9
HRc : 39 - 44
Çekme gerilmesi
Rm = 1200 N/mm2
Akma gerilmesi
Rp = 1080 N/mm2
Kesme gerilmesi
Tm = 720 N/mm2
Elastikiyet
A =%8 min.
Darbe testi : KCU 15J min.
Kullan›m ve zorlanmaya göre
parçalar belirli periyodlarda kontrol
edilmelidir. Afl›nm›fl, zarar görmüfl
parçalar yenileri ile de¤ifltirilmelidir.
m1 ölçüm noktas› = “ds”
GSB Siparifl Örne¤i
M315- 01 -M -ds - l1
M= M6, ds=8 , l1 =40
GSB KOD:M315-01-0608040
01/Rv-05.12.2011
GSB KOD:M315-01
7-1 3/30/12 1:43 PM Page 15
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
S510-01
CNOMO Emniyet Pimleri ‹çin Amortisör Vulkolonlar
Pime ait radüs
e
0d - 4,4
0d +0.25
R3
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
S510-01-025045
S510-01-032050
S510-01-040060
S510-01-050070
S510-01-063080
S510-01-080090
R7
k
l
Pim Çap›
20
25
32
40
50
63
d
25
32
40
50
63
80
l
45
50
60
70
80
90
Mak. Bask› %
12
18
15
16
12
12
e
3
6
6
8
8
10
k
17
17
18
25
30
34
Max.Enerji (Joule)
2
7
15
30
50
90
e
8
8
k
25
30
Max.Enerji (Joule)
30
50
Malzeme
92 Shore Poliüretan (Elastomer)
Referans
CNOMO EM24.55.100
PSA E24.55.265.N
M306 grup kodlu Emniyet Pimleri ile birlikte kullan›lmaktad›r.
S510-01
FIAT Emniyet Pimleri ‹çin Amortisör Vulkolonlar
Pime ait radüs
e
0d - 4,4
0d +0.25
R3
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
S510-01-050070
S510-01-063080
R7
k
l
Pim Çap›
40
50
Malzeme
92 Shore Poliüretan (Elastomer)
d
50
63
l
70
80
Mak. Bask› %
16
12
Referans
FIAT Q.08.15
M306 grup kodlu Emniyet Pimleri ile birlikte kullan›lmaktad›r.
7.15
Composite
7-1 3/30/12 1:43 PM Page 16
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
S510-02
Emniyet Pimleri ‹çin Amortisör Vulkolonlar
d
l1
h1
h
15
010,5
2,2
R7
r
l
Pim Çap›
40
50
63
d
40
50
63
Malzeme
92 Shore Poliüretan (Elastomer)
l
60
80
80
h
32
40
51
l1
45
60
60
h1
50
63
86
r
18
23
35
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
S510-02-040060
S510-02-050080
S510-02-063080
Referans
OPEL M16 04
M306 grup kodlu Emniyet Pimleri ile birlikte kullan›lmaktad›r.
S510-03
Emniyet Pimleri ‹çin Amortisör Vulkolonlar
l
d
l1
h
15
010,5
2,2
R7
r
l2
d
40
50
63
70
l
60
80
80
90
l1
45
60
60
67,5
l2
24
29
37
47
h
32
40
51
56
Malzeme
92 Shore Poliüretan (Elastomer)
M306 grup kodlu Emniyet Pimleri ile birlikte kullan›lmaktad›r. Pim çap› ve maksimum esnemeye göre tablodan seçilmelidir.
7.16
Composite
r
18
23
35
42
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
S510-03-040060
S510-03-050080
S510-03-063080
S510-03-070090
7-2 3/30/12 1:57 PM Page 1
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
S510-04
68 Shore Delikli Vulkolon
0d4
B
0d2
Siparifl Numarası
d2
13,5
17
17
21
S510-04-040BBB
S510-04-050BBB
S510-04-063BBB
S510-04-080BBB
d4
40
50
63
80
B
?
?
?
?
Malzeme
Vulkolon 68 Shore
GSB Siparifl Örne¤i
S510 - 04 - d4,B d4=50 , B=125 için;
GSB KOD:S510-04-050125
S511-01
Vulkolon Amortisörler
l
01/Rv-05.12.2011
d
6
10
16
24
30
32
39,5
Malzeme
Vulkolon Poliürethan 90 Shore A
+0,5
d1
r
Siparifl Numarası
S511-01-006
S511-01-010
S511-01-016
S511-01-024
S511-01-030
S511-01-032
S511-01-039
d +0,3
l1
l
9,5
15,5
25
25
35
32
40
d1
3,6
6
9,5
18
20
24
30
l1
4,5
7,5
12
10
19
14
16
r
1
1,5
2
2,5
3
3
F(N) max.
100
450
1500
3000
3000
12000
25000
Delik ‹çinde Kalan K›s›m
8
13
21
21
30
26
34
Referans
CNOMO E24.54.420.G
CNOMO E24.54.500
7.17
Composite
7-2 3/30/12 1:57 PM Page 2
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
S512-1XX / S512-2XX
Poliüretan Delikli Kal›p Yaylar›
0d2
l
0d1
GSB KOD:S512-1XX
d1
6,5
8,5
10,5
13,5
13,5
17
17
21
21
27
d2
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
l
250
250
250
500
500
500
500
500
500
500
7.18
Composite
Ultrafleks : 82, 92 ve 94 Shore
Adipol : 90 Shore
Sertlik De¤erine Göre Renkler
82 Shore A - Sar›
90 Shore A - Turuncu
92 Shore A - K›rm›z›
94 Shore A - Yeflil
Sertlik De¤erine Göre Esneme Oran›
82 Shore A - %35 90 Shore A - %30
92 Shore A - %30 94 Shore A - %25
GSB KOD:S512-2XX
Siparifl Numarası
S512-2XX-0160250
S512-2XX-0200250
S512-2XX-0250250
S512-2XX-0320500
S512-2XX-0400500
S512-2XX-0500500
S512-2XX-0630500
S512-2XX-0800500
S512-2XX-1000500
S512-2XX-1250500
Malzeme
Poliürethan
d1
6,5
8,5
10,5
13,5
13,5
17
17
21
21
27
d2
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
l
250
250
250
500
500
500
500
500
500
500
Kodlama sistemindeki “XX” de¤eri
Shore cinsinden vulkolon sertli¤ini
ifade etmektedir.Buna göre;
1 = Ultraflex
2 = Adipol
GSB Siparifl Örne¤i
S512-XX-d2,l,
d2 =32, l = 500 ultrafleks ve
sertlik = 92 Shore
GSB KOD:S512-192-0320500
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
S512-1XX-0160250
S512-1XX-0200250
S512-1XX-0250250
S512-1XX-0320500
S512-1XX-0400500
S512-1XX-0500500
S512-1XX-0630500
S512-1XX-0800500
S512-1XX-1000500
S512-1XX-1250500
7-2 3/30/12 1:57 PM Page 3
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
S513-1XX / S513-2XX
Poliüretan Dolu Kal›p Yaylar›
l
0d
Malzeme
Poliürethan
Ultrafleks : 82, 92 ve 94 Shore
Adipol :90 Shore
Sertlik De¤erine Göre Renkler
82 Shore A - Sar›
90 Shore A - Turuncu
92 Shore A - K›rm›z›
94 Shore A - Yeflil
Sertlik De¤erine Göre Esneme Oran›
82 Shore A - %35 90 Shore A - %30
92 Shore A - %30 94 Shore A - %25
Kodlama sistemindeki “XX” de¤eri
Shore cinsinden vulkolon sertli¤ini
ifade etmektedir.Buna göre;
01/Rv-05.12.2011
1 = Ultraflex
2 = Adipol
GSB Siparifl Örne¤i
S513-XX-d2,l,
d2 =32, l = 500 ultrafleks ve
sertlik = 92 Shore
GSB KOD:S513-192-0320500
GSB KOD:S513-1XX
Siparifl Numarası
S513-1XX-0160250
S513-1XX-0200250
S513-1XX-0250250
S513-1XX-0320500
S513-1XX-0400500
S513-1XX-0500500
S513-1XX-0630500
S513-1XX-0800500
S513-1XX-1000500
S513-1XX-1250500
d
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
l
250
250
250
500
500
500
500
500
500
500
d
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
l
250
250
250
500
500
500
500
500
500
500
GSB KOD:S513-2XX
Siparifl Numarası
S513-2XX-0160250
S513-2XX-0200250
S513-2XX-0250250
S513-2XX-0320500
S513-2XX-0400500
S513-2XX-0500500
S513-2XX-0630500
S513-2XX-0800500
S513-2XX-1000500
S513-2XX-1250500
7.19
Composite
7-2 3/30/12 1:57 PM Page 4
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
S514-XX
Delikli Vulkolon Yaylar
0d2
l
0d1
d1
6,5
8,5
10,5
13,5
13,5
17
17
21
21
27
d2
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
l
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
GSB KOD:S514-2XX
d1
6,5
8,5
10,5
13,5
13,5
17
17
21
21
27
7.20
Composite
d2
16
20
25
32
40
50
63
80
100
125
l
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Malzeme
Poliürethan
Ultrafleks : 82, 92 ve 94 Shore
Adipol : 90 Shore
Sertlik De¤erine Göre Renkler
82 Shore A - Sar›
90 Shore A - Turuncu
92 Shore A - K›rm›z›
94 Shore A - Yeflil
Sertlik De¤erine Göre Esneme Oran›
82 Shore A - %35 90 Shore A - %30
92 Shore A - %30 94 Shore A - %25
Kodlama sistemindeki “XX” de¤eri
Shore cinsinden vulkolon sertli¤ini
ifade etmektedir.Buna göre;
1 = Ultraflex
2 = Adipol
GSB Siparifl Örne¤i
S514-XX-d2,l,
d2 =32, l = 125 ultrafleks ve
sertlik = 92 Shore
GSB KOD:S513-192-032125
01/Rv-05.12.2011
GSB KOD:S514-1XX
7-2 3/30/12 1:57 PM Page 5
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Tablo
Esneme Oran›na Göre Delikli Vulkolon Seçim Tablosu
ød2
Kp
daN
l
s
ød1
01/Rv-05.12.2011
ød3
Çap x Boy
mm
Ø16 x 16
Ø16 x 20
Ø16 x 25
Ø16 x 32
Ø20 x 16
Ø20 x 20
Ø20 x 25
Ø20 x 32
Ø20 x 40
Ø25 x 16
Ø25 x 20
Ø25 x 25
Ø25 x 32
Ø25 x 40
Ø25 x 50
Ø32 x 16
Ø32 x 20
Ø32 x 25
Ø32 x 32
Ø32 x 40
Ø32 x 50
Ø32 x 63
Ø40 x 20
Ø40 x 25
Ø40 x 32
Ø40 x 40
Ø40 x 50
Ø40 x 63
Ø40 x 80
Ø50 x 25
Ø50 x 32
Ø50 x 40
Ø50 x 50
Ø50 x 63
Ø50 x 80
Ø50 x 100
Ø63 x 32
Ø63 x 40
Ø63 x 50
Ø63 x 63
Ø63 x 80
Ø63 x 100
Ø63 x 125
A
mm
16
16
16
16
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
B
mm
7
7
7
7
9
9
9
9
9
11
11
11
11
11
11
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
H
mm
16
20
25
32
16
20
25
32
40
16
20
25
32
40
50
16
20
25
32
40
50
63
20
25
32
40
50
63
80
25
32
40
50
63
80
100
32
40
50
63
80
100
125
Mak. Esneme %35
Ultrafleks 82 Shore
Sar›
Mak. Esneme %30
Ultrafleks 92 Shore
K›rm›z›
Mak. Esneme %25
Ultrafleks 94 Shore
Yeflil
Mak. Esneme %30
Adipol 90 Shore
Turuncu
S
mm
5,6
7
9
112
6
7
9
11,2
14
6
7
9
11
14
175
6
7
9
11
14
18
22
7
9
11
14
18
22
28
9
11
14
18
22
28
35
11
14
18
22
28
35
44
S
mm
4,8
6
8
10
5
6
8
10
12
5
6
8
10
12
15
5
6
8
10
12
15
19
6
8
10
12
15
19
24
8
10
12
15
19
24
30
10
12
15
19
24
30
38
S
mm
4
5
6
8
4
5
6
8
10
4
5
6
8
10
13
4
5
6
8
10
13
16
5
6
8
10
13
16
20
6
8
10
13
16
20
25
8
10
13
16
20
25
31
S
mm
4,8
6
8
9,6
5
6
8
10
12
5
6
8
10
12
15
5
6
8
10
12
15
18,9
6
8
10
12
15
18,9
24
8
10
12
15
18,9
24
30
10
12
15
18,9
24
30
37,5
D
mm
22
22
22
22
28
28
28
28
28
33
33
33
33
33
33
43
43
43
43
43
43
43
54
54
54
54
54
54
54
65
65
65
65
65
65
65
81
81
81
81
81
81
81
Kp
daN
80
80
80
80
150
150
150
150
150
210
210
210
210
210
210
360
360
360
360
360
360
360
650
650
650
650
650
650
650
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1100
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
D
mm
19
19
19
19
26
26
26
26
26
30
30
30
30
30
30
41
41
41
41
41
41
41
50
50
50
50
50
50
50
62
62
62
62
62
62
62
78
78
78
78
78
78
78
Kp
daN
130
130
130
130
200
200
200
200
200
300
300
300
300
300
300
580
580
580
580
580
580
580
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1700
1700
1700
1700
1700
1700
1700
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
D
mm
19
19
19
19
25
25
25
25
25
29
29
29
29
29
29
38
38
38
38
38
38
38
47
47
47
47
47
47
47
60
60
60
60
60
60
60
74
74
74
74
74
74
74
Kp
daN
160
160
160
160
325
325
325
325
325
450
450
450
450
450
450
800
800
800
800
800
800
800
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
D
mm
21
21
21
21
27
27
27
27
27
33
33
33
33
33
33
42
42
42
42
42
42
42
52
52
52
52
52
52
52
65
65
65
65
65
65
65
76
76
76
76
76
76
76
Kp
daN
140
140
140
140
150
150
150
150
150
400
400
400
400
400
400
580
580
580
580
580
580
580
900
900
900
900
900
900
900
1800
1800
1800
1800
1800
1800
1800
2500
2500
2500
2500
2500
2500
2500
7.21
Composite
7-2 3/30/12 1:57 PM Page 6
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Tablo
Esneme Oran›na Göre Delikli Vulkolon Seçim Tablosu
ød2
Kp
daN
l
s
ød1
ød3
A
mm
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
125
125
125
125
125
125
B
mm
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
27
27
27
27
27
27
H
mm
40
50
63
80
100
125
160
50
63
80
100
125
160
63
80
100
125
160
200
Mak. Esneme %30
Ultrafleks 92 Shore
K›rm›z›
S
mm
14
18
22
28
35
44
56
18
22
28
35
44
56
22
28
35
43,7
56
70
S
mm
12
15
19
24
30
38
48
15
19
24
30
38
48
19
24
30
37,5
48
60
D
mm
103
103
103
103
103
103
103
126
126
126
126
126
126
160
160
160
160
160
160
Kp
daN
2600
2600
2600
2600
2600
2600
2600
4300
4300
4300
4300
4300
4300
6400
6400
6400
6400
6400
6400
D
mm
98
98
98
98
98
98
98
120
120
120
120
120
120
152
152
152
152
152
152
Mak. Esneme %25
Ultrafleks 94 Shore
Yeflil
Kp
S
daN
mm
4300
10
4300
13
4300
16
4300
20
4300
25
4300
31
4300
40
6500
13
6500
16
6500
20
6500
25
6500
31
6500
40
10500 15,7
10500 20
10500 25
10500 31,2
10500 40
10500 50
D
mm
95
95
95
95
95
95
95
120
120
120
120
120
120
150
150
150
150
150
150
Kp
daN
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
10000
10000
10000
10000
10000
10000
15000
15000
15000
15000
15000
15000
Mak. Esneme %30
Adipol 90 Shore
Turuncu
S
mm
12
15
18,9
24
30
37,5
48
20
18,9
24
30
37,5
48
18,9
24
30
37,5
48
60
D
mm
104
104
104
104
104
104
104
130
130
130
130
130
130
163
163
163
163
163
163
Kp
daN
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
5600
5600
5600
5600
5600
5600
9000
9000
9000
9000
9000
9000
01/Rv-05.12.2011
Çap x Boy
mm
Ø80 x 40
Ø80 x 50
Ø80 x 63
Ø80 x 80
Ø80 x 100
Ø80 x 125
Ø80 x 160
Ø100 x 50
Ø100 x 63
Ø100 x 80
Ø100 x 100
Ø100 x 125
Ø100 x 160
Ø125 x 63
Ø125 x 80
Ø125 x 100
Ø125 x 125
Ø125 x 160
Ø125 x 200
Mak. Esneme %35
Ultrafleks 82 Shore
Sar›
7.22
Composite
7-2 3/30/12 1:57 PM Page 7
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
S515-01
PSA Elastomer S›y›r›c›lar
11
32
11
400
0
50
010-0,5
7
3
50
12
32
44
8
6
65
R1
3
8
15
10
Malzeme
Poliürethan 92 Shore A
22
23,5
1,5x45o
GSB KOD:S515-01
Siparifl Numarası
S515-01-032400
Referans
PSA E24.54.445.G
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
7.23
Composite
7-2 3/30/12 1:57 PM Page 8
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
S515-02
PSA Elastomer Z›mba S›y›r›c›lar
Çelik rondela
d=25,32 ve 40 için
0a
f
10 o
6,3
l
h +2
+1
Markalama
0d
-0,5
-0,8
0b
0d
Aç› mak.
0a1
GSB KOD:S515-02
d
8
10
13
16
20
25
32
40
l
71
71
71
71
71
71
71
71
a
21
23
26
30
38
48
55
63
b
1,6
2,5
3
3
3
3
3
3
h
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
48,5
0a1
22,5
24,5
27,5
31,5
39,5
51,5
59
67,5
f=6
P (daN)
149
183
218
260
410
720
900
1060
Malzeme
Poliürethan 90 Shore A
0a1
24
26
29
33
41
55
63
72
Referans
PSA E24.53.920.G
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
S515-02-08071
S515-02-10071
S515-02-13071
S515-02-16071
S515-02-20071
S515-02-25071
S515-02-32071
S515-02-40071
f=3
P (daN)
80
103
126
160
240
400
535
640
7.24
Composite
7-2 3/30/12 1:57 PM Page 9
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
26
07,5
19
24
4
3
13
16
16,5
Form - A
f=5,5
S515-03
Elastomer S›y›r›c›lar
04
2
30
26
07,5
7
15
4
8
3
13
11,5
f=3,5
l = 270 (9 Parça)
Form - B
04
2
30
19
l = 270 (9 Parça)
30
07,5
8
19
28
Malzeme
Perbunan 65+5 Shore A
Referans
VW/AUDI 39V 1178
4
4
22
16
27
f=10
Form - C
04
2
34
l = 306 (9 Parça)
GSB KOD:S515-03
Siparifl Numarası
S515-03-0015
S515-03-0016
S515-03-0017
Form
A
B
C
01/Rv-05.12.2011
Ürünlerin montaj›nda kullan›lan
civatalar kullan›c› taraf›ndan temin
edilmelidir.
7.25
Composite
7-2 3/30/12 1:57 PM Page 10
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
S513-01
b
e
PSA Elastomer Plakalar
a
GSB KOD:S513-01
a
250
500
1000
b
250
500
1000
e
65
65
65
Malzeme
Poliürethan 92 Shore A
Referans
PSA E24.54.445.G
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
S513-01-001
S513-01-002
S513-01-003
7.26
Composite
7-2 3/30/12 1:57 PM Page 11
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M307-04 / A101-15 / S510-05
Tespit Civatalar› / Rondela / Vulkolon
l
l1
l2
40
M24x2
R0,5
032h11
040 -0.2
2x45o
36
A101-15 Rondela / S510-05 Vulkolon
A101-15
S510-05
d1
l3
t
fmax
A101-05
Malzeme
1.0503 (C45)
S510-05
Malzeme
Vulkolon 92 Shore
d1
d2
d3
d4
Malzeme
1.7225 (42CrMo4)
1000 - 1200 N/mm2
Referans
DAIMLER B8 1013 310 008 802
Her bir ürün için ayr›ca siparifl
aç›lmas› gerekmektedir. Yandaki
tabloda yer alan ölçülere göre
ihtiyac›n›z olan ürünü siparifl
numaras›n› belirterek siparifl ediniz.
01/Rv-05.12.2011
Parça yüzeylerinde oksitlenmeyi
önleyen koruyucu kaplama
mevcuttur.
GSB KOD:M307-04 / A101-15
Siparifl Numarası
M307-04-048
M307-04-068
M307-04-088
M307-04-108
M307-04-128
M307-04-148
M307-04-168
M307-04-188
M307-04-208
M307-04-228
M307-04-248
M307-04-268
M307-04-288
l
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
320
340
l1
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
260
280
300
l2
48
68
88
108
128
148
168
188
208
228
248
268
288
Siparifl Numarası
A101-15-001
A101-15-002
S510-05-001
S510-05-002
d1
33
33
33
33
d2
80
100
-
t
6
8
-
d3
63
80
d4
82
106
l3
80
80
fmax
24
24
7.27
Composite
7-2 3/30/12 1:57 PM Page 12
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M311-01
Elastomer Yaylar ‹çin Sabitleme Pimleri
l
l2
10 o
l1
SW
d2
d1
M
R2
R4
Siparifl Numarası
M311-01-012056
M311-01-012064
M311-01-016068
M311-01-016074
M311-01-020072
M311-01-020100
Elastomer
ø63
ø63
ø80 - ø100
ø80 - ø100
ø125 - ø140
ø125 - ø140
M
M12
M12
M16
M16
M20
M20
d1
19
18
22
22
28
28
l
56
64
68
74
72
100
d2
28
28
32
32
38
38
l1
8
10
10
10
10
15
l2
26
24
28
34
32
45
SW
6
6
6
8
10
10
Malzeme
1.0503 (C 45)
M311-01
Elastomer Yaylar ‹çin Sabitleme Pimleri
l
10 o
l2
10
SW
7.28
Composite
M
M12
M16
M20
l
59
63
67
d1
18
22
28
d2
28
32
38
d2
l2
24
28
32
t
6
6
8
SW
17
19
24
01/Rv-05.12.2011
Malzeme
1.0503 (C 45)
Elastomer
ø63
ø80 - ø100
ø125 - ø140
R4
Siparifl Numarası
M311-01-012059
M311-01-016063
M311-01-020067
d1
M
R2
t
7-2 3/30/12 1:57 PM Page 13
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M311-02
Elastomer Yaylar ‹çin Sabitleme Pimleri
l
k
l2
d2
d1
M
10 o
l1
r
SW
Siparifl Numarası
M311-02-012056
M311-02-016074
M311-02-020100
Elastomer
ø63
ø80 - ø100
ø125 - ø140
M
M12
M16
M20
d1
19
22
28
l
56
74
100
d2
28
32
38
k
17
17
24
l2
26
34
45
l1
8
10
15
r
4,5
5
5
SW
6
8
10
Malzeme
1.0503 (C 45)
M311-03
DAIMLER Elastomer Yaylar ‹çin Sabitleme Pimleri
d3
d2
10
d1
,5
R0
10 o
50
R4
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
M311-03-028050
M311-03-032050
M311-03-038050
Malzeme
1.0503 (C 45)
Elastomer
ø63
ø80 - ø100
ø125 - ø140
d1
11
13,5
17,5
d2
18
22
28
d3
28
32
38
l
50
50
50
Civata
M10x70
M12x70
M16x70
Referans
DAIMLER B8 0604 100 001 102
Montaj›nda kullan›lan civatalar kullan›c› taraf›ndan temin edilmelidir.
7.29
Composite
7-2 3/30/12 1:57 PM Page 14
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M311-03
PSA Elastomer Yaylar ‹çin Sabitleme Pimleri
l
10
R5
Siparifl Numarası
M311-03-004
M311-03-005
M311-03-006
d1
14
11
9
Elastomer
ø125 - ø140
ø80 - ø100
ø63
Malzeme
1.0503 (C 45)
d3
d2
R1
R5
R1
d1
15
o
15
d2
28
22
18
d3
38
30
25
l
42
40
35
Civata
M12X60
M10X60
M8X60
Referans
PSA G859 699 002/05/10
Montaj›nda kullan›lan civatalar kullan›c› taraf›ndan temin edilmelidir.
M311-04
BMW Elastomer Yaylar ‹çin Sabitleme Pimleri
50
d3
d2
d5
R4
d4
R2
10 o
10
30
Malzeme
1.0503 (C 45)
Elastomer
ø63
ø80 - ø100
ø125 - ø140
d2
18
22
28
Referans
BMW B2 3925 11
Montaj›nda kullan›lan civatalar kullan›c› taraf›ndan temin edilmelidir.
7.30
Composite
d3
28
32
38
d4
11
14
17
d5
7
9
10,5
Civata
M6x45
M8x45
M10x45
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
M311-04-028050
M311-04-032050
M311-04-038050
7-2 3/30/12 1:57 PM Page 15
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
M311-05
DIN 9835 Form-B Elastomer Yaylar ‹çin Sabitleme Pimleri
l1
l2
M
s
d
M313-04 Rondela
M313-04
Malzeme
1.0503 (C 45)
d2
d1
Malzeme
1.0503 (C 45)
Referans
DIN 9835 Form-B
01/Rv-05.12.2011
Elastomer yaylar tekli olarak
kullan›labildi¤i gibi, ikili olarakta
kullan›labilmektedir. M313-02
rondelalar M311-05’ lerle birlikte iki
parçadan oluflan elastomer yaylar›n
aras›na yerlefltirilerek kullan›l›r.
s
Elastomer yaylar tekli olarak kullan›labildi¤i gibi, ikili olarakta
kullan›labilmektedir. M313-02 rondelalar M311-05’ lerle birlikte iki parçadan
oluflan elastomer yaylar›n aras›na yerlefltirilerek kullan›l›r.
GSB KOD:M311-05
M
d
l2
s
l1
M4
6
6
3
M6
8
9
4
M8
10
15
5
M10
13
15
6
M12
16
18
8
M16
20
25
10
M20
25
30
14
20
25
32
40
50
63
80
95
118
140
180
GSB Siparifl Örne¤i
M311 - 05 -M, l1
M=10, l1=50
GSB KOD:M311-05-10050
7.31
Composite
7-2 3/30/12 1:57 PM Page 16
C
Notlar:
7.32
Composite
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
7-2 3/30/12 1:57 PM Page 17
C
Tel Yaylar
Composite
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
7-2 3/30/12 1:57 PM Page 18
C
Notlar:
7.34
Composite
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
7-3 3/30/12 2:16 PM Page 1
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
ISO 10243 KALIP YAYLARI
1-TEKN‹K ÖZELL‹KLER VE ÜRET‹M ÖZELL‹KLER‹
IS0 9001’ le uyumlu kalite güvence prosedürleri paralelinde devam eden araflt›rma ve gelifltirme, yüksek
seviyelerde hassasl›k, dayan›kl›l›k ve güvenirlilik ölçütleri sa¤lamakt›r.
Special Springs’in performans›ndaki sürekli geliflme, do¤rudan fabrikada karfl›laflt›rmal› ve tahrip edici testler
yoluyla izlenmektedir. Bu ürünlerin mükemmelli¤i kal›plar›nda Special Springs’i seçen müflterilerin artan
say›s›yla do¤rulanmaktad›r.
Afla¤›daki temel özellikler Special Springs’in üstünlü¤ünü göstermektedir:
-Sadece Special Springs’in tarifleri do¤rultusunda üretilen alafl›ml› yay çeli¤i kullan›m›;
-Çeli¤in özelliklerini artt›rmak için profillerin kullan›m›;
-Özel yay sarg› makinelerinin kullan›m›;
-Special Springs’in kendi gelifltirdi¤i özeli ›s›l ifllem yöntemlerinin kullan›m›;
-Optimum dikey ve paralel hizalamay› garantilemek için yay uçlar›n›n tafllanmas›na ve kapanmas›na gösterilen
maksimum özen;
-Çal›flma koflullar›ndaki yük kay›plar›nda kayda de¤er bir düflüflü garantilemek için bütün yaylar bobin
fleklindedir;
-Metal afl›nmaya karfl› direnci artt›rmak için özel örseleme vurufl yöntemleri;
-En iyi koruma, muhafaza etme ve tamamlamay› sa¤lamak için Special Springs’in özel ön-bak›m ve toz
kaplama uygulamalar›;
-Boyutsal uygunlu¤u ve hassasiyeti garantilemek için üretim aflamas›nda ve finalde yap›lan yo¤un kontrol.
2-SEÇ‹M
Special Springs’te kal›p elemanlar›n› seçme ifllemi, yay hesaplamalar›nda devrim yapan yeni CAD SPRINGS
yaz›l›m› sayesinde büyük ölçüde kolaylaflt›r›lm›fl ve elveriflli bir hale getirilmifltir. E¤er yay türü tam olarak
bilinmiyorsa, sadece ilgili verilerin (kurs, kapal› boy ve gereken yük) basitçe girilmesi özelliklere uyan tüm
yaylar›n hemen seçilip sunulmas›n› sa¤layacakt›r.Seçeneklerin tam bir listesi (çaplar, boylar ve yay say›s›)
araflt›rmay› daha da kolaylaflt›racakt›r. CAD SPRINGS ayr›ca seçilmifl yay›n bir çiziminin parametrik
oluflturulmas› ifllevine da sahiptir; çeflitli sunum seçeneklerinden yararlan›larak yay ayn› zamanda uygulamayla
ilgili gerçek esneme koflullar›nda gösterilebilir.
CAD SPRINGS’i program›n› www.specialsprings.com web adresindenindirerek hemen kullanabilirsiniz.
7.35
Composite
7-3 3/30/12 2:16 PM Page 2
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
ISO 10243 KALIP YAYLARI
3-ÖNER‹LER TAL‹MATLAR VE SINIRLAR
Special Springs taraf›ndan tan›t›lan ve kullan›lan yeniliklerle birlikte ilk defa, minimum ve ortalama çal›flma
esneme de¤erleri alt›nda yaylar›n minimum kullan›m süresi gösterilmektedir.
Special Springs’in en uygun kullan›m› ve gösterilen minimum kullan›m süresi de¤erlerini yakalamak için
afla¤›daki aç›klamalar› dikkatle inceleyiniz:
- Yaylar› tasar›m aflamas›nda dikkatle seçin;
- Serbest boyla, çap› oran› 3,5’u geçen yaylar› bir k›lavuz pim ile k›lavuzlay›n;
- Destek ve bask› yüzeylerine yay›n dik konumda oldu¤undan emin olun;
- Mümkünse daha düflük yüklemelerde ( ön yükleme uygun sekilde artt›r›lmal›d›r) daha uzun yay kullan›n;
- Serbest uzunlu¤un %5’inin minimum ön-yüklemesine baflvurun;
- Yaylara maksimum kursun üzerinde asla bask› uygulamay›n;
- Kal›p elemanlar›n›n yeniden ifllenmesi durumunda yay›n kurulu boy ölçülerini ve çal›flma boyunu mutlaka
kontrol edin. Normal olarak yeniden ifllem sonras› yay bask› oranlar› artar.
- Yaylar› afl›nd›r›c› faaliyetlerden koruyun;
- 250o C’lik çal›flma ›s›s›n› aflmay›n›z. 120o C’e ç›karken önemli bir yüklem düflüflü görülmez, bu s›s›n›n
üstünde her 40o C’ de ortalama %1’lik kay›p hesaba kat›lmal›d›r.
- Bir seferde tek yay de¤ifltirmeyin, bunun yerine bütün yaylar›n ayn› zamanda de¤ifltirilece¤i programl› bak›m
prosedürünü kullan›n;
- Yaylar›n fiziksel özelliklerini de¤ifltirmeyin (kesme, içe ve/veya d›fla bükme)
E¤er yukar›daki koflullara uyulmazsa en k›sa sürede minimum ömür de¤erleri düflecektir.
Do¤ru kullan›ld›¤›nda tüm Special Springs kullan›c›lar›n›nda belirtti¤i gibi grafiklerde gösterilen minimum ömür
de¤erlerinin oldukça üzerinde performans seviyelerine ulafl›lmaktad›r.
7.36
Composite
7-3 3/30/12 2:16 PM Page 3
C
Tel
Kesiti
Seri
Standart
VL
Renk
Yük
Durumu
Aç›k Yeflil Ekstra
Hafif
RAL 6019
V
Yeflil
RAL 6002
Hafif
TEL YAY SEÇ‹M TABLOSU
ISO 10243:2010
B
Mavi
RAL 5003
R
K›rm›z›
RAL 3000
A¤›r
G
Sar›
RAL 1004
Ekstra
A¤›r
ISO 10243:2010
A
Gümüfl
RAL 9006
Ultra
A¤›r
Special Springs
TV
Yeflil
RAL 6002
Hafif
Special Springs
TB
Mavi
RAL 5003
Orta
Special Springs
TR
K›rm›z›
RAL 3000
A¤›r
Special Springs
L
Special Springs
-
-
MY
CY CMY
K
Kuvvet (N)
Yay Çap› 0
10
12,5
16
20
25
32
40
l %30
3.000.000
-
-
-
220
410
485
745 1560
-
l %40
1.500.000
-
-
-
290
540
650 1000 2120
-
l %45
300-500.000
-
-
-
330
610
730 1120 2380
-
100-200.000
-
-
-
365
680
810 1250 2650
-
l %25
3.000.000
70
130
185
315
560
830 1130 2320 3250
l %30
1.500.000
80
150
220
380
675
990 1360 2780 3900
l %35
300-500.000 95
180
260
440
780 1160 1590 3240 4540
l %40
100-200.000
110
200
300
500
890 1320 1810 3710 5190
l %25
3.000.000
110
190
330
525
845 1520 2030 3050 5310
l %30
50
63
1.500.000
130
230
400
625
1010 1830 2430 3660 6370
l %33.75
300-500.000
150
255
450
705
1140 2060 2730 4120 7170
l %37.5
100-200.000 170 280
500
780
1260 2280 3040 4580 7960
200
380
935
1560 2530 3270 4860 8440
250
480 1170 1950 3170 4090 6070 10560
300-500.000 170 275
525 1290 2140 3480 4490 6670 11610
300
570 1400 2340 3800 4900 7280 12660
l %20
3.000.000
125
l %25
1.500.000
155
l %27.5
ISO 10243:2010
CM
Bask›
Say›s›
Orta
ISO 10243:2010
Y
Esneme
l %50
Special Springs
M
l %30
100-200.000
185
l %17
3.000.000
145
230
455 1090 1760 2800 4770 6820 11890
l %20
1.500.000
170
270
535 1280 2070 3290 5610 8030 13990
l %22.5
300-500.000 195 305
605 1440 2320 3700 6300 9020 15740
l %25
100-200.000 215 340
670 1605 2585 4120 7010 10040 17330
l %10
3.000.000
-
-
-
-
4090 6350 7700 12280
-
l %12
1.500.000
-
-
-
-
4910 7620 9240 14730
-
l %13.5
300-500.000
-
-
-
-
5530 8570 10400 16580
-
l %15
100-200.000
-
-
-
-
6140 9520 11550 18420
l %25
3.000.000
100
175
360
-
-
-
-
-
-
1.500.000 120 220 450
300-500.000 135 240 500
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100-200.000 150 260 545
70 130 175
3.000.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
l %30
l %35
l %40
l %25
l %30
l %33,75
l %37,5
l %20
l %25
l %27.5
l %30
l %16
l %24
l %32
-
90 150 210
1.500.000
300-500.000 100 170 240
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100-200.000 110 190 290
3.000.000 100 175 360
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.500.000 120 220 450
300-500.000 135 240 500
100-200.000 150 260 545
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.000.000
-
1.500.000
300-500.000
100-200.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
7.37
Composite
7-3 3/30/12 2:16 PM Page 4
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Aç›k Yeflil / VL Serisi
Dikdörtgen Kesitli Ekstra Hafif Yük Yaylar›
Tel Kesiti
dh15
+%1
l +0.75min
h
b
d :Pim çap›
d1 :Yuva çap›
b x h :Tel kesiti
l
:Yay serbest boyu
R :Yay katsay›s› (1 mm esneme için gerekli yük)
ENAS
d1H15
GSB KOD:VL
Siparifl Numaras› d1
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
l
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
305
25
32
38
44
51
64
71
89
102
115
127
139
152
178
203
305
R +%10
Yük Katsay›s›
bxh
N/mm
mm
29,4
4,3x1,7
22,6
4,3x1,7
18,6
4,3x1,7
15,7
4,3x1,7
13,7
4,3x1,7
11,3
4,3x1,7
9,8
4,3x1,7
8,3
4,3x1,7
7,4
4,3x1,7
6,4
4,3x1,7
5,9
4,3x1,7
5,4
4,3x1,7
4,9
4,3x1,7
2,5
4,3x1,7
53,9
5,4x2,2
42,2
5,4x2,2
35,8
5,4x2,2
31,4
5,4x2,2
27,0
5,4x2,2
21,6
5,4x2,2
18,1
5,4x2,2
15,2
5,4x2,2
13,2
5,4x2,2
11,8
5,4x2,2
10,6
5,4x2,2
9,6
5,4x2,2
8,8
5,4x2,2
7,6
5,4x2,2
6,7
5,4x2,2
4,4
5,4x2,2
%30 l
3.000.000
mm N
7,5 221
9,6 217
11,4 212
13,2 207
15,3 210
19,2 217
22,8 223
26,7 222
30,6 226
34,5 221
38,1 225
41,7 225
45,6 223
91,5 229
7,5 404
9,6 405
11,4 408
13,2 414
15,3 413
19,2 415
22,8 413
26,7 406
30,6 404
34,5 407
38,1 404
41,7 400
45,6 401
53,4 406
60,9 408
91,5 403
%40 l
1.500.000
mm N
10,0 294
12,8 289
15,2 283
17,6 276
20,4 279
25,6 289
30,4 298
35,6 295
40,8 302
46,0 294
50,8 300
55,6 300
60,8 298
122,0 305
10,0 539
12,8 540
15,2 544
17,6 553
20,4 551
25,6 553
30,4 550
35,6 541
40,8 539
46,0 543
50,8 538
55,6 534
60,8 535
71,2 541
81,2 544
122,0 537
%45 l
300-500.000
mm
N
11,3 331
14,4 325
17,1 318
19,8 311
23,0 314
28,8 325
34,2 335
40,1 332
45,9 340
51,8 331
57,2 337
62,6 338
68,4 335
137 343
11,3 606
14,4 608
17,1 612
19,8 622
23,0 620
28,8 622
34,2 619
40,1 609
45,9 606
51,8 611
57,2 606
62,6 600
68,4 602
80,1 609
91,4 612
137 604
%50 l
100-200.000
mm
N
12,5 368
16,0 362
19,0 353
22,0 345
25,5 349
32,0 362
38,0 372
44,5 369
51,0 377
57,5 368
63,5 375
69,5 375
76,0 372
153 381
12,5 674
16,0 675
19,0 680
22,0 691
25,5 689
32,0 691
38,0 688
44,5 676
51,0 673
57,5 679
63,5 673
69,5 667
76,0 669
89,0 676
102 680
153 671
Kapal›
Kullanmay›n›z!
mm
13,9
18,2
22,0
25,8
30,3
38,9
47,0
55,7
64,2
72,9
80,7
88,4
96,7
196,3
12,9
17,2
20,7
24,4
28,5
36,5
43,9
51,4
59,3
67,2
74,4
81,6
89,5
105
121
182
01/Rv-05.12.2011
VL20-025
VL20-032
VL20-038
VL20-044
VL20-051
VL20-064
VL20-076
VL20-089
VL20-102
VL20-115
VL20-127
VL20-139
VL20-152
VL20-305
VL25-025
VL25-032
VL25-038
VL25-044
VL25-051
VL25-064
VL25-076
VL25-089
VL25-102
VL25-115
VL25-127
VL25-139
VL25-152
VL25-178
VL25-203
VL25-305
d
7.38
Composite
7-3 3/30/12 2:16 PM Page 5
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Aç›k Yeflil / VL Serisi
Dikdörtgen Kesitli Ekstra Hafif Yük Yaylar›
Siparifl Numaras› d1
d
l
VL32-038
VL32-044
VL32-051
VL32-064
VL32-076
VL32-089
VL32-102
VL32-115
VL32-127
VL32-139
VL32-152
VL32-178
VL32-203
VL32-254
VL32-305
VL40-051
VL40-064
VL40-076
VL40-089
VL40-102
VL40-115
VL40-127
VL40-139
VL40-152
VL40-178
VL40-203
VL40-254
VL40-305
VL50-064
VL50-076
VL50-089
VL50-102
VL50-115
VL50-127
VL50-139
VL50-152
VL50-178
VL50-203
VL50-254
VL50-305
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305
%30 l
3.000.000
mm N
11,4
13,2
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
41,7
45,6
53,4
60,9
76,2
91,5
15,3
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
41,7
45,6
53,4
60,9
76,2
91,5
19,2
22,8
26,7
30,6
34,5
38,1
41,7
45,6
53,4
60,9
76,2
91,5
491
492
496
490
492
483
480
490
484
484
483
481
475
488
485
736
753
759
758
750
762
747
738
739
732
749
747
759
1657
1610
1597
1591
1590
1608
1593
1564
1570
1553
1570
1574
%40 l
1.500.000
mm N
15,2
17,6
20,4
25,6
30,4
35,6
40,8
46,0
50,8
55,6
60,8
71,2
81,2
102
122,0
20,4
25,6
30,4
35,6
40,8
46,0
50,8
55,6
60,8
71,2
81,2
102
122,0
25,6
30,4
35,6
40,8
46,0
50,8
55,6
60,8
71,2
81,2
102
122,0
655
656
661
653
657
644
641
653
645
645
644
641
633
650
647
981
1004
1012
1011
1000
1017
996
984
985
975
999
996
1013
2209
2146
2129
2122
2121
2144
2124
2085
2093
2071
2093
2098
%45 l
300--500.000
mm
N
17,1
19,8
23,0
28,8
34,2
40,1
45,9
51,8
57,2
62,6
68,4
80,1
91,4
114
137
23,0
28,8
34,2
40,1
45,9
51,8
57,2
62,6
68,4
80,1
91,4
114
137
28,8
34,2
40,1
45,9
51,8
57,2
62,6
68,4
80,1
91,4
114
137
737
739
744
734
739
725
721
735
726
726
725
721
713
732
727
1104
1129
1139
1137
1125
1144
1120
1107
1108
1097
1124
1120
1139
2485
2415
2395
2387
2386
2412
2389
2346
2355
2329
2355
2361
%50 l
100-200.000
mm
N
19,0
22,0
25,5
32,0
38,0
44,5
51,0
57,5
63,5
69,5
76,0
89,0
102
127,0
153
25,5
32,0
38,0
44,5
51,0
57,5
63,5
69,5
76,0
89,0
101
127,0
152
32,0
38,0
44,5
51,0
57,5
63,5
69,5
76,0
89,0
101
127,0
152
819
821
826
816
821
805
801
817
806
806
806
801
792
813
808
1227
1254
1265
1264
1250
1271
1245
1230
1231
1219
1248
1245
1266
2762
2683
2661
2652
2651
2680
2655
2607
2612
2588
2616
2623
Kapal›
Kullanmay›n›z!
mm
13,9
23,5
27,6
35,2
42,4
50,0
57,6
65,5
72,5
79,4
87,3
102,9
117,7
148,1
178,3
28,0
36,2
43,7
51,7
59,8
67,9
75,2
82,4
90,6
106
122
154
185
35,1
42,2
50,3
58,4
66,1
73,8
80,9
89
105
121
152
184
01/Rv-05.12.2011
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
R +%10
b x h Yük Katsay›s›
mm
N/mm
6,5x2,6
43,1
6,5x2,6
37,3
6,5x2,6
32,4
6,5x2,6
25,5
6,5x2,6
21,6
6,5x2,6
18,1
6,5x2,6
15,7
6,5x2,6
14,2
6,5x2,6
12,7
6,5x2,6
11,6
6,5x2,6
10,6
6,5x2,6
9,0
6,5x2,6
7,8
6,5x2,6
6,4
6,5x2,6
5,3
8,0x3,4
48,1
8,0x3,4
39,2
8,0x3,4
33,3
8,0x3,4
28,4
8,0x3,4
24,5
8,0x3,4
22,1
8,0x3,4
19,6
8,0x3,4
17,7
8,0x3,4
16,2
8,0x3,4
13,7
8,0x3,4
12,3
8,0x3,4
9,8
8,0x3,4
8,3
10,5x4,1
86,3
10,5x4,1
70,6
10,5x4,1
59,8
10,5x4,1
52,0
10,5x4,1
46,1
10,5x4,1
42,2
10,5x4,1
38,2
10,5x4,1
34,3
10,5x4,1
29,4
10,5x4,1
25,5
10,5x4,1
20,6
10,5x4,1
17,2
7.39
Composite
7-3 3/30/12 2:16 PM Page 6
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Yeflil / V Serisi
Dikdörtgen Kesitli Hafif Yük Yaylar›
Tel Kesiti
dh15
+%1
l +0.75min
h
b
d :Pim çap›
d1 :Yuva çap›
b x h :Tel kesiti
l
:Yay serbest boyu
R :Yay katsay›s› (1 mm esneme için gerekli yük)
ENAS
d1H15
GSB KOD:V
V10-025
V10-032
V10-038
V10-044
V10-051
V10-064
V10-076
V10-305
V13-025
V13-032
V13-038
V13-044
V13-051
V13-064
V13-076
V13-089
V13-102
V13-305
V16-025
V16-032
V16-038
V16-044
V16-051
V16-064
V16-076
V16-089
V16-102
V16-115
V16-305
V20-025
V20-032
V20-038
V20-044
V20-051
V20-064
V20-076
V20-089
V20-102
V20-115
V20-127
V20-139
V20-152
V20-305
7.40
Composite
d1
d
l
10
10
10
10
10
10
10
10
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
5
5
5
5
5
5
5
5
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
25
32
38
44
51
64
76
305
25
32
38
44
51
64
76
89
102
305
25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
305
25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
305
R +%10
b x h Yük Katsay›s›
mm
N/mm
1,7X1,1 10,0
1,7X1,1
8,5
1,7X1,1
6,8
1,7X1,1
6,0
1,7X1,1
5,0
1,7X1,1
4,3
1,7X1,1
3,2
1,7X1,1
1,1
2,4x1,4
17,9
2,4x1,4
16,4
2,4x1,4
13,6
2,4x1,4
12,1
2,4x1,4
11,4
2,4x1,4
9,3
2,4x1,4
7,1
2,4x1,4
5,4
2,4x1,4
4,1
2,4x1,4
1,4
3,2x1,5
23,4
3,2x1,5
22,9
3,2x1,5
19,3
3,2x1,5
17,1
3,2x1,5
15,7
3,2x1,5
10,7
3,2x1,5
10,0
3,2x1,5
8,6
3,2x1,5
7,8
3,2x1,5
6,6
3,2x1,5
2,5
4,0x2,1
55,8
4,0x2,1
45,0
4,0x2,1
33,3
4,0x2,1
30,0
4,0x2,1
24,5
4,0x2,1
20,0
4,0x2,1
16,0
4,0x2,1
14,0
4,0x2,1
12,0
4,0x2,1
10,9
4,0x2,1
9,5
4,0x2,1
8,4
4,0x2,1
7,5
4,0x2,1
4,0
%25 l
3.000.000
mm N
63
6,3
8,0
68
9,5
65
11,0
66
12,8
64
16,0
69
19,0
61
76,3
84
6,3
113
8,0
131
9,5
129
11,0 133
12,8 146
16,0 149
19,0 135
22,3 120
25,5 105
76,3 107
6,3
147
8,0
183
9,5
183
11,0 188
12,8 201
16,0 171
19,0 190
22,3 192
25,5 199
28,8 190
76,3 191
6,3
352
8,0
360
9,5
316
11,0 330
12,8 314
16,0 320
19,0 304
22,3 312
25,5 306
28,8 314
31,8 302
35,0 294
38,0 285
76,3 305
%30 l
1.500.000
mm N
7,5
75
9,6
82
11,4
78
13,2
79
15,3
77
19,2
83
22,8
73
91,5 101
7,5
134
9,6
157
11,4 155
13,2 160
15,3 174
19,2 179
22,8 162
26,7 144
30,6 125
91,5 128
7,5
176
9,6
220
11,4 220
13,2 226
15,3 240
19,2 205
22,8 228
26,7 230
30,6 239
34,5 228
91,5 229
7,5
419
9,6
432
11,4 380
13,2 396
15,3 375
19,2 384
22,8 365
26,7 374
30,6 367
34,5 376
38,1 362
42,0 353
45,6 342
91,5 366
%35 l
300-500.000
mm N
8,8
88
11,2
95
13,3
90
15,4
92
17,9
89
22,4
96
26,6
85
107 117
8,8
157
11,2 184
13,3 181
15,4 186
17,9 203
22,4 208
26,6 189
31,2 168
35,7 146
107 149
8,8
205
11,2 256
13,3 257
15,4 263
17,9 280
22,4 240
26,6 266
31,2 268
35,7 278
40,3 266
107 267
8,8
488
11,2 504
13,3 443
15,4 462
17,9 437
22,4 448
26,6 426
31,2 436
35,7 428
40,3 439
44,5 422
48,7 409
53,2 399
107 427
%40 l
100-200.000
mm
N
10,0 100
12,8 109
15,2 103
17,6 106
20,4 102
25,6 110
97
30,4
122,0 134
10,0 179
12,8 210
15,2 207
17,6 213
20,4 233
25,6 238
30,4 216
35,6 192
40,8 167
122,0 171
10,0 234
12,8 293
15,2 293
17,6 301
20,4 320
25,6 274
30,4 304
35,6 306
40,8 318
46,0 304
122,0 305
10,0 558
12,8 576
15,2 506
17,6 528
20,4 500
25,6 512
30,4 486
35,6 498
40,8 490
46,0 501
50,8 483
56,0 470
60,8 456
122,0 488
Kapal›
Kullanmay›n›z!
mm
13,5
17,5
20,8
23,9
28,9
36,1
43,2
178
13,2
18,0
21,0
24,0
28,7
35,8
42,7
50,4
58,4
172,0
12,6
16,4
19,7
22,5
26,3
33,3
40,2
47,6
55,4
60,8
165,3
12,1
15,3
18,9
21,5
25,0
31,1
37,3
44,5
51,1
58,2
64,9
71,5
78,8
157
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numaras›
7-3 3/30/12 2:16 PM Page 7
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
01/Rv-05.12.2011
Yeflil / V Serisi
Dikdörtgen Kesitli Hafif Yük Yaylar›
Siparifl Numaras›
d1
d
l
V25-025
V25-032
V25-038
V25-044
V25-051
V25-064
V25-076
V25-089
V25-102
V25-115
V25-127
V25-139
V25-152
V25-178
V25-203
V25-305
V32-038
V32-044
V32-051
V32-064
V32-076
V32-089
V32-102
V32-115
V32-127
V32-139
V32-152
V32-178
V32-203
V32-254
V32-305
V40-051
V40-064
V40-076
V40-089
V40-102
V40-115
V40-127
V40-139
V40-152
V40-178
V40-203
V40-254
V40-305
V50-064
V50-076
V50-089
V50-102
V50-115
V50-127
V50-139
V50-152
V50-178
V50-203
V50-254
V50-305
V63-076
V63-089
V63-102
V63-115
V63-127
V63-152
V63-178
V63-203
V63-254
V63-305
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
305
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305
76
89
102
115
127
152
178
203
254
305
R +%10
b x h Yük Katsay›s›
N/mm
mm
5,4x2,7
100,0
5,4x2,7
80,3
5,4x2,7
62,0
5,4x2,7
52,9
5,4x2,7
44,0
5,4x2,7
35,2
5,4x2,7
28,0
5,4x2,7
24,0
5,4x2,7
21,1
5,4x2,7
18,7
5,4x2,7
16,7
5,4x2,7
15,3
5,4x2,7
14,0
5,4x2,7
12,5
5,4x2,7
10,4
5,4x2,7
7,0
6,8x3,3
94,0
6,8x3,3
79,5
6,8x3,3
67,0
6,8x3,3
53,0
6,8x3,3
44,0
6,8x3,3
37,2
6,8x3,3
32,0
6,8x3,3
29,0
6,8x3,3
25,0
6,8x3,3
23,0
6,8x3,3
21,5
6,8x3,3
18,2
6,8x3,3
15,8
6,8x3,3
12,5
6,8x3,3
10,3
8,1x4,0
92,0
8,1x4,0
73,0
8,1x4,0
63,0
8,1x4,0
51,0
8,1x4,0
43,0
8,1x4,0
39,6
8,1x4,0
37,0
8,1x4,0
32,0
8,1x4,0
28,0
8,1x4,0
25,2
8,1x4,0
22,7
8,1x4,0
17,0
8,1x4,0
14,8
10,9x5,3
156
10,9x5,3
125
10,9x5,3
109
10,9x5,3
94,0
10,9x5,3
81,0
10,9x5,3
71,0
10,9x5,3
66,5
10,9x5,3
60,0
10,9x5,3
52,0
10,9x5,3
44,0
10,9x5,3
35,0
10,9x5,3
28,5
11,0x7,8
189
11,0x7,8
158
11,0x7,8
131
11,0x7,8
116
11,0x7,8
103
11,0x7,8
84,3
11,0x7,8
71,5
11,0x7,8
61,7
11,0x7,8
47,0
11,0x7,8
38,2
%25 l
3.000.000
mm N
6,3
630
8,0
642
9,5
589
11,0 582
12,8 563
16,0 563
19,0 532
22,3 535
25,5 538
28,8 539
31,8 531
35,0 536
38,0 532
44,5 556
50,8 528
76,3 534
9,5
893
11,0 875
12,8 858
16,0 848
19,0 836
22,3 830
25,5 816
28,8 835
31,8 795
35,0 805
38,0 817
44,5 810
50,8 803
63,5 794
76,3 786
12,8 1178
16,0 1168
19,0 1197
22,3 1137
25,5 1097
28,8 1140
31,8 1177
35,0 1120
38,0 1064
44,5 1121
50,8 1153
63,5 1080
76,3 1129
16,0 2496
19,0 2375
22,3 2431
25,5 2397
28,8 2333
31,8 2258
35,0 2328
38,0 2280
44,5 2314
50,8 2235
63,5 2223
76,3 2175
19,0 3591
22,3 3523
25,5 3341
28,8 3341
31,8 3275
38,0 3203
44,5 3182
50,8 3134
63,5 2985
76,3 2915
%30 l
1.500.000
mm N
7,5
750
9,6
771
11,4 707
13,2 698
15,3 673
19,2 676
22,8 638
26,7 641
30,6 646
34,5 645
38,1 636
42,0 643
45,6 638
53,4 668
60,9 633
91,5 641
11,4 1072
13,2 1049
15,3 1025
19,2 1018
22,8 1003
26,7 993
30,6 979
34,5 1001
38,1 953
42,0 966
45,6 980
53,4 972
60,9 962
76,2 953
91,5 942
15,3 1408
19,2 1402
22,8 1436
26,7 1362
30,6 1316
34,5 1366
38,1 1410
42,0 1344
45,6 1277
53,4 1346
60,9 1382
76,2 1295
91,5 1354
19,2 2995
22,8 2850
26,7 2910
30,6 2876
34,5 2795
38,1 2705
42,0 2793
45,6 2736
53,4 2777
60,9 2680
76,2 2667
91,5 2608
22,8 4309
26,7 4219
30,6 4009
34,5 4002
38,1 3924
45,6 3844
53,4 3818
60,9 3758
76,2 3581
91,5 3495
%35 l
300-500.000
mm N
8,8
875
11,2 899
13,3 825
15,4 815
17,9 785
22,4 788
26,6 745
31,2 748
35,7 753
40,3 753
44,5 742
48,7 744
53,2 745
62,3 779
71,1 739
107 747
13,3 1250
15,4 1224
17,9 1196
22,4 1187
26,6 1170
31,2 1159
35,7 1142
40,3 1167
44,5 1111
48,7 1119
53,2 1144
62,3 1134
71,1 1123
88,9 1111
107 1100
17,9 1642
22,4 1635
26,6 1676
31,2 1589
35,7 1535
40,3 1594
44,5 1645
48,7 1557
53,2 1490
62,3 1570
71,1 1613
88,9 1511
107 1580
22,4 3494
26,6 3325
31,2 3395
35,7 3356
40,3 3260
44,5 3156
48,7 3235
53,2 3192
62,3 3240
71,1 3126
88,9 3112
107 3042
26,6 5027
31,2 4922
35,7 4677
40,3 4669
44,5 4578
53,2 4485
62,3 4454
71,1 4384
88,9 4178
107 4078
%40 l
100-200.000
mm
N
10,0 1000
12,8 1028
15,2 942
17,6 931
20,4 898
25,6 901
30,4 851
35,6 854
40,8 861
46,0 860
50,8 848
56,0 857
60,8 851
71,2 890
81,2 844
122,0 854
15,2 1429
17,6 1399
20,4 1367
25,6 1357
30,4 1338
35,6 1324
40,8 1306
46,0 1334
50,8 1270
56,0 1288
60,8 1307
71,2 1296
81,2 1283
102 1270
122 1257
20,4 1877
25,6 1869
30,4 1915
35,6 1816
40,8 1754
46,0 1822
50,8 1880
56,0 1792
60,8 1702
71,2 1794
81,2 1843
102 1727
122 1806
25,6 3994
30,4 3800
35,6 3880
40,8 3835
46,0 3726
50,8 3607
56,0 3724
60,8 3648
71,2 3702
81,2 3573
102 3556
122 3477
30,4 5746
35,6 5625
40,8 5345
46,0 5336
50,8 5232
60,8 5125
71,2 5091
81,2 5010
102 4775
122 4660
Kapal›
Kullanmay›n›z!
mm
11,9
16,0
18,3
21,4
24,9
31,4
37,5
43,5
51,1
58,1
64,1
70,4
77,1
93,1
103
156
18,3
21,5
25,5
31,9
38,6
46,5
53,2
60,0
66,7
71,8
78,5
94,4
107,1
136,5
163
25,5
31,4
37,8
44,3
50,7
58,1
64,6
70,1
76,6
90,4
102,4
129
156,1
31,0
37,2
43,6
50,3
58,1
63,7
69,5
76,5
91,9
105
131
155
36,5
43,4
49,7
55,6
62,7
77,1
92,2
103
130
157
7.41
Composite
7-3 3/30/12 2:16 PM Page 8
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Mavi / B Serisi
Dikdörtgen Kesitli Orta Yük Yaylar›
Tel Kesiti
dh15
+%1
l +0.75min
h
b
d :Pim çap›
d1 :Yuva çap›
b x h :Tel kesiti
l
:Yay serbest boyu
R :Yay katsay›s› (1 mm esneme için gerekli yük)
ENAS
d1H15
GSB KOD:B
B10-025
B10-032
B10-038
B10-044
B10-051
B10-064
B10-076
B10-305
B13-025
B13-032
B13-038
B13-044
B13-051
B13-064
B13-076
B13-089
B13-102
B13-305
B16-025
B16-032
B16-038
B16-044
B16-051
B16-064
B16-076
B16-089
B16-102
B16-115
B16-305
B20-025
B20-032
B20-038
B20-044
B20-051
B20-064
B20-076
B20-089
B20-102
B20-115
B20-127
B20-139
B20-152
B20-305
7.42
Composite
d1
d
l
10
10
10
10
10
10
10
10
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
5
5
5
5
5
5
5
5
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
25
32
38
44
51
64
76
305
25
32
38
44
51
64
76
89
102
305
25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
305
25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
305
R +%10
b xh
Yük Katsay›s›
mm
N/mm
1,9x1,3
16,0
1,9x1,3
13,0
1,9x1,3
11,9
1,9x1,3
10,3
1,9x1,3
8,9
1,9x1,3
7,5
1,9x1,3
5,3
1,9x1,3
1,6
2,5x1,5
30,0
2,5x1,5
24,8
2,5x1,5
21,4
2,5x1,5
18,5
2,5x1,5
15,5
2,5x1,5
12,1
2,5x1,5
10,2
2,5x1,5
8,4
2,5x1,5
6,3
2,5x1,5
2,1
3,2x2,0
49,4
3,2x2,0
37,1
3,2x2,0
33,9
3,2x2,0
30,0
3,2x2,0
26,4
3,2x2,0
20,5
3,2x2,0
17,8
3,2x2,0
15,2
3,2x2,0
13,5
3,2x2,0
11,8
3,2x2,0
4,8
4,1x2,4
98,0
4,1x2,4
72,6
4,1x2,4
56,0
4,1x2,4
47,5
4,1x2,4
41,7
4,1x2,4
32,3
4,1x2,4
25,1
4,1x2,4
22,0
4,1x2,4
19,8
4,1x2,4
18,1
4,1x2,4
16,6
4,1x2,4
15,1
4,1x2,4
13,2
4,1x2,4
6,1
%25 l
3.000.000
mm N
6,3
101
8,0
104
9,5
113
11,0 113
12,8 114
16,0 120
19,0 101
76,3 122
6,3
189
8,0
198
9,5
203
11,0 204
12,8 198
16,0 194
19,0 194
22,3 187
25,5 161
76,3 160
6,3
311
8,0
297
9,5
322
11,0 330
12,8 338
16,0 328
19,0 338
22,3 339
25,5 344
28,8 340
76,3 366
6,3
617
8,0
581
9,5
532
11,0 523
12,8 534
16,0 517
19,0 477
22,3 491
25,5 505
28,8 521
31,8 528
35,0 529
38,0 500
76,3 465
%30 l
1.500.000
mm N
7,5
120
9,6
125
11,4 136
13,2 136
15,3 136
19,2 144
22,8 121
91,5 146
7,5
225
9,6
238
11,4 244
13,2 244
15,3 237
19,2 232
22,8 233
26,7 224
30,6 193
91,5 192
7,5
371
9,6
356
11,4 386
13,2 396
15,3 404
19,2 394
22,8 406
26,7 406
30,6 413
34,5 407
91,5 439
7,5
735
9,6
697
11,4 638
13,2 627
15,3 638
19,2 620
22,8 572
26,7 587
30,6 606
34,5 624
38,1 632
42,0 634
45,6 600
91,5 558
%33,75 l
300-500.000
mm N
8,4
135
10,8 140
12,8 153
14,9 153
17,2 153
21,6 162
25,7 136
103 165
8,4
253
10,8 268
12,8 274
14,9 275
17,2 267
21,6 261
25,7 262
30
252
34,4 217
103 216
8,4
417
10,8 401
12,8 435
14,9 446
17,2 454
21,6 443
25,7 457
30
457
34,4 465
38,8 458
103 494
8,4
827
10,8 784
12,8 718
14,9 705
17,2 718
21,6 698
25,7 644
30
661
34,4 682
38,8 703
42,9 712
46,9 708
51,3 677
103 628
%37,5 l
100-200.000
mm
N
9,4
150
12,0 156
14,3 170
16,5 170
19,1 170
24,0 180
28,5 151
114 183
9,4
282
12,0 298
14,3 306
16,5 305
19,1 296
24,0 290
28,5 291
33,4 281
38,3 241
114 240
9,4
464
12,0 445
14,3 485
16,5 495
19,1 504
24,0 492
28,5 507
33,4 508
38,3 517
43,1 509
114 549
9,4
921
12,0 871
14,3 801
16,5 784
19,1 796
24,0 775
28,5 715
33,4 735
38,3 758
43,1 780
47,6 790
52,5 793
57,0 750
114 698
Kapal›
Kullanmay›n›z!
mm
10,2
14,2
16,8
19,4
23,4
28,2
34,2
134
11,9
16,2
18,7
21,3
25,6
32,4
39,0
45,9
52,3
153
10,5
13,2
17,2
19,4
24,2
29,2
36,3
41,7
48,9
53,1
142
10,5
13,9
16,6
18,8
23,1
27,5
33,8
39,7
47,3
52,5
56,9
62,1
67,6
143
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numaras›
7-3 3/30/12 2:16 PM Page 9
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
01/Rv-05.12.2011
Mavi / B Serisi
Dikdörtgen Kesitli Orta Yük Yaylar›
Siparifl Numaras›
d1
d
l
B25-025
B25-032
B25-038
B25-044
B25-051
B25-064
B25-076
B25-089
B25-102
B25-115
B25-127
B25-139
B25-152
B25-178
B25-203
B25-305
B32-038
B32-044
B32-051
B32-064
B32-076
B32-089
B32-102
B32-115
B32-127
B32-139
B32-152
B32-178
B32-203
B32-254
B32-305
B40-051
B40-064
B40-076
B40-089
B40-102
B40-115
B40-127
B40-139
B40-152
B40-178
B40-203
B40-254
B40-305
B50-064
B50-076
B50-089
B50-102
B50-115
B50-127
B50-139
B50-152
B50-178
B50-203
B50-229
B50-254
B50-305
B63-076
B63-089
B63-102
B63-115
B63-127
B63-152
B63-178
B63-203
B63-229
B63-254
B63-305
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
305
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
229
254
305
76
89
102
115
127
152
178
203
229
254
305
R +%10
b x h Yük Katsay›s›
mm
N/mm
5,4x3,3
147
5,4x3,3
118
5,4x3,3
93,0
5,4x3,3
80,8
5,4x3,3
68,6
5,4x3,3
53,0
5,4x3,3
43,2
5,4x3,3
38,2
5,4x3,3
33,0
5,4x3,3
28,0
5,4x3,3
25,9
5,4x3,3
23,2
5,4x3,3
20,8
5,4x3,3
17,8
5,4x3,3
15,8
5,4x3,3
10,2
6,8x4,0
185
6,8x4,0
158
6,8x4,0
134
6,8x4,0
99,0
6,8x4,0
80,5
6,8x4,0
69,1
6,8x4,0
58,8
6,8x4,0
51,5
6,8x4,0
44,8
6,8x4,0
42,3
6,8x4,0
37,8
6,8x4,0
32,5
6,8x4,0
28,9
6,8x4,0
21,4
6,8x4,0
18,3
8,2x4,7 181,6
8,2x4,7 140,0
8,2x4,7 108,0
8,2x4,7
90,7
8,2x4,7
81,0
8,2x4,7
71,8
8,2x4,7
62,7
8,2x4,7
57,5
8,2x4,7
51,6
8,2x4,7
44,1
8,2x4,7
36,7
8,2x4,7
30,1
8,2x4,7
24,6
11,1x5,8
209
11,1x5,8
168
11,1x5,8
140
11,1x5,8
119
11,1x5,8
106
11,1x5,8 97,0
11,1x5,8 87,0
11,1x5,8 80,0
11,1x5,8 69,5
11,1x5,8 59,8
11,1x5,8 50,9
11,1x5,8 43,9
11,1x5,8 38,6
11x5x9,1 312
11x5x9,1 260
11x5x9,1 221
11x5x9,1 187
11x5x9,1 168
11x5x9,1 136
11x5x9,1 114
11x5x9,1 100
11x5x9,1 89,2
11x5x9,1 78,4
11x5x9,1 64,7
%25 l
3.000.000
mm N
6,3
926
8,0
944
9,5
884
11,0 889
12,8 878
16,0 848
19,0 821
22,3 852
25,5 842
28,8 806
31,8 824
35,0 812
38,0 790
44,5 792
50,8 803
76,3 778
9,5 1758
11,0 1738
12,8 1715
16,0 1584
19,0 1530
22,3 1541
25,5 1499
28,8 1483
31,8 1425
35,0 1481
38,0 1436
44,5 1446
50,8 1468
63,5 1359
76,3 1396
12,8 2330
16,0 2240
19,0 2052
22,3 2023
25,5 2066
28,8 2068
31,8 1994
35,0 2013
38,0 1961
44,5 1962
50,8 1864
63,5 1911
76,3 1877
16,0 3344
19,0 3192
22,3 3122
25,5 3035
28,8 3053
31,8 3085
35,0 3045
38,0 3040
44,5 3093
50,8 3038
57,3 2917
63,5 2788
76,3 2945
19,0 5928
22,3 5798
25,5 5636
28,8 5386
31,8 5342
38,0 5168
44,5 5073
50,8 5080
57,3 5111
63,5 4978
76,3 4937
%30 l
1.500.000
mm N
7,5 1103
9,6 1133
11,4 1060
13,2 1067
15,3 1050
19,2 1018
22,8 985
26,7 1020
30,6 1010
34,5 966
38,1 987
42,0 974
45,6 948
53,4 951
60,9 962
91,5 933
11,4 2109
13,2 2086
15,3 2050
19,2 1901
22,8 1835
26,7 1845
30,6 1799
34,5 1777
38,1 1707
42,0 1777
45,6 1724
53,4 1736
60,9 1760
76,2 1631
91,5 1674
15,3 2785
19,2 2688
22,8 2462
26,7 2422
30,6 2479
34,5 2477
38,1 2389
42,0 2415
45,6 2353
53,4 2355
60,9 2235
76,2 2294
91,5 2251
19,2 4013
22,8 3830
26,7 3738
30,6 3641
34,5 3657
38,1 3696
42,0 3654
45,6 3648
53,4 3711
60,9 3642
68,7 3497
76,2 3345
91,5 3532
22,8 7114
26,7 6942
30,6 6763
34,5 6452
38,1 6401
45,6 6202
53,4 6088
60,9 6090
68,7 6128
76,2 5974
91,5 5920
%33,75 l
300-500.000
mm N
8,4 1240
10,8 1274
12,8 1193
14,9 1200
17,2 1181
21,6 1145
25,7 1108
30,0 1147
34,4 1136
38,8 1087
42,9 1110
46,9 1088
51,3 1067
60,1 1069
68,5 1082
103 1050
12,8 2373
14,9 2346
17,2 2306
21,6 2138
25,7 2065
30,0 2076
34,4 2024
38,8 1999
42,9 1920
46,9 1984
51,3 1939
60,1 1952
68,5 1980
85,7 1835
103 1884
17,2 3130
21,6 3024
25,7 2770
30,0 2724
34,4 2788
38,8 2787
42,9 2687
46,9 2697
51,3 2647
60,1 2649
68,5 2514
85,7 2580
103 2532
21,6 4514
25,7 4309
30,0 4205
34,4 4097
38,8 4114
42,9 4158
46,9 4081
51,3 4104
60,1 4175
68,5 4097
77,3 3934
85,7 3763
103 3973
25,7 8003
30,0 7810
34,4 7608
38,8 7258
42,9 7201
51,3 6977
60,1 6849
68,5 6851
77,3 6894
85,7 6721
103 6660
%37,5 l
100-200.000
mm
N
9,4 1382
12,0 1416
14,3 1330
16,5 1333
19,1 1310
24,0 1272
28,5 1231
33,4 1276
38,3 1264
43,1 1207
47,6 1233
52,5 1218
57,0 1186
66,8 1189
76,1 1202
114 1167
14,3 2646
16,5 2607
19,1 2559
24,0 2376
28,5 2294
33,4 2308
38,3 2252
43,1 2220
47,6 2132
52,5 2221
57,0 2155
66,8 2171
76,1 2199
95,3 2039
114 2094
19,1 3469
24,0 3360
28,5 3078
33,4 3029
38,3 3102
43,1 3095
47,6 2985
52,5 3019
57,0 2941
66,8 2946
76,1 2793
95,3 2869
114 2814
24,0 5016
28,5 4788
33,4 4676
38,3 4558
43,1 4569
47,6 4617
52,5 4568
57,0 4560
66,8 4643
76,1 4551
85,9 4372
95,3 4184
114 4416
28,5 8892
33,4 8684
38,3 8464
43,1 8060
47,6 7997
57,0 7752
66,8 7615
76,1 7610
85,9 7662
95,3 7472
114 7402
Kapal›
Kullanmay›n›z!
mm
10,2
13,7
15,7
18,2
21,7
26,0
32,3
38,0
43,0
48,6
53,7
59,4
63,8
76,6
88,4
135,1
16,3
18,9
23,1
28,5
34,2
40,4
48,0
54,3
59,2
65,3
73,0
84,5
96,9
120,9
146,9
21,4
26,8
32,7
39,0
44,1
50,6
55,9
61,8
67,5
77,2
91,8
113
138
28,2
34,9
39,2
47,3
52,6
59,8
65,1
70,8
84,2
96,5
108
122
147
30,7
36,5
43,6
48,9
54,2
65,7
76,5
88,0
104
112
134
7.43
Composite
7-3 3/30/12 2:16 PM Page 10
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
K›rm›z› / R Serisi
Dikdörtgen Kesitli A¤›r Yük Yaylar›
Tel Kesiti
dh15
+%1
l +0.75min
h
b
d :Pim çap›
d1 :Yuva çap›
b x h :Tel kesiti
l
:Yay serbest boyu
R :Yay katsay›s› (1 mm esneme için gerekli yük)
ENAS
d1H15
GSB KOD:R
R10-025
R10-032
R10-038
R10-044
R10-051
R10-064
R10-076
R10-305
R13-025
R13-032
R13-038
R13-044
R13-051
R13-064
R13-076
R13-089
R13-102
R13-305
R16-025
R16-032
R16-038
R16-044
R16-051
R16-064
R16-076
R16-089
R16-102
R16-115
R16-305
R20-025
R20-032
R20-038
R20-044
R20-051
R20-064
R20-076
R20-089
R20-102
R20-115
R20-127
R20-139
R20-152
R20-305
7.44
Composite
d1
d
l
10
10
10
10
10
10
10
10
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
5
5
5
5
5
5
5
5
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
25
32
38
44
51
64
76
305
25
32
38
44
51
64
76
89
102
305
25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
305
25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
305
R +%10
b x h Yük Katsay›s›
mm
N/mm
1,9x1,5
22,1
1,9x1,5
17,5
1,9x1,5
17,1
1,9x1,5
15,0
1,9x1,5
12,8
1,9x1,5
10,7
1,9x1,5
7,5
1,9x1,5
2,1
2,4x1,9
42,1
2,4x1,9
33,2
2,4x1,9
29,3
2,4x1,9
24,6
2,4x1,9
19,6
2,4x1,9
15,0
2,4x1,9
13,2
2,4x1,9
11,4
2,4x1,9
8,4
2,4x1,9
2,8
3,1x2,5
75,7
3,1x2,5
52,8
3,1x2,5
48,5
3,1x2,5
42,8
3,1x2,5
37,1
3,1x2,5
30,3
3,1x2,5
25,7
3,1x2,5
21,7
3,1x2,5
19,3
3,1x2,5
15,7
3,1x2,5
7,1
4,0x3,3
216
4,0x3,3
168
4,0x3,3
129
4,0x3,3
112
4,0x3,3
94,0
4,0x3,3
72,1
4,0x3,3
59,7
4,0x3,3
50,5
4,0x3,3
44,2
4,0x3,3
38,4
4,0x3,3
34,1
4,0x3,3
31,0
4,0x3,3
28,2
4,0x3,3
15,0
%20 l
3.000.000
mm N
5,0
111
6,4
112
7,6
130
8,8
132
10,2 131
12,8 137
15,2 114
61,0 128
5,0
211
6,4
212
7,6
223
8,8
216
10,2 200
12,8 192
15,2 201
17,8 203
20,4 171
61,0 171
5,0
379
6,4
338
7,6
369
8,8
377
10,2 378
12,8 388
15,2 391
17,8 386
20,4 394
23,0 361
61,0 433
5,0 1080
6,4 1075
7,6
980
8,8
986
10,2 959
12,8 923
15,2 907
17,8 899
20,4 902
23,0 883
25,4 866
28,0 868
30,4 857
61,0 915
%25 l
1.500.000
mm N
139
6,3
8,0
140
9,5
162
11,0 165
12,8 164
16,0 171
19,0 143
76,3 160
6,3
265
8,0
266
9,5
278
11,0 271
12,8 251
16,0 240
19,0 251
22,3 254
25,5 214
76,3 214
6,3
477
8,0
422
9,5
461
11,0 471
12,8 475
16,0 485
19,0 488
22,3 484
25,5 492
28,8 452
76,3 542
6,3 1361
8,0 1344
9,5 1226
11,0 1232
12,8 1203
16,0 1154
19,0 1134
22,3 1126
25,5 1127
28,8 1106
31,8 1084
35,0 1085
38,0 1072
76,3 1145
%27,5 l
300-500.000
mm N
6,9
152
8,8
154
10,5 179
12,1 182
14,0 180
17,6 188
20,9 157
83,9 176
6,9
289
8,8
292
10,5 306
12,1 298
14,0 275
17,6 264
20,9 276
24,5 279
28,1 236
83,9 235
6,9
520
8,8
465
10,5 507
12,1 518
14,0 520
17,6 533
20,9 537
24,5 531
28,1 541
31,6 497
83,9 596
6,9 1485
8,8 1478
10,5 1348
12,1 1355
14,0 1318
17,6 1269
20,9 1248
24,5 1236
28,1 1240
31,6 1214
34,9 1191
38,2 1185
41,8 1179
83,9 1258
%30 l
100-200.000
mm
N
7,5
166
9,6
168
11,4 195
13,2 198
15,3 196
19,2 205
22,8 171
91,5 192
7,5
316
9,6
319
11,4 334
13,2 325
15,3 300
19,2 288
22,8 301
26,7 304
30,6 257
91,5 256
7,5
568
9,6
507
11,4 553
13,2 565
15,3 568
19,2 582
22,8 586
26,7 579
30,6 591
34,5 542
91,5 650
7,5 1620
9,6 1613
11,4 1471
13,2 1478
15,3 1438
19,2 1384
22,8 1361
26,7 1348
30,6 1353
34,5 1325
38,1 1299
42,0 1302
45,6 1286
91,5 1373
Kapal›
Kullanmay›n›z!
mm
9,2
12,1
13,2
15,1
19,5
21,8
27,9
127
9,8
13,6
14,6
18,1
22,3
27,3
33,1
38,9
43,8
140
8,4
10,5
13,6
15,9
18,9
24,9
29,2
34,5
39,1
44,0
104
8,3
10,9
12,5
15,0
17,6
22,6
27,5
31,7
37,5
42,6
45,5
50,1
55,8
114
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numaras›
7-3 3/30/12 2:16 PM Page 11
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
01/Rv-05.12.2011
K›rm›z› / R Serisi
Dikdörtgen Kesitli A¤›r Yük Yaylar›
Siparifl Numaras›
d1
d
l
R25-025
R25-032
R25-038
R25-044
R25-051
R25-064
R25-076
R25-089
R25-102
R25-115
R25-127
R25-139
R25-152
R25-178
R25-203
R25-305
R32-038
R32-044
R32-051
R32-064
R32-076
R32-089
R32-102
R32-115
R32-127
R32-139
R32-152
R32-178
R32-203
R32-254
R32-305
R40-051
R40-064
R40-076
R40-089
R40-102
R40-115
R40-127
R40-139
R40-152
R40-178
R40-203
R40-254
R40-305
R50-064
R50-076
R50-089
R50-102
R50-115
R50-127
R50-139
R50-152
R50-178
R50-203
R50-254
R50-305
R63-076
R63-089
R63-102
R63-115
R63-127
R63-152
R63-178
R63-203
R63-254
R63-305
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
305
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305
76
89
102
115
127
152
178
203
254
305
R +%10
b x h Yük Katsay›s›
mm
N/mm
5,5x4,2
375
5,5x4,2
297
5,5x4,2
219
5,5x4,2
187
5,5x4,2
156
5,5x4,2
123
5,5x4,2
99,0
5,5x4,2
84,0
5,5x4,2
73,0
5,5x4,2
65,0
5,5x4,2
57,7
5,5x4,2
52,7
5,5x4,2
47,8
5,5x4,2
41,0
5,5x4,2
35,8
5,5x4,2
22,9
7,1x5,4
388
7,1x5,4
324
7,1x5,4
272
7,1x5,4
212
7,1x5,4
172
7,1x5,4
141
7,1x5,4
122
7,1x5,4
107
7,1x5,4
93,0
7,1x5,4
86,0
7,1x5,4
78,0
7,1x5,4
67,2
7,1x5,4
59,1
7,1x5,4
46,4
7,1x5,4
38,0
8,4x6,2
350
8,4x6,2
269
8,4x6,2
219
8,4x6,2
190
8,4x6,2
163
8,4x6,2
142
8,4x6,2
128
8,4x6,2
115
8,4x6,2
105
8,4x6,2
89
8,4x6,2
77
8,4x6,2
61
8,4x6,2
51
11,1x7,6
413
11,1x7,6
339
11,1x7,6
288
11,1x7,6
245
11,1x7,6
215
11,1x7,6
192
11,1x7,6
168
11,1x7,6
154
11,1x7,6
134
11,1x7,6
117
11,1x7,6
89
11,1x7,6
73
11,6x12,3
618
11,6x12,3
515
11,6x12,3
438
11,6x12,3
370
11,6x12,3
333
11,6x12,3
269
11,6x12,3
226
11,6x12,3
198
11,6x12,3
155
11,6x12,3
128
%20 l
3.000.000
mm N
5,0 1875
6,4 1901
7,6 1664
8,8 1646
10,2 1591
12,8 1574
15,2 1505
17,8 1495
20,4 1489
23,0 1495
25,4 1466
28,0 1476
30,4 1453
35,6 1460
40,6 1453
61,0 1397
7,6 2949
8,8 2851
10,2 2774
12,8 2714
15,2 2614
17,8 2510
20,4 2489
23,0 2461
25,4 2362
28,0 2408
30,4 2371
35,6 2392
40,6 2399
50,8 2357
61,0 2318
10,2 3570
12,8 3443
15,2 3329
17,8 3382
20,4 3325
23,0 3266
25,4 3251
28,0 3220
30,4 3192
35,6 3168
40,6 3126
50,8 3099
61,0 3111
12,8 5286
15,2 5153
17,8 5126
20,4 4998
23,0 4945
25,4 4877
28,0 4704
30,4 4682
35,6 4770
40,6 4750
50,8 4521
61 4453
15,2 9394
17,8 9167
20,4 8935
23,0 8510
25,4 8458
30,4 8178
35,6 8046
40,6 8039
50,8 7874
61,0 7808
%25 l
1.500.000
mm N
6,3 2363
8,0 2376
9,5 2081
11,0 2057
12,8 1997
16,0 1968
19,0 1881
22,3 1873
25,5 1862
28,8 1872
31,8 1835
35,0 1845
38,0 1816
44,5 1825
50,8 1819
76,3 1747
9,5 3686
11,0 3564
12,8 3482
16,0 3392
19,0 3268
22,3 3144
25,5 3111
28,8 3082
31,8 2957
35,0 3010
38,0 2964
44,5 2990
50,8 3002
63,5 2946
76,3 2899
12,8 4480
16,0 4304
19,0 4161
22,3 4237
25,5 4157
28,8 4090
31,8 4070
35,0 4025
38,0 3990
44,5 3961
50,8 3912
63,5 3874
76,3 3891
16,0 6608
19,0 6441
22,3 6422
25,5 6248
28,8 6192
31,8 6106
35,0 5880
38,0 5852
44,5 5963
50,8 5944
63,5 5652
76,3 5570
19,0 11742
22,3 11485
25,5 11169
28,8 10656
31,8 10589
38,0 10222
44,5 10057
50,8 10058
63,5 9843
76,3 9766
%27,5 l
300-500.000
mm N
6,9 2578
8,8 2614
10,5 2289
12,1 2263
14,0 2188
17,6 2165
20,9 2069
24,5 2056
28,1 2048
31,6 2056
34,9 2015
38,2 2014
41,8 1998
49,0 2007
55,8 1999
83,9 1921
10,5 4055
12,1 3920
14,0 3815
17,6 3731
20,9 3595
24,5 3451
28,1 3422
31,6 3384
34,9 3248
38,2 3287
41,8 3260
49,0 3289
55,8 3299
69,9 3241
83,9 3187
14,0 4909
17,6 4734
20,9 4577
24,5 4650
28,1 4572
31,6 4491
34,9 4470
38,2 4396
41,8 4389
49,0 4357
55,8 4299
69,9 4261
83,9 4278
17,6 7269
20,9 7085
24,5 7049
28,1 6872
31,6 6799
34,9 6706
38,2 6422
41,8 6437
49,0 6559
55,8 6532
69,9 6217
83,9 6123
20,9 12916
24,5 12605
28,1 12286
31,6 11701
34,9 11630
41,8 11244
49,0 11063
55,8 11053
69,9 10827
83,9 10736
%30 l
100-200.000
mm
N
7,5 2813
9,6 2851
11,4 2497
13,2 2468
15,3 2387
19,2 2362
22,8 2257
26,7 2243
30,6 2234
34,5 2243
38,1 2198
42,0 2213
45,6 2180
53,4 2189
60,9 2180
91,5 2095
11,4 4423
13,2 4277
15,3 4162
19,2 4070
22,8 3922
26,7 3765
30,6 3733
34,5 3692
38,1 3543
42,0 3612
45,6 3557
53,4 3588
60,9 3599
76,2 3536
91,5 3477
15,3 5355
19,2 5165
22,8 4993
26,7 5073
30,6 4988
34,5 4899
38,1 4877
42,0 4830
45,6 4788
53,4 4753
60,9 4689
76,2 4648
91,5 4667
19,2 7930
22,8 7729
26,7 7690
30,6 7497
34,5 7418
38,1 7315
42,0 7056
45,6 7022
53,4 7156
60,9 7125
76,2 6782
91,5 6680
22,8 14090
26,7 13751
30,6 13403
34,5 12765
38,1 12687
45,6 12266
53,4 12068
60,9 12058
76,2 11811
91,5 11712
Kapal›
Kullanmay›n›z!
mm
8,5
11,0
12,6
14,8
17,9
23,1
26,3
30,5
37,3
41,9
46,2
49,3
55,7
65,1
74,5
110
12,5
14,9
17,8
22,4
26,1
30,8
36,8
41,4
44,4
48,5
54,8
63,6
72,5
92,8
112
17,0
21,9
26,7
31,3
37,1
41,0
46,5
53,1
56,1
67,4
76,2
96,2
115
22,4
26,5
31,5
37,6
42,7
47,5
51,8
57,8
68,5
77,6
97,9
121
24,7
30,0
35,1
37,5
45,9
56,5
66,8
78,8
102
122
Tahmini ömür 100.000 bask›
7.45
Composite
7-3 3/30/12 2:16 PM Page 12
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Sar› / G Serisi
Dikdörtgen Kesitli Ekstra A¤›r Yük Yaylar›
Tel Kesiti
dh15
+%1
l +0.75min
h
b
d :Pim çap›
d1 :Yuva çap›
b x h :Tel kesiti
l
:Yay serbest boyu
R :Yay katsay›s› (1 mm esneme için gerekli yük)
ENAS
d1H15
GSB KOD:G
G10-025
G10-032
G10-038
G10-044
G10-051
G10-064
G10-076
G10-305
G13-025
G13-032
G13-038
G13-044
G13-051
G13-064
G13-076
G13-089
G13-102
G13-305
G16-025
G16-032
G16-038
G16-044
G16-051
G16-064
G16-076
G16-089
G16-102
G16-115
G16-305
G20-025
G20-032
G20-038
G20-044
G20-051
G20-064
G20-076
G20-089
G20-102
G20-115
G20-127
G20-139
G20-152
G20-305
7.46
Composite
d1
d
l
10
10
10
10
10
10
10
10
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
5
5
5
5
5
5
5
5
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
25
32
38
44
51
64
76
305
25
32
38
44
51
64
76
89
102
305
25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
305
25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
305
R +%10
b x h Yük Katsay›s›
mm
N/mm
1,9x1,6
36,8
1,9x1,6
27,9
1,9x1,6
23,7
1,9x1,6
19,2
1,9x1,6
16,5
1,9x1,6
13,2
1,9x1,6
10,9
1,9x1,6
2,6
2,6x2,0
58,5
2,6x2,0
43,9
2,6x2,0
36,0
2,6x2,0
30,3
2,6x2,0
26,2
2,6x2,0
21,2
2,6x2,0
17,1
2,6x2,0
14,5
2,6x2,0
12,7
2,6x2,0
4,3
3,2x2,9
118
3,2x2,9
89,0
3,2x2,9
72,1
3,2x2,9
60,9
3,2x2,9
52,3
3,2x2,9
41,2
3,2x2,9
34,1
3,2x2,9
29,5
3,2x2,9
25,6
3,2x2,9
22,4
3,2x2,9
8,4
4,1x3,8
293
4,1x3,8
224
4,1x3,8
177
4,1x3,8
149
4,1x3,8
128
4,1x3,8
99,0
4,1x3,8
81,7
4,1x3,8
69,5
4,1x3,8
60,6
4,1x3,8
53,0
4,1x3,8
47,5
4,1x3,8
43,0
4,1x3,8
39,0
4,1x3,8
21,2
%17 l
3.000.000
mm N
4,3
158
5,4
151
6,5
154
7,5
144
8,7
144
10,9 144
12,9 141
51,9 135
4,3
252
5,4
237
6,5
234
7,5
227
8,7
228
10,9 231
12,9 221
15,1 219
17,3 220
51,9 223
4,3
507
5,4
481
6,5
469
7,5
457
8,7
455
10,9 449
12,9 440
15,1 445
17,3 443
19,6 439
51,9 436
4,3 1260
5,4 1210
6,5 1151
7,5 1118
8,7 1114
10,9 1079
12,9 1054
15,1 1049
17,3 1048
19,6 1039
21,6 1026
23,8 1023
25,8 1006
51,9 1100
%20 l
1.500.000
mm N
5,0
184
6,4
179
7,6
180
8,8
169
10,2 168
12,8 169
15,2 166
61,0 159
5,0
293
6,4
281
7,6
274
8,8
267
10,2 267
12,8 271
15,2 260
17,8 258
20,4 259
61,0 262
5,0
590
6,4
570
7,6
548
8,8
536
10,2 533
12,8 527
15,2 518
17,8 525
20,4 522
23,0 515
61,0 512
5,0 1465
6,4 1434
7,6 1345
8,8 1311
10,2 1306
12,8 1267
15,2 1242
17,8 1237
20,4 1236
23,0 1219
25,4 1207
28,0 1204
30,4 1186
61,0 1293
%22,5 l
300-500.000
mm N
5,6
207
7,2
201
8,6
203
9,9
190
11,5 189
14,4 190
17,1 186
68,6 178
5,6
329
7,2
316
8,6
308
9,9
300
11,5 301
14,4 305
17,1 292
20,0 290
23,0 291
68,6 295
5,6
664
7,2
641
8,6
616
9,9
603
11,5 600
14,4 593
17,1 583
20,0 591
23,0 588
25,9 580
68,6 576
5,6 1648
7,2 1613
8,6 1513
9,9 1475
11,5 1469
14,4 1426
17,1 1397
20,0 1392
23,0 1391
25,9 1371
28,6 1357
31,3 1345
34,2 1334
68,6 1455
%25 l
100-200.000
mm
N
6,3
232
8,0
223
9,5
225
11,0 211
12,8 211
16,0 211
19,0 207
76,3 198
6,3
369
8,0
351
9,5
342
11,0 333
12,8 335
16,0 339
19,0 325
22,3 323
25,5 324
76,3 328
6,3
743
8,0
712
9,5
685
11,0 670
12,8 669
16,0 659
19,0 648
22,3 658
25,5 653
28,8 645
76,3 641
6,3 1846
8,0 1792
9,5 1682
11,0 1639
12,8 1638
16,0 1584
19,0 1552
22,3 1550
25,5 1545
28,8 1526
31,8 1511
35,0 1505
38,0 1482
76,3 1618
Kapal›
Kullanmay›n›z!
mm
7,7
10,6
12,6
13,8
16,2
20,4
25,2
111
8,1
9,9
12,9
14,1
17,4
21,0
26,4
31,5
36,0
111
8,5
11,0
13,2
14,7
17,7
21,9
27,8
31,2
37,9
44,5
113
6,9
9,4
12,0
13,5
16,2
21,2
24,7
28,8
34,8
39,0
43,0
45,3
50,4
103
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numaras›
7-3 3/30/12 2:16 PM Page 13
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
01/Rv-05.12.2011
Sar› / G Serisi
Dikdörtgen Kesitli Ekstra A¤›r Yük Yaylar›
Siparifl Numaras›
d1
d
l
G25-025
G25-032
G25-038
G25-044
G25-051
G25-064
G25-076
G25-089
G25-102
G25-115
G25-127
G25-139
G25-152
G25-178
G25-203
G25-305
G32-038
G32-044
G32-051
G32-064
G32-076
G32-089
G32-102
G32-115
G32-127
G32-139
G32-152
G32-178
G32-203
G32-254
G32-305
G40-051
G40-064
G40-076
G40-089
G40-102
G40-115
G40-127
G40-139
G40-152
G40-178
G40-203
G40-254
G40-305
G50-064
G50-076
G50-089
G50-102
G50-115
G50-127
G50-139
G50-152
G50-178
G50-203
G50-254
G50-305
G63-076
G63-089
G63-102
G63-115
G63-127
G63-152
G63-178
G63-203
G63-254
G63-305
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
25
32
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
305
38
44
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305
51
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305
64
76
89
102
115
127
139
152
178
203
254
305
76
89
102
115
127
152
178
203
254
305
R +%10
b x h Yük Katsay›s›
mm
N/mm
5,4x4,6
459
5,4x4,6
374
5,4x4,6
300
5,4x4,6
244
5,4x4,6
208
5,4x4,6
161
5,4x4,6
131
5,4x4,6
111
5,4x4,6
96,3
5,4x4,6
85,7
5,4x4,6
76,3
5,4x4,6
66,0
5,4x4,6
63,5
5,4x4,6
53,9
5,4x4,6
47,0
5,4x4,6
30,9
7,3x5,9
480
7,3x5,9
390
7,3x5,9
320
7,3x5,9
269
7,3x5,9
219
7,3x5,9
180
7,3x5,9
155
7,3x5,9
140
7,3x5,9
124
7,3x5,9
112
7,3x5,9
102
7,3x5,9
88,2
7,3x5,9
76,0
7,3x5,9
60,8
7,3x5,9
49,0
8,4x7,5
628
8,4x7,5
487
8,4x7,5
379
8,4x7,5
321
8,4x7,5
281
8,4x7,5
245
8,4x7,5
221
8,4x7,5
190
8,4x7,5
168
8,4x7,5
146
8,4x7,5
132
8,4x7,5
107
8,4x7,5
87,8
11,5x9,0
709
11,5x9,0
572
11,5x9,0
475
11,5x9,0
405
11,5x9,0
352
11,5x9,0
316
11,5x9,0
289
11,5x9,0
239
11,5x9,0
215
11,5x9,0
187
11,5x9,0
153
11,5x9,0
127
11,6x14,9
952
11,6x14,9
819
11,6x14,9
700
11,6x14,9
620
11,6x14,9
565
11,6x14,9
458
11,6x14,9
384
11,6x14,9
337
11,6x14,9
263
11,6x14,9
218
%17 l
3.000.000
mm N
4,3 1974
5,4 2020
6,5 1950
7,5 1830
8,7 1810
10,9 1755
12,9 1690
15,1 1676
17,3 1666
19,6 1680
21,6 1648
23,8 1571
25,8 1638
30,3 1633
34,5 1622
51,9 1604
6,5 3120
7,5 2925
8,7 2784
10,9 2934
12,9 2825
15,1 2723
17,3 2682
19,6 2744
21,6 2678
23,8 2673
25,8 2632
30,3 2672
34,5 2622
43,2 2627
51,9 2543
8,7 5464
10,9 5308
12,9 4889
15,1 4847
17,3 4861
19,6 4802
21,6 4774
23,8 4522
25,8 4334
30,3 4424
34,5 4554
43,2 4622
51,9 4557
10,9 7728
12,9 7379
15,1 7173
17,3 7007
19,6 6899
21,6 6826
23,8 6878
25,8 6166
30,3 6515
34,5 6452
43,2 6610
51,9 6591
12,9 12280
15,1 12360
17,3 12110
19,6 12152
21,6 12204
25,8 11816
30,3 11635
34,5 11627
43,2 11362
51,9 11314
%20 l
1.500.000
mm N
5,0 2295
6,4 2394
7,6 2280
8,8 2147
10,2 2122
12,8 2061
15,2 1991
17,8 1976
20,4 1965
23,0 1971
25,4 1938
28,0 1848
30,4 1930
35,6 1919
40,6 1908
61,0 1885
7,6 3648
8,8 3432
10,2 3264
12,8 3446
15,2 3329
17,8 3209
20,4 3162
23,0 3220
25,4 3150
28,0 3144
30,4 3101
35,6 3140
40,6 3086
50,8 3089
61,0 2989
10,2 6406
12,8 6234
15,2 5761
17,8 5714
20,4 5732
23,0 5635
25,4 5613
28,0 5320
30,4 5107
35,6 5198
40,6 5359
50,8 5436
61,0 5356
12,8 9075
15,2 8694
17,8 8455
20,4 8262
23,0 8096
25,4 8026
28,0 8092
30,4 7266
35,6 7654
40,6 7592
50,8 7772
61,0 7747
15,2 14470
17,8 14580
20,4 14280
23,0 14260
25,4 14351
30,4 13923
35,6 13670
40,6 13682
50,8 13360
61,0 13298
%22,5 l
300-500.000
mm N
5,6 2582
7,2 2693
8,6 2580
9,9 2416
11,5 2392
14,4 2318
17,1 2240
20,0 2220
23,0 2210
25,9 2217
28,6 2180
31,3 2066
34,2 2172
40,1 2159
45,7 2147
68,6 2121
8,6 4128
9,9 3861
11,5 3680
14,4 3876
17,1 3745
20,0 3611
23,0 3557
25,9 3623
28,6 3543
31,3 3512
34,2 3488
40,1 3532
45,7 3471
57,2 3475
68,6 3363
11,5 7206
14,4 7013
17,1 6481
20,0 6428
23,0 6449
25,9 6339
28,6 6315
31,3 5942
34,2 5746
40,1 5847
45,7 6029
57,2 6115
68,6 6025
14,4 10210
17,1 9781
20,0 9512
23,0 9295
25,9 9108
28,6 9030
31,3 9046
34,2 8174
40,1 8611
45,7 8541
57,2 8744
68,6 8715
23,0 16065
25,9 16043
28,6 16145
34,2 15664
40,1 15379
45,7 15392
57,2 15030
68,6 14960
%25 l
100-200.000
mm
N
6,3 2892
8,0 2992
9,5 2850
11,0 2684
12,8 2662
16,0 2576
19,0 2489
22,3 2475
25,5 2456
28,8 2468
31,8 2426
35,0 2310
38,0 2413
44,5 2399
50,8 2388
76,3 2358
9,5 4560
11,0 4290
12,8 4096
16,0 4307
19,0 4161
22,3 4021
25,5 3953
28,8 4032
31,8 3943
35,0 3931
38,0 3876
44,5 3925
50,8 3861
63,5 3861
76,3 3739
12,8 8038
16,0 7792
19,0 7201
22,3 7158
25,5 7166
28,8 7056
31,8 7028
35,0 6650
38,0 6384
44,5 6497
50,8 6706
63,5 6795
76,3 6699
16,0 11344
19,0 10868
22,3 10593
25,5 10328
28,8 10138
31,8 10049
35,0 10115
38,0 9082
44,5 9568
50,8 9500
63,5 9716
76,3 9690
_
_
25,5 17850
28,8 17860
31,8 17967
38,0 17404
44,5 17088
50,8 17120
63,5 16701
76,3 16633
Kapal›
Kullanmay›n›z!
mm
7,3
10,7
12,0
14,4
17,4
21,4
26,9
30,9
36,7
40,3
45,1
47,6
53,5
63,9
70,2
110
11,4
13,7
15,6
20,0
24,4
29,7
35,1
39,0
42,8
48,6
52,4
60,9
69,2
88,1
104
15,0
19,5
23,3
26,7
33,8
36,2
40,7
44,5
49,6
59,9
67,1
86,3
104
19,3
24,2
28,0
33,5
38,6
41,4
47,3
50,2
61,1
67,7
87,0
104
15,5
20,0
30,7
34,9
38,0
47,2
55,8
64,8
86,7
106
Tahmini ömür 100.000 bask›
7.47
Composite
7-3 3/30/12 2:16 PM Page 14
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Gümüfl / A Serisi
Dikdörtgen Kesitli Ultra A¤›r Yük Yaylar›
Tel Kesiti
b
+%1
l +0.75min
h
dh15
d :Pim çap›
d1 :Yuva çap›
b x h :Tel kesiti
l
:Yay serbest boyu
R :Yay katsay›s› (1 mm esneme için gerekli yük)
ENAS
d1H15
GSB KOD:A
Siparifl Numaras›
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
40
40
40
40
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
50
50
50
50
d
l
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
20
20
20
20
20
20
20
25
25
25
25
25
25
25
25
25
64
76
89
102
115
127
152
178
203
305
64
76
89
102
115
127
152
178
203
254
305
89
102
115
127
152
178
203
254
305
89
102
115
127
152
178
203
254
305
R +%10
b x h Yük Katsay›s›
mm
N/mm
5,6x7,5
644
5,6x7,5
556
5,6x7,5
462
5,6x7,5
390
5,6x7,5
360
5,6x7,5
326
5,6x7,5
255
5,6x7,5
230
5,6x7,5
202
5,6x7,5
136
7,5x9,2
1077
7,5x9,2
874
7,5x9,2
721
7,5x9,2
620
7,5x9,2
560
7,5x9,2
496
7,5x9,2
408
7,5x9,2
353
7,5x9,2
304
7,5x9,2
243
7,5x9,2
196
8,5x11,0
880
8,5x11,0
762
8,5x11,0
679
8,5x11,0
622
8,5x11,0
509
8,5x11,0
429
8,5x11,0
374
8,5x11,0
296
8,5x11,0
246
11,8x13,5
1410
11,8x13,5
1215
11,8x13,5
1076
11,8x13,5
968
11,8x13,5
806
11,8x13,5
698
11,8x13,5
612
11,8x13,5
472
11,8x13,5
388
%10 l
3.000.000
mm N
6,4 4122
7,6 4226
8,9 4112
10,2 3978
11,5 4140
12,7 4140
15,2 3876
17,8 4094
20,3 4101
30,5 4148
6,4 6892
7,6 6642
8,9 6419
10 6324
12 6440
13 6299
15 6202
18 6280
20 6171
25 6177
31 5978
8,9 7832
10,2 7772
11,5 7809
12,7 7899
22,8 7737
17,8 7636
20,3 7592
25,4 7518
30,5 7530
8,9 12549
10,2 12393
11,5 12374
12,7 12294
15,2 12251
17,8 12424
20,3 12424
25,4 11989
30,5 11834
%12 l
1.500.000
mm N
7,7 4959
9,1 5060
10,7 4943
12,2 4758
13,8 4968
15,2 4955
18,2 4641
21,4 4922
24,4 4929
36,6 4978
7,7 8270
9,1 7971
11 7702
12 7589
14 7728
15 7559
18 7442
21 7536
24 7405
30 7413
37 7174
10,7 9416
12,2 9296
13,8 9370
15,2 9454
18,2 9264
21,4 9181
24,4 9126
30,5 9028
36,6 9004
10,7 15087
12,2 14823
13,8 14849
15,2 14714
18,2 14669
21,4 14937
24,4 14933
30,5 14396
36,6 14201
%13,5 l
300-500.000
mm N
8,6 5564
10,3 5705
12,0 5551
13,8 5370
15,5 5589
17,1 5589
20,5 5233
24,0 5527
27,4 5536
41,2 5600
8,6 9305
10,3 8967
12,0 8663
13,8 8537
15,5 8694
17,1 8504
20,5 8372
24,0 8483
27,4 8331
34,3 8332
41,2 8070
12,0 10573
13,8 10493
15,5 10541
17,1 10664
20,5 10445
24,0 10309
27,4 10249
34,3 10150
41,2 10129
12,0 16941
13,8 16731
15,5 16705
17,1 16596
20,5 16539
24,0 16773
27,4 16772
34,3 16185
41,2 15976
%15 l
100-200.000
mm
N
9,6 6182
11,4 6338
13,4 6168
15,3 5967
17,3 6210
19,1 6210
22,8 5814
26,7 6141
30,5 6151
45,8 6222
9,6 10337
11,4 9964
13,3 9628
15,3 9486
17,2 9660
19,0 9449
22,8 9302
26,7 9420
30,4 9257
38,1 9266
45,7 8967
13,4 11748
15,3 11659
17,3 11713
19,1 11849
22,8 11605
26,7 11454
30,5 11388
38,1 11278
45,8 11255
13,4 18824
15,3 18590
17,3 18561
19,1 18440
22,8 18377
26,7 18637
30,5 18635
38,1 17983
45,8 17751
Kapal›
Kullanmay›n›z!
mm
13
16
20
23
26
28
34
39
45
63
13
16
20
23
26
28
34
39
45
62
75
20
23
26
28
36
43
49
62
75
19
22
25
28
34
40
45
58
70
01/Rv-05.12.2011
A25-064
A25-076
A25-089
A25-102
A25-115
A25-127
A25-152
A25-178
A25-203
A25-305
A32-064
A32-076
A32-089
A32-102
A32-115
A32-127
A32-152
A32-178
A32-203
A32-254
A32-305
A40-089
A40-102
A40-115
A40-127
A40-152
A40-178
A40-203
A40-254
A40-305
A50-089
A50-102
A50-115
A50-127
A50-152
A50-178
A50-203
A50-254
A50-305
d1
7.48
Composite
7-3 3/30/12 2:16 PM Page 15
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Yeflil / TV Serisi
Yuvarlak Kesitli Hafif Yük Yaylar›
Tel Kesiti
+%1
l +0.75min
t
dh15
d
d1
t
l
R
:Pim çap›
:Yuva çap›
:Tel kesiti
:Yay serbest boyu
:Yay katsay›s› (1 mm esneme için gerekli yük)
ENAS
d1H15
GSB KOD:TV
Siparifl Numaras›
10
10
10
10
10
10
10
10
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
d
5
5
5
5
5
5
5
5
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
l
25
32
38
44
51
64
76
305
25
32
38
44
51
64
76
89
305
25
32
38
44
51
64
76
89
102
305
t
mm
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
R +%10
Yük Katsay›s›
N/mm
4,4
3,4
2,8
2,4
2,1
1,6
1,3
0,3
8,5
6,5
5,3
4,4
3,8
2,9
2,5
2,1
0,6
17,9
13,5
10,5
8,8
7,6
5,9
4,8
4,0
3,5
1,1
%25 l
3.000.000
mm N
6,3
28
8,0
27
9,5
26
11,0
26
12,8
27
16,0
26
19,0
25
76,3
24
6,3
53
8,0
52
9,5
51
11,0
49
12,8
48
16,0
47
19,0
48
22,3
48
76,3
45
6,3
112
8,0
108
9,5
100
11,0
96
12,8
97
16,0
95
19,0
91
22,3
90
25,5
90
76,3
85
%30 l
1.500.000
mm N
7,5
33
9,6
33
11,4
32
13,2
31
15,3
32
19,2
31
22,8
30
91,5
29
7,5
64
9,6
62
11,4
61
59
13,2
58
15,3
56
19,2
57
22,8
57
26,7
54
91,5
134
7,5
129
9,6
11,4 120
13,2 116
15,3 116
19,2 114
22,8 109
26,7 108
30,6 108
91,5 103
%35 l
300-500.000
mm N
8,8
39
11,2
38
13,3
37
15,4
37
17,9
37
22,4
36
26,,6 35
107
32
8,8
74
11,2
73
13,3
70
15,4
68
17,9
68
22,4
65
26,6
67
31,2
65
107
64
8,8
157
11,2 151
13,3 140
15,4 136
17,9 136
22,4 132
26,6 128
31,2 125
35,7 125
107 117
%40 l
100-200.000
mm
N
10,0
44
12,8
44
15,2
42
17,6
42
20,4
43
25,6
42
30,4
40
122,0 38
10,0
85
12,8
83
15,2
81
17,6
78
20,4
78
25,6
75
30,4
76
35,6
76
122,0 73
10,0 179
12,8 173
15,2 160
17,6 154
20,4 155
25,6 152
30,4 145
35,6 144
40,8 144
122,0 137
Kapal›
Kullanmay›n›z!
mm
13,2
16,5
19,8
23,1
26,9
33,3
39,6
157,2
13,5
16,8
20,3
23,9
26,9
33,3
41,1
48,3
162,8
14,7
18,5
22,4
25,9
30,0
37,8
45,2
52,8
60,7
184
01/Rv-05.12.2011
TV10-025
TV10-032
TV10-038
TV10-044
TV10-051
TV10-064
TV10-076
TV10-305
TV13-025
TV13-032
TV13-038
TV13-044
TV13-051
TV13-064
TV13-076
TV13-089
TV13-305
TV16-025
TV16-032
TV16-038
TV16-044
TV16-051
TV16-064
TV16-076
TV16-089
TV16-102
TV16-305
d1
7.49
Composite
7-3 3/30/12 2:16 PM Page 16
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Mavi / TB Serisi
Yuvarlak Kesitli Orta Yük Yaylar›
Tel Kesiti
+%1
l +0.75min
t
dh15
d
d1
t
l
R
:Pim çap›
:Yuva çap›
:Tel kesiti
:Yay serbest boyu
:Yay katsay›s› (1 mm esneme için gerekli yük)
ENAS
d1H15
GSB KOD:TB
Siparifl Numaras›
10
10
10
10
10
10
10
10
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
d
5
5
5
5
5
5
5
5
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
l
25
32
38
44
51
64
76
305
25
32
38
44
51
64
76
89
305
25
32
38
44
51
64
76
89
102
305
R +%10
t Yük Katsay›s›
mm
N/mm
1,5
12,3
1,5
9,5
1,5
7,8
1,5
6,5
1,5
5,6
1,5
4,5
1,5
3,7
1,5
0,9
1,8
21,7
1,8
16,8
1,8
13,8
1,8
11,6
1,8
10,0
1,8
7,8
1,8
6,4
1,8
5,6
1,8
1,5
2,2
31,9
2,2
24,0
2,2
19,4
2,2
16,1
2,2
13,8
2,2
10,7
2,2
8,8
2,2
7,5
2,2
6,5
2,2
2,1
%25 l
3.000.000
mm N
6,3
77
8,0
76
9,5
74
11,0
72
12,8
72
16,0
71
19,0
70
76,3
68
6,3
136
8,0
134
9,5
131
11,0 127
12,8 127
16,0 125
19,0 122
22,3 125
76,3 118
6,3
199
8,0
192
9,5
185
11,0 177
12,8 176
16,0 171
19,0 166
22,3 167
25,5 167
76,3 159
%30 l
1.500.000
mm N
7,5
92
9,6
91
11,4
88
13,2
86
15,3
86
19,2
86
22,8
84
91,5
82
7,5
163
9,6
161
11,4 158
13,2 153
15,3 153
19,2 150
22,8 146
26,7 150
91,5 141
239
7,5
230
9,6
11,4 222
13,2 213
15,3 212
19,2 205
22,8 200
26,7 200
30,6 200
91,5 191
%33,75 l
300-500.000
mm N
8,4
104
10,8 103
12,8 100
14,9
97
17,2
96
21,6
97
25,7
95
103
93
8,4
183
10,8 181
12,8 177
14,9 172
17,2 172
21,6 168
25,7 164
30,0 168
103 154
8,4
269
10,8 259
12,8 249
14,9 239
17,2 238
21,6 231
25,7 226
30,0 225
34,4 224
103 216
%37,5 l
100-200.000
mm
N
9,4
115
12,0 113
14,3 111
16,5 108
19,1 108
24,0 107
28,5 105
114 102
9,4
204
12,0 202
14,3 197
16,5 191
19,1 191
24,0 187
28,5 183
33,4 188
114 176
9,4
299
12,0 288
14,3 277
16,5 266
19,1 265
24,0 256
28,5 250
33,4 250
38,3 250
114 238
Kapal›
Kullanmay›n›z!
mm
10,4
13,2
16,0
18,5
21,1
26,4
31,8
129
11,2
14,0
17,3
19,8
22,9
28,4
34,3
41,4
139
10,9
13,7
16,5
19,3
22,1
27,4
33,0
38,6
44,5
134
01/Rv-05.12.2011
TB10-025
TB10-032
TB10-038
TB10-044
TB10-051
TB10-064
TB10-076
TB10-305
TB13-025
TB13-032
TB13-038
TB13-044
TB13-051
TB13-064
TB13-076
TB13-089
TB13-305
TB16-025
TB16-032
TB16-038
TB16-044
TB16-051
TB16-064
TB16-076
TB16-089
TB16-102
TB16-305
d1
7.50
Composite
7-4 3/30/12 2:22 PM Page 1
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
K›rm›z› / TR Serisi
Yuvarlak Kesitli A¤›r Yük Yaylar›
Tel Kesiti
+%1
l +0.75min
t
dh15
d
d1
t
l
R
:Pim çap›
:Yuva çap›
:Tel kesiti
:Yay serbest boyu
:Yay katsay›s› (1 mm esneme için gerekli yük)
ENAS
d1H15
GSB KOD:TR
Siparifl Numaras›
10
10
10
10
10
10
10
10
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
d
5
5
5
5
5
5
5
5
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
6,3
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
l
25
32
38
44
51
64
76
305
25
32
38
44
51
64
76
89
305
25
32
38
44
51
64
76
89
102
305
R +%10
t Yük Katsay›s›
mm
N/mm
1,6
20,7
1,6
16,1
1,6
13,0
1,6
10,9
1,6
9,6
1,6
7,7
1,6
6,3
1,6
1,5
2,2
37,5
2,2
28,9
2,2
23,5
2,2
19,6
2,2
17,3
2,2
13,5
2,2
11,2
2,2
9,5
2,2
2,7
2,8
81,6
2,8
61,3
2,8
49,9
2,8
40,8
2,8
35,6
2,8
27,8
2,8
22,8
2,8
19,6
2,8
17,0
2,8
5,4
%20 l
3.000.000
mm N
5,0
103
6,4
103
7,6
98
8,8
96
10,2
98
12,8
98
15,2
96
61,0
93
5,0
187
6,4
185
7,6
178
8,8
173
10,2 177
12,8 173
15,2 170
17,8 168
61,0 162
5,0
408
6,4
392
7,6
379
8,8
359
10,2 363
12,8 356
15,2 346
17,8 349
20,4 347
61,0 330
%25 l
1.500.000
mm N
6,3
129
8,0
129
9,5
123
11,0 119
12,8 123
16,0 123
19,0 119
76,3 116
6,3
234
8,0
231
9,5
223
11,0 216
12,8 221
16,0 216
19,0 213
22,3 210
76,3 203
6,3
510
8,0
490
9,5
474
11,0 449
12,8 453
16,0 446
19,0 433
22,3 436
25,5 433
76,3 413
%27,5 l
300-500.000
mm N
6,9
142
8,8
142
10,5 136
12,1 132
14,0 135
17,6 136
20,9 132
83,9 126
6,9
258
8,8
254
10,5 246
12,1 237
14,0 243
17,6 238
20,9 234
24,5 233
83,9 226
6,9
561
8,8
539
10,5 521
12,1 494
14,0 499
17,6 489
20,9 477
24,5 480
28,1 477
83,9 453
%30 l
100-200.000
mm
N
7,5
155
9,6
155
11,4 148
13,2 143
15,3 147
19,2 147
22,8 143
91,5 139
7,5
281
9,6
277
11,4 268
13,2 259
15,3 265
19,2 259
22,8 256
26,7 252
91,5 244
7,5
612
9,6
588
11,4 569
13,2 539
15,3 544
19,2 535
22,8 519
26,7 524
30,6 520
91,5 495
Kapal›
Kullanmay›n›z!
mm
8,6
10,9
13,2
14,7
17,8
22,9
26,9
110
8,9
11,2
13,7
15,7
18,8
23,6
28,4
33,0
114,0
9,1
11,4
14,2
16,3
18,8
23,9
29,0
34,3
39,4
119
01/Rv-05.12.2011
TR10-025
TR10-032
TR10-038
TR10-044
TR10-051
TR10-064
TR10-076
TR10-305
TR13-025
TR13-032
TR13-038
TR13-044
TR13-051
TR13-064
TR13-076
TR13-089
TR13-305
TR16-025
TR16-032
TR16-038
TR16-044
TR16-051
TR16-064
TR16-076
TR16-089
TR16-102
TR16-305
d1
7.51
Composite
7-4 3/30/12 2:22 PM Page 2
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
L Serisi
Yuvarlak Kesitli Yaylar
Tel Kesiti
+%1
l +0.75min
t
dh15
d
d1
t
l
R
:Pim çap›
:Yuva çap›
:Tel kesiti
:Yay serbest boyu
:Yay katsay›s› (1 mm esneme için gerekli yük)
ENAS
d1H15
Siparifl Numaras›
d1
d
l
L03-010
L03-015
L03-020
L03-025
L04-010
L04-015
L04-020
L04-025
L04-030
L06-015
L06-020
L06-025
L06-030
L06-035
L08-015
L08-020
L08-025
L08-030
L08-035
L08-040
L10-025
L10-030
L10-035
L10-040
L10-045
L10-050
L12-025
L12-030
L12-035
L12-040
L12-045
L12-050
L12-055
L12-060
L14-025
L14-030
L14-035
L14-040
L14-045
L14-050
L14-055
L14-060
L14-065
L14-070
3
3
3
3
4
4
4
4
4
6
6
6
6
6
8
8
8
8
8
8
10
10
10
10
10
10
12
12
12
12
12
12
12
12
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
2
2
2
2
2,6
2,6
2,6
2,6
2,6
4
4
4
4
4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
5,4
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
6,5
8
8
8
8
8
8
8
8
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
9,3
10
15
20
25
10
15
20
25
30
15
20
25
30
35
15
20
25
30
35
40
25
30
35
40
45
50
25
30
35
40
45
50
55
60
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
7.52
Composite
t
mm
0,4
0,4
0,4
0,4
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,9
0,9
0,9
0,9
0,9
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
R +%10
Yük Katsay›s›
N/mm
2,94
1,96
0,98
0,98
4,9
2,94
2,94
1,96
1,96
7,85
5,88
4,90
3,92
2,94
12,75
9,81
7,85
6,86
5,88
4,90
12,75
9,81
8,83
7,85
6,86
5,88
17,65
14,71
12,75
10,79
9,81
8,83
7,85
7,85
24,52
19,61
17,65
14,71
13,73
11,77
10,79
9,81
8,83
8,83
%16 l
3.000.000
mm N
1,6
4.4
2,4
4.4
3,2
4.4
4,0
4.4
1,6
7,8
2,4
7,8
3,2
7,8
4,0
7,8
4,8
7,8
2,4 17,7
3,2 17,7
4,0 17,7
4,8 17,7
5,6 17,7
2,4 31,4
3,2 31,4
4,0 31,4
4,8 31,4
5,6 31,4
6,4 31,4
4,0 49,0
4,8 49,0
5,6 49,0
6,4 49,0
7,2 49,0
8,0 49,0
4,0 70,6
4,8 70,6
5,6 70,6
6,4 70,6
7,2 70,6
8,0 70,6
8,8 70,6
9,6 70,6
4,0 96,1
4,8 96,1
5,6 96,1
6,4 96,1
7,2 96,1
8,0 96,1
8,8 96,1
9,6 96,1
10,4 96,1
11,2 96,1
%24 l
1.500.000
mm N
2,4 6,62
3,6 6,62
4,8 6,62
6,0 6,62
2,4 11,6
3,6 11,6
4,8 11,6
6,0 11,6
7,2 11,6
3,6 26,5
4,8 26,5
6,0 26,5
7,2 26,5
8,4 26,5
3,6 47,1
4,8 47,1
6,0 47,1
7,2 47,1
8,4 47,1
9,6 47,1
6,0 73,6
7,2 73,6
8,4 73,6
9,6 73,6
10,8 73,6
12,0 73,6
6,0 106,9
7,2 106,9
8,4 106,9
9,6 106,9
10,8 106,9
12,0 106,9
13,2 106,9
14,4 106,9
6,0 144,2
7,2 144,2
8,4 144,2
9,6 144,2
10,8 144,2
12,0 144,2
13,2 144,2
14,4 144,2
15,6 144,2
16,8 144,2
%32 l
Mak. Esneme
mm
N
3,2
8,8
4,8
8,8
6,4
8,8
8,0
8,8
3,2 15,7
4,8 15,7
6,4 15,7
8,0 15,7
9,6 15,7
4,8 35,5
6,4 35,5
8,0 35,5
9,6 35,5
11,2 35,5
4,8 62,8
6,4 62,8
8,0 62,8
9,6 62,8
11,2 62,8
12,8 62,8
8,0
98
9,6
98
11,2
98
12,8
98
14,4
98
16,0
98
8,0 141,2
9,6 141,2
11,2 141,2
12,8 141,2
14,4 141,2
16,0 141,2
17,6 141,2
19,2 141,2
8,0 192,2
9,4 192,2
11,2 192,2
12,8 192,2
14,4 192,2
16,0 192,2
17,6 192,2
19,2 192,2
20,8 192,2
22,4 192,2
01/Rv-05.12.2011
GSB KOD:L
7-4 3/30/12 2:22 PM Page 3
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
01/Rv-05.12.2011
L Serisi
Yuvarlak Kesitli Yaylar
Siparifl Numaras›
d1
d
l
L16-025
L16-030
L16-035
L16-040
L16-045
L16-050
L16-055
L16-060
L16-065
L16-070
L16-075
L16-080
L18-025
L18-030
L18-035
L18-040
L18-045
L18-050
L18-055
L18-060
L18-065
L18-070
L18-075
L18-080
L18-090
L20-025
L20-030
L20-035
L20-040
L20-045
L20-050
L20-055
L20-060
L20-065
L20-070
L20-075
L20-080
L20-090
L20-100
L22-025
L22-030
L22-035
L22-040
L22-045
L22-050
L22-055
L22-060
L22-065
L22-070
L22-075
L22-080
L22-090
L22-100
L25-025
L25-030
L25-035
L25-040
L25-045
L25-050
L25-055
L25-060
L25-065
L25-070
L25-075
L25-080
L25-090
L25-100
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7
10,7
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
14,7
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
90
100
t
mm
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,4
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
2,8
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,4
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
3,8
R +%10
Yük Katsay›s›
N/mm
31,38
26,48
22,56
19,61
17,65
15,69
14,71
12,75
11,77
10,79
10,79
9,81
40,21
33,34
28,44
24,52
22,56
19,61
17,65
16,67
15,69
14,71
13,73
12,75
10,79
49,03
41,19
35,30
30,40
27,46
24,52
22,56
20,59
18,63
17,65
16,67
15,69
13,73
12,75
59,82
49,03
42,17
37,27
33,34
29,42
27,46
24,52
22,56
21,57
19,61
18,63
16,67
14,71
76,49
63,74
54,92
48,05
42,17
38,25
35,30
32,36
29,42
27,46
25,50
23,54
21,57
19,61
%16 l
3.000.000
mm N
4,0 125,5
4,8 125,5
5,6 125,5
6,4 125,5
7,2 125,5
8,0 125,5
8,8 125,5
9,6 125,5
10,4 125,5
11,2 125,5
12,0 125,5
12,8 125,5
4,0 158,9
4,8 158,9
5,6 158,9
6,4 158,9
7,2 158,9
8,0 158,9
8,8 158,9
9,6 158,9
10,4 158,9
11,2 158,9
12,0 158,9
12,8 158,9
14,4 158,9
4,0 196,1
4,8 196,1
5,6 196,1
6,4 196,1
7,2 196,1
8,0 196,1
8,8 196,1
9,6 196,1
10,4 196,1
11,2 196,1
12,0 196,1
12,8 196,1
14,4 196,1
16,0 196,1
4,0 237,3
4,8 237,3
5,6 237,3
6,4 237,3
7,2 237,3
8,0 237,3
8,8 237,3
9,6 237,3
10,4 237,3
11,2 237,3
12,0 237,3
12,8 237,3
14,4 237,3
16,0 237,3
307
4,0
307
4,8
307
5,6
307
6,4
307
7,2
307
8,0
307
8,8
9,6
307
10,4 307
11,2 307
12,0 307
12,8 307
14,4 307
16,0 307
%24 l
1.500.000
mm N
6,0 188,3
7,2 188,3
8,4 188,3
9,6 188,3
10,8 188,3
12,0 188,3
13,2 188,3
14,4 188,3
15,6 188,3
16,8 188,3
18,0 188,3
19,2 188,3
6,0 238,3
7,2 238,3
8,4 238,3
9,6 238,3
10,8 238,3
12,0 238,3
13,2 238,3
14,4 238,3
15,6 238,3
16,8 238,3
18,0 238,3
19,2 238,3
21,6 238,3
6,0 294,2
7,2 294,2
8,4 294,2
9,6 294,2
10,8 294,2
12,0 294,2
13,2 294,2
14,4 294,2
15,6 294,2
16,8 294,2
18,0 294,2
19,2 294,2
21,6 294,2
24,0 294,2
6,0
356
7,2
356
8,4
356
9,6
356
10,8 356
12,0 356
13,2 356
14,4 356
15,6 356
16,8 356
18,0 356
19,2 356
21,6 356
24,0 356
6,0 459,9
7,2 459,9
8,4 459,9
9,6 459,9
10,8 459,9
12,0 459,9
13,2 459,9
14,4 459,9
15,6 459,9
16,8 459,9
18,0 459,9
19,2 459,9
21,6 459,9
24,0 459,9
%32 l
Mak. Esneme
mm
N
8,0 251,1
9,6 251,1
11,2 251,1
12,8 251,1
14,4 251,1
16,0 251,1
17,6 251,1
19,2 251,1
20,8 251,1
22,4 251,1
24,0 251,1
25,6 251,1
8,0 317,7
9,6 317,7
11,2 317,7
12,8 317,7
14,4 317,7
16,0 317,7
17,6 317,7
19,2 317,7
20,8 317,7
22,4 317,7
24,0 317,7
25,6 317,7
28,8 317,7
8,0 392,3
9,6 392,3
11,2 392,3
12,8 392,3
14,4 392,3
16,0 392,3
17,6 392,3
19,2 392,3
20,8 392,3
22,4 392,3
24,0 392,3
25,6 392,3
28,8 392,3
32,0 392,3
8,0 474,6
9,6 474,6
11,2 474,6
12,8 474,6
14,4 474,6
16,0 474,6
17,6 474,6
19,2 474,6
20,8 474,6
22,4 474,6
24,0 474,6
25,6 474,6
28,8 474,6
32,0 474,6
8,0 613,9
9,6 613,9
11,2 613,9
12,8 613,9
14,4 613,9
16,0 613,9
17,6 613,9
19,2 613,9
20,8 613,9
22,4 613,9
24,0 613,9
25,6 613,9
28,8 613,9
32,0 613,9
7.53
Composite
7-4 3/30/12 2:22 PM Page 4
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
L Serisi
Yuvarlak Kesitli Yaylar
Tel Kesiti
d
d1
t
l
R
+%1
l +0.75min
t
dh15
:Pim çap›
:Yuva çap›
:Tel kesiti
:Yay serbest boyu
:Yay katsay›s› (1 mm esneme için gerekli yük)
ENAS
d1H15
GSB KOD:L
Siparifl Numaras›
d1
d
l
L30-050
L30-060
L30-070
L30-080
L30-090
L30-100
L30-125
30
30
30
30
30
30
30
20
20
20
20
20
20
20
50
60
70
80
90
100
125
t
mm
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
4,5
R +%10
Yük Katsay›s›
N/mm
51,94
44,10
37,24
32,34
28,42
25,48
20,58
%16 l
3.000.000
mm N
8,0
414
9,6
414
11,2 414
12,8 414
14,4 414
16,0 414
20,0 414
%24 l
1.500.000
mm N
12,0 621
14,4 621
16,8 621
19,2 621
21,6 621
24,0 621
30,0 621
%32 l
Mak. Esneme
mm
N
16,0 828
19,2 828
22,4 828
25,6 828
28,8 828
32,0 828
40,0 828
L Serisi
Uzun Tip Aç›k Uçlu Yaylar
+%1
l +0.75min
dh15
d :Pim çap›
d1 :Yuva çap›
l :Yay serbest boyu (l+0,75 min )
ENAS
d1H15
d1
d
l
Hatve
L03-300
L04-300
L06-300
L08-300
L10-300
L12-300
L14-300
L16-300
L18-300
L20-300
L22-300
L25-300
3
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
2,0
2,6
4,0
5,4
6,5
8,0
9,3
10,7
12,0
13,5
14,7
17,0
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
300
1,04
1,50
2,00
2,80
3,50
4,30
4,80
5,50
5,30
6,80
6,70
8,20
7.54
Composite
01/Rv-05.12.2011
GSB KOD:L
Siparifl Numaras›
7-4 3/30/12 2:22 PM Page 5
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
15 02 B
PSA Orta Yükler ‹çin Grup Yay Üniteleri
0c
0
0d-0.2
0t
20
8
25min
l1
20
25min
2x45
o
0
0b-0.2
0
0a-0.2
0t
0c
Malzeme
Gövde 1.0501 ( C35 )
Referans
PSA E24.54.119.N
Grup yay setine ön yükleme
yap›lm›flt›r.
Yay Detay›
Siparifl Numarası
15 02 B40069
15 02 B40076
15 02 B40100
15 02 B40122
15 02 B40143
15 02 B40188
15 02 B50088
15 02 B50100
15 02 B50122
15 02 B50143
15 02 B50188
15 02 B50232
15 02 B63105
15 02 B63122
15 02 B63143
15 02 B63188
15 02 B63232
15 02 B63277
l1
69
76
100
122
143
188
88
100
122
143
188
232
105
122
143
188
232
277
a
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
25,5
25,5
25,5
25,5
25,5
25,5
36,5
36,5
36,5
36,5
36,5
36,5
b
22
22
22
22
22
22
27
27
27
27
27
27
38
38
38
38
38
38
‹lk Kuvvet
d mm
N
1836
40 17
40 10
1080
40 12
972
40 15
941
40 19
981
918
40 25
50 24
2856
50 12
1428
1455
50 15
50 19
1520
50 25
1495
50 32
1405
63 32
5376
2520
63 15
63 19
2584
63 25
2500
2509
63 32
63 38
2459
% 25 l0
mm
N
3
2160
10
2160
13
2025
17
2006
19
1961
25
1835
13
2975
17
3104
19
3040
25
2990
31
2766
17
5376
19
5168
25
5000
31
4939
38
4917
% 32 l0
mm
N
8
2700
15
2700
20
2592
25
2508
30
2528
40
2373
8
3808
20
3808
25
3880
30
3920
40
3887
50
3600
8
6720
25
6720
30
6664
40
6500
50
6429
60
6341
c
42
42
42
42
42
42
52
52
52
52
52
52
65
65
65
65
65
65
dh
t mm
22,5 40
22,5 40
22,5 40
22,5 40
22,5 40
22,5 40
27,5 50
27,5 50
27,5 50
27,5 50
27,5 50
27,5 50
38,5 63
38,5 63
38,5 63
38,5 63
38,5 63
38,5 63
l0
R
mm N/mm
76 108
76 108
102 81
127 62,7
152 51,6
203 36,7
102 119
102 119
127 97
152 80
203 59,8
254 43,9
127 168
127 168
152 136
203 100
254 78,4
305 64,7
01/Rv-05.12.2011
Setlerde mavi renkli, dikdörtgen kesitli
orta yük yaylar› kullan›lm›flt›r.
GSB KOD:15 02
7.55
Composite
7-4 3/30/12 2:22 PM Page 6
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
15 01 B
PSA Orta Yükler ‹çin Grup Yay Üniteleri
0c
0
0d-0.2
20
8
25min
l1
0t
0
0a-0.2
0t
0c
GSB KOD:15 01
Yay Detay›
l1
69
76
100
143
188
88
100
143
188
232
105
143
188
232
277
a
20,5
20,5
20,5
20,5
20,5
25,5
25,5
25,5
25,5
25,5
36,5
36,5
36,5
36,5
36,5
‹lk Kuvvet
d mm
N
40 17
1836
40 10
1080
40 12
972
40 19
980
40 25
918
50 24
2856
50 12
1428
50 19
1520
50 25
1495
50 32
1405
63 32
5376
63 19
2584
63 25
2500
63 32
2509
63 38
2459
% 25 l0
mm
N
3
2160
10
2160
13
2025
19
1961
25
1835
13
2975
19
3040
25
2990
31
2766
19
5168
25
5000
31
4939
38
4917
% 32 l0
mm
N
8
2700
15
2700
20
2592
30
2528
40
2386
8
3808
20
3808
30
3920
40
3887
50
3600
8
6720
30
6664
40
6500
50
6429
60
6341
c
42
42
42
42
42
52
52
52
52
52
65
65
65
65
65
t
22,5
22,5
22,5
22,5
22,5
27,5
27,5
27,5
27,5
27,5
38,5
38,5
38,5
38,5
38,5
dh
mm
40
40
40
40
40
50
50
50
50
50
63
63
63
63
63
l0
R
mm N/mm
76 108
76 108
102 81
152 51,6
203 36,7
102 119
102 119
152 80
203 59,8
254 43,9
127 168
152 136
203 100
254 78,4
305 64,7
Referans
PSA E24.54.119.N
Grup yay setine ön yükleme
yap›lm›flt›r.
Setlerde mavi renkli, dikdörtgen kesitli
orta yük yaylar› kullan›lm›flt›r.
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası
15 01 B40069
15 01 B40076
15 01 B40100
15 01 B40143
15 01 B40188
15 01 B50088
15 01 B50100
15 01 B50143
15 01 B50188
15 01 B50232
15 01 B63105
15 01 B63143
15 01 B63188
15 01 B63232
15 01 B63277
Malzeme
Gövde 1.0501 ( C35 )
7.56
Composite
7-4 3/30/12 2:22 PM Page 7
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
15 01 B
PSA Orta Yükler ‹çin Grup Yay Üniteleri
0c
0
0d-0.2
13min
12
l1
0t
Malzeme
Gövde 1.0501 ( C35 )
Referans
PSA E24.54.119.N
Grup yay setine ön yükleme
yap›lm›flt›r.
0
0a-0.2
0t
0c
GSB KOD:15 01 B
Yay Detay›
‹lk Kuvvet
N
d mm
a
Siparifl Numarası l1
940
15 01 B40122
122 20,5 40 15
1455
15 01 B50122
122 20,5 50 15
2520
15 01 B63122
122 20,5 63 15
% 25 l0
mm
N
17
2006
17
3104
17
5376
% 32 l0
mm
N
25
2508
25
3880
25
6720
dh
t mm
c
42 22,5 40
52 27,5 50
65 38,5 63
l0
R
mm N/mm
127 62,7
127 97
127 168
01/Rv-05.12.2011
Setlerde mavi renkli, dikdörtgen kesitli
orta yük yaylar› kullan›lm›flt›r.
7.57
Composite
7-4 3/30/12 2:22 PM Page 8
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
15 00 R
PSA A¤›r Yükler ‹çin Grup Yay Üniteleri
15 00 R25
15 00 R32
0c
0c
0
-0.2
0
0d
0t
0d-0.2
8
8min
14min
11
l1
l1
0t
0
0a-0.2
0t
0c
GSB KOD:15 00 R25
Yay Detay›
Siparifl Numarası
15 00 R25069
l1 a
69 13
d
25
% 20 l0
% 28 l0
d h l0
R
‹lk Kuvvet
mm
N mm
N
mm
N
c
t mm mm N/mm
2
246 11
1599 16
2214 27 14 25 64 123
0
0a-0.2
0t
0c
Malzeme
Gövde 1.0501 ( C35 )
Referans
PSA E24.54.119.N
Grup yay setine ön yükleme
yap›lm›flt›r.
Setlerde k›rm›z› renkli, dikdörtgen
kesitli a¤›r yük yaylar› kullan›lm›flt›r.
GSB KOD:15 00 R32
Yay Detay›
a
13
13
% 28 l0
mm
N
c
8
3528 34
18
3424 34
dh
t mm
14 32
14 32
l0
R
mm N/mm
102 122
115 107
01/Rv-05.12.2011
Siparifl Numarası l1
15 00 R32088
88
15 00 R32108
108
% 20 l0
‹lk Kuvvet
N mm
d mm
N
33 21
2562 1498 9
33 14
2461
7.58
Composite
7-4 3/30/12 2:22 PM Page 9
C
Composite
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
7-4 3/30/12 2:22 PM Page 10
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
SKUDO YOK
- Silindirleri kat› veya s›v› at›klara karfl› korur.
- Conta ve k›lavuzlar› korur.
- Afl›r› bas›nc› önler.
- Afl›nd›r›c› s›v›lar› önler.
- Pres maliyetlerini azalt›r.
- Ekonomiktir.
SKUDO
SKUDO (Patent baflvurusu yap›lm›flt›r.)
ETK‹N AfiIRI STROK EMN‹YET‹ (OSAS) (Patent baflvurusu yap›lm›flt›r.)
- E¤er afl›r› strok güvenli¤i aktiflefltirilirse gazl› yay içerisindeki gaz boflalacakt›r. Bu durumda her zaman silindir gövdesini kontrol ediniz
ve sadece hiç bir zarar olmad›¤›ndan emin oldu¤unuz durumda tekrar doldurunuz.
- Silindiri tekrar kal›ba takmadan önce; afl›r› stro¤a sebep olan nedenleri ortadan kald›r›n›z.
- Silindir üzerinde çok az zarar bile tespit edilse dahi, silindiri tamamen boflalt›p yenisi ile de¤ifltiriniz.
ETK‹N AfiIRI BASINÇ EMN‹YET‹ (OPAS) (Patent baflvurusu yap›lm›flt›r.)
- Special Springs taraf›ndan belirlenen maksimum de¤erler afl›ld›¤›nda etkin afl›r› bas›nç emniyeti devreye girer ve gövdenin zarar
görmemesi için gazl› yay içerisindeki tüm gaz› boflalt›r. Bu durumda her zaman silindir gövdesini kontrol ediniz ve sadece hiç bir zarar
olmad›¤›ndan emin oldu¤unuz durumda tekrar doldurunuz.
- Silindir üzerinde çok az zarar bile tespit edilse dahi, silindiri tamamen boflalt›p yenisi ile de¤ifltiriniz.
7.60
Composite
7-4 3/30/12 2:22 PM Page 11
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
PED 97/23/EC Bas›nçl› Ekipmanlar Yönetmeli¤ine ve AB Standartlar›na Uygunluk
PED 97/23/EC’ de belirtilen talimatlara göre silindirin üzerine CE damgas›n› vuran üretici firma, bir yetkili flirkete bak›m yapt›rabilir. Aksi
takdirde bütün bak›mlar Special Springs taraf›ndan yap›l›r.
Bak›m
- E¤er uzun süreli kullan›m veya özellikle a¤›r baz› uygulamalar sonras›nda bas›nç kayb› oluflursa bu durum s›zd›rmazl›k contalar›n›n
eskidi¤ini ya da hasar gördü¤ünü gösterir. Özel aletler ve kitler kullanarak, detayl› talimat ve videolar yard›m› ile orjinal hallerine geri
dönüfltürmek mümkündür.
- Silindirlerin aktif korumas› SKUDO olmad›¤› durumda veya ç›kart›ld›¤›nda bütün gazl› yaylar› s›v› ve kat› at›klardan koruyunuz. SKUDO
ç›kart›ld›¤›nda silindirlerin ters çevrilerek kullan›lmas›yla kirlenme olas›l›¤›nda önemli seviyede azalmalar görülmektedir.
- Bak›m yaln›zca nitelikli personel taraf›ndan yap›lmal›d›r. Hatalar ciddi hasarlara sebep olabilir ya da silindirlerin ömrünü k›saltabilir.
Sistem üzerinde herhangi bir çal›flma yapmadan önce tüm bas›nc› tamamen boflalt›n ve rotun gövde içerisine tamam›n›n çekildi¤inden
emin olun.
Uyar› ve Önlem
- Tüm Special Springs nitrojen gazl› silindirler 1 ie 3 mm aras›nda strok rezervi ile dizayn edilmifllerdir. (NE, M90/TBM-TBI-TEM hariç)
Bu sayede nominal de¤er strok tamamen uygulanabilir. Yine de, aletlerdeki de¤ifliklikler ve hatalar taraf›ndan meydana gelebilecek
herhangi bir ekstra stok riskini önlemek için stro¤un %90’›n›n afl›lmamas› önerilir. Bu durum silindirlerde onar›m› mümkün olmayan
hasarlara ve personel için ciddi tehlikelere sebebiyet verebilir.
- Doldururken her bir model için tavsiye edilen maksimum bas›nç seviyesini aflmay›n›z.
- DDS aleti kullanarak boflaltma yaparken gaz ak›fl›n› operatöre z›t yönde tutunuz.
- Gövde ve rot üzerinde herhangi bir mekanik alet etkisi ya da çarpma oluflmas›ndan sak›n›n›z.
- Dolum yaparken piston kolunun % 100 ç›kar›ld›¤›ndan emin olun. Rot üzerinde diflli bir deli¤i olmayan silindirlerde ilk olarak kolu
tamamen ç›karmak için 5 bar (75 psi)’ a kadar doldurun sonra gerekli seviyeye kadar doldurma yap›n.
- Bir gazl› yay› atmadan önce gazl› yay içerisinde kalan tüm bas›nc›n boflalt›ld›¤›ndan emin olun.
- E¤er bir silindir yap›sal olarak zarar görürse tamamen bas›nc›n boflalt›ld›¤›ndan emin olunmadan kullan›lmamal›d›r.
- Gazl› yaylar› her zaman direkt olarak tabandaki diflli delikler yoluyla ya da verilen sabitleme elemanlar› ile sabitleyin.
- Tüm gazl› yaylar› kat› kirlerden ve afl›nd›r›c› s›v›lardan koruyunuz. Koruma sa¤lanmad›ysa düzenli olarak tüm tortuyu silindirlerden
temizleyin (örnek; kompresörlü hava jeti). Silindirleri ters çevrilerek kullan›lmas›yla kirlenme olas›l›¤›nda önemli seviyede azalmalar
görülmektedir.
- Maksimum h›z ile her bir ürün grubu için diyagramlarda belirtilmifl tavsiye edilen maksimum çevrim/dk say›s›n› birbirine kar›flt›rmay›n›z.
Genel Bilgiler
Çevrim
(X106)
4
160
3,5
140
3
120
2,5
100
2
80
1,5
60
1
40
0
0
aa aaa-aa b c
bn xxxxx yyyy
OSAS
OPAS
Nominal Inital force 740 daN
Max. charge 150 bar/2175 psi
Use Only gas N2
WARNING
HIGH PRESSURE INSIDE
Do not modify or damage
vent before service
made in Italy
specialssprings.com
e
10 16
13
25
38
50
63
80 100
10 16 25
125
38 50
63
80 100
125
13
Cu mm
Cu mm
6
Minimum tahmini ömür flekilleri (10 ) her zaman yaklafl›k
göstergelerdir. Teorik hesap ile pratik tecrübenin bir ürünüdür.
Tavsiye Edilen maksimum h›z (devir/dk) daha uzun çal›flma ömrü
için verilmifltir. Daha yüksek h›zlar mümkün ve do¤ru kullan›m ile
Do¤ru kullan›m ve optimum çal›flma koflullar› belirtilenden daha
uzun süre çal›flma ömrü olmas›n› sa¤lar.
uyumlu olsa bile çal›flma ömrünü azaltabilir.
f
0475
Man. Code
a+b+c
d
g
h
(X106)
20
0,5
h
Çevrim/dk
4
160
3,5
140
3
120
2,5
100
2
80
1,5
60
1
40
39BM xxx yyy
a - Model kodu
b - Revizyon numaras›
c - Hortum ba¤lant› sistemi
d - Parti numaras›
e - Genel bilgiler
f - Standart CE/PED 97/23/EC
g - Aktif Afl›r› Strok Emniyeti
h - Aktif Afl›r› Bas›nç Emniyeti
i - Bak›m Kiti
Çevrim
(X106)
0,5
Çevrim/dk
Minimum tahmini ömür ve devir/dk say›s› nominal strok (Cu) nun
(X106)
tam kullan›m› ile ilgilidir. K›sm› kullan›m bu flekillerde art›fla sebep
olur.
20
0
0
10 16 25
13
38 50
63
80 100
125
Cu mm
7.61
Composite
7-4 3/30/12 2:22 PM Page 12
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Gazl› Yay Seçim Tablosu
L
rCu
Cu
Fo
Ø
Gövde Çap›
Ø
mm
Model
Bafllangݍ
Kuvveti
Fo daN
Strok
Cu
mm
M16 x 1,5
M16 x 1,5
19
19
19
19
M24 x 1,5
M24 x 1,5
M24 x 1,5
1” - 8 THD
25
25
25
25
25
32
32
32
32
32
32
38
38
38
38
38
38
M38 x 1,5
M38 x 1,5
45
45
45
45
45
45
M45 x 1,5
M45 x 1,5
NE 16 x 1,5
NE 16 x 1,5
M 90
MS 90
RV 170
RS 170
NE 24 x 1,5
M 90 TBM
M 90 TEM
M 90 TBI
M 200
MS 200
RV 320
RS 320
KE 400
SC 150
H 300
RV 350
RS 350
ML 500
KE 750
SC 250
H 500
RV 500
RS 500
ML 1000
KE 1000
SCF 250
HF 500
S 500
SC 500
H 700
RV 750
RS 750
RF 750
SC 750
S 750
2,8 - 42
2,8 - 42
5 - 90
5 - 90
170
170
11 - 170
5 - 90
5 - 90
5 - 90
17 - 200
17 - 200
320
320
425
170
300
360
360
510
740
260
470
470
470
980
1060
260
470
470
470
680
740
740
740
470
680
10 - 125
10 - 125
7 - 125
7 - 122
7 - 125
7 - 122
10 - 125
7 - 125
7 - 125
7 - 125
7 - 125
7 - 122
7 - 125
7 - 122
10 - 50
10 - 125
10 - 125
10 - 125
7 - 122
10 - 80
10 - 50
10 - 125
10 - 125
10 - 125
7 - 122
10 - 80
6 - 50
10 - 125
10 - 125
6 - 125
13 - 160
13 - 160
10 - 125
7 - 122
10 - 125
13 - 160
13 - 160
7.62
Composite
Emniyet Stro¤u Toplam Boy
rCu
L
mm
mm
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
65 - 295
65 - 295
56 - 295
62 - 295
44 - 285
50 - 285
65 - 295
56 - 295
56 - 295
56 - 295
56 - 295
62 - 295
44 - 285
50 - 285
70 - 195
70 - 300
70 - 300
50 - 280
50 - 280
72 - 225
75 - 195
70 - 300
70 - 300
50 - 280
50 - 280
75 - 240
61 - 230
70 - 300
70 - 300
62 - 300
110,4 - 405
110,4 - 405
52 - 282
52 - 282
62 - 292
110,4 - 405
110,4 - 405
SKUDO
OSAS
OPAS
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
7-4 3/30/12 2:22 PM Page 13
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Gazl› Yay Seçim Tablosu
Gövde Çap›
Ø
mm
Model
Bafllangݍ
Kuvveti
Fo daN
Strok
Cu
mm
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
M50 x 1,5
M50 x 1,5
M50 x 1,5
63
63
63
63
63
75
75
75
75
75
75
75
75
75
75
95
95
95
95
95
95
95
95
95
120
120
120
120
120
120
120
120
150
150
150
150
150
150
195
195
SC 750
S 750
RV 1000
RS 1000
RF 1000
RV 1200
RS 1200
RF 1200
H 1000
KE 1800
ML 1800
SCF 750
HF 1000
HR 1500
RV 1500
RS 1500
RF 1500
KE 3000
ML 3000
S 1500
SC 1500
LS 1500
H 2400
LS 2400
RV 2400
RS 2400
RF 2400
KE 4700
ML 4700
LS 3000
S 3000
SC 3000
H 4200
LS 4200
RV 4200
RS 4200
KE 7500
ML 7500
LS 5000
SC 5000
H 6600
LS 6600
RV 6600
RS 6600
KE 12000
ML 12000
SC 7500
LS 7500
LS 9500
RV 9500
RS 9500
KE 18500
SC 10000
H 18500
740
740
920
920
920
1060
1060
1060
160
1885
1925
740
1060
1530
1530
1530
1530
2945
3180
1530
1530
1590
2385
2385
2385
2385
2385
4675
4925
2830
2945
2945
4240
4240
4240
4240
7540
7700
4418
4980
6630
6630
6630
6630
11780
12720
7540
7630
9540
9540
9540
18410
10600
18400
13-300
6-125
10-125
10-122
13-125
10-125
10-122
13-125
13-300
6-50
15-80
13-300
13-300
10-125
10-125
10-122
13-125
10-50
15-80
25-100
25-300
25-300
25-300
25-300
10-125
13-122
16-125
10-50
15-80
25-300
25-100
25-300
25-300
25-300
16-125
13-122
10-50
15-80
25-300
25-300
25-300
25-300
16-125
13-122
10-50
15-80
25-300
25-300
25-300
19-125
16-122
10-50
25-300
25-300
Emniyet Stro¤u Toplam Boy
rCu
L
mm
mm
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
1
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
1
3
3
120,4 - 695
62 - 300
58-288
64-288
74-298
58-288
64-288
74-298
120,4-695
66-220
95-245
120,4-695
120,4-695
64-294
64-294
70-294
80-304
85-205
100-250
110-260
160-710
160-710
160-710
160-710
65-295
77-295
87-305
80-240
100-250
170-720
120-270
170-720
170-720
170-720
90-308
90-308
90-255
115-260
190-740
190-740
190-740
190-740
100-318
100-318
100-260
115-265
205-755
205-755
205-755
116-328
116-328
110-720
210-760
210-760
SKUDO
OSAS
OPAS
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
-
7.63
Composite
7-4 3/30/12 2:22 PM Page 14
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
RV Serisi
VDI 3003 Standard› Gazl› Yaylar
RV SER‹S‹
SL
‹M
!
Afl›r› Strok Burcu
OSAS
Aktif Afl›r› Strok Emniyeti
AN
TE
OPAS
Aktif Afl›r› Bas›nç Emniyeti
O
KT
B83180220000004 (Mercedes-Benz)
E24.54.815.G (PSA-Renault)
VDI 3003
Minimum Yükseklik
Maksimum Kuvvet
Life Plus Konsept
RV Serisi Seçim Tablosu
Gövde Çap›
Ø
mm
Strok
Cu
mm
Bafllangݍ
Kuvveti
Fo daN
SKUDO
OSAS
OPAS
RV 170
RV 320
RV 350
RV 500
RV 750
RV 1000
RV 1200
RV 1500
RV 2400
RV 4200
RV 6600
RV 9500
19
25
32
38
45
50
50
63
75
95
120
150
7 - 125
7 - 125
10 - 125
10 - 125
10 - 125
10 - 125
10 - 125
10 - 125
16 - 125
16 -125
16 - 125
19 - 125
170
320
360
470
740
920
1060
1530
2385
4240
6630
9540
-
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
ST
Model
7.64
Composite

Benzer belgeler