BRÜKSEL`DE BİR HAFTA

Transkript

BRÜKSEL`DE BİR HAFTA
11 T e m m u z 2 0 1 6
2016 / 28
BU SAYIDA :
AB - ABD
AB ÜLKELERİ
AB KÜRESEL STRATEJİSİ
NATO ZİRVESİ
SİBER GÜVENLİK
TÜSİAD
BUSINESSEUROPE ÜYESİDİR
ISTANBUL
ANKARA
BRUSSELS
BERLIN
LONDON
PARIS
BEIJING
WASHINGTON DC
AVRUPA İŞ DÜNYASI KONFEDERASYONU
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
www.tusiad.org
13, AVENUE DES GAULOIS B-1040 BRUXELLES
T: +32 2 736 4047
HAZIRLAYANLAR : Dilek İştar Ateş – Dilek Aydın
AB - ABD
- AB – ABD arasında veri akışlarını düzenleyen ve
Ekim 2015’te AB Adalet Divanı tarafından
geçersizliğine
hükmedilen
Güvenli
Liman
Anlaşması’nın yerini alacak olan Gizlilik Kalkanı
(Privacy Shield) Anlaşması üye ülke temsilcilerinden
oluşan ve 31. Madde Komitesi olarak adlandırılan
komite tarafından onaylandı. Böylece kararın AB
Komisyonu tarafından resmi olarak kabul edilmesinin
önü
açılmış
oldu.
Dijital
Tek
Pazardan
sorumlu AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Ansip ve
Adalet, Tüketiciler ve Cinsiyet Eşitliğinden sorumlu
AB Komiseri Jourová’nın gerçekleştirdiği basın
açıklamasında yeni anlaşmanın veri transferi
gerçekleştiren şirketler için net ve sağlam
yükümlülükler
belirlediğine
ve
kuralların
uygulamasına ilişkin kontrol ve güvenceleri
sağlamlaştırdığına vurgu yapıldı. Ek olarak tarihte ilk
kez ABD’nin kamu makamlarının emniyet ve ulusal
güvenlik gerekçeleriyle verilere erişimine ilişkin net
sınırlamalar getirileceğine, güvence ve denetim
mekanizmaları oluşturulacağına, yanı sıra AB
vatandaşlarının verilerine yönelik ayrılık gözetmeden
kitlesel gözetim gerçekleştirilmeyeceğine ilişkin yazılı
güvenceler ilettiği kaydedildi. İnternet bağlantısı için
- AB ve ABD arasındaki Transatlantik Ticaret ve
Yatırım Ortaklığı Anlaşması (TTIP) müzakerelerinin
14. turu 11-15 Temmuz haftasında Brüksel’de
gerçekleştirilecek. Müzakerelerin öncesinde AB
tarafında
gerçekleştirilen
“Danışma
Grubu”
toplantısında tıbbi cihazlar, kozmetik ürünler, tekstil,
otomotiv, kimyasal maddeler sektörlerinin yanı sıra
dijital ticaret konusunda AB müzakerecilerinin AB
tarafına iletmesi gereken konular ele alındı.
AB Komisyonu, Başkan Obama’nın görev süresinin
dolmasından
önce
TTIP
müzakerelerinin
tamamlanmasını hedefliyor. Ticaretten Sorumlu AB
Komiseri Cecilia Malmström 29 Haziran’da
- 2 –
Washington’da yaptığı konuşmada Birleşik Krallık’ta
yapılan
referandumun
TTIP
müzakerelerinin
gidişatını etkilemeyeceği yönünde güvence vermiş ve
müzakerelerin yılsonuna kadar tamamlanması
yönündeki hedefi yinelemişti. İnternet bağlantısı için
- ABD Başkanı Barack Obama, AB Konseyi Başkanı
Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean Claude
Juncker NATO Zirvesi sırasında gerçekleştirdikleri
toplantının ardından ortak bir basın toplantısı
gerçekleştirdi. Liderler konuşmalarına Dallas’ta
gerçekleşen saldırılar sebebiyle üzüntülerini ve
hayatını kaybedenlerin ailelerine taziye mesajlarını
paylaşarak başladılar. ABD Başkanı Barack Obama
konuya ilişkin değerlendirmelerini takiben, Birleşik
Krallık vatandaşlarının AB’den ayrılma yönünde oy
kullandığı referandum sonrası AB entegrasyon
sürecine ve son gelişmelerin Transatlantik ilişkilere
etkisine yönelik görüşlerini paylaştı. ABD Başkanı şu
noktalara dikkat çekti:



Birleşik Krallık ve AB pragmatik ve işbirliğine
dayalı bir anlayışla geçiş sürecinin sorunsuz ve
düzenli olarak gerçekleşmesini sağlayacaktır.
Müzakerelerin uzaması ve çekişmeli geçmesi
kimsenin yararına değildir.
AB entegrasyonu modern zamanların en büyük
siyasi ve ekonomik başarısıdır ve bu başarının
korunması gerekmektedir.
Demokratik ve birleşmiş bir Avrupa ABD’nin
önemli oranda yararınadır. ABD 70 yıldır
olduğu gibi AB entegrasyonunun önemli
destekçisi olmaya devam edecektir.
Liderlerin basın toplantısında ele aldığı diğer konular
özetle şu şekildedir:











AB, ABD ve NATO küresel düzenin merkezi
unsurlarıdır, birbirlerini tamamlayıcıdır.
Yabancı terörist savaşçıların hareketleri ve
terör eylemlerinin önlenmesi yönünde karşılıklı
bilgi paylaşımı sürdürülecektir.
NATO ülkeleri Afganistan’da güvenlik için
ülkeye destek sağlayacaktır.
Ukrayna’da siyasi ve ekonomik reformlar
desteklenecek, AB ve ABD’nin Rusya’ya
yönelik yaptırımları Minsk Anlaşması uyarınca
tüm yükümlülükler Rusya tarafından yerine
getirilinceye kadar sürdürülecektir.
Birleşik Krallık’ın AB’den ayrılması sürecinin
ciddi jeopolitik sonuçları olabilir. Yeni dönemde
AB ve Birleşik Krallık arasında yakın ilişkilerin
korunması AB ve ABD’nin çıkarları için
önemlidir.
AB ve ABD Birleşik Krallık’ta referandum
sonuçları üzerinde de etkisi görüldüğü şekilde
küreselleşme ve ekonomik entegrasyon
sürecinin olumlu etkilerinden faydalanamayan
vatandaşların endişelerini ele alacak adımlar
atılması gerektiği konusunda hemfikirdir.
Resmi kurumlar daha hızlı hareket edebilmeli,
bürokrasi azaltılmalı ve sıradan vatandaşların
gerçek ekonomik ilerlemesi desteklenmelidir.
Atlantik’in iki tarafında da antidemokratik
eğilimler, ulusal egoizm, izolasyon ve AB
karşıtlığı eğilimleri artmaktadır. AB ve ABD
liberal demokratik değerleri korumalıdır.
Avrupa - Atlantik ittifakının temelini oluşturan
ortak değerlerin; insan hakları, özgürlükler,
demokrasi ve tüm bunların önkoşulunu
oluşturan
hukukun
üstünlüğü
ilkesinin
pekiştirilmesine yönelik bağlılık gösterilmelidir.
Ekonomik büyümenin hızlandırılması için
altyapı, eğitim, yenilikçilik ve güvenlik gibi
alanlarda kamu yatırımları, yanı sıra eşitsizliğin
ve işsizliğin azaltılması için mesleki eğitim
çalışmaları büyük önem taşımaktadır.
ABD, AB’nin enerji güvenliğinin güçlendirilmesi
yönünde destek sağlamaya devam edecektir.
Zorluklar göz ardı edilmemekle birlikte iş
yaratımı ve büyüme için Transatlantik Ticaret
ve
Yatırım
Ortaklığı
Anlaşması’nın
- 3 –


tamamlanması için çalışmalar sürdürülecektir.
Anlaşmanın ana bölümlerinin bu yıl içerisinde
tamamlanması istenmektedir.
Göçmen ve sığınmacı krizi kapsamında NATO,
AB’nin Ege Denizi ve Akdeniz’de sürdürdüğü
deniz operasyonlarına desteğini artırmalıdır.
İklim değişikliği alanında Birleşmiş Milletler
İklim Değişikliği Paris Konferansı kapsamında
sağlanan anlaşmanın tüm AB üyeleri
tarafından
onaylanması
beklenmektedir.
İnternet bağlantısı için
AB Ülkeleri
- AB Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker NATO
Zirvesi
sırasında
AB
–
ABD
liderlerinin
gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Birleşik
Krallık’ın
AB’den
ayrılma
sürecine
ilişkin
değerlendirmelerde bulundu. Juncker öncelikle
Birleşik Krallık ile AB üyeliğinden ayrılığın şartları ve
yeni ilişki modeline ilişkin müzakerelerin AB Kurucu
Anlaşması’nın 50. Maddesi uyarınca Birleşik Krallık
yönetimi tarafından resmi bildirim gerçekleştirilmeden
başlatılamayacağını yineledi. Juncker bu kararın
“düşmanca” bir yaklaşımla alınmadığını belirterek, AB
ve Birleşik Krallık’ın savunma ve askeri alanın
ötesinde, ticaret öncelikli olmak üzere uluslararası
düzeyde tüm ilgili alanlarda ortak çıkarları
bulunduğuna dikkat çekti. Öte yandan herhangi bir
ülkenin AB Tek Pazarı’na serbest erişim sağlamak
istemesi durumunda, çalışanların serbest dolaşımı
dâhil olmak üzere Tek Pazar’ın dört temel
özgürlüğüne saygı göstermek zorunda olduğunu
hatırlattı.
Birleşik Krallık artan göç oranları temelinde
çalışanların serbest dolaşım özgürlüğü konusunda
kısıtlamalar getirmek istemiş, bu konu aynı zamanda
AB’den ayrılma yönünde kampanya yürüten
kesimlerin temel tezleri arasında yer bulmuştu.
Juncker konuşmasında son olarak Birleşik Krallık’ın
NATO içerisinde güçlü bir müttefik ve AB için üçüncü
ülke olarak güçlü bir ortak olarak kalmasının AB’nin
ve tüm dünyanın yararına olduğunu vurguladı. İnternet
bağlantısı için
- AB Komisyonu İspanya ve Portekiz’in öngörülen
süre içerisinde aşırı bütçe açıklarını düzeltmediklerini
teyit etti. Portekiz’in öngörülen son tarih olan 2015’te
bütçe açığını düzeltememiş olduğuna karar veren AB
Komisyonu üyeleri İspanya’nın da 2016 olarak
belirlenmiş olan tarihe uymasının mümkün
olmadığına karar verdi. Söz konusu süreler 2013
yılında AB Konseyi tarafından belirlenmişti. Yapılan
tespitler sonrasında AB’nin İşleyişini Düzenleyen
Antlaşma’nın 126(8) numaralı maddesi uyarınca AB
Komisyonu’nun bu ülkeler için ceza önerisinde
bulunması gerekecek. AB Komisyonu ayrıca her iki
ülke için ayı ayrı mali uyum yol haritası taslağı
oluşturacak.
Yapılan değerlendirmeler iki ülkenin sadece geçmiş
dönem mali verileri göz önünde bulundurularak
gerçekleştirildi. Her iki ülke de mali konsolidasyon
alanında önemli aşamalar kaydetmiş olmakla birlikte
AB Konseyi tarafından belirlenmiş olan hedefleri
özellikle
yapısal mali
gereklilikler
alanında
yakalayamadı. İspanya’nın 2009’da %11’e ulaşan
bütçe açığı, 2012’de %10,4’e ve 2015’te de %5,1’e
düştü. 2015 yılı için bütçe açığı hedefi %4,2 olarak
önerilmişti.
Hükümetin bütçeyi dengelemek için 2013 – 2015
döneminde GSYH’nın %0,6’ı kadar tasarruf ettiği, AB
Konseyi önerilerinde ise bu rakamın %2,7 olarak
belirlenmiş olduğu tespit edildi. 2014’te %99,3 olarak
belirlenen kamu borçlanma düzeyi 2015’te
değişmeyerek %99,2 olarak belirlendi.
Portekiz’in bütçe açığı 2010’daki %11,2’lik seviyeden
2015’te %4,4’e düşmüş olmakla birlikte 2015 için
belirlenen hedef olan %2,5’in üstünde gerçekleşti.
Kamu borçlanma seviyesi ise 2014’te GSYH’nın
%130,2’si olarak en üst noktaya ulaştı; 2015’e
gelindiğinde GSYH’nın %129’u olarak yüksek
seviyede kalmaya devam etti.
Küresel ekonomik krizden çıkış çabaları sonucunda
geçtiğimiz yıllar içerisinde AB ve Euro Alanı’nda kamu
maliyesi olumlu yönde gelişme gösterdi. Euro
Alanı’nda kamu açığı 2009’daki %6,3’lük seviyeden
2015’te %2,1’e indi; 2016 sonu için %1,9 öngörülüyor.
- 4 –
Bu oranlar AB genelinde sırasıyla %6,7 ve %2,4
olarak tespit edildi; 2016 için %2,1 öngörülüyor.
İnternet bağlantısı için
AB Küresel Stratejisi
- AB Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Güvenlik ve
Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini,
Avrupa Birliği’nin Güvenlik ve Dış Politika Küresel
Stratejisi’ni açıkladı. Terörizm, yasa dışı göç, iklim
değişikliğinin önlenmesi gibi güncel sorunların yer
aldığı Küresel Strateji, Avrupa Birliği’nin bu konularla
ilgili dışarıda gerçekleştireceği eylemleri kapsıyor.
AB Küresel Stratejisi dört ilke temelinde oluşturuldu:




Ulusal çıkarlar ve AB düzeyindeki çıkarlar
arasında farklılık bulunmamaktadır. AB
vatandaşlarının yararına olan konuların ele
alınmasında üye ülkeler ve AB kurumları birlikte
çalışmalıdır.
Avrupa Birliği küresel piyasalarda ve küresel
kuralların oluşturulması süreçlerinde aktif rol
almalıdır. Güvenlik, çevre ve hammadde
alanlarında yürütülen politikalarda iç ve dış
politika dinamikleri birbirinden ayrılmamalıdır.
Avrupa Birliği çatışmaların, yoksulluğun ve
insan
hakları
mücadelelerinin
temel
sebeplerinin ele alınması konusunda büyük bir
sorumluluk bilinci içerisinde olacaktır.
Avrupa Birliği küresel düzenin kurallar
temelinde işlemesine katkı sağlamak amacıyla
ortaklıkların gelişimi yönünde yatırımlarını
sürdürecektir.
Küresel Stratejide AB’nin dış eylemlerinde öncelik
vereceği alanlar şu şekilde sıralanıyor: güvenlik,
AB’nin
doğusunda
ve
güneyinde
bulunan
bölgelerdeki (Orta Asya ve Orta Afrika gibi) devletlerin
ve toplumların krizlerle başa çıkabilecek dayanıklılığa
sahip olması, Suriye ve Libya’da olduğu gibi kapsamlı
ve çok taraflı çözüm gerektiren krizlerin ele alınması.
Stratejide Avrupa Birliği’nin Rusya ile ilişkilerine de
yer veriliyor. Rusya ile ilişkilerin yönetiminin bazı
güçlükler içerdiği belirtilerek, AB’nin Rusya’ya yönelik
politikasının istikrarlı olması gerektiği, tüm üye
ülkelerin birlik içinde hareket etmesi gerektiği
vurgulanıyor. Rusya’nın Kırım’ı yasadışı olarak
kendisine bağlaması ve Ukrayna’nın doğusunda
istikrarsızlığa yol açılmasının kabul edilmez
olduğunun altı çiziliyor. Strateji belgesinde AB’nin
Rusya ile ilişkilerini sürdüreceği, görüş ayrılıklarını
tartışacağı ve çıkarların kesişmesi durumunda da
işbirliği yapılacağına yer veriliyor.
Akdeniz, Orta Doğu ve Sahra Altı Afrika Bölgesi’ndeki
çatışmaların yakın gelecekte çözümlenemeyeceğinin
öngörüldüğü
Strateji belgesinde çatışmaların
çözümü, kalkınma ve insan haklarının teşvik
edilmesinin özellikle terörizm tehdidinin ortadan
kaldırılması açısından önem taşıdığı belirtiliyor.
Strateji belgesinde AB’nin güvenlik açısından önem
verdiği şu başlıklar yer almakta:
 Avrupa Birliği ve üye ülkeler siber tehditlere karşı
koruma önlemlerini artırmayı hedeflemektedir.
Üye ülkeler arasındaki teknik ve operasyonel
siber işbirliği AB düzeyinde ele alınacaktır.
 Siber güvenlik alanında ABD ve NATO ile
işbirliğinin kapsamı genişletilecektir.
 Avrupa Birliği, Enerji Birliği’nin hedefleri
doğrultusunda
enerji
kaynaklarının
çeşitlendirilmesine öncelik verecektir.
 Avrupa Birliği’nin enerji diplomasisiyle enerji
üreticisi
ve
güçlendirilmesi
geçiş
ülkeleriyle
hedeflenmektedir.
ilişkilerin
kapsamında yeni ortak çalışma modelleri ve daha
iddialı hedeflerin belirlenmesi gerektiği dile getiriliyor.
Daha güçlü bir NATO ve daha güçlü bir AB’nin
birbirini destekleyen unsurlar olduğuna dikkat
çekiliyor. Ortak ve komşu ülkelerde istikrarın
desteklenmesinin NATO ülkeleri ve AB’nin güvenliği
ve bölgede barış ve refah için önem taşıdığı
hatırlatılarak, söz konusu ülkelerin karşı karşıya
oldukları zorlukları ele almaları için NATO ve AB’nin
bu ülkelerin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak
bütünlüğüne, yanı sıra reform çalışmalarına sağlanan
desteğin sürdürüleceği belirtiliyor.
Bu hedefler doğrultusunda acil olarak atılması
gereken adımlar şu şekilde listeleniyor:

İnternet
bağlantısı için
NATO Zirvesi
- AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB Komisyonu
Başkanı Jean Claude Juncker ve NATO Genel
Sekreteri Jens Stoltenberg imzalı AB – NATO Ortak
Bildirisi NATO Varşova Zirvesi kapsamında 8
Temmuz’da yayımlandı. Bildiride NATO – AB stratejik
ortaklığının yeniden canlandırılması ve içeriğinin
genişletilmesi gerektiği vurgulanıyor. Avrupa –
Atlantik toplumlarının Güney ve Doğu kaynaklı ve
tarihte benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıya
olduğu belirtiliyor. Ortak zorluklar ve güvenliğin
bağlantılılığı temelinde AB – NATO işbirliği
- 5 –


Hibrid tehditlerle mücadele kabiliyetinin
artırılması: Zamanında bilgi ve uygun olduğu
durumlarda istihbarat paylaşımı ile analiz,
önleme ve erken tespit alanında ortak
çalışmaların artırılması, stratejik iletişim ve
müdahale alanında işbirliği yürütülmesi
gerekiyor. Eşgüdümlü prosedürler belirlenen
eylemlerin
uygulamasına
önemli
katkı
sağlayacak.
Denizlerde ve göç alanında operasyonel
işbirliğinin
genişletilmesi:
Denizlerde
durumsal
farkındalık
paylaşımlarının
artırılması, Akdeniz ve diğer bölgelerde
faaliyetlerin koordinasyonu ve pekiştirilmesi
gerekiyor.
Siber güvenlik ve savunma alanında
çalışmaların eşgüdümünün artırılması: Bu




alanda misyon ve operasyonlar, tatbikatlar,
yanı sıra eğitim alanında işbirliğinin artırılması
gerekiyor.
AB ülkeleri ve NATO müttefikleri tarafından
tutarlı, birbirini tamamlayıcı ve birlikte işlerliği
bulunan savunma yetenekleri ve çok taraflı
projeler geliştirilmesi planlanıyor.
Savunma
sanayinin,
savunma
araştırmalarının ve Avrupa içinde ve Atlantik
eksende sanayi işbirliğinin güçlendirilmesi
gerekiyor.
Tatbikatlarda eşgüdümün artırılması: İlk
adım olarak hibrid tehditlere yönelik tatbikatlar
dâhil olmak üzere 2017 ve 2018 yıllarında
uygulanmak üzere paralel ve eşgüdümlü
tatbikatların geliştirilmesi planlanıyor.
Doğu ve Güney bölgelerinde ortak ülkelerin
savunma ve güvenlik kapasitelerinin
geliştirilmesi ve dirençlerinin artırılması:
Denizlerde kapasitenin güçlendirilmesi dâhil
olmak üzere tamamlayıcı rolü olacak belirli
projelerin geliştirilmesi hedefleniyor.
Bu alanlarda işbirliğinin AB ve NATO için stratejik
öncelik olduğu ve hızla uygulamaya geçilmesinin
elzem olduğu vurgulanıyor. Belirlenen alanlarda
somut eylemlerin ve personel koordinasyon
mekanizmalarının geliştirilmesi gibi uygulamaya
yönelik seçeneklerin geliştirilmesi yönünde Avrupa
Dış Eylemler Dairesi ve NATO personelinin AB
Komisyonu’nun ilgili bölümleriyle işbirliği içerisinde
çalışacağı belirtiliyor. Bu çalışmanın sonuçlarının
Aralık 2016’da liderlere sunulacağı not ediliyor.





İnternet bağlantısı için
- AB Komisyonu Başkanı, AB – NATO Ortak Bildirisi
dolayısıyla gerçekleştirilen ortak basın toplantısında
AB’nin güvenlik tehditlerine yönelik mücadelenin
güçlendirilmesine yönelik çalışmalarına ilişin bilgi
verdi. Juncker bu kapsamda gerçekleştirilen ve
planlanan girişimleri şu şekilde listeledi:

AB Güvenlik ve Dış Politika Küresel
Stratejisi: Söz konusu belge bölgede güvenlik
ve istikrar alanında mevcut siyasi iradenin
göstergesidir.
- 6 –

Hibrid tehditlere yönelik strateji: Bu konuda
AB strateji belgesi Nisan ayında yayımlandı.
Avrupa Dış Eylemler Dairesi ve NATO özellikle
hibrid tehditlerin tespit edilmesi ve bu tehditlere
yönelik
müdahalede
yakın
çalışma
yürütmektedir.
Siber güvenlik: Siber güvenliğe yönelik
tehditlerle başa çıkabilme çalışmalarına hız
vermek amacıyla yeni bir kamu-özel sektör
ortaklığı girişimi bu hafta başlatıldı. Girişim
kapsamında önümüzdeki dört yıllık dönemde
1,8 milyar €’luk yatırımın harekete geçirilmesi
hedefleniyor.
Avrupa Savunma Sanayi: 2016 yılı içerisinde
yayımlanmak üzere Savunma Eylem Planı
hazırlıkları sürüyor. Üye ülkeler arasında daha
güçlü bir savunma sanayi için işbirliğinin
artırılması önem taşıyor. Eylem Planı
kapsamında savunma alanında işbirliği ve
savunma
sanayine
yönelik
politikalar,
programlar ve finansman seçenekleri ele
alınacak.
Araştırma: AB araştırma programları savunma
sanayinin
desteklenmesi
için
teknoloji
geliştirme odaklı araştırmalara destek vermeye
devam edecek. 90 milyon €’luk hazırlık
programı üzerinde anlaşma hâlihazırda
sağlanmış bulunuyor.
Üçüncü ülkelerle ortaklıklar: Birbiri ile
bağlantılı olan kalkınma ve güvenlik alanında
komşu ülkelerle işbirliği geliştirilmeye devam
ediliyor. Bu bağlamda AB İstikrar ve Barış Aracı
kapsamında yapılan değişiklikler ile 2016 –
2020 arasında ortak ülkelere askeri yetenekler
dâhil olmak üzere güvenlik yeteneklerinin
geliştirilmesi için 100 milyon €’luk mali destek
sağlanacak.
Göç ve sığınmacı krizi kapsamında AB –
NATO işbirliği: Ege Denizi’nde yasadışı
göçmen geçişlerini ve göçmen ve sığınmacı
kaçakçılığı faaliyetlerini durdurmak için
yürütülen AB askeri operasyonu, Sofya
Operasyonu ve AB sınır yönetimi ajansı
Frontex ile NATO arasında işbirliği etkili
olmuştur.
Juncker konuşmasını AB – NATO işbirliğinin
artırılmasının acil olduğunu, karşılaşılan istikrarsızlık
karşısında iç gözlem ve izolasyon zamanı olmadığını
vurgulayarak bitirdi. İnternet bağlantısı için
- AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi ve AB
Komisyonu Başkan Yardımcısı Federica Mogherini
NATO Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Varşova’da
Afganistan Cumhurbaşkanı Ghani, İcra Heyeti
Başkanı Abdullah ve Dışişleri Bakanı Rabbani ile bir
araya geldi. Toplantıda bölgede durum, göç dâhil
olmak üzere ortak zorluklar ve 4-5 Ekim tarihlerinde
Brüksel’de
gerçekleşecek
olan
Afganistan
Konferansı’nın hazırlıkları ele alındı. Mogherini ve
Ghani Afganistan ve bölgede istikrar ve barışın
teminin ortak bir sorumluluk, güvenlik ve kalkınmanın
bağlantılı unsurlar olduğunu vurguladı. Afganistan
için Brüksel Konferansı’nda devlet ve kurumsal
gelişim, sürdürülebilir uluslararası destek ve fonlar,
barış için bölgesel destek ve sınırlar arası işbirliğinin
iyileştirilmesi gibi siyasi ve mali destek odaklı
konuların ele alınacağı belirtildi.
Taraflar Afganistan kaynaklı yasadışı göçün ve göçe
kaynak oluşturan sebeplerin ele alınması için daha
fazla çalışma gerçekleştirilmesi gerektiğini vurguladı.
İade ve geri kabul alanında etkili işbirliğine yönelik
diyaloğun devam ettirilmesi kararlaştırıldı. İnternet
bağlantısı için
Siber Güvenlik
- AB Komisyonu, siber güvenliğe yönelik tehditlerle
başa çıkabilme çalışmalarına hız vermek amacıyla
yeni bir kamu-özel sektör ortaklığı başlattı. Yeni
ortaklık çerçevesinde gerçekleştirilecek çalışmaların
2020’ye kadar yaklaşık 1,8 milyar €’luk yatırımı
harekete geçirmesi bekleniyor.
işletmelerin dijital ekonomiye olan güveninin
sarsılmasına neden oluyor. AB Komisyonu ise Dijital
Tek Pazar Stratejisi’nin bir parçası olarak siber
güvenlik alanında sınır ötesi işbirliğini güçlendirmeyi
ve bu alanda yeni ve güvenli teknoloji ve ürünlerin
geliştirilmesini hedefliyor.
Avrupa Birliği kurulan kamu-özel sektör ortaklığına
Ufuk 2020 Programı’ndan 450 milyon € katkı
koyacak, siber güvenlik pazarında yer alan ve Avrupa
Siber Güvenlik Örgütü (ECSO) tarafından temsil
edilen paydaşların bu tutarın üç katına ulaşan bir katkı
koyacağı öngörülüyor. Kamu-özel sektör ortaklığında
ulusal, yerel, bölgesel kamu idareleri, araştırma
merkezleri ve akademik çevreler de yer alacak.
Ortaklığın yürüteceği çalışmalar ile enerji, sağlık,
ulaşım ve finans gibi sektörler için siber güvenlik
çözümleri bulunması amaçlanıyor.
ECSO ile imzalanan ortaklığın yanı sıra AB
Komisyonu AB siber güvenlik pazarındaki farklılıkları
ortadan kaldırmak üzere bir takım önlemler aldı.
Hâlihazırda bilgi ve iletişim teknolojileri alanında
faaliyet gösteren şirketlerin birden fazla üye ülkede
ürün ve hizmetlerini satabilmesi için değişik sertifika
süreçlerinden geçmesi gerekiyor. Uzun ve maliyetli
olan bilgi ve iletişim teknolojileri ürünlerinin
sertifikalandırılması süreçlerinin sadeleştirilmesi için
AB Komisyonu olası yöntemleri ele alacak. Komisyon
ayrıca siber güvenlik alanında faaliyet gösteren küçük
işletmelerin finansmana erişimlerini kolaylaştırmak
amacıyla AB Yatırım Planı çerçevesinde olası
seçenekleri değerlendirecek. İnternet bağlantısı için
***
BRÜKSEL’DE GELECEK AY
Yakın zamanda gerçekleştirilen bir ankete göre
Avrupalı şirketlerin yaklaşık %80’i geçtiğimiz yıl
içerisinde en az bir defa siber saldırıya maruz kalmış;
tüm dünyadaki işletmeler açısından bakıldığında
2015’te en az bir defa siber saldırıya maruz kalan
işletmelerin sayısı toplam işletme sayısının %38’ine
karşılık geliyor. Siber saldırılar küçük ya da büyük tüm
- 7 –
AB Kurumları




11 Temmuz, Eurogroup Toplantısı
12 Temmuz, Ekonomik ve Mali İşler Konseyi
18 Temmuz, Tarım ve Balıkçılık Konseyi
18 Temmuz, Dışişleri Konseyi


18-19 Temmuz Rekabetçilik Bakanları Gayri
resmi Toplantısı
24-25 Temmuz, Genel İşler Konseyi Gayri Resmi
Toplantısı
Konferanslar

11 Temmuz, “Feasibility and Added Value of a
European Unemployment Benefits Scheme”,
www.ceps.eu



12 Temmuz, “Immigration and national identity What strategies for integration?”, www.theepc.eu
18 Temmuz, “China, Europe and Economic
Transformation”, www.friendsofeurope.org
13 Ekim, “EPC 20th Anniversary Conference”,
www.theepc.eu

9 Kasım, “What Policy Mix for a thriving European
Capital Market”, www.ceps.eu
- 8 –