Sayı: TİM.AİB.GSK.ARGE.2014/243 Antalya, 31/01/2014 Konu: Batı

Transkript

Sayı: TİM.AİB.GSK.ARGE.2014/243 Antalya, 31/01/2014 Konu: Batı
ANTALYA HRACATÇILAR B RL
GENEL SEKRETERL
Sayı:
Konu:
T M.A B.GSK.ARGE.2014/243
Batı Akdenizin hracatının ve
Rekabet Edebilirli inin Geli tirilmesi Projesi
ANTALYA HRACATÇILAR B RL
S RKÜLER 2014/14
Antalya, 31/01/2014
ÜYELER NE
Birli imiz tarafından Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2013 yılı Teknik Destek programı
kapsamında Batı Akdeniz’in hracatının ve Rekabet Edebilirli inin Geli tirilmesi Projesi (TR61/13/TD11) yürütülmektedir. Proje ile Batı Akdeniz Bölgesinde faaliyet gösteren ihracat potansiyeline sahip olan
ancak henüz ihracat yapmamı veya dü ük hacimlerde ihracat yapan firma ve kurulu ların ihracat süreci
ile ilgili eksikliklerinin giderilmesini teminen e itimler verilmesi ve ihracata yönlendirilmesi
amaçlanmaktadır.
Bu çerçevede Antalya, Burdur ve Isparta illerinde " hracata Yönelik irket Stratejisinin
Olu turulması", " hracata Yönelik Pazar Ara tırması ve hracat Pazarlaması" ve " Temel Dı Ticaret"
konularında ekli program çerçevesinde ücretsiz e itimler verilecektir.
E itimler 05-07 ubat 2014 tarihlerinde Antalya'da, 10 - 12 ubat 2014 tarihlerinde Isparta'da ve
17-19 ubat 2014 tarihlerinde Burdur’da gerçekle tirilecektir.
Söz konusu e itimlere katılmak isteyen üyelerimizin, Antalya’da düzenlenecek e itimler için 04
ubat 2014 tarihine kadar, Isparta’da düzenlenecek e itimler için 07 ubat 2014 tarihine kadar ve
Burdur’da düzenlenecek e itimler için de 14 ubat 2014 tarihine kadar ekli katılım formunu doldurarak
Birli imizin [email protected] eposta adresine veya 242 311 79 00 nolu faksına göndermeleri
gerekmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Fisun EVRENSEVD PEKTA
Genel Sekreter
Ekler : E itim Programı
Ba vuru Formu
E itimci Özgeçmi i
Antalya hracatçılar Birli i Genel Sekreterli i
Aspendos Bulvarı No:163 ANTALYA
Telefon: (0242) 311 80 00 (PBX) Fax.: (0242) 311 79 00
E-posta: [email protected] Elektronik A : http://www.aib.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: Caner YILDIRIM - EB M letmeni
BATI AKDEN Z N HRACATININ VE REKABET EDEB L RL
N N GEL T R LMES
(TR61/13/TD-11)
E T M PROGRAMI
E itim li Tarih
Saat
Son Ba vuru
E itim Yeri
Tarihi
05 - 07 ubat 2014 09:00 - 18:00 04 ubat 2014 Antalya hracatçılar Birli i
Antalya
Aspendos Bulvarı No:163
Muratpa a / ANTALYA
10 - 12 ubat 2014 09:00 - 18:00 07 ubat 2014 Isparta Ticaret ve Sanayi Odası
Isparta
Mimar Sinan Caddesi No:29
ISPARTA
17 - 19 ubat 2014 09:00 - 18:00 14 ubat 2014 Burdur Ticaret ve Sanayi Odası
Burdur
Yeni Mah. ehit Te men Halil
Demirörs Cad. No: 2 BURDUR
Gün
1
E T M KONULARI
E itim çeri i
hracata Yönelik irket Stratejisinin Olu turulması
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Neden hracat Yapmalıyız ?
hracat Amaçlı Durum Analizi
hracat Hedeflerinin Belirlenmesi
Tanımlarının Hazırlanması
hracat Alt Yapısının Olu turulması
Mevcut ve Gerekli Kaynakların Belirlenmesi
Eylem Planının Olu turulması
Ürün/Pazar/Mü teri Segmentasyonu
Satı Stratejileri Örneklemeleri
10. Konumlandırma Stratejileri ve Örneklemeler
2
hracata Yönelik Pazar Ara tırması ve hracat Pazarlaması
1.
hracatta Pazar Ara tırması Kaynaklarının Tanıtımı, Masa ba ı Çalı ması, Bültenler,
Veritabanları, statistik Sayfaları, B2B, B2C
2. hracatta Ürün Bazında Hedef Pazarların Tespiti
3. Potansiyel Alııların Bulunması
4. Pazara Giri A amaları ve Ba lıca Stratejiler
5. hracatta Etkin Pazarlama Stratejileri
6. Pazarlama Planının Olu turulması
7. hracat Fiyatının Belirlenmesi
8. Fiyatlandırma Stratejileri
9. Uluslararası Özel birli i Anla maları
10. Mevzuat Kapsamında Satı ekilleri
3
Temel Dı Ticaret
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dı Ticaret Rejimi
hracat, thalat, Transit Ticaret Uygulamaları
Dı Ticarette Akı ı
Incoterms 2010 (Teslim ekilleri)
Gümrük, Nakliye ve Sigorta Uygulamaları
Ödeme ekilleri, Kambiyo ve Bankacılık lemleri
Katma De er Vergisi Uygulamaları
Dı Ticaret Dokümanları
Dahilde ve Hariçte leme Rejimleri
hracatta Devlet Destekleri ve Eximbank Programları
“Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan bu yayının içeri i Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
ve/veya Kalkınma Bakanlı ı’nın görü lerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk Antalya hracatçılar Birli i’ne aittir.”
Sayfa 2 / 5
BATI AKDEN Z N HRACATININ VE REKABET EDEB L RL
(TR61/13/TD-11)
BA VURU FORMU
N N GEL T R LMES
Firmanın;
Firma Ünvanı
Vergi No / TC Kimlik No
Adres
Telefon
Eposta Adresi
E itime Katılacak Firma Yetkilisinin
Adı Soyadı
Mobil Telefon
Eposta Adresi
Katılım Sa lanacak E itim
( ) Antalya
05-07 ubat 2014
(Son Ba vuru Tarihi 04 ubat 2014)
( ) Isparta
10 - 12 ubat 2014
( ) Burdur
17 - 19 ubat 2014
(Son Ba vuru Tarihi 07 ubat 2014)
(Son Ba vuru Tarihi 14 ubat 2014)
“Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan bu yayının içeri i Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
ve/veya Kalkınma Bakanlı ı’nın görü lerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk Antalya hracatçılar Birli i’ne aittir.”
Sayfa 3 / 5
BATI AKDEN Z N HRACATININ VE REKABET EDEB L RL
(TR61/13/TD-11)
E T MC ÖZGEÇM
HAKAN AKIN
N N GEL T R LMES
1965 yılında Antalya’da do du. lk ve orta ö renimini Kütahya ve stanbul’da, Lise ve Üniversite
ö renimini Ankara’da tamamladı. 1987 yılında Hacettepe Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları
Bölümü ngiliz Dil Bilimi bölümünden mezun oldu. Çok iyi derecede ngilizce, orta derecede Almanca
bilmektedir.
Askerli ini 1988-1990 yılları arasında ngilizce Ö retmeni olarak zmir ve Çankırı’da yaptı.
1985 yılında part-time olarak dı ticaret firmasında çalı maya ba ladı. Askerlik görevinin
tamamlanmasından sonra aynı firmada 1996 yılına kadar çalı tı. Bu dönemde Ankara’nın ilk ithal
kömürünün ithali, F16 uçaklarının haberle me sistemlerinin ithali, Deniz Kuvvetlerine iki adet
denizaltının satılması, Ankara do algaz sisteminin yurtdı ı ortaklarla kurulması gibi projelerde görev aldı.
1996 yılında zgörenAkın e itim ve danı manlık irketini, 2004 yılında Anadolu Dı Ticaretçiler
Derne ini kurdu. 1996 – 2011 döneminde Türkiye’de 52 ilde, Magosa, Saraybosna, Trablus ve
Budape te’de çe itli e itim ve danı manlık projeleri gerçekle tirdi. Bu projelerden öne çıkanlar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
2000-2001 GAP daresi Ba kanlı ı nsan Kaynakları Yeniden Yapılanması Projesinde proje
yöneticisi ve e itmen olarak görev alınması
2004 yılında Kayseri KOSGEB ile beraber 120 saatlik Anadolu’nun ilk dı ticaret elemanı
yeti tirme programının gerçekle tirilmesi. (Bu program sonunda 50 katılımcının tamamı çe itli
firmalar tarafından istihdam edilmi veya kendi i lerini kurmu lardır)
2006 yılında Alman hükümetinin proje kurulu u olan GTZ ve Alman yatırım bankası
KFW’nun organize ve finanse etti i, Ankara OST M’de faaliyette olan 8 KOB ’nin pazarlama
çalı malarının organize edilmesi ve bu kapsamda ihracatlarının arttırılmasına yönelik olarak
yönetim, dı ticaret ve pazarlama fonksiyonlarının geli tirilmesi projesine tek danı man
olarak i tirak edilmesi,
2007 yılında dı ticaret danı manlı ı verdi i firma Türkiye’de ihracatını en kısa sürede en çok
arttıran KOB lere verilen HIZLI BALIK ödülüne layık görülmü tür,
2007 – 2009 yılında Tekstil sektöründe faaliyette bulunan bir i letmenin dı ticaret ve
pazarlama çalı malarının düzenlenmesi, geli tirilmesi ve kontrolü amacıyla bir proje
hazırlanması ve yürütülmesi,
2008 yılında perakende sektöründe faaliyette olan bir lastik firmasının insan kaynakları
yeniden yapılanması, maa ve prim sistemlerinin iyile tirilmesi maksadı ile proje hazırlanması
ve gerçekle tirilmesi,
2009 yılında tıbbi araç gereç üretimi yapan Türkiye'nin önde gelen bir kurulu unda, kurulu un
gelece e yönelik hedefleri do rultusunda dı ticaret pazarlama planlarının hazırlanması ve
uygulamaya geçirilmesi konularında danı manlık çalı ması yürütülmesi.
2012 Ocak ayında Konya’da 32 firmanın dı ticaret Pazar ara tırması çalı malarının organize
edilmesi amacıyla Abigem ve MEVKA ile ortakla a yürütülen projede e itmen olarak
çalı ılması.
2012 Mayıs ayında Avrupa letmeler A ına dahil ülkelerden 24 yabancı katılımcıya stanbul
Sanayi Odası organizasyonunda NG L ZCE olarak Trade Map programı üzerinden hracatta
Pazar Ara tırması e itimi verilmesi.
2012 Haziran ayında Konya AB GEM organizasyonunda Karaman’da yerle ik 67 firmanın
ihracat Pazar ara tırma raporlarının hazırlanması.
2012 Mayıs-Aralık döneminde stanbul Sanayi Odası Avrupa letmeler A ı bünyesinde
organize edilen dı ticaret okulu projesinde e itmen ve danı man olarak görev alınması.
“Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan bu yayının içeri i Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
ve/veya Kalkınma Bakanlı ı’nın görü lerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk Antalya hracatçılar Birli i’ne aittir.”
Sayfa 4 / 5
BATI AKDEN Z N HRACATININ VE REKABET EDEB L RL
N N GEL T R LMES
(TR61/13/TD-11)
12.
2013 Ocak ayında LOGIMEX firmasının düzenledi i bir programda stanbul’da yerle ik
yabancı sermayeli firmalarda çalı an yabancılara dı ticarette lojistik ve bankacılık
uygulamaları konularında NG L ZCE sunum ve bilgilendirme yapılması.
13.
2013 ubat ayında Denizli’de yerle ik 18 i letmenin ihracat pazarlarını geni letmek ve yeni
mü teriler bulabilmelerini sa lamak amacıyla gerçekle tirilen “ihracata pazar ara tırması ve
mü teri bulma teknikleri” çalı ma toplantısı.
14.
2013 Mart-Mayıs döneminde stanbul Sanayi Odası Avrupa letmeler A ı’nın organize etti i
“DI T CARET OKULU” projesi kapsamında 6 i letmenin “ihracatta pazar ara tırması ve
mü teri bulma” faaliyetlerinde danı manlık yapılması.
15.
2013 Mayıs-Haziran döneminde Konya Ticaret Odasının “Konya ilinin ihracatta ya adı ı
sorunlar ve çözüm önerileri” ara tırma, analiz ve çalı tay etkinliklerinde proje ba kanı olarak
görev alınması.
16.
Aynı çalı manın devamı olarak 2013 Temmuz ayında ilgili KONYA HRACAT ANAL Z
kitapçı ının hazırlanması.
Referanslar
KOSGEB SAMSUN, KOSGEB KAYSERI, KOSGEB SITELER / ANKARA, KOSGEB SINCAN /
ANKARA, KOSGEB OSTIM / ANKARA, KOSGEB MERKEZ / ANKARA, KOSGEB TRABZON,
KOSGEB AYDIN, SIVAS SANAYI ODASI, KIRSEHIR TSO, AKSARAY TSO, NIGDE TSO,
KOSGEB NEVSEHIR, MKE, DOGADAN, TPIC, TPAO, EMNIYET GM, ITKIB, ANKARA TO,
AIESEC, KAYSERI TO, DOGU AKDENIZ UNI., ENMAC DANISMANLIK, MUGLA UNI.,
KIRSEHIR TSO, BOYDAK DIS TICARET, HES KABLO, ERKUT INSAAT, MIHAJLOVIC D.O.O.,
FETHIYE TSO, MERSIN TSO, DUMLUPINAR UNI. DIS TIC MYO, ESKIM, ESKISEHIR TSO,
ARTKRAFT, AVVA, GURALLAR, EGO, ZIRAAT BANKASI, LIMASOL BANKASI, ABIGEM
KONYA, ABIGEM AFYON, YOZGAT TSO, UZUMCU, AKLAS, SARPROFIL, CANITEZ DIS TIC.,
PALME MAKINE, PEM GMBH, GTZ, GENTAS, SAMSUN YEM, SEMOLINA, MAPEK, AIRFEL,
ABS DOOR, DELTA, BAHADIR, CBI, CODEFON, NERGER, GOKSER, KINGEAGLE, KLEO,
LOGIMEX, TUNA, HELLAS TRADE, RESMAN, INFRATECH, ZESKO, ESTAS, SF, SEHA, S.C.A.,
AKIN POMPA, SEKSAN, GUNEYOGLU, ANTALYA TSO, ANTALYA MUSIAD, DOKTOR
TARSA, KUMTEL, KOMBASSAN, BEST A. ., MEVKA, ISTANBUL SANAY ODASI, KONYA
ILGIN T CARET ODASI, TEKLAS A.S., GÜRSAS, CEVAH R DER , SAÇLI TEKST L, DEN ZL
AB GEM, DECOFORM, PERA SERAM K, ASTROCAM, PAKANDFORM, KARTAL GIDA,
V MAR, EKERLER, KONYA T CARET ODASI, KOSGEB DUDULLU, URFA SANAY VE
T CARET ODASI
Yayınlar
1.
YENI ISIMIZ DIS TICARET (10. baskı 2013)
2.
ALTERNATIF PARA KAZANMA YOLLARI (8. baskı 2010)
3.
DIS TICARET DESTEKLERI (1. baskı 2009)
4.
DI T CARET SÖZLÜ Ü (1. baskı 2013)
5.
KONYA L HRACAT RAPORU (2013)
6.
FETH YE HRACATA HAZIRLIK K TAPÇI I (2013)
7.
DI T CARETTE MÜZAKERE TEKN KLER (2014)
8.
HRACATTA PAZAR ARA TIRMASI (hazırlanıyor)
Ekonomize adlı aylık ekonomi dergisinde dı ticaret, yönetim ve genel ekonomi konularında yazmaktadır.
rtibat Bilgileri
e-mail. [email protected]
www.hakanakin.biz
“Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında hazırlanan bu yayının içeri i Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı
ve/veya Kalkınma Bakanlı ı’nın görü lerini yansıtmamakta olup, içerik ile ilgili tek sorumluluk Antalya hracatçılar Birli i’ne aittir.”
Sayfa 5 / 5

Benzer belgeler