T.C. Resmî Gazete

Yorumlar

Transkript

T.C. Resmî Gazete
T.C.
Resmî Gazete
Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920
Y ö n e t i m ve Yazı İşleri için
B a ş b a k a n l ı k Neşriyat ve M ü d e v v e n a t
Genel M ü d ü r l ü ğ ü n e
başvurulur.
17 Kasım /1977
PERŞEMBE
Sayı : 16116
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Bakana vekillik etme işlemi
t. c
BAŞBAKANLIK
10/11/1977
Özlük ve Yazı İşleri Gn. Md.
Özlük ve Yazı İşleri Gn. Md.
308-10310
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
İzinli olarak yurt dışına giden Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fehim ADAK'ın
dönüşüne kadar Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, İmar ve İskân Bakam M .
Recai KUTAN'ın vekillik etmesini yüksek tasviplerine arzederim.
Süleyman DEMİREL
Başbakan
TÜKİYE
TÜRKİYE
CUMHURBAŞKANLIĞI
ANKARA
4-1044
10 Kasım 1977
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 10 Kasım 1977 gün ve 308-10310 sayılı yazınız.
İzinli olarak yurt dışına giden Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı Penim ADAK'ın
dönüşüne kadar; Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, İmar ve İskân Bakam M .
Recai KUTAN'ın vekillik etmesi uygundur.
Fahri S. KORUTÜRK
Cumhurbaşkanı
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa
II-289
Sayfa: 2
RESMİ GAZETE
17 Kasım 1977 — Sayı: 16116
Bakanlar Kurulu Kararları
Karar Sayısı: 7 /14004
Ankara İlinin Şereflikoçhisar İlçesine bağlı Bekdik Köyü şuurları İçinde ve Ah­
met Afetiz Uhdesinde bulunan 43/56 ruhsat sayılı taşocağı sahasındaki mermer tezahürünün, bu ruhsat sahasına münhasır ve 23/8/1977 tarihinden geçerli olmak kaydıyla, Maden Kanunu kapsamına alınması; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 22/6/1977
tarihli ve 23037 - 42478 sayılı yazısı üzerine, 6309 sayılı Maden Kanununun değişik
2 nci maddesine göre Bakanlar Kurulunca 5/9/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır.
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S KORUTÖRK
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Prof. Dr. N. ERBAKAN
Başbakan
S. DEMİREL
Devlet Bakanı
S. A. EMRE
Devlet Bakanı
S. SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
A. TÜRKEŞ
Devlet Bakam
S. ÖZTÜRK
Devlet Bakam
A. Ş. EREK
Milli Savunma Bakanı
Dr. S. BİLGİÇ
İçişleri Bakanı
Prof. K. ÖZAL
Dışişleri Bakanı
İ. S. ÇAĞLAYANGİL
Milli Eğitim Bakanı
N. MENTEŞE
Bayındırlık Bakanı
S. KILIÇ
Ticaret Bakam V.
G. SAZAK
Adalet Bakanı
N. CEVHERİ
Maliye Bakam
C. BİLGEHAN
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı
C. GÖKÇEK
Güm. ve Tekel Bakanı
O. SAZAK
Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı
r. ADAK
Ulaştırma Bakanı
Bakanı
Çalışma iBakanı
Doç. Dr. Y. ERGENEKON Dr.İ.F.CUMALIOĞLU
Sanayi ve Tek. Bakanı
O. ASİLTÜRK
En. ve Tabii Kay. Bakanı
K. İNAN
Turizm ve Tan. Bakanı
İ C. EGE
Köyisleri ve Koop. Bakanı
T. YÜCEL
Gençlik ve Spor Bakanı
ö . SAKAR
Orman Bakanı
S. SAVCI
Kültür Bakanı
A. AKYOL
İmar ve İskan Bakanı
M. R. KUTAN
Sosyal Güvenlik Bakanı
T. KAPANLI
Karar Sayısı: 7 /14024
Ankara İlinin Beypazarı İlcesine bağlı Dikmen Köyü toprak ve tarım reformu
bölgesinde bir tarım işletmesinin Örnek tarım fişletmesi sayılabilmesi için, s o n u ç yılda birim alandan bölge ortalamasının üzerinde elde etmesi gereken üretim fazlasının
% 30 (yüzde Otuz) olarak tesbiti; Devlet (Bakanlığının 13/1/1977, 8/8/1977 tarihli ve
TTRM/TAR/GEL/917 - 3. 394 - 6119 sayılı yazıları Üzerine, 25/6/1973 tarihli ve 1767
sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre. Bakanlar Kurulunca 12/9/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır.
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
S. DEMİREL
Devlet Bakam
Başbakan Yardımcısı
Prof. Dr. N. ERBAKAN
Devlet Bakanı
S. A. EMRE
Devlet Bakanı
S. SOMUNCUOĞLU
Milli Savunma Bakam
Dr. S. BİLGİÇ
İçişleri Bakanı
Prof. K. ÖZAL
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa II -290
Devlet Bakam
Başbakan Yardımcısı
A. TÜRKES
Devlet Bakam
A. Ş. EREK
Dışişleri Bakanı
1. S. ÇAĞLAYANGİL
Devlet Bakanı
S. ÖZTÜRK
Adalet Bakam
N. CEVHERİ
Maliye Bakanı
C. BİLGEHAN
17 Kasım 1977 — Sayı: 16116
Milli Eğitim Bakanı
N . MENTEŞE
Güm- ve Tekel Bakanı
G.SAZAK
Sanayi ve Tek. Bakanı
O. ASİLTÜRK
Sayfa: 3
RESMÎ GAZETE
Bayındırlık Bakanı
S. KILIÇ
Ticaret Bakanı
Dr. A. O. GÜNER
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı
C. GÖKÇEK
Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı
Ulaştırma Bakanı
F. A P A K
Doç. Dr. Y. ERGENEKON
En. ve Tabii Kay. Bakanı
K. İNAN
Köyişleri ve Koop. Bakanı
T. YÜCEL
Turizm ve Tan. Bakanı
1. C. EGE
Orman Bakanı
S. SAVCI
Çalışma Bakanı
Dr.İ.F. CUMALIOĞLU
İmar ve İskan Bakanı
M. R. KUTAN
Gençlik ve Spor Bakanı
Ö. SAKAR
Sosyal Güvenlik Bakanı
T. KAPANLI
Kültür Bakanı
A. AKYOL
Karar Sayısı: 7 /14041
Bursa İli Gemlik İlçesinde Sağlık hizmetlerinin sosyalleştirilmesi; Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanlığının 8/8/1977 tarihli ve 3694 sayılı yazısı üzerine 5/1/1977 tarih­
li ve 224 sayılı Kanunun 16 inci maddesine göre. Bakanlar Kurulunca 12/9/1977 tari­
hinde kararlaştırılmıştır.
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Prof. Dr. N . ERBAKAN
Başbakan
S. DEMİREL
Devlet Bakanı
S. SOMUNCUOĞLU
Devlet Bakanı
S. A. EMRE
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
A. TÜRKEŞ
Devlet Bakanı
S. ÖZTÜRK
Devlet Bakanı
A. Ş. EREK
Milli Savunma Bakanı
Dr. S. BİLGİÇ
İçişleri Bakanı
Prof. K. ÖZAL
Dışişleri Bakanı
İ. S. ÇAĞLAYANGİL
Milli Eğitim Bakanı
N. MENTEŞE
Bayındırlık Bakanı
S. KILIÇ
Ticaret Bakanı
Dr. A. O. GÜNER
Adalet Bakanı
N. CEVHERİ
Maliye Bakam
C. BİLGEHAN
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı
C. GÖKÇEK
Güm. ve Tekel Bakanı
G. SAZAK
Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı
F. ADAK
Ulaştırma Bakanı
Doç. Dr. Y. ERGENEKON
Çalışma Bakanı
Dr. İ.F. CUMALIOĞLU
Sanayi ve Tek. Bakanı
O ASİLTÜRK
En. ve Tabii Kay. Bakanı
K. İNAN
Turizm ve Tan Bakam
İ. C. EGE
İmar ve İskan Bakanı
M. R. KUTAN
Köyisleri ve Koop. Bakanı
T. YÜCEL
Kültür Bakanı
A. AKYOL
Orman Bakanı
S. SAVCI
Gençlik ve Spor Bakanı
Ö. SAKAR
Sosyal Güvenlik Bakam
T. KAPANLI
Karar Sayısı: 7 /14048
6224 sayılı kanun kapsamında faaliyette bulunan Metalum Sanayi Ltd. Şt'ne
yabancı ortağı Amfel S. A'nın % 50 nisbetindeki payının yerli kuruluşlarından Desa
Kimya ve Gıda Sanayi A.Ş.'nce satın alınmış olması nedeniyle, 20/8/1956, 2/2/1957,
28/1/1961, 12/9/1964, 7/8/1970 tarih ve 4/7850, 4/8611, 5/791,6/3622, 7/1170 sayılı kararnamelerin yürürlükten kaldırılması; Devlet Plânlama Teşkilatı Müsteşarlığının uygun
görüsüne dayanan. Ticaret Bakanlığının 5/8/1977 tarih ve 173/24.4.31/10483 sayılı
Yürütme ve İdare Bolümü Sayfa: II - 291
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 4
17 Kasım 1977 — S a y ı : 16116
yazısı üzerine, anılan Kanunun 1. maddesine göre. Bakanlar Kurulunca 12/9/1977 tari­
hinde kararlaştırılmıştır.
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
S. DEMİREL
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Prof Dr. N. ERBAKAN
Devlet Bakanı
S. A. EMRE
Devlet Bakanı
S. SOMUNCUOĞLU
Millî Savunma Bakanı
Dr. S. BİLGİÇ
İçişleri Bakanı
Prof. K . ÖZAL
Milli Eğitim Bakanı
N. MENTEŞE
Bayındırlık Bakanı
S. KILIÇ
Güm. ve Tekel Bakanı
G.SAZAK
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
A. TÜRKEŞ
Devlet Bakanı
S. ÖZTÜRK
Devlet Bakanı
A. Ş. EREK
Adalet Bakanı
N. CEVHERİ
Dışişleri Bakanı
İ S. ÇAĞLAYANGİL
Maliye Bakanı
C. BİLGEHAN
Ticaret Bakanı
Dr. A. O. GÜNER
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı
C. GÖKÇEK
Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı
Ulaştırma Bakanı
F. ADAK
Doç. Dr. Y. ERGENEKON
En. ve Tabii Kay. Bakanı
K. İNAN
Sanayi ve Tek. Bakanı
O. ASİLTÜRK
Köyişleri ve Koop. Bakanı
T. YÜCEL
Turizm ve Tan. Bakanı
İ. C.
EGZ
Orman Bakanı
S. SAVCI
Kültür Bakanı
A. AKYOL
Çalışma Bakanı
Dr. I.F. CUMALIOĞLU
İmar ve Iskan Bakanı
M . R. KUTAN
Gençlik ve Spor Bakanı
Ö. SAKAR
Sosyal Güvenlik Bakanı
T. KAPANLI
Karar Sayısı: 7 /14256
26/1/1977 tarih ve 7/13186 sayılı Kararnameye ektir.
6224 sayılı Kanun kapsamında faaliyette bulunan Akadeniz Gübre Sanayii Anonim Şirketinin yabancı ortağı Petrochemical Industries Company Kuvveyt'in yukarıda
belirtilen Kararnamede yer alan sermaye iştirak payım yurda getirme süresinin
21/12/1977 tarihine kadar uzatılmasına izin verilmesi; Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığının uygun görüşüne dayanan Ticaret Bakanlığının 3/10/1977 tarih ve
326/24.4.31/12693 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 1 inci maddesine göre. Bakan­
lar Kurulunca 2/11/1977 tarihinde kararlaştırılmıştır.
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
Prof. Dr. N. ERBAKAN
Başbakan
S. DEMİREL
Devlet Bakanı
S. A. EMRE
Devlet Bakanı
S. SOMUNCUOĞLU
Millî Savunma Bakanı
T. KAPANLI
İçişleri Bakanı V.
M. R. KUTAN
Milli Eğitim Bakanı
N. MENTEŞE
Güm. ve Tekel Bakanı
G. SAZAK
Sanayi ve Tek Bakanı
O. ASİLTÜRK
Bayındırlık Bakanı
S. KILIÇ
Devlet Bakanı
Başbakan Yardımcısı
A. TURKEŞ
Devlet Bakanı
S. ÖZTÜRK
Devlet Bakanı V .
A. Ş. EREK
Adalet Bakanı
N. CEVHERİ
Dışişleri Bakanı
I. S. ÇAĞLAYANGİL
Maliye Bakanı
C. BİLGEHAN
Ticaret Bakanı
Dr. A. O. GÜNER
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı
C. GÖKÇEK
Gıda-Tar. ve Hay. Bakanı
Ulaştırma Bakanı
F. ADAK
Doç Dr. Y. ERGENEKON
En. ve Tabii Kay. Bakanı
K. İNAN
Köy işleri ve Koop. Bakanı
T. YÜCEL
Turizm ve Tan. Bakanı
I. C. EGE
Orman Bakanı
S. SAVCI
Kültür Bakanı
A. AKYOL
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II - 292
Çalışma Bakanı
Dr. I F. CUMALIOĞLU
İmar ve İskân Bakanı
M. R. KUTAN
Gençlik ve Spor Bakanı
A. Ş. EREK
Sosyal Güvenlik Bakanı V.
S. KILIÇ
17 Kasım 1977 — Sayı: 16116
RESMİ GAZETE
Sayfa: 5
Yönetmelikler
Ankara Belediye Başkanlığından:
Küşat ve Sınıf Tayin Yönetmeliğinin 5. maddesine ek bir fıkra eklenmesi
Hakkında Yönetmelik
M A D D E 1 — Kuşat ve Sınıf Tayin Yönetmeliğinin 5 nci maddesine aşağıdaki
fıkra eklenmiştir.
MADDE 5 — E K FIKRA
«Kuşat ruhsatı verildikten sonra durum Kuşat ve Sınıf Tayin İşleri Müdürlüğünce ilgili esnaf derneğine bildirilir. Bildirim giderleri müracatcıdan peşinen alınır.»
M A D D E 2 — B u yönetmeliği Belediye Başkanı yürütür.
M A D D E 3 — B u yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Ankara Belediyesi Sınırları İçerisinde Çalışacak Olan Minibüs (Küçük
Otobüslerin Faaliyetlerine Dair Yönetmelik
M A D D E 1 — Şehir İçinde çalışan minibüs yönetmeliğinin 5 ve 14 ncü maddeleri aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.
Madde 5 — Belediyece çalışmalarına izin verilen minibüslerin çalışacakları
bölgeler, bu bölgeler içerisindeki hat ve güzergahlar ile İndirme, bindirme, ilk hare­
ket ve son durak mahalleleri ve bu hatlarda çalışacak minibüslerin adetleri her yıl Şubat ayında Belediye Temsilcisinin Başkanlığında; Belediye Zabıta Müdürlüğü, Otobüs
İşletmesi Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü, İ l Trafik Müdürlüğü ile Ankara Mtaibüscüler Derneği ve (Ankara Umum Otomobilciler ve Şoförler, Derneği temsilcisinden
müteşekkil bir kurul tarafından tesbit edilir. B u kurul çoğunlukla karar (verir, oyların eşitliği halinde Belediye Temsilcisi i k i oy sayılarak sonuca (varılır. B u hatlarda
çalışacak minibüslerin adedi ile hatlarda hangi minibüslerin çalışacakları her yıl Şubat ayı içerisinde Belediye Encümenince kur'a çekilmek suretiyle tayin ve tesbit olu­
nur. Kur'a tarihi Belediye Zabıta Müdürlüğünün talebi üzerine Belediye Encümenince onbeş gün önceden tesbit edilerek Ankara Minibüscüler Esnafı Derneğine yazı ile
duyurulur. Dernek kur'a çekilişinde temsilci bulundurabilir.
Madde 14 — Yukarıdaki madde (hükümlerine aykırı hareket edenler, Beledi­
ye Zabıtasınca tanzim edilecek zapta dayanılarak Belediye Encümenince 1608 sayılı
Kanunun 3764 sayılı Kanunla (muaddel 1. maddesi gereğince cezalandırılırlar. Bu hareketlerinden ötürü bir yıl içinde aynı suçtan üç defa ceza alarak cezalan infaz edi­
len minibüs sahiplerinin ruhsatları minibüscüler Derneği mütalaası da alınmak suretiyle iptal edilir ve bu husus 1507 sayılı Yasa gereğince Minibüscüler Derneğine bildirilir. Ruhsatı iptal edilen minibüs için ödenen bir yıllık ruhsat harcı kadar harç de­
faten ve peşin olarak ödendiği takdirde bir defaya mahsus olmak üzere ruhsatı iptal
edilen minibüse Belediye Encümen kararı ile yeni ruhsat verilir.
M A D D E 2 — B u Yönetmelik değişikliğini Belediye Başkam yürütür.
M A D D E 3 — B u Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II -
293
Sayfa: 6
RESMÎ GAZETE
M ü ş t e r e k
17 Kasım 1977 — Sayı: 16116
K a r a r n a m e l e r
Başbakanlıktan:
Karar Sayısı : 19152
1 — Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı Sosyal Plânlama Dairesi Başkanı
İcen Börtücene'nın, aynı teşkilât 1 inci derece kadrolu Müsteşarlık Müşavirliğine 657
sayılı Kanunun değişik 68 inci maddesinin (B) bendi ve 76 ncı maddesi uyarınca atanması uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı Başbakan yürütür.
10/11/1977
CUMHURBAŞKANİ
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
S.
DEMİREL
Millî Eğitim Bakanlığından:
Karar Sayısı : 18935
1 — Açık bulunan Dördüncü Derece Kadrolu Birinci Sınıf Bakanlık Müfettişliklerine; İstanbul Gültepe Teknik ve Endüstri Meslek lisesi Tesviye Atelyesi Öğretmeni ve Müdürü Suphi Arzuman, Antalya Merkez Orta Okulu Din ve Ahlak Dersleri
Öğretmeni Veli Aldemir ile İzmir Dikili lisesi Resim - İ ş öğretmeni Yılmaz Gül tekinin
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 71 ve 76 ncı maddeleri uyarınca atan­
maları uygun görülmüştür.
2 — B u karan Milli Eğitim Bakam yürütür.
7/11/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
Milli Eğitim Bakanı
S. DEMİREL
N. MENTEŞE
Karar Sayısı : 18879
1 — İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çene Ortopedisi Kürsüsünde
açık bulunan 1. derece Profesör kadrosuna. Fakülte Kurulu tarafından seçilen ve seçimi Üniversite Senatosunca kabul edilen aynı Fakülte Çene Ortopedisi Kürsüsü Doçenti Dr. Necla Enünlü'nün 1750 sayılı Kanunun 24. maddesine göre alabileceği aylık­
la Profesör olarak terfian tâyini uygun görülmüştür.
2 — B u karan Milli Eğitim Bakanı yürütür.
7/11/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
S. DEMİREL
Milli Eğitim Bakanı
N. MENTEŞE
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II -
294
17 Kasım 1977 — Sayı: 16116
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 7
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından:
Karar Sayısı : 19106
1 — Açık bulunan 1 nci derece kadrolu Muş ili Sağlık ve Sosyal Yardım Mü­
dürlüğüne, Adana İli Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü Dr. Nevzat Arman'ın 657 sayılı
Kanunun değişik 76 ncı maddesi uyarınca naklen atanması uygun görülmüştür.
2 — B u kararı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakam yürütür.
7/11/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRÎ S. KORUTÜRK
Başbakan
Sağ. ve SOS. Yar. Bakanı
S. DEMİREL
C. GÖKÇEK
Karar Sayısı : 19107
1 — Açık bulunan 1 nci derece kadrolu Van İli Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğüne, Nevşehir İli Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürü Dr. Yusuf Ziya Solmaz'ın
657 sayılı Kanunun değişik 176 ncı maddesi uyarınca naklen atanması uygun görülmüştür.
3 — Bu kararı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yürütür.
7/11/19771
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
Sağ. ve Sos. Yar. Bakam
S. DEMİREL
C. GÖKÇEK
Karar Sayısı : 18929
1 — Açık bulunan 2 n d derece kadrolu Zatişleri ve (Muamelât Genel Müdür
Muavinliğine, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Yurt İda­
resi .İşletmesi Müdürü Ali Rıza Okur'un 657 sayılı Kanunun değişik 68 nci maddesi­
nin B bendi ve 74 ncü maddesi gereğince naklen atanması uygun (görülmüştür.
2 — B u karan Sağlık ve Sosyal Yardım »Bakanı yürütür.
7/11/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı
S. DEMİREL
C. GÖKÇEK
Karar Sayısı : 18866
1 — Açık bulunan 1 nci derece kadrolu Dış Münasebetler Dairesi Başkanlığı­
na, Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Uzmanı Mehmet Uygur Tazebay'ın 657 sayılı
Kanunun değişik 68 nci maddesinin (B) bendi ile 74 ncü maddesi uyarınca atan­
ması uygun görülmüştür.
2 — Bu karan Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı yürütür,
7/11/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı
S. DEMİREL
C. GÖKÇEK
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa . II - 295
Sayfa: 8
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 1977 — Sayı: 16116
Çalışma Bakanlığından:
Karar Sayısı : 19098
1 — Açık bulunan 6 nci derece kadrolu Teftiş Kurulu Başkanlığı Büro Şefliği­
ne bu başkanlık Büro Şefi Sevim Kıldokum'un 657 sayılı Kanunun 68 nci maddesinin
(A) bendi gereğince terfian atanması uygun görülmüştür.
2 — B u kararı Çalışma Bakam yürütür.
7/11/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
S. DEMİREL
Çalışma Bakanı
Dr. İ. F. CUMALIOĞLU
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından .Karar Sayısı: 18958
1 — Acık bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 1. dereceli Çorum Sanayi
ve Teknoloji Müdürü kadrosuna; Bakanlığımız 2. derece kadrolu Çorum Sanayi ve
Teknoloji (Müdürü Muhittin Özkara'nın, 657 sayılı Kanunun değişik 68. maddesinin
(B) bendi gereğince terfian tayini uygun görülmüştür.
2 — B u karan Sanayi ve Teknoloji Bakam yürütür.
7/11/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
Sanayi ve Tek. Bakanı
S. DEMİREL
O. ASİLTÜRK
Karar Sayısı : 19027
1 — Açık bulunan Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 4. dereceli Kamu İktisadi Teşebbüsleri Dairesi Başkanlığı Uzmanı kadrosuna; P . T . T . Genel Müdürlüğü
Şeflerinden Sadık Çatar'ın, 657 sayılı Kanunun değişik 16». maddesinin (B) bendi ve
74. maddesi gereğince naklen ve terfian tâyini uygun görülmüştür.
2 — B u karan Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
7/11/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
Sanayi ve Tek. Bakanı
S. DEMİREL
O. ASİLTÜRK
Karar Sayısı : 19026
I — Acık bulunan Teknik Hizmetler Sınıfındaki 2. dereceli Uzman kadrosuna..
Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel Direktörlüğü Mühendislerinden olup, İstanbul Sanayi Bölge Müdürlüğü emrinde çalışan Hüseyin Şerbetçi'nin 657 sayılı Kanunun değiYürütme ve İdare Bölümü Sayfa: II -
298
17 Kasım 1977 — Sayı: 16116
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 9
şik 68. maddesinin (B) bendi ile 74. madde gereğince naklen ve terfian tâyini uygun
görülmüştür.
3 — B u kararı Sanayi ve Teknoloji Bakam yürütür.
7/11/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
Sanayi ve Tek. Bakanı
S. DEMİREL
O. ASİLTÜRK
Karar Sayısı : 19025
1 — Acık bulunan Teknik Hizmetler Sınıfındaki 5. derece Y . Mühendis veya
Mühendis kadrosuna; Bakanlığımız Araştırma Plan-Proje Genel Müdürlüğü Mühendislerinden Seçgün Murat'ın 657 sayılı Kanunun değişik 66. maddesinin (A) bendi
gereğince terfian tâyini uygun görülmüştür.
2 — Bu kararı Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.
7/11/1977
CUMHURBAŞKANI
FAHRİ S. KORUTÜRK
Başbakan
Sanayi ve Tek. Bakanı
S. DEMİREL
O. ASİLTÜRK
Tebliğ
Gümrük ve Tekel Bakanlığından :
Gerek Bakanlığımıza intikal eden olaylardan ve gerekse çeşitli yurt içi yurt
dışı yayın organlarında neşredilen bilgilere göre kamu oyunda 19/9/1977 günlü
16059 sayılı Resmî Gazete'de neşredilen 7/13727 sayılı 16/8/1977 günlü Kararname
eki tek ve maktu vergi listesinin uygulanmasının yanlış yorumlara neden olduğu
anlaşılmıştır.
Bilindiği üzere, muteber bir pasaportla Türkiye'ye giriş yapan yolcuların
zat eşyasından, 1615 sayılı Gümrük Kanununun 10/2-a maddesine göre vergi alın­
mamaktadır. B u cümleden olarak yolcuların vergiye tabi olmıyan şahıslarına ait
eşyaların neler olduğu Bakanlığımızca Gümrük Yönetmeliğinin 23 nolu ekiyle
açıkça tespit edilmiş olup bu eşyalar ş u n l a r d ı r :
1 — Giyinip kuşanmasına, kullanmasına ve süslenmesine ait eşya (İç çama
ş ı r l ı n gömlek kravat, elbise, rop, palto, manto, şapka, ayakkabı, toka, düğme,
küpe, bilezik, yüzük ve birer adet cep ve kol saati gibi.)
2 — Okumasına ve yazmasına ait eşya (Kitap, mecmua, kurşun ve mürek­
kepli kalem, kâğıt, defter, yazı takımı - Kristal, gümüş ve kıymetli madenlerden
olanlar hariç- gibi.)
3 — B i r adet portatif yazı makinası,
4 — Spor yapmasına mahsus eşya (Spor alet ve edevatının ayrı cinsten birer
takımı ile jimnastik aletlerinden birer adet).
5 — Müzik aletlerinden birer adet (Keman, vivolensel, mandolin, gitar, flüt,
saksafon, tambur, ud gibi) (Org, piyano ve harb ile elektro olanlara ait cihazlar
hariç olmak, en çok 3 adedi geçmemek ve çalmayı bilmek şartıyle),
6 — B i r adet fotoğraf makinası, dolu filmleri ve boş filmlerinden on adedi
ile fotoğraf makinasına mahsus küçük mikvasta bir adet büyütme cihazı,
7 — Bir adet dürbün (Kılıfı ile birlikte).
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa : II -
297
Sayfa: 10
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 1977 — Sayı: 16116
8 — Bir adet elde taşınabilen ve herhangi bir elektronik cihazla kombine
bulunmayan alıcı portatif radyo,
9 — On adet değişik bestelerden plak ile on adet teyp kaseti ve bandı,
10 — Bir adet 8 mm, ye kadar alıcı ve gösterici sinema makinası ile dolu
filmleri ve boş filmlerinden on adedi,
11 — Bir adet el feneri,
12 — Bir adet elde kullanılan saç kurutma makinası,
13 — Bir adet küçük masaj aleti,
14 — Bir adet slayt göstermeye mahsus projeksiyon cihazı,
15 — Yolculuk esnasında kullanılmaya mahsus battaniye, yastık, şilte
ve
seccade (1,5 metre kare yüz ölçümünde veya 1x1,5 metre boyutlarında bulunmak,
ipekli olmamak kaydıyla),
16 — Yolculukta yenebilecek az miktarda yiyecek ve içecek maddeleri ile
bunlara ait tabak, çatal, kaşık, tencere, fincan, bardak ve termos gibi),
17 — Çocuk yolcuya mahsus oyuncaklardan birer adet,
18 — Çocuk yolcuya mahsus bir adet çocuk arabası,
19 — Çocuk yolcuya mahsus bir adet bisiklet (24 janta kadar olanlar, 24
jant dahil),
20 — Hasta yolcuya ait portatif koltuk, araba ve ilâçları,
21 — 200 adet sigara veya 50 adet yaprak sigarası veya 200 gram kıyılmış
tütün ile 200 yaprak sigara kâğıdı veya 200 gram pipo veya ağız tütünü 200 gram
tömbeki veya 50 gram enfiye (Bu maddeler - sigara kâğıdı hariç- yukarıki miktar­
lardan fazla ise, fazlalık yolcu tarafından bildirilmek şartıyla, en çok 1 kiloya ka
dar gümrük vergisi ve diğer vergi ve resimlerinden başka Gider Vergisinin tü­
zükle belirtilecek katı alınmak suretiyle yurda sokulabilir.
22 — 250 gram kahve (Bu miktarın dışında 1 kilogram kahvenin gümrük
vergi ve resimleri ödenerek ithali mümkündür),
23 — Yolculuk sırasında kullanmaya mahsus Tekele tabi ispirto ve ispirtolu
içkilerden 1 litreye kadar ve içinde ispirto bulunan kolonya, lavanta ve esanslarla
benzeri kokulu maddelerden, başka başka cinsten olmak ve miktarı 1 litreyi geç
memek kaydıyla en çok 3 litresi (Kabların ağzı açık bulunmak kaydıyla), vergili
ve vergisiz olarak yolcu beraberinde yurda sokulan miktarın toplamı şaraplarda
10, diğer ispirto ve ispirtolu içkilerde 5 litreyi geçemez.
Ayrıca, yine aynı Kanunun 10/2 -b maddesindeki «Yolcuların ve nakil vasıtaları hizmetlilerinin beraberlerinde getirdikleri ve seyahat sürelerine göre kıy­
metleri Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilecek hediyelik eşyanında vergiden
istisna edileceği» hükmüne dayanılarak çıkarılan 4/8/1975 günlü, 7/10461 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararına göre de, yolcu beraberinde getirilen FOB değeri 2.000
TL. lık hediyelik mahiyetteki eşyaya muafiyet uygulanması devam edegelmektedir.
Yolculara tanınan bu muafiyetler dışında yukarıda bahsedilen 7/13727 sayılı
16/8/1977 tarihli Kararname mevzuu tek ve maktu vergi sistemi ile yeni bir vergi
getirilmemekte 26/1/1973 günlü, 7/5684 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan tek ve
maktu vergiye tabi eşya listelerinin kapsamı genişletilmekte ve bu sistemde bü­
tün Gümrük Kapılarında aynı eşyadan aynı miktarda vergi alınmak suretiyle ver­
gi adaletine uygun ve yukarıda belirtilen zat eşyası muafiyeti ile hediyelik eşya
muafiyeti limitleri dışında kalan, Bedelsiz ithal limiti dahilindeki eşyaların kolay­
lıkla ve süratle ithali temin edilmiş bulunmaktadır.
Gazete sütunlarında «Mendilden de artık vergi almıyor» tarzındaki beyan
ve ifadeler işin yanlış anlaşılmasından doğan görüşlerdir.
B u sistem ile listeye dahil eşyaların gümrük vergilerinin hesaplanması (Ta­
hakkuku) yönünden Gümrük İdarelerine dolayısiyle vatandaşlara büyük bir kolaylık getirilmiştir.
Tebliğ olunur.
Yürütme ve İdare Bölümü Sayfa
II-298
T.C.
Resmî Gazete
Kuruluş Tarihi : (7 Teşrinievvel 1336) - 7 Ekim 1920
r
17 K a s ı m
PERŞEMBE
1977
Sayı :
16116
J
İLÂN BÖLÜMÜ
İLANLAR
PTT Genel Müdürlüğünden:
1 — 6.400.000,— TL. keşif bedelli Konya PTT Paket binası inşaatı kapalı zarf
usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Geçici t e m i n a t ı : 205.750,— TL. dır.
2 — Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Başkanlığın­
da ve Konya PTT Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir.
i — Eksiltme 1/12/1977 Perşembe günü saat 16.00 da Genel Müdürlük Ek­
siltme Kurulunca yapılacaktır.
4 — İsteklilerin 28/11/1977 Pazartesi günü saat 17.30 a kadar eksiltme şart­
namesinin 12. maddesinde istenilen belgeler ve müteahhitlik karnesi aslı ile Genel
Müdürlüğe başvurarak iştirak belgesi almaları gerekmektedir.
* — Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarını, eksiltmenin yapılacağı günü
saat 15.00 e kadar İhale Komisyonu Başkanlığına tevdii edilmek üzere Yapı İşleri
Dairesine makbuz mukabilinde vermeleri gerekmektedir.
6 — Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte
serbesttir.
17798/M
Ayaş Kaymakamlığından:
1 — Ayaş Gökler Köyü Kütüphanesi ikmal inşaatı işi 2490 sayılı Kanunun
31 inci maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — îşin keşif bedeli 225.000,— TL. dır.
3 — Eksiltme 29/11/1977 Sah günü saat 15.00 de Kaymakamlık makamında
yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Ayaş Halk Eğitim Merkezi Mü­
dürlüğünde mesai saatlerinde görülebilir.
'5 — Eksiltmeye girebilmek için:
a) 12.500,— TL. geçici teminatını,
b) 1977 yılı Ticaret ve Sanayi Odası vesikası,
c) Müracaat dilekçesi ile birlikte keşif bedeli kadar iş yaptıklarına ilişkin
iş bitirme belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları şarttır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 29/11/1977 Salı günü saat 14.00 e kadar
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi ilimiz Bayındırlık Müdürlüğünden alınacaktır.
8 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
9 — Keyfiyet ilân olunur.
18550 / 1-4
Sayfa: 12
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 1977 — Sayı : 16116
MİLLİ
PİYANGO
9 KASIM 1977 ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE LİSTESİ
Çekildiği Yer : Ankara - Çekiliş Tarihi: 9/Kasım/1977 Saat: 13.30
827680
Numara
3.000.000
Lira
3.000.000
Lira
Numara
444765
Numara
1.000.000
Lira
397516
Lira
Numara
500.000
342686
Numara
500.000
Lira
830864
İkiyüzbin (200.000) Lira İkramiye Kazanan Numaralar:
173453, 179931, 354461, 918923.
Yüzbin (100.000) Lira İkramiye Kazanan Numaralar:
583694, 720918, 773641, 823497, 864293, «68067, 909820, 977164.
Ellibin (50.000) Lira İkramiye Kazanan Numaralar :
124010, 209097, 210318, 315711, 360346, 360678, 404218, 508525, 511007.
569208, 596488, 724837, 737587, 741207, 742810, 744179, 827652, 882678
911162, 961319.
Yirmibin (20.000) Llira İkramiye Kazanan Numaralar :
021379, 031509, 139194, 154562, 177187, 209401, 247988, 296916, 318676.
367432, 368962, 400224, 464921, 479160, 489873, 516997, 524734, 532937.
565287, 572879, 599286, 600143, 606147, 608031, 648827, 650056, 657367
665158, 676039, 704771, 711676, 715083, 789817, 799392, 881516, 889096.
908369, 942429, 978794, 996900.
Onbin (10.000) L i r a İkramiye Kazanan Numaralar :
002906, 068543, 087492, 094625, 098536, 135686, 164567, 166604, 177997.
184306, 219929, 233801, 242012, 243765, 244429, 250998, 270748, 290310.
299032, 306124, 306352, 313587, 358749, 365094, 382767, 388687, 409752.
416613, 445152, 447340, 450072, 450263, 450296, 450987, 458235, 509971.
510963, 511083, 525185, 535247, 538265, 554031, 567665, 598160, 609400.
615859, 628957, 649768, 658803, 671216, 678509, 684261, 694599, 705241.
718060, 719237, 726105, 732875, 735135, 745895, 756004, 815899, 817474.
828221, 836846, 847759, 856085, 863876, 874834, 890931, 891569, 902965.
922865, 933728, 946335, 963034, 976358, 980129, 980942, 993359.
Son Beş Rakamına Göre B i n (1000) Lira İkramiye Kazanan Numaralar:
00131, 00269, 01816, 02065, 02115, 03956, 08520, 10610, 11016.
11103, 12153, 13400, 14110, 14943, 14985, 15137, 16455, 18009.
18340, 19537, 21835, 25558, 26740, 26967, 27723, 27997, 28545.
29063, 29508, 31847, 35554, 37843, 38832, 39596, 40905, 41205.
44025, 47224, 47245, 47419, 48471, 48791, 48799, 49257, 49305.
50459, 50472, 50479, 51464, 52171, 52953, 53517, 53609, 54035.
54770, 56812, 58508, 58930, 59092, 60382, 61321, 61408, 62308.
63929, 65778, 66558, 66653, 67351, 68077, 68786, 71663, 72009.
72132, 72749, 73055, 74933, 75510, 77317, 77785, 78945, 79202.
79486, 80234, 80882, 81866, 82961, 83123, 85456, 85608, 85666.
«8755. 88968, 92219, 92884, 93502, 95169, 96017, 98131, 99301.
99572.
Son Dört Rakamına Göre Dörtyüz (400) Lira İkramiye Kazanan Numara!
0511,
0801
0971,
0953,
1015,
1820,
1972,
2440,
2477.
2839,
3619,
3633,
4042,
4013,
5006,
5272,
5294,
5416.
5445,
6016,
6199,
6284,
6835,
7389,
7473,
7903,
7934.
8566,
9531,
9808.
17 Kasım 1977 — S a y ı : 16116
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 13
Son Üç Rakamına Göre Üçyüz (300) L i r a İkramiye Kazanan Numaralar:
086,
225,
287,
477,
901.
Son İki Rakamına Göre İkiyüz (200) Lira İkramiye Kazanan Numaralar:
18,
33,
66,
89.
Son B i r Rakamına Göre Altmış (60) L i r a İkramiye Kazanan Numaralar:
Son rakamı 3 üç olanlar
Son rakamı 7 yedi olanlar,
Yirmlbin (20.000) Lira Teselli İkramiyesi Kazanan Numaralar:
027680, 127680, 227680, 327680, 427680, 527680, 627680, 727680, 807680.
817680. 820680, 821680, 822680, 823680, 824680, 825680, 826680, 827080.
827180, 827280, 827380, 827480, 827580, 827600, 827610, 827620, 827630.
827640, 827650, 827660, 827670, 827681, 827682, 827683, 827684, 827685.
827686, 827687, 827688, 827689, 827690, 827780, 827880, 827980, 828680.
829680, 837680, 847680, 857680, 867680, 877680, 887680. 897680, 927680.
Onbin (10.000) L i r a Teselli İkramiyesi Kazanan Numaralar:
044765, 144765. 244765, 344765, 404765, 414765, 424765, 434765, 440765.
441765, 442765, 443765, 444065, 444165, 444265, 444365, 444465. 444565.
444665, 444705. 444715. 444725, 444735, 444745, 444755, 444760. 444761.
444762, 444763, 444764, 444766, 444767, 444768, 444769, 444775, 444785.
444795 444865, 444965, 445765, 446765, 447765, 448765, 449765, 454765.
464765, 474765, 484765, 494765, 544765, 644765, 744765, 844765, 944765.
Dörtbin (4.000) Lira Teselli İkramiyesi Kazanan Numaralar:
(W7516, 197516, 297516, 307516, 317516, 327516, 337516, 347516, 357516.
367516, 377516, 387516, 390516, 391516, 392516, 393516, 394516, 395516.
396516, 397016, 397116, 397216, 397316, 397416, 397506, 397510, 397511.
397512, 397513, 397514, 397515, 397517, 397518, 397519, 397526, 397536.
397546, 397556, 397566, 397576, 397586, 397596, 397616, 397716, 397816.
397916, 398516, 399516, 497516, 597516, 697516, 797516, 897516, 997516.
Tam biletler tamamını, yarım biletler yansım, çeyrek biletler dörtte birini
alırlar.
18581
Manisa Belediyesinden:
1 - - Belediyemizce Şehrimiz Eski Ota Garajında yapılacak olan Bahçıvan
Tezgahlan İnşaatı işi 2490 sayılı kanun hükümlerine göre kapalı zarf suretiyle ek­
siltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltmesi 29/11/1977 Salı günü saat 1630 da Belediyemiz Encümeninde
yapılacaktır.
3 — İşin keşif bedeli 142.186,26 Liradır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar mesai saatleri dahilinde Fen İşleri
Müdürlüğünde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için;
a) 8.350,— Liralık geçici teminatım,
b) 1977 yılma ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini,
c) Müracaat dilekçeleri ile birlikte Bayındırlık Bakanlığından almış olduk­
ları (C) grubundan müteahhitlik karnesi veya bu işe mümasil bir iş yaptığına dair
resmi yeterlik belgesini teklif mektuplan ile birlikte zarfa koymalan lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarım ihale saatinden 1 saat evvel makbuz kar­
şılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Yeterlik belgesi alınması için en son müracaat tarihi 28/11/1977 Pazar­
tesi günü mesai saati sonuna kadardır.
> — Telgrafla müracaat ve postadaki vaki gecikmeler kabul edilmez.
18494/44
Sarfa: 14
RESMİ GAZETE
17 Kasım 1977 — Sayı: 16116
Eskişehir Asliye 3. Hukuk Hâkimliğinden :
1976/572
Emine Dönmez tarafından Ömer Dönmez aleyhine açılan boşanma davası se­
bebiyle;
Davalının adresi yapılan aramalara rağmen bulunamadığından davalının du­
ruşmasının bırakıldığı 21/12/1977 günü saat 9 d Eskişehir Asliye 3. Hukuk Mahkemesi
salonunda hazır bulunması veya bir vekille kendisini temsil ettirmesi aksi taktirde
davasının gıyabında devam edeceği davalı Ömer Dönmez'e gıyap kararı yerine ge­
çerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
18662
1976/67
Hülya Akuç vekili Av. Kutlu Vardar tarafından Selçuk Akuç aleyhine açılan
boşanma davası sonunda;
istanbul Fatih - Şehremeni ö r d e k Kasap Mahallesi hane 39, cilt 3, sahife 54 de
kayıtlı İbrahim Hakkı kızı Penbe'den olma 2/3/1951 doğumlu Hülya Akuç ile aym
hanede kayıtlı Mehmet ve Melahat'tan olma 1943 doğumlu Mehmet Selçuk Akuç'un
M . K . 134 maddesi gereğince boşanmalarına davalı hakında 142. maddenin tatbikine
mahal olmadığına peşin alınan harçtan 15 lira harcı olarak icrai muhsubuna, da­
vacı taıafından yapılan 457 lira Mahkeme masrafının davalıdan alınarak davacıya
verilmesine, avukatlık ücret tarifesi gereğince 1000,— TL. ücreti vekaletin davalıdan
alınarak davacıya verilmesine temyizi kabil olmak üzere verilen karar davacı veki­
linin yüzüne karşı davalının gıyabında açıkça okunup anlatılmakla davalının 15 gün
tebliğ, 15 gün temyiz olmak üzere bir ay içinde kanun yoluna başvurmadığı taktirde
hükmün kesinleşeceği davalıya karar yerine geçerli olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
18663
•
Çorlu Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1977/78
Davacı Köy İşleri Bakanlığı Av. Mustafa Akkan tarafından davalı Hasan Sö­
ğüt aleyhine açılmış bulunan iptal tescil davasının yapılmakta olan yargılaması sıra­
sında :
Davalıya Çorlu'nun Ahımehmet Köyü 2142 parsel sayılı gayrimenkul 4753 sa­
yılı yasa uyarınca verilmiş olup davalı bunu harici senetle Celil Akgül isimli şahsa
sattığından davalı adına kaydın iptali ile davacı adına tesciline karar verilmesi isten­
mekte olup, davalıya çıkarılan tebligat bila tebliğ dönmüş olup yapılan tahkikata
rağmen davalının adresi tespit edüemediğinden ilânen tebligat icrasına karar ve­
rildiğinden duruşmanın atılı bulunduğu 16/1/1978 günü saat 9 da duruşmada bizzat
hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi aksi taktirde hakkında
gıyap karan çıkanlacağı hususu davetiye yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ
olunur.
18657
Mustafakemalpaşa Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1976/673
Davacı Çeltikçi Köyünden Mehmet Saka tarafından daıvalı Yeter Saka aleyhine
açılan boşanma davasında:
Mustafakemalpaşa Asliye Hukuk Mahkemesinin 7/9/1977 tarih ve 1976/673 Esas
ve 1977/319 sayılı ilâmı ile tarafların boşanmalarına ve Medeni Kanunun 142. maddesi
gereğince davalının bir yıl müddetle evlenmekten memnuniyetine karar verilmiş olup,
davalıya davetiye ve gıyap kararının ilânen tebliğ edildiği, ilâmında ilânen tebliğine
karar verilmiş olduğundan, işbu Uâmın Resmî Gazete ile ilânı ilâm yerine kaim olmak
üzere ilânın tebliğ olunur.
18820
17 Kasım 1977 — Sayı: 16116
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 15
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden :
MUHTELİF HURDA M A L Z E M E SATILACAKTIR
Kurumumuza ait olup, aşağıda müfredatı kayıtlı 11 kalem muhtelif hurda mal­
zeme kapalı zarfla teklif almak suretiyle satışa arz edilmiştir.
Şartnameleri Kurum'un Genel Müdürlük Malzeme Satış, Kırıkkale Bölge ve is­
tanbul Şube Müdürlüklerinden temin edilebilir.
Teklifler ihale günü en geç saat 14.00'de Genel Müdürlük Malzeme Satış Şubesi
Müdürlüğüne verilecektir.
Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
Malzemenin
cins ve park <No. su
76-000 «Topsat 995»
Şahmerdan hurdası (Elektrik
motoru ile) kapasite vurma
basıncı 500 Kg./cm
77-112 «Topsat 1155»
1 - 1« S i l . yıldız tipi diesel napier deltic marka T 18 ••37 K
motor.
2 - 18 S i l . yıldız tipi diesel napiel deltic marka T 18 -37 K
motor.
3 - 18 S i l . yıldız tipi dieseı napiel deltic marka T 18- 37 K
motor.
4 - 18 S i l . yıldız tipi diesel napiel deltic marka T 18- 37 K
motor.
75-119 «Topsat 980»
Muhtelif
tezgah
hurdaları.
2 - Greenwdod Batleyld leeds
tezgâh.
3 - Greenwdod Batleyld leeds
tezgah.
4 - Greenwdod Batleyld leeds
tezgâh.
5 - Greenwdod Batleyld leeds
tezgâh.
6 - Greenwdod Batleyld leeds
tezgâh.
7 - Greenwdod Batleyld leeds
tezgâh.
Miktarı
Adet
1
Bulunduğu yer
Muv. Tem.
TL.
İh. tarihi
Kırıkkale Hurda
Şantiyesi
30.000
Kırıkkale Hurda
Şantiyesi
7.500
Kırıkkale Hurda
Şantiyesi
7.500
»
Kırıkkale Hurda
Şantiyesi
7.500
»
Kırıkkale Hurda
Şantiyesi
7.500
»
1
Hurda İşit. Miid.
10.000
»
1
Hurda İşit. Müd.
10.000
»
1
Hurda tşlt. Müd.
10.000
»
1
Hurda tşlt. Müd.
10.000
»
1
Hurda işit. Müd.
10.000
»
1
Hurda tşlt. Müd.
10.000
»
18324 / 1-1
30/11/1977
2
1
1
1
1
Y S E 5. Bölge Müdürlüğünden:
1 — Müdürlüğümüz dahili içmesuyu hizmetlerinde kullanılmak üzere 6200 sa­
yılı Kanunun 34/4 maddesi uyarınca vana ve düz flanş satın alınacaktır.
2 — Tahmini keşif bedeli 47.145,— TL. sidir.
3 — Geçici teminat 3.000,— T L . sidir.
4 — Teklifler en geç 21/11/1977 günü saat 10.00 kadar Komisyon Başkanlığına
verilecektir.
6 — Malzemelere ait teknik şartname Satm Alma Komisyon Başkanlığından
temin edilebilir.
6 — Satm alma 21/11/1977 günü saat 11.00 de Lodumlu Tesisleri (Eskişehir
yolu Ankara'dan 9 K m . mesafede) Bölge Müdürlüğü binasında yapılacaktır.
18837 / 1-1
S a r f » : 1«
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 1977 — Sayı: 16116
Bayındırlık Bakanlığı Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Ge­
nel Müdürlüğünden:
1 — Limanlar İnşaatı İskenderun Bölge Müdürlüğü hudutları içerisinde, İs­
kenderun Limanı Serbest Bölge Yollan ve Askeri U m a n İkmal İnşaatı işi 527, 6237
ve 7305 sayılı Kanunlar gereğince kapalı zarf içinde birim fiyatlar üzerinden eksilt­
me sureti ile, müteahhit nam ve hesabına ihaleye çıkartılmıştır.
2 — Söz konusu işin tahminî 'keşif bedeli 13.046.517 TL. dır.
3 — Eksütme 8/12/1977 günü saat 15.00 de Demiryollar, Limanlar ve Hava
Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Karayolları Sitesi (B) Blok Yücetepe - Ankara
adresinde toplanacak İhale Komisyonunda yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak mezkûr Genel Müdürlükte (Müşterek
Teknik Hizmetler Daire Başkanlığında) görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin:
A — Bayındırlık Bakanlığı namına 405.146 T L . lık geçici teminatlarını,
B — 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odası belgesini,
C — Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri (Eksiltme şartnamesinde be­
lirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan)
C.l — Sermaye ve kredi olanaklarım bildiren malî durum bildirisi ve bunu
belirten banka referansını,
C.2 — Teknik personel beyannamesini,
C.3 — Yapı araçları bildirisini,
C.4 — Dilekçenin veriliş tarihinde (iş bitirme belgelen ile beyan edilen) bitir­
miş olduğu işlerle elinde bulunan işleri durumları ile açıklayan taahhüt bildirisini,
C.5 — Bayındırlık Bakanlığından almış oldukları (B) grubundan en az tah­
mini keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesini,
ibraz etmelerini ve yukarıda C . l - C.5 maddelerinde zikredilen belgelerin tetkik ne­
ticesinde Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Eksütmeye Girme Belge Komisyonundan alacakları eksütmeye girme belgesini,
Aşağıda (8) inci maddede verileceği bildirilen eksiltme dosyasının her sahifesini imzalayarak,
Teklif mektupları ile birlikte kapalı zarfa koymaları lâzımdır.
6 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat
tarihi 1/12/1977
Perşembe günü mesai saati sonuna kadardır.
7 — İştirak belgesi, benzer bir işi yapıp bitiren ve mali imkânları ile tecrübe­
leri bakımından Bakanlıkça yeterli görülen firmalara verilecektir.
8 — İhaleye iştiraki yeterli görülen firmaların eksiltmeye girme belgesi ile
bu işe ait ücretsiz verilecek eksiltme dosyası «Demiryollar, Limanlar ve Hava Mey­
danları İnşaatı Genel Müdürlüğü (Müşterek Teknik Hizmetler Dairesi Başkanlığın­
dan, Karayolları Sitesi (B) Blok Yücetepe - Ankara» adresinden 5/12/1977 Pazartesi
günü saat 10.00 dan itibaren müracaat üzerine verilecektir.
9 — İstekliler teklif mektuplannı 8/12/1977 günü saat 14.00 e kadar makbuz
karşılığında .İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
10 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
18839 / 4-1
—
TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayü Müessesinden:
'(Cem'an (50380) K g . işlenmiş ve yarı işlenmiş çelik döküm parçaları imal
ettirilecektir
1 — Müessesemiz ihtiyacı için (GS 45) ve A48 M3S (E46+GP+)
Malzeme
Standardına göre ceman (50380) K g . işlenmiş ve yarı işlenmiş muhtelif çelik döküm
parçalan
17 Kasım 1977 — Sayı: 16116
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 17
(Besim, teknik şartname, tip mukavele ve eksiltme şartnamesine göre kapalı
zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak imal ettirilecektir.
2 — Eksiltmesi S/12/1977 tarih Pazartesi günü saat 14.00 de Müessesemiz Alım
Satım Komisyonluğunda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 7 sidir.
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını
eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz acuna göndermeleri veya
bizzat getirmeleri gerekmektedir.
5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvak­
kat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir.
6 — B u işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edi­
lebileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir.
7 — K L J & S . eksiltme ve arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etme­
mekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir.
16635 / 2-1
11 kalem muhtelif çelik döküm parçaları imal etirilecektir
1 — Müessesemiz ihtiyacı için(OS 38, 45, 52) ve (GS-C 15 veya 25) malzeme
standartlarına göre (11) kalem muhtelif çelik döküm ve elektromanyetik çelik dök­
me parçaları
Resim, teknik şartname, tip mukavele ve eksiltme şartnamesine göre kapalı
zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak imal ettirilecektir.
2 — Eksiltmesi 5/12/1977 tarih Pazartesi günü saat 14.30 da Müessesemiz Alım
Satım Komisyonluğunda yapılacaktır.
<3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 7 sidir.
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarım
eksütmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya
bizzat getirmeleri gerekmektedir.
5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvakkat
teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir.
6 — Bu işle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edile­
bileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektr.
7 — E . L. M. S. eksiltme ve artırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip (etme­
mekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir.
18636/2-1
1440 adet süindir gömleği imal etirilecektir
1 — Müessesemiz ihtiyacı için kromlu perlitik dökme demirden mamul yan
İşlenmiş ceman 1440 adet silindir gömlekleri
Resim, teknik şartname, tip mukavele ve eksiltme şartnamesine göre kapalı
zarfla eksiltme suretiyle teklif alınarak imal ettirilecektir.
2 — Eksiltmesi 6/12/1977 tarih Salı günü saat 14.00 de Müessesemiz Alım Sa­
tım Komisyonluğunda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat teklif tutarının % 7 sidir.
4 — Taliplerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarını
eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya
bizzat getirmeleri gerekmektedir.
5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvak­
kat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir.
6 — B u İşle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edi­
lebileceği gibi istenildiğinde posta ile de gönderilecektir.
7 — E X . M . S . eksiltme ve arttırma mevzuunu teşkil eden işi İhale edip etme­
mekte veya kısmen etmekte ve tercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir.
18637 / 2-1
Sarfa: 18
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 1977 — Sayı: 16116
PTT Genel Müdürlüğünden:
İNŞAAT İLÂNI
1 — 4.258.000 TL. keşif bedelli Araklı PTT. Santral binası inşaatı kapalı
zarf
usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
Geçici teminatı: 141.490 TL. dır.
2 — Eksiltme dosyası Genel Müdürlüğümüz Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında
ve Trabzon PTT. Bölge Başmüdürlüğünde görülebilir.
3 — Eksiltme 13/12/1977 Salı günü saat 16.00'da Genel Müdürlük Eksiltme Ku­
rulunca yapılacaktır.
4 — İsteklilerin 9/12/1977 Cuma günü saat ;7.30'a kadar eksiltme şartnamesinin
12. maddesinde istenüen belgeler ve müteahhitlik karnesi aslı ile Genel Müdürlüğe
başvurarak iştirak belgesi almaalrı gerekmektedir.
5 — Taliplerin bu işe ait teklif mektuplarım, eksiltmenin yapılacağı günü saat
15.00'e kadar ithale Komisyonu Başkanlığına tevdii edilmek üzere Yapı İşleri Dairesine
makbuz mukabilinde vermeleri gerekmektedir.
6 — Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine ihale etmekte
serbesttir.
18638 / 2-1
T. C. Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığından:
İ l i : Muğla, İlçesi: Köyceğiz, Köyü veya mevkü : Otmenler, Madenin cinsi:
Krom, Ruhsatnamenin tarihi: 7/3/1964, Numarası: İR. 85 tecditli.
HUDUTLARI :
Kuzeyi: Eğridere Gökçay telâki noktasından başlayıp, İspili tepesi beton sü­
tunundan geçerek Gömele Dağı tepesi betonuna kırık hat.
Doğusu: Gömele Dağı tepesi beton sütunundan Büğüncük tepesi beton sütu­
nuna doğru hat.
Güneyi: Büğüncük Tepesi beton sütunundan Mizana tepesi beton sütununa
doğru hat.
Batısı: Mizana tepesi beton sütunundan başlayıp (Göksuak) tepesi beton sü­
tunundan geçerek hudut başlangıcı olan Eğridere Gökçay telâki noktasına kırık hat.
Yukarıda mevkii, cinsi ve hudutları yazılı bulunmuş Krom madeni için Köy­
ceğiz Kromları İşletmesi Anonim Şirketi uhdesine (15) yıl müddetle tecdiden İşlet­
me Ruhsatı verilecektir.
İtirazı olanların bu ilânın gazete'de ilk yayınlandığı tarihten itibaren onbeş
gün içinde bir dilekçe ile Bakanlığımıza müracaat eylemeleri lâzım geldiği, bu müd­
detin hitamından sonra vukubulacâk itirazların kabul edilmiyeceği 6309 sayılı Maden
Kanununun 55 inci maddesi gereğince ilân olunur.
18838 / 2-1
T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünden:
Bankamız ihtiyacı için (150.000) adet klâsik tip madeni kulplu kumbara yap­
tırılacaktır.
Bu işe ait umumî ve hususî şartnameler Genel Müdürlükte (Halkla İlişkiler
Müdürlüğünden), istanbul'da Karaköy ve İzmir'de İzmir Şubemizden alınabilir.
Teklifler kapalı zarfla ve şartnamelerde istenilen belgelerle birlikte 29/ll/iy77
Salı günü saat 12.00 ye kadar Ankara'da Genel Müdürlük (Halkla İlişkiler Müdürlü­
ğüne) tevdü edilecektir.
Bankamız 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanununa tabi olmadığından
ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine vermekte serbesttir.
Postada vaki olan gecikmelerden dolayı herhangi bir hak iddia edilemez
18834 /1-1
17 Kasrnı 1977 — Sayı: 16116
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 1»
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
Tahminî bedeli 1.290.450,— TL. geçici teminatı 52.464,— TL. olan 77-2605-1 dos­
ya numaralı 57 kalem matkap uçları ve punta matkaplarının imal ettirilerek satm
alınması 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye
konulmuştur.
Eksiltmesi 5/12/1977 Pazartesi günü saat 16.00 da Ankara'da Karayolları Genel
Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğünde yapılacaktır. Şartnamesi bir dilekçe ile
aynı yerden 25,— TL. bedelle alınabilir.
İstekliler 1977 yılı vizesi yapılmış Ticaret Sanayi Odası veya Esnaf Belgesini
geçici teminat mektup veya makbuzunu, teknik şartnamede istenen belgeleri alman
şartnamanin her sahifesini imza ederek dış zarf içine koymak şartı ile hazırlayacak­
ları teklif mektuplarını eksiltme saatinden bir saat evveline kadar makbuz mukabi­
linde Komisyon Başkanlığına vereceklerdir. Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
Duyrulur.
18840 / 4-1
9
M . K . E . Makina Sanayii M-üessesesinden :
Müessesemiz ihtiyacı için 45608 Kg. 0,5x875x2100 mm. Ve 105108 Kg. 0,5x875x2900
mm. eto'atlarında oluklu galvanizli sac alınacaktır.
Teknik şartname aşağıdaki adresten temin edilebilir. Teklifler en geç 18/11/1977
günü Müessesemiz Haberleşme Servisine verilmiş olacaktır.
Müessesemiz 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir.
18326 / 1-1
Yol Bakım Greyderinde kullanılacak olan 100 adet bıçak çevirme dişli kutusu,
100 adet üçlü hidrolik kumanda valfı, 100 adet direksiyon dişli kutusu imal ettirile­
cektir.
Teknik şartname, teknik resim ve teklif isteme mektubu aşağıdaki adres'mizden
temin edilebilir.
Teklifler en geç 1/12/1977 tarihine kadar Müessesemiz Haberleşme Servisine ve­
rilmiş olacaktır.
Müessesemiz 2490 sayılı Kanun hükümlerine tabi değildir.
18327 / 1-1
•
Ankara Elektrik, Havagazı ve Otobüs lîşletme Müessesesi Genel Müdürlüğünden
(E. G. O.) :
1 — Kuruluşumuzca:
25.000 adet izolatör E-80
5 000 adet izolatör E-95
1.500 adet izolatör E-95.2
önerge alma suretiyle satın alınacaktır.
2 — İlgililer hazırlıyacakları önergelerini 27.750 TL. geçici güvence ile birlikte
28/11/1977 Pazartesi günü saat 17.30'a dek Kuruluşumuz Yazı ılşleri Müdürlüğüne vere­
cekleredir.
3 — B u işle ilgili şartlaşmalar Kuruluşumuz Ticaret Müdürlüğünden ücretsiz alı­
nabilir.
4 — Güvence verilmeyen önergeler değerlendirilmeyecektir.
5 — Kuruluşumuz isterse kısmî sipariş yapabilir.
6 — Her türlü gecikmeler ile telgrafla yapılacak önergeler kabul edilmez.
7 — Kuruluşumuz 2490 sayılı Yasaya bağlı değildir.
18328 / 1-1
Sayfa: 20
RESMİ GAZETE
17 Kasım 1977 — S a y ı : 16116
TKİ Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi Müdürlüğünden:
KÖMÜR TAHMİL • TAHLİYE HİZMETİNİN İHALESİNE AİT İLÂN
1 — istanbul Şubemiz namına gelecek olan takriben 230.000 ton tas kömürü,
Devlet Ve Özel Sektör Linyit kömürleri ve gerekirse kok ve kok tozlarının (Deniz­
cilik Bankası ve TCDD inhisarı dışında kalmak şartı ile) deniz ve kara vasıtaların­
dan tahliyesi, depolara taşınması, tahliyesi, istifi ve depolar dahilinde aktarılması,
depolardan depolara yapılacak kara ve deniz nakliyeleri, müşterilerin kara ve deniz
vasıtalarına yüklenmesi hizmetleri, şartnamesi gereğince kapalı zarf usulüne göre
teklif alınmak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır.
2 — B u işe ait Müessesece tasdikli şartname Müessese Merkezinden (Necatibey Cad. N o : 21 Kızılay • Ankara) ve KST istanbul Şubesinden imza mukabilinde
tnTigi-m edilebilir.
3 — İsteklilerin kapalı teklif mektuplarım tihale günü olan 28/11/1977 Pa­
zartesi günü saat 12 XX) ye kadar ihalenin yapılacağı Müessesemiz Merkezi Muhaberat
Servisine tevdi etmeleri veya göndermeleri ve aynı gün saat 16.00 da yapılacak ihale­
de bizzat hazır bulunmaları gerekmektedir.
4 — Telefon ve telgrafla yapılan müracaatlar ve postada vaki gecikmeler ka­
bul edilmez.
5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir, ihaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediğine yapmakta serbesttir.
18835 / 1-1
Ankara Çocuk Islahevi Mümessilliğinden:
1 — Müessesemize ait olup hasar gören 1976 model Chevrolet marka otomo­
bil kapalı zarf usulü ile teklif almak suretiyle tamir ettirilecektir.
2 — B u husustaki ihale 29/11/1977 Salı günü saat 15.00 de Ankara Çocuk Is­
lahevi Müdürlüğünde yapılacaktır.
3 — B u işe ait geçici teminat 5000,— liradır.
4 — Onarımı yapılacak oto ve şartname Çocuk Islahevinde görülebilir.
5 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta
veya dilediğine yapmakta serbesttir.
18836/1-1
>
Ayvacık Asliye Hukuk Hakimliğinden :
1977/38
Davacı Köy İşleri Bakanlığma izafeten hazine vekili Avukat Erşon Şoral ta
rafından davalı Ayvacık Kesedere Köyünden Ali Emil aleyhine açmış bulunduğu
tapu iptali ve tescil davasının mahkememizde yapılan açık duruşması sırasında ve­
rilen ara kararı u y a r ı n c a :
Davacı vekilinin davalı elinde bulundurduğu bu taşınmazım 4753 sayılı Ya­
sa ve Yasayı müteakip maddeleri uyarınca 25 sene içinde başkalarına satması
devir teslim etmesi, sair bu t ü r işlemleri yapması kanunen m ü m k ü n bulunmadı­
ğından adı geçen taşınmazım ise davalının elinde satış suretiyle çıkardığı, ve ken­
disinin ise 12 sene evvel köyden ayrılıp adres bırakmadan İzmir'e gittiği bahsi ge­
çen taşınmaz ise davacı adına tesciline karar verilmesi istemiştir.
Davalı adına çıkartılan davetiyelerini ise tebliğ edilmediğinden dolayı bilâ
ilâm geri geldiği anlaşılmış, adres tahkikinde ise davalının adresinin bulunmadı<h
anlaşılmıştır.
Verilen ara kararı, uyarınca, dava dilekçeli davetiyelerinin ilân yapılması uy­
gun görülmüş, işbu ilâna müteakip davetiyenin ilânenen yapılması uygun görülmüş
işbu ilânı müteakip davasmın duruşması ise 8/2/1978 günüdür, belirtilen günde da­
valının duruşmada hazır bulunması gelmediği takdirde dava dilekçeli davetiye ye­
rine kaim olmak üzere ilânen tebliğ olunur.
18743
17 Kasım 1977 — Sayı: 16116
Sayfa: 21
RESMÎ GAZETE
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğünden :
H A M LİNTERS PAMUĞU SATIN ALINACAKTIR.
Kırıkkale Barut Fabrikamız ihtiyacı için 1000 + 200 ton B-I veya B-II tipi
(îkinci kesim) ham linters pamuğu satm alınacaktır
B u işe ait şartname Ankara'da Genel Müdürlük Alım Müdürlüğünden,
İstan­
bul'da Bankalar Caddesi No : 75-77 İstanbul Şubemiz Müdürlüğünden temin edilebilir.
İhaleye iştirak edecek Firmaların şartnameye göre hazırlayacakları teklif mek­
tuplarını kapalı zarf içerismde en geç 28 Kasım 1977 Pazartesi günü saat 17.0Cye ka­
dar Kurumumuz Alım Müdürlüğüne (gönderilmesi şarttır.
Kurumumuz ihaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya siparişi di­
lediğine vermekte serbesttir.
18325 / 1-1
Altındağ 2. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1977/127
Davacı Demir ö z tarafından davalı Mahi ö z aleyhine açılan zina sebebine müs­
tenit boşanma davasmm yapılan gizli duruşma sırasında verilen karar gereğince:
Davalı Mahi öz'ün lirfan Sarı isimli şahısla zina yaptığı, vaki şikâyeti üzere ya­
pılan tahkikatın 1803 sayılı Af Kanunu gereğince ortadan kaldırıldığını, davalının ha­
len İrfan Sarı ile zina yaptığım, onun yanında kaldığını beyanla zina suçuna müsteni­
den boşanmaya karar verilmesi talep olumuş, davalı adına çıkartılan tebligat bilâ teb­
liğ iade edilmiş, zabıta marifetiyiede yapılan arştırmaya rağmen adresi bulunamamış
olduğundan, davalının duruşmanın talik kılındığı 24/1/1978 günü saat 9.00'da bizzat
mahkemeye gelmemesi veya kendisini bir vekille temsil ettirmemesi halinde adına
gıyap kararı tebliğ edileceği keyfiyeti davetiye yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
18818
•
Altmdağ 3. Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1977/496
Davacı Mehmet Yavuz tarafından davalılar Mustafa Yağar ve Kemal Kemer
aleyhlerine açüan tazminat davasının yapılan muhakemesinde:
Davalılardan Mustafa Yağar'ın adresi meçhul olduğundan, ilânen yapılan tebli­
gata rağmen duruşmaya gelmediği anlaşıldığından, bu defa duruşmanın
bırakıldığı
15/12/1977 günü saat 10.30'da Mahkememizde hazır bulunması, aksi halde duruşmanın
gıyabında cereyan edeceği, gıyap kararı yerine kaim olmak üzere ilân olunur.
18819
e
Yozgat Sulh Hukuk Hâkimliğinden :
1977/40
Yozgat Bahçecik Köyünün Aleyer mevkiinde kaim 1500 M alanındaki tarlaya
davalı Bahçecik Köyünden Rifat Kutlu'mm müdahale ettiğinden müdahalesinin men'ine ve haksız işgal tazminatı olarak 430 lira ecri misilin tahsiline karar verilmesini
davacı Hazine vekili tarafından açılan meni müdahale ve ecrimisil davası sebebiyle :
Davalının adresi meçhul olduğu bilinen adresine çıkartılan davetiyeye ve yap­
tırılan zabıta tahkikatına verilen cevaplardan anlaşılmakla mahkemece dava dilekçe­
sinin üânen tebliğine karar verilmiştir.
Verilen ara karan gereğince 15/12/1977 günü saat 9.40 da duruşmada hazır bu­
lunmanız ve delillerinizi ibraz etmeniz gerektiği, duruşmaya gelmediğiniz veya bir
vekilde göndermediğiniz takdrde H.M.U.K. nun 507 ve mütakip maddeleri gereğince
gıyabınızda karar verileceği dava dilekçesi yerine kaim olmak üzere ilânen tebliğ
olunur.
18653
2
Sayfa: 23
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 1977 — Sayı: 16116
Köy İşleri Bakanlığı Y S E . Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden :
BURSA
1 — Eksiltmeye konulan :
Keş. Bed.
Köprü adı
TL.
1 - Bursa Keleş
Çayören Köprüsü (Kom.)
2 - Kütahya Simav
Karakoca Köp. (Komp.)
3 - Kütahya Simav
Çakırlar Köp. (B. A.)
4 - Kütahya Tavşanlı
Karapelit Köp. (B. A.)
5 - Kütahya Tavşanlı
Akçasehir Köp. ı(B. A.)
6 - Çanakkale Yenice
Aşağıçacuş Köp. (B. A.)
7 - Bilecik Osmaneli
Soğucakpınar ve Burçak
Gr. Köp. (B. A.)
8 - Kütahya Simav (B. A.)
Eğdemir Köp. ikmal
9 - Bursa İnegöl
Rüştüye Köp. (B. A.)
G. Tem.
TL.
1.650.000
63J250
1.650.000
63.250
1.200.000
49.750
1.200.000
49 750
1.200.000
49.750
1.200.000
49.750
1.050.000
45.250
Eksiltme
tarihi, günü, saati
Son Mür.
tarihi
6/12/1977
Salı 16.00
7/12/1977
Çarşamba 16.00
8/12/1977
Perşembe 16.00
9/12/1977
Cuma 16.00
12/12/1977
Pazartesi 16.00
13/12/1977
Sah 16.00
3/12/1977
3/12/1977
5/12/1977
5/12/1977
9/12/1977
9/12/1977
14/12/1977
12/12/1977
Çarşamba 16.00
890.000
39.350
15/12/1977
12/12/1977
Perşembe 16.00
775.000
34.750
16/12/1977
12/12/1977
Cuma 16.00
2 — Yukarıdaki yazılı köprü eksiltmeleri hizalarında yazılı tarih, gün ve saatler­
de Bursa Arabayatağı mevkiinde Y S E . 2. Bölge Müdürlüğü binasındaki Bölge Müdür­
lüğü odasında 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü ile yapılacak­
tır.
3 — Eksiltme dosyaları Ankara Ulus, Y S E . Genel Müdürlüğü Köprüler Dairesi
Başkanlığı Yapım Fen Heyeti Müdürlüğünde, Bursa Y S E . 2. 'Bölge Müdürlüğü Köprü
Şefliğinde ve ilgili vilâyetin Y S E . Müdürlüklerinde görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için:
a) isteklilerin 1977 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi ile şirketlerin, söz­
leşmeye esas ilk ilan tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ve usulü dairesinde
yukarıda yazılı her iş için hizasında gösterilen miktarlarda geçici teminat vermeleri.
b) İsteklilerin en geç yukarıda yazıh her iş için testoit edilmiş olan müracaat
son günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Y S E . Bölge Müdürlüğüne müracaat
etmeleri. (Müracaatta genel evrak kaydı muteberdir.) Dilekçesine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra
No. daki işler için en az karşılarında yazılı keşif bedellerini ihtiva eder miktarda (B)
grubundan müteahhitlik karnesini <8, 9 sıra No. daki işler için en az karşılarında yazılı
keşif bedellerini ihtiva eder miktarda (C) grubundan müteahhitlik karnesini veya keşif
bedellemin en az % 80'i kadar benzeri köprü işini bir defada yapıp kabulünü yaptırdı­
ğım beyan eden tasdikli iş bitirme belgelerini Y S E . 2. Bölge Müdürlüğü Köprü Şefli­
ğinden temin edebilecekleri örneklere uygun (Malî durum bildirisini; sözleşmeye esas
ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubunu, çalışma tasarısı ve teçhizatı bildi­
risini, teknik personel ve taahhüt bildirilerini, isteklilerin «gerçek tek kişi olmaları ha­
linde imza sirkülerini, şirket olmaları halinde şirket srkülerini, işyerlerini görüp tet­
kik ettiklerini beyan eden belgelerini») eksiksiz olarak ekleyip bu iş için iştirak belgesi
almaları (İştirak belgesi için telgrafla müracaat kabuı edilmez),
5 — İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacak­
ları teklif mektuplarını eksiltme saatlerinden bir saat öncesine kadar makbuz muka­
bilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır.
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Keyfiyet ilân olunur.
18639 / 4-1
17 Kasmı 1977 — S a y ı : 16116
Sayfa: 23
RESMÎ GAZETE
Köy işleri Bakanlığı Y S E Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden:
A - Eksütmeye konulan
tesislerin adı
Keşif Bed. G. Tem.
Lira Krş. L i r a K r ş .
Eksiltme
tarih gün saat
1- Bursa Y S E îl Müdürlüğü ye­
mekhane ve lokal, müracaat ve
danışma ile Sosyal hizmet
4.100.000,— 136.750,— 29/11/1977
binasına ilâve inşaatı.
Salı
16.00
2- Kütahya Y S E İl Müdürlüğü
İşletme binasına ilâve
282219,80 15.038,79 30/11/1977
kalorifer tesisatı.
Çarşamba 16.00
Son Mür.
tarihi
21/11/1977
21/11/1977
B — Yukarıda yazılı tesis eksiltmeleri hizalarında yazılı tarih gün ve saat­
lerde Bursa Arabayatağı mevkiinde Y S E 2. Bölge Müdürlüğü binasındaki Bölge
Müdürlüğü odasında 2490 sayılı Kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulü Ue
yapılacaktır.
C — Eksiltme dosyaları Ankara Ulus Y S E Genel Müdürlüğü Köyyollan Dai­
resi Başkanlığı Tesisler Fen Heyeti Müdürlüğünde Bursa Y S E 2. Bölge Müdürlüğü
Tesisler Şefliğinde ve ilgili Vilâyetin Y S E Müdürlüklerinde görülebilir.
D — Eksiltmeye girebilmesi için:
a) İsteklilerin en geç yukarıda yazılı her iş için tespit edilmiş olan müracaat
günü mesai saati sonuna kadar bir dilekçe ile Y S E 2. Bölge Müdürlüğüne müra­
caat etmeleri (Müracaatta genel evrak kaydı muteberdir.) Dilekçesine yukarıda ya­
zılı 2 No.lu iş için (H) grubunda tesisat karnesi 1. Sura No.lu işler için (C) grubun­
dan en az hizalarında yazılı keşif bedelleri kadar müteahhitlik karnesi Y S E 2. Böl­
ge Müdürlüğü Tesisler Şefliğinden temin edebilecekleri örneklere uygun (Malî du­
rum bildirisini, sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış banka mektubu­
nu, çalışma tasarısı ve teçhizatı bildirisini, teknik personel ve taahhüt bildirilerini
isteklilerin «Gerçek tek kişi olmaları halinde şirket sirkülerini» işyerlerini görüp
tetkik ettiklerini beyan eder belgelerini) eksiksiz olarak ekleyip bu iş için iştirak
belgesi almaları (İştirak belgesi için telgrafla müracaat kabul edilmez.)
b) İsteklilerin 1977 yılına ait ticaret ve sanayi odası belgesi ile şirketleriu,
sözleşmeye esas ilk ilân tarihinden sonra alınmış hali faaliyet belgesi ve usulü dai­
resinde yukarıda yazılı her iş için hizalarında gösterilen miktarda geçici teıninat
vermeleri gerekmektedir.
İsteklilerin eksiltme şartnamesinde verilen izahat dairesinde hazırlayacakla­
rı teklif mektuplarım eksiltme saatlerinden 1 saat öncesine kadar makbuz muka­
bilinde Komisyon Başkanlığına vermeleri lâzımdır. Postada olacak gecikmeler ka­
bul edilmez. Keyfiyet ilân olunur.
18599 / 4-3
•
Sincan Ortaokulu Müdürlüğünden:
Sincan Ortaokulu Müdürlüğünden 175,968 T L . keşif be . . .
arım işi 2490
sayılı Kanun hükümlerince açık eksiltmeye verilmiştir.
Açık eksiltme 28/11/1977 Pazartesi günü saat 15.00 te Sincan Ortaokulu Mü­
dürlüğünde toplanacak komisyon önünde yapılacaktır.
Geçici teminat 10.049 TL. dır. İstekliler mukavele ve eksiltme evrakı ile şart
namesini her gün mesai saatleri içinde Sincan Ortaokulu Müdürlüğünde görebilir­
ler. Eksiltmeye gireceklerin belirtilen gün ve saatte, geçici teminat makbuzlarım,
isi yapabilecek ehliyette olduğuna dair evrakları He birlikte Sincan Ortaokulu Mü­
dürlüğünde bulunmaları şarttır.
17385/44
Sarfa: 94
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 1977 — Sayı: 16116
TCDD Eskişehir Lokomotif ve Motor Sanayii Müessesesinden :
136 K A L E M TANITMA ETİKETLERİ İMAL ETTİRİLECEKTİR
1 — Müessesemiz ihtiyacı Olan 136 kalem Tanıtma Etiketleri için tthtjyaç lis­
tesi, teknik şartname, tip mukavele ve eksiltme şartnamesine göre kapalı zarfla
eksiltme suretiyle teklif alınarak satın alınacaktır.
2 — Eksiltmesi 6/12/1977 tarih Sah günü saaat 14«30'da Müessesemiz Alım Ba­
tım Komisyonluğunda yapılacaktır.
3 — Muvakkat teminat teklif tutarının!% 7 sidir.
4 — Taliplilerin muvakkat teminatları ile birlikte kapalı teklif mektuplarım
eksiltmenin yapılacağı gün ve saate kadar Komisyonumuz adına göndermeleri veya
bizzat getirmeleri gerekmektedir.
5 — Eksiltme saatine kadar Komisyonumuza teslim edilmeyen veya muvak­
kat teminatı bulunmayan teklif mektupları geçerli değildir.
6 — B u Üsle ilgili şartnameleri bedelsiz olarak Komisyonumuzdan temin edi­
lebileceği gibi istenildiğinde posta ilede gönderilecektir.
7 — E.L.M.S. Eksiltme ve arttırma mevzuunu teşkil eden işi ihale edip etme­
mekte veya kısmen etmekte ve ıtercih ettiği talibe ihale etmekte tamamen serbesttir.
18620/2-2
•
Orman Genel Müdürlüğü Ankara Satınalma Komisyonu Başkanlığından:
1 — Teşkilâtımızda mevcut paletli dozerlerde kullanılmak üzere 20.000 Metre
9/16 çapında çelik tel halat, yurt içi piyasasından 11 anlı (teklif alma suretiyle pazarlık­
la satın alınacaktır.
2 — B u işin toplam muhammen bedeli 800.000,— TL. sı olup geçici teminatı
35.750,— TL. dır. Geçici teminat Ankara Orman Anatamirhane Müdürlüğüne yatırıla­
caktır.
3 — İhaleye ait dosya kod. No. su 04 91 YİS - 1977/17 dir.
4 — İhale 2/12/1977 Cuma günü saat 14.00'te \Ankara Satınalma Komisyonu
Başkanlığında yapılacaktır. Umumi idari ve teknik şartnameler esaslarına göre ha­
zırlanacak tekliflerin belirtilen gün ve saatten önce (Atatürk Orman Çiftliği, Ankara
Orman Bölge Başmüdürlüğü binası Gazi/Ankara) adresindeki Satınalma Komisyonu
Başkanlığına verilmesi şarttır.
5 — Umumî idarî ve teknik şartnameler Ankara, istanbul, İzmir Orman İşletme
Müdürlükleri İle Ankara Orman Anatamirhane Müdürlüğü, istanbul Orman Yedek Par­
ça Depo Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığındaki bu işe
ait dosyasında ve Komisyon Başkanlığımızda görülebilir.
6 — B u satın alma 2490 sayılı açık artırma ve eksiltme Kanununa tabi değildir.
İdare bu satın almayı yapıp yapmamakta veya dilediğinden satın almakta ser­
besttir.
7 — Postada vaki olacak gecikmeler nazarı itibare alınmaz.
Keyfiyet ilgililere duyurulur.
16621 /2-2
Ankara Lv. Amirliği (2) No.lu Sat. A l . Kom. Bşk. lığından:
Aşağıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici teminatları yazılı (Bir) ka­
lem (Lv. İk. Maddesi) kapalı zarfla eksiltmeleri hizalarındaki gün ve saatlerde Ko­
misyonumuzda yapılacaktır. Evsaf ve şartnamesi çalışma saatlerinde Komisyonda ve
istanbul Levazım Amirliğinde görülebilir. İsteklilerin kanunî şekilde hazırlıyacakları
teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat evveline kadar makbuz karşılığı Komis­
yon Başkanlığına vermeleri. Postada geciken mektuplar kabul edilmez.
Cinsi: 42 ünitelik lisan laboratuvarı, M . bedeli: 820.000— lira, G. teminatı:
36.550,— lira, İhale g ü n ü : 6 Aralık 1977 Salı günü saat 11.00
18625 / 4-2
17 Kasım 1977 — Sayı: 16116
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 36
Gölcük Tersanesi Komutanlığı Döner Sermaye Genel Müdürlüğünden:
1. Tersanemiz Döner Sermaye Genel Müdürlüğü ihtiyacı için (4) kalem malze­
me satm alınacaktır.
2. B u işe ait teknik ve idari şartnameler Tersanemiz Döner Sermaye Satınalma
Komisyonu Başkanlığı Ofisinden bedelsiz olarak alınabilir.
3. İhale 2 Aralık 1977 Cuma günü saat 14.00 de Döner Sermaye Satınalma Ko­
misyonu Başkanlığı Oadsmda yapılacaktır.
4. E n son teklif verme aynı gün saat 12.00 ye kadardır.
5. B u işe ait maktu teminat 70.000,— TL.dır.
6. Posta ile şartname gönderilmez ve postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz.
7. Genel Müdürlüğümüz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
Malzemenin cinsi
Miktarı
A)
Gemi tipi entaj armatür çift nozullu 2x20 w.
220 V . Balast lambası ile komple
B) Floresant lamba armatörü 2x20 w. 220 V . Balast
Lambası ile komple çift nozullu
C) Floresant lamba armatörü 2x40 w. 220 V . Balas
Lambası ile komple çift nozullu
D) Floresant lamba armatörü 4x20 w. 220 V . Balast
Lambası ile komple çift nozullu
528 Adet
204 Adet
74 Adet
152 Adet
18257 /2-2
a
T. C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü, Malzeme ve Satm Alma Müdürlüğün­
den :
JENERATÖR SATIN ALINACAKTIR.
1 — Bankamız ihtiyacı için 600 KVA'lık Diesel jeneratör satın alınacaktır.
2 — B u işle ilgili idari ve teknik şartname Ankara'da Malzeme ve Satm Alma
Müdürlüğümüzden, istanbul (Karaköy) ve İzmir Şubelerimizden temin edilebilir.
3 — İhale Genel Müdürlüğümüz Satm Alma Komisyonunca yapılacaktır.
4 — İşin geçici teminatı teklif tutarmm % 8'sı nisbetinde olacaktır.
, 5 — İhaleye girebilmek için, isteklilerin; şartnamede belirtilen bütün husus­
ları yerine getirmek ve istenilen belgeleri de eklemek suretiyle düzenleyecekleri teklif
mektupların* en geç 8/12/1977 Perşembe günü saat 16.30'a kadar Ankara'da Malzeme
ve Satm Alma Müdürlüğümüze makbuz karşılığında teslim etmeleri gerekmektedir.
6 — Bankamız ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2490 sayılı Kanuna tabi
değildir.
18717 / M
•
Köyişleri Bakanlığı Y S E . Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğünden:
İlin a d ı : Adana, İşin a d ı : Sosyal hizmetler binası insan asansör inşaatı. Keşif
bedeli:: 439.000 TL., Geçici teminatı: 21.310 TL., Son müracaat tarihi: 21/11/1977,
İstek belgesi verme tarihi: 28/11/1977, İhale günü: 30/11/1977, saati: 10,00, Karne
grubu: H
1 — Yukarıda, yeri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale günü ve saati
yazılı işin ihalesi Adana Y S E 6. Bölge Müdürlüğü binasında, 2490 sayılı Artırma ve Ek­
siltme Kanununun hükümlerine göre kapalı zarf usulü üe yapılacaktır.
2 — İhale evrakı ve ekleri çalışma saati içinde Adana Y S E 6. Bölge Müdür­
lüğü Tesisler Şefliğinde görülebüir.
3 — B u iş için yukarıda miktarı yazılı geçici teminat Adana Defterdarlık Mu­
hasebe Müdürlüğü veznesine makbuz mukabilinde yatırılacaktır.
Sayfa: 2«
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 1977 — Sayı: 16116
4 — İhaleye girmek isteyenler 21/11/1977 günü mesai saati sonuna kadar ek­
leri 5. maddede belirtilmiş olan, dilekçe ile Adana Y S E 6. Bölge Müdürlüğüne başvu­
rarak ihaleye girme belgesi talep edeceklerdir. İştirak belgesi 28/11/1977 günü veri­
lecektir.
5 — Taliplüer Bayındırlık Bakanlığından alınmış süresi dolmamış en az keşif
bedeli kadar (H) grubu müteahhitlik karnesinin asimi dilekçelerine eklemeleri şarttır.
6 — EksUtmeye gireceklerin yukarıda geçici teminatı ve 1977 vizeli Ticaret
Odası Belgesini tekliflerine eklemeleri ve teklif zarflarım ihale saatinden bir saat
önceye kadar Komisyon Başkanlığına imza mukabilinde vermeleri gerekir.
7 — Postada vaki olan gecikmeler ile telgrafla olan müracaatlar kabul edil­
mez.
8 — Keyfiyet ilân olunur.
18201 /1-4
m
M . K . E . Kurumundan:
MARANGOZ FABRİKASINA ELEKTRİKLİ CARASKAL SATIN ALINACAKTIR
1 — Teklif verme yeri Ankara Etimesgut Marangoz Fabrikası Ticaret Kısım
Müdürlüğü'dür.
2 — Teklif verme Büresl 9 Aralık 1977 günü saat 12 00"ye kadardır.
3 — Elektrikli Caraskala ait şartname Marangoz Fabrikası Ticaret Kısım MüdürlüğU'nden temin edilecektir.
4 — İhale kapalı zarf usulü yapılacaktır.
5 — Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
6 —« Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
18619/1 /2-2
MARANGOZ FABRİKASINA ELEKTRİKLİ K A Y N A K MAKTNASI SATIN
ALINACAKTIR.
1 —. Teklif verme yeri Ankara Etimesgut Marangoz Fabrikası Ticaret Kısım
Müdürlüğü'dür.
2 — Teklif verme süresi 17 Kasım 1977 günü saat 12.00"ye kadardır.
3 — Elektrikli Kaynak Makinasma ait şartname Marangoz Fabrikası Ticaret
Kısım Müdürlüğünden temin edilecektir.
4 — İhale kapalı zarf usulü yapılacaktır.
5 — Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmıyacaktır.
8 — Kurumumuz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
18619/2/2-3
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Iskendurun Demir ve Çelik Fabrikaları Mües­
sesesi Müdürlüğünden:
Müessesemizin 1978 yılı ihtiyacı için 12 şer ton çekilmemiş Karabiber ile Kimyon
satınalınacaktır.
1 — Bu işle ilgili olarak hazırlanan ihale dosyası;
a) İskenderun Müessesemiz Ticaret Müdürlüğünden,
b) Ankara'da Tunus Caddesi N o : 63 Kavaklıdere adresindeki Türkiye Demir
ve Çelik İşletmeleri iAnkara Mümessillik Müdürlüğünden,
c) istanbul'da Sirkeci Yalı Köşkü Caddesi Yalı Köşkü Han Kat 4/5 deki Mümessillfk Müdürlüğünden bedelsiz olarak temin edilebilir.
2 — İhale 29/11/1977 günü Isaat 15.30 da Müessese Müdürlüğümüz Satnialma
Komisyonunda yapılacağından 77-1172-6 sayılı dosyayla ilgilidir meşruhatlı kapalı
teklif mektuplarının muvakkat teminatlanyla birlikte engeç aynı gün saat 14.30'a ka­
dar Müessesemiz Muhaberat servisine tevdi edilmiş olmaları gerekmektedir.
3 — Postada vaki gecikmeler sebebi ile belirtilen gün ve saatten sonra gelen tek­
lifler nazarı itibare alınmayacaktır.
4 — Müessesemiz 2490 sayılı Kanuna tabi değildir.
18622 /2-2
17 Kasımı 1977 — Sayı: 16116
Sayfa: 27
RESMÎ GAZETE
Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğünden:
ANKARA
1 — Aşağıda durumları yazılı bulunan inşaat ve tesisat işleri 1977 yılı birim
tiatları % 25 artırılmış olarak 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı
zarf u«ulü ile ayrı, ayrı eksiltmeye konulmuştur.
2 — Eksiltme aşağıda yazılı günlerde Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge Müdür­
lüğü İhale Komisyonunda yapılacaktır.
3 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Ankara'da Yapı İşleri 5. Bölge
Müdürlüğünde görülebilir.
4 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
A) Bayındırlık Bakanlığı Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü namına her iş için
aşağıda gösterilen geçici teminatlarım,
B) 1977 yılma ait ticaret veya sanayi odası belgesini,
C) (Her iş için ayrı, ayrı, olmak üzere müracaat dilekçeleriyle birlikte vere
çekleri eksiltme şartnamesinde belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan yapı
araçları bildirisi, banka referansını, teknik personel bildirisi, teahhüt bildirisi, en
az aşağıda belirtilen keşif bedeli kadar bir işi yaptıklarım gösteren iş bitirme bel­
gelerini ibraz suretiyle Yapı İşleri 5. Bölge Müdürlüğü Belge Komisyonundan ala
cakları) eksiltmeye girme belgesini, teklif mektupları ile birlikle zarfa koymaları
lâzımdır.
5 — İstekliler teklif mektuplarını aşağıda belirtilen ihale tarihi ve saatinden
bir saat evvel makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
6 — Eksiltme girme belgesi alınması için son müracaat tarihi aşağıda gös
terilen günlerin mesai saati sonuna kadardır.
7 — Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
İşin adı
1 - Ank. Mesleki Eğt.
Mrkz. Atöl. bin. ik.
2 - Auk. Tic. Bakanlığı
(Büyük onarımı)
3 - Ank. Kız Tek. Y. Öğt.
Ok. Prefabrike ye­
mekhane binası işi
Keşif
Lira
Geç. Tem.
Lira
İhale
tarihi
İhale
saati
SonMür.
tarihi
Karne
grubu
20.670
Cuma
2/12/1977 11.00
Cuma
2/12/1977 11.30
Pazartesi
28/11/1977
Pazartesi
28/11/1977
—
28.750
Cuma
2/12/1977 11.45
Pazartesi
28/11/1977
C
2.292.500
82.525
423.000
625.000
C
18313/«
Diyarbakır Karayolları 9. Bölge Müdürlüğünden :
Bölgemiz işyerlerinde çalışan işçilere dağıtılmak üzere 2200 takım kışlık iş
elbisesi dikimi işi 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile
diktirilecektir.
tşin muhammen bedeli 660.000,— Lira olup, geçici teminatı 30.150,— Liradır.
İhale 5/12/1977 Pazartesi günü saat 11.00 de Müdürlüğümüz İhale Komisyo­
nunda yapılacaktır. Ihaleye^ştirak etmek istiyenlerin 1977 yılı vizeli Ticaret Odası
belgesi ile geçici teminat ibraz etmeleri şarttır. 2490/32, 33, 34. maddelerine göre
hazırlıyacaklan kapalı zarf teklif mektuplarında ibraz etmeleri kapalı zarflar en
geç ihale gününde ihale saatinden bir saat evveline kadar İhale Komisyonu Başkan­
lığına makbuz karşılığında verilecektir. 2490/32, 33, 34. maddelerine göre hazırlan­
mamış kapalı zarflarla postada gecikmeden dolayı komisyona geç gelen kapalı zarf­
lar nazarı itibare alınmaz. İhale dosyası hergün mesai saatlerinde Müdürlüğümüzde
görülebilir.
18704/4-2
Sayfa: 28
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 1977 — Sayı: 16116
Karacasu Belediye Başkanlığından:
Belediye'ye ait Dandalas mevkiinde bulunan zeytin bahçesi satış edilecektir.
Satış edilecek bahçe 96 dekar olup, satışına esas muhammen kıymeti 384.000,—
Liradır Geçici teminat 19.110,— Liradır.
İhale S/12/1977 tarihli Pazartesi günü saat 14.00 de Belediye Dairesinde En­
cümen huzurunda kapalı zarf usulü arttırma suretiyle yapılacaktır.
İlân olunur.
18706/4-2
e
Kırşehir Valiliğinden :
Millî Eğitim Bakanlığı Orta öğretim Müdürlüğünün;
1 — Merkez Karacaören Kasabası Ortaokul onarım ve tadilat işi 2490 sayılı
Kanunun 51 inci maddesi hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul­
muştur.
2 — İşin keşif bedeli (300.000,—) liradır.
3 — Eksiltmeye Kırşehir Millî Eğitim Müdürlüğü
İhale Komisyonunda
»712/1977 (Salı) günü saat 15.00 de yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evrak Bayındırlık Müdürlüğünde görüle­
bilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin;
a) (15.750,—) liralık geçici teminatını,
b) 1977 yılına ait Ticaret veya Sanayi Odası belgesini,
c) Müracaat dilekçeleriyle birlikte keşif bedeli kadar iş yaptığını belirtir iş
bitirme belgesini, ibraz suretiyle Bayındırlık Müdürlüğünden alacakları eksiltmeye
girme belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lâzımdır.
6 — İstekliler teklif mektuplarını 6/12/1977 (Salı) günü saat 14.00 e kadar
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir.
7 — Eksiltmeye girme belgesi alınması için son müracaat tarihi 2/12/1977
(Cuma) günü mesai saati sonuna kadardır.
Telgrafla müracaatlar ve postada vaki gecikmeler kabul edilmez.
Keyfiyet ilân olunur.
18555 /4-3
•
Garp Linyitleri İşletmesi Müesses si Müdürlüğünden :
DEMSRBAĞ
E K L E M E PABUCU YAPTIRILACAKTIR.
Müessesemiz Soma Bölgesinin ihtiyacı 16000 adet demirbağ ekleme pabucu tek­
nik ve geneı şartnamesi hükümleri uyarmca, kapatılmış zarflar içinde serbest teklif
alınmak s ü r ü y l e yaptırılacaktır.
Bu işle ilgili şartnameler :
Ankara'da: T. K . î. Genel Md. Satın Alma Dairesi Bşk. dan.
istanbul'da : T. K . .t. İstanbul Satın Alma Müdürlüğünden.
(Odakule İş Merkezi Kat: 12 - Beyoğlu - İstanbul)
İzmir'de: G. L. İ. İrtibat Bürosu Şefliğinden.
(1487 Sok. No: 17/3 - Alsancak - İzmir).
Tavşanlı'da: G. L. t. Ticaret Şubesi Müdürlüğünden temin edilebilir.
İsteklilerin; tekliflerini, en geç 12/12/1977 Pazartesi günü saat 15.00'e kadar Tavşanlı'daki Müessese Merkezi Muhaberat Servisinde bulundurmaları gereklidir. Postada
veya herhangi bir nedenle meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Mües
şasemiz 2490 sayılı Artırma - Eksiltme ve İhale Kanunu'na tabi değildir.
18718/2-2
17 Kasım 1977 — Sayı : 16116
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 29
Tosya Belediye Başkanlığından:
Belediyemiz İtfaiye Teşkilâtında kullanılmak üzere vasıtası Belediyemızce te­
min edilmiş olan araç üzerine tam komple son model yangın arazözüniin yapımı işi
2490 sayılı kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul­
muştur.
Yaptırılacak arazözün muhammen bedeli 250.000,— Lira olup, geçici teminatı
13.750,— Liradır.
Eksiltme ihalesi 7/12/1977 tarihine rastlayan Çarşamba günü saat 14.00 de
Belediye Encümeninde yapılacaktır.
Bu işe ait fenni ve idari şartnamesi hergün mesai saatlerinde Belediye Mu­
hasebesinde görülebilir veya ihaleye iştirak edecek firmaların adresine posta ile
gönderilir.
Teklif verecek firmalar kapalı zarf teklif mektuplarını 32. maddeye göre ha­
zırlayıp ihale saatinden bir saat evveline kadar Belediye Encümenine teslim etme­
leri veya taahhütlü posta dle göndermeleri şarttır. Postada vaki gecikmeler veya
telgrafla müracaatlar kabul edilmez.
18705 / 4-2
m
Altınözü Malmüdürlüğünden:
1 — Altınözü İlçesi Hükümeti Konağı onarımı işi 2490 sayılı Kanunun hüküm­
lerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır.
2 — İhale Malmüdürlüğü odasında 13/12/1977 Sah günü saat 10.00 da yapı
lacaktır.
3 — îşin keşif bedeli 180.000,— Liradır.
4 — Eksiltme şartnamesi Malmüdürlüğünde görülecektir.
5 — Geçici teminat 12.000,— Liradır.
6 — Eksiltmeye girebilmek için;
a) 1977 yılına ait Ticaret ve Sanayi Odasından belge,
b) E n az işin keşif bedeli kadar iş yaptığına dair bitirme belgesi,
7 — istekliler teklif mektuplarım 13/12/1977 günü saat 9.00 a kadar Komisyon
Başkanlığına verilmelidir.
Postadaki gecikmeler kabul edilmez.
18702 / 4-3
m
Ankara Vilâyeti Daimi Encümeninden :
Konusu
Keşif Bedeli
Lira Kr.
Geçici Tem.
Lira Kr.
Çankaya İlkokulu binası onarımı
202.749,20
11.387,46
Delice İlçesi Hürriyet İlkokulu bahçe ihata duvarı
onarımı
80.467,15
527336
Yukarıda konusu keşif bedeli ve geçici teminat miktarı yazılı işler, kapalı zarf
usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. İhaleleri ayn ayrı olarak 30/11/1977 Çarşamba
günü saat 11.00 de Vilâyet Konağında Daimi Encümen toplantı salonunda yapıla,
çaktır.
Şartname Daimi Encümende görülebilir.
İsteklilerin belirli gün saat 10.00 a kadar, teminat, Ticaret Odası vesikası ve
ihaleden üç gün evvel (Tatil günleri hariç) Bayındırlık Müdürlüğünden alacaktan
fenni yeterlik belgesini havi kapalı zarflannı Encümene vermeleri gerekir.
Postada vaki olacak gecikmeler kabul edilmez.
18495 / <•*
Sayfa: 30
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 1977 — Sayı: 16116
Adıyaman Endüstri Meslek Lisesi Satın Alma Komisyonu Başkanlığından:
1 — Adıyaman Endüstri Meslek Lisesi ihtiyacı olan aşağıda belirtilen malze­
meler 2490 sayılı kanunun 31. maddesine göre kapalı zarf usulüyle satın alınacaktır.
B i r i m Fiyatı
Muh. Bedeli
Alınacak Malzeme
Miktarı
Lira K r .
Lira K r .
Masa tipi matkap tezgâhı 16 mm.
Elektrikli el saç kesme makinası
Anahtarlı mondren
Transfer motor kaynak makinası Nuriş
Çeşitli nokta kaynak ağızları
3/16 Pafta kılavuz
1/4
5/16
i.
»
3/8
»
»
1/2
»
»
5/8
»
Kumpas 150 mm.
Kavalye makinası
İşkence 130 cm.
»
40 cm.
»
100 cm.
»
180 - 200 cm.
Sistre
8.500,—
6.400,—
700,—
10.000 —
300,—
155,—
175,—
210,—
235,—
315,—
460,—
540,—
9.500 —
500,—
285,—
450 —
700,—
20,-
1 Adet
1
»
2
1 »
6 Takım
2 Adet
2 »
»
2
1 »
1 »
1 »
»
74
1
10 »
10 »
10 »
10 »
»
50
8.500,—
6.400,—
1.400 —
10.000,—
1.800,—
310,—
350,—
420,—
235,—
315 —
460,—
39.960 —
9.500,—
5.000,—
2.850,—
4.500,—
7.000,—
1.000,—
TOPLAM
100.000 —
2 — Aunacak malzemenin toplam muhammen bedeli 100.000,— Liradır.
3 — Geçici teminatı 6250,— Liradır.
4 — Eksiltme Adıyaman Endüstri Meslek Lisesi Müdürlüğü binasında 2/12/1977
Cuma günü saat 15.00 de yapılacaktır.
5 — B u işe ait eksiltme dosyası her gün mesai saatlerinde Eendüstri Meslek
Lisesi binasında görülebilir.
6 — Kanuna uygun olarak hazırlanacak kapalı zarflar ihale günü ve saatından
bir saat öncesine kadat komisyona teslim edilmiş olacaktır
7 — Geçici teminat Adıyaman Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne y a t ı n
la çaktır
8 — Telgrafla müracaatlar, postadaki gecikmeler kabul edilmez
Keyfiyet ilân olunur
18703 / 4-3
Çanakkale Hukuk Mahkemeleri Başkâtipliğinden :
Davacı Mehmet Kutlu vekili Avukat N u r i Aksoy tarafından davalılar Hayım
Eskinazi ve arkadaşlan aleyhlerine açılan izalei şuyu davasının yapılan duruşması so­
nunda.
Dava davalılar Hayım Eskinazi, Refka Eskinazi, Şimsa Eskinazi, Yasef Urun
Luna Çömertin gıyabında bitmiş tebligatlar ve takdiri kıymet zabıtalan Resmî Gazete'de ilân edilmek suretiyle tebliğ edilmiş davacı vekili Avukat Nuri Aksoy gayri­
menkulun satışını talep etmiş olup Çanakkale Namık Kemal Mahallesi Arapibrahim
Paşa Caddesinde olup tapunun pafta 1 ada 88 parsel 10 da kayıtlı 153.18 M mesaha­
sında bitişik blok inşaata müsait sahada arsanın 0.50 sine 5 kat inşaata müsait gay­
rimenkulun birinci satışı 16/12/1977 Cuma günü saat 14-15 de ikinci satışı 26/12/1977
Pazartesi saat 14-15 de Çanakkale Hukuk Mahkemeleri Başkâtipliğinde yapılacaktır.
Hân tebliğ olunur.
18660
2
17 Kasım 1977 — Sayı: 16116
RESMÎ GAZETE
Sayfa: 31
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünden
Aşağıda keşif bedeli; ihale gün ve saati geçici teminatı belge müracaat son
gunli yazılı iş, 2490 sayılı Kanunun 31. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile ek­
siltmeye konmuştur. Eksiltmesi Bölge İdare binasında, eksiltme komisyonunca ya­
pılacaktır.
'
Bu işe ait eksiltme dosyası Ankara'da Karayolları Genel Müdürlüğü Mal
/eme Şubesi Müdürlüğü, izmir'de Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü ile 1. Bölge Mü­
dürlüğü Küçükyalı'da görülebilir.
isteklilerin belge müracaat son günü saat 17.30 a kadar Bölge Müdürlüğüı.»
müracaatla verecekleri dilekçelerine;
1 — Bayındırlık Bakanlığından alınmış ve süresi dolmamış (B) grubunda
ve en az bu işin ilk keşfi kadar müteahhitlik karnesi, bu işin ilk keşif bedelinin en
az yarısı kadar aynı mahiyette iş yaptığına dair belge (Bu işin en az ilk keşif be­
deli kadar A, B ve C grubu karnesi olanlarda bu belge aranmaz.)
2 — Yapı araçları bildirisi (Örnek 2: Bildiride ana inşaat makinalannın sa­
hibi olduklarına dair belgeleri ibraz etmeleri, hariçten kira ile temin edilecek ana
inşaat makinaları için beyanda bulunmamaları),
3 — Malî Durum bildirisi (örnek 3),
4 — Banka mektubu (Referans Mektubu: ö r n e k 4),
5 — Teknik personel bildirisi (örnek 5),
6 — Taahhüt bildirisi (örnek 6),
7 — işyeri görme belgesi,
8 — İsteklilerin tek kişi olması halinde imza sirkülerinin aslı veya noterden
tasdikli sureti, şirket olması halinde şirket sirküleri,
9 — Kanuni ikametgâh belgelerini ekleyerek bu iş için yeterlik belgesi al­
maları lâzımdır.
(Yukarıda 2-3-5 ve 6 noda yazılı belgelerin bizzat müteahhit tarafından imza
lanması şarttır, vekâleten imza edilenler kabul edilmez.)
ihaleye gireceklerin yeterlik belgeleri ile birlikte geçici teminat (teminat ban
ka mektubu ise selahiyetli kişilerin imzaları tasdikli olacak ve banka limiti ya/\
laca ki aslı veya noterden tasdikli 1977 yılı Ticaret ve Sanayi Odası vesikası, vekA
leten ıhaleve gireceklerin vekâletnamelerini, istekli bir ortaklık olduğu takdird.bu belgelerine ilâveten şirketin imza sirküleri veya vekâletnamesini ve şirketin birin­
ci ilânımızdan sonra alınmış hali faaliyet belgelerini hamil usulüne uygun olarak
2490 sayılı Kanun gereğince hazırlıyacakları teklif mektuplarını en geç ihale saa­
tinden bir saat önce komisyon başkanlığına vermeleri lâzımdır.
Postadaki gecikmeler nazarı itibare alınmaz. Duyurulur.
işin c i n s i : Bölge ilâve sahasında yapılacak Bölge Sosyal Tesisleri inşaatı işi
Keşif bedeli: 14.700.000— TL. Geçici Teminatı: 455.000,— T L . ihale günü 6 Aralık
1977 Salı, saati: 11.00 Belge müracaat son günü : 1 Aralık 1977
•
17512/4-4
Nazilli 2 nci Asliye Hukuk Hâkimliğinden :
1977/316
Davacı Suna Kardan tarafından davalı Osman Kardan aleyhine açılan boşan­
ma davası nedeniyle; davalının adresi meçhul olduğu anlaşıldığından ilânen teb­
ligat yapılmasına karar verilmiş olup, Eskişehir Gökmeydan Mahallesi Nilgün Sok.
No. 9 da oturur davalı Osman Kardan'ın 20/12/1977 günü saat 9.00 da mahkemede
hazır bulunması veya kendisini bir vekille temsil ettirmesi, aksi takdirde gıyap
kararı çıkartılacağı ilân olunur.
18761
Sayfa: 32
RESMÎ GAZETE
17 Kasım 1&7? — Sayı: 16116
Bayındırlık Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğünden:
1 — Genel Müdürlüğümüz Manina Parkı "run yenilenmesi ve dengelenmesi proje­
si için aşağıda dökümü verilen yedek Iparcalar, 'Amerika Birleşik Devletleri Export - Im­
port Bankası ile Türkiye Cumhuriyeti arasında akdedilen 6135 sayılı Kredi Anlaşması
çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri imalatçı firmasından satınalınacaıktır.
Kredi anlaşmasına göre satınalınacak makına ve ekipman Amerika Birleşik Dev­
letlerinde imal edilmiş olacak; sipariş bedellerinin % 50 si Eiximbank kredisinden,
% 50 si de Türkiye'nin öz kaynaklarından karşılanacaktır.
2 — Şartname almak isteyen firmalar, başlıklı kağıtlarına makinanın dosya nu­
marasının ismini ve toakina ile ilgili olarak temsücisi bulunduğu firmanın açık adresini
belirten bir dilekçe ile şartnameleri Genel Müdürlük (Malzeme Şubesi Müdürlüğünden
şahsen 25,— TL. karşılığı temin edebilirler.
3 — Teklif sahipleri her dosya numarası altında belirtilmiş (malzemenin tamamı­
na teklif vermek zorundadırlar.
Teklif edilen malzemenin Amerikan menşeli olduğu proforma fatura üzerinde
muhakkak suretle belirtilecektir.
Teklif edilen fiatlar en az 150 gün opsiyonlu olacaktır.
4 — Tekliflerin en geç ihale günü sabahı saat 9.30'a kadar Karayolları Genel
Müdürlüğü Malzeme Şubesi Müdürlüğüne (verilmesi şarttır. B u tarih ve saatten sonra
verilen ve postadan çıkan teklifler kabul edilmez.
Teklifler aşağıda gösterilen gün ve saatte açılacaktır.
Teklif sahibi bir firmadan ancak bir kişi ihale komisyonuna iştirak edebüir.
Dosya No : 77-174-2 E X . K . , Yedek parçanın cinsi: Etnyre asfalt distribütörü
yedek parçalan, Miktan : 12 kalem. Tekliflerin açılış günü: 29/12/1977, Açılış saati:
10.00.
18624 / S-2
Gaziantep - Kilis Belediye Başkanlığından •
1 — Kilis Belediyesi pasaj inşaatı, 2490 sayılı Yasaya göre kapalı zarf usulü ile
eksiltmeye konmuştur.
? — İşin keşif bedeli 2.500.000,— TL. dır.
3 — İ h a l e Kilis Belediyesi salonunda İhale Komisyonu huzurunda 29/11/1977
Salı günü yapılacaktır.
4 — Eksiltme şartnamesi ve diğer evraklar Belediye Yazı İşleri Müdürlüğün­
den mesai saatlerinde görülebilir.
5 — Eksiltmeye girebilmek için;
a) 88.750,— liralık geçici teminat mektubu veya makbuzunu,
b) Müracaat dilekçeleri ile birlikte verecekleri, eksiltme şartnamesinde cins
ve adetleri bildirilen teçhizatın kendisine ait olduğunu tevsik etmek kaydivle taan
h ü t bildirisi, malî durum bildirisi, banka mektubu, buna benzer bir isi bitirdik
veya yapmakta olduğuna dair belge, Bayındırlık Bakanlığından almış olduklan (C)
s*rubu isin eksiltmesine girebileceklerine ait müteahhitlik karnesini ibraz suretiyle
K i l i s Belediyesinden alacakları yeterlilik belgesini, teklif mektupları ile birlikte zarfa
koymaları gerekir.
6 — Yeterlilik belgesini almak için son müracaat tarihi 28/11/1977 Pazartesi
günü mesai saati bitimine kadardır.
7 — İsteklilerin teklif mektuplarını 29/11/1977 Salı günü saat 12.00 ye kadar
makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vermeleri şarttır.
8 — Telgrafla müracaatlar ve postadaki gecikmeler kabul edilmez.
18554 /4-3
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
17 Kasım 1977
RESMİ GAZETE
Sayı :16116
İÇİNDEKİLER
Bakana Vekillik Etme İşlemi
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına, İmar ve İskan Bakanı M. Recai KUTAN’ın Vekillik
Etmesine Dair Tezkere
Sayfa
1
ithalât işlerine dair Sirküler
Bakanlar Kurulu Kararları
7/14004 Ankara İlinin Şereflikoçhisar İlçesine Bağlı Taşocağı Sahasındaki Mermer Tezahürünün
Maden Kanunu Kapsamına Alınması Hakkında Kararname
2
7/14024 Ankara İlinin Beypazarı İlcesine Bağlı Dikmen Köyü Örnek Tarım İşletmesi
Sayılabilmesi İçin, Üretim Fazlasının % 30 (Yüzde Otuz) Olarak Tesbitine Dair
Kararname
2
7/14041 Bursa İli Gemlik İlçesinde Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kararname
3
7/14048 Metalum Sanayi Ltd. Şt'ne Yabancı Ortağı Amfel S. A'nın % 50 Nisbetindeki Payının
Yerli Kuruluşlarından Desa Kimya ve Gıda Sanayi A.Ş.'nce Satın Alınması Hakkında
Kararname
3
7/14256 Akdeniz Gübre Sanayi A.Ş’nin Yabancı Ortağı Petrochemical İndustries Company
Kuvayt’in Sermaye İştirak Payını Yurda Getirme Süresinin Uzatılmasına İzin Verilmesi
Hakkında Karar
4
Yönetmelik
Küşat ve Sınıf Tayin Yönetmeliğinin 5. Maddesine Ek Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Yönetmelik
5
Ankara Belediyesi Sınırları İçerisinde Çalışacak Olan Minibüs (Küçük Otobüslerin) Faaliyetlerine
Dair Yönetmelik
5
Müşterek Kararnameler
Başbakanlık, Milli Eğitim, Sosyal ve Yardım, Çalışma ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları
Hakkında Kararname
6
Tebliğ
Gümrük ve Tekel Bakanlığına Ait Tebliğ
9
İlanlar
11

Benzer belgeler