Çerçeve Yapımı

Yorumlar

Transkript

Çerçeve Yapımı
 KAVRAMLAR
 ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ
 ALMANCA ETKĠNLĠKLERĠ
 ĠNGĠLĠZCE ETKĠNLĠKLERĠ
 BRANġ ETKĠNLĠKLERĠ
GÖRSEL SANATLAR
MÜZĠK
DRAMA
SATRANÇ
BEDEN EĞĠTĠMĠ
 PARTĠLERĠMĠZ
 SĠNEMA
 DOĞUM GÜNLERĠMĠZ
 MUTFAK AKTĠVĠTESĠ
 GÜNLÜK YAġAM EGZERSĠZLERĠ
 KĠTAP ÖNERĠLERĠMĠZ
4-7 KASIM
5-6 YAġ ETKĠNLĠK
Dünya Çocuk Kitapları Haftası
*Kitap Nedir?
*Kitap nasıl yapılır*
*Yazar kimdir?
*Önemli yazarlarımız
*Yazarla tanıĢalım
*Kitapları nereden satın alırız?
*Eskiyen kitaplarımızı nasıl
değerlendiririz?
*Kütüphane nedir?
*Kütüphane kuralları nelerdir?
*Kütüphane gezisi
*Kendi seçtiğimiz kitabı satın alalım
Örüntü Nedir?
*Duygularımla Örüntü ÇalıĢması
*Geleneksel 2.Uçan DüĢler Günü
17-21 KASIM
10-14 KASIM
Atatürk Haftası
*Atatürk’ü Anıyoruz
*Atatürk’ün Hayatı
*Atatürk’ün anne-babası
*Atatürk nerede doğdu
*Atatürk’ün Çocukluğu
*Atatürk’ün Yaptığı Yenilikler
KıĢ Mevsimi
*Mevsimsel DeğiĢiklikler
*Kıyafetlerdeki DeğiĢiklikler
*Hava durumu
*Hayvanlar da Olan DeğiĢiklikler
*KıĢ uykusuna yatan hayvanlar
KıĢ Mevsimi
*Seçim yapmak ne demektir?
*Okulumuzda seçim var
*Hangisini tercih etmeliyim.
*Partime ben karar veriyorum
24-28 KASIM
Öğretmenler Günü
*Öğretmenlerin önemi
*BaĢöğretmenimiz
Ağız ve DiĢ Sağlığı
*DiĢ Sağlığının önemi
*DiĢlerime Nasıl Bakmalıyım?
*DiĢçi kimdir?
Partilerimiz
Maske Partisi
Oyuncak Partisi
Değerler Eğitimi
Ayın Kelimesi
Sevgi ve
Farkındalık
Sinema
Puzzle Partisi
Renk Partileri
Gezilerimiz
Aile Katılımı
Yardım Kampanyası ve
Kermes
İtfaiye Gezisi
Belirli Gün ve Haftalar
Kızılay Haftası
Atatürk Haftası
Dünya Çocuk Kitapları Haftası
Ağız ve Diş Sağlığı Haftası
Öğretmenler Günü
Kayıp Balık Nemo
Madagaskar
Kediler
RAKAMLAR
KAVRAMLAR
Boyut: Uzun-kısa,alçak-yüksek
Miktar: BoĢ-Dolu, Tek-Çift
Mekanda Konum: Yukarı-AĢağı,
Önünde-arkasında, yanında-altında
Duyu: Sert-yumuĢak, Kaygan-pütürlü,
hafif –ağır, sivri-küt, tüylü-tüysüz
Duygu: Mutlu-Üzgün-ġaĢkın-KorkmuĢKızgın
Zıt: Kolay-zor, karanlık-aydınlık, tersdüz, yaĢlı –genç, hareketli-hareketsiz,
açık-kapalı, canlı-cansız
Zaman: Sabah, öğle, akĢam, gecegündüz, Saati Öğreniyoruz
Rakamı tanıma ve
tanımlayabilme
Modele bakarak yazma
Sınıflama-EĢleĢtirme
Rakam örüntüsü oluĢturma
Gruplama ÇalıĢması
Analoji
Ġlk-orta-son
BaĢlangıç-bitiĢ
ġEKĠLLER
RENKLER
Ana Renkler:
Daire Üçgen
Kırmızı-Sarı-Mavi
Çember
Ara Renkler:
Elips
YeĢil-Turuncu
KöĢe
DĠKKAT-HAFIZA ÇALIġMALARI
Modele Bakarak Çizme
ĠliĢkilendirme
Kıyaslama ,Örüntü
Saklı Rakamları Bulma
Ġki resim arasındaki farkı bulma
ELĠġĠ ÇALIġMALARI
 Artık Materyallerle Çelenk Yapımı
 Katlama Tren
 Çerçeve Yapımı
 Kızılay Çadırı yapımı
 Kesme –yapıĢtırma çalıĢmaları
 Grup ÇalıĢmaları
 Atatürk Çerçeve Yapımı
 Katlama ÇalıĢmaları
 ġekil kesme çalıĢması
BOYA ÇALIġMALARI

Pastel Boya ÇalıĢmaları
 Parmak Boyası
 Suluboya ÇalıĢması
 El Baskısı
 Fırça Baskısı
MÜZĠK SAATĠ
 Kızılay
 Küçük Kurbağa
 Öğretmenim
 Atatürk
 Bay Mikrop
 Ali Babanın Çiftliği
OYUNLAR
Kavram Oyunları
 YarıĢmalar
 KardeĢimi Gördün mü?
 Heykel
 Taklit Oyunları
 Ayakkabı Tepesi
 Eski Minder
 Kurt Baba

ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ
4-5 YAġ
ANADĠLĠ ETKĠNLĠKLERĠ
Tekerlemeler :Topum,Altın Top,Ġki
Gemi
KAVRAMLAR
Renk:Kırmızı-sarı-mavi
Geometrik Ģekil:Daire ,üçgen
Mekanda Konum:
Bilmeceler:Yangın,Sel,Atatürk,Bayrak, Altında,üstünde,yanında,ortasında
DiĢ,DiĢçi
(tekrar)önünde,arkasında
Zıt: Ġnce-kalın,geniĢ-dar,eskiġiirler:BaĢ Öğretmenim
yeni,boĢ-dolu,hızlı-yavaĢ,sıcaksoğuk
Parmak Oyunları: Öğretmenim,
Duyu:tatlı-ekĢi-acı-tuzlu
Atatürk, Kızılay
Zaman:Gece-gündüz,sabah-öğleakĢam
Sayı :1-10 ritmik sayma
1-2-3-4-5 tanıma
ELĠġĠ ÇALIġMALARI
 Katlama çalıĢmaları
 Yırtma-yapıĢtırma çalıĢmaları
 Mozaik ÇalıĢması
 KıĢ Mevsimi ÇalıĢması
 Yırtma-yapıĢtırma ÇalıĢmaları
 Kesme ÇalıĢmaları
 Çerçeve Yapımı
 ġekillerden Kızılay Çadırı
 Çerçeve Yapımı
BOYA ÇALIġMALARI
 Pastel boya
 Parmak boyası
 Suluboya ÇalıĢması
 El Baskısı
 Damlatma ÇalıĢması
 Sünger Baskısı
MÜZĠK SAATĠ
 Kızılay
 Atatürk
 Öğretmenim
OYUNLAR
 Havuç Tarlası
 Sandalye Kapmaca
 Kavram Oyunları
 Denge Oyunları
 Öt KuĢum Öt
 Miço
 Renk Oyunları
 Ġçeri-dıĢarı
 Uzun-kısa
BELĠRLĠ GÜN ve HAFTALAR
Kızılay Haftası
Atatürk Haftası
Dünya Çocuk Kitapları Haftası
Ağız ve DiĢ Sağlığı Haftası
Öğretmenler Günü
OKUMA-YAZMA
HAZIRLIK ÇALIġMALARI
Kitap ÇalıĢmaları
Çizgi Egzersizleri
Kalem tutma çalıĢmaları
Görsel Okuma ÇalıĢmaları
Kelime Oyunları
ETKĠNLĠK ÖRNEKLERĠ
3-4 YAġ
MÜZĠK SAATĠ
ANADĠLĠ ETKĠNLĠKLERĠ

Tekerlemeler :
Sar Makarayı, Çıtlat çıtlat
Parmak Oyunları:
Görmek Ġçin, Vücudumuz, Ellerim
Omzumda
Köpek Uçmak ĠstemiĢ
 Öğretmenim
 HapĢu
 BeĢ Küçük Ördek
PARTĠLER
Renk Partisi
 Oyuncak Partisi
 Balon Partisi
 Defile
 Piknik
 Pijama Partisi

OYUNLAR
ELĠġĠ ÇALIġMALARI
Atatürk Çiçeği Yapımı
 Çelenk yapımı
 Yastık yapımı
 Yırtma-yapıĢtırma çalıĢmaları
 Kesme çalıĢmaları
 Limon Boyama ÇalıĢması
 Çerçeve Yapımı

 Tünel YarıĢı
 Küçük At
 Ambara Vurdum
 Bowling
 Kar Topu
 Nasrettin Hoca
 Bir Adım At
BOYA ÇALIġMALARI
Pastel boya çalıĢması
 Parmak Boyası
 Suluboya ÇalıĢması
 El Baskısı

BELĠRLĠ GÜN ve HAFTALAR
Kızılay Haftası
Atatürk Haftası
Dünya Çocuk Kitapları Haftası
Ağız ve DiĢ Sağlığı Haftası
Öğretmenler Günü
OKUMA-YAZMA HAZIRLIK
ÇALIġMALARI
Kavram ÇalıĢmaları
DEĞERLER EĞĠTĠMĠ
Sevgi ve Farkındalık
3+4+5+6
Jahre
die Giraffe
der Affe
der Vogel
die Katze
der Hund
der Elefant
die Maus
der Löwe
5+6
Jahre
der
Apfel
die
Birne
die
Banane
die
Traube
5+6
4+5+6
Jahre
Jahre
die
Hand
der Arm
der Mund
die Nase
das Ohr
das Auge (1)
die Augen (2)
der Kopf
der Fuß
6
JAHRE
Der Sommer
Der Frühling
Der Winter
Der Herbst
6 Jahre
3+4+5+6
Jahre
Kopf, Schulter,Knie und
Fuß, Knie und Fuß(2x)
Augen,Ohren,Nase und
Mund
Kopf, Schulter,Knie und
Fuß,Knie und Fuß.
3+4+5+6
Jahre
die Ente
die Kuh
das Pferd
der Hahn
das Schaf
das Schwein
• Denklemi buraya yazın.Wo
sind meine Hände?
• Ich habe keine Hände
mehr.
• Ai da sind die Hände
wieder tra-la-la-la-lala-laa 
Sie verstecken einzelne
Körperteile und zeigen diese
wieder.
AGE 6
HOT
COLD
COAT
JUMPER
HAT
TROUSERS
SHORTS
T-SHIRT
WHAT DO YOU WEAR IN
COLD WEATHER?
WHAT DO YOU WEAR
IN HOT WEATHER?
SAD
HAPPY
If you can put on your clothes by your own
make a happy face. If you can’t, make a sad
face.
SOCKS
SHOES
Put On Your Jumper
Put on your jumper
Put on your jumper
Put on your jumper
1, 2, 3!
Put on your trousers
Put on your trousers
Put on your trousers
1, 2, 3!
Put on your coat
Put on your coat
Put on your coat
1, 2, 3!
The hot and cold
It’s cold, cold, cold
Put on your coat
It’s cold, cold, cold
Put on your coat!
Jump up and down, turn
around!
It’s hot, hot, hot
Put on your shorts
It’s hot, hot, hot
Put on your shorts!
Jump up and down, turn
around!
Turn around!
AGE 6
TURN ON THE TAP
TURN OFF THE TAP
AGE 6
My Family
MUMMY
DADDY
SISTER
BROTHER
BABY
THE FAMILY SONG
THE STORY SONG
Mummy, daddy, I
love you
Here is a hug for
you.
Mummy, daddy,
Stop that, stop that
Turn off the tap.
Grandma, Grandpa I
love you,
Here is a hug for
you.
Baby brother, sister
too, I love you
Here is a hug for
you.
Grandma, grandpa
Stop that, stop that
Turn off the tap.
Anna, Anna
Stop that, Stop
that
Turn off the tap.
FINGER FAMILY SONG
Daddy finger,daddy
finger where are
you?
Here I am, Here I
am how do you do?
Brother
finger,brother
finger where are
you?
Here I am, Here I
am how do you do?
Mummy
finger,mummy
finger where are
you?
Here I am, Here I
am how do you do?
Sister finger,sister
finger where are
you?
Here I am, Here I
am how do you do?
Baby finger,baby
finger where are you?
Here I am, Here I am
how do you do?
5 AGE /
ARMS
TUMMY
TOES
BODY PARTS
LEGS
HEAD
HANDS
AGE 5
THE BODY PARTS SONGS
Wave your arms,
arms, arms,
Clap your hands,
hands, hands,
Tickle your tummy,
tummy, tummy
Touch the spider,
spider, spider on
your head,
head,head
Look at my arms,
Look at my toes,
Look at my tummy,
Look at my legs,
Look at my hands,
Look at my head,
Arms, toes, tummy,
Legs, hands, head
AGE 5
THE HOKEY POKEY SONG
You put your right hand /left hand in ,
Right hand /left hand out
In and out and
Skake it all about
You do the hokey pokey and you turn around
That’s what it’s all about
You put your right food / left food in ,
right food / left food out
In and out and
Skake it all about
You do the hokey pokey and you turn around
That’s what it’s all about.
You put your head/ whole self in ,
Head/ whole self out
In and out and
Skake it all about
You do the hokey pokey and you turn around
That’s what it’s all about
AGE 5
Animals
A CAT
A DOG
AN ELEPHANT
A MOUSE
A MONKEY
A FISH
A BIRD
A RABBIT
AGE 5
Animals
A CAT
A DOG
AN ELEPHANT
A MOUSE
A MONKEY
A FISH
A BIRD
A RABBIT
FIVE LITTLE MONKEYS SONG
Five little monkeys
are jumping on the
bed,
One fell off and
bumped his head,
MAMA called the
doctor and the
doctor said,
Four little monkeys
are jumping on the
bed,
One fell off and
bumped his head,
MAMA called the
doctor and the
doctor said,
NO MORE
MONKEYS
JUMPING ON THE
BED!
NO MORE
MONKEYS
JUMPING ON THE
BED!
Continues with three,two and one little monkeys…
AGE 4
Revision of colors and numbers
KASIM
DRAMA (Kasım)
4 YAġ






ĠFADE MĠNDERĠ
MEYVE-SEBZE ġARKISI
BEN BĠR NE OLSAM?
MEVSĠM ÇEMBERLERĠ
ġĠġEN BALON
“BAY MĠKROP “ġARKILI
HĠKAYE ANLATIMI
5 YAġ
 HĠKAYE KURGULAMA
 “BAY MĠKROP” ġARKISI
 “TEMĠZLĠK VE MEYVE
ASKERLERĠ MĠKROPLA
SAVAġIYOR”
DRAMATĠZASYON
 MĠKROPLA SAVAġ
PEKĠġTĠRĠCĠ BOYAMA
ÇALIġMASI
 JETGĠLLER 10’LU NESNE
ÇALIġMASI(GÖRSEL
HAFIZA GELĠġTĠRME
ETKĠNLĠĞĠ
 ĠFADE MĠNDERĠ
6 YAġ
 “TEMĠZLĠK VE MEYVE
ASKERLERĠ MĠKROPLA
SAVAġIYOR
 “ALĠġ ĠLE ZELĠġ”
HĠKAYE
DRAMATĠZASYONU
 HĠKAYE KURGU
ÇEMBERĠ
 ROL OYNAMA/SAHNE
DURUġU/SAHNE
KULLANIMI/TĠYATRO
BÖLÜMLERĠ VE
GÖREVLERĠ
 MĠKROPLA SAVAġ
PEKĠġTĠRĠCĠBOYAMA
ÇALIġMASI
 “BENĠM BĠR KURALIM
VAR”
Müzik Dersi
Kardan Adam
İzindeyiz
Çocuk kalbimde Atatürk
Kardan adam yapalım
Öğretmenim şarkısı
Robot şarkısı
Çikolata
Kardan adam yapalım,
Burnuna havuç takalım
Üşüyor mu havada,
Boynuna atkı saralım
Öğretmenim
Öğretmenim canım benim canım benim
Seni ben pek çok pek çok severim
Sen bir ana sen bir baba.
Her sey oldun artık bana
OKULA BAġLADIK
Okula başladık heya
Okula başladık
Okula başladık heya
Okula başladık
Sevgili öğretmenim
Günaydın size
Sevgili kardeşlerim
Günaydın size
Okula başladık heya
Okula başladık
Oyunu Sevdiren heya
Müziği Sevdiren
Resimi sevdiren heya
Yazıyı sevdiren
Derslerimiz çok güzel
Çalışmak güzel
Derslerimiz pek güzel
Çalışmak güzel
SONBAHAR
Havada uçuĢan sarı yapraklar
Yerlere düĢünce yolları kaplar
Sert bir rüzgar esiyor
Kuru dallar düĢüyor
Gök gürleyip bulutlar
Yağmur veriyor
Okula giden neşeli çocuklar
Yol almaya başladı göçmen kuşlar
Sert bir rüzgar esiyor
Kuru dallar düĢüyor
Gök gürleyip bulutlar
Yağmur veriyor
SATRANÇ DERSĠMĠZ:
Piyonun hareketi
Atın Hareketi
Taş hareketlerinin genel tekrarı
Taşların hareketlerini engelleyen etkenler
GÜNLÜK YAġAM ÇALIġMALARI
ÇEVRE BAKIMI
1. Sınıf düzeni
oluĢturma
2. Kapı açma-kapama
3. Kitap kullanımı
4. Sürahi doldurma
5. Ataç kullanma
6. Dosyalama
7. ÇalıĢma sayfasının
kullanımı
8. Bahçe kullanımı
9. Silgi kullanımı
10.Çöp atma ve yere
düĢen bir Ģeyi
kaldırma
11.Tuvaleti kullanma
KĠġĠSEL BAKIM
1.
2.
3.
4.
Çıt-çıt
Düğme Ġlikleme
Fermuar kapama
Ayakkabı bağlama ve
temizleme
5. Giyinme ve soyunma
6. EĢyaları katlama
7. El yıkama ve kurutma
8. Tırnak bakımı
9. DiĢ bakımı
10.Saç bakımı
11.Banyo yapmanın
önemi
AKRAN VE YETĠġKĠN
ĠLETĠġĠMĠ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Selamlama
Tanışma ve tanıştırma
Yabancılarla konuşma
Söz alma
Bir şey isteme
Grup içinde konuşma
Gezi ve özel günlerde
davranış
8. Yardımlaşma ve
paylaşım
9. Yemek kuralları
10. Sessizlik Oyunu
11. Konuşurken bir insanın
gözüne bakma
12. Nezaket kurallarını
kullanma
Her ay seçilen çalıĢmalar düzenli olarak yapılacaktır.
DOĞUM GÜNÜNÜZ KUTLU OLSUN
Ayşe Elif Oralkan 01.11.2009
Ege Açık 12.11.2009
Kuzey Yıldırım 06.11.2009
Melis Karel 07.11.2009
Burak Bara Keymen 09.11.2009
Deniz Bacıoğlu 03.11.2009
Uras Soygür 05.11.2011
Metehan Cengiz 23.11.2010
Ali Poyraz Çelik 13.11.2010
Deniz Dıraz 01.11.2010
AĠLEYE YÖNELĠK
ÇOCUKLARA YÖNELĠK
KĠTAP ADI:
Eğlenceli Çıkartmalarla Sayıları
Öğrenelim
YAYINEVĠ: ĠĢ Bankası Yayınları
YAZAR: Nevin Avan Özdemir
KĠTAP ADI: Cam Çocuk
YAYINEVĠ: April Yayıncılık
YAZAR: Jodi Picoult

Benzer belgeler