Stratejik Plan 2012-2014 - Bağlar Şehit Atilla Bodur İlkokulu

Yorumlar

Transkript

Stratejik Plan 2012-2014 - Bağlar Şehit Atilla Bodur İlkokulu
T.C.
KARABÜK VALĐLĐĞĐ
SAFRANBOLU
BAĞLAR ŞEHĐT ATĐLLA BODUR
ĐLKOKULU
2012-2014
STRATEJĐK PLANI
Eğitimdir ki;
bir milleti hür, bağımsız, şanlı,
yüksek bir toplu halinde yaşatır
veya
bir milleti kölelik ve yoksulluğa terk eder.
Mustafa Kemal ATATÜRK
2
3
4
SUNUŞ
Ö ğretmeni,
idarecileri
personeli,
ile
hep
öğrencisi
birlikte
ve
bizi m
okulu m uz felsefesiyle koş maya başladık.
Velilerimizle beraber okulu muzu her türlü
teknolojiye kavuşturduk, ancak bu gün
m evcut
olan
projeksiyon
cihazlarını,
teknoloji sınıfını, internet ortamını yeterli
bulmadığımızın
paydaşlarımızla
bilincinde
olan
okulu muzu
tü m
daha
yukarılara hep birlikte taşıyacağız. Ulaş mış olduğu muz başarılara yenilerini ekle mek için
bundan önce olduğu gibi bundan sonra da azimle çalışacağız.
Bu bağla mda “ M E B Eğitimde Stratejik Planla m a Uygula ma Yönergesi” ve
2006/55 ve 2007/25 sayılı genelgeler ile 5028 Sayılı yasa doğrultusunda okulu muzda da
stratejik plan çalışmaları başlatılmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı okullarda da Stratejik Plan
çalışmalarının yürütülmesine esas olmak üzere “Planlı Okul Gelişim M o deli – Okulda
Stratejik Yönetim” kitapçığı hazırlayarak göndermiştir. Kitapçıkta okullarda ayrı bir
Stratejik Yönetim Ekibi kurulma masını ve Okul Gelişim Yönetim Ekibinin, Stratejik Plan
çalışmalarını yürütmesini sağla ması isabetli olmuştur. Bağlar Şehit Atilla Bodur Đlkokulu
olarak oluşturduğu muz O G Y E ekibiyle 2 yıllık çalışma planımızı hazırladık. Okullarda
Stratejik Yönetim Ekibi her çalışmanın eşgüdü münden ve yürütülmesinden soru mlu
olacağından Topla m Kalite ve Okul Gelişim Y önetim Ekibi (O G Y E) ismini kaldırarak
zaten içeriğinde felsefesiyle var olan Stratejik Yönetim Ekibi (S Y E) ismini verip bu ekibi
tek merkez yaptık. Planımızda belirttiğimiz stratejik a maçlar doğrultusunda okulu muzu
önce Karabük ve sonra Türkiye’nin saygın kuru mlarından biri haline getirme az mi ve
kararlılığı içerisindeyiz. Bundan sonra başarılı olmak bizim için sadece bir görev değil,
aynı za manda büyük bir soru mluluktur. Planın hazırlan masında e meği geçen Strateji
Y önetim Ekibi’ne ve uygulan masında yardımı olacak başta Bakanlığımız ol mak üzere tü m
kuru m ve kuruluşlara, öğretmen, öğrenci ve velilerimize teşekkür ederim.
M urat D A Ğ CI O Ğ L U
Okul Müdürü
5
GĐ RĐŞ
Stratejik plan, günü müz gelişim anlayışının geç mişteki anlayışlardan en belirgin
farkının göstergesidir. Zira stratejik plan yaklaşımı geleceğe hazır olmayı değil, geleceği
yaratmayı hedefleyen bir yaklaşımdır. Bir anlam da geleceği bugünde yaşa maktır. Ancak
stratejik plan tek başına bir belge olarak değerli değildir. Onu değerli kılacak olan şey,
kuru mun doğru karar alabilme yeteneği ve kararlılık gösterebilme gücüdür.
Baktığımız yerden hala yıllardır gördüğü müz şeyleri görüyorsak, bakış açımızı ve
yönü müzü değiştirme mişiz de mektir. Bu bakımdan stratejik plan, öncelikle kuru mu muza yeni
bir yön ve yeni bir bakış açısı kazandıracak biçim de düşünülüp tasarlanm alıdır. Hiç şüphe
yoktur ki bu yön, ülkemizin çağdaşlaşma hedeflerine uygun düşen ve çağdaş uygarlık
düzeyinin üstüne çık ma ülküsüyle örtüşen bir yön ol malıdır. Çağdaş bir ülke olabilme miz için
çağdaşlaşma savaşını öncelikle okullarda kazan m a mız gerek mektedir. Bilm ek zorundayız ki,
okullarda kazanılma mış hiçbir savaş gerçekte hiçbir za man kazanılma mış savaştır. Bu konuda
eksiklerimizin olduğunu
kabul etmeli, ancak
kendimizi güçlü am açlarla besleyerek
eksiklerimizin ve zorlukların üstesinden gelebileceğimize inan malı fakat, bunun uzun süren
bir yolculuk olduğunu hiçbir za man unutma malıyız.
Bundan sonra başarılı olm ak bizim için sadece bir görev değil, aynı za m anda büyük
bir soru mluluktur.
Stratejik Plan Hazırlam a Ekibi
6
Đçindekiler
ĐÇĐ N D E KĐ L E R
SA YF A
NO
SU N UŞ
5
GĐ RĐŞ
6
BĐ RĐ N CĐ B Ö L Ü M: B A Ğ L A R Ş E HĐ T A TĐL L A B O D U R ĐL K Ö Ğ R E TĐ M O K U L U
S T R A T E JĐ K P L A N L A M A S Ü R E CĐ
Yasal Çerçeve
12
Stratejik Planla ma Çalışmaları
12
ĐKĐ N CĐ B Ö L Ü M: M E V C U T D U R U M A N A L ĐZĐ
1.
Tarihsel Gelişim
17
2.
Yasal Yükü mlülükler
18
3.
Faaliyet Alanları, Ürün ve Hiz metler
21
4.
Paydaş Analizi
22
5.
Kuru m Đçi Analiz
30
6.
5.1 Örgütsel Yapı
31
5.2 Đnsan Kaynakları
46
5.3 Teknolojik Düzey
48
5.4 Mali Kaynaklar
52
5.5 Đstatistikî Veriler
53
Çevre Analizi
56
6.1
PEST
(Politik-Yasal,
Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi
7.
Ekono mik,
Sosyo-Kültürel, 56
G Z F T (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi
58
Ü Ç Ü N C Ü B Ö L Ü M: G E L E C E Ğ E Y Ö N E LĐ M
8.
Misyon, Vizyon, Te mel Değerler
9.
Te malar,
A maçlar,
Hedefler,
Faaliyet/Projeler ve Stratejiler
10.
Đzleme, Değerlendirme ve Raporlama
7
60
Perform ans
Göstergeleri, 64
76
Tablo-Grafik-Şe ma Adı
Tablo1: Okul Gelişim ve Y önetim Ekibi
Sayfa No
14
Tablo2:Faaliyet Alanları
21
Tablo 3: Okul Đçin Ürün/Hiz met Listesi
22
Tablo4: Paydaş Analizi
23
Tablo5: Paydaş Sınıflandırma Matrisi
26
Tablo 6: Paydaş Önceliklendirme Matrisi
27
Tablo 7: Yararlanıcı Ürün/Hiz met Matrisi
29
Şe ma 1: Okul Teşkilat Şe ması
31
Tablo 8: Okulda Oluşturulan Birimler
32
Tablo 9: 2010 Yılı Kurum daki Mevcut Yönetici Sayısı
32
Tablo 10: Kuru m Yöneticilerinin Eğitim Duru mu
32
Tablo 11: Kuru m Yöneticilerinin Yaş Đtibari ile dağılımı
33
Tablo 12: Đdari Personelin Hiz met Süresine Đlişkin Bilgiler
33
Tablo 13: Kuru mda gerçekleşen yönetici sirkülasyonunun oranı
33
Tablo 14: Đdari Personelin Katıldığı Hiz met-içi Eğitim Progra mları
34
Tablo 15: 2012 Yılı Kurum un Mevcut Öğretmen Sayısı
35
Grafik1: Kuru mun M evcut Öğretmen Grafiği
35
Tablo16: Kuru m Öğretmenlerinin Yaş Duru mu
36
Grafik2: Kuru m Öğretmenlerinin Yaş Durum u
36
Tablo 17: Kuru m Öğretm enlerinin Hiz met Süreleri
36
Grafik3: Kuru m Öğretmenlerinin Hiz met Süreleri
Tablo18: Kuru m Öğretmenlerinin Eğitim Duru mu
Grafik4: Kuru m Öğretmenlerinin Eğitim Duru mu
37
37
37
Tablo 19: Kuru mda gerçekleşen öğretmen sirkülâsyonunun oranı
37
Tablo 20: Öğretmenlerin katıldığı hizmet-içi progra mlar
38
Tablo 21:2012 Yılı Kurum daki Mevcut Hiz metli/ M e m ur Sayısı
42
Tablo 22: Çalışanların Görev Dağılımı
43
Tablo 23: Çalışanların Gönüllü Yaptıkları Đşler
45
Tablo 24: Okul Rehberlik Hiz metleri
45
Tablo 25: Đnsan Kaynakları Dağılımı ve Bilgisi
46
Tablo 26: Okul/Kuru mun Teknolojik Altyapısı
48
Tablo 27: Okul/Kuru mun Fiziki Altyapısı
49
8
Tablo28: Kuru m Yapısı
50
Tablo29: Okul ve Bina Donanım Bilgileri
51
Tablo 30: Okulu muzun Kaynak Tablosu
52
Tablo 31: Okulu muzun Gelir-Gider Tablosu
52
Tablo 32: Karşılaştırmalı Öğretmen/Öğrenci Durum u
53
Tablo 33: Öğrenci Sayısına Đlişkin Bilgiler
53
Tablo 34:Ortalama Sınıf M evcutları ve Öğretmen Başına Düşen Öğrenci
53
Sayısı
Tablo 35: Yıllara Göre M ezun Olan Öğrenci Oranı
53
Tablo 36: Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı
54
Tablo 37: Deva msızlık Nedeni Đle Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı
54
Tablo 38: Yerleşim Alanı ve Derslikler
54
Tablo 39: Sosyal Alanlar
54
Tablo 40: Spor Tesisleri
54
Tablo 41: TE M A- ST R A T EJĐK A M A Ç- HE D E F T A B L O S U
73
Tablo 42: ST R A T EJĐK PL A N- HE D E F S O R U M L U L U K T A B L O S U
74
Tablo 43: Stratejik Plan M aliyet Tablosu
75
9
K U R U M KĐ M LĐ K BĐL G ĐSĐ
K uru m Adı
Safranbolu Bağlar Şehit Atilla Bodur Đlkokulu
K uru m Türü
Đlkokul
K uru m Kodu
715011
K uru m Statüsü
 Ka mu
Y önetici
K uru mda
Çalışan
:2
Personel Ö ğretmen
Sayısı
:15
Hiz metli
:2
M e m ur
:1
Ö ğrenci Sayısı
261
Ö ğretim Şekli
 Nor mal
O kulun Hiz mete Giriş Tarihi
1943
Özel
ikili
K U R U M ĐLE TĐŞĐ M BĐLGĐL E RĐ
Tel. : 0 370 712 79 20
K uru m Telefonu / Fax
Fax : -
K uru m Web Adresi
w w w.safranbolubaglar.meb.k12.tr
M ail Adresi
715011 @ m eb.k12.tr
K uru m Adresi
Mahalle
:Sadri Artunç Caddesi No:12
Posta Kodu : 78
K uru m Müdürü
K uru m Müdür Yardımcısı
Đlçe
: Safranbolu
Đli
: Karabük
Murat D A Ğ CI O Ğ L U
GS M Tel: 0 505 751 07 57
Fahri Ö R E N B A ŞI
GS M Tel :0 505 394 14 22
10
BÖLÜM
B A Ğ L A R Ş E HĐ T A TĐL L A B O D U R ĐL K O K U L U
S T R A T E JĐ K P L A N L A M A S Ü R E CĐ
Yasal Çerçeve
Stratejik Planla ma Çalışmaları
11
STRATEJĐK PLANIN HAZIRLIK SÜRECĐ
Yasal Çerçeve
O kulu muzun eğitim ve öğretim faaliyetlerini Milli Eğitim Te mel Kanununda
belirlenen ilke ve a maçlar, kalkın ma planları ve ilgili mevzuatlarla ve benimsediği te mel
ilkeler çerçevesinde planla mak, bu planla da, okulu muzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış
çevredeki fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak, eğitim alanında ortaya konan kalite
standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik
ve hedeflerin belirlen mesini amaçla maktadır.
Bu stratejik plan dokü manı Bağlar Şehit Atilla Bodur Đlkokulu 2012 - 2014
yıllarına dönük stratejik a maçlarını, hedeflerini ve performans göstergelerini kapsa maktadır.
Stratejik Planlama Çalışmaları
O kulu muzun
Stratejik
Planına
(2012–2014)
Okul
Gelişim
Y önetim
Ekibi(O G Y E) tarafından, okulu muzun öğretmenler odasında, çalışma ve yol haritası
belirlendikten sonra taslak oluşturularak çalışmalara başlan mıştır.
Stratejik
Planla ma
çalışmaları
kapsa mında
O kulu muzda
OGYE
üyeleri
içerisinden
“Stratejik Planla ma Çalışm a Ekibi” kurulmuştur. Ö nceden hazırlanan anketler uygulan mış ve
elde edilen veriler birleştirilerek paydaş görüşleri oluşturulmuştur. Bu bilgilendirme ve
değerlendirme toplantılarında yapılan anketler ve hedef kitleye yöneltilen sorularla mevcut
duru m ile ilgili veriler toplan mıştır.
Stratejilerin Belirlenmesi;
Stratejik planlama ekibi tarafından, tü m iç ve dış paydaşların görüş ve önerileri
bilimsel yönte mlerle analiz edilerek planlı bir çalışm ayla stratejik plan hazırlan mıştır.
B u çalış malarda izlenen adı mlar;
1. O kulun var oluş nedeni (misyon), ulaşmak istenilen nokta (vizyon) belirlenip
okulu muzun tü m paydaşlarının görüşleri ve önerileri alındıktan da vizyona ulaş mak
için gerekli olan stratejik a maçlar belirlendi.
12
Stratejik amaçlar;
a. Okul içinde ve faaliyetlerimiz kapsa mında iyileştirilmesi, korun ması veya
önle m alın ması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar,
b. Okul içinde ve faaliyetler kapsa mında yapılm ası düşünülen yenilikler ve
atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar,
c. Yasalar kapsa mında yap mak zorunda olduğum uz faaliyetlere ilişkin stratejik
a maçlar olarak da ele alındı.
2. Stratejik a maçların gerçekleştirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik a maçla
ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, gerçekçi, za man bağlı,
sonuca odaklı, açık ve anlaşılabilir olmasına özen gösterildi.
3. Hedeflere uygun belli bir a maca ve hedefe yönelen, baslı basına bir bütünlük oluşturan,
yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet
“a macımıza ulaştırır mı” sorgula ması yapıldı.
4. Faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için soru mlu ekipler ve za man belirtildi.
5. Faaliyetlerin başarısını ölçmek için performans göstergeleri tanımlandı.
6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsa mında yap mak zorunda
olunan faaliyetler, paydaşların önerileri, çalışanların önerileri, önü müzdeki döne mde beklenen
değişiklikler ve GZFT (SW O T) çalışması göz önünde bulunduruldu.
7. GZF T çalışmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileştirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye;
güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kuru m un faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalışıldı;
önü müzdeki döne mlerde beklenen değişikliklere göre de önle mler alınmasına özen gösterildi.
8. Strateji, Hedef ve Faaliyetler kesinleştikten sonra her bir faaliyet maliyetlendirilmesi
yapıldı.
Y ukarıdaki çalışmalar gerçekleştirildikten sonra Bağlar Şehit Atilla B odur
Đlkokulu 2012 – 2014 döne mi stratejik planına son halini vermek üzere tü m ilgili kişilerin
katılımıyla toplantılar yapılmıştır. Görüşler doğrultusunda son düzenle m eler yapılarak plan
taslağı son halini almıştır.
SAFRANBOLU
BAĞLAR ŞEHĐT ATĐLLA BODUR ĐLKOKULU
13
STRATEJĐK PLAN HAZIRLAMA EKĐBĐ
Tablo1: Okul Gelişim ve Yönetim Ekibi
Sıra
No
Ad - Soyadı
Görev
Đletişim
1
M urat D A Ğ CI O Ğ L U
Başkan (Okul Müdürü)
0 505 751 07 57
2
Fahri Ö R E N B A ŞI
M ü dür Yardımcısı
0 505 394 14 22
3
Birtan TE R ZĐ A H M E T O Ğ L U
Rehber Öğretmen
M elte m
4
Ö ğretmen
T E R ZĐ A H M E T O Ğ L U
5
Neşe AT A S O Y
Ö ğretmen
6
Fatma YIL DIRI M
O kul Aile Birliği
7
Zeynep Rana YIL DIRI M
Sınıflar Te msilcisi (4. SINIF)
8
Tolga DE MĐ R CĐ O Ğ L U
Sınıflar Te msilcisi (3. SINIF)
9
Đmral DE MĐ R
M ahalle Muhtarı
ST K ‘lar (Dernek, Vakıf,
10
Sanayi ve Ticaret Odası)
11
Nisanur T OP
O kul Öğr. Meclis Bşk.
12
Destek Personeli (Kütüphane
M e m uru, hizmetli v.b.)
Zühtü ĐN C E B A C A K
… … /2012
M urat D A Ğ CI O Ğ L U
OKUL MÜDÜRÜ
ONAY
14
II. BÖLÜM
15
SAFRANBOLU
BAĞLAR ŞEHĐT ATĐLLA BODUR ĐLKOKULU
DURUM ANALĐZĐ
M E V C U T D U R U M A N A LĐ ZĐ
1.
Tarihsel Gelişim
2.
Yasal Yükü mlülükler
3.
Faaliyet Alanları, Ürün ve Hiz metler
4.
Paydaş Analizi
5.
Kuru m Đçi Analiz
5.1 Örgütsel Yapı
5.2 Đnsan Kaynakları
5.3 Teknolojik Düzey
5.4 Mali Kaynaklar
5.5 Đstatistikî Veriler
6.
Çevre Analizi
6.1
PEST
(Politik-Yasal,
Ekono mik,
Sosyo-Kültürel,
Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi
6.2 Üst Politika Belgeleri
7.
G Z F T (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi
16
MEVCUT DURUM ANALĐZĐ
.
1.Tarihsel Gelişim
Okulu muz 1943-1944 Ö ğretim Yılında “Đnönü Đlkokulu” adı ile eğitim-öğretime
açılmış daha sonra bulunduğu se mtin isminden dolayı “Bağlar Đlkokulu” adını almıştır. 8
Yıllık Kesintisiz Zorunlu Eğitim Yasasının kabulü ile 1997-1998 Öğretim Yılında okulun adı
“Bağlar Đlköğretim Okulu” olmuştur.
1999-2000 Öğretim Yılında Şehit Atilla Bodur Đlköğretim Okulu adını almıştır.
O kulu muzdan mezun olup; Çukurca da vatani görevini yaparken Şehit olan Atilla Bodur’un
ismi verilmiştir.
O kulu muza 2007-2008 Eğitim Öğretim yılında eski Safranbolu Lisesi binasının
okulu muza tahsis edilmesi ile nor mal eğitim-öğretime geçilmiştir ve bu değişiklikten sonra
birinci kade me öğrencilerimiz ana binada, ikinci kade me öğrencilerimiz tahsis edilen binada
eğitim-öğretimi görmüştür.
2009-2010 Öğretim yılında ise ikinci kade me eğitim gördüğü eski Safranbolu Lisesi
binasından ayrılmış ve Ticaret Meslek Lisesi binasına geçerek eğitim
öğretime deva m
edilmiştir.
2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında ise okulu muz 4+4+4 olarak bilinen 30/03/2012
tarih ve 6287 nolu kanun ile Eski Đlköğretim Binasında Bağlar Şehit Atilla Bodur Đlkokulu
adıyla eğitime başlamıştır.
17
2 . Yasal Yükümlülükler
Ata m a
M E B Nor m Kadro Yönetm eliği
M E B Eğitim Kuru mları Y öneticiliği Ata ma Yönetmeliği
M E B Öğretmenlerin Atam a ve Yer Değiştirme Yönetmeliği
Ö d ül, Sicil Ve Disiplin
657 Sayılı Devlet Me murları Kanunu
1702 ilk ve Orta Tedrisat Muallimlerin Terfi ve Tecziyeleri Hakkındaki Kanun
Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin A mirleri Yönetmeliği
Devlet Me murları Sicil Y önetmeliği
M E B Sicil A mirleri Yönetmeliği
M E B Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine ilişkin Yönerge
M E B Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesine ilişkin Yönerge
O k ul Yönetimi
1739 Sayılı Milli Eğitim Te mel Kanunu
O kul - Aile Birliği Yönetm eliği
M E B Eğitim Bölgeleri ve Eğitim Kurulları Yönergesi
M E B Yönetici ve Öğretm enlerin Ders ve Ek Ders Saatlerine ilişkin karar
Taşınır Mal Yönetmeliği
Eğitim Ve Öğretim
M E B Eğitim Öğretim Çalışmalarının Planlı Yürütülmesine Đlişkin yönerge
M E B Öğrenci Yetiştirme Kursları Yönergesi
Milli Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği
Ö ğrencilerin Ders Dışı Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri Hakkında yönetmelik
Personel Đşleri
M E B Personel izin Yönergesi
Devlet Me murları Tedavi ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
Ka m u Kuru m ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık Kıyafet yönetmeliği
18
M e m urların Hastalık Raporlarını Verecek Hekim ve Sağlık Kurulları hakkındaki
yönetmelik
Devlet Me murlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
M E B Personeli Görevde Y ükseltme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
Ö ğretmenlik Kariyer Basa maklarında Yükseltme Y önetmeliği
M ü h ür, Yazış ma, Arşiv
Res mi Mühür Yönetmeliği
Res mi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik
M E B Evrak Yönergesi
M E B Arşiv Hiz metleri Yönetmeliği
Rehberlik Ve Sosyal Etkinlikler
Rehberlik ve Psikolojik Danış ma Hiz metleri Yönetmeliği
M E B ilköğretim ve Ortaöğretim Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği
M E B Bayrak Törenleri Y önergesi
O kul Spor Kulüpleri Yönetmeliği
M E B Okul Kütüphaneleri Standart Yönetmeliği
M E B Okul Kütüphaneleri Yönetmeliği
Ö ğrenci Đşleri
M E B De mokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi
O kul Servis Araçları Hizm et Yönetmeliği
Đsim Ve Tanıtım
Milli Eğitim Bakanlığı Kuru m Tanıtım Yönetmeliği
M E B’na Bağlı Kuru mlara Ait Aç ma, Kapatma ve A d Ver me Yönetmeliği
Sivil Savun m a
Daire ve Müesseseler Đçin Sivil Savun ma işleri Kılavuzu
Sabotajlara Karşı Koru m a Yönetmeliği
Binaların Yangından Korun ması Hakkındaki Yönetmelik
24 Saat Çalışma Planı
19
Stratejik Planın Dayanağı
Stratejik Plan Referans Kaynakları
5018 Sayılı Ka mu Mali Y önetimi Ve Kontrol Kanunu
Stratejik Planla maya Đlişkin Usul Ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik
D pt - Ka mu Kuruluşları Đçin Stratejik Planla ma Kılavuzu
2007 - 2013 Döne mini Kapsayan 9. Kalkın ma Planı
2007 - 2013 Eğitim Özel Đhtisas Ko misyonu Raporu
Milli Eğitim Đle Đlgili Mevzuat
2010 - 2014 Milli Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı
2010 - 2014 Karabük Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
Safranbolu Đlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı
Milli Eğitim Strateji Belgesi
Bakanlık Faaliyet Alanı Đle Đlgili Ulusal, Bölgesel ve Sektörel Plan Ve Programlar
Milli Eğitim Şura Kararları
Tübitak Vizyon 2023 Eğitim Ve Đnsan Kaynakları Raporları
2007-2013 Döne mini Kapsayan 9. Kalkın ma Planı
Kasım 1999 Tarih Ve 2506 Sayılı Td Yayımlanan Topla m Kalite Yönetimi Uygula ma
Y önergesi
Şubat 2002 Tarih Ve 2533 Sayılı Td. Yapımlanan M eb Taşra Teşkilatı Topla m Kalite
Y önetimi Uygula ma Projesi
Bakanlık Faaliyet Alanı Đle Đlgili Tü m Projeler
20
3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler
Tablo2:Faaliyet Alanları
F A A LĐ Y E T A L A NI: EĞĐ TĐ M
Hiz met–1 Rehberlik Hiz metleri
Veli
Ö ğrenci
Öğretmen
Hiz met–2
Sosyal-Kültürel
Etkinlikler
Halk oyunları
K oro
Satranç
… … … ..
Hiz met–3 Spor Etkinlikleri
Futbol,
V oleybol
Atletizm
F A A LĐ Y E T A L A NI: ÖĞ R E TĐ M
Hiz met–1 M üfredatın işlen mesi
Yaparak yaşayarak öğrenm e
Ö ğrenci merkezli eğitim
So muttan soyuta öğretim
Hiz met- 3 Proje çalış m aları
A B Projeleri
Sosyal Projeler
Fen Projeleri
Hiz met–2
Öğret men
hiz meti
Derece terfi
Hiz met içi eğitim
Özlük hakları
F A A LĐ Y E T
A L A N I:
E DĐ N DĐ R M E
Hiz met–2 Kurslar
Yetiştirme
Hazırlama
Etüt
Hiz met-4 Okul ve Çevre Đşleri
F A A LĐ Y E T A L A NI: OK U L Ö N C E SĐ
O kul
Öncesinin
çalışmaları
F A A LĐ Y E T
A L A N I:
Y Ö N E TĐ M
ĐŞL E RĐ
Hiz met–1 Öğrenci işleri hiz meti
Kayıt- Nakil işleri
Deva m-deva msızlık
Sınıf geç me vb
yaygınlaştırma
21
F A A LĐ Y E T A L A NI:
işleri
M ESL E K
Tablo 3: Okul Đçin Ürün/ Hiz met Listesi
Ö ğrenci kayıt, kabul ve deva m işleri
Öğrenci başarısının değerlendirilmesi
Eğitim hiz metleri
Ö ğretim hiz metleri
Sınav işleri
Toplu m hiz metleri
Sınıf geç me işleri
K ulüp çalışmaları
Ö ğrenim belgesi düzenlem e işleri
Diplo ma
Sosyal,
kültürel
ve
sportif
Personel işleri
etkinlikler
Ö ğrenci davranışlarının değerlendirilmesi Burs hizmetleri
Ö ğrenci sağlığı ve güvenliği
Y urt hizmetleri
O kul çevre ilişkileri
Bilimsel vs araştırmalar
Rehberlik
Yaygın eğitim
M ezunlar (Öğrenci)
4. Paydaş Analizi
Hiz met ve ürünlerimizden faydalananların yanı sıra çalışanlarımız, tem el ve stratejik
ortaklarımız arasında yer alan kişi ve kuru mlar ilişkide bulunduğu muz tüzel ve gerçek kişileri
(paydaşlarımızı) oluştururlar.
Yapılan çalışmalar sonucunda
belirlenen
paydaşlarımız
Tablo’da gösterilmiştir. Tabloda yer alan bazı paydaşlarımız aynı anda iki ya da üç grupta
birlikte değerlendirilmiştir.
22
B urada a maç; Okulu m uzun ilişkide bulunduğu paydaşlarımızın kimler olduğunun ve bu
paydaşlarımızla hangi düzeyde bağlantılarımızın bulunduğunun tespit edilmesidir.
Tablo4: Paydaş Analizi
Paydaşlar
Hiz met
Alanlar
Ç alışanlar
Đdari Personel
◘
◘
Ö ğretmenler
◘
◘
Ö ğrenciler
◘
◘
Veliler
◘
Te mel
O rtaklar
Stratejik
O rtaklar
◘
◘
Đl Milli Eğitim Müdürlüğü
◘
Milli Eğitim Bakanlığı
◘
Liseler
☺
◘
Dershaneler
☺
◘
◘
Diğer ilköğretim okulları
◘
◘
Basın (televizyon vb)
◘
Toplu m
Eğitim Uz manları
◘
A kade misyenler
◘
◘
K ütüphaneler
◘
M ezunlar
Sağlık Bakanlığı
◘
Sosyal Yrd ve Dayanışma Vakfı
◘
◘
Sivil Toplu m Örgütleri
◘
Tedarikçiler
◘
E mekli Sandığı
◘
◘ Tamamen
☺ Kısmen
23
ĐÇ PAYDAŞLARIN TESBĐTĐ
ĐÇ PAYDAŞLAR
ĐÇ PAYDAŞ SORUMLULUKLARI
Milli Eğitim Müdürlüğü
Milli Eğitim Emir-komuta zincirinde kurumun üstü
konumunda olup, hesap verilecek mercidir.
Valilik
Hiyerarşik yapıda kuru m u muzun üst amiri olup,
çalışmalarımızda soru mlu olduğu muz mercidir.
Ö ğretmenler
Eğitim-Öğretim hiz meti veren personeldir
Ö ğrenciler
Hiz metin sunulduğu paydaşlardır. Đç ve dış paydaş
kabul edilebileceği gibi iç paydaş görülmesi daha
uygundur.
O kul Aile birlikleri
O kulun tedarikçisi konum unda olup, okulun
lojistik yönden destekçisi ve işleticisi görevi
vardır.
M e m urlar
G örevli personeldir
Destek Personel
G örevli personeldir
Rehberlik Araştırma Merkezi Müd
Gerektiğinde Kuru mu mu zun hizmet aldığı bir
kuru mdur
24
DIŞ PAYDAŞ ANALĐZĐ
DIŞ PAYDAŞLAR
DIŞ PAYDAŞ SORUMLULUKLARI
Veliler
O kullara maddi ve manevi destek sağlayabilme
kapasitesi bulunur. Aynı za manda uyu mlu
işbirliği içinde olun ması gereken kesimdir.
Hayırseverler
O kulu muzun her türlü maddi destekçileridir
Yerel Yönetimler
: Eğitim hiz metinin lojistik destekçileri olmaları
beklenir
M edya
Eğitimin niteliğinin arttırılmasında işbirliği
kaçınılmaz ve lüzu mlu olan stratejik bir dış
paydaştır.
Ü niversite
Eğitim öğretim hiz metinin niteliği açısından
destekçi ve işbirlikçi konu mda olması gereken
tedarikçi, müşteri konu m undadır.
Sivil Toplu m Örgütleri
En stratejik destekçi konumundadırlar. Uyumlu bir
işbirliği ile gelişim fırsatı sağlarlar.
Devletin diğer kuru mları
Genelde tedarikçi pozisyonunda kuru ma
karşılıklı katkı sağlayan kuru mlardır.
Dershaneler
Olsa da olur olmasa da am a küçü msen meyecek
bir fırsat sağlar
M ezun öğrencilerimiz
G öz önüne alın ması gereken öne mli bir gruptur.
Sürekli talebinin ölçülmesi gerekir. Bu kesime
uygun eğitim öğretim akışları oluşturulması
Belediye
Gerekli olan araç, gereç, m alze me ve lojistik
destek sağlan ması
Res mi daireler
Hiz metlerimizden yararlandığı için
Ka m u Kuru m ve
K uruluşlar
Gerekli olan araç, gereç ve malze me
sağladığından
Veliler
O kullara maddi ve manevi destek sağlayabilme
kapasitesi bulunur. Aynı za manda uyu mlu
işbirliği içinde olun ması gereken kesimdir.
Hayırseverler
O kulu muzun her türlü maddi destekçileridir
25
Tablo5: Paydaş Sınıflandır ma M atrisi
PA Y D AŞL A R
ĐÇ
PAYDAŞLAR
Çalışanlar,
Birimler
DIŞ P A Y D A Ş L A R
Te mel
ortak
Stratejik
ortak
Millî Eğitim Bakanlığı
X
X
X
Valilik
X
X
X
Milli Eğitim
M ü dürlüğü Çalışanları
X
Đlçe Milli Eğitim
M ü dürlükleri
X
O kullar ve Bağlı
K uru mlar
X
Ö ğretmenler ve Diğer
Çalışanlar
X
Ö ğrenciler ve Veliler
X
O kul Aile Birliği
X
Ü niversite
X
Özel Đdare
X
Belediyeler
X
G üvenlik Güçleri
X
Bayındırlık ve Đskân
M ü dürlüğü
X
Sosyal Hiz metler
M ü dürlüğü
X
Gençlik ve Spor
M ü dürlüğü
X
Sağlık Müdürlüğü
X
K ültür Müdürlüğü
X
Hayırseverler
X
Sivil Toplu m Örgütleri
X
M edya
X
Đşveren kuruluşlar
X
M u htarlıklar
X
Turizm uyg. otelleri
X
Sanayi ve Ticaret
O daları
X
√ : Tamamı O : Bir kısmı
26
Tedarikçi
YARARLANICI
M üşteri, hedef kitle
Milli Eğitim
Müdürlüğü
Valilik
Đç Paydaş: Đl Yöneticisi
olduğundan.
X
X
Öğretmenler
X
X
Öğrenciler
Veliler
Belediye
NEDEN PAYDAŞ
Đç Paydaş: Mevzuat
Yönünden bağlı
olduğumuz kurum
X
Rehberlik Araştırma
Merkezi
Kurum Çalışanları
Müşteri
Tedarikçi
Stratejik
Ortak
DIŞ
PAYDAŞ
Temel Ortak
Lider
PAYDAŞLAR
Çalışanlar
ĐÇ
PAYDAŞ
X
X
X
X
X
X
X
X
27
X
Đç Paydaş: Çalışanımız.
S.O.: Amaçlara Yönelik
ortaklık.
Müşteri:
Hizmetlerimizden
yararlandığı için.
Đç Paydaş: Çalışanımız.
Müşteri:
Hizmetlerimizden
yararlandığı için.
Müşteri: Varlık
nedenimiz.
Đç Paydaş: Çalışanımız.
S.O.: Amaçlara Yönelik
ortaklık.
Müşteri:
Hizmetlerimizden
yararlandığı için.
S.O.: Amaçlara Yönelik
ortak.
T: Gerekli olan araç, gereç
ve malzeme
sağladığından.
Müşteri:
Hizmetlerimizden
yararlandığı için.
S.O.: Amaçlara Yönelik
ortaklık.
T: Gerekli olan araç,
gereç, malzeme ve lojistik
destek sağlanması
Önem Derecesi
1. Derece 2. Derece
Tablo 6: Paydaş Önceliklendir me Matrisi
1
1
1
1
1
1
1
1
Üniversite
Hayırseverler
X
X
X
X
Resmi Daireler
X
X
X
X
28
NEDEN PAYDAŞ
S.O.: Amaçlara Yönelik
ortaklık.
2
S.O.: Amaçlara Yönelik
ortaklık.
T: Hizmet sunumunda
gerekli kaynakları
sağlar.
X
Özel Eğitim Öğretim
Kurumları
(Özel Okul ve
Dershaneler)
Kamu Kurum ve
Kuruluşları
Müşteri
Tedarikçi
Stratejik Ortak
Temel Ortak
DIŞ
PAYDAŞ
Önem Derecesi
1. Derece, 2. Derece
Medya
Çalışanlar
PAYDAŞLAR
Lider
ĐÇ
PAYDAŞ
S.O.: Amaçlara Yönelik
ortaklık.
T: Gerekli olan araç,
gereç ve malzeme
sağladığından.
Müşteri:
Hizmetlerimizden
yararlandığı için.
Müşteri:
Hizmetlerimizden
yararlandığı için.
S.O.: Amaçlara Yönelik
ortaklık.
T: Gerekli olan araç,
gereç ve malzeme
sağladığından.
X
X
S.O.: Amaçlara Yönelik
ortaklık.
Müşteri:
Hizmetlerimizden
yararlandığı için.
1
1
2
2
1
Rehberlik, Kurs,
Sosyal etkinlikler
√
√
√
ÖlçmeDeğerlendirme
Yayım
AR-GE, Projeler,
Danışmanlık
o
Nitelikli işgücü
√
Altyapı,Donatım
Yatırım
Ö ğrenciler
Yatılılık-Bursluluk
Y ararlanıcı
( M üşteri)
Eğitim-Öğretim
(Örgün-Yaygın)
Ürün/ Hiz met
Mezunlar (Öğrenci)
Tablo 7: Yararlanıcı Ürün/ Hiz met Matrisi
√
Veliler
Ü niversiteler
o
o
M edya
o
o
Uluslar arası
kuruluşlar
o
M eslek Kuruluşları
√
o
o
Sağlık kuruluşları
o
Diğer Kuru mlar
o
√
Özel sektör
√ : Ta ma mı O : Bir kısmı
29
o
o
5. Kurum Đçi Analiz
M e vcut Duru m:
Bağlar Şehit Atilla Bodur Đlkokulu, 1 Müdür, 1 M üdür Yardımcısı, 15 Öğretmen, 1
M e m ur, 2 Hiz metli ile eğitim öğretim hiz meti vermektedir. Ce mal Cay m az Mahallesi, Yeni
M ahalle ve Bağlarbaşı M ahallesi’nden olmak üzere 261 öğrencimiz vardır.
O kulu muzun 3249 metrekare kullanım alanı vardır.
O kulun finans man kaynakları: Okul Aile Birliği gelirleri ve hayırsever katkılarıdır.
O kul içinde olu mlu ve etkili bir kuru m kültürü vardır. Yatay ve dikey iletişim sağlıklıdır.
O kulda karar alma süreçlerine herkesin katılımı sağlanır.
O kulda veli, çevre, okul işbirliği üst düzeydedir. Bakanlığımızın eğitim politikaları
benimsenir ve okula he m en aktarılır.
Planlı Okul Gelişim M odeli ve T K Y uygula m aları kapsa mında T K Y felsefesine ve
ilkelerine uygun olarak
model çalışmaları etkili şekilde yürütülür. O G Y E
yoluyla,
çalışmalarda eğitime taraf olan herkes temsil edilir. Okulda çalışmalarda ekip çalışması
benimsen miştir. Her öğretmen eğitim teknolojisini kullan mayı bilir ve bilgilerini öğretme
sürecine aktarır. Sınıflarımızda bilgisayar destekli eğitim verilmektedir.
30
5.1.
Örgütsel Yapı
Şe ma 1: Okul Teşkilat Şe ması
MÜDÜR
Kurullar
Öğretmenler Kurulu,
Zümre Ö.Kurulu ,
Şube Ö.Kurulu, Sosyal
Etkinlikler
Kurulu,Okul Öğrenci
Kurulu, Okul Öğrenci
Meclisi
Murat
DAĞCIOĞLU
M ü dür Yrd.
Fahri
ÖRENBAŞI
Komisyonlar
Rehberlik ve Psi.Dan. Hizmt.
Yürütme Komisyonu Tören ve
Kutlama Komisyonu, Satın Alma
Komisyonu, Muayene ve Teslim
Alma Komisyonu, , Okuyan
Yazan Okullar Komisyonu.
Öğrenci
Kulüpleri
1.Kültür ve
Edebiyat Kulübü
2.Trafik ve
Đlkyardım Kulübü
3. Kooperatif
Kulübü
4.Sivil savunma
Kulübü
5.Çevre ve
Temizlik Kulübü
6. Gezi Tanıtım
ve Spor Kulübü
7. Satranç Kulübü
8.Demokrasi ve
Đnsan Hakları
Kulübü
9.Müzik Kulübü
Okul-Aile Birliği
Başkanı
Fatma YILDIRIM
Büro Hizmetleri
Sebahattin ÜSTÜN
Yardımcı Hizmetler
Zühtü ĐNCEBACAK
Yaşar DÖNMEZ
Sınıf Öğret.
Ali BAYKALA
Koray CABBAR
Hüseyin ÇELĐK
Özlem ÇETĐNKAYA
Neşe ATASOY
Şenel BAŞ
Gülay ÇOLPAN
Mine AY
Ertekin ĐNCEDERE
Özel Eğitim:
Meltem
TERZĐAHMETOĞLU
Safinaz AKSOY
Zeynep ALBAYRAK
Okul Öncesi Öğrt.
Đclal PALAZ
Aysel MENTEŞOĞLU
31
Rehber Öğret.
Birtan
TERZĐAHMETOĞLU
Tablo8: Okul/Kuru mlarda Oluşturulan Biri mler:
G örevler
K uru ma katkı
sağla mak
O kul Aile Birliği
G örevle ilgili
işbirliği
(paydaşlar)
Đç ve dış paydaşlar.
Eğitim Öğretim
Ö ğretmenler kurulu
Đç ve dış paydaşlar
Eğitimde kalite
Alınan kararları
uygula ma
OGYE
Đç paydaşlar
M üşteriler
H uzurlu bir eğitimin
yapılması
Ö ğrenci davranışlarını
değerlendirme kurulu
Ö ğrenci ve veliler
Ö ğrenciler
Gelen malze melerin
uygunluğunu görüp
teslim almak
Ö ğrenci ve velilere
yardımcı olmak
Satın alma ko misyonu
Đç ve dış paydaşlar
O kul kuru m
Psikolojik danışma ve
rehberlik hizmetleri yürütme
ko misyonu
G örevle ilgili bölü m, birim,
kurul/ko misyon adı
O kul Aile Birliği
Đç ve dış paydaşlar
O kul Müşterileri
G örevle ilgili
işbirliği (paydaşlar)
Hedef kitle
G örevler
K uru ma katkı
sağla mak
G örevle ilgili bölü m, biri m,
kurul/ko misyon adı
İç ve dış paydaşlar.
5.2 Đnsan Kaynakları
Tablo9: 2012 Yılı Kurum d aki Mevcut Yönetici Sayısı
Toplam
G örevi
Erkek
Kadın
1
M ü dür
1
-
1
2
M ü dür Yard
1
-
1
Tablo10: Kuru m Yöneticilerinin Eğitim Durum u:
Eğitim Düzeyi
Ö nlisans
2012 Yılı Đtibari Đle
Kişi Sayısı
-
%
-
Lisans
2
% 100
Y üksek Lisans
-
-
32
H edef kitle
Đç
ve
paydaşlar
Đç
ve
paydaşlar
dış
dış
Tablo11: Kuru m Yöneticilerinin Yaş Đtibari ile dağılımı:
Yaş Düzeyleri
20-30
30-40
40-50
50+...
2012 Yılı Đtibari Đle
Kişi Sayısı
-
%
-
2
-
% 100
-
Tablo12: Đdari Personelin Hiz met Süresine Đlişkin Bilgiler
Hiz met Süreleri
2012 Yılı Đtibari Đle
Kişi Sayısı
1-3 Yıl
4-6 Yıl
7-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl
21+....... üzeri
%
1
1
% 50
% 50
Tablo13: Kuru m da gerçekleşen yönetici sirkülasyonunun oranı
Yıl Đçerisinde K uru m d an
Yıl Đçerisinde Kuru m d a Göreve
A yrılan Yönetici Sayısı
Başlayan Yönetici Sayısı
2009
2010
2011 2009
2010
2011
T OPLA M
-
-
-
33
-
1
-
Tablo14: Đdari Personelin Katıldığı Hiz met-içi Eğitim Progra mları
Adı ve Soyadı
Görevi
K atıldığı Çalış manın Adı
K atıldığı
Faaliyet No
Yıl
O kullarda Toplu Beslenm e
2010780136
2010
Eğitimi Se mineri
Eğitim Yönetimi Se mineri
2010
Stratejik Planla ma Eğitimi
2010780131
2010780008
2010
Se mineri
Etik Eğitimi Se mineri
2010
2012780088
Zirvedekilerle Buluş ma Eğitim
M urat
2010780152
2012
M ü dür
Se mineri
D A Ğ CI O Ğ L U
2012780091
Đlköğretim Kuru mları
2012
Standartları Se mineri
2012780095
O kul Yöneticileri Uzaktan
2012
Eğitim Se mineri
Đlköğretim Kuru mları
2011780127
Standartları Se mineri.
2011
Etik Eğitimi Se mineri
2010
2010780016
O kullarda Đlk Yardım-Đlk
M ü dür
Fahri Ö R E N B A ŞI
2010780151
2010
M ü dahale Se mineri
Yardımcısı
Stratejik Planla ma Eğitimi
2011780004
2011
Se mineri
34
Ö ğret menlere Đlişkin Bilgiler:
Tablo15: 2012 Yılı Kuru m u n Mevcut Öğret men Sayısı
Branşı
Erkek
1
Rehber Öğretmen
1
2
Zihinsel Eng. Sınıf Öğretm eni
2
2
3
Đşitme Engelliler Sınıf Öğretmeni
1
1
4
Sınıf Öğretmeni
Topla m
4
9
5
A na Sınıfı
2
2
9
15
1
5
TOPLAM
K a dın
6
G rafik1: Kuru m un Mevcut Öğret men Grafiği
6
5
4
Erkek
3
Kadın
2
1
35
S
ın
ıfı
A
na
S
ın
ıf
Ö
ğr
et
.
R
eh
be
rÖ
ğr
et
m
en
Zi
hi
ns
el
E
ng
Đş
itm
.
e
E
ng
el
lile
r
0
Tablo16: Kuru m Öğretm e nlerinin Yaş Duru m u
Y aş Düzeyleri
2012 Yılı Đtibari Đle
Kişi Sayısı
20-30
30-40
0
2
%
%0
% 13
40-50
10
% 67
50+...
3
% 20
G rafik2: Kuru m Öğretm e nlerinin Yaş Duru m u
12
10
8
Kişi Sayısı
6
4
2
0
20-30
30-40
40-50
50+...
Tablo 17: Kuru m Öğretmenlerinin Hiz met Süreleri
Hiz met Süreleri
1-3 Yıl
4-6 Yıl
2012 Eki m Ayı Đtibari Đle
Kişi Sayısı
%
0
0
0
0
7-10 Yıl
0
0
11-15 Yıl
0
0
16-20 Yıl
3
% 20
12
% 80
21+... üzeri
36
G rafik3: Kuru m Öğretm e nlerinin Hiz met Süreleri
1-3 Yıl
4-6 Yıl
7-10 Yıl
11-15 Yıl
16-20 Yıl
21+... üzeri
Tablo18: Kuru m Öğretm e nlerinin Eğitim Duru m u
Eğitim Düzeyi
2012 Eki m Ayı Đtibari Đle
Kişi Sayısı
%
Ö nlisans
7
% 47
Lisans
8
% 53
Y üksek Lisans
0
0
G rafik4: Kuru m Öğretm e nlerinin Eğitim Duru m u
Önlisans
Lisans
Yüksek Lisans
Tablo19: Kuru m da gerçekleşen öğret men sirkülâsyonunun oranı
T OPLA M
Yıl
Đçerisinde
K uru m dan
Yıl
Đçerisinde
A yrılan Öğret men Sayısı
G öreve
Başlayan
Sayısı
2009
2010
2011
2009
2010
2
1
3
37
K uru m da
Ö ğret men
2011
1
Tablo20: Öğret menlerin katıldığı hiz met-içi progra mlar
K atıldığı
A dı ve Soyadı
K atıldığı
Branşı
Faaliyet No
Ç alış manın Adı
Yıl
Bilişim
Teknolojileri
2010
2010780150
2010
2010780016
2010
2010780151
2012
2012780017
2012
2012780116
2010
2010780153
2010
2010780028
2011
2011780007
2012
2012780116
For matör Öğretmen
Eğitimi Se mineri
O kullarda Đlk
Yardım-Đlk
M ü dahale Se mineri
Sınıf
Etik Eğitimi
Ali B A Y K A L A
Ö ğretmeni
Se mineri
Özel Eğitim
Se mineri
Te mel Eğitim
Ö ğretmenlerinin
M esleki Gelişim
Se mineri
Etik Eğitimi
Se mineri
O kullarda Đlk
Yardım-Đlk
M ü dahale Se mineri
A ysel
O kul Öncesinde Đlk
A na Sınıfı
M E N T EŞ O Ğ L U
Yardım - Đlk
M ü dahale Se mineri
Te mel Eğitim
Ö ğretmenlerinin
M esleki Gelişim
Se mineri
38
O kullarda Đlk
Yardım-Đlk
2010
2010780016
2010
2010780151
2011
2011780124
2012
2012780003
2012
2012780012
2010
2010780016
2010
2010780151
2012
2012780116
2010
2010780153
2012
2012780116
M ü dahale Se mineri
Etik Eğitimi
Se mineri
Tütün, Alkol ve
M adde Bağımlılığı
Birtan
Rehber
T E R ZĐ A H M E T O Ğ L U
Ö ğretmen
Se mineri
Psiko-Sosyal
M ü dahale
Hiz metleri
Se mineri
Çocuk ve
Ergenlerde Madde
Bağı mlılığı
Se mineri
O kullarda Đlk
Yardım-Đlk
M ü dahale Se mineri
Etik Eğitimi
Sınıf
Se mineri
Ertekin ĐN C E D E R E
Ö ğretmeni
Te mel Eğitim
Ö ğretmenlerinin
M esleki Gelişim
Se mineri
Etik Eğitimi
Se mineri
Sınıf
Te mel Eğitim
G ülay Ç O L P A N
Ö ğretmeni
Ö ğretmenlerinin
M esleki Gelişim
Se mineri
39
Etik Eğitimi
2010
2010780152
2010
2010780016
Se mineri
O kullarda Đlk
Yardım-Đlk
Sınıf
H üseyin ÇELĐ K
M ü dahale Se mineri
Ö ğretmeni
Te mel Eğitim
Ö ğretmenlerinin
2012
2012780116
2010
2010780016
2010
2010780152
2010
2010780145
2011
2011780007
M esleki Gelişim
Se mineri
O kullarda Đlk
Yardım-Đlk
M ü dahale Se mineri
Etik Eğitimi
A nasınıfı
Se mineri
Đclal PA L A Z
Ö ğretmeni
M entessorri Eğitim
M etodu Se mineri
O kul Öncesinde Đlk
Yardım - Đlk
M ü dahale Se mineri
Etik Eğitimi
2010
2010780152
2010
2010780016
Se mineri
O kullarda Đlk
Yardım-Đlk
Sınıf
K oray C A B B A R
M ü dahale Se mineri
Ö ğretmeni
Te mel Eğitim
Ö ğretmenlerinin
2012
2012780116
M esleki Gelişim
Se mineri
M elte m
Đşitme
T E R ZĐ A H M E T O Ğ L U
Engelliler
Etik Eğitimi
2010
2010780152
2010
2010780016
Se mineri
Sınıf
Ö ğretmeni
O kullarda Đlk
Yardım-Đlk
40
M ü dahale Se mineri
Stratejik Planla ma
2010
2010780009
Eğitimi Se mineri
Te mel Eğitim
Ö ğretmenlerinin
2012
2012780116
M esleki Gelişim
Se mineri
Etik Eğitimi
2010
2010780152
2010
2010780016
Se mineri
O kullarda Đlk
Yardım-Đlk
Sınıf
Mine A Y
M ü dahale Se mineri
Ö ğretmeni
Te mel Eğitim
Ö ğretmenlerinin
2012
2012780116
M esleki Gelişim
Se mineri
Etik Eğitimi
2010
2010780152
2010
2010780016
Se mineri
O kullarda Đlk
Yardım-Đlk
Sınıf
Neşe AT A S O Y
M ü dahale Se mineri
Ö ğretmeni
Te mel Eğitim
Ö ğretmenlerinin
2012
2012780116
M esleki Gelişim
Se mineri
O kullarda Toplu
Beslen me Eğitimi
2010
2010780138
2010
2010780005
Se mineri
Sınıf
Stratejik Planla ma
Ö ğretmeni
Eğitimi Se mineri
Özle m ÇE TĐ N K A Y A
Te mel Eğitim
Ö ğretmenlerinin
M esleki Gelişim
41
2012
2012780116
Se mineri
O kullarda Đlk
Yardım-Đlk
2010
2010780039
2010
2010780024
2010
2010780011
2010
2010780152
2010
2010780016
Özel
M ü dahale Se mineri
Eğitim
Safinaz A K S O Y
Sivil Savun ma
Sınıfı
Eğitimi Se mineri
Ö ğretmeni
M o ntessori Eğitim
M etodu Se mineri
Etik Eğitimi
Se mineri
O kullarda Đlk
Yardım-Đlk
Sınıf
Şenel B AŞ
M ü dahale Se mineri
Ö ğretmeni
Te mel Eğitim
Ö ğretmenlerinin
2012
2012780116
M esleki Gelişim
Se mineri
M o ntessori Eğitim
2010
2010780011
2010
2010780156
M etodu Se mineri
Özel
Etik Eğitimi
Eğitim
Se mineri
Sınıfı
Te mel Eğitim
Zeynep AL B A Y R A K
Ö ğretmeni
Ö ğretmenlerinin
2012
2012780116
M esleki Gelişim
Se mineri
Destek Personele (Hiz m etli- Me m ur) Đlişkin Bilgiler:
1
2
Tablo21 :2012 Yılı Kuru m daki Mevcut Hiz metli/ Me m ur Sayısı
G örevi
Erkek
K a dın Eğitim
Hiz met Topla m
D uru m u Yılı
Me mur
1
Lise
21
Hiz metli
1
Lise
19
3
4
Hiz metli
Sigortalı Đşçi
1
Ortaokul
42
25
Tablo 22: Çalışanların G örev Dağılımı
Ç A LIŞ A NI N U N V A NI
O kul müdürü
G Ö R E V L E RĐ
O kul müdürü;
1. Ders okutmak
2. Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, progra m ve
e mirlere uygun olarak görevlerini yürütmeye,
3. O kulu düzene koyar
4. Denetler.
5. O kulun a maçlarına uygun olarak yönetilmesinden,
değerlendirilmesinden
ve
geliştirmesinden
soru mludur.
O kul müdürü, görev tanımında belirtilen diğer
görevleri de yapar.
M ü dür yardımcısı
M ü dür yardımcıları
1. Ders okutur
2. O kulun her türlü eğitim-öğretim, yönetim,
öğrenci, personel, tahakkuk, ayniyat, yazışma,
sosyal etkinlikler, yatılılık, bursluluk, güvenlik,
beslen me, bakım, nöbet, koru ma, temizlik, düzen,
halkla ilişkiler gibi işleriyle ilgili olarak okul
m üdürü tarafından verilen görevleri yapar
M ü dür yardımcıları, görev tanımında belirtilen diğer
görevleri de yapar ve M ü dürün olmadığı za m anlar
m üdürlüğe vekalet eder.
Ö ğretmenler
1. Đlkokullarda dersler sınıf veya branş öğretmenleri
tarafından okutulur.
2. Ö ğretmenler, kendilerine verilen sınıfın veya
şubenin derslerini, programda belirtilen esaslara
göre plânla mak, okutmak, bunlarla ilgili uygula ma
ve deneyleri yap mak, ders dışında okulun eğitimöğretim ve yönetim işlerine etkin bir biçimde
katılmak ve bu konularda kanun, yönetmelik ve
e mirlerde belirtilen görevleri yerine getirmekle
yükü mlüdürler.
3. Sınıf öğretmenleri, okuttukları sınıfı bir üst sınıfta
da okuturlar.
4. Đlköğretim okullarının 4 üncü sınıflarında özel
bilgi, beceri ve yetenek isteyen; din kültürü ve
ahlâk bilgisi, yabancı dil dersleri branş
öğretmenlerince okutulur.
5. Derslerini branş öğretmeni okutan sınıf öğretmeni,
bu ders saatlerinde yönetimce verilen eğitimöğretim görevlerini yapar.
43
6. O kulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu,
yatılı-gündüzlü, nor mal veya ikili öğretim gibi
duru mları göz önünde bulundurularak okul
m üdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre
öğretmenlerin, normal öğretim yapan okullarda
gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise
kendi devresinde nöbet tutmaları sağlanır.
7. Y önetici ve öğretmenler; Res mî Gazete, Tebliğler
Dergisi, genelge ve duyurulardan elektronik
ortamda
yayımlananları
Bakanlığın
web
sayfasından takip eder.
8. Elektronik ortamda yayımlan mayanları ise okur,
ilgili yeri imzalar ve uygularlar.
9.
Öğretmenler dersleri ile ilgili araç-gereç,
laboratuar
ve
işliklerdeki
eşyayı,
okul
kütüphanesindeki kitapları korur ve iyi kullanılmasını
sağlarlar.
Y önetim işleri ve büro
m e m uru
1. M ü dür veya müdür yardımcıları tarafından
kendilerine verilen yazı ve büro işlerini yaparlar.
2. Gelen ve giden yazılarla ilgili dosya ve defterleri
tutar, yazılanların asıl veya örneklerini dosyalar ve
saklar, gerekenlere cevap hazırlarlar.
3. M e m urlar, teslim edilen gizli ya da şahıslarla ilgili
yazıların saklan masından ve gizli tutulmasından
soru mludurlar.
4. Ö ğretmen,
me mur ve hiz metlilerin özlük
dosyalarını tutar ve bunlarla ilgili değişiklikleri
günü gününe işlerler.
5. Arşiv işlerini düzenlerler.
M ü dürün vereceği hiz mete yönelik diğer görevleri de
yaparlar.
Yardımcı hizmetler personeli
1. Yardımcı hiz metler sınıfı personeli, okul
yönetimince yapılacak plânlama ve iş bölü müne
göre her türlü yazı ve dosyayı dağıtmak ve
topla mak,
2. Başvuru sahiplerini karşılamak ve yol göstermek,
3. Hiz met yerlerini temizlem ek,
4. A ydınlatmak ve ısıtma yerlerinde çalışmak,
5. N öbet tutmak,
6. O kula getirilen ve çıkarılan her türlü araç-gereç ve
m alze me ile eşyayı taşım a ve yerleştirme işlerini
yap makla yükü mlüdürler.
Bu görevlerini yaparken okul yöneticilerine
nöbetçi öğretmene karşı soru mludurlar.
44
ve
Tablo 23: Çalışanların G ö nüllü Yaptıkları Đşler
S.
NO
1
A DI S O Y A DI
G Ö R E VĐ
B R A N ŞI
1,2,3,4. sınıf
Ö ğretmenleri
Ö ğretmen
Sınıf
Ö ğretmeni
2
N urdan SEZ E R
Ö ğretmen
Bilgisayar
3
M elte m
T E R ZĐ A H M E T O Ğ L U
Ö ğretmen
Özel Eğitim
ĐL GĐ
A L A N L A RI
Resim, Şiir,
Halk
O yunları,
Yetiştirici ve
tama mlayıcı
kurslar
Đnternet
K ültürel
Faaliyetler
G Ö NÜLLÜ
Ç A LIŞ M A L A RI
D uvar Gazetesi
O kulun internet
sitesi
Stratejik Planla ma
Tablo 24: Okul Rehberlik Hiz metleri
M evcut Kapasite
Psikoloji
k
Danışma
n Norm
Sayısı
Görev
Yapan
Psikoloji
k
Danışma
n Sayısı
1
111
Đhtiyaç
Duyulan
Psikoloji
k
Danışma
n Sayısı
M evcut Kapasite Kullanımı ve Performans
Görüşme
Odası
Sayısı
Danışmanlık Hizmeti Alan
Öğrenc
i Sayısı
1
45
Öğretme
n Sayısı
Veli
Sayıs
ı
Rehberlik Hizmetleri Đle Đlgili
Düzenlenen Eğitim/Paylaşım
Toplantısı Vb. Faaliyet Sayısı
Öğretmenler
e Yönelik
Öğrenciler
e Yönelik
Veliler
e
Yöneli
k
5.2 Đnsan Kaynakları
Tablo 25: Đnsan Kaynakları Dağılımı ve Bilgisi
1
MURAT
DAĞCIOĞLU
2
FAHRĐ ÖRENBAŞI
Müdür
4
AYSEL
MENTEŞOĞLU
5
BĐRTAN
TERZĐAHMETOĞLU
6
ERTEKĐN
ĐNCEDERE
7
10
Yrd.
Öğretmenliği
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
Öğretmen
GÜLAY ÇOLPAN
Öğretmen
HÜSEYĐN ÇELĐK
Öğretmen
ĐCLAL PALAZ
Öğretmen
KORAY CABBAR
Öğretmen
18
2,9 Var kadrolu
X
23
6,5 Var kadrolu
X
Sınıf
Öğretmenliği
22
4
Var kadrolu
X
2,5 Var kadrolu
X
Okul Öncesi
21
Öğrt
23 13,4 Var kadrolu
X
Sınıf
Öğretmenliği
31
5,4 Var kadrolu
X
25
2,5 Var kadrolu
X
37 16,9 Var kadrolu
X
Sınıf
Öğretmenliği
Sınıf
Öğretmenliği
Okul Öncesi
Öğrt
46
X
Tşk.
Bel.
4,4 Var kadrolu
X
TakdirTeş.Aylık
27
Yaptığı
bilimsel
Çalış malar ve
Aldığı ödüller
ve cezalar
TakdirTeş.Aylık
Ödül.
TakdirTeş.Aylık
Ödül.
Aylıkla
Ödül.Tşk.Bel.
TakdirTeş.Aylık
Ödül.
17 11,4 Var kadrolu
Sınıf
Öğretmenliği
TakdirTeş.Aylık
Ödül.
TakdirTeş.Aylık
Ödül.
TakdirTeş.Aylık
Ödül.
Tşk.
Bel.
Rehber
Öğretmen
Yüksek lisa.
Lisans
Ön lisans
Đhtiyaç
Okuldaki
kıdemi
Normu var
mı?
Mevcut(Kadro
lu)
Kıdem
Öğretmenliği
Sınıf
8
9
Sınıf
Müdür
3
ALĐ BAYKALA
Branş
Görev
Adı soyadı
Sıra no
BAĞLAR ŞEHĐT ATĐLLA BODUR ĐLKOKULU ĐNSAN KAYNAKLARI DAĞILIMI VE BĐLGĐSĐ
ÖĞRETMEN ĐHTĐYAÇ DURUMU VE DAĞILIMI
ÖĞRETMEN MESLEKĐ GELĐŞĐM
DÜZEYĐ
KADRO
EĞĐTĐM
DURUMU DURUMU
11
MELTEM
TERZĐAHMETOĞLU
12
13
MĐNE AY
Öğretmen
NEŞE ATASOY
Öğretmen
14 ÖZLEM
ÇETĐNKAYA
15
16
17
Öğretmen
Öğretmen
SAFĐNAZ AKSOY
Öğretmen
ŞENEL BAŞ
Öğretmen
ZEYNEP
ALBAYRAK
Öğretmen
Đşitme
Eng.Sın.Öğrt.
22 14,4 Var kadrolu
Sınıf
Öğretmenliği
9,6 Var kadrolu
21
6,3 Var kadrolu
X
TakdirAylık
Ödül.
16
2,5 Var kadrolu
X
Tşk.
Bel.
19
2,6 Var kadrolu
X
Takdir
Bel.
21
7,5 Var kadrolu
20 YAŞAR DÖNMEZ
X
Sınıf
Öğretmenliği
Sınıf
Öğretmenliği
Zih.Eng.Sın.
Öğretmenliği
Sınıf
Öğretmenliği
Tşk.
Bel.
X
Zih.Eng.Sın.
22
1,4 Var kadrolu
Memur
26
6,2 Var kadrolu
YHS
20
2,5 Var kadrolu
657/
4-C
7
1
Öğretmenliği
19 ZÜHTÜ
ĐNCEBACAK
Tşk.
Bel.
25
18 SEBAHATTĐN
ÜSTÜN
X
47
Ödül.
TakdirTeş.Aylık
Ödül.
Var
Geçici
Sözleş.
X
TakdirTeş.Aylık
Ödül.
Takdir
Bel.
5.3 Teknolojik Düzey
Tablo26: Okul/Kuru m un Teknolojik Altyapısı
Araç- Gereçler
2010
2011
2012
Đhtiyaç
22
22
27
-
Yazıcı
8
8
6
-
Tarayıcı
2
2
2
-
Tepegöz
5
5
4
-
Projeksiyon
15
15
14
-
Televizyon
-
-
-
-
Đnternet bağlantısı
1
1
1
-
Fen Laboratuvarı
2
2
1
-
Bilgisayar Lab.
1
1
1
-
Fax
-
-
-
1
Video
-
-
-
-
D V D Player
1
1
1
-
Fotoğraf makinesi
-
-
1
-
Ka mera
1
1
-
-
O kul/kuru mun Đnternet sitesi
1
1
1
-
Personel/e-mail adresi oranı
% 100
% 100
% 100
% 100
3
3
3
1
Bilgisayar
Fotokopi Makinesi
48
Tablo27: Okul/Kuru m un Fiziki Altyapısı
Fiziki Mekan
Ö ğretmen Çalışma Odası
V ar
Y ok
A dedi
Đhtiyaç
1
-
Ekip man Odası
1
K ütüphane
1
-
Rehberlik Servisi
1
-
Resim Odası
-
M üzik Odası
-
Çok A maçlı Salon
1
Ev Ekono misi Odası
-
Đş ve Teknik Atölyesi
-
Bilgisayar laboratuarı
1
-
Ye mekhane
-
Spor Salonu
1
Otopark
-
Spor Alanları
1
-
Kantin
1
-
Fen Bilgisi Laboratuvarı
1
Atelyeler
Arşiv
1
49
-
Açıkla ma
K uru m u n Yapısı:
Tablo28: Kuru m Yapısı
2
Bahçe Alanı
:2775 m² bahçe, 649 m = 3424 m
Yapı m Yılı
:1943
Kat
:2
Derslik Sayısı
: 12
Laboratuar
: 1 Fen ve Teknoloji
Bilişim Teknolojisi Sınıfı
: 1 (15+1)
Atölye Sayısı
:-
Çok A maçlı Salon
:-
K ütüphane
: 1 Adet
Resim Dersliği
:-
Büro
:
Đdari Oda
: 2 Adet
Ö ğretmen Odası
: 1 Adet
Evrak Kayıt
:1
Lavabo
: 25
WC
: 18Adet
Arşiv
:1
Say man Odası
:-
Ö n Hiz met Bürosu
:-
Sığınak
:-
Depo
:-
Kazan Dairesi
: 1 Adet
Kaloriferci Odası
:-
Yakıt Türü
: Kalorifer-Doğal Gaz
50
2
Tablo29: Okul ve Bina D onanı m Bilgileri
OKUL VE BĐNA DONANIM BĐLGĐLERĐ
Derslik Sayısı
12
Branş
Öğretmeni
-
Toplam Şube Sayısı
13
Sınıf
Öğretmeni
14
Fen Laboratuarı
Sayısı
1
Rehber
Öğretmen
1
Kütüphane Sayısı
1
Anasınıfı
Öğretmeni
2
Resim Atölyesi
-
Memur
1
Müzik Sınıfı
Bilgisayar
Laboratuarı Sayısı
Bilgisayar Sayısı
-
Hizmetli
1
27
51
2
Teknisyen
--
TOPLAM
20
5.4. Mali Kaynaklar
O kulu muzun gelir kaynaklarını artırmak a macıyla velilerimizi bağış konusunda
bilinçlendirmeli, Okul Aile Birliğinin kaynakları artırma adına daha etkin çalışmalar
yapılması sağlan malıdır. Çevre mizde hayırseverler ve sivil toplu m örgütleri ile işbirliği
yapılarak okula maddi destek olmaları sağlan malıdır.
Tablo 30: Okulu m uzun Kaynak Tablosu
K aynaklar
2010
Genel Bütçe
2011
2012
2013
2014
-
-
1.250.00 TL
2000 TL
2500 TL
19819.94 TL
15933.29 TL
16914.20 TL
5000 TL
6000 TL
2787.00 TL
6525.20 TL
3975.23 TL
3150 TL
3500 TL
Vakıf ve Dernekler
-
-
1000.00 TL
-
-
Dış Kaynak/Projeler
-
-
759.07 TL
-
-
22606.94 TL
2258.49 TL
23898.50 TL
10.150 TL
1200 TL
O kul aile Birliği
Kira Gelirleri
T OPL A M
Tablo 31: Okulu m uzun Gelir-Gider Tablosu
YIL L A R
HARCA MA
K A L E M L E RĐ
Te mizlik
2009
G E LĐ R
K üçük onarım
2010
GĐ D E R
G E LĐ R
GĐ D E R
2011
G E LĐ R
7779.82 TL
4938.95 TL
1972.55 TL
2648.38 TL
2005.50 TL
1835.44 TL
Bilgisayar harca maları
Sosyal faaliyetler
Kırtasiye
Vergi harç vs
G E N EL TOPL A M
592.38 TL
22,458.49 TL
Ye mek
29,002.99 TL
Telefon
1269.50 TL
24,354.09 TL
Büro makinaları harc.
GĐ D E R
2250.00 TL
1500.00 TL
400.00 TL
1733.12 TL
7677.14 TL
3850.19 TL
2825.17 TL
8860.40 TL
28 465.74 TL
5357.87 TL
17 144.89 TL
6674.99 TL
18.560.77 TL
52
5.4 Đstatistikî Veriler
Ö ğrencilere Đlişkin Bilgiler:
Tablo 32: Karşılaştır m alı Öğret men/ Öğrenci D uru m u
Ö Ğ RET M E N
Topla m
öğretmen
sayısı
14
Ö Ğ R E N CĐ
Ö ğrenci sayısı
Kız
Erkek
130
129
OKUL
ĐL
T Ü R KĐ Y E
Topla m
öğrenci
sayısı
Ö ğretmen
başına düşen
öğrenci
sayısı
Ö ğretmen
başına
düşen
öğrenci
sayısı
Ö ğretmen
başına
düşen
öğrenci
sayısı
259
19
Tablo 33: Öğrenci Sayısına Đlişkin Bilgiler
Öğrenci Sayısına Đlişkin Bilgiler
Öğrenci Sayısı
Topla m Öğrenci Sayısı
Kız
130
2012
Erkek
129
259
Kız
-
Erkek
-
Kız
-
-
Erkek
-
Tablo 34:Ortala ma Sınıf Mevcutları ve Öğret m en Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Yıllara Göre Ortalama Sınıf
Yıllara Göre Öğretmen Başına Düşen
M evcutları
Ö ğrenci Sayısı
2012
20
-
-
2012
19
-
-
Tablo 35: Yıllara Göre M ezun Olan Öğrenci Oranı
Yıllara Göre Mezun Olan Öğrenci Oranı
Bölü m Adı
2012-2013
Ö ğrenci M ezun
Ö ğrenci M ezun
Ö ğrenci M ezun
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
53
Sayısı
Sayısı
Tablo 36: Sınıf Tekrarı Y apan Öğrenci Sayısı
Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı
Topla m Öğrenci Sayısı
Ö ğretim
Yılı
2012-2013
259
Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı
1
Tablo 37: Deva msızlık Nedeni Đle Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı
Deva msızlık Nedeni Đle Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Sayısı
Topla m Öğrenci Sayısı
Deva msızlıktan Dolayı Sınıf Tekrarı Yapan
Ö ğretim
Yılı
Ö ğrenci Sayısı
2012-2013
259
1
Tablo38: Yerleşim Alanı ve Derslikler
Y E R L E ŞĐ M
2
2
2
Topla m Alan (m )
Bina Alanı (m )
Bahçe alanı (m )
3424
649
2775
Tablo39: Sosyal Alanlar
Tesisin adı
Sosyal Alanlar
Kapasitesi
(Kişi
Sayısı)
Kantin
Alanı
6m
2
Ye mekhane
Toplantı Salonu
K onferans Salonu
Se miner Salonu
Tablo40: Spor Tesisleri
Tesisin adı
Spor Tesisleri
Kapasitesi
(Kişi
Sayısı)
Basketbol Alanı
Alanı
250 m
Futbol Sahası
Kapalı Spor Salonu
Diğer
54
2
OKUL BĐLGĐLERĐ
Okulun finans m an kaynakları: Okul Aile Birliği gelirleri, kooperatif gelirleri, ,
hayırsever katkılarıdır.
O k ul Aile Birliği mizin:
2012 Yılı Geliri :18.673.27 TL
Gideri : 19.622.41 TL
O kul içinde olu mlu ve etkili bir kuru m kültürü vardır. Yatay ve dikey iletişim
sağlıklıdır. Okulda karar alma süreçlerine herkesin katılımı sağlanır.
O kulda veli, çevre okul işbirliği üst düzeydedir. Bakanlığımızın eğitim politikaları
benimsenir ve okula he m en aktarılır.
Planlı Okul Gelişim M o deli ve T K Y uygula maları kapsa mında T K Y felsefesine ve
ilkelerine uygun olarak
model çalışmaları etkili şekilde yürütülür. O G Y E
yoluyla,
çalışmalarda eğitime taraf olan herkes temsil edilir. Okulda çalışmalarda ekip çalışması
benimsen miştir. Her öğretmen eğitim teknolojini kullan mayı bilir ve bilgilerini öğretme
sürecine aktarır.
K ültürel Çalış maları mız:
1.
O kulu muzda 2011-2012 eğitim öğretim yılında A masra’ya ( Okullarımız
A vrupa Birliğine Hazırlanıyor) proje amaçlı gezi düzenlen miştir.
2.
Sene sonunda tiyatro gösterisi, bilim şenliği, resim ve iş sergisi yapılmış ve
yapılmaktadır.
3.
Sporda voleybolda kulüp müsabakalarında il birinciliği , okullar arasında
ise Đl Đkinciliği dereceleri alınmıştır.
4.
Belirtilen yıllar içinde il ve ilçe çapında yapılan resim, şiir, ko mpozisyon
yarışmalarına da öğrencilerimiz katılmış ve dereceler elde etmişlerdir.
55
6. Çevre Analizi
6.1 P ES T (Politik-Yasal, Ekono mik, Sosyo- Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik
A nalizi
Politik ve yasal et menler
E kono mik çevre değişkenleri
1.Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaşmada ana
1. Çocukların değişik ihtiyaçlarına, doğal
itici güç olarak belirmesi,
yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklan ma,
2.Toplu m kelimesinin anlamında, internet
2. Erken eğitimin, çocukların gelişimi ve örgün
kullanımı sonucunda meydana gelen
eğitimdeki başarıları üzerindeki öne mli etkilerinin
değişiklikler,
uluslararası farkındalığındaki artış,
3.Çalışanlarda değişik becerilerin ve daha
3.Toplu mun, eğitime ve öğretime erişebilirlik
fazla esnekliğin aran masına yol açan
hakkında zorunlu eğitimi aşan beklentileri,
küreselleşme ve rekabetin gittikçe arttığı
4. Mesleki eğitime yönelimin artması,
ekono mi,
5.Ka mu yönetimi reformu çalışmalarının yapılıyor
4.Đstihda mda geleneksel alanlardan bilgi ve
olması,
hiz met sektörüne kayış,
6.5018 sayılı Kanun ile yönetim anlayışının, hesap
5.Vasıfsız işlerdeki düşüş ve istihda m için
veren, şeffaf ve etkin bir ka mu yapılan masının
gerekli nitelik ve becerilerdeki artış,
uygula ma aşa masına geçilmesi,
6.Kariyer yönü ve istihdam da değişiklikler
7. Eğitimin yerinden yönetim anlayışına doğru
içeren yeni kariyer yapıları,
değişmesi
7.Đl Özel Đdare bütçelerinin yetersizliği,
8.Đşsizlik oranının artması,
Sosyal-kültürel çevre değişkenleri
Teknolojik çevre değişkenleri
1.Şehirlerarası göçler dolayısıyla azalan/artan okul
1.Teknolojinin ilerlemesinin ve
çağındaki çocuk sayısı,
benimsen mesinin artması,
2. Toplu mdaki beklentinin akade mik başarı odaklı
2.Bilginin hızlı üretimi, erişilebilirlik ve
olmasının sosyal ve kültürel gelişmeye olu msuz etkileri, kullanılabilirliğinin gelişm esi,
3.Kültürel etkinliklerin yapılacağı alanların yetersizliği,
3.Teknolojinin sağladığı yeni öğren me ve
4.Kırsal bölgelerdeki nüfusun azalması,
etkileşim/paylaşım olanakları,
5.Yeni istihda m tarzları, artan hareketlilik ve
4. E-Okul, uygula maları
yoksulluktaki yeni yoğunlaşma etkisiyle değişen aile
5.Teknolojinin kullanım a macına yönelik
yapısı ve sosyal yapı.
tehditler.
56
E kolojik ve doğal çevre değişkenleri
Etik ve ahlaksal değişkenler
1. Mesleğin değer ahlak kural ve misyonunun
1.Küresel ısınma
göz önünde tutulması,
2.Su Kaynaklarının azalm ası
2.Eğitimci aktivitelerinde mesleğe yakışır,
3.Bitki ve hayvan türlerinin azalması
dürüst, doğru, saygılı ve tarafsız olmalıdır
4.Çevre kirliliği
3. Mesleki sırlara saygı duyulması
4. Mesleğin çıkarları kişisel çıkarlardan üstün
tutma, mesleğin saygınlığını gözetme,
5.Doğru bilgilendirme soru mluluğu taşıma.
6. Đnsan haklarına saygı ve ayırımcılık
yap ma ma.
7.Testlerin hazırlanım, sunu m ve yoru munda
etik değerlere uyulması,
8. Eğitim değerleri paylaşımı,
9. Araştırı ve yayın etiğine uyu m,
10.Yetki ve uz manlığını toplu mun ortak
çıkarı için kullan ma,
6.2 Üst Politika Belgeleri
Özellikle;
M E B 2010-2014 Stratejik Planı,
Đlgili Genel Müdürlüklerin Stratejik Planları,
Đl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı,
Đlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı,
57
7. G Z F T (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi
SWOT (GZFT) ANALĐZĐ
Güçlü Yönler
Zayıf Yönler
1. Genç, dina mik ve seçilmiş bir eğitim
1. M üzik ve tiyatro çalışmaları için ses
kadrosuna sahip olması.
sisteminin olma ması.
2. O kulda Okul Gelişim M odeli sürecinin
2. Sportif, Kültürel ve Sosyal Faaliyetlerin
sağlıklı işlemesi
m addi imkânsızlıklar nedeni ile yeterince
3. Veli okul işbirliğinin güçlü olması.
yapılama ması
4.. Okulu muzun ilimizdeki resmi ve özel
3. Veli eğitim düzeyinin düşük olması
kuru mlarla ve Đl Milli Eğitim
4. A B projeleri katılım oranının olmayışı
M ü dürlüğü müzle yakın işbirliği içerisinde
5. Kardeş kuru mun duyarsızlığı
bulun ması.
5. Ka mu ve özel sektör kuruluşlarıyla işbirliği
içerisinde olması.
6. De mokratik tavır sergileyen yönetim
anlayışına sahip olması.
7. Bulunduğu çevrede sportif ve akade mik
yönden başarılı bir okul olması.
8. Başarılı, alanlarında kendini kanıtlamış
öğretmenlerin görev yapm ak için tercih ettiği
bir okul olması.
9.Öğretmen, yönetici iletişiminin iyi olması.
10.Okulun kültürel, sosyal, sportif
etkinliklerdeki başarısı.
11.Okul aile Birliğinin okuldaki her türlü
çalışmaya katkısı.
BAĞLAR ŞEHĐT ATĐLLA BODUR ĐLKOKULU
Fırsatlar
Tehditler
1. O kulda görev yapan personelin kısa
aralıklarla değişme mesi ve kalıcı olması.
2. O kula yönelik veli-toplum desteğinin
güçlü olması.
3. Ö ğrencileriyle ilgilenen bir veli profiline
sahip olması
4. Ulaşım açısından uygun yerde olması.
5. Eğitim-Öğretimin tam gün yapılıyor
olması
1. M ahalle halkının genelinin ekono mik
yönden duru munun iyi olm a ması.
2. Ö ğrenci velilerimiz arasında parçalan mış
aile sayısının artıyor olması.
3. Sosyal ve sanatsal faaliyetleri
gerçekleştirebilecek bir konferans
salonunun olma ması.
4. Eğitim-Öğretim ortamına uygun fiziksel
şartları taşıyan bir okul binasına sahip
olma ması
58
III. BÖLÜM
G E L E C E Ğ E Y Ö N E LĐM
8.
Misyon, Vizyon, Te mel Değerler
9.
Te malar,
A maçlar,
Hedefler,
Perform ans
Faaliyet/Projeler ve Stratejiler
10.
Đzleme, Değerlendirme ve Raporlama
11.
Eyle m Planları
GELECEĞE YÖNELĐM
59
Göstergeleri,
8. Misyon, Vizyon, Temel Değerler
Misyonumuz
Türk Milli Eğitim Sisteminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak;
Ö ğrencilerimize çağdaş bir eğitim vererek, eğitimi okul öncesinden başlatmak ve Türk
toplu munun değerlerini, ahlakını öne mseyen insanlar yetiştirirken aynı zam anda çevre mize de
eğitim vermek ve öğrencilerimizin severek gelebileceği bir okul ortamı hazırlayarak
geleceğimize kaliteli insan yetiştirmek
Vizyonumuz
Milli kültürle bezen miş, başarıda sınır tanımayan, çizgi üstü model bir okul olmak.
Değerlerimiz / Đlkelerimiz
•
O kulu muzun a macı toplum a, milli değerleri yaşa m asını bilen, inançlara saygılı, ahlaklı,
soru mluluk sahibi bilinçli bireyler yetiştirmektir.
•
Hiz met sunduğu muz ailelerimizin ve öğrencilerimizin isteklerini, ihtiyaçlarını
belirleyip, bunları karşılam aya çalışırız.
•
Kararlarımızı elde ettiğimiz sonuçlara göre alırız.
•
A m acımız başarı elde etm ektir. Başaran bireyleri, başarıları takdir etmeyi biliriz.
•
Başarının ancak takım çalışmasıyla elde edileceğine inanıyoruz.
•
A nayasa ve Milli Eğitim Te mel Kanunu'nda yer alan a maç ve ilkelere uygun eğitim
öğretim veren bir okul.
•
Y önetmeliğine uygun eğitim öğretim veren bir okul.
•
Topla m Kalite Yönetimi felsefesini benimse miş ve bu doğrultuda eğitim öğretim veren
bir okul.
•
Çoklu zeka kura mını derslerde uygulayan bir okul.
•
Eğitimini, öğretimini velisi ve çevresiyle paylaşan, öğrencisinin de velisinin de katkısını
alan bir okul.
•
Sağlıklı, temiz ve hijyenik bir okul.
•
Eğitim ve öğretimin kalitesini arttırmak için hiçbir masraftan kaçın mayan, elindeki
bütün imkanları bu amaçla kullanan bir okul.
•
Ö ğrenciyi merkez alan bir okul.
•
Vizyonu muzda ifadesini bulan model bir okul.
Temel Hedeflerimiz
60
Eğitim Hedeflerimiz
1. A nayasa’nın ve Milli Eğitim Te mel Kanunu’nun am açları doğrultusunda, Atatürk ilke
ve Đnkılaplarına bağlı, çağın gereksinimlerine uygun bireyler yetiştirilmesi
2. Çağdaş yönetim tekniklerini kullanarak hatasız, sürekli, daha iyi ve daha hızlı hiz met
sun mak suretiyle çalışanların ve hizmet alanların m e m nuniyetinin sağlan m ası
3. Ö ğretmenlerimiz ve diğer çalışanları Topla m Kalite Yönetimi konusunda eğitmek ve
bunların değişim
sürecine inan malarını sağlayarak, çalışanların sorun çözücü
yeterliliğe kavuşturulması
4. O kulu muzda görev yapan tü m personelimize ve en öne mlisi öğrencilerimize sürekli
öğren me politikasını benimset mek
5. O kulu muzun fiziki mekân, yönetim anlayışı ve imkânlar açısından çevreye açık,
sosyal-kültürel ve sportif faaliyetlerin gerçekleştirildiği bir toplu m merkezi haline
getirilmesi
6. O kulu muzun ve dolayısıyla Đlimizin eğitim alanındaki başarısını ülke genelinin üstüne
çıkarmak için çalışmalar yapılması
7. Ö ğretim progra mlarının öğrenilebilirlik düzeylerini yükseltmek için , farklı metot ve
stratejilerin
öğretmenlerle beraber araştırılarak derslerin işleyişinde görselliğin
arttırılması ve okulu muzda eğitim teknolojisinden en üst seviyede yararlanılmasının
sağlanılması.
8. Atık malze melerin değerlendirilmesiyle ilgili önlemlerin alın ması
9. Ö ğretmenlerimizin düzenli olarak
meslek ve branşlarında hiz met içi eğitim
faaliyetlerinden yararlanm alarının sağlan ması
10. Ö ğrencilerimize oku ma alışkanlığı verilmesi, sınıf kitaplıklarının zenginleştirilmesi ve
oku ma saati uygula masına deva m edilmesi
11. Ö ğrencilerimize mesleki yönlendirme ve okul tercihlerinde rehberlik edilmesi
12. Ö ğretmen, öğrenci ve veli ilişkilerinin artırılması ve okulu muza velilerimizin
desteğinin sağlan ması
13. Rehberlik hizmetlerinin a macına uygun olarak işlevlerinin artırılması.
14. Okulu muzun te mizliği konusunda görevli kişilerin gerekli özeni gösterm eleri için
çalışmaların yapılması ve okulu muzdaki tü m mekanların temiz kullanılması ve te miz
bırakılması,
öğrencilerimizde
te mizlik
alışkanlığının
yaşa m
yerleştirilmesi için temiz sınıf ka mpanyasının devam ettirilmesi.
61
felsefesi
olarak
Öğretim Hedeflerimiz
1. Ö ğretmenlerimizin branşlarında ya da yabancı dil ve bilgisayar konusunda Đlimizde
düzenlenen se minerlere ve öğretim progra mlarına katılmaları konusunda teşvik
edilmesi
2. Đl genelinde ve düzenli olarak okulu muz öğrencileri için uygulanacak seviye tespit
sınavları ile öğretimin etkinliğinin değerlendirilmesi ve alınan sonuçlara göre gerekli
iyileştirmelerin ve ödüllendirmelerin yapılması
3. Ö ğrenci merkezli öğretim yaklaşımının benimsen mesi
4. Ö ğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uygun üst öğrenim kuru mlarına
yönlendirilmesi
5. O kulu muzda
öğretimde teknolojinin imkanlarının sonuna
kadar kullanılması
bilgisayar laboratuarlarının artırılması, her sınıfın bilgisayar, projeksiyon cihazı, vb.
ihtiyaçlarının karşılan ması
6. Ezbercilikten uzak, sürekli kendini yenileyen, araştırmacı bir nesil yetiştirmek için;
okulu muzda öğrencilerimize oku ma alışkanlığı verilmesi konusunda çalışılması
7. Ö ğrencilerin daha başarılı olması için planlı çalışm a alışkanlığının kazandırılması ve
okulu muzda etüt çalışmalarına ağırlık verilmesi
8. D üzenli ders çalışa mam a, dikkat bozukluğu ve ilgisizlik gibi proble mleri olan
öğrencilerimizin okula ve çevreye uyu munun sağlan ması ile ilgili olarak rehberlik
çalışmalarının düzenli olarak yapılması öğrenciyle, aileyle, öğretmenlerle,.. vb. birebir
görüş meler yapılarak aksaklığı giderici tedbirlerin hep birlikte uygula maya konulması.
Fiziki Yapıda Hedeflerimiz
1. 2014 yılı sonuna kadar tüm eksikliklerin giderilerek okulu muzun fiziki donanı mının
sağlan ması,
2. O kulu muzun çevre düzenin korun ması.
3. O kulu muzun
iç
donanımının
öğrencilerimizi bu
konuda
verilen
paydaş
duygularının geliştirilmesi
62
hiz m ete
yaparak
uygun
onlarda
hale
getirilmesi
aidiyet ve
ve
sahiplen me
Sosyal ve Kültürel Çalışmalardaki Hedeflerimiz
1. A vrupa Birliği eğitim projeleri kapsa mındaki çalışmalara katılınması.
2. O kullar arası bilgi, şiir, ko mpozisyon , halk oyunları, etkinliklerine katılımın
artırılarak, ilimizin ve okulu muzun tanıtımının yapılması, öğrenci motivasyonunun
artırılması ve öğrencilerimize sosyal birey olma olgusunun kazandırılması
3. O kulu muzda mate matik, fen, tiyatro, satranç, izcilik, çevre vb. kulüp çalışmalarının,
dergi ve gazete çıkarılmasının teşvik edilmesi
4. Đl içi ve il dışı tarihi - turistik yerlere geziler düzenlen mesi
Sportif Çalışmalardaki Hedeflerimiz
1. O kulu muzun Đlimizde ve ülke genelinde sportif faaliyetlere katılması ve iyi dereceler
alması için çalışmaların yapılması
2. O kulu muzda spor-sağlık ilişkisi hakkında se minerler düzenlenerek, her öğrencinin bu
spor faaliyetlerine katılmasının sağlan ması
3. Đlimizde yapılan basketbol, futbol, kros, masa tenisi, satranç, bad minton vb. sportif
faaliyetler için eksik tesis ve malze menin belirlenip, temin edilmesi
4. Spor dallarında üstün kabiliyetli öğrencilerimizin tespit edilerek, onların başarılı
oldukları alanlarda ilerlen mesinin sağlan ması
5. Đl dışında yapılan yarışm alarda ilimizin olması gerektiği gibi en iyi şekilde temsil
edilmesi ve Okulu muzu ve Đlimizi tanıtıcı faaliyetlerin yürütülmesi
6. Ö ğrencilerimizin
“Bilinçli spor ve dengeli beslen me”yi bir yaşa m tarzı haline
getirmeleri için çalışılması
7. Sportif tesisi olan kuru mlardan
yararlanılması ve bu
geliştirilmesi
63
kuru mlarla işbirliğinin
9.
Temalar,
Amaçlar,
Hedefler,
Performans
Göstergeleri,
Faaliyet/Projeler Ve Stratejiler
Stratejik A m aç ve Hedefler
O kulu muzun eğitim öğretim faaliyetlerini Milli Eğitim Te mel Kanununda belirlenen
ilke ve a maçlar, kalkın ma planları ve ilgili mevzuatlarla benimsediği temel ilkeler
çerçevesinde planlamak, bu planla da okulu muzun güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevredeki
fırsat ve tehditler göz önünde bulundurularak eğitim alanında ortaya konan kalite
standartlarına ulaşmak üzere yeni stratejiler geliştirmeyi ve bu stratejileri temel alan etkinlik
ve hedeflerin belirlen mesini a maçla maktır. Bu stratejik plan dökü manı Karabük Safranbolu
Bağlar Şehit Atilla Bodur Đlkokulunun 2010-2014 yıllarına dönük stratejik a maçlarını,
hedeflerini ve performans göstergelerini kapsa maktadır.
Politikaları mız
Eğitim - öğretim çalışmalarının her kade mesinde kalite ve başarı göstergelerini yakala mak
K uru m kültürünü, Toplam Kalite Yönetimi felsefesi ve ilkeleri doğrultusunda oluşturmak,
yönetim sistemini bu yönde geliştirmek. Kuru m yönetimine; Toplam
Kalite Yönetimi
anlayışını yerleştirerek, çalışan ve hiz met alanların beklentilerini yasal m evzuat içerisinde
gerçekleştirmek.
Kurum un
bilgi
birikimlerine,
ulaşılabilmesini sağla m ak. Okulun eğitim
görüşlerini almak.
64
verilen
hiz mete
herkesin
kolaylıkla
politikası hazırlanırken okulda çalışanların
65
66
67
68
69
70
71
72
Tablo 41: B A Ğ L A R Ş E HĐ T A TĐ L L A B O D U R ĐL K O K U L U T E M A- ST R A T E JĐ K A M A ÇH E D EF TABL OSU
GELĐŞĐM
SOSYAL KÜLTÜREL SPORTĐF
TE M A2
ST R A T EJĐK A M A Ç
ST R A T EJĐK H E D E F L E R
2.Sosyal alanda başarılı bir insan
2.1. 2013–2014 yılına kadar her öğrencinin
olabilmeleri için öğrencilerimizin
gösteri yapabilecek bir etkinliğe katılmasını
kültürel, sosyal ve sportif
sağla mak.
faaliyetlere katılımını artırmak.
2.2 Her türden sosyal ve kültürel içerikli
yarışmalara ve projelere öğrencilerimizin
katılımını sağlayarak derece alacak ürünler
m eydana getirmek. %10 olan katılımı %16
‘ya çıkarmak
TE M A3
ST R A T EJĐK A M A Ç
ST R A T EJĐK H E D E F L E R
ARTTIRILMASI
KURUMSAL KAPASĐTENĐN
3. Kaliteli bir eğitim öğretim
3.1. Ö ğrencilerin okulun fiziki ortamı ve
ortamı için okul fiziki yapısını ve
temizliği konusunda 3.65 olan
araç- gereç donanımını
m e m nuniyet oranını plan döne mi
güçlendirmek
sonunda 4,20 ye çıkarmak
3.2..Plan döne mi sonuna kadar okul arka
bahçesini düzenle mek.
3.3. Bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan yerler
(kapı, pencere, çatı, okulun iç boyası vb)
tamir edilecektir.
3.4. Plan döne mi sonuna kadar Beyaz Bayrak
başvurusunu yap mak ve almak.
AKADEMĐK BAŞARI
TE M A1
ST R A T EJĐK A M A Ç
ST R A T EJĐK H E D E F L E R
1. Öğrencilerimizi, çağdaş eğitim-
1.1. Öğrencilerin kitap oku ma ve okuduğunu
öğretim anlayışıyla yetiştirerek,
anla ma becerilerini geliştirmeleri için
nitelikli ve başarılı bireyler olarak
çalışmalar yap mak.
üst öğrenim kuru mlarına
1.2.
hazırlamak.
başarılarını artırmak için her yıl 3 ve 4.
Öğrencilerimizin
test
sınavlarında
sınıflarda 2 adet dene m e sınavı yap mak ve
elde edilen sonuçlara göre kade meli olarak
artırarak bir standart oluşturmak.
73
Tablo 42: B A Ğ L A R Ş E HĐ T A TĐ L L A B O D U R ĐL K O K U L U ST R A T E JĐ K P L A NH E D EF SOR U M L U L U K TABL OSU
AKADEMĐK
BAŞARI
TE M A1
SOSYAL
KÜLTÜREL
SPORTĐF GELĐŞĐM
TE M A2
KURUMSAL
KAPASĐTENĐN
ARTTIRILMASI
TE M A3
ST R A T EJĐK A M A Ç
1. Öğrencilerimizi,
çağdaş eğitim-öğretim
anlayışıyla yetiştirerek,
nitelikli ve başarılı
bireyler olarak üst
öğrenim kuru mlarına
hazırlamak.
ST R A T EJĐK H E D E F L E R
1.1. Öğrencilerin kitap oku ma ve
okuduğunu anlama becerilerini
geliştirmeleri için çalışmalar yap mak.
1.2. Öğrencilerimizin test sınavlarında
başarılarını artırmak için her yıl 3 ve 4.
sınıflarda 2 adet dene m e sınavı yap mak
ve elde edilen sonuçlara göre kade meli
olarak artırarak bir standart oluşturmak.
ST R A T EJĐK A M A Ç
ST R A T EJĐK H E D E F L E R
2.Sosyal alanda başarılı
bir insan olabilmeleri
için öğrencilerimizin
kültürel, sosyal ve sportif
faaliyetlere katılımını
artırmak.
2.1. 2013-2014 yılına kadar her
öğrencinin gösteri yapabilecek bir
etkinliğe katılmasını sağla mak.
2.2 Her türden sosyal ve kültürel içerikli
yarışmalara ve projelere
öğrencilerimizin katılımını sağlayarak
derece alacak ürünler meydana
getirmek. %10 olan katılımı %16 ‘ya
çıkarmak
ST R A T EJĐK A M A Ç
ST R A T EJĐK H E D E F L E R
3. Kaliteli bir eğitim
öğretim ortamı için okul
fiziki yapısını ve araçgereç donanımını
güçlendirmek
3.2. Ö ğrencilerin okulun fiziki ortamı ve
temizliği konusunda 3.65 olan
m e m nuniyet oranını plan döne mi
sonunda 4,20 ye çıkarmak
3.2.Plan döne mi sonuna kadar okul arka
bahçesini düzenle mek.
3.3. Bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan
yerler (kapı, pencere, çatı, okulun iç
boyası vb) tamir edilecektir.
3.4. Plan döne mi sonuna kadar Beyaz
Bayrak başvurusunu yapm ak ve almak.
74
SOR U M L U
BĐRĐ M
O kul idaresi,
Ö ğretmenler,
Veliler, Okul
Aile Birliği
O kul idaresi,
Ö ğretmenler,
Veliler, Okul
Aile Birliği
O kul idaresi,
Ö ğretmenler,
Veliler, Okul
Aile Birliği
Tablo 43: Stratejik Plan Maliyet Tablosu
AKADEMĐK
BAŞARI
M A LĐ Y E TĐ
ST R A T EJĐK A M A Ç 1
Stratejik Hedef 1.1
-
Stratejik Hedef 1.2
1050 TL
SOSYAL
KÜLTÜREL
SPORTĐF
GELĐŞĐM
ST R A T EJĐK A M A Ç 2
Stratejik Hedef 2.1
KURUMSAL KAPASĐTENĐN
ARTTIRILMASI
Stratejik Hedef 2.2
-
-
ST R A T EJĐK A M A Ç 3
Stratejik Hedef 3.1
1000 TL
Stratejik Hedef 3.2
2000 TL
Stratejik Hedef 3.3
10.000 TL
Stratejik Hedef 3.4
2012-2014 YILI T O P L A M M A LĐ Y E TĐ
75
1500 TL
15.550 TL
10. Đzleme, Değerlendirme ve Raporlama
Đzleme ve değerlendirme, okulu muz stratejik planının uygulan masının takip edilmesi,
uygula ma sonuçlarının am aç ve hedeflerle kıyaslanarak ölçülmesi ve raporlan masıdır.
O kulu muz 2012 – 2014 stratejik planı uygulan m aya başladığı andan itibaren izle me ve
değerlendirme
faaliyetleri de
başlayacaktır. Bunun
için
Stratejik
Plan
Đzle me
ve
Değerlendirme ekibi kurulacaktır. Ekibin görevi; stratejik planda yer alan a maç ve hedeflere
ulaş mak için yapılan çalışmaları izlemek ve değerlendirmek, za manında etkin bir şekilde
yürütülmesini sağla maktır. Đzleme ve değerlendirm e, planda belirtilen perfor mans göstergeleri
dikkate alınarak yapılacaktır.
Bu a maçla Stratejik Plan Đzleme ve Değerlendirme ekibi soru mlu kişi/ ekiplerden üç ayda
bir yapılan faaliyetler hakkında rapor isteyeceklerdir.
Raporlar Stratejik
Plan ile
karşılaştırılarak değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sonuçlar soru mlu kişi/ekiplere duyurularak
çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesi sağlanacaktır.
Stratejik a maç ve hedeflerin uygulan masından soru mlu kişi/ekipler her üç ayda bir
yürüttükleri faaliyet ve projelerle ilgili raporları hazırlayarak Đzleme ve Değerlendirme
Ekibine teslim edecektir. Đzleme ve Değerlendirme Ekibi, soru mlulardan gelen üç aylık
performans
değerlendirmelerini
yaparak,
performans
göstergelerinin
ölçü mü
ve
değerlendirilmesini, Stratejik Planda belirlenen am aç ve hedeflere uygunluğunu rapor halinde
üst yöneticinin bilgisine sunacaktır ve üst yöneticiden gelen kararlar doğrultusunda
soru mlulara geri bildirim de bulunacaktır. Böylece, planın uygulan ma sürecinde bir aksa ma
olup olmadığı tespit edilerek, varsa bunların düzeltilmesine yönelik tedbirlerin alınması ile
idare performans hedeflerine ulaşma konusunda doğru bir yaklaşım izlen m iş olacaktır.
76
STRATEJĐK PLAN ONAY SAYFASI
Birtan TERZİAHMETOĞLU
Rehber Öğretmen
Meltem TERZİAHMETOĞLU
Sınıf Öğretmeni
Murat DAĞCIOĞLU
Okul Müdürü
UYGUNDUR
… … ./12/2012
ASLAN DERİN
İlçe Milli Eğitim Müdürü
77
Neşe ATASOY
Sınıf Öğretmeni

Benzer belgeler