Berlin Öğretim Program

Yorumlar

Transkript

Berlin Öğretim Program
Berlin Eğitim, Bilim ve Araştırma Senatörü
Berlin Öğretim
Program
üzerine ksa bilgiler
verlag das netz
Sevgili Anne ve
Babalar,
Çocuk yuvasında verilen eğitim, önemli
bir öğrenim süresinin
başlangıcıdır. Bir
çocuğun yaşamının
ilk yıllarında
öğrendikleri, gelecekteki yaşamı için çok önemlidir. ‘Berlin
Çocuk Yuvaları için Öğretim Programı’
yuvalarda çocuklarla yapılacak okul öncesi
çalişmaların çerçevesini oluşturmaktadır.
Bu program, eğitmenlerin çocuğunuzu en
iyi şekilde desteklemeleri için geliştirilmiştir.
Anne ve babalar önemli ve vazgeçilmez
ortaklardır. Bu nedenle sizlere bu küçük
broşürü sunmaktan mutluluk duyuyorum.
Broşürde amaçların kısaca tanıtımını, programın içeriklerini ve çocuğunuzu nasıl
destekleyebileceğinize ait bilgiler bulacaksınız. Belki sizinde bu yönde önerileriniz
olacaktır. Öğretim programı eğitmenlere
yuvalardaki çalışmaları için kitap halinde
sunulacaktır. Programı yuvada da inceleyebilirsiniz. Bu program ayrıca kıtabevlerinden
temin edilebilir.
2
Eğitmenler ve diğer veliler ile öğretim programı üzerine konuşmanızı ve yuvalardaki
uygulamasına eşlik etmenizi diliyorum.
‘Berlin Öğretim Programı’nın yayınlanması
IBM firmasının desteğiyle gerçekleşmiştir.
Bunun yanısıra IBM Berlin çocuk yuvalarının
en az yüzde 10’nun multimedya öğrenim
araç ve gereçleriyle donanmasını sağlayacaktır. Berlin’li çocukların bilgi toplumu
yönünde yetişmeleri için önemli olan bu
girişim içinde çok teşekkür ederim.
Elinizdeki broşürü ilginç bulacağınızı umar,
çocuğunuza ve size yuvada güzel ve zevkli
bir süre geçirmenizi dilerim.
Prof. Dr. E. Jürgen Zöllner
Berlin Eğitim, Bilim ve Araştırma Senatörü
Çocuk yuvalarnda neden bir Öğretim Programna
gereksinimimiz var?
Tüm çocuklarn doğuştan itibaren öğrenim
ve eğitim hakk vardr. İnsan ilk yllarda
öğrendiği hz ve yoğunlukla, diğer yaşam
yllarnda öğrenemez. Anne-baba
olarak doğuştan beri çocuklarnzn öğrenim
süreçlerini desteklediniz ve onlara eşlik
ettiniz. Çocuğunuz yuvaya başladğndan
beri, eğitmenleri onun gelişimini desteklemektedir. Bu srada onlar da çocuğunuzun
yapabildiklerine ve bilgilerine bağlant kurmaktadrlar.
Her iki taraf da - veli olarak siz ve yuvadaki eğitmenler - çocuğunuzu daha sonraki
öğrenim yolunda başaryla ilerleyebilmesi
için, en iyi şekilde desteklemek istemektesiniz.
içerikleri öğrenmesi gerektiğini ve gelişim
düzeyine ve onun ilgi alanlarna göre nasl
desteklenebileceğini göstermektedir.
Berlin Öğretim Program, eğitmenlere bu
yolda destek vermeyi amaçlamaktadr. Program, Berlin’deki çocuk yuvalarnn çalşmalar
için, bağlayc ve bilimsel dayanakl, pratikte denenmiş bir temel sunmaktadr. Program bir çocuğun yaşamn başarl şekilde
sürdürebilmesi için, hangi temel becerilere
gereksinimi olduğunu tanmlamakta, hangi
3
ÖĞRETİM PROGRAMININ ANA HATLARI
Çocuklar nasl desteklenmeli?
Öğretim ve öğrenme
Öğretim ve başarabilme gücü (performans)
Doğumdan itibaren çocuklar büyük bir enerji
ve yoğunlukla öğrenirler. Dünyay kendi
güçleriyle hareket ederek ve tüm duyularn
kullanarak keşfederler, doğalar gereği sürekli öğrenirler ve gelişirler.
Çocuklar kendilerine daha fazla özgürlük verebilecek ve dünyalarn keşfedebilmek için
gereken becerileri elde etmeye çalşrlar.
Bunun için büyük bir çaba göstermeye
hazrdrlar. Çocuklarla yaşayanlar, çocuğun
hedefine ulaştğnda, kendisiyle ne kadar
gurur duyduğunu bilir. Bu gurur, çocuğun
gelecekteki girişimciliği için gerekli olan temeli
oluşturur.
Öğretim Program, çocuklarn etkinlik ve
karar verme alanlarn geliştirmelerinde nasl
desteklenebileceklerini tanmlamaktadr. Her
çocuk yuvada:
• kendi gücüne güvenebileceğini,
• gücünün kullanmnda, onun için önemli
olan yetişkinlere güvenebileceğini,
• yetişkinlerin, onun başardklarna değer
verdiklerini,
• yetişkinlerin ona güvendiklerini ve kendisinden baz beklentilerinin olduğu deneyimini yapmaldr.
Öğretim Program, çocuklarn meraknn ve
öğrenme isteğinin nasl geliştirilebileceğini
ve çocuklarn yeni ödevlere zevk ve azimle
nasl yönelebileceğini göstermektedir. Her
çocuk yuvada:
• Başkalarnn da (bunlar yetişkin ya da
çocuklar olabilir) onun bir şeye karş olan
ilgisini paylaştğn öğrenmeli;
• Onu ilgilendiren ve bu zamana kadar olan
deneyimleriyle bağlant kurabileceği konularda teşvik edilmeli;
• O güne kadar edindiği deneyimlerin
dşnda, ufkunu aşan konularla karş
karşya kalabilme deneyimini yapabilmeli.
4
Öğretim ve Demokrasi
Çocuklar – tüm insanlar gibi – sosyal
topluluklarda yaşarlar. Onlarn ilişkilere
gereksinimi vardr ve bu ilişkilerin kalc
olmas için çaba gösterirler. Bu süreçte, giderek birlik duygusu oluştururlar ve neyin hakl,
neyin haksz olduğu, neyin topluluğa yaradğ
ve neyin zarar verdiği konularyla uğraşrlar.
Öğretim Program çocuklara kendilerini hem
birey, hem de grubun parças olarak nasl
hissedebileceklerini, grupla birlikte hareket
etmeyi, hem yetişkinler, hem de çocuklar için
önemli olan kural ve değerleri nasl öğrenebileceklerini tanmlar. Bu anlamda çocuk
yuvasn, demokrasinin başlangç noktas
olarak kabul edebiliriz. Her çocuk yuvada,
• kendisinin önemli ve topluluğun bir parças
olduğunu,
• bilgi ve becerisiyle topluluğa katkda bulunabileceğini,
• düşünce ve istekleriyle yuvadaki günlük
akş yönlendirmek için katkda bulunabileceğini,
• yuvadaki ortak yaşam için mevcut kurallarn, değişmez yasalar olmadğn, aksine
eğitmenlerle ve diğer çocuklarla pazarlk
sonucu oluşturulduğu deneyimini yapmaldr.
5
Çocuklar hangi alanlarda desteklenmektedir?
Çocuklar, gelişimleri için önemli olan her
alanda doğrudan desteklenmelidir. Program
burada yedi alana ayrlmakta ve eğitmenlerin,
çocuklar (yaşadklar dünyay anlayabilmeleri
için) bu alanlarda nasl destekleyebileceklerini
tanmlanmaktadr. Yuvadaki içeriklerin işlenme
şekli, çocuklarn öğrenme isteğini canl tutmay sağlamaldr. Çocuklar böylece, yeni
şeyleri nasl keşfedeceklerini ve öğreneceklerini
kavrayacaklardr.
Yedi Öğretim alan:
Beden, hareket ve sağlk
Çocuklarn öğrenmesi, hareketle oluşan,
bedensel deneyime bağldr. Bedensel,
zihinsel ve sosyal huzur, çocuklarn öğrenim
süreçleri için önemli koşullardr.
Sosyal ve kültürel çevre
Öğrenim, sosyal ilişkiler olmadan düşünülemez. Çok kültürlü bir toplulukta birlikte
yaşamak, hem kişisel haklar, hem de toplu-
luğun devamn sağlayacak temel değerleri
korumak için gereken, sürekli bir tartşmay
öngörür. Bu dünyann her yerinde olduğu
gibi, çocuk yuvasnda da farkl değildir. Anlam
ve değerlerle ilgili sorular en küçükleri de
ilgilendirir. Onlar da bu sorulara (iyi ve kötü,
yaşam ve ölüm, bu dünya ve öteki dünya gibi
konular) yant beklerler.
İletişim: Diller, yaz kültürü ve medyalar
Hem konuşulan, hem de yazl dil, toplumumuzda egemen olan iletişim aracdr. Dil
araclğ ile karşlkl iletişime gireriz, öğrendiklerimizi paylaşr ve düzenleriz. Bilgi toplumunda yönünü bulmak isteyen, iletişimde
bulunmak ve bunun için gereken beceriyi
kazanmak zorundadr. Bir çocuğun söylediği
ilk sözcük, çizdiği ilk resim, bu yoldaki önemli
aşamalardr. Çocuğun kitap ve sanat eserlerine, ve diğer medyalara ulaşabilmesi, onun
başka dillerle karşlaşmas, dil gelişimini
destekler ve farkl kültürlerin birlikte yaşayabilmeleri için gereken anlayş geliştirir.
7
Resim çalşmalar
Dil gelişiminin başlangcnda olduklarndan,
estetik alglamalar ve resimle anlatm, özellikle küçük çocuklar için gerçekle alşverişte iyi bir
olanaktr. Boyamak, resim yapmak, killi
toprakla şekiller yapmak – böyle şekillendirme
süreçleri hergün yaşadklarn işlemeye ve
hayal güçlerini geliştirmeye yarar.
Müzik
Her insan, ve özellikle her çocuk müziğe
yatkndr. Müziğin melodileri, ritimleri ve ses
renkleri ruhsal duyular etkiler, zevk verir,
dinlendirir ve dil snrlarn aşarak karşlkl
anlaşmay sağlar.
Matemaktikte temel deneyimler
Matematik çocuğa kendisini yönlendirmeye,
dünyasn düzenlemeye ve bu bağlamda
güvenilir temellere dayanmaya yarar: Saylar,
saat, haftann yedi günü, daire, doğru…
Fen ve teknik konularda temel deneyimler
Doğal bilimler alanndaki incelemeler, teknik
aletlerin ve medyalarn kullanm deney
yapmaya ve soru sormaya teşvik eder.
8
Çocuklar bu sorular yantlamay denerken,
çevreleriyle ilişki içine girerler ve mantksal
bağlantlar keşfederler: Bir kuş neden uçar?
Işk nereden gelir? Elektrik akm nedir?
Her çocuk, yuvadaki yaşam boyunca tüm
öğrenim alanlarndan bilgi alma hakkna
sahiptir.
Çocuklarn hangi yeteneklerini geliştirmek gerekir?
Kendini eğiten, başarl karar verme
yeteneğini de kazanmaktadr. Öğretim Program, çocuklarn bugün ve gelecekte daha
başarl yaşamalarn ve karar vermelerini
sağlamak amacyla, eğitmenlerin günlük
yuva hayatnda çocuklarn hangi yeteneklerini
desteklemeleri gerektiğini tanmlamaktadr.
Bu doğrultuda Öğretim Program dört bölümden oluşmaktadr:
Kişisel yetenekler; örneğin:
• Kendi gücüne güvenmek,
• kendine sayg,
• yeni deneyimlere merak ve açk olmak, fikir
geliştirmek ve aktif olmak
Konu yetenekleri; örneğin:
• İfade edilenleri anlamak, kendi düşüncelerini iyi ifade edebilmek,
• genelleştirebilmek ve kavram türetebilmek,
çeşitli aletleri iyi kullanabilmek ...
Öğrenme yöntemlerini öğrenmek; örneğin:
• Kendi gücünü geliştirme ve ilerleme isteği,
• işbirliği yapabilmek,
• gayret edince başarya ulaşldğn görebilmek,
• eğitimin, eylem ve karar verme olanaklarn
geliştireceğini görebilmek.
Sosyal yetenekler; örneğin:
• Başkalarn dinleyebilmek, başkalarnn
duygularn anlayabilmek,
• birlikte yaşamann kurallar ve normlar
üzerine anlaşmak ve bunlar uygulamak,
• farkl beklentiler üzerine konuşabilmek,
olumlu şekilde tartşabilmek ve uzlaşabilmek
9
Eğitmenlerin meslek anlayş ve görevleri nelerdir?
Yeni yetişten kuşaklar, önceki kuşaklarn
öğrendikleriyle kalsalar ilerleme olmazd.
O yüzden eğitim, kuşaklararas canl bir
tartşmay öngörür. Yetişkinler, edindikleri
deneyim, bilgi ve becerileri, yararlanmalar
için çocuklara aktarrlar ve çocuklarn bunu
nasl geliştireceklerini merakla izlerler. Çocuklarn yeni ve eski arasndaki tartşmadan yeni
bir şeyler üreteceklerini kabul ederler.
Yuva yaratclk yeridir. Eğitmenler hem öğretmen, hem öğrencidir. Çocuklar ve eğitmenler
yuvada herkesin yararlanacağ, etkileyici bir
“eğitim gezisine” çkarlar.
• Koşullardan biri, eğitmenlerin çocuklara
çeşitli deneyim olanaklarn sağlamasdr.
Çocuklar soru sormaya ve yant bulmaya
teşvik edebilmeleridir. Her çocuğu, olup
biteni sorgulamaya ve bulduğu sonuçlar
kontrol etmeye yönlendirirler.
• Diğer koşul, çocuklarn kendi aralarnda
neyin önemli olup olmadğ, neler hakknda
bilgi edinmek istedikleri, neler öğrenmek
istedikleri hakknda tartşabilmeleridir.
Eğitmenler, çocuklarn edindikleri çeşitli
deneyimleri anlatabilecekleri bir ortam
yaratmal, günlük hayatta oyun ve projelerde birbiriyle ve birbirlerinden öğrenmelerine olanak tanmaldrlar.
• Son koşul ise, eğitmenlerin kendi bilgi ve
becerilerini, çocuklarn yararlanabilecekleri
bir şekilde ortaya koymalardr. Çocuklar
için, günlük ve gelecekteki yaşam koşullarnda hangi bilgi ve becerilerin gerektiği
konusunda düşünce yürütmelidirler ve yeni
şeyler öğrenmeye açk olmaldrlar.
Öğretim Program eğitmenlerin
görevlerini 5 ayr çalşma alannda
toplamaktadr
Yuvadaki günlük yaşam düzenleme:
Eğitmenler yuvadaki günlük yaşam, çocuklarn çeşitli öğrenme olanaklarna sahip olabilecek şekilde düzenlemelidir.
Örneğin: • Kahvalt veya öğle yemeğinde,
çeşitli yemekler üzerine konuşmaya teşvik
etmek: Bunun tad nasl? Her çocuk en çok ne
11
sever? Yiyecekler nereden geliyor, yemek
nasl hazrlanr? • selamlaşma ve vedalaşma
geleneklerinin geliştirilmesi: Farkl dil ve kültürlerde bu nasl yaplr? • Çocuklar günlük
işlere katma: İyi bir düzen nasl olmal? Çeşitli
malzemeler için kaplar hazrlamak, deterjan
ve temizleme aletlerinin kullanmn öğrenmek • kahvalt ya da bir eğlence için birlikte
alşverişe gitmek: alşveriş listesi yapmak,
alnacaklarn miktarn saptamak. Fiyat ve
sunular karşlaştrmak, son kullanma tarihine
dikkat etmek, çocuklara yönelik reklamlara
duyarl olmak, paray idareli kullanmay
öğrenmek.
Oyunlar: Eğitmenler, çocuklarn tüm alglama
ve hayal gücünü geliştiren oyunlar teşvik
eder, uygun oyuncak ve malzeme bulundururlar.
Örneğin: • İsim (bilmece) oyunlar, dokunma
oyunlar, dil ve şark oyunlar, tekerlemeler,
şiirler, say oyunlar • bedensel, ruhsal ve
zihin-sel becerileri teşvik eden roller, tiyatro
ve sirk oyunlar (değişik kiyafetler, aksesuvar,
mak-yaj, sahne düzenlemek, oyunun devam
hakknda fikir geliştirmede yardmc olmak...)
• masada oynanan oyunlar ve tahta oyunlar,
oyuncak bebek ve hayvanlar, diğer oyun malzemelerini bulundurmak • hareket oyunlarna
teşvik etmek (içeride ve dşarda buna yer
12
hazrlamak, malzeme bulundurmak)
• unutulmuş (eskiden oynanan) oyunlar
hatrlamak • anne babalar ve nine ve dedelerle eskiden oynadklar oyunlar hakknda
konuşmak • başka kültürlerden oyunlar
tantmak ve böylece çeşitli kültürlerin
geleneklerini yuvada canlandrmak...
Projeler: Eğitmenler, çocuklar ile birlikte
önemli konular uzun vaadeli planlayp
işlerler
Örneğin: • „Bedenim“ (Görüntüm nasl, kendimde ne hoşuma gidiyor, ne gitmiyor?
Bedenimin içi nasl) • „Her aile başkadr“
• „Su nereden gelir“ • „Uçaklar nasl uçar?“
• „Hastaneye gitmek zorundaym“ • „Ben ve
diğer çocuklar“ (kendini ve diğer çocuklar
çok iyi tanmak, ayn ve farkl olan öğrenmek) • „Nerede oturuyoruz?“ (Evin çevresini
araştrmak, tarih boyu çevrenin nasl
değiştiğini araştrmak).
Odalarn düzenlemesi: Eğitmenler, odalar
çocuklarn rahat hareket edebileceği ve deneyim kazanabileceği bir şekilde düzenlerler
Örneğin: • Hem içeride, hem dşarda çeşitli
hareket etme olanaklar sağlamak • hem
sakin köşeler, hem grup etkinlikleri için yer
sağlamak • ilginç araç-gereçler bulundurmak:
örneğin büyüteç, kaleydoskop, renkli kağtlar
(folye) gibi optik araçlar, yaratc el becerileri
için çeşitli malzemeler bulundurmak • deneyler yapabilmek için masalar ve tezgahlar ve
malzemeler bulundurmak • yaz köşesi, kütüphane kurmak...
İzleme ve belgeme: Eğitmenlerin sürekli
görevlerinden biri, çocuklarn yaptklar
gelişme aşamalarn izlemek ve belgelemektir.
Öğretim Program, eğitmenlerin düzenli
aralarla her çocuğun anne-babasyla buluşup
izlenimlerini aktarmasn önermektedir.
Böylece eğitmenler ve anne-babalar, çocuk
için en iyi gelişim olanağnn nasl olacağ
hakknda birlikte düşünüp, karar verebilir,
etkinliklerini birlikte koordine edebilirler.
Eğitmenlerin görevleri şunlar kapsar:
• Düzenli şekilde, tek tek çocuklar ve çocuk
gruplarn izlemek, izlediklerini kaydetmek ve
bunu çocuklar, diğer eğitmenler ve anne
babalarla değerlendirmek; düzenli aralklarla
anne-babalarla çocuklarn gelişimi üzerine
konuşmak; ailelere danşarak, izlemek için
(örneğin video, fotoğraf gibi) çeşitli medyalar kullanmak; ailelerle birlikte çeşitli
dökümantasyonlarn değerlendirilmesi için
karar almak.
13
Anne baba olarak, yuvay yeni Öğretim Programnn
uygulanmasnda nasl destekleyebilirsiniz?
Çocuğunuzun eğitimi konusunda yuvann en
önemli ortağ sizlersiniz.
varsa, bunlar da dile getirin. Bu eğitmenlere
doğru yolda olduklarn gösterir.
Çocuğunuzun gelişimini doğumundan beri
izliyorsunuz. Çocuğunuzun nelerden
hoşlandğn, neyle severek uğraştğn en iyi
siz biliyorsunuz. Hem güçlü noktalarn, hem
de sorunlarn siz biliyorsunuz. Eğitmenlere
çocuğunuzun evdeki ilgi alanlarn ve severek
yaptğ işleri anlatn. Özellikle, çocuğunuz
yuvaya yeni başladysa, (çocuğunuzu anlayabilmeleri için) eğitmenleri destekleyerek,
çocuğunuzun gelişimine yardmc olabilirsiniz.
Çocuklar, eğitmenleri ile anne-babalarnn
iyi anlaştğn hissederlerse sevinirler. Bu,
onlarn kendilerini yuvada rahat hissetmelerini ve iyi gelişmelerini destekler.
Zamannzn kstl olduğunu biliyoruz. Yine
de arada bir, çocuğunuzu yuvadan almak için
daha fazla zaman ayrn ki, çocuğunuz size
bütün gün neler yaptğn gösterebilsin. Bu
arada belki eğitmeniyle de ksa bir sohbet
edebilir, çocuğunuz hevesle nelerle uğraştğn,
kimlerle oynadğn öğrenebilirsiniz. Belki birlikte, evde hangi konularla ilgilenebileceğini
ve bunu nasl destekleyebileceğinizi düşünebilirsiniz.
Eğitmenler sizi belirli aralklarla davet edip,
çocuğunuzun öğrenim durumu ve gelişimi
hakknda konuşacaktr. Kendi gözlemlerini
aktaracak ve sizin de çocuğunuzda izlediğiniz
değişiklik ve gelişmeleri nasl değerlendirdiğinizi öğrenmek isteyeceklerdir.
Sizin düşünceleriniz, önerileriniz ve istekleriniz eğitmenler için önemlidir. Yuvayla ilgili
beklentilerinizi söylemekten çekinmeyin.
Hoşunuza gitmeyen şeyler varsa, bunlar dile
getirmeye çekinmeyin. Bir şey sormak isterseniz hemen sorun. Çoğu soru ve sorunlar
konuşarak çözülebilir. Hoşunuza giden şeyler
Eğitmenlere, çocuğunuzun gelişmesi için
ipuçlar veren bu konuşmalar, çocuğunuz için
önemlidir. Siz de çocuğunuzun başarlar
hakknda bilgi almş olursunuz.
15
Özellikle okula başlamadan bir yl önce,
anne-babalar çocuk okulda kendini nasl hissedecek, okula yeterince hazrlanmş olacak
m, gibi konularda endişe duyarlar. Bu konular
üzerine de eğitmenlerle konuşun. Okullar da
değişmekte ve artk çocuklarn özel koşullarn daha fazla göz önünde bulundurup buna
göre hareket etmekte.
Yuvayla daha sk iletişim kurmak isterseniz,
eğitmenler buna şüphesiz sevinir. Belki mesleğiniz çocuklar için ilginç olabilir. Belki
yurtdşnda yaşadnz ve orada elde ettiğiniz
deneyimleri çocuklara anlatabilirsiniz. Belki
eski unutulmuş oyun ve şarklar hatrlarsnz?
Belki çocuklara çaldğnz bir çalgy göstermek istersiniz? Çocuklarn ufkunu genişleten
her şey önemlidir. Eğitmenlerle birlikte, sunabileceklerinizin, çocuklar için nasl faydal
olabileceğini gözden geçirin.
Umarz sizleri bu açklamalarla Berlin Öğretim
Program ve çocuğunuzun yuvadaki günlük
yaşants hakknda biraz meraklandrdk.
Öğretim Programnn tamam yuvanzda ve
kitabevlerinde bulunmaktadr.
16
Size ve çocuklarnza zevkli bir eğitim dileriz.
Bildiğiniz gibi, öğrenmenin snr ve yaş yoktur...
Künye
verlag das netz
Kreuzstr. 4
13187 Berlin
Tel: 030 48096536
Faks: 030 481 56 86
[email protected]
Yaymlayan
Senatsverwaltung für Bildung,
Wissenschaft und Forschung Berlin
Beuthstr. 6-8
10117 Berlin
Yazarlar
Dr. Christa Preissing, Internationale Akademie,
INA, gemeinnützige Gesellschaft für innovative
Pädagogik, Psychologie und Ökonomie mbH
an der Freien Universität Berlin tarafndan,
Arbeitskreis Neue Erziehung e.V. Berlin işbirliği
ile hazrlanmştr
© 2004 verlag das netz, Berlin
Düzenleme: Jens Klennert, Tania Miguez
Bask ve Ciltleme: Colordruck, Zwickau
Fotoğraflar: Torsten Krey-Gerve, Klaus Dombrowski, Angelika von der Beek
Berlin Eğitim, Gençlik ve Spor Senatörlüğü
Çocuk yuvalarnda, okul başlangcna kadar
öğretim, eğitim ve bakmla ilgili
Berlin Öğretim
Program
132 Sayfa, renkli resimli, 14,90 Euro.
ISBN 978-3-937785-61-5
Kitabevleri ya da doğrudan das netz
yaynevinden smarlayabilirsiniz
Kreuzstr. 64 · 13187 Berlin
Tel: 030.48096536
Faks: 030.4815686
www.betrifftkinder.de
17
Okul öncesi eğitimde kalite
IBM, Berlin Öğretim Programn desteklemekte ve Berlin‘deki
yuvalarn % 10unu multi-medya eğitim bilgisayarlaryla donatmaktadr.
2003 yılında başlayan IBM destek programı yaygınlaştırılacaktır.
Özel sektör- kamu sektörü ortak insiyatifi („Publik Privat Partnership Înitiative“) ile, Berlin Eğitim, Bilim ve Araştırma Senatörü
bu önemli okul öncesi pedagojik medya programn uygulamaktadr. Bunun için IBM, 200 özel yazlml, renkli yazcl ve dijital
kamera ile donatlmş eğitim bilgisayar sunmaktadr. Eğitmenler
medya pedagojisi üzerine meslek içi eğitim seminerlerine
katlacaklardr. Eğitim seminerleri (Berlinli Gençler için eğitim,
bilgi teknolojisi ve hizmetleri program) BITS-21 tarafndan, eyalet program „Jugendnetz-berlin.de“ çerçevesinde gerçekleşecektir.
IBM Destek Programnn hedefleri:
• Yuvalardaki medya pedagojisi çalşmalarn desteklemek
• Okul öncesi dönemde (özellikle bilgi teknolojisi temelleri
konusunda) oyun araclğ ile öğrenim süreçlerini desteklemek
• Çocuklar, eğitmenler ve aileleri de bu süreç içerisinde göz
önünde tutmak
• Fikir alşverişi ve bilgilenmek için bir internet forumu oluşturmak
• Okul öncesi eğitim gören çocuklara yönelik öğretim görevinin
gerçekleşmesine katkda bulunmak
• Öğrenimi sosyal bir süreç olarak benimsemek
Kidsmart Destek Program hakknda ayrntl bilgi için baknz:
www.kidsmarteaarlylearning.org
www.ibm.com/de/ibm/unternehmen/engagement/bildung/kidsmart/htm
www.jugendnetz-berlin.de
Betrifft
www.betrifftkinder.de
KINDER
Das Praxisjournal für ErzieherInnen, Eltern und GrundschullehrerInnen heute
Klar,
lebendig,
unabhängig!
»Betrifft KINDER« ist das neue
Praxisjournal für ErzieherInnen,
Eltern, GrundschullehrerInnen,
LeiterInnen von Kindergärten,
Kindertagesstätten, Krippen, Grundschulen und
Horten sowie die begleitende Fachszene – in
Ausbildung und Praxis. Es stellt klar, lebendig
und unterhaltsam spannende Ideen sowie Konzepte und Projekte in der Bildung, Erziehung
und Betreuung von Kindern zwischen 0 und 12
Jahren vor. Das dichte Netzwerk von Kooperationspartnern lässt »Betrifft
KINDER« zu einer kreativen Ideenschmiede für Autoren, LeserInnen,
Erfinder, Gestalter und Redaktion werden, zu einem Entwicklungsmotor
für innovative Pädagogik und offensive Politik.
8 Ausgaben + 4 Themenhefte
+ »Betrifft KINDER«-Kalender
ISSN 1613-737X
Direkt-Jahresabo Euro 48,- zzgl. Versand
Abo für Azubis, Studenten und in der Elternzeit Euro 36,zzgl. Versand
Kennenlern-Abo (3 Hefte) Euro 10,- zzgl. Versand
Roger Prott/Annette Hautumm
Das legendäre Poster mit den gesammelten pädagogischen Zeigefingern
Betrifft KINDER Poster · (DIN A1) · Idee: Mike Weimann
ISBN 978-3-937785-03-5 · Euro 4,- zzgl. Versand
Ganzheitlich lernen von Anfang an
Entdecken Sie Wege, auf dem Kindergärten und Grundschulen ihren Anspruch,
Bildungseinrichtungen zu sein, auf unverwechselbare Weise erfüllen können.
Dagmar Arzenbacher/Catherine Springer
Dagmar Arzenbacher/Catherine Springer
Apfelsinen-Heft + Apfelsinen-Poster
Schnecken-Heft + Schnecken-Poster
(40 Seiten) · ISBN 978-3-937785-00-4
Euro 9,80
(52 Seiten) · ISBN 978-3-937785-05-9
Euro 11,80
Mathe-Kings
Junge Kinder fassen Mathematik an
Elisabeth Niggemeyer und Nancy Hoenisch zeigen,
»wie lustvoll und natürlich man das Wahrnehmen,
Denken, Aneignen mit Kindern üben kann, ohne die
Tätigkeiten und Interessen nun schon der Vierjährigen zu ›verschulen‹.« (Hartmut von Hentig)
12 Prinzipien
für die erfolgreiche Zusammenarbeit
von Erzieherinnen und Eltern
Betrifft KINDER Extra
ISBN 978-3-937785-01-1
40 Seiten, Euro 6,90
19
verlag
Nancy Hoenisch/Elisabeth Niggemeyer
Mathe-Kings
Junge Kinder fassen Mathematik an
152 Seiten, vierfarbig, Euro 24,80
ISBN 978-3-937785-37-0
Redaktion »Betrifft KINDER« · Kreuzstr. 4 · 13187 Berlin · Tel. 030.48 09 65 36 · Fax 030.481 56 86
www.betrifftkinder.de · www.verlagdasnetz.de · [email protected]

Benzer belgeler