(Microsoft PowerPoint - R\334STEM KIRIS.pptx)

Yorumlar

Transkript

(Microsoft PowerPoint - R\334STEM KIRIS.pptx)
ORMANLARIN
PLANLANMASINDA SU
VE SUYUN DEĞERİ
Rüstem KIRIŞ
Orman Yüksek Mühendisi
Orman Genel Müdürlüğü Ankara
[email protected]
◌ِ ‫من الرَّ ِح ِيم‬
ِ ‫ِبسْ ِم‬
ِ ْ‫! الرَّ ح‬
‫ون‬
َ ‫َو َج َع ْل َنا ِم َن ْال َماء ُك َّل َشيْ ٍء َح ٍّي أَ َف َال ي ُْؤ ِم ُن‬
“BİZ CANLI OLAN HER ŞEYİ SUDAN
YARATTIK. HÂLÂ İNANMIYORLAR MI?”
(Enbiya: 30)
TAKDİM PLANI
Dünya’daki Su durumu
Türkiye Orman Varlığı
Orman Amenajmanının Kısa Tarihçesi
Orman Fonksiyonları
Su Kaynakları ve Havzalar
Orman –Su İlişkisi
13.09.2011
Su Üretimi ve Su Kenarları
Ormanlarının Planlanması
Kastamonu
3
Yaklaşık dörtte üçü
su ile kaplı olduğu
için dünyamız “mavi
gezegen” olarak
adlandırılmasına
karşın, dünya
yüzündeki suyun
%97.5’i tuzludur.
Ancak yeryüzündeki su
kaynaklarının
yaklaşık %0.3'ü
kullanılabilir ve
içilebilir özelliktedir.
13.09.2011
Kastamonu
4
Dünya Su kaynakları Potansiyeli
Dünya toplam su miktarı :
1 milyar 400 milyon km3
% 97.5
: tuzlu su
% 2.5
: tatlı su (35 milyon km3)
Teknik ve Ekonomik Olarak Kullanılabilir Miktar
9 000 km3
13.09.2011
Kastamonu
5 5
BM verilerine göre;
• Dünya Nüfusunun %40’ı su sıkıntısı
çekmekte;
• 2025 yılına kadar, dünya nüfusunun
üçte ikisinin, orta ve ileri düzeyde su
kıtlığı olan ülkelerde yaşayacağı tahmin
edilmektedir.
13.09.2011
Kastamonu
7 7
Dünya çapında 3 milyardan fazla insan temiz
suya erişememektedir ve bu sorun işlem
görmeyen (arıtılmayan) atık suların %90’ının
akarsulara akıtıldığı gelişmekte olan ülkelerde
özellikle çok büyük öneme sahiptir
Suyun kirliliği insan sağlığını doğrudan
etkilemektedir.
13.09.2011
Kastamonu
9 9
• Kirli suların yaydığı
hastalıklardan her yıl
2.2 milyon insan
ölüyor. Her gün 6 bin
çocuk, her 8 saniyede
1 bebek can veriyor.
• Dünya nüfusunun üçte
birinin, su arıtma tesisi
yoktur.
3 Mayıs 2009
1010
TÜRKİYEDE ORMANLARIN DURUMU( 2010)
TÜRKİYENİN %27’Sİ ORMANLARLA KAPLIDIR.
Çayır,
Mera
27%
VERİMLİ ORMAN : 11 202 837 HEKTAR %52
13.09.2011
Tarım
%36
Orman
%27
VERİMSİZ ORMAN : 10 334 254 HEKTAR % 48
TOPLAM ALAN
Diğer
10%
: 21 537 091 HEKTAR % 100
Kastamonu
12
Orman Varlığımızın Ormanlık Alana Dağılımı
Durumu
Koru
Baltalık
Genel Toplam
Ormanlık Alanın Dağılımı
Normal
Bozuk
Hektar
%
Hektar
%
9 782 513 45
6 879 866 32
1 420 324 7
3 454 388 16
11 202 837 52
10 334 254 48
ORMAN ALANLARININ NORMAL VE BOZUK ORMANLAR
İTİBARİYLE DURUMU (2011 YILI)
Orman Alanı
Alan (Ha.)
Alan (Ha.)
İbreli Orman
13 158 774
61,1
Yapraklı Orman 8 378 317
38,9
Toplam
100
21 537 091
ORMAN ALANLARININ İBRELİ VEYA
YAPRAKLI AĞAÇLAR İTİBARİYLE DURUMU
(2010 YILI)
BOZUK
NORMAL
48%
Toplam
Hektar
%
16662379 77
4874712 23
21537091 100
52%
YAPRAKLI
İBRELİ
61%
39%
13.09.2011
Kastamonu
13
ORMAN AMENAJMANININ TARİHİ
1917 yılında Orman
Genel Müdürlüğüne bağlı ilk
Amenajman Şubesi
kurulmuştur. Türk ve
Avusturyalı Orman
Mühendislerinden
müteşekkil ilk amenajman
heyeti 1917 yılında Adapazarı
Hendek’te bir amenajman
planı yapmakla
görevlendirilmiştir. Bu plan
1918 yılında bitirilmiştir.
13.09.2011
Kastamonu
14
ORMAN AMENAJMANININ TARİHİ
1924 yılında çıkarılan
Orman Amenajman Kanunu
ile bütün ormanların kat’i
amenajman planlarının
yapılması, bu planlar
yapılıncaya kadarda
ormanlardan muvakkat
işletme planları ile üretim
yapılması kararlaştırılmıştır.
13.09.2011
Kastamonu
15
ORMAN AMENAJMANININ TARİHİ
1963 yılında I.Beş Yıllık Kalkınma Planı ile planlı
bir döneme girilmiştir. Bu dönem çalışmaları gereği
daha rasyonel ve entansif bir ormancılık yapılması
mecburi görülmüştür..
Bu gaye ile I. ve II. Beş Yıllık Kalkınma Planları
dönemini kapsayacak şekilde 10 yıllık bir çalışma
programı hazırlanarak, yeni amenajman planlarının
yapımına başlanmıştır. On yıllık bir zaman diliminde
yani 1963–1972 yıllarında ülkenin orman amenajman
planları bitirilmiştir.
Ülkede sektörel bazda ilk olan bu planlar Türk
ormancısının, bilhassa amenajman çalışanının gururu
ve fedakârlığı olmuştur.
13.09.2011
Kastamonu
16
HUKUKİ ÇERÇEVE
Devlet mülkiyetinde veya özel mülkiyete
haiz orman ekosistemlerinin orman amenajman
planlarına dayalı olarak işletilmesi, diğer ülkelerde
olduğu gibi ülkemizde de “kanuni dayanağa”
oturtulmuştur.
6831 sayılı Orman Kanunu’nun
26. maddesi devlet ormanlarının,
46. maddesi tüzel kişiliği olan kamu ormanlarının ve
51. maddesi de özel ormanların planlar yoluyla
işletilmesini mecburi kılmaktadır.
13.09.2011
Kastamonu
17
Beyşehir Gölü, Van ve Tuz Gölleri’nden sonra
Türkiye’nin üçüncü büyük doğal gölüdür.
13.09.2011
Kastamonu
18
Ülkemizin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir
Gölü çevresi, ilk çağlardan itibaren çok sayıda
uygarlığın yerleştiği bir cazibe merkezi olmuştur.
13.09.2011
Kastamonu
19
Sultan Alaaddin Keykubat’ın “Cennet, ya
burası, ya da buranın altındadır!” diye söylediği
Beyşehir Gölü.
13.09.2011
Kastamonu
20
S
No
Muhafaza
Ormanı Adı
Orman
Alanı (ha)
Ormansız
Alan (ha)
Toplam
Alan
(ha)
Muhafazaya
Ayrılış Tarihi
Statüsü
1
Anamas
10.099,5
5.348,0
15.447,5
15.01.1957
Devamlı
2
Fadra
26.623,0
13.114,5
39.737,5
15.01.1957
Devamlı
Yeğren
14.574,0
16.763,5
31.337,5
15.01.1957
Devamlı
Kuğulu Göl
2.167,0
1.296,0
3.463,0
14.05.1973
Devamlı
Çandır Çayı
Deresi
7.779,5
26.620,5
34.400,0
15.01.1957
Devamlı
61.243,0
63.142,5
124.385,5
3
4
5
Toplam
13.09.2011
Kastamonu
21
1991 yılındaki bir emir ile dere tabanlarında
(Dere Vejetasyonu) 15-25’şer metrelik kısımlara
müdahale edilmemesi gerektiği belirtilmiştir.
13.09.2011
Kastamonu
22
ORMANLARIN
GÖRDÜĞÜ FONKSİYONLAR
13.09.2011
Kastamonu
23
Orman Fonksiyonları
Su & Toprak
Odun
ODOÜ
Kışlak
Derelik
13.09.2011
Rekreasyon
Maden,
Doğal Gaz
Biyolojik
Çeşitlilik
Yaban Hayatı
Kastamonu
24
Orman Fonksiyonları
Ekonomik
Adil
Ekolojik
Sürdürülebilir
Verimli
Sağlıklı
SosyalSosyalKültürel
13.09.2011
Kastamonu
Biyoçeşitlilik
25
Ormanın Fonksiyonları
Ekonomik
Üretim
Ekolojik
Sosyal
Doğayı Koruma
Toplum Sağlığı
Estetik
Erozyonu Önleme
Rekreasyon
İklim Koruma
Ulusal Savunma
Hidrolojik
Bilimsel
13.09.2011
Kastamonu
26
Orman Varlığımızın Ana Fonksiyonlarına Dağılımı
Ana Fonksiyonun Adı
Alan (ha.)
Ekonomik Fonksiyon
Ekolojik Fonksiyon
Sosyal onksiyon
10 137 990
10 629 609
769 492
ORMANLARIMIZIN ANA FONKSİYON SINIFLARINA
GÖRE DAĞILIMI ORANLARI
SOSYAL
FONKSİYON
4%
1- EKONOMİK FONKSİYON
EKONOMİK
FONKSİYON4
7%
3- SOSYAL FONKSİYON
EKOLOJİK
FONKSİYON4
9%
13.09.2011
2- EKOLOJİK FONKSİYON
Kastamonu
27
Orman Varlığımızın Alt Fonksiyonlarına Dağılımı
Potansiyel Orman Fonksiyonları
Orman Alanı (Ha)
Orman Ürünleri Üretimi
Doğayı Koruma
Erozyonu Önleme
Hidrolojik
Estetik
Ekoturizm ve Rekreasyon
İklim Koruma
Toplum Sağlığı
Ulusal Savunma
Bilimsel
10 137 990
4 307 320
2 722 898
3 599 392
364 354
117 522
101 577
86 799
75 964
23 277
1%
ORMAN ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ
0%
1%
1%
0%
2%
47%
16%
DOĞAYI KORUMA
EROZYONU ÖNLEME
HİDROLOJİK
ESTETİK
EKOTURİZM VE REKREASYON
13%
19%
İKLİM KORUMA
ORMAN ALANLARININ GÖRECEĞİ FONKSİYONLARA
GÖRE ORANLARI
13.09.2011
Kastamonu
TOPLUM SAĞLIĞI
ULUSAL SAVUNMA
BİLİMSEL
28
EROZYONU ÖNLEME FONKSİYONU
Yerleşim alanlarını ve karayollarını çığ düşmelerine
kaya ve taş yuvarlanmalarına karşı korumaktır.
13.09.2011
Kastamonu
29
Toprak kaymasına ve erozyona mani olur.
1,5 cm. kalınlığındaki bir toprak tabakasının
taşınması için;
bakir ormandan 500.000 yıl,
çayırlıkta
3.225 yıl,
çıplak arazide sadece
15 yıl yeterli olmaktadır.
13.09.2011
Kastamonu
30
Düşen yağmur damlalarının sahip oldukları kinetik
enerjinin miktarı yüzeysel akışa göre 256 kat
fazladır. Bu durumda toprağın yağmur tanelerinin
bombardımanından ancak bitki örtüsü koruyabilir.
13.09.2011
Kastamonu
31
Ülkelerin sınırları vardır ama, afetler bu sınırları
tanımaz.
Bulgaristan ve Yunanistan’daki selden etkilendik..
13.09.2011
Kastamonu
32
HİDROLOJİK FONKSİYON
13.09.2011
Kastamonu
33
HİDROLOJİK FONKSİYON
13.09.2011
Kastamonu
34
Su Kaynakları
Türkiye’deki yağış dağılımı
Türkiye nehir havzaları 25 adet
Ortalama yağış 643 mm’dir ve yılda 200 ile 2500
Mm arasında yağış düşmektedir.
Türkiyenin yenilenebilir su potansiyeli 234 milyar
m3/yıldır.
13.09.2011
Kastamonu
35
HAVZA
Havza, üzerine düşen yağış sularını belirli bir
akarsu kesitine gönderen ve komşu havzalardan,
sırtlardan geçen bir su ayırım çizgisiyle
(topografik sınır) ayrılan alan, hidrolojik,
topografik bir ünite olarak tanımlanabilir.
Havza hidrolojik bir birim olup, fiziksel, biyolojik
bir birim olarak ve doğal kaynakların planlanıp
yönetilmesi için sosyo-ekonomik-politik bir birim
olarak da kullanılır.
Havza yaklaşımı
öncelikle havzanın
hidrolojik bir sistem
olduğu gerçeğine
dayanır. Üzerindeki
ekosistem ne olursa
olsun havza, yayılı
girdiyi (yağış) tekil
çıktıya (akış)
dönüştüren ve birçok
alt hidrolojik süreçlerin
bileşiminden oluşan bir
sistemdir.
NEHİR HAVZASI
Nehir Havzası, Havza tanımı ile aynı, ancak
daha büyük bir ölçeğe sahiptir. Mesela,
Kızılırmak nehri havzası, nehre bağlı yan kol
havza alanlarının suyunu da denize boşaltır.
HAVZA YÖNETİMİ
Havza yönetimi (amenajmanı), Toprak ve su
kaynaklarını olumsuz etkilemeksizin arzu edilen
ürün veya hizmetleri sağlamak için bir havza
üzerindeki arazi ve diğer kaynakların kullanımını
yönlendirme ve organize etme sürecidir.
Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğünün
belirlediği büyük
(makro) su havzaları
ana su havzası olarak,
ana havzanın kolları
konumunda bulunan
küçük su havzaları ise
(mikro) küçük su
havzaları olarak ifade
edilmektedir.
Karacaören Barajı
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ - SU HAVZASI KARŞILAŞTIRMASI
Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü içinde 3 tane su havzası (Aşağı Fırat,
Dicle, Van Gölü) bulunurken, Doğu Karadeniz su havzası içinde 2
Orman Bölge Müdürlüğü (Giresun, Trabzon) bulunmakta, Amasya
Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanına iki büyük su havzası
(Kızılırmak,
Yeşilırmak) girmektedir.
13.09.2011
Kastamonu
40
Akarsu Havzalarında Ormanlık Durum
Havza
Fırat
Kızılırmak
Sakarya
Dicle
Konya
Yeşil ırmak
Batı Karadeniz
Aras
Büyük Menderes
Marmara
Doğu Karadeniz
Susurluk
Doğu Akdeniz
Ceyhan
Batı Akdeniz
Seyhan
Çoruh
Antalya
Van
Gediz
Meriç Ergene
Kuzey Ege
Asi
Akarçay
Küçük Menderes
Burdur 13.09.2011
Ortalama
Alan (km2)
127304
78180
58160
57614
53850
36114
29598
27548
24976
24100
24077
22399
22048
21982
20953
20450
19872
19577
19405
18000
14560
10003
7796
7605
6907
6374
29979
Alansal
Sıralama
Ortalama Akım
km3/yıl
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26 Kastamonu
31.61
6.48
6.40
21.33
4.52
5.80
9.93
4.63
3.03
8.33
14.90
5.43
11.07
7.18
8.93
8.01
6.30
11.06
2.39
1.95
1.33
2.90
1.17
0.49
1.19
0.50
7.19
Orman Alanı
ha
23737,6
15043
18440,8
15855,3
3454,4
13326
13862
2305,7
8045,9
9885,9
10493,5
11668,8
11145,9
7945,9
8700,7
5650,1
5780,1
8240,7
574,4
6354,5
970,4
2820,9
3450,6
455,4
2201,5
1470
8149
Orman Alanı
%
Orman Alanı
Sıralaması
18,65
19,24
31,71
27,52
6,41
36,90
46,83
8,37
32,21
41,02
43,58
52,10
50,55
36,15
41,52
27,63
29,09
42,09
2,96
35,30
6,66
28,20
44,26
5,99
31,87
23,06
29,61
21
20
14
18
24
9
3
22
12
8
5
1
2
10
7
17
15
6
26
11
23
16
4
25
13
19
41
Ormanlar yüzeysel akışı;
1-intersepsiyon,
2-evaporasyon,
3-transpirasyon
4-infiltrasyon ile önlemekte
veya geciktirmektedir.
Toprağı koruyan bitki örtüsü
yeterli olmadığı özellikle
eğimin yüksek olduğu
bölümlerde, erozyon sonucu
oluşan ve akarsularla taşınan
sediment ciddi boyutlara
ulaşır.
Bazı Bitkiler İçin Yağış Miktarının Yüzdesi Olarak
İntersepsiyon Değeri
Balcı (1958)
Meşe (baltalık)
Penman(1963)
Ladin (Batı Almanya)
Kayın(Batı Almanya)
Selvi (Kenya)
Bambu(Kenya)
Akçaağaç
Çepel(1965)
Kayın
Meşe
Çam
Özyuvacı(1976)
Meşe-Gürgen(baltalık)
Özhan(1982)
Karaçam
Meşe
Gürgen-Meşe(baltalık)
%16.1
%26
%8
%26
%20
%22.6
%17.4
%20
%31.1
%15.3
%28.3
%15.6
%13.8
İntersepsiyon miktarı bitkinin türü, sıklığı, yaşı, boyu, mevsim, yağışın şekli ve
şiddeti gibi çeşitli etmenlere göre değişmekle birlikte yağış sularının önemli bir
13.09.2011
Kastamonu
43
bölümünü tutmaktadır.
Yıllık Yağış ve Transpirasyon Değerleri
Molchanov(1963)
Çam(60 yaş)
Meşe(60 yaş)
Ladin(60yaş)
Titrek kavak(60yaş)
Dışbudak(60 yaş)
Çepel(1988)
Karışık Orman(Almanya)
Çam-Melez(Avusturya)
Okaliptus(Afrika)
Akasya(Afrika)
13.09.2011
Kastamonu
Transpirasyon
(mm)
Yağış
(mm)
200
352
30
220
228
550
523
580
500
500
290
300
1200
2500
771
861
760
760
44
Arazi kullanma ve vejetasyonunun toprak
taşıması, yüzeysel akış ve infiltrasyona etkisi
Arazi
Kullanımı
Nadas
Çayır
Orman
13.09.2011
Yağış
İnfiltrasyon
Yüzeysel
Akış
mm
mm
mm
1336.2
1336.2
1336.2
%
%
591.7 44 744.5 56
855.6 64 480.6 36
1094.8 82 241.4 18
Kastamonu
Erozyon
15 cm.lik bir
Toprağın
taşınma
süresi
Ton/ha Yıl
16.014
1.360
-
122
1434
-----
45
Ölü örtü
Özellikle doğal bitki örtüsü (orman,
çalı formasyonu ve/veya otsu
vejetasyonla kaplı mer’a) toprak
yüzeyinde biriktirdiği ölü örtü ile
toprağı hem yağmur damlasının
hem de ormanın tepe çatısından
süzülen iri damlaların dövme
etkisinden korumaktadır.
Ölü örtünün yakılmasından sonra
erozyon miktarında 50 ila 3000 kat
artış meydana gelmiştir.
13.09.2011
Kastamonu
46
Fiji adalarının en büyüklerinin
ikisinin rüzgârdan korunan
taraflarında odun esaslı bir
sanayi geliştirmek için çalı
vejetasyonu kaldırılarak 60 bin
ha. büyüklüğündeki bir arazide
Pinus caribbea dikilmiştir. Bu
orman dikildikten altı yıl sonra,
havzanın alt kesimlerindeki su
temin rezervuarlarına gelen
kurak mevsimdeki debi miktarı
yüzde 50 ila 60 azalmıştır.
Dünya üzerinde 100’den
fazla havzada yapılan
araştırmalar ormanın
kesilip kaldırılmasının
akarsu debilerini iklimin ve
orman tipinin özelliklerine
göre değişen bir şekilde
arttırdığını ve ormanın
gençleşmesiyle
azaltıldığını göstermiştir.
Su Üretimi
A=Y-(B+TS)
Y: Yağış (mm)
A: Akış (mm)
B: Buharlaşma (mm)
TS: Toprak Suyu (mm)
Bulutlar
Yağış
İntersepsiyon
Transpirasyon
Evaporasyon
Giren Yağış
(P)
Memba Yağış
Kastamonu
İstasyonunda
Göller&Dereler
Hidrolojik
Döngü
Yer altı Suları
13.09.2011
Yüzeysel
Akış
Su Toplama
Havzası
Q=f(P)
Çıkan Akım
(Q)
Kontrol
Kesitinde 49
Su Üretim/Koruma Fonksiyonu
ÖLÇÜT
GÖSTERGE
MÜDAHALELER
Bitki örtüsü
Ağaç türü, göğüs yüzeyi,
ağaç sayısı, sıklık
•Göğüs yüzeyini düzenleyici
Eğim
aralama kesimleri, su
üretiminin arttırılmasına
yönelik gençleştirme
çalışmaları, uygun türlerde
devamlı orman
Kapalılık
Toprak özellikleri
FSK
Ormanların yağışlardan yararlanmayı artırma, su ekonomisini düzenleme ve
sürekliliğini sağlama, su taşkınlarını önleme, dere, nehir, bent, baraj, su kanalı ve
benzeri tesislerin dolmasını önleme gibi etkileriyle, yine ormanların su miktar ve
kalitesini yükseltme, her çeşit olumsuz etkilere karşı su kaynak ve tesisini koruma
13.09.2011
Kastamonu
50
Su Üretimi
Yapraklılar
İbreliler
WP = 475 .181 * e −0.0232 * BA WP = 282.77 * e −0.0077*BA
SuÜretim
i (ton)......
400
Yapraklı
350
İbreli
300
250
200
150
100
50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90 100
Göğüs Yüzeyi (m2)
13.09.2011
Kastamonu
51
Su Kenarı Koruma Ormanları
taban suyunun, durmakta ve akmakta olan suların temiz
tutulmasına ve aynı seviyede kalmasına hizmet eder
Kendine özgü bitki türlerini barındırırlar.
Yaban hayvanları için beslenme alanlarını oluştururlar.
Oluşan mikroklima ile sucul bitki ve hayvanların
beslenmesine yardımcı olurlar.
Su ekonomisini düzenler.
Zararlı maddelerin (nitrat) suya karışmasını engellerler.
Geleneksel kullanıma yardımcı olurlar =derelik.
13.09.2011
Kastamonu
52
Su Kenarı Alanları (Riparian)
ÖLÇÜT
GÖSTERGE
MÜDAHALELER
Dere (debi, sürekli,kuru) Dereden olan uzaklık biriki ağaç boyu
Göl (alanı)
Göl kenarı, bir-iki ağaç
boyu
Deniz kıyısı, kumul,
longos
Sahil boyu, kumul alanı
boyunca
Eğim
Değişen oranlarda
Erozyon
Orta, düşük, yüksek
13.09.2011
Kastamonu
•Traşlama kesimi yok,
gübreleme, herbisit yok.
•Eğimi yüksek olan alanlarda
müdahale yok.
•Mutedil eğimli alanlarda
seçmeye yakın kesim,
humus ayrışmasını ışık
entansitesiyle kontrol
etmek.
•Açık su kenarı alanlarda Kz,
Söğüt, Çınar gibi yüksek kök
enerjisine sahip ağaç
türleriyle yeşillendirme.
53
Dere, Orta Derecede Toprak Erozyonu, Eğim % 13-17
İkinci
Zon
70 m.
13.09.2011
Birinci
Zon
25 m.
Dere
Yatağı
8 m.
Kastamonu
Birinci
Zon
25 m.
İkinci
Zon
70 m.
54
Dere, Düşük Toprak Erozyonu, Eğim % 18-22
İkinci
Zon
35 m.
13.09.2011
Birinci Zon
60 m.
Dere
Yatağı
8 m.
Kastamonu
60 m.
Birinci Zon
İkinci
Zon
35 m.
55
Kuru Dere, Düşük Toprak Erozyonu, Eğim >% 22
İkinci Zon
95 m.
13.09.2011
Dere
Yatağı
8 m.
Kastamonu
İkinci Zon
95 m.
56
Göl,
3 ha.
İkinci zon
Su kenar
çizgisi
13.09.2011
Kastamonu
57
Fonksiyonel ayırım
13.09.2011
Kastamonu
58
Şubat 2006, Trabzon, ©EZB
SONUÇ VE ÖNERİLER
Ormanlar su temininde önemli bir role sahiptir.
Ancak ormanların yönetimi su yönetimini
tamamlamalıdır. Dünyanın çoğu kısmı için teknoloji
mevcuttur, fakat bunun uygulanması sektörler arası
diyalogu ve işbirliğini teşvik edecek politikaları ve
kurumları gerektirmektedir. Ormanların ve suların
birbirlerini karşılıklı olarak destekleyici bir şekilde
yönetilmeleri gerekmektedir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Makro havza planlaması yapılacak su
havzalarındaki arazi çalışmalarında;
Orman alanları ile yeniden ormanlaştırılması
gereken alanlar,
Erozyona maruz alanlar,
Su üretim alanları,
Av-Yaban hayatı, sulak alanlar, sit alanları,
mesire yerleri, korunan alanlar,
Tarım, çayır, mera (orman içi, orman dışı ayrı
olarak), yaylak, kışlak alanları,
Mevcut yerleşim ve endüstri alanları,
gelişime yönelik alanlar belirlenmelidir.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Ülkemizde kullanılabilir su potansiyelinin kalite ve kantite
olarak arttırılabilmesi imkânları toprak koruma önlemleri ile
birlikte düşünülmeli ve ana gaye her türlü ormancılık
faaliyetinde göz önünde bulundurularak orman
ekosisteminin nehir havzalarının yönetimindeki rolü etkin
bir şekilde sağlanmalıdır.
Ormanlık havzalar istisnai olarak sağlam ve kararlı hidrolojik
sistemlerdir. Diğer arazi kullanım şekillerinin aksine, sağlıklı
ormanlar:
Havzadan toplanan suyun miktarını güçlü bir şekilde etkiler;
En yüksek kalitede suyu üretir;
Belirli bir yağış girdisi için sağanak yağış sonucu oluşan
akarsu debisinin en yüksek değerlerini ve hacmini düşürür.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Orman ekosistemi barındırdığı ağaç türüne bağlı
olarak değişmekle birlikte yağışların %8-31’ini
intersepsiyon yoluyla tutarak, yağışın %82’sini
infiltrasyon (toprağa geçirirken) oluşturarak,
taşkınların önlenmesi için büyük bir engel
oluşturmaktadır. Taşkınların, yağışların ilk anında
oluşan hızlı yüzeysel akışların nehirlere
ulaşmasıyla meydana geldiği göz önünde
bulundurulursa bitki örtüsünün taşkınları
önlemedeki önemi ortaya çıkmaktadır.
ORMANCILIK;
YAŞANILABİLİR BİR DÜNYA İÇİN
13.09.2011
Kastamonu
63
KIŞIN BUZ ÜZERİNDE ,
13.09.2011
Kastamonu
64
YAZIN KÖZ ÜZERİNDE,
13.09.2011
Kastamonu
65
HİÇ YILMADAN ÇALIŞMAKTIR.
13.09.2011
Kastamonu
66
Ormancılığı bir meslekten daha
öteye götürüp bir yaşam biçimine
dönüştüren, insanımızı ve en
kıymetli
doğal
varlığımız
ormanlarımızı yüceltmek için bir
ömür harcayan, doğayla uyum
içinde doğayla mücadele etmeyi
başaran bu yüce mesleğin
gönüldaşları adına hepinizi sevgi
ve saygıyla selamlıyorum.
13.09.2011
Kastamonu
67
TEŞEKKÜRLER
13.09.2011
Kastamonu
68