Microsoft PowerPoint - B\366l\374m 7

Yorumlar

Transkript

Microsoft PowerPoint - B\366l\374m 7
BÖLÜM 7
MATERYAL ÇEŞİTLERİ
Öğretim ortamında kullanılabilecek
araçlar ve materyal çeşitleri
Kaynak: Selvi, K. (2012)
© elif bengü
© elif bengü
Görsel Araç-Gereç ve Materyaller
İki-Boyutlu Görsel
Materyaller
Üç-Boyutlu Görsel
Materyaller
Yazım ve Gösterim
Tahtaları
Resimler
Grafikler
Çizimler
Çizelgeler
Posterler
Kavram Haritaları
Karikatürler
Gerçek Nesneler
Modeller
Maketler
Çoklu ortam
Takımları
Yazı Tahtaları
Elektronik beyaz
Tahtalar
Bülten Tahtaları
Kumaş Tahtalar
Manyetik Tahtalar
Kağıt Tahtalar
Yazılı Materyaller
© elif bengü
Görsel Araç Gereç ve Materyaller
İki Boyutlu Görsel Materyaller
Soyut kavramları daha somut bir hale dönüştürebilir.
Sözel bilgilerin somutlaştırılmasına yardım eder.
•Kullanım kolaylığı
•Materyal gerektirmemesi
© elif bengü
Görsel Araç-Gereç ve Materyaller
İki-Boyutlu Görsel Materyaller
Resimler
• İnsanların, yerlerin ve olayların fotoğraf veya
fotoğrafa benzer gösterimleri için kullanılır.
• İki boyutludur.
• Mimari, işlem süreçlerinin gösterilmesi, sosyal bilimler
ve coğrafya.
• Fotoğraflar
• Posta Kardı
• Haritalar
© elif bengü
© elif bengü
© elif bengü
Görsel Araç-Gereç ve Materyaller
İki-Boyutlu Görsel Materyaller
Çizimler
• İnsanların, yerlerin ve kavramların grafiksel gösterimi
için çizimler, şekiller ve tablolar kullanılır
• Şekiller, süreçleri belirtmek ve kavramlar arasındaki
benzerlik ve farklılıkları anlatmak için kullanılır
• Öğretimin tüm aşamalarında kullanılır
© elif bengü
© elif bengü
© elif bengü
© elif bengü
Görsel Araç-Gereç ve Materyaller
İki-Boyutlu Görsel Materyaller
Çizelgeler
• Çizelgeler soyut ilişkilerin görsel oluşumlarıdır.
Kronoloji, değişimler ve hiyerarşiler gibi konuları
anlatırken kullanılırlar.
• Karşımıza sıklıkla tablolar ve akış şemaları olarak da
çıkabilirler.
© elif bengü
© elif bengü
Görsel Araç-Gereç ve Materyaller
İki-Boyutlu Görsel Materyaller
Grafikler
• Kronoloji, hiyerarşi, miktarlar gibi soyut kavramlar
arasındaki ilişkileri göstermek amacı ile kullanılır.
• Organizasyon şemaları, sınıflandırma grafikleri ve
zaman çizelgeleri biçimlerinde olabilir.
• Genellikle (özellikle küçük yaştaki çocuklar için) tek
bir kavram içermelidir.
• Sayısal verinin görsel ifadesidir.
• Verileri ve verilerdeki değişimi ve benzerliği
anlatmak için kullanılır.
• Sözel veriden daha hızlı anlaşılır, ve tablolardan
daha çekicidir.
© elif bengü
© elif bengü
© elif bengü
© elif bengü
Görsel Araç-Gereç ve Materyaller
İki-Boyutlu Görsel Materyaller
Posterler
• Resim, çizgi, renk ve kelimelerin görsel bileşimidir
• Etkililiği renklendirme ve dinamikliğe bağlıdır
• Dikkati çekmeli ve mesajı hızlı bir biçimde
iletebilmelidir
• Yeni bir konu, bir olay ve duyurular için kullanılabilir
ve güdülenmeyi sağlar
© elif bengü
© elif bengü
© elif bengü
© elif bengü
Görsel Araç-Gereç ve Materyaller
İki-Boyutlu Görsel Materyaller
Kavram Haritaları
• Kavram haritaları kavramlar arasındaki ilişkileri
anlatan gösterimlerdir.
• Kavram haritalarında, kavram ve fikirler hiyerarşik bir
şekilde yapılandırılır,
o Kavramlar arasındaki ilişkiler kavramları birleştiren bir çizgi ile belirtilir,
o Aynı seviyedeki kelimeler birincil ilişkileri gösterir.
© elif bengü
© elif bengü
© elif bengü
© elif bengü
Görsel Araç-Gereç ve Materyaller
İki-Boyutlu Görsel Materyaller
Karikatürler
Çizgi
resimler insanların ve olayların karikatirüze
edilmiş halidir
Hem çocuklar hem de yetiş.kinler tarafından
çekici bulunur ve kolayca okunabilir.
Akılcı bir yaklaşımla hazırlanmış olanlar tercih
edilmelidir.
Öğrencilerin bilişsel düzeylerine ve
deneyimlerine uygun seçilmelidir.
© elif bengü
© elif bengü
Görsel Araç Gereç ve Materyaller
İki Boyutlu Görsel Materyaller
Avantajları
Dezavantajları
 Karmaşık konuları
basitleştirir
 Tüm konu ve
seviyelere uygunluk
 Kolay kullanılır
 Ekonomik
 Önceden hazırlanır
Dayanıklılık
Saklama
Boyut
İki boyutluluk
© elif bengü
Görsel Araç Gereç ve Materyaller
İki Boyutlu Görsel Materyaller
Örnek Kullanım Amaçları
• Karmaşık bir konuyu basitleştirmek gerektiğinde
• Kavramlar arası ilişkileri belirtmek istendiğinde
(kronolojik sıralama)
• Derse dikkat çekerek başlamak istendiğinde
• Yaratıcılığı teşvik etmek planlandığında (karikatür
çalışması)
• Sürecin anlatılması beklendiğinde (Tohumun
büyümesi)
© elif bengü
Görsel Araç Gereç ve Materyaller
Üç Boyutlu Görsel Materyaller
• Üç-boyutlu görsel materyaller, öğretim ortamında
bulunan görüp dokunabildiğimiz nesnelerdir.
• Gerçek nesneler
• Modeller
• Maketler
• Kukla
• Çokluortam takımları
© elif bengü
Görsel Araç-Gereç ve Materyaller
Üç-Boyutlu Görsel Materyaller
Gerçek Nesneler
• Gerçek nesneler, günlük hayatta çok az karşılaşılan
konuları işlemek için kullanılır.
• Somut kavramları anlamadan soyut kavramlara
geçmenin zorluğu nedeni ile gerçek nesnelerin
kullanımı önemlidir.
• Para, araçlar, bitkiler ve hayvanlar gerçek nesnelere
verilecek örneklerden bazılarıdır.
© elif bengü
Görsel Araç-Gereç ve Materyaller
Üç-Boyutlu Görsel Materyaller
Gerçek Nesneler
Gerçek nesneler oldukları gibi kullanılabilir veya
öğretimin etkinliğini artırabilmek için değiştirilebilir.
örnekler
Sergiler
alan gezileri
© elif bengü
kesitler
diyoramlar
Görsel Araç-Gereç ve Materyaller
Üç-Boyutlu Görsel Materyaller
Gerçek Nesneler
kesitler
İç yapısını incelemek
amacıyla kullanılan
canlı veya cansız
kesitler
© elif bengü
Görsel Araç-Gereç ve Materyaller
Üç-Boyutlu Görsel Materyaller
Gerçek Nesneler
örnekler
Bitkilerin, hayvanların
veya canlıların uygun
kontroller için
saklanmış parçaları
© elif bengü
Görsel Araç-Gereç ve Materyaller
Üç-Boyutlu Görsel Materyaller
Gerçek Nesneler
sergiler
© elif bengü
• Farklı nesnelerin ve
görsellerin öğretim
amacıyla bir araya
getirilmesi ile oluşturulan
koleksiyonlardır.
• Alan gezileri, gösterimler ve
diyoramalar
Görsel Araç-Gereç ve Materyaller
Üç-Boyutlu Görsel Materyaller
Gerçek Nesneler
Alan gezileri
• Alan gezileri, sınıf ortamına getirilmesi olası
olmayan canlıları, objeleri ve süreçleri izleme
amacı ile yapılan gezilerdir.
• Alan gezileri yalnızca görme ve duymaya dayalı
olduğundan somut ve soyut arasında ortalarda
yer aldığı söylenebilir.
© elif bengü
© elif bengü
Görsel Araç-Gereç ve Materyaller
Üç-Boyutlu Görsel Materyaller
Gerçek Nesneler
Sergiler – alan gezileri
Örnek Kullanım Alanları
 Sınıf ortamına getirilmesi olanaksız bir olgunun
incelenmesi gerekiyorsa
 Nesnel, görsel veya basılı materyal koleksiyonlarının
oluşturulması bekleniyorsa (mevsimler – yapraklar)
 Geçmişte, şimdi veya gelecekte olması beklenen olay ve
durumların canlandırılması isteniyorsa (dıyoram)
© elif bengü
Görsel Araç-Gereç ve Materyaller
Üç-Boyutlu Görsel Materyaller
Gerçek Nesneler
diyoramlar
• Gerçeğe benzer bir
görüntü oluşturmak
amacıyla üç
boyutlu tasarlanan
yapılardır.
• Bir kutu içerisinde
tek bir açıdan
görünecek şekilde
sergilenir.
© elif bengü
Görsel Araç-Gereç ve Materyaller
Üç-Boyutlu Görsel Materyaller
Gerçek Nesneler
Avantajlar
Dezavantajlar
 Zengin ve anlamlı
yaşantılar
 Dikkatle gözlem yapma
becerisi
 Çevre ile ilişki kurma ve
geliştirme
 Uzun süre kalıcı yaşantı
 Grupla hareket
Zaman alıcı
İyi planlanmazsa zaman,
emek ve maddi kayıp
Disiplin problemi, üzücü
kaza ve olaylar
Yorucu ve sorumluluk
gerektiren bir tercih
Yönetim ve velilerin
isteksizliği
© elif bengü
Görsel Araç-Gereç ve Materyaller
Üç-Boyutlu Görsel Materyaller
Modeller-Maketler
• Modeller gerçek
nesnelerin benzeri
maketlerdir. Gerçek
nesneleri
kullanamayacağımız
durumlarda kullanılır.
• 3 boyutlu kavramları,
boyut, şekil veya
renkle belirtilen işlevleri
anlatmak için
uygulamalarda ve
laboratuvar
ortamında kullanılır.
© elif bengü
Görsel Araç-Gereç ve Materyaller
Üç-Boyutlu Görsel Materyaller
Modeller
Avantajlar
 Karmaşık yapıları basit ve
açık hale getirme
 Farklı boyutlardaki
cisimlerin algılanması (duyu
sınırlarını aşan)
 Zaman ve uzaklık
yönünden ulaşılamayan
cisimlerin algılanması
 Soyut kavramların
anlatımı
© elif bengü
Görsel Araç-Gereç ve Materyaller
Üç-Boyutlu Görsel Materyaller
Modeller
Dezavantajlar
Yanlış büyüklük, renk ve
yapı konusunda oluşabilecek
sorunlar
Maddi kaynak ve bakım
gerektirmesi
El yapımı modellerin
dayanaklılık sorunu
© elif bengü
Görsel Araç-Gereç ve Materyaller
Üç-Boyutlu Görsel Materyaller
Kukla
• Kukla, insan, hayvan ya da diğer canlıları
biçimsel olarak yapıp, hareket ettirme ve
seslendirme
suretiyle
kullanılan
bir
materyaldir.
• Özellikle okul öncesi ve ilköğretim yıllarında
çok etkilidir.
• Öğrenciler kuklanın konuşmasını, hareket
etmesini severler.
• Kuklalar, dersin başında dikkati çekmede ya
da
dersin
ilerleyen
aşamalarında
zenginleştirici olarak kullanılabilir.
© elif bengü
Görsel Araç-Gereç ve Materyaller
Üç-Boyutlu Görsel Materyaller
Kukla
• Kukla her derste kullanılabilir. İlkeleri
vermede, şarkı söylemede, matematikte
problem sorma ve yardım etmede,
Türkçe'de pek çok kuralı öğrenmede,
dramatizasyonlarda kullanılabilir.
• Hazırlanması çok ucuzdur. En imkansız
yerlerde bile rahatlıkla artık malzemeden
yapılabilen bir materyaldir.
© elif bengü
© elif bengü
Görsel Araç-Gereç ve Materyaller
Üç-Boyutlu Görsel Materyaller
Çokluortam Takımları
Çokluortam takımı bir konuya ilişkin birden fazla
medya türü içeren öğretme-öğrenme materyalleri
bütünüdür.
 Video kasetleri
 Ses kasetleri
 Durağan resimler
 Tepegöz asetatları
 Çalışma yaprakları
© elif bengü
 Kitapçıklar
 Modeller
 Slaytlar
 Haritalar
 Gerçek nesneler
 Grafikler
Görsel Araç Gereç ve Materyaller
Üç Boyutlu Görsel Materyaller
Avantajları
 İlgi çekme
(duyu
organlarına
hitap etme)
 İşbirliği
 Gerçeklik
© elif bengü
Dezavantajları
 Maliyet
 Saklama
 Zaman
 Kolay hasar görme
Görsel Araç Gereç ve Materyaller
Üç Boyutlu Görsel Materyaller
Örnek Kullanım Amaçları
• Modeller kullanılmadan deneyim kazanılması
olanaksız bir konu varsa
• Bilgi ve becerilerin gerçek bir uygulama ile
gösterilmesi isteniyorsa
• Soyut bir kavramı anlatmak için somut nesneleri
kullanarak temel oluşturma gerekiyorsa
• Doğrudan deneyimin hiç yaşanmadığı veya çok az
yaşandığı bir konu söz konusunun öğretimi
planlanıyorsa
© elif bengü
Görsel Araç Gereç ve Materyaller
Yazılı Materyaller
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ders Kitapları (Ders kitapları nasıl seçilmeli?)
Ders Notları
Hikaye ve romanlar
Kitapçıklar
Broşürler
Çalışma/Alıştırma Kitapları
Kılavuzlar
Çalışma Yaprakları
Dergiler
© elif bengü
Görsel Araç Gereç ve Materyaller
Yazılı Materyaller
Avantajları
• Erişilebilirlik
• Ekonomik
• Kullanıcı dostu
• Esneklik
• Taşınabilirlik
• Kolaylıkla çoğaltılabilen
© elif bengü
Dezavantajları
• Okuma Düzeyi
• Ezberleme
• Sözcük dağarcığı
• Tek yönlü sunum
• Müfredata uyumluluk
• Gelişigüzel değerlendirme
Görsel Araç Gereç ve Materyaller
Yazılı Materyaller
Örnek Kullanım Amaçları
• Öğretim etkinliklerinin yönlendirilmesi söz konusu ise
• Öğretmenin hazırladığı öğretim materyaline destek
olarak kullanılacaksa
• Öğrenilmesi beklenen konuya ilişkin okuma
gerekiyorsa
© elif bengü
Görsel Araç Gereç ve Materyaller
Yazım ve Gösterim Tahtaları
•
•
•
•
•
•
Yazı tahtaları
Elektronik Beyaz Tahtalar
Bülten Tahtaları
Kumaş Tahtalar
Manyetik Tahtalar
Kağıt Tahtaları
© elif bengü
Görsel Araç Gereç ve Materyaller
Yazım ve Gösterim Tahtaları
Avantajları
• Erişilebilirlik
• Esneklik
• Ekonomik
• Beyin Fırtınası
• Kolay Kullanım
© elif bengü
Dezavantajları
• İletişim
• Doğru Kullanım
(kavramlar
karışabilir)
• Görsellik
• Okunabilirlik
Görsel Araç Gereç ve Materyaller
Yazım ve Gösterim Tahtaları
Örnek Kullanım Alanları
• Beyaz tahtada sözel sunuyu desteklemek için metin
veya görsel kullanımı gerekiyorsa
• Standart elektronik tahta kullanılarak sınıf ortamında
yapılan beyin fırtınası sürecinde not alınması uygunsa
• Etkileşimli elektronik tahta kullanılarak grup çalışması
sonucu bir ürünün tasarlanması isteniyorsa
© elif bengü
Görsel Araç Gereç ve Materyaller
Yazım ve Gösterim Tahtaları
Örnek Kullanım Alanları
• Bülten tahtasında asıl içeriği okuyarak gelmesi
gerekiyorsa
• Öğrencilerden bülten tahtası hazırlamaları isteniyorsa
• Kumaş tahtada hikaye, roman gibi farklı okuma
etkinlikleri veya öykü oluşturma için görsel
benzetimlerin kullanılması durumunda
© elif bengü
Görsel Araç Gereç ve Materyaller
Yazım ve Gösterim Tahtaları
Örnek Kullanım Alanları
• Manyetik tahta kullanılarak şekil ve nesnelere ilişkin
bilgi ve becerilerin sergilenmesi için
• Kağıt tahta kullanılarak görsellerin sergilenmesi ve
üzerinde tartışılabilmesi bekleniyorsa
• Grupların beyin fırtınası sonucu oluşturduğu fikirleri
tartışarak bir sonuca ulaşmaları isteniyorsa
• Kavramlar ve bilgiler arasında ilişki kurulmasını
sağlayacak görsel ipuçları kullanmak gerekiyorsa
© elif bengü
© elif bengü
© elif bengü
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler
• İşitmeye dayalı öğretim gerektiren konularda yaygın
olarak işitsel araç ve gereçler kullanılır.
• Gelişen teknoloji ile birlikte bu araç-gereçlerin
çeşitleri de hızla artmakta, kayıt biçimi ve kalitesi
farklılaşan biçimler ortaya çıkmaktadır.
© elif bengü
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler
Tepegöz
• Üzerinde hareketli bir
parça taşıyan büyük
bir kutu olan tepegöz
basit bir araçtır
• Lens ve Ayna sistemi
kullanılarak kuvvetli bir
ışığın yardımı ile gelen
görkte 90 derecelik bir
açı ile yansıtılır
© elif bengü
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler
Tepegöz
Tepegoz Yansilari
• Yansitilacak olan resim, grafik, tablo ve metinler
• Ozel asetat kalemi ile yazilip-cizilebilir veya
• Bilgisayarda hazirlanip direkt ciktisi alinarak kullanilabilir.
© elif bengü
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler
Tepegöz
© elif bengü
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler
Tepegöz
© elif bengü
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler
Tepegöz
© elif bengü
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler
Tepegöz
© elif bengü
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler
Tepegöz
Avantajlar
• Parlaklık
• Göz teması
• Kolay kullanım
• Düzenlenebilir
• Erişilebilirlik
• Kolay hazırlama
• Detaylı bir içeriği sunma
• Davranışlara etkisi
• Organizasyon ve tartışma
© elif bengü
Dezavantajlar
• Önceden
programlanamaz
• Bireysel kullanılamaz
• Hazırlık için süre
gerektirir
• Görüntü yüksekliği
faktörü
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler
Tepegöz
Örnek Kullanım Alanları
• Önemli noktalar vurgulanmak veya belli konulara
dikkat çekme isteniyorsa
• Anında farklı örnekler oluşturulmak isteniyorsa
• Bir sürece ilişkin adımları veya hiyerarşiyi anlatmak
isteniyorsa
• Grup çalışmaları desteklenmek isteniyorsa
© elif bengü
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler
Doküman Kamera
Katı materyalleri, basılı
dokümanları ve gerçek
nesneleri bilgisayar
ekranına veya projektöre
aktarmak için kullanılırr.
© elif bengü
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler
Doküman Kamera
Avantajlar
• Materyal üretimi gerektirmez
• Eşit görme olanağı
• Gün ışığı yeterli
• Öğrenci çalışmalarının sergilenmesi
• Dezavantajlar
• Işıklandırma
• Ek donanım ihtiyacı
© elif bengü
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler
Bilgisayar Projeksiyon Sistemi
Bilgisayar; hem görsel hem de işitsel özellikleri taşıyan bir araçtır.
Projeksiyon makineleri; bilgisayar, video, kamera ve dokuman
kamerada yer alan materyallerin büyütülerek yansıtılması
amacıyla kullanılır.
© elif bengü
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler
Bilgisayar Projeksiyon Sistemi
Bilgisayarlarin vazgecilmez ogretim araclari olmasinin en
onemli nedeni “internet”araciligi ile bilgilerin paylasilmasi ve
iletisim saglanmasidir.
Öğretim surecinde bilgisayar-projeksiyon sistemi, genellikle
“Elektronik Sunular'in” yansitilmasi amaciyla
kullanilmaktadir.
© elif bengü
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler
Bilgisayar Projeksiyon Sistemi
Avantajlar
• Zengin icerik sunumu
• Internet
• Etkileşim
Dezavantajlar
• Zaman
• Ön bilgi
• Görsel tasarım
• Karanlık ortam
© elif bengü
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler
Bilgisayar Projeksiyon Sistemi
Örnek Kullanım Alanları
• Bir süreçteki hareketi gözlemek gerekiyorsa
• Bir nesne veya olaya ait detayların sırası ile aktarılması
isteniyorsa
• Yeni bir kavram anlatmak amaçlanmışsa
• Bir yapıyı incelemek, önemli noktaları vurgulamak
isteniyorsa
• Benzerlik ve farklılıkları ortaya çıkarmak veya farklılıklar
vurgulanmak isteniyorsa
© elif bengü
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler
Radyo/Kaset/CD/MP3 Çalar
http://www.booksshouldbefree.com/book/adventures-ofpinocchio-by-c-collodi
http://en.wikipedia.org/wiki/Music_of_Turkey
© elif bengü
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler
Radyo/Kaset/CD/MP3 Çalar
Avantajları
• Kolay erişim ve
kullanım
• Ekonomik
• Sözel destek
• Dil öğretimine
destek
• Tekrar dinlenebilir
• Kolay taşınabilir
© elif bengü
Dezavantajları
• Telif Hakları
• Hızın ayarlanması
• İstenilen noktaya
geri dönme
• Dikkat kaybı
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler
Radyo/Kaset/CD/MP3 Çalar
Örnek Kullanım Amaçları
• Öğrencilerin ses kayıtlarını almak aktivitesi
yaptırılacaksa
• Günlük hayattan örnekler verilmek isteniyorsa
• Doğaya ait sesleri dinleme çalışmaları
yaptırılacaksa
• Sözel örnekleri çeşitlendirilmek isteniyorsa
• Deneyimleri veya gözlemler kaydedilmek
isteniyorsa
• Bir metin seslendirilmek isteniyorsa
© elif bengü
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler
Video, Televizyon/DVD/VCD
• Televizyon ve video/VCD/DVD gibi araclar hem gorsel
hem de isitsel araclardir
• Video kaseti, CD veya DVD uzerine kaydedilmis ogretim
amacli filmler gercek yasami sinifa tasimak, ulasilamayan
yerleri tanimak, sosyal icerikli veya doga olaylarini
gozlemlemek icin kullanilabilir.
© elif bengü
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler
Video, Televizyon/DVD/VCD
Avantajlar
• Hareket
• Surecler
• Guvenli
• Dramatizasyon
• Beceri kazandirma
• Duyussal ogrenme
• Tartisma
© elif bengü
Dezavantajlar
• Soyut kavramlar
• Guncelleme
• Izleme hizi
• Konusan kafa
• Yanlis anlasilmalar
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler
Video, Televizyon/DVD/VCD
Örnek Kullanım Alanları
•
•
•
•
•
•
Fikirlerin paylaşılması isteniyorsa
Bir surecin gözlenmesi isteniyorsa
Riskli bir olayın gözlenmesi isteniyorsa
Bir olayın canlandırılması yapılacaksa
Sanal alan gezisi yapılması planlanmışsa
Öğrenci performansı gözlenecekse
© elif bengü
Görsel-İşitsel Elektronik Araç-Gereçler
Video, Televizyon/DVD/VCD
© elif bengü
Görsel-İşitsel Araç-Gereçler
Dijital Fotoğraf Makinası
• Dijital fotoğraf makineleri görsel ağırlıklı tüm konularda
kullanılabilir
• Çekilene dijital fotoğraflar ve videolar, CD, DVD, flaş bellek
ve sabit disk gibi ortamlarda farklı biçimlerde saklanabilir.
© elif bengü
Görsel-İşitsel Araç-Gereçler
Dijital Fotoğraf Makinası
Avantajlar
• Aninda goruntuleme
• Kullanim kolayligi
• Saklama kapasitesi
• Goruntu kalitesi
• Tasinabilirlik
Dezavantajlar
• Projeksiyon veya ekran gerektirir
• Kirilgan
• Pahali
© elif bengü
Görsel-İşitsel Araç-Gereçler
Dijital Fotoğraf Makinası
Örnek Kullanım Alanları
• Surecin izlenmesi gerekliyse
• Farklı örneklerdeki benzerlik ve farklılıkların
belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaksa
• Gözlem yapmak amacıyla kullanımı gerekiyorsa
© elif bengü

Benzer belgeler