Turizimde iyiyiz!

Transkript

Turizimde iyiyiz!
BNN12-04+32 Schwarz Cyan Magenta Yellow
12
TÜRKÇE
Çarflamba, 04. 08. 2004
Berliner Abendblatt · NEUKÖLLN
Turizimde iyiyiz!
ŞU BİZİM BERLİN
N A Z M İ K AVA S O Ğ L U
“0“ nu
mutlaka
bulacağım!
TÜRSAB, Türkiye Seyahat Acentaları Başkanı Ulusoy, bu yılın ilk 6 ayında Türkiye’ye giriş
yapan turist sayısında geçen yılın aynı dönemine oranla, yüzde 43.5 oranında artış olduğunu
belirterek, “Bu gelişme, olağanüstü bir artışın göstergesidir“ dedi.
h›na bisiket kornas› takan tek
kifli “O” dur.
Evin bir odas›nda ampul patlad›¤›nda yenisini almay›p, öbür
odan›n ampulünü söküp, di¤er
odaya takan da “O” dur.
Geçirdi¤i trafik kazas›ndan
sonra kanlar içinde arabas›ndan
ç›kt›ktan sonra, çarp›lm›fl arabas›n›n haline hüngür hüngür a¤layan da “O“ dur.
K›rm›z› ›fl›kta durdu¤unuz için
size ana-avrat küfürler savuran
da “O“ dur.
Yemekte eti b›çakla de¤il, Catal›n yan›yla kesmeye kalkan,
yemek sular›n› herkesin üstüne
s›çratan da “O“dur.
■ Art›k sizin pek yabanc›n›z
de¤il. Ama onu bir türlü ç›karamad›n›z de¤il mi?
Ben eminim; Böyle biri var.
Birlikte mutlaka bulaca¤›z onu!
‹flte arad›¤›m›z kiflinin di¤er
özellikleri:
Ütü fifli, teyp fifli, televizyon
fiflinin bak›r ucu d›sar› ç›kt›ysa,
mutlaka selobant ile yap›flt›r›r.
Müflterisinden ald›¤› paray›
önce iki ucundan tutup, iki kere
gerer, sonra da günefle do¤ru tu- Tamam m›?
tup, sahte olup olmad›¤›na bakar. Bilmecemizin sonuna geldik
E¤er “O”, evde televizyon iz- mi?
lerse, herkes, çoluk-çocuk onun Bildiniz mi?
bakt›¤› program› izlemek zorun- Neee … Sizde yaani! Bu basit
dad›r.
kifliyi bir türlü bilemediniz …
Fayton, at arabas› ve el tezga- Devam› haftaya …
Yuva parası tehlikede
■ Hükümetin uygulamaya sokmak istedi¤i, üç yafl›n alt›ndaki
çocuklar›n bak›m›n›n geniflletilmesi projesi, paras›zl›k yüzünden
tehlikeye girdi. Yerel yönetimler,
hükümetin kendilerinin yapmak
zorunda olduklar› yeni uygulamalar› ödeyecek durumda olmad›klar›n› bildirdiler.
Hr›stiyan demokrat partileri
de, Federal Aile Bakan› Renate
Schmidt’in ç›karmak istedi¤i yasay› elefltirdiler. Yeni yasa tasla¤›na göre, yerel yönetimler 2010
y›l›na kadar ihtiyaçlar› karfl›layacak ön haz›rl›klar› yapmakla
yükümlü olacaklar. Ailelerin yeni
uygulamaya itiraz hakk› olmayacak. 2010 y›l›na kadar tüm Almanya’daki üç yafl›ndan küçük
çocuklara yuva ya da bak›c› bulma bulma zorunlu¤u getiriliyor.
Aile Bakanı Schmidt “İşler arap
saçına dönmek üzere …”
“Türkiye’nin tadını doya doya Avrupalılar çıkarıyor …”
Uygulaman›n yeni eyaletlerde
zor olaca¤› belirtilirken, flu andaki duruma göre yeni eyaletlerde
üç yafl›ndan küçük olan çocuklar›n, sadece yüzde üçüne yuva bulma flans› mevcut.
İnekler
satılık
■ Sat›fla devam. Ekonomik s›k›nt›lar›n› bir türlü çözemeyen Berlin, Senatoya ait mallar›n› satmay› sürdürüyor. fiimdi de s›rada
inek çiftli¤i var. 2005 y›l›n›n sonuna kadar tüm inekler sat›lmak
zorunda. Birinci aç›k artt›rmada
al›c› bulamayan inekler, yeni
müflterilerini bekliyor. fiu anda
sat›fla haz›r sekiz inekçiftli¤i, al›c›lar›n son anda vazgeçmesi yüzünden sat›lamad›.
Yöneticiler çiftlikleri tümden
de¤il de, tek tek sunarak sat›fl ifl“Bakalım sonumuz ne olacak …” lemlerini bitirmek istiyor.
■ Ulusoy, Türkiye’ye 2002 y›l›nda girifl yapan turist say›s›n›n toplam 13 milyon civar›nda oldu¤unu hat›rlatarak, bu rakkam›n
2001 y›l›na göre yüzde 14.5’lik
bir art›fl gösterdi¤ini ifade etti.
Koflullara göre bu rakkamlar›n
önemli ve baflar›l› bir yükselifle
iflaret etti¤ine dikkat çeken Ulusoy, “2004 y›l›n›n Ocak-Haziran
aylar›n› kapsayan ilk 6 ayl›k döneminde Türkiye’ye gelen yabanc› ziyaretçi say›s›, geçen y›l›n
ayn› dönemine göre yüzde 43.5
oran›nda art›fl göstermifltir. Rakkamlar ola¤anüst olumlu geliflmelerin müjdecisi“ fleklinde konufltu.
Ulusoy, son 3 y›lda Türkiye’ye
gelen yabanc› ziyaretçi say›s›nda
sürekli art›fl yaflad›¤›n› anlatarak,
flunlar› kaydetti:
“Ancak 2003 y›l›nda büyük ölçüde Irak flavafl›n›n yaratt›¤› kriz,
ayr›ca SARS’›n etkileri ve terör
Ulusoy sözlerini flöyle bitirdi:
olaylar› nedeniyle, art›fl kaydedil“Bu etkinliklerin her birinin
mekle birlikte, önceki beklentilerimizin alt›nda kald›k. Türkiye Türkiye’nin imaj›, güvenlik duruaç›s›ndan koflullar›n normale mu, uluslararas› organizasyonlardönmesiyle, esasen dalgalanmalara ra¤men, son 20 y›lda çok
baflar›l› ve h›zl› bir büyüme gösteren Türk turizmi, 2004 y›l›nda
ola¤anüstü bir yükselifl çizgisi
gösteriyor …”
Türkiye Sahnede
Son zamanlarda ‹stanbul’da yap›lan uluslararas› organizasyonlara
da de¤inen TÜRSAB Baflkan›
Ulusoy, Eurovision fiark› Yar›flmas›, Dünya Gazeteler Birli¤i
(WAN) Kongresi, OECD ve ‹KÖ’nün bakanlar düzeyindeki toplant›lar› ile NATO Zirvesi’nin
Türkiye’yi uluslararas› arenada
sürekli gündemde tuttu¤unu dile
getirdi.
Ulusoy “Türk turizmi uzun vadede daha iyi olacak …”
daki baflar›s› ve genel tan›t›m› aç›s›ndan farkl› yönlerden, farkl›
ölçeklerde etkileri oldu. Bu geliflmelerin faydalar› uzun vadede
de kendisini gösterecek …”
Ş U B İ Z İ M D Ü N YA
Hakim ile pazarlık
Hırsızlar yakalandı
■ 14 ve 15 yafllar›nda iki genç
h›rs›z, evlerin kap›lar›n› k›r›p, h›rs›zl›k yapmaya teflebbüsten, polis
taraf›ndan yakaland›.
Son günlerde Berlin’de h›rs›zl›k olaylar›n›n artt›¤›, h›rs›zlar›n
yafllar›n›n ise sürekli bir flekilde
gençleflti¤i bildirildi.
Beispiele der türkischen
Seiten der Berliner
Abendblatt können Sie
jederzeit unter
www.dt-a.de
abrufen.
BERLİN’DE GEZİNTİLER
reti belirleyin ödeyelim. Bizi serbest b›rak›n.
- Hakim: Paras›zl›ktan gasp yapt›¤›n›z› söylüyorsunuz, kefalet ücretini nas›l ödemeyi düflünüyorsunuz?
- Zanl›: Kefaleti babam›n evini
sat›p ödeyece¤iz …
Samsun’da ‘dü¤ün borcunu ödeyece¤iz’ diyerek silah tehdidiyle kuyumcu soyan ve 20’fler y›l hapis istemiyle yarg›lanan Arzu (20)
ve Devrim Kahriman (26) çifti,
hakim karfl›s›na ç›kt›. Devrim
■ fiimdi s›k› durun:
Kahr›man, al›nan alt›n miktar›n›n
- Zanl›: Biz soydu¤umuz ku- 1.5 kilo de¤il yar›m kilo oldu¤unu
yumcu ile anlaflt›k. Bir kefalet üc- belirterek “Kuyumcuya 6 milyar
lira peflin 4 milyar lira da çek vererek toplam 10 milyar liraya anlaflt›k. Yapt›¤›m›zdan piflman›z.
Mahkemenin belirleyece¤i bir kefaletle tahliyemizi talep ediyoruz”
dedi. Hakim Ahmet Akyüz, “Soygunu borcunuz oldu¤u için yapt›¤›n›z› söylüyorsunuz ve kefaletle
tahliye istiyorsunuz. Nas›l ödemeyi düflünüyorsunuz” diye sorunca, san›k Devrim Kahriman,
“Babam›n evi var. Onu sataca¤›z”
karfl›l›¤›n› verdi. Mahkeme heyeti,
Arzu ve Devrim Kahr›man çiftinin
kefaletle tahliye talebini geri çevirdi ve tutukluluk hallerinin devam›na karar verdi.
Bekçi değil, hızır …
■ Dünyan›n say›l› müzeleri aras›nda gösterilen Bodrum Sualt›
Arkeoloji Müzesi’nin 13 sergi salonu, personel yetersizli¤i nedeniyle kapat›ld›. Y›lda 700 bin turistin gezdi¤i müzeyi ziyaret edenler bilgi alabilecek yetkili bulam›yor. Bu durumda tercümanl›k
yapmak da bekçilere kal›yor.
Ça¤dafl sergileriyle ad›ndan söz
ettiren, y›lda 700 bine yak›n turistin
ziyaret etti¤i Bodrum Sualt› Arkeoloji Müzesi’nin ününe ilgisizlik ve
personel yetersizli¤i yüzünden göl-
Bodemuseum
■ Avrupa`n›n güzel mimariye
sahip kentlerinden biri olan Berlin, Bodemuseum ile de turistlerin ilgisini çekmeyi baflar›yor.
Nationalgalerie stilinde, fakat
kendine özgü mimarisi de olan
Bodemuseum, 1897-1904 y›llar› aras›nda saray mimar› Ernst
von Ihne taraf›ndan yap›ld›.
Hr›stiyanl›¤a ait sanat eserleri, tablolar ve heykellerin sergilendi¤i Bodemuseum’a olan ilgi, iki Berlin’nin birleflmesinden
sonra daha da artt›.Yeni zamana
ait yap›tlar›n da sergilendi¤i Bodemuseum dünya kültür miras›
müzelerinden biri olarak de¤erlendiriliyor.
Tam 67.650 tiraj!
u sayfa.
okudu¤
Türkler’in çok severek
Reklam fiyatlar›
SUDAN UCUZ!
Sadece 0,90 €/mm
77 – 030/25 09 93
Bizi aray›n: 030/4 34 86
Berliner Abendblatt
IHRE WOCHENZEITUNG FÜR NEUKÖLLN
[email protected] com
32
Impressum für diese Seite:
Redaktion:
Nazmi Kavaso¤lu (V.i.S.d.P.)
Tel./Fax: 030 / 4 34 86 77
Funk: 0172 / 7 40 49 57
Anzeigen:
Nazmi Kavaso¤lu
Tel. /Fax: 030 / 4 34 86 77
[email protected]
Satz/Repro:
Die Setzer.
Tel.: 030 / 25 09 93 32
S. Soner ‹pekçio¤lu
[email protected] und
MVD GmbH
!! ARIYORUZ !!
Reklam
Temsilcisi
(Anzeigenvertreter)
Bizi aray›n:
030/4 34 86 77
0172/7 40 49 57
[email protected] de
Berliner Abendblatt
IHRE WOCHENZEITUNG FÜR NEUKÖLLN
ge düfltü. Yeterli personel olmad›¤›
gerekçesiyle 13 sergi salonunun kap›s›na kilit vurulurken, 33 bin metrekarelik alana yay›lan Bodrum
Kalesi’nin Orta Avlusu’nda 35 y›ld›r faaliyet gösteren kafeterya da
kapat›ld›. Bodrum Kalesini Koruma ve Yaflatma Derne¤i’nin iflletti¤i kafeteryan›n, yeni dernekler
yasas› izin vermedi¤i için kapat›ld›¤› söyleniyor. Aç›k olan 5 salonu
gezen turistlerin bilgi alabildi¤i tek
muhattap ise yabanc› dil bilmeyen
bekçiler.
Konuya yönelik bir aç›klama yapan Bodrum Müzesi Müdürü Alpözen, “Turistleri flövalyeler, kraliçeler ve yeniçerilerle karfl›lad›¤›m›z günler geride kald›. Kaymakam›n konuklar›n›n kaleyi ziyaret etti¤i bir gün kapal› olan 13 salonu
açt›k. Tek bekçi bir salonu aç›yor,
ard›ndan koflturup di¤erini aç›yordu. Bu durum, turistlerin ilgisini
çekmifl. Bana ‘Buradaki personelinizin hepsi akraba m› veya aralar›nda ikizler, üçüzler mi var? Hepsi
birbirine çok benziyor’dediler. Gülsem mi a¤lasam m› bilemedim”
diyor. Ne dersiniz? Biz gülelim en
iyisi…
BURÇLAR
Koç
(21.03. – 20.04.)
Yaflant›n›zda belirgin
bir canlanmayla beraber yarat›c›l›¤›n›z›n artt›¤›n› da hissedebilirsiniz. Liderlik vasf›n›zla da
dikkat çekiyorsunuz.
Terazi
(24.09 – 23.10.)
Eviniz ve güvenli¤iniz
konusunda duyarl›s›n›z. Ailevi
iliflkilerinizde geliflme olabilir.
Paylafl›mlar›n›z› artt›rmak size
zevk verecektir.
Bo¤a
(21.04. – 20.05.)
Ay, duygusal dünyan›z›
destekliyor. Sevdi¤iniz kiflilere karfl› daha yak›n olabilirsiniz. Aflktaki baflar›n›z di¤er
konular› olumlu etkiliyor.
Akrep
(24.10. – 22.11.)
Akrabalar›n›zla iliflkileriniz güçlenebilir.‹letiflimde art›fl arkadafllar›n›z› oldu¤u kadar yak›n çevrenizi de oldukça
fazla meflgul edebilir.
‹kizler
(21.05. – 21.06.)
Ortak paylafl›mlar›n›z›n artabilece¤i bugün, evinizde yenilik yapma ve hatta tafl›nma gibi de¤iflimleri de gerçeklefltirebilirsiniz.
Yay
(23.11. – 21.12.)
Maddi konularda önemli geliflmeler gündeminize geliyor. Fakat duygusal ihtiyaçlar›n›z, harcamalar›n›z› artt›rman›za neden olabilir.
Yengeç
(22.06. – 22.07.)
Yak›n çevreyle iliflkilerde art›fl ve seyahat yo¤unlu¤u görülüyor. Orta¤›n›zla iliflkilerinizi gelifltirmek için
harekete geçin.
O¤lak
(22.12. – 20.01.)
Burcunuzda ilerlemeye devam eden Ay, duygusal
yo¤unlu¤unuzu art›rabilir. Sevdi¤inizle iliflkilerinizi gelifltirmek isteyebilirsiniz.
Aslan
(23.07. – 23.08.)
‹fllerinize h›z kazand›rabilirsiniz. Kendinizi çevrenize karfl› duyarl› hissedebilir ve
çal›flmalar›n›z› yeniden düzenleyebilirsiniz.
Kova
(21.01. – 19.02.)
Gezegenler, iç dünyan›z› aktive ederek planlama gücünüzü oldukça artt›rabilir. Beklemedi¤iniz yard›mlar sizi oldukça rahatlatabilir.
Baflak
(24 .08. – 23.09.)
Tatil f›rsatlar› gündemde. Aflk yaflant›n›zda canlanma
hissedebilece¤iniz bugün, sevgilinizle birbirinize daha yak›n
olabilirsiniz.
Bal›k
(20.02. – 20.03.)
Ay, elde edebileceginiz kazançlar›n›z› gündeme
getirecektir. Gelece¤e yönelik
planlar›n›z›n da önem kazanabilece¤i bir gündesiniz.
Evlenmeyelim,
bebeğimiz olsun
lensek de evlenmesek de bir fley
de¤iflmeyecek. Ama çocuk sahibi
olabiliriz. Çocuklar evlenmesek
de büyüyor” diyor.
Güzeli
tanımadı
■ Tenisçi sevgilisi Anna Kournikova’dan çocuk sahibi olmak
isteyen Enrique Iglesias’a göre
evlilik bir formaliteden ibaret. Bu
yüzden evlenmeyi düflünmedi¤ini söyleyen Iglesias “Yaflam›m›
Anna’ya adamak istiyorum. Ev-
■ Eski dünya Güzeli’miz Azra
Ak›n’›n sevgilisi K›vanç Tatl›tu¤, ‘ifl
kazas›’geçirdi. Azra Ak›n’›n sevgilisi K›vanç Tatl›tu¤ ile, bir firman›n
katalog çekimlerini yapan Okan
Bayülgen, Tatl›tu¤’dan saçlar›n›
siyaha boyatmas›n› istedi. Ancak
kuaför saç boyas› kar›fl›m›nda hata
yap›nca Tatl›tu¤’un saçlar›n›n tamam› kuaför dünyas› terimiyle
‘yand›.’ Kuaför’e Tatl›tu¤’un Azra
Ak›n’n›n sevgilisi oldu¤u söylenince, “ O da kim “ diye yan›t verdi. Bizim dünya güzelleri böyledir. ‹ki gün
sonra unutulur.

Benzer belgeler