CitySurf Byte dergisinde

Transkript

CitySurf Byte dergisinde
‹NTERNET
Google Earth’e
Rakip Türk Program
Selçuk fiENOL / [email protected]
En az Google Earth kadar baflar›l› olan uydudan dünyay› izleme
program›, Türkiye hakk›nda çok daha fazla bilgi sunuyor. Program›n
özelli¤i ise tamamen Türkler taraf›ndan haz›rlanm›fl olmas›
82 BYTE Ocak 2006
‹NTERNET
oogle Earth, bilindi¤i gibi dünyan›n herhangi bir yerinin uydudan çekilmifl foto¤raflar› üzerinde yak›n plandan sanal olarak dolaflabilmenize izin veren bir uygulama. Çok
k›sa bir süre önce Google, bu program› kullan›c›lara ücretsiz olarak sundu ve program k›sa sürede
birçok kullan›c› için olmazsa olmaz programlar›n
aras›ndaki yerini ald›. Bu kadar çok kullan›c› taraf›ndan tercih edildi¤i için de Google, uydudan çekilmifl resimleri güncelleyerek daha yeni resimleri
göstermeye bafllad›.
Ancak Türkiye’deki bir grup amatör yaz›l›mc›, iki
senedir böyle bir program üzerinde zaten çal›fl›yorlard›. Ancak proje devam ederken Google’›n bu
ata¤› bir nevi bu programc›lar›n projesini baltalam›fl oldu. CitySurf isimli program› gelifltiren programc›lar›n sponsorlar› ya da destek verenleri çok
fazla say›da olmad›¤› için proje yavafl ilerledi. CitySurf’ün en büyük özelli¤i, Türkiye için haz›rlanm›fl
olmas›. Çal›flma mant›¤› ise fare kullan›m› üzerine
kurulu, ayn› Google Earth’de oldu¤u gibi. Bir yere
yak›nlaflmak istedi¤inizde farenin tekerle¤ini çeviriyorsunuz. Program›n en büyük ve bizim en çok
be¤endi¤imiz özelli¤i ise harita üzerinde yer alan
binalar›n do¤ru yerleri ve bu yerlerle ilgili detayl›
bilgilerin yer almas›.
Program› haz›rlayan ekiple olan görüflmemizde;
CitySurf ekibi “program›n daha bafllang›ç aflamas›nda oldu¤unu, uydu foto¤raflar›n›n çok pahal›
olmas›ndan ve maddi imkanlar›n›n s›n›rl› olmas›ndan dolay› çok h›zl› ilerleyemediklerini söyledi.”
Programla ilgili ömüzdeki günlerde ne gibi bir sürpriz olaca¤›n› sordu¤umuzda ise; “Citysurf belediyelerin gelir paketleri ile entegre edilerek, emlak
G
beyan
kaçaklar›
sorgulanabilir. Yap›
ruhsat verileri ile
i l i fl k i l e n d i r i l e re k
kentteki kaçak bina
sorgulamalar› yap›labilir. Ya da afet
öncesi ve sonras›
baz› analizlerin yap›lmas›na olanak
sa¤lar. Deprem riski yüksek alanlar uydu görüntüleri üzerine ifllenerek 3 boyutlu ortamda analizler
yap›l›r. Afet sonras› koordinasyonun ve hizmetlerin 3 boyutlu ortamda takip edilmesine olanak
sa¤layabilir” fleklinde yan›tlar ald›k. Ayr›ca bu projenin emniyet ve sa¤l›k ifllemleri için de entegre
edilebilece¤i yap›lan aç›klamalar aras›nda yer al›yor. ‹leriki zamanlarda sesli yan›t sistemi ile entegrasyonu sayesinde de herhangi bir ça¤r›n›n yap›ld›¤› adres h›zl›ca görüntülenebilecek.
Google Earth’den Fark›
Yaz›l›m›n Google Earth’ten fark› öncelikle Türk yaz›l›m mühendisleri taraf›ndan haz›rlanm›fl olmas›.
Di¤er bir fark ise Türkiye hakk›nda çok daha fazla
bilginin bulunmas›. Ayr›ca bize göre en büyük fark› ise günlük yaflant›m›z› daha da kolay bir hale
getirebilmek ad›na birçok özel proje ile entegreli
olarak haz›rlanabiliyor.
Siz de CitySurf program›n›n beta sürümünü kullanmak istiyorsan›z, [email protected] eposta adresine bir mesaj göndermeniz yeterli.
Programa katk› ya da proje hakk›nda daha detayl›
bilgiler isterseniz yine ayn› adresi kullanabilirsiniz.
Ocak 2006 BYTE 83