O L A Y : Şınar İlçesi Omeran Köyünden Metanet Reşit Yakut »tın

Yorumlar

Transkript

O L A Y : Şınar İlçesi Omeran Köyünden Metanet Reşit Yakut »tın
UYUŞMAZLIK KİHKEMSSİ
islenmeyen veya bu tür suçlarla ge-
CEZA BÖLÜMÜ
nel ve ortak
Esas
olmayan suçlara ait davaların Adlî
HO* 1980/37
Karar NO: 1980/69
Davacı
KABAR
Yar^
"bağlantılı
yeri* de görülmesi gerektiği Ek.
î K.H.
Sanıklar : Cuma Kızılkaya,Cuma Yıldırım,Haşan Karaca ve Hafi Aşkar
OLAY
: Şınar İlçesi Omeran Köyünden Metanet Reşit Yakut »tın.^avladağ
Fişin Köyünden Mustafa Konaktan satın aldığı tüfek ve mermileri Diyarbakır’a götürmek
üzere nakliyeci İhsan Gürler ile anlaştığı,bunun şoförü Haşan Karaca yönetimindeki
kamyona silâh ve mermilerin yüklendiği,bir sebeple Kilis İlçesi Bölük Mahallesinde
oturan Cuma Kızılkaya'nın evine indirildiği, İlkim 1978 günü jandarma görevlilerince bu e
evde yapılan aramada 51 adet otomatik tüfek, 8859 adet mermi,şarjör ve tüfek parçaları
bulunduğu,yakalanmayan sanıklar hakkmdaki evrak ayrıldıktan sonra;yakalanan 4 sanık
hakkında Kilis Cumhuriyet Savcılığı’nca, toplu silâh kaçakçılığı suçundan 6136 sayılı
Yasa'nın değişik 12/3* maddesi uyarınca cezalandırılmaları istemiyle Kilis Ağır Ceza
Mahkemesi’ne 19.12.1978 günlü iddianame ile kamu davası açılmıştır.
Kilis Ağır Ceza Mahkemesi,25 .1.1979 gününde 1978/134 esas 1979/ü sayı ile;
M sanıkların şiddet hareketlerini yaygınlaştırmak ve eylemlerde kullanmak üzere yurt
dışından yabancı menşeli silâh ithal etmek ve toplu silâh kaçakçılığı yarmak zanlısı
oldukları,eylemlerinin toplum düzenini sarsıcı bası kişilere silâh temeni^etmek sure­
tiyle Anayasa’nın tanıdığı hakları ortadan kaldırmaya yönelik ve sıkıyönetim ilânına
neden olan eylemlerden bulunduğu ** gerekçesiyle 1402 sayılı Sıkıyönetim Yasası *nın
13 . maddesi uyarınca görevsizlik kararı vermiştir.
Adana-Kahramanmaraş-Gaziantep-Adıyaman İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı
Askerî Mahkemesi, 14.3*1979 gününde 47—39 sayı ile; " sanıklara yüklenen suç vasıf ve
mahiyeti itibariyle sıkıyönetim ilânına neden olan yaygın şâddet hareketlerinden olma­
dığı ve mahkemede bakılmakta olan bir dava ile de irtibatı bulunmadığı,sıkıyönetim ilâ»
nmdan evvel işlenmiş olduğu M gerekçesiyle görevsizlik kararı vermiş, temyiz edilen
bu karar Askerî Yargıtay 2.Dairesi *nin 1.8*1979 günlü 23fj‘-*226 sayılı kararı ile onan­
mıştır.
Böylece,Kilis Ağö* -s Ceza Mahkemesi ile Adanap-Kahramanmaraş-Gaziantep-Adıya*
man İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesi*nin, tarafları,konusu ve sebebi ay­
nı olan davada verdikleri,kesinleşen görevsizlik kararları arasında,2247 sayılı Yasa­
nın 14 . maddesinde belirtilen olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur.
İlfffflT-TiME VE GEkEKÇE : Yargı yetkisini Türk Ulusu adına kalian an Uyuşmaz­
lık Mahkemesi Ceza Bölümü, Başkan Ahmet H. Boyacı oğlu, Üye Fethi Özdural, İsmail Oğuz,
Hakkı Müderrisoğlu,Şeref Tolungüç,Servet Tözün ve İsmet Onur’un katıldığı 18.2.1980
günlü oturumda,geçici raportör Hüseyin Çakıroğlu*nun raporu ile dosyadaki belgeler,
Cumhuriyet Başsavcılığı ile Askerî Yargıtay Başsavcılığı *nın davada Adlî Yargı'nm
görevli olduğu yolundaki düşünce yazıları okunduktan;oturuma,Cumhuriyet Başsavcısı
yerine katılan Yardımcı Durmuş Ganioğlu ile Askerî Yargıtay Başsavcısı yerine katılaa
Yardımcı Hail Yücel*in aynı doğrultudaki sözlü açıklamaları dinlendikten soar-a gere­
ği görüşülüp düşünüldü:
Gerek Anayasa'nın 124»gerek sıkıyönetim mahkemelerinin görevlerini belir­
leyen 1402 sayılı Yasa'nm 13. ve 15» maddeleri hükümleri karşısında,olay kısmında
oluş biçimi açıklanan suçun,sıkıyönetim ilânına neden olan Anayasa’nın tanıdığı hür
demokratik düzeni veya temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın
şiddet eylemleri niteliğinde,sıkıyönetim askeri mahkemeleri*nin elkoyduğu suçlarla
genel ve ortak amaç içerisinde bağlantılı olduğu yolunda ve politik veya ideolojik
bir saikle işlendiği hususlarında dosyada yeterli kanıt bulunmadığına göre,bu davanın
Adlî Yargı yerinde görülmesi gerekir.
Bu nedenlerle Kilis Ağır Ceza Mahkemesi *nin görevsizlik kararının kaldı­
rılmasına karar verilmelidir.
Bu görüşe Ahmet H.Boyacıoğlu,Fethi Özdural ve Şeref Tolungüç katılmamış­
lardır.
SCMJC :Anlaşmazlığın.Adlî Yargı yerinde çözülmesi gerektiğine,bu nedenle
Kilis Ağır Ceza Mahkemesi'nin 25*1.1979 günlü 1978/134 esas,1979/ll sayılı kararının
kaldırılmasına Ahmet H.Boyacıoğlu,Fethi Özdural ve Şeref Tolungüç’ün karşı oylarıyla
ve oyçskluğuyla 18.2.1980 gününde kesin olarak karar verildi.
Başkan
Üye
Ahmet H. Boyacıoğlu
V
Fethi özdt,
O-
İsmail Oğuz
/
Hakkı Müd^ı^is&. -luŞere# 1*0lungüç
\
Üye
Servet lüzün
3/E
S
//
/
i
UTüŞMAZLIK MâHKMSÎ
cm
B ı
as
BÖLÜMÜ
Bo
S 1 9 8 0 /3 7
Kurar Bo s 1980/69
KABSI OT YAZISI
An«ya«a*aaa 124. maddesinde tasımlanan yaygın şiddet «ylesaleriaij silah
kavramından ayrı olarak dfşöameye olanak yoktur» Çinkt, şiddet eylemlerinin en etkim ara»
cınm tilth oldulra bilisen bir gerçektir. Anayasa' eub 124» maddesinde öngörSlen bu tir
«uçların işlenmesinde, saik kadar, stsçun. işleniş yös-temi, «ilahın gicfi. Te etk in liği re
cephaneni» adedi de, o s-açun, hir demokrat ik düzene veya temel hak ve hürriyetlere yöne­
lik olarak işlenmiş yaygın şiddet eylemleri ile genel re ortak amaç içinde bağlantısını
ortaya koyacak bir ög* niteliğinde ele allamasını gerekli kılar. GJerçektea feı? yön gosde®
kaçırılarak, şiddet eylemlerini besleyen k ü lliy e tli miktardaki mermiyi ya 4a »ilahı kaçı­
rırken yakalanma eyîanini, şüdet eylemleriyle geael ve ortak amaç işinde bağlantısı olma­
yan adi kaçakçılık olayı saymak mümkün delildir*
Bu nedesi erle karara karşıyı*.
t/o

Benzer belgeler

T.C. ÖZET: Sıkıyönetim ilânına neden olan olay

T.C. ÖZET: Sıkıyönetim ilânına neden olan olay Adana-Kahramanmaraş-Gaziantep-Adıyaman İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesi, 14.3*1979 gününde 47—39 sayı ile; " sanıklara yüklenen suç vasıf ve mahiyeti itibariyle sıkıyönetim ilânına n...

Detaylı

ÇjZET_: MGK.nin 7 numaralı kararının 4*madae

ÇjZET_: MGK.nin 7 numaralı kararının 4*madae Adana-Kahramanmaraş-Gaziantep-Adıyaman İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesi, 14.3*1979 gününde 47—39 sayı ile; " sanıklara yüklenen suç vasıf ve mahiyeti itibariyle sıkıyönetim ilânına n...

Detaylı

j 1982/464

j 1982/464 nı olan davada verdikleri,kesinleşen görevsizlik kararları arasında,2247 sayılı Yasa­ nın 14 . maddesinde belirtilen olumsuz görev uyuşmazlığı doğmuştur.

Detaylı

T.C. Esas NOî 1980/899 Karar HO: 1981/194 jgET i^ıkıyönetim

T.C. Esas NOî 1980/899 Karar HO: 1981/194 jgET i^ıkıyönetim Adana-Kahramanmaraş-Gaziantep-Adıyaman İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesi, 14.3*1979 gününde 47—39 sayı ile; " sanıklara yüklenen suç vasıf ve mahiyeti itibariyle sıkıyönetim ilânına n...

Detaylı

t 1981/505

t 1981/505 Adana-Kahramanmaraş-Gaziantep-Adıyaman İlleri Sıkıyönetim Komutanlığı Askerî Mahkemesi, 14.3*1979 gününde 47—39 sayı ile; " sanıklara yüklenen suç vasıf ve mahiyeti itibariyle sıkıyönetim ilânına n...

Detaylı