şirket ilkesi yeşil 06.03.10 degisikligi.FH10

Yorumlar

Transkript

şirket ilkesi yeşil 06.03.10 degisikligi.FH10
F O R EV E R
LIVING
P RO D U C TS
T Ü R K I Y E
KAZAKISTAN/AZERBAYCAN
Forever Living
Saðlýk ve Güzellik Ürünleri
Daðýtým Limited Þirketi
ÞÝRKET ÝLKELERÝ
ÝÇÝNDEKÝLER
1. Þirket
2. Tanýmlamalar
3. “Distribütör” ve “Süpervizör Yardýmcýsý” olmak
4. Pazarlama Planý
Pazarlama Planýnda Yükselme
Müdürler
Kar Planý ve Ýþ Hacmi Primi
Prim Ödemelerinin Tahsil Edilmesi
Müdürün Üzerindeki Pozisyonlar
Miras Müdürler
Liderlik Müdür Programý
Gem Bonus
Kar Paylaþýmý Teþvik Programý (Baþkanlar Kulübü)
Kazanýlmýþ Teþvik Programý
FLP Super Rally ve Diðer Faaliyetler
Diðer Satýþ Teþvikleri
5. Þirketten Ürünlerin Temin Edilmesi
Sipariþ Verme
Sipariþler Ýçin Ödeme Yapýlmasý
Fiyat ve / veya Kredi Puaný Deðiþiklikleri
6. Ürünlerin Müþterilere Perakende Olarak Satýþý
30 Gün Müþteri Garantisi
Perakende Satýþ Yöntemleri
Reklam
7. Yurt Dýþý Ýþinin Kurulmasý (Uluslararasý Sponsorluk)
8. Þirket ile Ýliþkileriniz
Nasýl Baðýmsýz Distribütör Olunur?
Sigorta
9. Distribütörlüklerde Deðiþiklik Yapýlmasý
Genel Deðiþiklikler ve Devirler
Yeniden Sponsorluk
Vefat Sonrasý Devirler
Evlilik Nedeniyle Devirler
Boþanma Nedeniyle Devirler
Müþterek Distribütörlüklerin Sona Ermesi
10. Distribütör Anlaþmasýnýn Fesih Edilmesi
Distribütör Tarafýndan Fesih
Þirket Tarafýndan Fesih
Bonus Primi Satýn Alma Yasaðý
11. Çeþitli Hükümler
Ýnternet Kurallarý
Hatalar Yada Sorunlar
Gizliliði Koruma ve Açýklama Yapmama Sözleþmesi
Kýsýtlayýcý ek Anlaþmalar
Süre/Dönem
Reklamcýlýk ve Promosyon (Tanýtým) Kurallarý
12. Reklam ilkeleri
Genel Tavsiye
Yeni Distribütör Yapýlmasý
Perakende Ürünler
Saðlam Fikir Sokak No:1, 34394 Þiþli-Esentepe Ýstanbul/Türkiye
adresindedir.
FL ürünlerini, tüketicilere satýþ yapmak ve teslim etmek üzere baðýmsýz
Bütün distribütörlerin, Baþvuru Formlarýný doldurmalarý üzerine, bir
örneði yeni distribütörlere verilecek olan bu el kitabýnda belirtilmiþ
bulunan Þirket Ýlkelerini bilmesi gerekmektedir.
FL þirketinin temel unsuru pazarlama Planýdýr ve bu planla distribütörler,
kendi aylýk satýþlarý ve kendi sponsorluklarý altýndaki grup veya gruplar
tarafýndan yapýlan satýþlar için prim almaktadýrlar.
Ürünlerin, KDV hariç toptan satýþ deðerleri ile doðrudan orantýlý bir "kredi
puaný" (KP) bulunmaktadýr. Bir Kredi puan karþýlýðý 160 Euro dur.
(1 KP = 160 € KDV hariç) Basýlý malzemelerin KP deðeri yoktur.
Þirket Ýlkeleri El Kitabýnda "Distribütör", bir Distribütör Müracaat Formu
Aktif bir Distribütör, ay boyunca kendi ülkesindeki kiþisel satýþlarýndan 4
veya daha fazla KP kazanmýþ olan bir distribütör olarak tanýmlanmakta
olup, kazandýðý bu KP’lerden en az 1 tanesinin kendi kiþisel hesabýndan
alýnmasý gerekir. Aktiflik, bir distribütörün her ay saðlamasý gereken bir
statüdür. Bir distribütörün çoðunlukla ikamet ettiði ülke “Kendi Ülkesi”
olarak anýlýr. Müdürlerin diðer bütün FLP ülkelerinden istisna edilerek,
grup ve liderlik primi almak için hak kazanmalarý gereken yer bu ülkedir.
Ülkesini deðiþtirme kararý veren bir distribütörün eski ülkesini bu konudan
haberdar etmesi ve böylece Yeni Ülke adresinin geçerlilik kazanmasý gerekir.
veya üzerinde olan kiþidir. Distribütörlük, müracaat formunun FL tarafýndan
tam olarak iþleme konulmasý ile tanýnmaktadýr.
Distribütörlerin tayin edilmesi ile ilgili bütün kurallar, Þirketin Distribütör
Müracaat Formunda ve bu formda belirtilen diðer Þirket ilkelerinde belirtilmiþtir.
Distribütörlerin Þirket Ýlkelerini bilmesi gerekmektedir.
Distribütör, “Müracaat Formunu” Ýmzalamasýndan sonra takip eden 14 gün içinde
sözleþmesini iptal etmek hakkýna sahiptir. (Distribütör anlaþmasýnýn 10. Maddesine
bakýnýz.) Daha sonra yeniden katýlmayý istemeleri halinde, 2 yýl sonra orjinal
sponsorun sponsorluðu altýnda ve FL’in onayý ile baþlayabilir veya yeni bir
sponsor altýnda çalýþabilirler.
Müracaat Formu distribütör tarafýndan imzalandýktan ve alýnan form FLP
tarafýndan onaylandýktan sonra bir distribütör, 7 gün içinde asgari 100 Euro
(KDV dahil) TC Merkez Bankasý efektif Satýþ Kuru karþýlýðýnýn tutarýnda mal
alýmý yapacak olup bu alým yapýldýðýnda anlaþma yürürlüðe girecektir.
Anlaþmanýn yürürlüðe girmesini takip eden ilk 7 gün içinde ise distribütör
Þirketten 4 KP üzerinde ürün ve / veya basýlý malzeme satýn alamaz. BU
KESÝN BÝR KURALDIR.
Birbirini takip eden herhangi 2 ay boyunca 2 KP tutarýnda ürün alan
distribütörler, Þirket Pazarlama Planý uyarýnca Süpervizör Yardýmcýsý
düzeyine yükselirler. Yeni bir distribütör Süpervizör Yardýmcýsý düzeyine
ulaþana dek prim kazanamaz.
Ayrýca, yeni bir distribütör; Süpervizör Yardýmcýsý düzeyine gelinceye kadar,
sipariþlerinin KP deðerleri ve YDF kârýný (Yeni Distribütör Fiyatý) sponsora
akredite edilecektir. Böylece bir sponsor, kendisi tarafýndan sponsorluðu yapýlan
yeni distribütörler tarafýndan satýn alýnan ilk 2 KP’ný, satýn almanýn gerçekleþtiði
ay içindeki kendi aktiflik kalifikasyonu için kullanacaktýr. Bu sipariþlerin kiþisel
primi sponsorun Pazarlama Planýndaki düzeyine göre belirlenen oran üzerinden
sponsora ödenecektir. Bu sipariþler ile ilgili grup primi, Pazarlama Planý
kurallarýna uygun olarak, tüm üst seviye grup üyelerine ödenecektir.
Sponsorluk yapan bir distribütör, doðrudan sponsorluðunu yapmakta olduðu
distribütörlerden ne kadar KP kazanýrsa kazansýn, kendi aktiflik kalifîkasyonu
için kendi kiþisel hesabýndan ayda en az bir (1) KP'lýk ürün almasý gerekmektedir.
Bir distribütörün, sona ermedikçe ve yeniden sponsorluðu yapýlmadýkça, bir kez
elde ettikten sonra ayný düzeyde kalmasý için baþka bir þart bulunmamaktadýr.
Distribütörler kariyerlerini tamamladýklarý takvim ayýný takip eden ilk Eðitim
Töreninde (Success Day) yeni seviyelerine ait rozeti teslim alýrlar. Yeni kazanýlan
seviyenin rozetleri sadece Success Day Eðitim Günlerinde törenle takýlýr. (Genel
Müdürlüðün takdirinde olmak üzere çeþitli istisnalar tanýnabilir.)
Distribütör, yükselmenin meydana geldiði son iki ay içinde aktif bir distribütör
ise ve aþaðýdaki kriterlerden en az birini yerine getirmiþ ise Müdür olarak
tanýnacak ve kendisine Müdür rozeti verilecektir:
ayýn 15’inde ödenecektir.
Pazarlama Planýnda Müdür düzeyine yükselmiþ bulunan distribütörlerin,
FL Müdür kurallarýný, þirket ilkelerini çok iyi bilmeleri, hüküm ve þartlarýna
uygun hareket etmeleri gerekmektedir.
PAZARLAMA PLANI (MARKETING PLAN)
Pazarlama Planý aþaðýda þekillendirilmiþtir.
Manager
Assistant Manager
Supervisor
Assistant Supervisor
(Kiþisel olarak sponsorluðu yapýlan distribütörlerinkiler de dahil olmak üzere.)
Bütün kiþisel sipariþler üzerinden %5 Ýþ Hacmi Primi kazanacaktýr.
(Kiþisel olarak sponsorluðu yapýlan distribütörlerinkiler de dahil olmak üzere.)
Bütün kiþisel sipariþler üzerinden %8 Ýþ Hacmi Primi, kiþisel olarak sponsorluðu
yapýlan Süpervizör Yardýmcýlarýndan ve bunlarýn grup sipariþleri üzerinden %3
Ýþ Hacmi Primi kazanacaktýr.
(Kiþisel olarak sponsorluðu yapýlan distribütörlerinkiler de dahil olmak üzere.)
Bütün kiþisel sipariþler üzerinden %13 Ýþ Hacmi Primi, kiþisel olarak sponsorluðu
yapýlan Süpervizörden ve bunlarýn grup sipariþleri üzerinden %5 Ýþ Hacmi Primi,
kiþisel olarak sponsorluðu yapýlan Süpervizör Yardýmcýlarýndan ve bunlarýn grup
sipariþleri üzerinden %8 Ýþ Hacmi Primi kazanacaktýr.
(Kiþisel olarak sponsorluðu yapýlan distribütörlerinkiler de dahil olmak üzere.)
Bütün kiþisel sipariþler üzerinden %18 Ýþ Hacmi Primi, kiþisel olarak sponsorluðu
yapýlan Müdür Yardýmcýlarýndan ve bunlarýn grup sipariþleri üzerinden %5 Ýþ
Hacmi Primi, kiþisel olarak sponsorluðu yapýlan Süpervizörden ve bunlarýn grup
sipariþleri üzerinden %10 Ýþ Hacmi Primi, kiþisel olarak sponsorluðu yapýlan
Süpervizör Yardýmcýlarýndan ve bunlarýn grup sipariþleri üzerinden %13 Ýþ
Hacmi Primi kazanacaktýr.
Sponsorluðunu yapmakta olduðu gruplarýndan iþ hacmi veya diðer
primleri kazanabilmesi için distribütörün o ay içinde aktif olmasý
gerekmektedir.
KP’larýna ilave edilir.
Distribütörler kendi kiþisel KP'larýnýn ve diðer kalifikasyon KP'larýnýn
takibinden sorumludurlar. Bir distribütörün, Pazarlama Planý, Liderlik Primi,
Kazanýlmýþ Teþvik Programý, Kar Paylaþýmý ve diðer teþvikleri içeren
Pazarlama Planýna uygun olarak gerekli KP'larýný toplayamamasý sebebiyle
FL herhangi bir sorumluluk taþýmaz.
Kazanýlamayan prim, aktif durumda olma gereðini karþýlayan üst düzeydeki
bir sonraki distribütöre ödenecektir. Þirketin bu distribütörün primini, alt
düzeye doðru daðýtmasý mümkün deðildir.
Prim ödemeleri, ürün satýn alýnmasýný takip eden ayýn 15’inde Türkiye’de
ki distribütörlerin banka hesaplarýna havale yolu ile yurt dýþýndaki
distribütörlere çekle ödeme yapýlýr. Örnek olarak; Ocak ayý satýþlarý için
olan ödemeler 15 Þubat tarihinde yapýlmaktadýr. O ayýn 15. gününün
Cumartesi gününe gelmesi halinde ödemeler Cuma günü (14’ünde)
yapýlmaktadýr. O ayýn 15. gününün Pazar gününe gelmesi halinde ise
ödemeler Pazartesi günü (16’sýnda) yapýlmaktadýr.
4.23.1 Distribütörler baþkalarýnýn sponsorluðunu yapmaya ve bunlarý Müdürlük düzeyine
getirmeye devam ederler. Bir Müdür, 2 adet (yerli veya yabancý) ilk - nesil Tanýnmýþ
Müdürün sponsorluðunu yapýp, bu düzeye getirdiðinde artýk (Senior Manager) Üst
Müdür düzeyine yükselir ve Þirket toplantýsýnda (Success Day’de) ödül olarak iki
taþlý Müdür rozeti verilir.
4.23.2 Üst Müdürlük (Senior Manager) seviyesinden baþlayarak Diamond Centurion
Manager olma yolunda ilerlemek isteyen bir Müdür, bütün ülkelerde
sponsorluðunu yaptýðý 1.Nesil Tanýnmýþ Müdürleri birleþtirebilir. Ancak, bu
1. Nesil Müdürlerden ayný kiþiyi yalnýzca bir kez kullanabilir.
4.24 Bir Müdür, 5 adet (yerli veya yabancý) ilk - nesil Tanýnmýþ Müdürün sponsorluðunu
yapýp bu düzeye getirdiðinde artýk Soaring Manager düzeyine yükselir ve Þirket
toplantýsýnda (Success Day’de) ödül olarak 4 taþlý Müdür rozeti verilir.
Ekibinde 5 adet 1. nesil aktif tanýnmýþ müdür olan Soaring Manager’in kazanýlmýþ
teþvik programýna katýlma hakký kazanabilmesi için elde etmesi gereken KP
toplamýnda 1. Düzey teþvik programý için 40 KP, 2. Düzey teþvik programý
için 50 KP, 3. Düzey teþvik programý içinde 60 KP düþülecektir.
4.25 Bir Müdür, 9 adet (yerli veya yabancý) ilk - nesil Tanýnmýþ Müdürün sponsorluðunu
yapýp bu düzeye getirdiðinde artýk Sapphire Manager düzeyine yükselir ve ödül
olarak, Þirket toplantýsýnda (Success Day’de), 4 adet safir taþla süslü bir altýn
rozet verilir. Bir Sapphire Manager, 9 adet yerli ilk - nesil Tanýnmýþ Müdüre
sahip olduðunda bütün masraflarý ödenmiþ þekilde, Þirket tarafýndan belirlenecek
olan Türkiye’de bulunan bir tatil beldesinde 4 gün 3 gecelik bir tatil seyahati
ile ödüllendirilir.
4.26 Bir Müdür, 17 adet (yerli veya yabancý) ilk - nesil Tanýnmýþ Müdürün
sponsorluðunu yapýp bu düzeye getirdiðinde Diamond Sapphire Manager
düzeyine yükselir ve ödül olarak kendisine, Þirket toplantýsýnda (Success
Day’de), 2 elmas ve 2 safir taþla süslü bir altýn rozet verilir. Ayrýca kendisine
özel olarak dizayn edilmiþ bir heykel hediye edilir.
Bir Diamond Sapphire Manager 17 adet yerli ilk - nesil Tanýnmýþ Müdüre sahip
olduðunda bütün masraflarý ödenmiþ þekilde, Þirketin tayin ettiði Avrupa'da
bulunan bir tatil köyünde 5 gün 4 gecelik bir tatil seyahati ile ödüllendirilir.
4.27 Bir Müdür, 25 adet (yerli veya yabancý) ilk - nesil Tanýnmýþ Müdürün sponsorluðunu
yapýp bu düzeye getirdiðinde artýk Diamond Manager düzeyine yükselir ve Þirket
toplantýsýnda (Success Day’de) ödül olarak, üzerinde özenle tasarlanmýþ bir elmas
bulunan Müdür rozeti verilir. Bir Diamond Manager, 25 adet yerli ilk - nesil
Tanýnmýþ Müdüre sahip olduðunda kendisine ayrýca þu ayrýcalýklar tanýnýr:
* 25 adet ilk-nesil Tanýnmýþ Müdürün aktif olmasý þartý ile prim alabilmek için
aylýk minimum satýn almanýn artýk gerekmemesi.
* 25 adet ilk-nesil Tanýnmýþ Müdürün aktif olmasý þartý ile kazanýlan teþvikler
için artýk kredi iþ hacminin gerekmemesi.
* Þirket tarafýndan bütün masraflarý ödenmiþ þekilde 1 hafta World Rally seyahatine
katýlma hakkýný elde edecektir.
4.28 Bir Müdür, 50 adet (yerli veya yabancý) ilk - nesil Tanýnmýþ Müdürün sponsorluðunu
yapýp bu düzeye getirdiðinde artýk Double Diamond Manager düzeyine yükselir
ve Þirket toplantýsýnda (Success Day’de) ödül olarak üzerinde 2 adet büyük elmas
bulunan özel olarak düzenlenmiþ bir Müdür rozeti verilir. Bir Double Diamond
Manager, 50 adet yerli ilk - nesil Tanýnmýþ Müdüre sahip olduðunda bütün
masraflarý ödenmiþ þekilde, Þirket tarafýndan belirlenecek Güney Afrika tatil
beldesinde 10 Gün 9 Gece Seyahat ödülü ve özel elmas taþlý bir kalem hediye
edilir.
4.29 Bir Müdür, 75 adet (yerli veya yabancý) ilk-nesil Tanýnmýþ Müdürün sponsorluðunu
yapýp bu düzeye getirdiðinde artýk Triple Diamond Manager düzeyine yükselir
ve Þirket toplantýsýnda (Success Day’de) ödül olarak üzerinde üç adet büyük
elmas bulunan özel olarak düzenlenmiþ bir Müdür rozeti verilir. Triple Diamond
Manager, 75 adet yerli ilk-nesil Tanýnmýþ Müdüre sahip olduðunda kendisine,
bütün masraflarý ödenmiþ þekilde, 14 Gün 13 Gecelik bir Dünya Seyahat ödülü,
özel olarak yapýlmýþ bir saat ve FLP’nin seçeceði özel yapým bir bronz heykel
hediye edilir.
4.30 Bir müdür 100 adet (yerli veya yabancý) ilk-nesil Tanýnmýþ Müdürün sponsorluðunu
yapýp bu düzeye getirdiðinde artýk Diamond Centurion Manager seviyesine
yükselir. Þirket toplantýsýnda (Success Day’de) ödül olarak üzerinde 4 adet büyük
elmas taþýyan özel olarak tasarlanmýþ altýn bir rozet hediye edilir.
MÝRAS MÜDÜRLER
4.31 Bir Müdürlük sona erdiðinde, sponsorluðunu yaptýðý alt düzey grubu doðrudan,
görevi sona eren Müdürün sponsorunun altýna geçer ve kendi mevcut kuruluþ
þemasýný muhafaza eder.
4.32 Görevi sona eren Müdürün, sponsorluðunu yaptýðý grubun içinde ilk - nesil Müdürü
bulunmasý halinde, sponsorluðu yapýlan bu Müdürler, yeni tayin edildikleri
sponsorun ilk neslinde "Miras Müdürler" olarak sýnýflandýrýlýrlar.
4.33 Alt düzey grubu devir almýþ bulunan sponsor, "Miras Müdürlerden" bir tanesini,
"Sponsorluðu Yapýlan Müdür" düzeyine gelmesi için seçer. Bu kiþi, ilk-nesil
Müdürlerinin sona ermesi sebebiyle yitirmiþ olduklarý "Sponsorluðu Yapýlan
Müdür" yerine hizmet verir.
4.34 Kalan diðer Miras Müdürler, Müdüre veya onun üst düzeyine ödenen iþ hacmi
primlerini veya Liderlik Primlerini etkilemezler. Bunlarýn aktiviteleri Gem Bonus
için kalifiye olmada veya Kazanýlmýþ Teþvik Programý için prim indiriminde
hesaba katýlmaz. Miras Müdürler Üst Müdür düzeyi için hesaba katýlmazlar.
4.35 Kendi yeni sponsorlarý altýnda Sponsorluðu Yapýlan Müdür derecesini kazanmak
için, kalan Miras Müdürlerin, bir veya birbirini takip eden iki ay içinde 120 KP
kazanmalarý gerekmektedir ve gerekli olan 120 KP için sadece kiþisel ve
Müdür düzeyinde olmayan iþler hesaba katýlýr.
LÝDERLÝK PRÝMÝ
4.36 Bir distribütör Tanýnmýþ Müdür pozisyonuna geldikten sonra, artýk
kendi alt düzeyindekiler ile bunlarýn Tanýnmýþ Müdür seviyesine
gelmesini saðlamak üzere yardým etmek için çalýþacaktýr.
4.37 Kendi altýnda Tanýnmýþ Müdürler bulunan bir Tanýnmýþ Müdüre bir Liderlik
Primi ödenecektir:
KP
1. Nesil
2. Nesil
3. Nesil
Manager
120
%6
%3
%2
* Bütün birinci nesil Müdürler ve bunlarýn grup sipariþleri için % 6 Prim.
* Bütün ikinci nesil Müdürler ve bunlarýn grup sipariþleri için % 3 Prim.
* Bütün üçüncü nesil Müdürler ve bunlarýn grup sipariþleri için % 2 Prim.
4.38 Müdürlere ayrýca, kendi alt Müdürlerinin akredite satýþlarý üzerinden,
aþaðýdaki þekilde Kredi Puaný verilmektedir:
* Birinci nesil Müdürler ve bunlarýn gruplarýnýn toplam kredi puanlarýnýn % 40'ý.
* Ýkinci nesil Müdürler ve bunlarýn gruplarýnýn toplam kredi puanlarýnýn %20'si.
* Üçüncü nesil Müdürler ve bunlarýn gruplarýnýn toplam kredi puanlarýnýn % 10'u.
4.39 Tanýnmýþ Aktif Müdürler, kiþisel ve Müdür - dýþý iþlerinden aylýk 12 KP
aldýklarý takdirde kendi liderlik primlerini tahsil
Süpervizör
edebilirler. (Þekil a)
Siz
4 KP
Müdür
Süpervizör
Yardýmcýsý
Müdür
Yardýmcýsý
Þekil (a)
4.40 Aylýk olarak gerekli olan 12 KP'nýn 8 KP'na düþürülebilmesi için, bir Aktif
Tanýnmýþ Müdürün, her birinde bir önceki ay için
Süpervizör
olan Prim Özetlerinde en az 25 kredi puaný
bulunan Aktif Tanýnmýþ Müdürü olan iki ayrý
Müdür
25 KP
alt gruba ihtiyacý vardýr. (Þekil b)
Süpervizör
Siz
4 KP
Müdür
25 KP
Yardýmcýsý
Müdür
Yardýmcýsý
Þekil (b)
4.41 Aylýk olarak gerekli olan 12 KP veya 8 KP'nýn 4 KP'na düþürülebilmesi
için, bir Aktif Tanýnmýþ Müdürün, her birinde bir
Süpervizör
önceki ay için olan Prim Özetlerinde en az 25 KP
Müdür
bulunan Aktif Tanýnmýþ Müdürü olan 3 ayrý alt gruba
25 KP
ihtiyacý vardýr. (Þekil c)
Süpervizör
Siz
Müdür
25 KP
4 KP
Müdür
25 KP
Yardýmcýsý
Müdür
Yardýmcýsý
Þekil (c)
4.42 Alt düzeyde olan (Örnek: Yalnýzca ilk-nesil olan deðil) ve bir önceki ay
Prim Özetinde aylýk olarak en az 25 KP bulunan Aktif Tanýnmýþ Müdür,
herhangi bir üst düzey Müdürün 8 KP veya 4 KP'nýn indirilmesinde hesaba
katýlacaktýr. Alt düzey Aktif Tanýnmýþ Müdürün 25 KP kendi þahsi veya
Müdürlük - dýþý iþlerinden ve / veya kendi alt gruplarýnýn % 40, % 20,
% 10'undan oluþabilecektir.
4.43 Birbirini takip eden 3 ay veya daha uzun ay boyunca kendi aktifliklerini
yapmayan Tanýnmýþ Müdürler Liderlik Primi alamayacaklardýr. Yeniden
Liderlik Primi almaya hak kazanmak için, aktif duruma gelmeleri ve
birbirini takip eden 3 ay boyunca en az 12 kiþisel veya Müdür - dýþý
satýþ puanýna sahip olmalarý gerekmektedir.
GEM BONUS
4.44 Aktif Üst Müdürlere Gem Bonus adýnda ek bir prim ödemesi yapýlmaktadýr.
(Elmas Müdürler ve Çift Elmas Müdürler için, 25 adet aktif ilk - nesil
Tanýnmýþ Müdüre sahip olmalarý halinde, minimum satýn alma gereði
uygulanmamaktadýr.)
4.45 Bir ay boyunca 9 veya daha fazla aktif, yerli ilk - nesil Sponsorluðu
Yapýlan Müdüre sahip olan Üst Müdürlere bütün 1., 2. ve 3. Nesil Müdürleri
ve bunlarýn o ay için olan grup akredite satýþlarý üzerinden ek %1 ödenecektir.
Böylece Liderlik Primleri sýrasýyla %7, %4 ve %3 olmaktadýr.
(Önemli: Sponsorluðu Yapýlan Miras veya Tanýnmamýþ Müdürler, Gem
Bonus'a dahil deðildir.)
4.46 Bir ay boyunca 17 veya daha fazla aktif, yerli ilk - nesil Sponsorluðu
Yapýlan Müdüre sahip olan Üst Müdürlere bütün 1., 2. ve 3. Nesil Müdürleri
ve bunlarýn o ay için olan gýup akredite satýþlarý üzerinden ek %2 ödenecektir.
Böylece Liderlik Primleri sýrasýyla %8, %5 ve %4 olmaktadýr.
4.47 Bir ay boyunca 25 veya daha fazla aktif, yerli ilk - nesil Sponsorluðu
Yapýlan Müdüre sahip olan Üst Müdürlere bütün 1., 2. ve 3. Nesil Müdürleri
ve bunlarýn o ay için olan grup akredite satýþlarý üzerinden ek %3 ödenecektir.
Böylece Liderlik Primleri sýrasýyla %9, %6 ve %5 olmaktadýr.
GEM BONUS
Sapphire Manager
Diamond-Sapphire
Diamond-Manager
Kalifikasyon
9 Aktif
1.Hat Tanýnmýþ Müd.
17 Aktif
1.Hat Tanýnmýþ Müd.
25 Aktif
1.Hat Tanýnmýþ Müd
1.Nesil
2.Nesil
3.Nesil
%7
%4
%3
%8
%5
%4
%9
%6
%5
Yüzdeler Liderlik Primlerini içerir.
(Önemli: Sponsorluðu Yapýlan Miras veya Tanýnmamýþ Müdürler, Gem
Bonus'a dahil deðildir.)
4.48 Uluslararasý Sponsorluk ile baðlantýlý olarak Gem Bonus, o ülkede
bulunan Müdürlerin faaliyetlerine baðlý olarak, her bir ülke tarafýndan
ödenmektedir. Bu nedenle, herhangi bir ülkeden bir Gem Bonus'a hak
kazanmak için, hak kazanacaðýnýz ay içinde o ülkede yerleþik gerekli
miktarda aktif ilk - nesil Müdürlere sahip olmanýz gerekmektedir.
KAR PAYLAÞIMI TEÞVÝK PROGRAMI
4.49 Kar Paylaþýmý, Þirketin mali yýlý üzerinden iþlemekte olan (Türkiye'de
Ocak-Aralýk) on iki aylýk bir teþvik programýdýr. Bu teþvik programýnýn üç
sýnýfý veya "düzeyi" bulunmaktadýr.
4.50 Program aþaðýdaki þartlarý karþýlamakta olan bütün Tanýnmýþ Müdürlere
açýktýr:
* 01 Ocak - 31 Aralýk tarihleri arasýnda her ay 4 aktiftik þartýný tamamlamalý
ve Tanýnmýþ Müdür durumuna geldikten sonra her ay Liderlik Aktifliklerini
yerine getirmeleri gerekmektedir. ("Liderlik Primi" baþlýklý bölüme bakýnýz).
* Kazanýlmýþ Teþvik Programýný elde etmiþ olmalýdýr. (Araba planý)
* Satýn alýnmýþ ürünlerin %75'ini kullanmadan yeni sipariþ verilmemelidir.
* Haftalýk fýrsat toplantýlarýna, Ýþ Brifinglerine, Success Day toplantýlarýna,
Türkiye Rallisine ve Þirket tarafýndan sponsorluðu yapýlan bütün faaliyetlere
katýlmalýdýrlar.
* FLP iþinizi, Þirket Ýlkelerine ve Çok Katlý Pazarlama kurallarýna uygun olarak
geliþtiriniz.
* Aþaðýda açýklanan müdür-dýþý koþullarý dýþýndaki tümkoþullarýn, hak
kazandýðýnýz ülkede saðlanmasý gerekir.
4.51 Kar Paylaþýmý Teþvik programýnýn kabulü, Þirket Yönetim Kurulu onayý
ile verilir.
Kar Paylaþýmý Müdür 1.Düzey (KPM) Ýçin Diðer Gerekler
4.52 Tanýnmýþ Müdür olduktan sonra toplam 700 kiþisel ve müdür-dýþý Kredi
Puanlýk iþ hacmine ulaþmalýsýnýz. Teþvik Dönemi süresince, minimum 150
Kredi Puanlýk kýsmýn, sponsorluðunu yeni yaptýðýnýz üyelerden oluþmasý
gerekmektedir. Yeniden sponsorluðu yapýlan distribütörler 150 KP
koþulunda geçerli sayýlmayacaktýr. Bir ya da daha fazla alt hat ile çalýþýnýz ve
en az bir Tanýnmýþ Müdürün, Tanýnmýþ Müdür olduktan sonraki teþvik
dönemi içinde 600 ya da daha fazla KP üretmesine yardýmcý olunuz. Bu,
mevcut bir Müdür olabileceði gibi Teþvik dönemi içinde Müdürlüðe
yeni hak kazanmýþ biri de olabilir. Bunlarýn KP'leri prim havuzunda
sizin KP’lerinize eklenmeyecektir.
(Not: Müdürünüzün, yalnýzca 4 KP alarak hak kazandýðý aylar için kazandýðý
KP’ler bu koþullar için geçerli sayýlacaktýr.)
* Hak kazandýðýnýz ülke dýþýnda saðladýðýnýz “yeni” KP’ler prim havuzu
oluþumundaki KP’lere ilave edilmemektedir.
*Geri kalan bireysel ve müdür-dýþý KP’lerinizin tamamý, hak kazandýðýnýz ülkede
saðlanmýþ olmalýdýr.
1. Düzey Prim Ödemelerinin Hesaplanmasý
4.53 Bir prim havuzu oluþturulacak ve toplanan primin yarýsý (%50) teþvikin bu
seviyesinde bulunanlara ödenecektir. Hesaplanan tutar, hak kazanan bütün
KPM’lerin, KP’lerinin ana toplamýna bölünecek ve böylece her bir KP'nin
parasal deðeri bulunacaktýr. Bu parasal deðer de, her bir KPM'nin toplam
KP sayýsý ile çarpýlarak teþvik prim tutarlarý hesap edilecektir.
4.54 a. Eðer Kar Paylaþým Müdürü olarak, altýnýzdaki deðiþik hatlardan bir veya
daha fazla Müdür yetiþtirdiyseniz, bunlarýn KP'leri de prim havuzu
oluþumunda sizin KP’lerinize eklenecektir.
b. Havuzun her bölümünde toplanan primden pay almaya hak kazanmýþ
KPM’lerin toplamý o bölümde toplanmýþ olan prim tutarýna (diðer ülkelerde
saðlanan “yeni” KP’ler bu hesaplamaya dahil edilmez) bölünerek her bir KP’nin
parasal deðeri bulunur ve her bir KPM’nin saðladýðý KP sayýsý ile çarpýlarak
teþvik prim tutarý saptanmýþ olur.
Kar Paylaþýmý Müdür 2. Düzey (KP3M) Ýçin Diðer Gerekler
4.55 Tanýnmýþ Müdür olduktan sonra toplam 600 kiþisel ve müdür-dýþý Kredi
Puanlýk iþ hacmine ulaþmalýsýnýz. Teþvik Dönemi süresince, minimum 100
Kredi Puanlýk payýn, sponsorluðunu yeni yaptýðýnýz üyelerden oluþmasý
gerekmektedir. Yeniden sponsorluðunu yaptýðýnýz distribütörler 100
KP koþulu için geçerli sayýlmayacaktýr. 3 ya da daha fazla alt hattýnýzla birlikte
çalýþýnýz ve en az 3 deðiþik alt hattýnýzdan bir Tanýnmýþ Müdürü, Kar
Paylaþýmý Müdürü (KPM) olarak çýkarýnýz. Bu Müdürler, mevcut Müdürler
olabileceði gibi, teþvik dönemi içinde yeni hak kazanmýþ Müdür de
olabilirler. Bunlarýn KP'leri prim havuzunda sizin KP’lerinize eklenecektir.
Ek olarak, KPM 1.seviyesinin prim havuzundaki eþit olarak bölünmüþ
paylardan da prim alacaksýnýz.
* Hak kazandýðýnýz ülke dýþýnda saðladýðýnýz “yeni” KP’ler prim havuzu
oluþumundaki KP’lere ilave edilmeyecektir.
*Geri kalan bireysel ve müdür-dýþý KP’lerinizin tamamý, hak kazandýðýnýz
ülkede saðlanmýþ olmalýdýr.
2. Düzey Prim Ödemelerinin Hesaplanmasý
4.56 a. Oluþturulan prim havuzunda toplanan primin üçte biri (%33.335) teþvikin bu
seviyesinde bulunanlara ödenecektir. Bulunan tutar, hak kazanan bütün
2. seviye KPM’lerin, KP’lerinin ana toplamýna bölünecek ve böylece her
bir KP'nin parasal deðeri bulunacaktýr. Bu parasal deðer de, her bir 2.
seviye KPM'nin toplam KP sayýsý ile çarpýlarak teþvik prim tutarlarý
hesap edilecektir.
b. Havuzun her bölümünde toplanan primden pay almaya hak kazanmýþ
KPM’ lerin toplamý o bölümde toplanmýþ olan prim tutarýna (diðer ülkelerde
saðlanan “yeni” KP’ler bu hesaplamaya dahil edilmez) bölünerek her bir
KP’nin parasal deðeri bulunur ve her bir KPM’nin saðladýðý KP sayýsý ile
çarpýlarak teþvik prim tutarý saptanmýþ olur.
Kar Paylaþýmý Müdür 3. Düzey (KP6M) Ýçin Diðer Gerekler
4.57 Tanýnmýþ Müdür olduktan sonra toplam 500 kiþisel ve müdür-dýþý Kredi
Puanlýk iþ hacmine ulaþmalýsýnýz. Teþvik Dönemi süresince, minimum
100 Kredi Puanlýk kýsmýn, sponsorluðunu yeni yaptýðýnýz üyelerden
oluþmasý gerekmektedir. Yeniden sponsorluðunu yaptýðýnýz distribütörler
için 100 KP koþulu geçerli sayýlmayacaktýr. 6 ya da daha fazla alt hattýnýzla
birlikte çalýþýnýz ve en az 6 deðiþik alt hattýnýzdan bir Tanýnmýþ Müdürü,
Kar Paylaþýmý Müdürü (KPM) olarak çýkarýnýz. Bu Müdürler, mevcut
Müdürler olabileceði gibi, teþvik dönemi içinde yeni hak kazanmýþ Müdür
de olabilirler. Bunlarýn KP'leri prim havuzunda sizin KP’lerinize
eklenecektir. Ek olarak, KPM 1. ve 2. seviyelerinin prim havuzundaki eþit
olarak bölünmüþ paylardan da prim alacaksýnýz.
* Hak kazandýðýnýz ülke dýþýnda saðladýðýnýz “yeni” KP’ler prim havuzu
oluþumundaki KP’lere ilave edilmeyecektir.
*Geri kalan bireysel ve müdür-dýþý KP’lerinizin tamamý, hak kazandýðýnýz
ülkede saðlanmýþ olmalýdýr.
3. Düzey Prim Ödemelerinin Hesaplanmasý
4.58 a. Oluþturulan prim havuzunda toplanan primin altýda biri (%16.665) teþvikin
bu seviyesinde bulunanlara ödenecektir. Bulunan tutar, hak kazanan bütün
3. seviye KPM’lerin, KP’lerinin ana toplamýna bölünecek ve böylece her bir
KP'nin parasal deðeri bulunacaktýr. Bu parasal deðer de, her bir 3. seviye KPM'nin
toplam KP sayýsý ile çarpýlarak teþvik prim tutarlarý hesap edilecektir.
b. Havuzun her bölümünde toplanan primden pay almaya hak kazanmýþ KPM’lerin
toplamý o bölümde toplanmýþ olan prim tutarýna (diðer ülkelerde saðlanan “yeni” KP’ler
bu hesaplamaya dahil edilmez) bölünerek her bir KP’nin parasal deðeri bulunur ve her
bir KPM’nin saðladýðý KP sayýsý ile çarpýlarak teþvik prim tutarý saptanmýþ olur.
YENÝ DÜZENLEME
1- Distribütör, farklý ülkelerden yeni Non-Manager kredi puanlarýný birleþtiriyorsa, bu
Kredi Puanlarý Kar Paylaþýmý gereksinimleri olan (700, 600, 500) toplam Non-Manager
Kredi Puaný için yalnýz bir ülkede kabul edilir. Kalifiye olmak istediði diðer ülkelerde
de ayrýca yeni Non-Manager KP’lerini yapmasý gerekmektedir. Örneðin, eðer distribütör
Dünya genelinde toplam 200 yeni Non-Manager Kredi Puaný yapmýþ ve bu puanlar
içinden 150’sini birinci ülkede hak kazaným için kullandýysa, bu 150 KP’yi ikinci ülkede
toplam yeni Non-Manager Kredi Puan gereksinimlerinde kullanamazlar. Bununla
birlikte yukarýda bahsedilen 50 yeni Non-Manager Kredi Puaný ikinci ülkede toplam
Non-Manager Kredi Puan gereksinimlerinde kullanabilirler.
2- Liderlik Primini (þirket Ýlkelerinin 4.43 maddesine bkz.) almak için yeniden hak
kazanan Müdürlerin, Kredi Puanlarý yeniden hak kazanýlan aydan itibaren yani, 3 ayý
tamamlandýktan sonra ancak Kar Paylaþýmý için sayýlabilir. Örneðin, eðer bir Müdür,
Liderlik Primi almak için Aralýk, Ocak ve Þubat aylarý boyunca yeniden hak kazaným
saðlýyorsa, Kar Paylaþýmý için Kredi Puanlarý aktif olarak 1 Mart’tan itibaren sayýlmaya
baþlar. Bununla birlikte, o aylar boyunca Müdür, aktif olarak ve Liderlik Primini
kazanmýþ olarak sayýlýr ve bu sebepten dolayý Kar Paylaþýmý’na katýlma izni verilir.
3- Kar Paylaþýmý teþviði için birden fazla ülkede hak kazanan distribütörler, yeni NonManager Kredi Puanlarý sayýmýnda ülke olarak tercihlerini birinci sýra, ikinci sýra,
üçüncü sýra v.b. belirtmek zorunda ve ilgili Ülke Genel Müdürlüklerine yazýlý olarak
bilgi vermelidir.
KAZANILMIÞ TEÞVÝK PROGRAMI
4.59 Bütün Tanýnmýþ Müdürler, Kazanýlmýþ Teþvik Programýna katýlmak hakkýna sahiptirler.
4.60 Kazanýlmýþ Teþvik Programý distribütör tarafýndan kendi adýna bir mal, örneðin:
Otomobil, Ev, Tekne vb. satýn alýnmasý veya kiralanmasý için kullanýlacaktýr.
4.61 Teþviðin 3 düzeyi bulunmaktadýr:
* 1. Düzey: Þirket en fazla 36 ay için, aylýk olarak en fazla 400 ABD Dolarý ödeyecektir.
* 2. Düzey: Þirket en fazla 36 ay için, aylýk olarak en fazla 600 ABD Dolarý ödeyecektir.
* 3. Düzey: Þirket en fazla 36 ay için, aylýk olarak en fazla 800 ABD Dolarý ödeyecektir.
4.62 Hak kazanýlabilmesi için gereken performans birbirini takip eden 3 takvim ayý üzerinden
ölçülecektir.
4.63 Programýn çeþitli düzeyleri için hak kazanabilme performanslarý aþaðýda gösterilmiþtir.
Kazanýlmýþ Teþvik Programý
1. Düzey
2. Düzey
3. Düzey
1. Ay KP Þartý
50
75
100
2. Ay KP Þartý
100
150
200
3. Ay KP Þartý
150
225
300
4.64 Hak kazandýktan sonra 3. ay iþ hacminin devam ettirilmesi gerekmektedir. Bir distribütörün
grubunun KP deðerinin herhangi bir ay içinde gerekli olan düzeyin altýna inmesi halinde,
aylýk Kazanýlmýþ Teþvik Primi, distribütörün grup iþ hacmi için KP baþýna 2,66 ABD
Dolarý üzerinden, hesap edilerek ödenecektir.
4.65 Grup Ýþ Hacmi KP'larý, kiþisel grup kredileri artý, ilk nesil Müdürler için grup kredilerinin
% 40'ý, ikinci nesil Müdürler için grup kredilerinin % 20'si ve üçüncü nesil Müdürler
için grup kredilerinin % 10'undan oluþacaktýr.
4.66 Üçüncü hak kazanma ayý ve 36 aylýk sürede takip eden bütün aylar boyunca 5 adet
kiþisel olarak sponsorluðu yapýlan aktif ilk nesil Tanýnmýþ Müdüre sahip olan bütün
Müdürlerde, 1. Düzey için 110 KP, 2. Düzey için 175 KP ve 3. Düzey için 240 KP
aranacaktýr.
Üçüncü hak kazanma ayý ve 36 aylýk sürede takip eden bütün aylar boyunca her ek 5
adet kiþisel olarak sponsorluðu yapýlan aktif ilk nesil Tanýnmýþ Müdüre sahip olan
bütün Müdürlerden, 1. Düzey için 40 KP, 2. Düzey için 50 KP ve 3. Düzey için 60 KP
düþülecektir.
25 adet veya daha fazla kiþisel olarak sponsorluðu yapýlan aktif ilk nesil Tanýnmýþ
Müdüre sahip olan bütün Müdürlerden, Kazanýlmýþ Teþvik için herhangi bir KP þartý
aranmayacaktýr.
Bu þartlar aþaðýdaki tabloda gösterilmiþtir:
20
25
30
-
-
75
25
-
120
60
-
10
15
110
70
175
125
240
180
Ýlk Nesil Tanýnmýþ Müdür
5
1. Düzey
2. Düzey
3. Düzey
4.67
Kazanýlmýþ Teþvik için üçüncü ayýn tamamlanmasýndan sonra, distribütör takip eden
(dördüncü) ayda bir üst düzey teþvike hak kazanmak için çalýþmaya baþlayabilecektir.
Örneðin, 1. Düzey hakkýný Ocak, Þubat ve Mart aylarý içinde kazanmýþ bulunan bir
distribütör, 2. Düzeye hak kazanmak için çalýþmaya Nisan ayý içinde baþlayabilecektir.
4.68
36 aylýk sürenin sonunda bir distribütör, yukanda belirtilmiþ bulunan þartlan
karþýladýðýnda yeni bir Kazanýlmýþ Teþvike hak kazanabilecektir. Bu yeni hak kazanma,
ilk 36 aylýk sürenin sona ermesinden hemen önceki 6 aylýk süre içinde, birbirini
takip eden herhangi bir 3 aylýk dönemde gerçekleþebilecektir.
4.69
Distribütöre yapýlacak olan ilk ödeme, kabulün FL tarafýndan alýndýðý ay içinde
alýnan KP'larý üzerinden hesaplanacak ve bunun onaylanmasý üzerine, takip eden
ayýn 15'inde distribütörün banka hesabýna havale þeklinde yapýlacaktýr. Ayrýca Þirket
tarafýndan bir sertifika ve anahtar hazýrlanýp aylýk Success Day'de Genel Müdür
tarafýndan verilecektir. Takip eden 35 ayýn aylýk primleri otomatik olarak hazýrlanacak
ve Prim Özetinde (Bonus Recap) gösterilecektir.
4.70
Ödemeler geriye doðru yürümez, örneðin distribütörün Ocak ayý içinde hak kazanmasý
ancak Mart ayýna kadar kabul etmeye karar vermemesi halinde, ödemeler sadece
Mart ayýnda baþlayacaktýr.
4.70.1 Ayný FLP Yönetimi tarafýndan iþletilen birden fazla ülkeler içinden birinde
üretilen KP’ler, satýþ seviyesindeki yükselmeyi saðlamak amacýyla baþka bir
ülkede üretilen KP’ler ile birleþtirilemezler.
FLP SUPER RALLY, WORLD RALLY VE DÝÐER FAALÝYETLERE
KATILMAK ÝÇÝN HAK KAZANMAK
4.71
Her yýl Nisan ayýnda Merkezi Amerika'da bulunan Forever Living Products
International Inc. Þirketi seçtiði bir ülkede World Rally (Dünya Ralli'si)
düzenlemektedir. Ayný yýlda 01 Ocak ve 31 Aralýk tarihleri arasýnda en yüksek grup
KP iþ hacmini gerçekleþtiren distribütör ve eþi, Þirketin misafiri olarak Dünya
Ralli'sine katýlma hakký kazanacaktýr. 4.80 Maddesinde belirtilmiþ bulunan þartlara
tabi olarak, hak kazanan distribütörler, Dünya Ralli'si ile ilgili bütün toplantýlara ve
faaliyetlere katýlacaklardýr.
4.72
Her Aðustos ayýnda Forever Living Products International Inc, ABD'de FLP Super
Rally düzenlemektedir. FLP Super Rally'e katýlmaya hak kazanma süresi 01 Nisan
ile takip eden yýlýn 31 Mart tarihleri arasýndadýr.
4.73
Her bir ay boyunca aktif olan ve ilgili süre boyunca minimum 1500 KP (toplam
grup) iþ hacmi kazanan Tanýnmýþ Müdürler, FLP Super Rally'e katýlmaya hak
kazanacaklardýr. Aktif olmayan bir distribütör, Super Rally ödüllerine hak
kazanmak için her ay ürettiði grup KP’lerinden yararlanamaz, ancak söz
konusu distribütörün üreteceði her kiþisel KP, aktif olma durumuna
bakýlmaksýzýn kullanýlacaktýr. Bu hakký ilk kez kazanan müdürlere Post Rally
Tour’a da katýlma hakký verilecektir. 4.80 Maddesinde belirtilen þartlara tabi olarak
Þirket, hak kazanan distribütörlerin uçak biletlerini temin edecek ve 4 Gece 5 Gün
için kalacaklarý yeri saðlayacaktýr. Distribütörler Rally'e ve bunun ile ilgili eðitim
toplantýlarýna ve yapýlan motivasyon faaliyetlerine katýlacaklardýr ve her distribütör
500 $ harcýrah almaya hak kazanacaktýr. Her ayki aktifliklerini yapan tanýnmýþ
Müdürlerin, FLP Super Rally'e kýsmen katýlmaya hak kazanmak için ihtiyaçlarý olan
toplam grup iþ hacmi kredi puanlarý yeni düzenleme dahil olmak üzere aþaðýda
gösterilmiþtir.
* 250 KP kazanýldýðý takdirde 1 adet Rally bilekliði,
* 500 KP kazanýldýðý takdirde 2 adet Rally bilekliði,
* 750 KP kazanýldýðý takdirde 1 gecelik otel konaklama ile 2 adet Rally bilekliði,
* 1000 KP kazanýldýðý takdirde 3 gecelik otel konaklama ile 2 adet Rally bilekliði,
* 1.500 KP kazanýldýðý takdirde Phoenix, Mc Allen, Dallas ve Las Vegas'ý kapsayan
Traditional Post Rally Tur seyahatine katýlma hakký ve 500$ harcýrah
* 2.500 KP kazanýldýðý takdirde Silver Post Rally Tur Seyahatine katýlma hakký ve
1.000 $ harcýrah,
* 5.000 KP kazanýldýðý takdirde 2.500 KP'ye ulaþanlarýn kazandýklarýna ilave olarak
1.000 $ daha harcýrah (Toplamda 2.000 $), Super Rally'de özel takdir töreni ve özel
alýþveriþ merkezinin V.I.P geçiþi kullaným hakký,
* 7.500 KP kazanýldýðý takdirde 5.000 KP'ye ulaþan distribütörlerin kazandýklarýna
ilave olarak 1.000 $ ek harcýrah (Toplamda 3.000 $) ve Yönetim Kurulu Baþkan
Yardýmcýlarý ile özel toplantý imkaný,
* 10.000 KP kazanýldýðý takdirde 7.500 KP'ye ulaþan distribütörlerin kazandýklarýna
ilave olarak FLP Super Rally'e gidiþ dönüþ Business Class'ta uçuþ hakký elde
edeceklerdir.
Her ay aktifliklerini yapan tanýnmýþ Müdürlerden yurt dýþý gruplarý olanlar, FLP
Super Rally'e katýlma hakkýný kazanmak için bütün ülkelerdeki toplam grup kredi
puanlarýný birleþtirerek, 4.73 paragrafýnda belirtilen 1500 KP þartýný ya da, 4.74
paragrafýndaki 2500 KP þartýna ulaþmak için aktifliklerini tamamlamalýdýrlar. (1500
KP dýþýnda alt hak kazaným için diðer ülkelerden gelecek Kredi Puanlarý
BÝRLEÞTÝRÝLMEYECEKTÝR.) Yabancý ülkelerde kazanýlmýþ olan kredi puanlarý
ile ilgili olarak, hak kazaným döneminden sonraki en geç iki hafta içinde, kendi
ülkelerindeki Genel Müdürlüðe yurtdýþýnda kazandýðý KP’larýný belgelemesi
gerekmekte olup, bu iþlem ve konsolosluktan vize alma iþlemi tamamen Distribütörün
sorumluluðu altýndadýr. Distribütörün bulunduðu ülke Genel Müdürlüðü de, aldýðý
kredi puaný bilgilerinin onaylanmasýndan ve her türlü seyahat gezi düzenlemelerinin
yapýlmasýndan sorumludur. Distribütörler, kendi ülkelerine ait gruplar ile beraber
seyahat edecek ve FLP Super Rally'de de kendi ülkeleri ile beraber tanýnacaklardýr.
Vize alýnmamasý durumunda distribütörlerin kazandýðý teþvikler baþkasýna devir
edilemez.
4.74 Forever Living Products International Inc. ek olarak, hak kazanan distribütörleri,
Rally sonrasý bir tur ile, ABD'deki çeþitli tesislerine ve tatil köylerine götürecektir.
Takip eden yýllarda, bu ek tura katýlabilme þartý 2500 KP grup iþ hacmi olacaktýr.
2500 KP grup iþ hacmi oluþturan distribütörler Silver Post Rally'e katýlma hakkýna
ilave olarak 1000 $ harcýrah almaya hak kazanýr.
4.75 Sadece Silver Post Rally Turu için: Hak kazanan distribütörlerden, aþaðýdaki
maddelere uymayý taahhüt edenler çocuklarýný beraberlerinde getirebilirler:
a) Çocuklar için gereken tüm seyahat, konaklama, yeme-içme ve diðer çeþitli
masraflar distribütörler tarafýndan ödenecektir.
b) Yemekli toplantýlar, günlük geziler gibi hiçbir aktiviteye çocuklar katýlamayacaktýr.
c) Charter seferlerinde, çocuklarýn uçuþ organizasyonu Þirket tarafýndan
yapýlamayacaktýr. Bu nedenle, distribütörlerin çocuklarý için ayrý bir uçuþ programý
yapmalarý ve eðer çocuklarý ile beraber seyahat etmeleri gerekiyorsa kendi uçuþ
ücretlerini de ödemeleri gerekmektedir.
4.76 FL her yýl, Türkiye'nin herhangi bir yerinde bir 'Türkiye Rally'si (Müdürler Motivasyon
Toplantýsý) düzenleyecektir. Türkiye Rally'sine katýlmak için hak kazanma süresi
01 Haziran-31 Mayýs tarihleri arasýndadýr.
4.77 Her ay aktif durumda olan ve ilgili süre boyunca minimum 1000 KP toplam grup
iþ hacmi kazanan Tanýnmýþ Müdürlere, (4.80 Maddesinde belirtilen þartlara tabi
olarak) Türkiye Rally'si toplantýlarýna ve faaliyetlerine katýlmak üzere bilet
gönderilecektir. Seyahat masraflarý distribütörler tarafýndan karþýlanacaktýr.
4.78 Türkiye Rallisine katýlým için seyahat masraflarý distribütörler tarafýndan karþýlanacaktýr.
4.79 Takip eden yýllarda bir distribütör 1400 KP grup iþ hacmi ile Türkiye Rallisine
ücretsiz katýlým için hak kazanýr.
4.80 Þirket herhangi bir faaliyeti için hak kazanma hedeflerini deðiþtirmek hakkýný saklý
tutar. Yapýlan bütün deðiþiklikler hakkýnda, hak kazanma süresinin baþlamasýndan
önce yayýnlanan FOREVER dergisi ile distribütörlere bilgi verilecektir. Þirket
faaliyetlerine bilet için hak kazanan distribütörler, FL'deki dosyada bulunan Distribütör
Müracaat Formunda belirtilen isimlere düzenlenmiþ biletler alacaklardýr. Hukuki
olarak evli olunan eþ formda belirtilmemiþ ise Þirket kendi takdirinde olmak üzere
fazladan bir bilet verebilecektir. Oda tahsisatlarý vb. ayný odayý ayný Distribütör
Müracaat Formu'nda belirtilmiþ bulunan distribütörler paylaþacak þekilde yapýlacaktýr.
Tek distribütörler odalarýný ayný cinsiyetten baþka bir distribütör ile paylaþacaklardýr.
Tek kiþilik oda isteyen distribütörlerden ek bir ücret ödemesi istenecektir. Sadece
World Rally dýþýndaki tüm kazanýlmýþ teþvik programlarý seyahatlerine distribütör
formunda eþi kayýtlý olmayan veya herhangi bir sebepten dolayý eþi katýlamayan
distribütörler üye veya üye olabilecek herhangi bir kiþiyi beraberlerinde getirebilirler.
On sekiz (18) yaþýný doldurmamýþ kiþiler, üyelikleri istifa veya fesih yoluyla iptal
edilenler bu uygulamadan faydalanamazlar. 1500 KP ve 2500 KP iþ hacmi üreten
Sapphire (Safir), Diamond Sapphire (Elmas-Safýr), Double Diamond (Çift Elmas)
ve Triple Diamond (Üç Elmas) Müdürler; FLP Super Rally ve Post Rally gibi teþvik
seyahatlerine eþlerini de götürebilmekle ödüllendirilirler. Bu ödüle hak kazanan
distribütör evli deðil ya da eþi kiþisel nedenler ile bu seyahate katýlamýyorsa, distribütör
olan bir baþka kiþiyi bu seyahate götürebilme hakkýna sahiptir.
5-ÞÝRKETTEN ÜRÜNLERÝN TEMÝN EDÝLMESÝ
SÝPARÝÞ VERME
5.1
a) "Stoklama" ve "müþterek satýn almalar" kesinlikle tavsiye edilmemekte olup
bunlar ile ilgili kanýtlar elde edilmesi halinde bu durum, teþvik programlarý için
prim, ödül veya hak kazanma kaybý ve distribütörlük iptali sonucu getirecektir.
Genel olarak stoktaki ürünlerinizin %75'i satýlana kadar yeni sipariþ verilmemelidir.
b) Distribütörler perakende satýþ etkinliklerine ilaveten, þirket tarafýndan
belirlenen toptan satýþ (distribütör alýþ fiyatýndan aþaðý olmamak kaydý ile,
yalnýzca kiþisel olarak sponsorluklarýný yaptýklarý distribütörlere ürün satabilirler.
Bunun aksi olarak, bir diðer distribütöre doðrudan yada dolaylý olarak satýþ
yapýlmasý durumunda, bu satýþý yapan distribütör kadar alan distribütör de
yasaklanmýþ bir iþlem yapmýþ olarak kabul edilecektir. Sözkonusu yasaklanmýþ
satýþ sonunda, Pazarlama planý uyarýnda aktiflik de dahil olmak üzere saðlanan
tüm yararlar geçersiz sayýlacaktýr. Belirlenen kurallara uyulmamasý hakkýnda
gereken ayarlamalar yapýlacak olup, böylesine yasaklanmýþ bir iþlem içinde yer
alan distribütörlerin, distribütörlüklerine son verilmesi de gündeme gelecektir.
5.2
Distribütörler, Genel Müdürlüðün belirleyeceði Ürün Merkezlerine doðrudan ürün
ve basýlý malzeme sipariþi verebileceklerdir.
5.3
Þirket, Merkez Sipariþ hattýna veya Ürün Merkezine (Þahsen, telefon, faks,
e-mail, FLP e-shop sitesinden veya sms ile) verilen sipariþleri iþleme alacaktýr.
5.4
Bir distribütörün bir üçüncü kiþiden kendisi için sipariþ vermesini veya
teslim almasýný istemesi halinde, sipariþin düzgün þekilde verildiði hakkýnda
kanýt elde edilmesi halinde yapýlan iþlem distribütörün sorumluluðu altýnda
olacaktýr. Hizmet Merkezine verilen sipariþlerin, verildikleri þekilde
tahsilatýnýn ve teslim edilmesinin saðlanmasý Þirketin sorumluluðu altýndadýr.
5.5
Distribütörlük ilk baþvurusu onaylandýðýnda yapýlacak 100 Euro karþýlýðý
YTL tutarýndaki ilk ürün alýmý dýþýnda müteakip bütün sipariþlerin en az
50 Euro karþýlýðý YTL deðerinde olmasý gerekmektedir. (Merkez Bankasý
efektif Satýþ Kuru üzerinden hesaplanýr.) Basýlý evrak alýmý minimum
sipariþ miktarýna dahil edilmez ve KP deðeri yoktur.
5.6
O ay için üretilen primlere hak kazanýlabilmesi için bütün sipariþlerin,
gerekli ödemeler ile birlikte, o ayýn son gününün iþ saatlerinin bitmesinden
önce Þirkete verilmesi gereklidir. Oluþabilecek tüm sýkýntý ve problemleri
engellemek açýsýndan, bütün distribütörlerin sipariþlerini,o ayki son sipariþ
tarihinden daha önceki yeterli süre içinde vermeleri konusunda teþvik
edilmeleri gerekir, http://www.foreverliving.com internet sitemizden her gün
Kredi Puanlarýnýzý kontrol edebilirsiniz. Yeterlilik saðlama aktiflik / seviye
atlamanýn son günü, geç ulaþan ve iþ gününün bitmesinden dolayý iþlem
göremeyen sipariþlerden Þirket sorumlu olmayacaktýr.
5.7
Eðer sipariþ distribütör tarafýndan þahsen teslim alýnmayacak ise, sipariþin
sevkiyatý için gereken iþlemlerin, sipariþin verilmesi anýnda yazýlý olarak
Þirket Merkezine bildirilmesi gerekmektedir.
5.8
Satýn alýnan bütün ürünlerin, fatura üzerinden derhal kontrol edilmesi ve
herhangi bir uygunsuzluk veya hasar halinde Þirket Merkezine bilgi
verilmesi gerekmektedir. Distribütör bir kez ödemeyi yaptýðýnda veya
ödemeyi onayladýðýnda ve ürünler teslim edildikten sonra satýþlar artýk
kesinleþir. Sipariþin bir kuryeden veya Hizmet Merkezinde teslim alýnmasý
halinde, herhangi bir eksiklik veya hasar ile ilgili olarak Þirket Merkezine
24 saat içinde bilgi verilmesi gerekmektedir. 8 gün içinde itiraz edilmeyen
fatura içeriði ürünler kabul edilmiþ sayýlýr. Geri iade iþlemi yapýlamaz.
5.9
Distribütörlük anlaþmasý fesih edilmediði sürece distribütörlere mal
iadelerinde para iadesi yapýlmayacak, yerine ayný ürünler verilecektir.
(10. Bölümdeki Distribütör Anlaþmasýnýn sona erdirilmesi bölümüne bakýnýz).
SÝPARÝÞLER ÝÇÝN ÖDEME YAPILMASI
5.10 a) Her bir sipariþ için, sipariþi veren distribütör tarafýndan teslim alýnmasý anýnda
veya daha önce, aþaðýda belirtilen yöntemlerden herhangi biri kullanýlarak ödeme
yapýlmasý gerekmektedir. Sipariþin tüm tutarýnýn bir tek yöntem ile ödenmesi
gerekmektedir.
b) Tüm Distribütörler ürün sipariþlerini Þirket’ten vermelidir. 1 Aralýk
2009 tarihinden itibaren, distribütör seviyesindeki herkes ürün satýn alýmýný
YDF üzerinden (YDF = perakende satýþ bedelinden %15 indirimli) yapacaktýr.
Seviyesine bakýlmaksýzýn, 2 aylýk süre içinde kiþisel olarak en az 2 KP
tutarýnda ürün satýn alan distiribütör, ancak bundan sonra toptan satýþ
fiyatlarý üzerinden ürün almaya baþlayabilir. Söz konusu 2 KP’nin üretimi
için kullanýlan YDF ile Toptan Satýþ Fiyatlarý arasýndaki fark sponsoruna
ödenir.
* KREDÝ KARTI
* NAKÝT ÖDEME
* POSTA ÇEKÝ ÝLE ÖDEME
* FATURANIN TAMAMI BANKA HAVALESÝ, KREDÝ KARTI VEYA
NAKÝT OLARAK TEK ÝÞLEM ÞEKLÝNDE TAHSÝL EDÝLÝR.
BAÞKA BÝR KÝÞÝNÝN KREDÝ KARTININ KULLANILMASI
KESÝNLÝKLE KABUL EDÝLMEMEKTEDÝR. BAÞKASININ KREDÝ
KARTI KULLANILDIÐI TESPÝT EDÝLDÝÐÝ TAKDÝRDE ÞÝRKET
ÝLKELERÝNE GÖRE CEZAÝ ÞART UYGULANMAKTADIR. TEKRARI
HALÝNDE ÝSE DÝSTRÝBÜTÖRLÜK ÝPTALÝNE NEDEN OLMAKTADIR.
FÝYAT VE / VEYA KREDÝ PUANI DEÐÝÞÝKLÝKLERÝ
5.11 Tüm ürün fiyatlarý Euro olarak belirlenecek olup, ödemeler TC. Merkez
Bankasý efektif satýþ kuruna göre Þirket tarafýndan belirlenecek kurlar üzerinden
YTL olarak yapýlacaktýr. Þirket kýsa zaman içinde kur farklýlýklarýndan
meydana gelecek olan fiyat deðiþikliklerini fiyatlarýna yansýtma hakkýna
sahiptir. Yeni fiyatlar yayýnlandýðý tarihten itibaren eski fiyatlar geçersiz
olacaktýr.
5.12 Bu tür bir deðiþiklik durumunda, aksi Genel Müdürlük takdirinde olmak
üzere, basýlý evraklarda deðiþiklik yapýlmayacaktýr.
6-ÜRÜNLERÝN MÜÞTERÝLERE PERAKENDE OLARAK SATIÞI
30 GÜNLÜK MEMNUNÝYET GARANTÝSÝ
6.1 Þirket, distribütörler ve tüketiciler tarafýndan alýnan ürünleri, Þirket Ýlkelerine
uygun olarak, aþaðýda belirtilen koþullar uyarýnca garanti etmektedir. Tüm
ürünler, kredi puaný taþýmaktadýr. Ancak basýlý malzemeler kredi puanýna
dahil edilmeyip 30 günlük garanti kapsamýnda deðildir.
6.2 Distribütörlerin, müþterinin ürünü satýn alma tarihini gösteren Garanti
Teslimat Makbuzu düzenlemeleri gerekmektedir ve garanti süresi bu tarihten
itibaren 30 günün geçmesi ile sona erecektir. Sair hukuki haklar bundan
etkilenmemektedir.
6.3 Bir garantinin uygulanma sýrasý müþteri, distribütör ve Þirkettir.
6.4 Ürünü satmýþ ve bu satýþýn karþýlýðýný tahsil etmiþ bulunan distribütör,
kendisi tarafýndan geçmiþ 30 gün içinde satýlmýþ bulunan herhangi bir ürünün
satýþ fiyatýnýn % 100'ünün kendi tüketici müþterisine geri ödenmesinden
sorumlu olacaktýr. Müþterilerin, memnun olmadýklarý ürün ile ilgili tüm fatura
asýl ve suretleri ile Garanti Teslimat Makbuzu kalan ürün ve (boþ kutu da dahil
olmak üzere) kutularý iade ederek, bu malý satýn almýþ olduklarýný
kanýtlamalarý gerekmektedir. (Bu durum bunlarýn hukuki haklarýný
etkilemeyecektir). Þirketin, ayný distribütör tarafýndan tekrarlanan ürün
iadesini reddetme hakký vardýr.
6.5 Kýsmen kullanýlmýþ olan ürünler veya herhangi bir þekilde tekrar
pazarlanamayacak durumda olan ürünlerin (veya boþ kutularýn) ve
fatura asýllarý Garanti Teslimat makbuzu ile birlikte, Þirketten ilk satýn
alýnmalarý tarihinden itibaren 180 gün içinde, distribütör tarafýndan
Þirket Merkezine iade edilmesi gerekmektedir. Þirket bunlarýn yerine
yeni ürün verecek olup, bunlarý baþka ürünler ile deðiþtirmeyecektir.
6.6 Herhangi bir distribütörün garantiye itibar etmemesi halinde, tüketici müþteri
30 günlük garanti süresinin sona ermesini takip eden ilk 30 gün içinde,
satýn almýþ olduðuna dair kanýtlar ile birlikte, doðrudan Þirkete
baþvurabilecektir. Bu kanýtlarýn ve eðer var ise kalan ürünlerin ve ambalajlarýn
teslim alýnmasý üzerine Þirket, kendi takdirinde olmak üzere, ürün yerine
baþkasýný verebilecek veya satýþ fiyatýný geri ödeyebilecektir.
6.7 Bir distribütörün, 30 günlük garanti hükümleri gereðince perakendeci bir
müþteriye ödeme yapmamasý ve bunu takiben Þirketin ödeme yapmasý
halinde Þirket, þikayetinin ortadan kaldýrýlmasý amacýyla müþteriye ödenen
tutarý, distribütörün prim ödemesinden kesmek hakkýný saklý tutar. Bununla
birlikte Þirket, bu tür iddialarý distribütöre yönlendirmek ve distribütör
vasýtasý ile çözmek için elinden gelen çabayý gösterecektir.
6.8 Ürünlerin satýþtan önce açýlmamasý, yeniden paketlenmemesi veya
etiketlenmemesi gerekmektedir.
6.9 Distribütörler Þirket ürünleri veya basýlý malzemelerin (Diðerlerinin
yanýnda, saðlýk, yiyecek maðazalarý, kimyasal madde satýþ yerleri /
eczaneler, marketler, otomobil malzemesi satýþ yerleri de dahil olmak
üzere) herhangi bir perakende satýþ yerinde sergilenmesine veya
satýlmasýna izin vermeyeceklerdir. Bu, mal sahibi / yönetici bir gerçek
FL distribütörü olsun veya olmasýn, kesindir. Bu tür yerler hakkýnda
FL' den açýklayýcý bilgi istenmelidir.
6.10 Bu tür bir kuruluþun sahibi ve / veya yöneticinin distribütör olmasý halinde,
bunlar FL ürünlerinin perakende satýþýný yapmaya kendi kuruluþlarýndan ayrý
olarak ve Þirket ilkelerine uygun olarak devam edebilirler. Ayrýca, bu tür bir
distribütörün sponsoru, Þirket ilkelerinin o noktaya kadar uygulanmasýný
saðlamakla görevlidir. Aksi takdirde Þirket Ýlkelerinden sorumlu, sponsor
olacaktýr.
6.11 FL ürünleri üçüncü kiþiler tarafýndan (FL distribütörü olmayanlar) hiçbir
þekil ve þart altýnda satýlamazlar. Ürünler FL distribütörleri ve üçüncü kiþilerin
veya baþka kuruluþlarýn oluþturduðu web sitelerinde veya diðer
kataloglarda tanýtýma ve satýþa arz edilemez. Aksi takdirde hukuki
iþlem baþlatýlacak ve kanuni yollara baþvurarak ürünler toplatýlacaktýr.
Þirketimizin tüm logolarý, marka ve amblemleri 556 Sayýlý Markalarýn
Korunmasý Hakkýnda Kanun Hükmünde Kararname hükümleri ile
korunmaktadýrlar. Aksi belirtilmediði sürece, izin almadan hiçbir
þekilde kopyalanamaz ve kullanýlamazlar. Web sitelerimizde
(http://www.foreverliving.com, www.foreverlivingtr.com, www.flptr.com)
yayýnlanan metin, görsel, ses,animasyon ve video dosyalarý ve tasarýmlarý,
5846 sayýlý Yasa ve ilgili Mevzuat gereði korunmakta olup kopyalanamaz,
kullanýlamaz ve baþka sitelerde yayýnlanamaz.
6.12 Berberler, güzellik salonlarý, saðlýk kulüpleri vb. gibi hizmet amaçlý
kuruluþlar, perakende satýþ merkezleri konusundaki kuralýn istisnasý olabilirler.
Bununla birlikte, satýlacak olan ürünlerin verilen hizmet ile ilgili olmasý
veya iliþkili olarak kullanýlmasý ve bu konuda FL'in yazýlý onayýnýn
alýnmasý gerekmektedir. Bu tür yerler hakkýnda FL'den açýklayýcý bilgi
istenmelidir. Onaylanmalarý halinde bu tür kuruluþlarýn, tesislerinin sadece
hizmet verdikleri bölümlerinde ürünleri teþhir etmelerine ve satmalarýna
izin verilecektir. Ancak þirket ürünlerinin ofisin dýþ kýsmýnda veya
pencere/vitrin camlarýnda teþhirine veya tabela asýlmasýna izin
verilmez.
6.13 "Aloe içecekleri", "Forever Lite - U" ile "Diyet" veya "Aloe ve Bitki içerikli
çay" lokantalarda, bardak ile veya porsiyon olarak tanýtýlabilecek veya
satýlabilecektir. "Fast Break Energy Bar" çubuklar da lokantalarda
tanýtýlabilecek ve satýlabilecektir.
6.14 Bir distribütör, uzman olmadýðý veya yetkili olmadýðý konularda herhangi
bir iddiada bulunmamak, uygulama tavsiye etmemek veya tavsiyede
bulunmamak konusunda özen göstermek görevi olacaktýr. Þirket, kendi
tarafýndan yayýnlanmýþ bulunan müþteri literatüründe belirtilenler
dýþýnda ürünlerin yararý hakkýnda distribütör tarafýndan yapýlan bir beyan
ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Tüm
hukuki sorumluluk beyan sahibine ait olacaktýr.
REKLAM
6.15 Diðer konular hakkýnda Pazarlama Bölümüne baþvurmadan önce
distribütörlerin (Madde 12) Reklam Ýlkelerini bilmeleri gerekmektedir.
6.16 Satýþ için ürünlerin veya þirketin tanýtýmýný yapmak isteyen
distribütörlerin Þirket tarafýndan onaylanmýþ metin ve görüntüleri
kullanmalarý gerekmektedir.
6.17 Distribütörlerin, (bunun en iyi yol olmadýðý genel olarak kabul edilmekle
beraber) baþkalarýnýn iþe katýlmasýný saðlamak için reklam yapmalarýna
bu konuda FL'nin yazýlý onayý alýnmak sureti ile izin verilmektedir.
Distribütörlerin, bu tür reklam üzerinde hukuki denetlemelerin
bulunduðunu bilmeleri gerekmektedir.
6.18 Distribütörlerin diðer reklam malzemeleri yaratmak istemeleri halinde, bunlarýn
kullanýlmasýndan önce Þirket Genel Müdürlüðünün yazýlý onayýný almalarý
gerekmektedir. Distribütörler, bunlarý Genel Müdürlüðe ibraz etmeden önce, bu
tür malzemelerin Reklam ilkelerine uygun olmalarýný saðlamalarý
gerekmektedir. Ýnceleme için bir çalýþma haftasý gerekmektedir. Yeni malzeme
için onay sadece bunun için baþvurmuþ bulunan distribütöre verilecektir.
6.19 Þirket onaylanmýþ reklamlarýn, kullanýlmak üzere bütün distribütörlere
kullandýrýlmasý hakkýný saklý tutar.
6.20 Þirket tarafýndan yazýlý olarak onaylanmamýþ bulunan reklamlarý kullanan
distribütörler, reklamlarýndan kaynaklanan soruþturmalar için tek baþlarýna
sorumlu olacaktýr. Eðer bir distribütör, distribütör veya perakende müþteri
adaylarýný bir toplantýya davet edecek olursa bu davette, toplantýnýn amacýný
kesin surette belirtmesi ve toplantýya davet edilen kiþilerin hiçbir þey satýn alma
mecburiyetinde olmadýklarýný onlara anlatmasý gerekir. Davetlilere baðlantý
kurduklarý kiþi hakkýndaki detaylar; bu kiþinin telefonu, faks numarasý ve
eðer var ise e - mail adresleri verilmelidir.
6.21 Araba camlarýna yapýþtýrýlan stickerler dýþýnda, herhangi bir yerde,
Þirket veya ürünlerinin reklamýný yapan dýþ iþaretler veya vitrin tanýtýmlarýna
izin verilmemektedir.
7-YURT DIÞI ÝÞÝNÝN KURULMASI (ULUSLARARASI SPONSORLUK)
7.1 Bütün FL distribütörleri, dünyanýn herhangi bir yerinde FL'in kurulu bir
bürosunun bulunduðu ülkede kendi iþlerini geliþtirmek hakkýna sahiptirler.
7.2 Forever Living Products, resmi bir FL satýþ faaliyeti veya organizasyonu
bulunmayan yabancý bir ülkede distribütörlere ürün satýþý yapmak veya
network oluþturmak konusunda herhangi bir tavsiyede bulunmamaktadýr.
Distribütörler bu tür ülkelere sadece kendilerinin veya ailelerinin veya
arkadaþlarýnýn kullanmasý için ürün gönderebilirler. Distribütörler bu
tür durumlarda ithalat rüsumlarý, vergileri ve gümrük belgelerinden
sorumlu olacaklardýr. FL yabancý ülkelerdeki distribütörlere veya onlarýn
müþterilerine ürün göndermeyecektir.
7.3 a) Baþka bir ülkede bir distribütör durumuna gelmek için, bir Türk
distribütörün, form üzerinde basýlý bulunan talimatlarý takip ederek,
Uluslararasý Sponsorluk formu doldurmasý gerekmektedir. Bu form
Türkiye Merkezine ibraz edilecek ve merkez tarafýndan kayýt edildikten
sonra müracaat iþleminin yapýlacaðý yabancý ülkenin merkezine
gönderilecektir. Eðer distribütör çalýþmak istediði ülkede ikamet ediyorsa
Türkiye Merkezinden Kayýtlý Ülke Deðiþim Formu dolduracaktýr. Bu
form iþleme alýndýktan sonra distribütör Türkiye'de yabancý, ikamet ettiði
ülkede yerli distribütör olacaktýr.
b) Ayrýca bir distibütör kendi ülkesinin Genel Müdürlüðü'ne e-mail,
mektup veya faks aracýlýðý ile yapacaðý baþvuru sonucunda Uluslararasý
Sponsorluk hakkýný elde edebilir. Bu isteðinizi; adýnýz ve soyadýnýz,
Distribütör ID Numaranýz, çalýþmak istediðiniz ülke adý ve adresinizle
beraber ülkenizdeki þirket Genel Müdürlüðü'ne e-mail, mektup ya da faks
aracýlýðý ile iletebilirsiniz. Siz ve sponsorunuzla ilgili bu bilgiler, kendi
ülkenizin Genel Müdürlüðü veri tabanýnda yer aldýktan 24 saat sonra,
muhatap olan yabancý ülkenin veri tabanýnda da yer alacaktýr. Baþvuruda
bulunduðunuz tüm ülkelerde yerel ID Numaranýz geçerli olacaktýr.
7.4 Yabancý ülkede sponsor olarak hareket edecek olan distribütörün yabancý
ülkeye kendisinin kayýt olmasý gerekmektedir. Herhangi bir form
verilmeden önce distribütörlerin kendi Müdürleri ile görüþme yapmalarý
tavsiye edilmektedir.
7.5 Eðer sponsor Türkiye'de bir Müdür ise ve aylýk minimum KP alýþlarýný
(aktiflik þartýný) Türkiye'de yapýyor ise artýk bütün diðer ülkelerdeki
minimum alýþlarýndan istisna olacaktýr, yurt dýþýnda ayrýca aktiflik
þartý aranmayacaktýr.
7.6 Türkiye'de Müdür düzeyinin altýnda bulunan distribütörlerin, kendilerinin
o ülkede bulunan alt düzeylerinden prim ödemesi alabilmeleri için o yabancý
ülkede de aktif durumda olmalarý gerekmektedir.
7.7 Distribütör yabancý ülkede Müdür düzeyine yükseldiðinde, bu
düzey distribütörün sponsorluðunun yapýldýðý tüm ülkelerde de
uygulanacaktýr. Ancak bir distribütör, yabancý bir ülkede Müdürlük
seviyesine yükselmiþ ise ve bu ülkede iki aylýk aktifliði (eðer
iki aylýk seviye atlama ise) gerçekleþmemiþse ve alt düzey Müdürü
dýþýnda alt düzeydeki distribütörlerden en az 25 kiþisel ve / veya
Müdür - dýþý kredi puanýný hak kazanýmý için belirtilen son ay içinde
saðlayamamýþ ise 'Tanýnmamýþ Müdür" olacaktýr. Bu seviye atlama
yabancý bir ülkede gerçekleþmesi halinde, distribütör kendi ülkesinde,
hak kazaným için belirtilen son ay içinde aktif olmuþ ve ayný zamanda
25 kiþisel ve / veya müdür dýþý kredi puanýný bu süre içinde tamamlamýþ
ise Tanýnmamýþ Müdürlükten, Tanýnmýþ Müdür seviyesiyle yeniden
tanýnmasýna izin verilecektir.
Lütfen not ediniz: Bir distribütör, 25 KP'nýn tamamýný yabancý bir
Ülkede ya da kendi ülkesinde yaparak aktif sayýlacaktýr; kendi
ülkesinde 25 KP yaparak yabancý bir ülkede aktif sayýlamazlar. Ayný
zamanda, ülkelerden aldýklarý kredi puanlarýný birleþtiremezler.
Örnek olarak kendi ülkelerinde 15 kiþisel ve / veya müdür - dýþý KP
ile yabancý ülkede 10 kiþisel ve / veya müdür - dýþý KP yaptýklarý halde
yeniden hak kazanýmý elde edemezler. (Pazarlama Planýnýn 4.9. - 4.11.
maddelerine bakýnýz.)
7.8
Bir Distribütörün ülke dýþýnda Müdür seviyesine gelmesi halinde,
Türkiye Merkezine bu deðiþiklik ile bilgi verilmesi kendi sorumluluðunda
olacaktýr. Daha sonra yükselmeyi ilgili FL bürosundan teyit ettirecek ve
deðiþiklik Türkiye'de yürürlüðe girecektir.
7.9
Bütün ülke dýþý alt düzey Müdürler (Sponsorluðu Yapýlan Müdürler Yerine)
Miras Müdürler olarak kabul edilecektir. Bu Müdürün yerel grubu birbirini
takip eden iki ay içinde 120 KP yaptýðýnda, Müdürün statüsü artýk
Sponsorluðu Yapýlan Müdür olarak deðiþecektir. (Ayrýca, Pazarlama
Planýnýn 4.3 Maddesine bakýnýz.)
7.10 Yurt içinde ve yurt dýþýnda distribütörler Doðrudan Satýþ Derneði Ýlkelerine
göre çalýþmayý kabul ve taahhüt ederler.
7.11 Þirket Ýlkelerine göre 22 Mayýs 2002 tarihinden önce yabancý bir ülkeye
kayýt olmak için o ülkedeki herhangi bir Müdürün altýna kaydolma
mecburiyeti bulunmaktaydý ve kendi ülkenizde altýna kaydolduðunuz
distribütör o ülkede sizin sponsorunuz olarak geçmemekteydi. Bu tarihten
sonra kendi ülkenizdeki sponsorunuz (Seviyesi ne olursa olsun) yurt
dýþýndaki kaydýnýzda da aynen sponsorunuz olarak görünmektedir.
7.12 Aktif bir distribütör olarak, yabancý ülkelerdeki grubunuzun aktif olduðu
ayý takip eden her ayýn 15'inde, o yabancý ülkeden prim alma hakkýný
kazanýrsýnýz.
7.13 Kendi ülkenizde, Liderlik Primine hak kazandýðýnýz aydan bir sonraki
ayda, Uluslararasý Sponsor olduðunuz tüm yabancý ülkeler için geçerli
olacak Liderlik Primine hak kazanýrsýnýz. Örnek vermek gerekirse: Eðer bir
Müdür, Liderlik Primine kendi ülkesinde Ocak ayýnda hak kazanmýþ ise,
Þubat ayýndan itibaren de onun Liderlik Primi koþullarý, Uluslararasý
Sponsor olduðu tüm yabancý ülkeler için geçerli olacaktýr.
7.14 Bir distribütörün alt ekiplerinin daha önceden kayýtlarý bulunmayan
bir ülkede kayýt açtýrmalarý durumunda, bu distribütör de otomatikman
bu ülkeye kaydolmuþ sayýlýr ve bu ülkede geçerli yerel kanunlara ve
anlaþmazlýklarýn çözümü üzerine beyan edilen ilkelere uymayý kabul
eder.
8- ÞÝRKET ÝLE ÝLÝÞKÝLERÝNÝZ
NASIL BAÐIMSIZ BÝR DÝSTRÝBÜTÖR OLUNUR ?
8.1
Distribütörün FL ile olan iliþkisi, iki asli taraf arasýndaki akdi bir iliþkidir.
Bütün distribütörler baðýmsýz kiþilerdir. Bunlar kendi iþlerini, kendi
zamanlarýný kullanarak ve bunlarýn (Þu anda uygulanmakta olan Þirket
ilkelerini içermekte olan) Distribütörlük Anlaþmasý hükümlerine uygun
olmasý þartý ile kendileri tarafýndan seçilecek olan araçlarý, yöntemleri ve
þekilleri kullanarak yapacaklardýr.
8.2
Þirketler distribütör olarak baþvuru formu dolduramaz ve distribütör
olamazlar.
8.3
Bir distribütör kendisini "Forever Living Products Baðýmsýz Distribütörü"
olarak tanýmlayabilecek kartlarýnda, diðer kýrtasiye malzemelerinde ve
reklamlarýnda Þirketin onaylanmýþ logosunu kullanabilecektir.
Distribütörler hiçbir þekilde kendilerini baðýmsýz distribütörlük
dýþýnda FL'in temsilcisi olarak tanýtamaz, kendi kýrtasiye malzemelerinde
veya reklamlarýnda Þirket adýný kullanamazlar.
8.4
Baðýmsýz distribütörler, kendilerine mal ve / veya hizmet verdikleri alýcýya,
kendisinin Forever Living Products'ýn baðýmsýz distribütörü olarak hareket
etmekte olduðunu ve distribütörün, temin edilen mallarýn / hizmetlerin
bedellerin ödenmesinden kiþisel olarak sorumlu olduðunu belirtmelidir.
Temin edenler adýna düzenlenen faturalarýn distribütörün kendi adresine
gönderilmesi gerekmektedir. Þirket, baðýmsýz bir distribütör tarafýndan
herhangi bir alýcýya karþý borçlu olunan paralar veya üstlenilen borçlar için
hiçbir þart altýnda sorumlu olmayacaktýr.
8.5
Mevcut kanunlar uyarýnca, bir distribütör Forever Living Products veya FL
adýna bir banka hesabý açamayacak veya kendisini Forever Living Products
veya FL olarak herhangi bir þekilde tanýtmayacaktýr.
8.6 a. Baþka bir distribütör tarafýndan Þirkete tanýtýlmýþ ve katýlmaya çaðrýlmýþ
olan kiþilere sponsorluk teklifi yapmakta olan (veya sponsorluk yapmak
isteyen) distribütörler, yasaðý ihlal eder durumdadýrlar. Bu durum Þirket
ilkelerinin ciddi bir ihlali olarak görülmektedir. (Distribütör Anlaþmasýnýn
Fesih Edilmesi Bölümünün 10.13 Maddesine bakýnýz.)
b. Þirkete kayýtlý aktif olarak çalýþmaya baþlamýþ distribütörlerin
1. derecedeki veya yakýn akrabalarýný sponsor deðiþtirmek amacýyla baþka
distribütörlere kaydetmek yasaktýr. Tespit edildiði zaman tüm alt ekibi ile
birlikte asýl sponsorun altýna kayýtlar alýnýr. Ýþlemi yapan distribütöre þirket
ilkelerine göre iþlem yapýlýr.
8.7
FL; bir Distribütör müracaatýný onaylamasý ve distribütörün 100 Euro
tutarýndaki ilk ürün alýmýný yapmasý üzerine, distribütörün Þirket ile yapmýþ
olduðu anlaþmayý ihlal etmemesi þartý ile Þirketin Pazarlama Planýnda
tanýmlandýðý ve bu Ýlkeler Kitabýnda ayrýntýlarý verildiði üzere bu kiþiye ürün
satmayý ve prim ödemeyi kabul eder.
8.8
Distribütör Müracaat Formunu imzalayarak her bir distribütör Þirket
Ýlkeleri ile ilgili kararlarýna uygun hareket etmeyi kabul eder. Þirketten
her ürün satýn alýnmasý, Þirket Ýlkelerine uygun hareket etme taahhüdünün
bir kez daha kabul edilmesidir.
8.9
Ýki kiþi, ayný distribütör müracaat formuna birlikte imza attýklarý takdirde
(Buna "müþterek distribütörlük" adý verilmektedir.). Þirket bütün yazýþmalarý
ve ödemeleri adý ilk olarak belirtilen distribütöre ve bu kiþinin distribütör
müracaat formunda belirtilmiþ bulunan adresine gönderecektir. Müþterek
distribütörler, müþterek ve müteselsil sorumluluk altýna girecekler, diðerinin
herhangi bir hareket veya ihmalinden sorumlu olacaklar ve Þirket tarafýndan
müþterek distribütörlerden bir tanesine yapýlan ödeme her ikisine yapýlan
ödeme olarak kabul edilecektir. (Distribütörlükte Deðiþiklik Yapýlmasý
Bölümünün 9.21- 9.23 Maddelerine bakýnýz).
a) FLP distribütörlüðü, distribütörü ve eþini birlikte yada, sadece genel
müdürlüðe teslim edilen distribütör müracaat formunda yazýlý olan tek kiþiyi
temsil eder.
b) Çiftler ayný distribütör müracaat formunda birlikte yazýlýrlar. Evli çiftler
kesinlikle eþlerine sponsorluk yapamazlar. Eþlerden biri üye olmamayý tercih
etse dahi, üye olan distribütör eþinin Þirket ilkelerine göre davranmasý
gerektiðini kabul ve taahhüt eder, aksi takdirde eþiyle ayný sorumluluðu taþýr.
SÝGORTA
8.10 Þirket, tarafýndan sahip olunan ve yaptýrýlan iþyerlerinde; Üçüncü þahýs
mali mesuliyet sigortasý yaptýrýlacaktýr. Buna, þirket merkezi, depo ve
bütün bölge merkezleri dahildir. Bu sigorta, herhangi bir Þirket yerinde
bir kazaya maruz kalan personel veya ziyaretçi için koruma temin etmektedir.
Bu, müþterilerin evleri, sergi salonlarý vb. gibi diðer yerlerde iþlerini
yapmakta olan bireysel distribütörleri kapsamamaktadýr. Distribütörler yeterli
sigorta kapsamýnda olacak þekilde kendilerini güvence altýna almalýdýrlar.
8.11 Þirket, çok ender olarak meydana gelen ve müþterilere ulaþmýþ bulunan ve
tüketilmesi veya kullanýlmasý üzerine hastalýða veya baþka ters etkilere sebep
olan hatalý ürünler için ürün sorumluluðu sigortasý yaptýrmýþ bulunmaktadýr.
Þirket ters etki veya reaksiyona sebep olabileceði bilinen herhangi bir ürün
pazarlamamaktadýr. Tesadüfen, bir müþteri, hatalý olmayan, bir ürün ile ilgili
yan tesir görmesi halinde distribütörün müþteriye derhal kullanmayý
durdurmasý ve doktoruna danýþmasý gerektiðini bildirmesi gerekmektedir.
8.12 Her bir distribütör, kendi kasko sigorta poliçelerinin, kendi iþlerini yapmalarý
için kendilerine yeterli kapsam temin etmesinin saðlanmasýndan sorumludur.
Þirket, kendi iþlerinin yapýlmasý için kendi araçlarýný kullanarak, kendi kasko
sigorta poliçesinin hükümlerini geçersiz duruma getiren distribütörler için
herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
9- DÝSTRÝBÜTÖRLÜKLERDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASI
GENEL DEÐÝÞÝKLÝKLER VE DEVÝRLER
9.1
Genel Müdürlük tarafýndan devir ile ilgili olarak önceden yazýlý bir onay
verilmiþ olmadýkça, veraseten gerçekleþenler dýþýnda kalan tüm distribütörlük
devirleri þirket ilkelerine göre kabul edilmez. Önceden þirketin onayý
alýnmadýðý sürece bu devirler geçersiz sayýlacaktýr. Bu koþullar, herhangi bir
kuruluþ yada vakfa ait FL Distribütörlüðünün dahi, söz konusu kuruluþ yada
vakýf üzerindeki hak sahibinin deðiþimi nedeniyle devir edilebilmesi için,
Þirketin vereceði yazýlý onayýn gerekliliðini vurgulamak için konmuþtur.
9.2 Bir distribütör hayatta olduðu sürece distribütörlüðün baþka bir kiþiye devir
edilmesi yasaktýr. Bu tür bir devir için Genel Müdürlük bütün durumlarý ve
þartlarý gözden geçirecek ve bu devir ancak yazýlý onay verilmesinden sonra
yürürlüðe girebilecektir. (Ve Genel Müdürlük, tamamen kendi takdirinde
olmak üzere, bu onayý vermek zorunda olmayacaktýr) Onaylanmasý halinde
bu tür devirler sadece yetiþkin þahýslara yapýlabilecektir.
9.3 Mevcut distribütörlüðe bir isim eklenmesi veya çýkartýlmasý ile ilgili
taleplerin, bu deðiþiklikten etkilenecek olan her iki tarafýn birlikte imzalarý
ile Statü Deðiþim formu doldurup Genel Müdürlüðe göndermeleri gerekmektedir.
Her iki tarafýn da imzasý olmadan hiçbir deðiþiklik deðerlendirmeye alýnmayacak
ve bütün talepler Genel Müdürlük onayýna tabi olacaktýr. (Aynca 9.21 - 9.23
Maddelerine bakýnýz. Sadece eþler içindir, akraba veya kardeþ olarak distribütör
baþvuru formu doldurulamaz)
9.4 Bir distribütörün, "Yeniden Sponsorluk" dýþýnda (9.5 maddesine bakýnýz),
herhangi bir þekilde sponsor deðiþtirmesi Þirket Ýlkelerine aykýrýdýr. Sponsorlarýn
deðiþtirilmesi amacý ile bir ikinci veya üçüncü distribütör müracaatýnda
bulunulmasý halinde, bu müracaatlar kabul edilmeyecektir. Þirket sadece, FL
tarafýndan alýnmýþ bulunan ilk müracaatý, o anda uygulanmakta olan Þirket
Ýlkelerine uygun olmasý þartý ile, geçerli olarak deðerlendirmeye alacaktýr.
YENÝDEN SPONSORLUK
9.5 Mevcut bir distribütör ancak aþaðýdaki þartlar altýnda yeniden sponsorluk
yapmak üzere yeni bir sponsor altýnda deðerlendirilebilecektir:
* En az 24 aylýk bir süre içinde (Þirketten veya herhangi bir distribütörden)
herhangi bir ürün satýn almamýþ ise,
* Bir FL distribütöründen, bu süre içinde satýn alma yapmamasý için herhangi
bir ödeme veya teþvik almamýþ ise,
* Geçen 24 ay içinde baþka herhangi bir kiþinin sponsorluðunu yapmamýþ
ise,
* Bir avukat veya Yeminli Beyaný onaylayan bir makam tarafýndan uygun
olarak onaylanmýþ þekilde, (Merkezden temin edilebilecek olan) Yeniden
Sponsorluk Beyanýný doldurmuþ ise.
9.6 Yeniden Sponsorluk Beyanýnýn Genel Müdürlük tarafýndan incelenmesi ve
onaylanmasý amacýyla, FL'ye ibraz edilmesi gerekmektedir.
9.7 Ýnceleme ve onay tamamlandýktan sonra yeni bir kimlik kartý verilecek ve
ürün sipariþleri kabul edilecektir.
9.8 Yeniden Sponsorlukla distribütör kaydedenler Kar Paylaþýmý programýnda
ve diðer teþviklerde bu distribütörün çalýþmalarýndan (Kariyerinden) yeni
üye kaydý olarak faydalanamazlar. (Kar paylaþýmý programýna bkz.)
9.9 Yeni bir sponsor altýnda baþlamak üzere distribütörlükten istifa eden
distribütörlerin bekleme süreleri 2 yýla uzatýlmýþtýr. Distribütörlükten istifa
etmiþ veya distribütörlüðü feshedilmiþ olan tüm distribütörlerin, Genel
Müdürlük tarafýndan istifanýn alýndýðý tarihten itibaren, en az 2 yýl süre ile
beklemeleri gerekmektedir. Eðer bir distribütör üyeliðini bitirmek istiyorsa,
bu isteðini Genel Müdürlüðe yazýlý olarak bildirmelidir. Ýstifa iþleminin
geçerliliði Genel Merkez tarafýndan istifa baþvurusunun alýndýðý gün
sayýlacaktýr. Ýstifa eden distribütör, kariyer seviyesini ve alt gruplarýný, o
güne kadar yabancý ülkelerdeki alt gruplarýný ve tüm aktivitelerini kaybeder.
2 yýl sonra distribütör, baþvurusunu yeniden Genel Merkez'in onayýna
sunabilir. 24 ay distribütör olarak kayýtlý olan ve en az 24 ay boyunca hiçbir
FL ürününü þirketten veya baþka bir kaynaktan almayan veya ayný zaman
süresinde kendisine FL distribütörlerinden herhangi bir baþka ödeme
yapýlmayan üyeler için yeniden sponsorluk düþünülebilir. Mevcut bulunan
distribütör geçmiþteki 24 ay süresinde baþka bireylerin FL iþinde sponsoru
olmamalýdýr. Tekrar sponsorluk yapmadan önce distribütörden Þirket Ýlkelerine
riayet edeceðine dair noter tarafýndan tasdik edilmiþ yeminli ifadeye imza
atmasý gerekmektedir. Ayrýca Þirketten alýnan Statü Deðiþim Formu, distribütör
ve yeni sponsor tarafýndan doldurulmasý gerekmektedir.Yeniden Sponsorluk
hakkýný kazanan distribütör yeni sponsoru altýnda distribütör seviyesinden
Yeni Distribütör Fiyatý (YDF) üzerinden baþlarlar ve bütün ülkelerde
o ana kadar sponsor olduklarý alt grubundaki distribütörleri kaybederler
ancak Þirket tarafýndan gerçekleþtirilen kar paylaþýmý, kazanýlmýþ teþvik
programý veya herhangi bir teþvik programýna katýlma hakkýna
sahiptirler.
Ýstifa iþlemlerine baþlayan bir distribütör, geri ödemeyi alabilmek için ürün
iadesi yaptýðýnda, üst hat sponsorlarýndan bu ürün ile ilgili kazanýmlarý ve
kredi puanlarý düþülür. Distribütörlükten istifa eden her FL Distribütörünün,
son 12 ay içinde satýn aldýðý ama satmadýðý her ürünü basýlý malzeme hariç
FL iade (satýn) alacaktýr. FL distribütörlüðünden istifa etme isteðinde bulunan
distribütör, bununla baðlantýlý olarak bütün ayrýcalýklarýndan ve haklarýndan
vazgeçmek zorunda kalýr ve distribütörlükten istifa dilekçesini FL'e yazýlý
olarak verdiði gün, elindeki ürünlerin FL tarafýndan iade alýnma iþlemleri
de baþlamýþ olacaktýr. Distribütörlükten istifa eden bir üye Ürün Ýade Formu
doldurmalý ve geri ödeme almak için iade edilecek ürün hakkýnda, satýn
alýnmasýnýn kanýtý olarak gerekli belgeleri vermek zorundadýr.
Ýstifa eden distribütör tarafýndan ürün iadesi gerçekleþtiðinde, iade edilen
ürünlerin kazandýrdýðý prim, YDF kârý (Yeni Distribütör Fiyatý) ve kredi
puanlarý, bu distribütörün üst hattýndan kesilecektir. Eðer iade edilen bu
ürünlerin kazandýrdýðý kredi puanlarý distribütör veya üst hattý için seviye
yükselmesinde kullanýlmýþsa bu kredi puanlarý kesildikten sonra yükselmeler
yeniden hesaplanacak ve yükselmenin geçerliliðinin devam edip etmeyeceðine
karar verilecektir. Bilgilerin doðruluðu onaylandýktan sonra iade edilen ürünlerin
distribütöre maliyetine eþit tutardan; orijinal satýn alým tutarý üzerinden kazanýlan
kiþisel primler, daðýtým maliyetleri, nakliye ve diðer tahsisat giderleri düþüldükten
sonra bakiye tutar ödenecektir. Distribütörlüðü sona eren bir FLP Distribütörü,
satýn almýþ olduðu Touch Of Forever setlerinden yada birleþtirilmiþ diðer setlerden
her hangi birisini iade ediyorsa; söz konusu set yada setlerin içinde eksik olan
ürünler olsa dahi bunlarýn iade bedeli setin tamamý üzerinden hesaplanacak, eksik
olan ürünlerin bedelide distribütör alýþ (toptan) fiyatlarý üzerinden kendisine
yapýlacak diðer ürünlerin iade ödemesinden düþülecektir. Ýstifa eden distribütörün
Þirket Ýlkelerine aykýrý davranýþlarý yüzünden meydana gelebilecek herhangi bir
maliyet veya zararýn (eðer var ise) telafisinden sonra FLP, distribütörü Pazarlama
Planýndan çýkartýr ve istifa eden distribütöre ait tüm alt ekip geçerli nesil olarak,
istifa eden distribütörün sponsorunun alt grubuna alýnýr.
Her distribütör için doðrudan veya dolaylý olarak sponsor deðiþtirmek, Þirket
ilkelerine aykýrýdýr. FLP, Genel Merkeze teslim edilen sadece ilk Baþvuru Formunu
dikkate alacak, sonradan teslim edilenler kabul görmeyerek reddedilecektir.
Vekaleten kurulan bir distribütörlük veya herhangi bir alt gruba, kasten ya da
yanlýþlýkla da kurulmuþ olsa bile izin verilemez. Genel Müdürlüðün Þirket Ýlkelerine
uygun olarak yaptýðý düzeltmelere uyulmalýdýr. Genel Müdürlüðün bir distribütörlük
hakkýnda verdiði aktiflik durdurma, reddetme, fesih, yeniden düzenleme, prim
ayarlama, kredi puanlarý, tazminat ya da herhangi bir teþvik ödülü düzeltme kararý,
distribütörün içine karýþtýðý ya da yapmayý ihmal ettiði olaylarýn Þirket Ýlkelerine
uygunluðuna göre düzenlenecektir. Þirket Ýlkelerinin bir distribütör tarafýndan
kasýtlý olarak ihmal edilmesi ve önemsenmemesi, oluþacak zararlar için açýlacak
yasal kovuþturma veya distribütörlüðün sona erdirilmesi gibi sert tedbirlere
baþvurulmasý ile sonuçlanabilir.
VEFAT SONRASI DEVÝRLER
9.10 Bir distribütörlüðün miras haklarý sýnýrlý olup aþaðýdaki þartlara tabidir:
9.11 Mirasçý, esasen bir distribütör olan veya bir distribütör olarak kabul edilebilecek
þartlara sahip bir kiþi olmalýdýr.
9.12 Mirasçýnýn bir tek yetiþkin kiþi olmasý ve ölenin ilk derecede bir varisi olmasý
zorunluluðu karþýsýnda, birden fazla mirasçýlar bulunmasý halinde, distribütörlük,
ilk derece yakýnlýktaki varislerin ölümü takip eden 1 ay içinde aralarýndan seçecekleri
kiþiye veya bu konuda anlaþma saðlanamadýðý takdirde FL'in kendi takdirinde
olmak üzere iþ bu varisler arasýnda seçeceði kiþiye devredilecektir. 1.derece
yakýnlýktaki varisler arasýnda yetiþkin olmamasý halinde distribütörlük mahkeme
tarafýndan tayin edilerek vasiye (anýlan vasinin dahi Genel Müdürlük tarafýndan
onaylanmasý þartý ile) devredilecektir.
9.13 Vasi, distribütörlük anlaþmasý ihlal edilmediði sürece ve küçüklerden biri reþit
yaþýna eriþinceye kadar distribütör temsilcisi statüsünde kalacaktýr.
9.14 Bir vasi veya veli Distribütörlük Anlaþmasýnýn ilkelerinin uygulanmasý amacýyla
mirasçýnýn, vesayet altýndaki çocuðun veya mahcur eþin hareketlerinden sorumlu
olacaktýr. Þirket Ýlkelerinin yukarýda belirtilen kiþilerden herhangi birisi tarafýndan
ihlal edilmesi, distribütörlüðün feshi sonucunu doðurabilecektir.
9.15 Þirket Pazarlama Planý içindeki mirasa tabi olabilecek olan distribütörlük en yüksek
olarak Müdürlük düzeyinde olabilecektir, bonus ödemeleri ayný seviyeden devam
edecektir. Müdür altý distribütörlük pozisyonlarý bu düzeyde olarak miras kalacaktýr.
Bu Müdür düzeyini miras olarak alan mirasçýlar Mirasçý olarak kabul edilecek ve
yeniden Gem Müdür statüsünü kazanabilmek için gerekli þartlarý karþýlamalarý
gerekecektir.
9.16 Bir distribütörlüðü miras olarak alan bütün mirasçýlarýn, prim, teþvik, ödül ve
diðer programlara hak kazanabilmek için "aktif distribütör" (Tanýmlamalar, Bölüm
2'ye bakýnýz) durumunu sürdürmesi gerekecektir. Ancak Þirket, tereke yöneticisinin
yasal olarak örgütlenmesine imkan vermek üzere vefattan itibaren 6 ay süre ile
bu þarttan feragat edebilecektir.
EVLÝLÝK SEBEBÝYLE DEVÝRLER
9.17 Evli çiftler birbirlerinin sponsoru olamazlar. Ýki distribütörün birbirleriyle
evlenmeleri durumunda ise, eþlerin adý bir diðerinin distribütörlüðünde ‘eþi’
olarak kayda geçmemesi koþulu ile her distribütör evlilik öncesi kurmuþ olduðu
distribütörlük hattýnýn sponsorluðunu önceden olduðu gibi sadece kendi adý altýnda
beraber yapýlarak yada eþlerden birinin distribütörlüðü seçilerek
diðerinin adý bu distribütörlüðe ‘eþi’ olarak geçecek, terk edilen distribütörlük
hattý da terk eden distribütörün sponsorunun altýna geçirilecektir. Bunun
evlilik tarihinden itibaren bir takvim ayý içinde yapýlmasý gerekmektedir.
Ýki ayrý distribütörlük Þirket Ýlkeleri uyarýnca kesin olarak birleþtirilemez.
9.18 Bir distribütörün distribütör olmayan bir kiþi ile evlenmesi durumunda,
distribütörün, eþinin distribütörlüðe ilgi gösterdiðini belirten ve eþi tarafýndan
imzalanmýþ yazýlý bir dilekçe ve statü deðiþim formu vermesi gerekir.
Bu talebin yeni eþ tarafýndan verilmiþ olup olmamasýna baðlý olmaksýzýn,
mevcut distribütör, kendi eþi tarafýndan yapýlan, Þirket ilkelerini ihlal edecek
olan hareketleri sebebiyle kendi distribütörlüðünün fesih edilebileceðini açýk
olarak bildiðini ve anladýðýný kabul eder.
BOÞANMA SEBEBÝYLE DEVÝRLER
9.19 Sürmekte olan bir boþanma davasý veya mallarýn paylaþýlmasý görüþmeleri
sýrasýnda, Þirket, bu iþlemden önce olduðu gibi, ödemeleri (ismi ilk olarak)
kayýt edilmiþ bulunan distribütöre yapmaya devam edecektir.
9.20 Distribütörlüðün bir tarafa veya diðerine verilmesine taraflar veya mahkeme
karar verebilecektir. Ancak distribütörlük bölünemez.
9.21 FL tarafýndan distribütör olarak sadece bir tek yetiþkin tanýnacaktýr. Diðer
eþ ise, arzu ederse kendi distribütörlüðünü, Pazarlama Planý içindeki ayný
seviyeden baþlamak üzere kurabilir. Diðer eþin de ayný sponsorun altýna girmesi
gerekir. Diðer eþin yeni distribütörlüðü ise, yeniden hak kazanýmý saðlayana
dek sponsoru tarafýndan Mirasçý müdür iþlemi görecektir.
MÜÞTEREK DÝSTRÝBÜTÖRLÜKLERÝN SONA ERMESÝ
9.22 Müþterek sponsorlarýn herhangi bir sebep ile bu þekilde hareket etmeyi sona
erdirmeyi istemeleri halinde, Þirkete bu durum ile ilgili olarak bilgi
vereceklerdir. Bu bilginin her iki müþterek distribütör tarafýndan da imzalanmýþ
olmasý gerekmektedir ve bu belge ismi ikinci olarak belirtilen distribütör
tarafýndan kendisinin distribütörlükten istifa etmiþ olduðu yönünde bir
teyidi olarak kabul edilecek ve müþterek distribütörler tarafýndan sponsorluðu
yapýlmakta olan bütün distribütörler, ismi ilk olarak belirtilmiþ bulunan
distribütörün alt düzeyi durumuna gelecektir. Distribütörlük ismi ilk olarak
belirtilmiþ bulunan distribütöre devir edilmiþ olarak kabul edilecek ve bu kiþi,
distribütörlük ile ilgili bütün primleri ve diðer ödemeleri tek baþýna tahsil
etmek yetkisine sahip olacaktýr.
9.23 Ýsmi ikinci olarak belirtilmiþ bulunan distribütör, ayný sponsordan yeni bir
distribütörlük almak hakkýna sahip olacak ve bulunduðu Pazarlama Planý
düzeyini muhafaza edecektir. Müþterek distiribitörlüðü sona erenler Müdür
seviyesinin üstüne çýkamazlar.
9.24 Eðer müþterek distribütörlük, iki distribütörlüðün birleþmesi þeklinde
kurulmuþ ise ismi ikinci olarak belirtilmiþ bulunan distribütör sadece
kendi orijinal sponsorundan sponsorluk almak hakkýna sahip olacaktýr.
Müþterek sponsorluklarýn yaratýlmasý ve daha sonra iptal edilmesi, bir
kiþinin orijinal sponsorunun deðiþtirilmesinin bir aracý olarak görülmeyecektir.
10-DÝSTRÝBÜTÖRLÜK ANLAÞMASININ FESÝH EDÝLMESÝ
DÝSTRÝBÜTÖR TARAFINDAN FESÝH
10.1 Bir distribütör kendi distribütörlüðünü sona erdirmek isterse, Þirkete 14 gün
öncesinden bilgi vererek bunu yapabilecektir. Sona erdirme süresi bu mektubun
Þirket Merkezine ulaþmasý tarihini takip eden 7. günün sonundan itibaren
iþlemeye baþlayacaktýr.
10.2 Sona erdiren distribütör Pazarlama Planýndaki pozisyonunu ve zaman içinde
kurmuþ bulunduðu bütün alt düzeyini kaybeder. Bir distribütör distribütörlüðünü
sona erdirdiðinde, eþ veya ortak Distribütör Müracaat Formunu orijinal olarak
imzalamýþ bulunan kiþi olsun veya olmasýn veya eþ / ortak distribütörlükte aktif
olsun veya olmasýn, (eðer var ise) bunlarýn eþleri / ortaklýklarý da sona erecektir.
10.3
Kendi Distribütörlüðünü fesih eden bir Distribütör Müracaat Formunu
doldurarak iki yýl sonra ancak Genel Müdürlüðün onayý ile önceden sahip
olduklarý althatlarýn tamamýný kaybetmiþ olarak, Yeni Distribütör düzeyinden
baþlarlar.
10.4
Distribütör sisteme katýlma tarihinden itibaren 14 günün dolmasýndan sonra bilgi verir
ise Þirket son 12 ay boyunca distribütör tarafýndan sistem uyarýnca satýn alýnmýþ
bulunan mallarý geri alacaktýr. Þirket bunlarý aþaðýdakilere eþit olan bir fiyat ile satýn
alacaktýr:
* Distribütör tarafýndan mallar için ödenmiþ olan fiyat,
* Distribütörün hatasý sebebiyle bozulan iade edilmiþ mallarýn bedeli kesilerek,
* Mallar için distribütör tarafýndan tahsil edilmiþ olan prim ödeme tutarlarý kesilerek,
* Mallarýn satýlmasý için yeniden paketlenmesi veya yönetim vb. maliyeti için makul
bir hizmet ücreti (Þu anda bu ücret, mallarýn deðerinin % 10'udur.) kesilerek ödeme
yapýlacaktýr.
10.5
Ayrýca, distribütörün mallarýn iade edilmesi sebebiyle maruz kalýnan nakliye masraflarýný
da ödemesi gerekebilecektir.
10.6
Þirket, geri ödenmesi amacýyla Þirkete iade edilmiþ olan ürünler ile ilgili olarak,
fesihten en fazla 120 gün önce ödenmiþ bulunan primleri, kendi anlaþmalarýný
sona erdirmiþ bulunan distribütörlerden ve bunlarýn bütün üst düzeylerinden geri
ödemelerini talep etmek hakkýný saklý tutar.
10.7
Yukarýdaki hükümler uyarýnca ödenmesi gereken tutarlar, distribütöre satýlmýþ bulunan
mallarýn iade edilmesi üzerine ödenecektir (Ancak fiilen FL'in elinde bulunan
mallar ile ilgili olarak derhal ödeme yapýlacaktýr).
10.8
Sisteme katýlýmýn sona erdirilmesi üzerine distribütör, aþaðýda sayýlanlar ile ilgili
mükellefiyetleri dýþýnda, sistem ile ilgili olarak FL'e karþý olan bütün akdi
mükellefiyetlerinden kurtulacaktýr:
* Distribütör tarafýndan FL temsilcisi olarak yapýlmýþ bulunan sözleþmeler uyarýnca
distribütöre yapýlan ödemeler,
* Kendisi tarafýndan müþterilerine satýlmýþ bulunan mallar için olan ödemeler,
* Distribütöre satýlmýþ olan ve þirkete iade edilmemiþ bulunan ve distribütörün hatasý
sebebiyle deðeri bozulmuþ olan mallar için olan ödemeler,
* 30 günlük para ödeme garantisi uyarýnca perakende müþterilerine yapýlan geri
ödemeler,
* Distribütörün FL'in bir distribütörü olduðunu bildiði veya makul olarak bilmesinin
gerektiði bir kiþinin, baþka birçok düzeyli pazarlama planý uyarýnca veya vasýtasý
ile diðer nitelikte mallar satmak üzere tahrik edilmesini veya diðer kalifiye
distribütörler, bunlarýn gruplarý veya Þirket için (FL'in takdirinde olmak üzere) zararlý
bir etkisi olabilecek olan veya masrafa yol açabilecek olan bir iþ kurulmasýna
kalkýþýlmasý veya kurulmasýný kapsayan faaliyetlerin düzenlenmesi.
ÞÝRKET TARAFINDAN FESÝH
10.9
Þirket tarafýndan fesih, bir distribütörün bütün imtiyazlarýnýn ve anlaþmadan kaynaklanan
haklarýnýn ve Þirketin ürünlerini daðýtmak imtiyazýnýn sona erdirilmesidir. Fesih ile
gelir ve iþ hacmi primleri kazanma imkaný da sona ermektedir.
10.10 Fesih, bu kitapta tanýmlanmýþ bulunan ilkeleri ihlal eden eylem veya iþlemlerin
bir sonucudur. Þirket veya herhangi bir personeli bu davranýþtan haberdar olduklarý
zaman distribütöre bu davranýþýný durdurmasýný ve bundan vazgeçmesini belirten
yazýlý bir uyarý gönderecektir. Eðer distribütör bu uyarýya gereken özeni göstermez
ve ihlalden vazgeçtiði ve durdurduðuna dair anýlan uyarýyý aldýðý tarihten itibaren
3 gün içinde yazýlý bir taahhüt ile cevap vermezse, Þirket Distribütörlük Anlaþmasýný
fesih etmek hakkýný saklý tutar.
10.11
Þirketin veya distribütörlerinin menfaatlerini ciddi þekilde ihlal eden davranýþlar
durumunda ise fesih derhal yapýlabilecektir.
10.12
Feshin söz konusu olduðu her durumda, Genel Müdürlük bu konu üzerine karar
verecek ve bu karar kesin ve baðlayýcý olacaktýr.
10.13.1 Aþaðýda belirtilen durumlar (yalnýzca bunlar ile sýnýrlý olmamak üzere) Þirket
tarafýndan derhal fesih sebepleridir:
* Diðer bir distribütörün olasý müþterilerine müdahale edilmesi,
* Onaylanmamýþ tanýtým malzemeleri basýlmasý, üretilmesi, daðýtýlmasý veya
kullanýlmasý,
* Þirket ürünlerinin kullanýlmasý veya menfaatleri (Ürünlerin Müþterilere Perakende
Satýþý Bölümünün 6.14 Maddesine bakýnýz) veya bir kiþinin bir FL Distribütörü
olarak ne kazanabileceði konusunda yanlýþ bilgi verilmesi,
* Açýkça, elde bulunan mevcut ürünler veya beklenen satýþlarýn üzerinde olan
veya kapsam içinde olmayan ürün sipariþleri verilmesi,
* Baþka bir Çok Katlý Pazarlama Þirketi vasýtasý veya aracýlýðý ile herhangi bir
türden diðer ürünler satmak üzere FL'in bir distribütörü olduðunu bildiði (veya
makul olarak bilmesi gerektiði) bir kiþinin tahrik edilmesini kapsayan faaliyetler
düzenlemek, (FL'in takdirinde olmak üzere) diðer kalifiye distribütörlerin, bunlarýn
gruplarýnýn veya FL'in zararýna olabilecek ve masrafa sebep olabilecek bir iþ
kurmaya veya düzenlemeye kalkýþmak,
* FL basýlý malzeme veya ürünlerinin perakende maðazalarda satýlmasýna veya
teþhir edilmesine izin vermek,
* Genel Müdürlük tarafýndan veya Þirket Toplantýlarýnda onaylanmamýþ doküman
ve ürün satmak,
* Þirket ürünlerinin boþaltýlmasýna, yeniden paketlenmesine veya yeniden
etiketlenmesine izin vermek,
* Þirket ilkelerinde belirtilmiþ bulunan hüküm ve þartlardan herhangi birisinin
ihlal edilmesi.
* Distribütörlerin þirket ilkelerine göre kabul edilemeyecek ölçüde kasýtlý olarak
ihlal etmelerine neden olacak eylem ya da ihmallerde bulunmasý.
* Bir baþka doðrudan satýþ firmasýna ait reklam, kayýt yada üyeliðe davet
malzemeleri üstünde, FL distribütörü veya eþinin (Müracaat Formunda yazýlý
olsun yada olmasýn) isminin, aynen yada benzer olarak gösterilmesi yada referans
olarak verilmesi,
* Þirket tarafýndan distribütörlüðü fesh edilen bir distribütör, aradan iki yýl
geçtikten sonra yeni bir Distribütör Müracaat Formu doldurarak ancak
Genel Müdürlüðün onayý ile kaydolarak, önceden sahip olduðu althatlarýn
tamamýný kaybetmiþ olarak, Yeni Distribütör düzeyinden baþlayabilir.
* Distribütörler perakende satýþ etkinliklerine ilaveten, þirket tarafýndan
belirlenen toptan satýþ (distribütör alýþ fiyatýndan aþaðý olmamak kaydý ile,
yalnýzca kiþisel olarak sponsorluklarýný yaptýklarý distribütörlere ürün
satabilirler. Bunun aksi olarak, bir diðer distribütöre doðrudan yada dolaylý
olarak satýþ yapýlmasý durumunda, bu satýþý yapan distribütör kadar alan
distribütör de yasaklanmýþ bir iþlem yapmýþ olarak kabul edilecektir.
Sözkonusu yasaklanmýþ satýþ sonunda, Pazarlama planý uyarýnda aktiflik
de dahil olmak üzere saðlanan tüm yararlar geçersiz sayýlacaktýr. Belirlenen
kurallara uyulmamasý hakkýnda gereken ayarlamalar yapýlacak olup,
böylesine yasaklanmýþ bir iþlem içinde yer alan distribütörlerin,
distribütörlüklerine son verilmesi de gündeme gelecektir.
10.13.2 BONUS PRÝMÝ SATIN ALMA YASAÐI
Bonus “Primi Satýn Almak” kesinlikle yasak olup, aþaðýda belirtilen maddeleri
içerir:
a) Distribütör olarak kaydolan kiþilerin doldurmak zorunda olduklarý Baþvuru
ve Anlaþma formlarýnýn içerdiði bilgilerden ve yaptýrýmlardan haberdar olmamalarý;
b) Bir kiþinin hileli/hatalý yoldan distribütör olarak kaydolmasý;
c) Satýþ komisyonu yada prim kazanabilmek amacýyla aslýnda var olmayan
“hayali” kiþileri distribütör yada müþteri olarak kaydetmek, yada buna teþebbüs
etmek;
d) Satýn aldýðý ürünleri doðru ve gerektiði gibi kullanmama eðiliminde olan bir
distribütörün, daha yüksek prim yada komisyon kazanmak amacýyla satýn aldýðý
ürünleri deðerlendirecek bir baþka düzen kurmasý.
10.14
Þirket tarafýndan distribütörün sisteme katýlýmýnýn sona erdirilmesi halinde
distribütör, mallar için distribütör tarafýndan ödenmiþ olan fiyattan
distribütörün hatasý sebebiyle ürünlerin deðerinde meydana gelen deðer
kaybýna eþit bir fiyat düþülerek, Þirketin kullanýlmamýþ olan mallarý satýn almasýný
talep etmek hakkýna sahip olacaktýr. Bu para mallarýn teslimi üzerine ödenecektir.
Mallar, masraflarý FL’e ait olmak üzere, FL tarafýndan makul olarak belirlenecek
olan bir yerde, fesihten itibaren 21 gün içinde teslim edilecektir.
10.15 Feshi takiben, sözleþmesi fesih edilmiþ olan distribütör, FL'in talebi üzerine, bu
feshe neden olan faaliyetlerin tarihinden sonra FL'den alýnmýþ olan bütün ödülleri,
envanterleri veya primleri geri ödemek, iade etmek veya tazmin etmek mükellefiyeti
altýnda olacaktýr. Distribütörün bu ödül veya primler için hak kazanmýþ ancak
bunlarýn kendisine fesihten önce ödenmemiþ olmasý halinde ise, fesih üzerine
bunlar artýk ödenmeyecektir. Ceza olarak ödenmemiþ olan primler, üst düzey
olan ve sözleþme kurallarýný ihlal etmemiþ bulunan takip eden distribütörlere
ödenecektir.
10.16 a) Distribütör iliþkisi veya FL ürünleriyle ilgili herhangi bir ihtilaf veya alacak
talebinin müzakere yoluyla çözüme kavuþturulamamasý durumunda, Þirket ve
distribütör, ihtilafýn zamanýnda, geçerli ve maliyet-etkin bir þekilde çözüme
kavuþturulmasý yolunda makul olarak olasý olduðu ölçüde, taraflar jürili duruþma
haklarýndan feragat edecekler ve ihtilafý Maricopa Ýli, Arizona eyaletinde baðlayýcý
bir tahkim kararý almak üzere (Ýhtilaflarýn çözümü için FL tarafýndan benimsenen
yazýlý prosedürlere uygun olarak) Amerikan Tahkim Derneði’ne (AAA) intikal
ettireceklerdir. Maricopa ili Arizona Eyaleti ve FL’in ihtilaf çözüm prosedürleri
kapsamýnda uygunsa, Arizona Eyaleti Maricopa Ýlinde yer alan yetkili bir mahkeme
þirketle Baðýmsýz distribütör arasýndaki herhangi bir ihtilafýn çözümü için tek ve
münhasýr yargý yeri olarak kabul edilecektir. Baðýmsýz distribütör Uygulama ve
Anlaþmasý, her yönüyle Arizona Eyaleti yasalarýna tabi olacaktýr.
b) Uluslararasý sponsorluk programý içinde yer alan her distribütör, FL’nin
uluslararasý þirket aðý içinde yer alan FL þirketlerinden yararlanma önceliðine
sahip olur ve bu program, FL Genel Merkezi’nin yer aldýðý Arizona’da ki
Maricopa Ýlinden yönetilir. Uluslararasý sponsorluk programý içinde yer alan
her distribütör, bu þirketlerden herhangi birisi ile distribütörlük iliþkileri
yada FL ürünleri hakkýnda doðacak anlaþmazlýklarýn, uluslararasý FL aðý
içinde yer alan her FL ülke þirketlerinin kabul ettiði Arizona’da ki Maricopa
Ýli dahilinde çözümlenmesi kararýna uyacaðýný peþinen kabul eder. Bir üst madde
de belirtilengeçerli Anlaþmazlýk Çözüm Kurallarý, FL Genel Merkezi web sayfasý
(www.foreverliving.com) içinde ve bu þirket ilkeleri içinde açýk olarak belirtilmiþtir.
c) Internet Ýlkelerini ve/veya Reklamcýlýk ve Tanýtým Kurallarýný çiðnemek.
d) FL tarafýndan önceden verilmiþ bir yazýlý onay belgesi olmaksýzýn kazanýlan
gelir tutarlarýnýn, yada yanlýþ yönlendirilmeye neden olacak gerçek dýþý gelirlerin
sunumunun yapýlmasý kesin olarak yasaktýr. Bir distribütörün parasal kazancý
tamamen bireysel çabasý, azmi, baðlýlýðý ve kararlýlýðý ile, FL iþinin kuruluþu
sýrasýnda alt yapýsýnda yer alan distribütörlere verdiði eðitimin baþarýsýna baðlýdýr.
e) Distribütörler sattýklarý ürünler hakkýnda tedavi edici, iyileþtirici özellikleri
ifade eden iddalarda, konuþmalarda bulunmayacaklardýr. FL tarafýndan onaylanmýþ
veya basýlmýþ olan broþürlerdeki, evraklardaki ifadelerin dýþýnda ifadeler
kullanýlamaz. Hiçbir distribütör FL ürünlerini týbbi tedaviler için, teþhis için
tedavileri önlemek, hastalýklarý iyileþtirmek için faydalý olduðunu ifade veya ima
edemez. Distribütörler hasta olan veya tedavi gören doktor kontrolü altýnda olan
kiþilere alternatif besin takviyeleri olan ürünleri tavsiye etmeden önce mutlaka
saðlýk uzmanlarýna yada doktorlarýna baþ vurarak onaylattýrmalarýný bildirmelidir.
10.17 Burada beyan edildiði üzere, içerdikleri bölümlerle beraber 11.9, 11.11, 11.14
no’lu maddelerle, 11.12 ve 11.13 no’lu maddeleri içeren uygulama ve hareketlerde
bulunmak yasaktýr.
11- ÇEÞÝTLÝ HÜKÜMLER
11.1 Þirket distribütörlerine bilgi ulaþtýrmak üzere çeþitli yöntemler kullanmaktadýr.
Distribütörlerin her bir yöntemi tam olarak kullanmasý gerekmektedir.
* Yayýnlandýðý ay içinde ürün satýn almýþ olan her distribütöre Þirket tarafýndan
yayýnlanan Forever dergisi gönderilmektedir.
* Çeþitli ilanlar ile ilerideki faaliyetler hakkýnda bilgi verilmekte olup bu ilanlar
Þirketin Merkezinde düzenli olarak sergilenmektedir.
* Merkez, distribütörlere bilgileri e-mail, SMS ve basýlý malzemeler aracýlýðýyla
da ulaþtýrmaktadýr.
* FL'in þirket web sayfasýnda da bu bilgiler düzenli olarak yayýnlanmaktadýr.
* Þirket Ýlkeler El Kitabý ve Þirketin onaylanmýþ tüm basýlý ve görsel malzemeleri
11.2
Genel Müdürlük Elden Satýþ Bölümünden temin edilebilir.
a) FLP Distribütörleri; bir diðer FLP distribütörü yada FLP’ye ait ürünler ve
sunduðu hizmetlerle Pazarlama Planý ve buna baðlý olarak düzenlenen kazanç
tablosu, FLP þirket çalýþanlarý hakkýnda, bir baþka FLP distribütörü yada üçüncü
þahýslara kötüleme veya küçük düþürücü davranýþ ve konuþmalarda bulunamazlar.
FLP Ülke Genel Müdürlükleri bu tür konularý içeren her türlü soru, fikir yada
þikayetlerin yazýlý olarak yönlendirilmesi gereken tek merkezdir.
b) Herhangi bir bilgi edinmek isteyen distribütörlerin sorularýný ilk önce kendi
sponsorlarýna veya üst müdürlerine iletmeleri gerekmektedir. Eðer soru bu þekilde
çözümlenemez ise yardým veya talimat almak üzere doðrudan Genel Merkezi ile
temasa geçilmelidir. Þirket bu bilgileri SMS, e-mail, telefon veya yazýlý olarak
distribütörlere ulaþtýrýr.
11.3
FL "Pazarlama Planý" veya "Þirket Ýlkelerinde" önceden bilgi vermeksizin
deðiþiklik yapmak hakkýný saklý tutar.
11.4
Þirket Ýlkeleri, Türkiye Kanunlarýna tabi olacak ve uygun olarak yorumlanacaktýr.
11.5
Distribütörlerin ve giriþimcilerin hazýrladýklarý hayali kazanç senaryolarý ile
herhangi bir kimseyi, baþkalarýný da bu senaryoya katarak yüksek kazançlar elde
edeceðine ikna ederek ödeme yapmasýný saðlamanýn yasa dýþý olduðunu lütfen
biliniz ve hatýrlayýnýz. Yüksek kazançlarýn kolay elde edildiðine dair iddialar ile
insanlarý yanlýþ yönlendirmemeye özen gösteriniz.
11.6
Bir distribütörün uzmaný olmadýðý veya yetkili olmadýðý bir konuda
herhangi bir iddiada bulunmamak, uygulama tavsiye etmemek veya tavsiye
vermemek konusunda özen göstermesi görevi bulunmaktadýr. Þirket, kendisi
tarafýndan yayýnlanmýþ bulunan basýlý malzeme ve ürün tanýtým formlarýnda
belirtilenler dýþýnda ürünlerin etkinliði ve faydalarý ile ilgili olarak iddia da
bulunan bir distribütör için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
(Ürünlerin Müþterilere Perakende Satýþý, 6. Bölüme bakýnýz.)
11.7
l Þubat 2007 tarihinden itibaren Distiribütör Müracaat Formu’nda sponsor imzasý
aranmayacaktýr. Ýþlemleri hýzlandýrmak için sponsor ID numarasý ve isim, soyadý
yeterli olacaktýr. Distirübütörün baþvuru formunu imzalamasý gerekmektedir.
11.8
Distribütörlerin;
a) FL Þirket Ýlkeleri uyarýnca yapmýþ olduklarý distribütörlük anlaþmasýna ve
kurallarýna uymamalarý;
b) Yukarýda sözü geçen kural ihlallerine örnek olacak fiilleri, hareketleri yada
iþlemler yapmalarý;
c) FL yada iþ ortaklarýný kasten ve yanlýþ bilgilendirmeleri;
d) Ürettikleri iþ hacmi primlerinin ödenmesi ve FL Pazarlama Planýna dahil
olmalarý için.
FL’nin hiçbir kýsýtlamaya tabi olmaksýzýn çalýþmalarýný yürütmesini saðlayacak
bilgi yada verileri eksik yada hatalý vermesi durumunda; uðrayacaklarý zarar ve
kayýplar nedeniyle FL ve iþ ortaklarý hakkýnda her türlü hak talep etmekten feragat
edecekleri gibi; yöneticileri, görevlileri, hissedarlarý, çalýþanlarý ile FL (bunlarýn
tamamýný “Ýþ Ortaklarý” olarak anabiliriz) yasalarýn izin verdiði ölçüde sorumlu
olmayacaktýr.
H E R D Ý S T R Ý B Ü T Ö R , F L V E Ý Þ O RTA K L A R I N I N T Ü M
SORUMLULUÐUNUN FL’DEN SATIN ALDIÐI VE YENÝDEN SATILABÝLÝR
DURUMDA OLAN ÜRÜNLERÝN BEDELÝNÝ AÞMAYACAK TUTARLA
SINIRLI OLACAÐINI, ÝDDÝA EDÝLEN KONTRATTA YAZILAN
MADDELERLE SINIRLI OLMAMAK ÜZERE HER NE OLURSA, HAKLI
YADA HAKSIZ FARK ETMEKSÝZÝN KABUL EDER.
11.9 INTERNET KURALLARI
11.9.1 ONLINE ÜRÜN SATIÞI
Her baðýmsýz FL distribütörüne, internet üzerinden FL alýþveriþ sitesi olan ve ona
baðlý My FLP Biz (www.myflpbiz.com) linklerini doðrudan kullanarak FL
ürünlerini pazarlayabileceði, FL tarafýndan onaylanmýþ bir baðýmsýz distribütör
websitesi satýn alma fýrsatý sunulur. Bu web site üzerinden online gerçekleþtirilecek
sipariþler doðrudan FL’e ulaþacaktýr. Bu internet baðlantýsý, FL sayfalarý baðýmsýz
distribütörün websitesi içinde kalacak þekilde düzenlenmiþtir. Distribütörün
websitesini ziyaret eden misafirler, gerçekte asla buradan çýkmazlar. FL adýnýn,
ürün hattýnýn ve distribütör/müþteri iliþkilerinin itibarýný korumak adýna,
distribütörler kendi baðýmsýz web siteleri veya baþka bir web sitesi üzerinden FL
adýný taþýyan herhangi bir ürünün online satýþýný yapamazlar. FL distribütörleri,
yetkili FL Genel Müdürlüðü tarafýndan onaylanmamýþ FL pazarlama yada
promosyon malzemelerini kullanamaz yada satamazlar. E-Ticaret satýþlarý, sadece
resmi FL websitesi baðlantýlarý olan www.foreverliving.com, www.flptr.com ve
bunlara baðlý My FLP Biz (www.myflpbiz.com) tarafýndan yapýlabilirler. Ýnternet
üzerinden satýþ yapan belli baþlý sitelerin isimleriyle sýnýrlý kalmaksýzýn, online
alýþveriþ merkezleri, mezat siteleri yada online pazarlama araçlarý üzerinden ürün
satýþlarý yasaktýr. Distribütörlerin, FL ürünlerinin satýþýný yapacak baþka kiþilere
bu ürünleri satmalarý yada emaneten vermeleri yasaktýr. Þirket tarafýndan onaylý
FL distribütör websiteleri içinde ürün satýþlarýný içeren E-Ticaret ve yeni distribütör
kaydetmek yasak olup, bu sitelerde yalnýzca pazarlama ile teþvik ve tanýtým
amaçlý kullanýma izin verilmektedir.
11-9.2 BAÐIMSIZ DÝSTRÝBÜTÖR WEB SÝTELERÝ
Baðýmsýz FL distribütör websitelerine, FL ürünlerinin sadece pazarlamasý
ile tanýtýmýný yaptýklarý ve online satýþ yapma yada yeni distribütör kaydetme gibi
FL Þirket Ýlkeleri aksine hareket etmeyerek, bu kurallara uygun davranmayý
sürdürdükleri yada bu eðilimde olduklarýný gösterdikleri sürece izin
verilecektir.
www.foreverliving.com içindeki resmi FL websitesi yada doðrudan distribütör
baþvuru linki dýþýnda kalan, online formlar yada elektronik imza yoluyla online
yeni distribütör kaydýna izin verilmemektedir. Kullanýcýnýn incelediðinde
karýþýklýklara, yanlýþ yönlendirilmelere neden olmamak amacýyla distribütörler,
bu websitesinin FL’e özel bir site olduðunu anlatabilecek tarzda “Forever Living
Products” adýný, markasýný, amblemini, ürün isimlerini, ticari vasýflarýný ve alan
adýný (URL) kullanamazlar. FL ürün isimleri kesinlikle FL’e ait olup, herhangi
bir distribütör tarafýndan hazýrlanmýþ bir link yada baþka herhangi bir amaçla
izinsiz olarak kullanýlamazlar. Baðýmsýz bir distribütör websitesi, FL þirketinin
resmi bir temsilcisi yada dünya üzerindeki þirketlerine baðlý olmadýðýný ve sadece
baðýmsýz bir distribütörü temsil ettiðini açýk ve net bir þekilde belirtmek zorundadýr.
Distribütörler kendi web sitelerini www.foreverliving.com da, FL tarafýndan
kurulan ve korunan resmi FL web sitesine baðlamak zorundadýrlar. Tüm FL
distribütör websitelerinin, dürüst ve ahlaki bir yarar saðlamalarý adýna sadece FL
adýný taþýyan ürün ve þirketlere baðlý olup, iyi ve düzgün içerikli bilgileri sitelerinde
yansýtmalarý gerekir.
11.9.3 ELEKTRONÝK REKLAMCILIK
FL tarafýndan onaylanmýþ baðýmsýz distribütör websiteleri, ancak FL’in reklamcýlýk
ve promosyon ilkelerine uygun olan reklamlarý online bir banner altýnda
gösterebilirler. Online bannerlarýn yada reklamlarýn online olarak kaydedilmeden
önce FL tarafýndan yazýlý onaylanmalarý gerekmekte ve bir Þirket websitesi
kullanýcýsýna, yada FL tarafýndan onaylanmýþ bir baðýmsýz distribütör websitesine
baðlanmasý zorunludur. Elektronik reklamcýlýk, reklamcýlýk ve promosyon
kurallarýna iliþkili olarak düzenlenmiþ FL Þirket Ýlkelerine baðlý ve tümüyle
denetimi altýndadýr.
11.10 HATALAR YADA SORUNLAR
Eðer bir distribütörün primler, alt hattýndakilerin aktiflikleri, ücretler yada
deðiþimlerle ilgili sorunlarý yada hata yapýldýðýna iliþkin inançlarý varsa, yapýldýðý
yada olduðu iddia edilen hata veya sorunun gerçekleþtiði inanýlan tarihten itibaren
altmýþ (60) gün içinde FL’i yazýlý olarak haberdar etmesi gerekir. Yukarýda
belirtildiði üzere, altmýþ (60) gün içinde bildirilmeyen herhangi bir sorun, ihmal
yada hatadan ötürü FL sorumlu olmayacaktýr.
11.11 GÝZLÝLÝÐÝ KORUMA VE AÇIKLAMA YAPMAMA SÖZLEÞMESÝ
Alt ekipler hakkýndaki genel ve ailevi bilgiler ve bunlarla sýnýrlý kalmamak üzere
alt ekiplerin satýþlarý, örgütlenme bilgileri ve iþlem özet bildirgeleri FL’e ait olan
özel ve gizli bilgilerdir. Bu bilgilere vakýf olan her baðýmsýz distribütör, kendi
alt ekibinin satýþlarýný düzenlemek ve örgütlemek dýþýnda bir amaçla bu bilgileri
kullanmaktan kaçýnarak, gizlilik ve özelliklerinin korunmasýna gereken önemi
vermek zorundadýr. Bir FL distribütörlüðünüz olmasý sonucunda, FL iþi için tescil
edilmiþ çok kýymetli ve oldukça hassas olarak kabul edebileceðiniz özel ve gizlilik
derecesi yüksek bilgiler, sadece ve yalnýzca daha fazla FL ürünü satmanýzý
saðlamak için, distribütör adaylarýnýn eðitimini verip FL distribütörü olmak
isteyen üçüncü kiþileri kaydederek, ekibinizdeki baðýmsýz distribütör sayýsýný
arttýrmak adýna size verilmiþtir. “Ticari Sýrlar” veya “Gizli Bilgiler” deyimleri;
bir formül, model, koleksiyon, program, aygýt, yöntem, teknik yada geliþmeleri
içeren bilgiler anlamýna gelir ki, bu da:
1) Açýklanmasýndan ve kullanýmýndan kazanç saðlayabilecek baþka kiþiler
tarafýndan çoðunlukla bilinmemesinin, güncel yada ileriye dönük baðýmsýz
ekonomik kazançlar elde edilmesi; ve
2) Gizliliðinin korunmasý adýna gerekli koþullarýn saðlanmasý için gösterilen
çabanýn haklýlýðýnýn konusudur.
11.11.2 GÝZLÝ BÝLGÝLER
1) FL, baðýmsýz bir FL distribütörünün ekipler ile ilgili bilgi edinebilmesini sadece
FL iþini yönetebilmesi amacýyla mümkün kýlar.
2) Distribütör bu bilgiyi kimseye açýklamayacak yada kopyalamayacaktýr, aksi
takdirde bu Ticari Sýr yada Gizli Bilgilerin FL’in yazýlý izni bulunmayan, baðýmsýz
FL distribütörleri dýþýndaki kiþilerin eline geçmesine sebep olmamalýdýr.
3) Distribütör FL iþini yönetmek amacý dýþýnda herhangi bir nedenle, doðrudan
yada dolaylý olarak Ticari Sýr yada Gizli Bilgilerden hiçbirini kiþisel çýkarý yada
bir baþkasýnýn yararýna olmak üzere, kullanamaz, kimseyle paylaþamaz.
4) Distribütör, FL’in haklarý ile çeliþki oluþturacak ticari sýrlarýn açýklanmasý,
yolsuzluk, güveni kötüye kullanma ve benzeri durumlara karþý, Ticari Sýr yada
Gizli Belgeleri kendininmiþçesine sahiplenerek güvenilirliði ve emniyetini
saðlamak adýna koruyacaktýr.
11.12 KISITLAYICI EK ANLAÞMALAR
Ticari Sýr yada Gizli Bilgilerin alýnmalarý hakkýndaki FL bakýþ açýsýna göre bir
distribütör, FL distribütörlüðü süresince FL ile anlaþmasý süren baþka herhangi
bir FL distribütörünün kazancýný yada yararýna olacak geliþmeleri azaltacak yada
yok edecek aldatma, bozgunculuk, karýþma ve engelleme gibi davranýþlar içinde
bulunmayacaðýný esas olarak kabul eder. Distribütörlüðü süresince bir FL
distribütörü, yukarýda yazýlý olanlarýn çoðunluðuyla kýsýtlý olmaksýzýn; FL
distribütörlüðünün sona erdiði gün üzerinden on iki (12) ay geçmemiþ herhangi
eski bir FL distribütörüne, FL dýþýnda baþka bir doðrudan satýþ þirketine üye yada
kaydolmasý amacýyla doðrudan yada dolaylý olarak teklifte bulunmak, rica etmek,
ikna etmek yada kaydetmek üzere baðlantý kurmamayý kabul ve taahhüt eder.
11.13 SÜRE / DÖNEM
Bu ilkelerin, “Gizli Bilgiler” bölümünde yer alan anlaþmalar ebediyen ve sonsuza
dek kalýcý olacaktýr. Yine bu ilkelerin, “Kýsýtlayýcý Ek Anlaþmalar” bölümünde
yer alan maddeler ise, FL ile distribütör arasýnda evvelce yapýldýðý dönem süresince
aynen yürürlükte kalacak ve söz konusu Distribütörlük Anlaþmasýnýn feshedilmesi
yada sona ermesi üzerinden on iki (12) ay, yada Gizlilik Bilgisi içeren herhangi
bir belgenin alýnmasý üzerinden bir (1) yýl geçene kadar, geçerliliðini aynen
koruyacaktýr.
11.14 REKLAMCILIK VE PROMOSYON (TANITIM) KURALLARI
11.14.1 TÝCARÝ MARKALAR, TÝCARÝ ÝSÝMLER, TELÝF HAKKI VE
REKLAMCILIK
“Forever Living Products” ismi ile FL’e ait simgeler ve FL Ürünlerinin isimleri
gibi, FL baþlýðý altýnda yer alan tüm isimler, Þirkete ait ticari markalar yada özel
ticari isimlerdir.
11.14.2 ÞÝRKET MARKALARINI KULLANMAK ÜZERE KISITLI
YETKÝ/LÝSANS
Her Distribütöre, Distribütörlük Anlaþmasý ve buna iliþkin ilke ve yöntemlerdeki
sorumluluk ve yükümlülüklerini yerine getirmesi koþuluyla, FL tarafýndan FL’in
tescilli ticari, hizmet ve diðer markalarý (ki bunlarýn tamamý aþaðýda “Marka”
olarak ifade edilecektir) ile ilgili yetki verilmiþtir. Tüm Markalar “FLP” nin tekeli
ve mülkiyeti altýndadýr ve öyle kalacaktýr. Markalar, sadece Distribütör Anlaþmasý
ve buna baðlý ilkeler ve yöntemlerle yetkilendirilmiþ kiþilerce kullanýlabilirler.
Burada tanýnan yetkiler ancak, distribütörler FL ilkeleri ve yöntemlerine eksiksiz
uyum gösterdikleri ve güvenilirlikleri devam ettiði sürece geçerli olacaktýr.
Bununla birlikte, FL tarafýndan verilmiþ yazýlý bir onay olmadýðý sürece bir
distribütörün (kendi adýna kayýtlý bir alanda “FLP” adýný kullanmasý veya “Forever
Living” yada baþka herhangi bir FLP Markasýný herhangi bir þekil veya formda
kullanmasý örneðindeki gibi) FLP ‘ye ait Markalar üzerinde hak iddia etmesi
yasaktýr.
Bu Markalar FL için çok deðerli olup distribütörlerin ihtiyaçlarýný karþýlamak
için, açýk ve net olarak izin verildiði þekilde kullanmalarý koþuluyla, her distribütöre
verilir. Distribütörler, FL Genel Müdürlüðü tarafýndan önceden onaylanmýþ
malzemeler veya FL tarafýndan distribütörlere saðlanan reklam ve tanýtým
malzemeleri dýþýnda bir yolla, FL ürünlerinin reklamýný yapamazlar. Distribütörler,
söz konusu malzemeler basýlýp daðýtýlmadan yada gösterime girmeden önce FL’e
bildirilip FL tarafýndan yazýlý olarak onaylanmadýðý takdirde, FL ürünlerini ve
pazarlama planýný tanýtýp anlatmak ve reklamýný yapmak amacýyla, baþka herhangi
bir yazýlý, basýlý yada kayýtlý malzeme kullanmamayý kabul ederler. FL distribütörleri
FL, FL ürünleri, FL Pazarlama Planý ve saðlanmasý muhtemel kazançlar hakkýnda
küçük düþürücü ve aþaðýlayýcý sunum ve konuþmalar ile þirket tarafýndan
onaylanmamýþ bilgi, belge ve sunumlar yapmayacaklarýný kabul ve taahhüt ederler.
12- REKLAM ÝLKELERÝ
GENEL TAVSÝYE
12.1
El ilanlarý da dahil olmak üzere reklam, pahalý ve boþuna zaman harcanmasýna
sebep olabilir ve önemli bir dönüþüm saðlamayabilir. Baþarýlý Forever Living
Distribütörleri, "yüz yüze konuþmanýn" FL iþinin en yararlý yöntemi olduðunu
bilmektedir. Reklam yapmak isteyen tüm distribütörlerin Þirket tarafýndan
onaylanmýþ basýlý ve görsel malzemeleri kullanmasý gerekir. Bu þart Distribütörlük
Müracaat formunun bir parçasý olup, göz ardý edilmesi halinde distribütörlüðün
sona erdirilmesi gibi sert tedbirlere baþvurulmasý ile sonuçlanabilir.
12.2
Reklamlarda "FLP", Kartal logosu veya þirket adý olan "Forever Living" izin
alýnmadan kullanýlamaz. Reklamlarda Forever Living ile olan iliþkinizin nasýl
tanýmlanacaðýný görmek üzere "Þirket ile olan iliþkileriniz" baþlýklý bölüme bakýnýz.
12.3
Distribütörler sorularý ile ilgili olarak FL Pazarlama Bölümüne danýþabilirler.
Genel bir kural olarak bütün reklamlarýn yasal, nezih, dürüst onaylý olmasý
gerekmektedir. Ancak yeni insanlarý distribütör yapmak istediðiniz zaman daha
deðiþik reklam çeþitleri de devreye girmektedir. Reklam çeþitleri arasýnda olan
gazete, dergi, broþürler, televizyon, radyo yayýnlarý, internet, video veya ses bantlarý
için de Genel Müdürlük onayý gerekmektedir.
Reklamda Þirketin adý, adresi ve Þirket tarafýndan nelerin satýlmakta olduðu (saðlýk
ve güzellik ürünleri) açýkça gösterilmelidir. Bu reklamlarda ayrýca aþaðýdaki yasal
uyarýlarýn da bulunmasý gerekmektedir:
"Baþkalarýnýn bu sisteme katýlmalarý, kendilerine ödeme yapýlacaðý sözü verilerek
ikna edilmesi yasaya aykýrýdýr."
"Kolaylýkla yüksek gelir elde edilemeyeceðini bilmeniz gerekir."
"Ürünlerimizin hiçbiri herhangi bir teþhis, tedavi, iyileþtirme veya özel bir hastalýk
ya da hastalýklarý önlemek için üretilmemekte ve satýlmamaktadýr. Eðer týbbi bir
problem yaþýyorsanýz, mutlaka doktorunuza danýþýnýz."
Bu hukuki uyarýlarýn reklamýn baþýnda veya sonunda yer almasý gerekmemekte olup,
önemli olan bunlarýn kolaylýkla görülebilir veya duyulabilir olmasýdýr. Bunlara normal
olarak daha büyük ve daha koyu karakterlerin kullanýlacaðý baþlýk dýþýnda, reklamýn
diðer kýsýmlarýnda yer alan bilgilerden daha az bir önem verilmemesi gerekmektedir.
Reklamlarýn, olasý distribütörleri yanlýþ yönlendirmemesi gerekmektedir. Özel olarak
bir distribütör olmanýn getireceði menfaatler konusunda gerçekçi bilgiler verilmelidir.
Abartýlmýþ veya gerçek olmayan bilgiler Þirket Ýlkelerine aykýrýdýr.
"Ýlgi yaratmak amacý güden" tanýtým stickerleri ve diðer malzemelerin bu hukuki
uyarýlarý kapsamasý gerekmemektedir. Ancak bunlarýn herhangi bir þekilde yanlýþ
yönlendirici olmamasý ve onay alýnmasý gerekmektedir.
Reklamlarda ürünlerin fotoðraflarý yer alamaz, Þirket tarafýndan satýlanlarýn dýþýnda
Aloe Vera ismi ve resimleri dýþ mekanlarda tabela / pano / görsel unsur olarak
kullanýlamaz. Distribütörler kesinlikle kiþisel / özel internet sitesi kuramaz veya baþka
bir firmanýn internet sitesi üzerinden satýþ veya kayýt yapamaz, FL'in Aloe Vera, Arý
Ürünleri ve diðer ürünleri hakkýnda bilgi veremezler.
Þirket ürünlerinin, týbbi ürün lisanslarý bulunmamaktadýr. Bu nedenle Þirket ürünleri
hakkýnda týbbi iddialar içeren beyanlarda bulunmak kesinlikle yasaktýr. Þirket ürünlerini
insan veya hayvanlarda hastalýk tedavisi veya hastalýktan korunma için uygun olarak
gösterilemez. (Yani, "Eklem aðrýlarý üzerinde etkili olduðu görülmüþtür"). Ayrýca
Þirket ürünlerini insanlarda veya hayvanlarda psikolojik fonksiyonlarýn düzeltilmesi
veya normal fonksiyonlarýn sürdürülmesi etkisine sahip (Yani, "metabolizma oranýný
arttýrýr") þeklinde de gösterilemez.
"Herhangi bir iddiada bulunmuyoruz" þeklindeki feragatler, son beyanýnýzý deðiþtirmez.
Tavsiye mektuplarý veya gazetelerden alýntýlar, bunlar açýkça Þirket ürünleri ile ilgili
olmasa bile, eðer çeþitli týbbi iddialar içermekte ise Þirket ve Ürünlerinin reklamýnýn
yapýlmasýnda kullanýlmayacaktýr.
Yayýnlanacak olan makalelerin içeriði ve uygunluðu, bunlarýn yer alacaðý yayýnýn
editörünün sorumluluðu altýndadýr. Þirket bu tür yayýnlarý ne reddetmekte ne de
onaylamaktadýr. Þirket, kaynaklarý izin verdiði ölçüde, kendisinden istendiðinde
ürünler ile ilgili bilgi verilmesine çalýþacaktýr. Distribütörler, bu tür bilgilerin
yayýnlanmasý amacýyla ödeme yapmalarý halinde bunun reklam olacaðýný ve bu
nedenle bu yayýnlarýn, yukarýda tanýmlandýðý üzere Genel Müdürlük tarafýndan
onaylanmasý gerektiðini bilmelidirler.
Herhangi bir yazýda Þirket Ürünlerinde bulunan maddeler hakkýnda týbbi bilgiler
verilmesi durumunda, bu makalenin ilgili yayýn tarafýndan kaleme alýnmýþ olmasý
þartý ile, bir distribütör ayný yayýnda (Þirket tarafýndan onaylanmýþ bir metin
kullanarak) Þirket ürünleri hakkýnda bir ilanýn yer almasý için ödeme yapabilecektir.
Bu kitapçýk, Forever Living iþinizi kurarken ve yürütürken uymanýz gereken Þirket
Ýlkelerini açýklamaktadýr. Bu kitapçýðý bir baþvuru kaynaðý olarak saklamanýzý rica
ederiz.
TM
Forever Living Saðl›k ve Güzellik Ürünleri Dað›t›m Ltd. Þti.
Gazeteciler Sitesi Saðlam Fikir Sok. No:1 - 34394 Esentepe- Þiþli / Ýstanbul
Tel.: +90 212 347 71 26 - 347 81 26 - 27 - 28 Fax: +90 212 347 81 30
www.foreverliving.com • www.flptr.com • [email protected]
2010
Kod :1002 • 01.10 SEK

Benzer belgeler

şirket ilkesi yeşil 20110214.FH10

şirket ilkesi yeşil 20110214.FH10 Distribütör Tarafýndan Fesih Þirket Tarafýndan Fesih Bonus Primi Satýn Alma Yasaðý 11. Çeþitli Hükümler Ýnternet Kurallarý Hatalar Yada Sorunlar Gizliliði Koruma ve Açýklama Yapmama Sözleþmesi Kýsý...

Detaylı