Untitled - Türk Patent Enstitüsü

Yorumlar

Transkript

Untitled - Türk Patent Enstitüsü
BAÞKANDAN
FAALÝYET RAPORU
2006
Bilgi toplumunda “yeni ekonomi”, “giriþimcilik”,
“entelektüel sermaye”, “yenilikçilik”, “AR-GE”,
“markalaþma”, “tasarým” ve “inovasyon” gibi
kilit kavramlarýn öne çýktýðýný görmekteyiz.
Artýk küreselleþen ve rekabetin boyut deðiþtirdiði dünyada, bu kavramlar
baþarýnýn anahtarlarý olmuþtur. Bu çerçevede Avrupa Birliði, ABD ve
Japonya karþýsýnda rekabet gücünü artýrmak için, Lizbon Stratejisini
uygulamaya baþlamýþtýr. Lizbon Stratejisi’nin amacý: “2010 yýlýnda
Avrupa’yý, dünyanýn en rekabetçi bilgi tabanlý ekonomisi haline
getirmek”tir. Lizbon Stratejisi ile AB, %2 olan AR-GE harcamalarýnýn
GSMH’ye oranýný % 3’e çýkarmayý hedeflemektedir. AB’ye katýlým
müzakerelerini yürüten ülkemizde de benzer þekilde AR-GE’ye ayrýlan
kaynak sürekli artýrýlmakta, 2010 yýlý itibariyle bu oranýn %2’ye çýkarýlmasý
hedeflenmektedir.
Ýnovasyon sürecinde, yani yeni bilgi ve teknolojilerin üretilmesinde;
patent, marka ve endüstriyel tasarýmdan oluþan sýnai mülkiyet haklarý
belki de en önemli araçtýr. Ýnovasyon sürecinin baþlangýcýnda gerekli
olan bilgi patent ve tasarým baþvurularýnýn yayýnlardan saðlanabileceði
gibi, sürecin devamýnda elde edilen yenilikler de, ancak sýnai mülkiyet
haklarý ile korunabilir. Böylece, sýnai mülkiyet haklarý, iþletmelerin fikri
sermayesini oluþturur.
Ülkelerin geliþmiþlik düzeyi, sýnai mülkiyet haklarýndan ne ölçüde
yararlandýklarýyla iliþkilidir. Bu haklarý etkin kullanan ülkeler, iþletmeler
ve giriþimciler rakiplerinden bir adým önde giderek baþarýlý olacaklardýr.
Rakiplerini geriden takip eden ülke, giriþimci ve iþletmeler için ise
maalesef bu rekabette yer bulunmamaktadýr.
Sýnai mülkiyet haklarý ile ilgili iþlemleri ülkemizde yürütmekle görevli
tek kuruluþ olan Türk Patent Enstitüsü, sanayici ve giriþimcilerimizin
bu haklarý etkin kullanmak suretiyle ülke sanayii ve ekonomisine daha
büyük katkýlar saðlayacaðý inancýyla faaliyetlerini sürdürmektedir.
Türk Patent Enstitüsü birkaç yýl önce, günümüze oranla çok daha az
olan iþ yükü altýnda ezilen, sanayici ve giriþimcilerimizin haklý þikâyetlerine
muhatap olan bir kurum durumundan, günümüzde daha hýzlý ve verimli
çalýþan, tanýtým ve uluslararasý iliþkilere öncelik veren bir kuruma
dönüþmüþtür. Tüm bu geliþmeler, yoðun emek ve kapsamlý hazýrlýklar
2
gerektiren çalýþmalar sayesinde gerçekleþtirilmiþtir. Ayrýca,
gerçekleþtirilen pek çok proje ile Türk Patent Enstitüsü’nün modern bir
fiziki ve teknik altyapýya kavuþmasý saðlanmýþtýr.
Türk ekonomisinde son dönemde yaþanan geliþmelerin yaný sýra, Türk
Patent Enstitüsü tarafýndan özellikle tanýtým alanýnda gerçekleþtirilen
faaliyetlerin neticesi olarak 2006 yýlýnda 67,000 marka baþvurusu ile
Fransa ve Almanya ile birlikte Avrupa’da ilk üç arasýnda yer almaktadýr.
Endüstriyel tasarýmlarda da Avrupa’da yine ilk üç içerisinde olan ülkemiz
patent baþvurularýnda da dünya ortalamasýnýn çok üzerinde artýþlar
gerçekleþmektedir. Yerli baþvuru sayýlarýndaki artýþ oraný ile Avrupa’da
ilk sýrada yer alan ülkemiz, uluslararasý baþvurularýn artýþ oranlarýnda
da Çin’in ardýndan dünya ikincisidir.
Türk Patent Enstitüsü inovasyonu teþvik ederek Türkiye'nin ekonomik
ve teknolojik geliþmesine katkýda bulunmak ve Türk sanayi ve
teknolojisinin küresel rekabette öne çýkmasý amacýyla sýnaî mülkiyette
etkin koruma saðlamak ve Avrupa’da, örnek ve önder kurum olma
yolunda çalýþmalarýna yeni projelerle devam edecektir.
Bütün bu çalýþmalar dikkate alýnarak hazýrlanan Enstitümüz 2006 yýlý
Faaliyet Raporunun yararlý olmasýný dilerim.
Doç. Dr. Yusuf BALCI
Türk Patent Enstitüsü Baþkaný
3
2006
Özetle, 135. yýllýk köklü bir geçmiþe sahip olan Türk Patent Enstitü fiziki
ve teknik altyapýsý, iþleyiþi ile dünyanýn en iyi ofisleri arasýnda yer
almakta, örnek ve model ofis olarak deðerlendirilmektedir.
FAALÝYET RAPORU
Son dönemde Türk Patent Enstitüsü, bir yandan kendi bünyesindeki
atýlýmlarýný gerçekleþtirirken diðer yandan da uluslararasý platformlarda
daha aktif rol oynamaya baþlamýþtýr. Uluslararasý kuruluþlarla olan
iliþkiler kuvvetlendirilmiþ, ikili iþbirliklerine de özel önem verilmiþtir.
Türk Patent Enstitüsü, sýnai mülkiyet alanýnda ülkemizdeki mevcut bilgi
ve tecrübenin ortak tarihi ve kültürel geçmiþe sahip olduðumuz ülkelerle
paylaþýlmasý amacýyla projeler yürütmekte, sýnai mülkiyetin bölgemizde
yerleþmesi ve geliþmeleri için de çaba göstermektedir.
ÝÇÝNDEKÝLER
BAÞKANDAN..................................................................................2
GÝRÝÞ
TARÝHÇE
VÝZYON ve MÝSYON
ORGANÝZASYON
1. BAÞLICA GELÝÞMELER........................................................13
2. SAYILARLA 2006........................................................................25
2.1. TEMEL GÖSTERGELER
2.2. PATENT
2.3. MARKA
2.4. TASARIM
2.5. COÐRAFÝ ÝÞARET
2.6. DAVALAR
3. KURUMSAL GELÝÞME..........................................................53
3.1. PATENTTE ARAÞTIRMA - ÝNCELEME
3.2. TEKNOLOJÝK ALTYAPI
3.3. MEVZUATTAKÝ GELÝÞMELER
3.4. YENÝDEN YAPILANMA VE KALÝTE ÇALIÞMALARI
4. ULUSLARARASI ÝLÝÞKÝLER.................................................63
4.1. ULUSLARARASI ALANDA TPE
4.2. ÝKÝLÝ ANLAÞMALAR
4.3. DÜNYA FÝKRÝ MÜLKÝYET TEÞKÝLATI
4.4. AVRUPA PATENT ORGANÝZASYONU
4.5. AVRUPA BÝRLÝÐÝ
5. TANITIM VE ENFORMASYON...........................................77
5.1. YENÝ TANITIM STRATEJÝSÝ
5.2. TANITIM VE BÝLGÝLENDÝRME FAALÝYETLERÝ
5.3. YAYIN BASIM ÝSTATÝSTÝKLERÝ
5.4. SINAÝ MÜLKÝYET KÜTÜPHANESÝ
5.5. BÝLGÝ VE DOKÜMAN BÝRÝMLERÝ
6. ÝDARÝ VE MALÝ YAPI.............................................................87
6.1. PERSONEL
6.2. BÜTÇE
HEDEFLER....................................................................................92
KISALTMALAR ..............................................................................94
GRAFÝKLER .................................................................................94
TABLOLAR ............................................................................... 94
ENFORMASYON BÝRÝMLER .................................................... 95
FAALÝYET
RAPORU
2006
GÝ RÝ Þ
FAALÝYET RAPORU
2006
TARÝHÇE
Buluþ sahiplerinin ödüllendirilmesi ve yeniliklerin korunmasý amacýyla ortaya çýkan
sýnai mülkiyet haklarý korumasý uygulamalarýnýn ilk örnekleri 1400’lü yýllara kadar
uzanýr. Bilinen en eski patent mevzuatý 1474 yýlýnda Venedik’te görülür. Bundan
150 yýl sonra, 1624 yýlýnda Ýngiltere, 1790 yýlýnda Amerika Birleþik Devletleri, 1791
yýlýnda Fransa, 1877 yýlýnda ise Almanya kendi patent kanunlarýný oluþturmuþlardýr.
Daha sonra, ülkemizde 1879 yýlýnda Ýhtira Beratý Kanunu, 1885 yýlýnda Japonya
Patent Tekeli Talimatnamesi ve 1896 yýlýnda Rusya Patent Kanunu sýnai mülkiyet
haklarý korunmasýný saðlayan yasalar olarak ortaya çýkmýþtýr. Uluslararasý alanda
fikri mülkiyetin korunmasýna dair ilk uluslararasý anlaþma 23 Mart 1883 tarihinde
Paris’te imzalanan ve fikri mülkiyet haklarýnýn temel ilkelerini belirleyen Paris
Sözleþmesidir. Günümüzde, Türkiye’nin de yer aldýðý 169 ülke, sýnai mülkiyet
haklarýnýn anayasasý olarak kabul edilen Paris Sözleþmesi’ne taraftýr.
Ülkemizde sýnai mülkiyet haklarýnýn korunmasýna iliþkin ilk düzenleme, markalarýn
korunmasýna iliþkin kurallarý belirleyen 1871 tarihli Alamet-i Farika Nizamnamesidir.
Bundan 8 yýl sonra 1879 tarihli Ýhtira Beratý Kanunu ile buluþlar da korunmaya
baþlanmýþtýr. 06 Temmuz 1872 tarihinde Alamet-i Farika Nizamnamesi’ne birinci
Ek ve 11 Mayýs 1888 tarihinde Alamet-i Farika Nizamnamesine ikinci ek yapýlmýþtýr.
Bu düzenlemeler ile Osmanlý Ýmparatorluðu, sýnaî mülkiyet korumasýna önem
veren ve bu alandaki mevzuatýný oluþturan ilk ülkeler arasýnda yer almaktadýr.
Cumhuriyetle birlikte de ülkemizde sýnai mülkiyet korumasýna önem verilmeye
devam edilmiþ ve dünyadaki geliþmelere uyum saðlamaya özen gösterilmiþtir. Bu
çerçevede Sýnaî Mülkiyetin Korunmasý için Uluslararasý Bir Birlik Oluþturulmasý
Hakkýndaki Paris Sözleþmesi’ne 1925 yýlýnda katýlým saðlanmasý, 1947 yýlýnda
kurulan Milletlerarasý Patent Enstitüsü’ne (1972 yýlýnda Avrupa Patent
Organizasyonuna dönüþmüþtür), 1955 yýlýnda üye olunmasý, 1965 yýlýnda 551
sayýlý "Marka Kanunu"nun yürürlüðe girmesi ve 1976 yýlýnda Dünya Fikri Mülkiyet
Teþkilatý (WIPO) Kuruluþ Anlaþmasý’na katýlým, Türkiye'de sýnaî mülkiyet haklarý
korumasý alanýndaki önemli adýmlar arasýnda yer almaktadýr.
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý bünyesindeki Sýnai Mülkiyet Dairesi Baþkanlýðý’nýn
laðvedilerek, 24 Haziran 1994 tarihinde, 544 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname
(KHK) ile Sanayi ve Ticaret Bakanlýðýna baðlý, idari ve mali özerkliðe sahip Türk
Patent Enstitüsü’nün (TPE) kurulmasý, sýnaî mülkiyet haklarý alanýnda bir dönüm
noktasý olmuþtur. 544 Sayýlý KHK’nýn günümüz koþullarýna uyumlu hale getirilmesi
6
ve kanunlaþtýrýlmasý amacýyla 19 Kasým 2003 tarihinde “5000 Sayýlý Türk Patent
Enstitüsü Kuruluþ ve Görevleri Hakkýnda Kanun” yürürlüðe girmiþ bulunmaktadýr.
1995 yýlýnda Türkiye'nin, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Kuruluþ Anlaþmasý ve eki
Ticaretle Baðlantýlý Fikri Mülkiyet Haklarý Antlaþmasý’ndan (TRIPS) ve Avrupa Birliði
ile Gümrük Birliði'nden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesi amacýyla,
TPE öncülüðünde patent, marka, endüstriyel tasarým ve coðrafi iþaretler alanlarýnda
reform niteliðinde kanun hükmünde kararnameler yürürlüðe girmiþtir.
1994’ten günümüze kadar geçen dönem içinde 11 uluslararasý anlaþmaya taraf
olunmuþtur. Ülke çapýnda güçlü bir sýnaî mülkiyet sistemi oluþturulmasý amacýyla
ihtisas mahkemeleri kurulmuþ, sistemin kullanýcýlarýna yönelik verilen eðitimler ve
düzenlenen tanýtým faaliyetleriyle kamunun bilinçlendirilmesine yönelik önemli
çalýþmalar yürütülmüþtür.
Uluslararasý anlaþmalara taraf olunmasý nedeniyle gerekli olan ve uygulamadan
doðan sorunlarý gidermeye yönelik mevzuat deðiþiklikleri de bu dönem içerisinde
gerçekleþtirilmiþtir.
VÝZYON ve MÝSYON
“Stratejik Plan 2005-2009” da belirlendiði üzere;
ORGANÝZASYON
TPE Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý’na baðlý özel bütçeli bir kamu kuruluþudur. Yönetim
birimleri; Yönetim Kurulu, Danýþma Kurulu ve Baþkanlýktan, ana hizmet birimleri;
Patent, Markalar, Endüstriyel Tasarýmlar ve Uluslararasý Ýliþkiler Dairesi
Baþkanlýklarýndan, yardýmcý hizmet birimleri; Personel, Ýdari ve Mali Ýþler ve
Enformasyon, Dokümantasyon ve Bilgi Ýþlem Dairesi Baþkanlýklarýndan, danýþma
birimleri ise Hukuk Müþavirliði ve Strateji Geliþtirme Müdürlüðünden oluþmaktadýr.
7
2006
Vizyonumuz:
Sýnai mülkiyetin etkin ve yaygýn kullanýmýný saðlayarak Türk sanayi ve teknolojisini
küresel rekabette öne çýkarmak; dünyada sýnai mülkiyet haklarýnýn geliþimi için
Avrupa’da örnek ve model kurum olmak.
Misyonumuz:
• Yaratýcýlýðý ve yeniliði teþvik ederek Türkiye'nin ekonomik ve teknolojik geliþmesine
katkýda bulunmak,
• Patent, marka, tasarým ve diðer sýnai mülkiyet haklarýnýn etkin korunmasýný
saðlamak,
• Sýnai mülkiyet bilincini ve bilgisini ülke genelinde yaymak, ilgili kesimlerle iþbirliðini
geliþtirmek,
• Yasal, teknik ve beþeri altyapýyý güçlendirerek, müþteri odaklý, hýzlý ve kaliteli
hizmetler sunmak,
• Sýnai mülkiyet haklarýnýn korunmasý ve Türk ve Avrupa ekonomisinin geliþimi
için Türkiye’yi uluslararasý platformlarda temsil etmek ve iþbirliðini güçlendirmektir.
FAALÝYET RAPORU
Son yýllarda uluslararasý iliþkilerde önemli geliþmelerin, patentte araþtýrma ve
incelemeye geçilmesinin, online hizmetlerin sunulmaya baþlanmasýnýn yanýnda,
TPE’nin yurt içinde ve yurt dýþýnda tanýtýmýna ve Türkiye’de sýnai mülkiyet kültürünün
geliþtirilmesi çalýþmalarýna aðýrlýk verilmiþ, tanýtým ve kurumsal geliþme alanlarýnda
büyük ilerleme kaydedilmiþtir.
ORGANÝZASYON ÞEMASI
YÖNETÝM KURULU
ENSTÝTÜ BAÞKANI
ÖZEL BÜRO
ULUSLARARASI
ÝLÝÞKÝLER
DAÝRESÝ
FAALÝYET RAPORU
2006
YENÝDEN ÝNCELEME
VE DEÐERLENDÝRME
KURULU
SÝVÝL
SAVUNMA
UZMANLIÐI
HUKUK
MÜÞAVÝRLÝÐÝ
BAÞKAN
YARDIMCISI
BAÞKAN
YARDIMCISI
PATENT
DAÝRESÝ
PERSONEL
DAÝRESÝ
MARKALAR
DAÝRESÝ
STRATEJÝ GELÝÞTÝRME
MÜDÜRLÜÐÜ
ENDÜSTRÝYEL TASARIMLAR
DAÝRESÝ
ÝDARÝ ve MALÝ ÝÞLER
DAÝRESÝ
ENF. DOK. ve BÝLGÝ ÝÞLEM
DAÝRESÝ
8
YÖNETÝM KURULU
TÜRK PATENT ENSTÝTÜSÜ YÖNETÝM KURULU ÜYELERÝ
TEMSÝL ETTÝÐÝ
KURUL
ATANMA TARÝHÝ
Doç. Dr. Yusuf BALCI
Enstitü ve
Yönetim
Kurulu Baþkaný
Türk Patent
Enstitüsü
19 ARALIK 2003
Memduh MURAT
Enstitü Baþkan
Yardýmcýsý ve
Yönetim Kurulu
Üyesi
Türk Patent
Enstitüsü
19 ARALIK 2003
Mustafa DAÐÜSTÜ
Yönetim Kurulu
Üyesi
Maliye
Bakanlýðý
19 ARALIK 2003
Yavuz ÞAHÝN
Yönetim Kurulu
Üyesi
Sanayi ve
Ticaret
Bakanlýðý
19 ARALIK 2003
Mustafa KÖKÇAM
Yönetim Kurulu
Üyesi
Adalet
Bakanlýðý
22 EYLÜL 2004
Doç. Dr.
B. Bahadýr ERDEM
Yönetim Kurulu
Üyesi
Sanayi ve
Ticaret
Bakanlýðý
08 EKÝM 2004
Fehmi KARA
Yönetim Kurulu
Üyesi
Sanayi ve
Ticaret
Bakanlýðý
11 KASIM 2005
9
2006
ÜNVANI
FAALÝYET RAPORU
ADI SOYADI
DANIÞMA KURULU
TPE 12. Danýþma Kurulu toplantýsý 21 kurul üyesinin katýlýmýyla
12 Aralýk 2006 tarihinde Enstitümüzde gerçekleþtirilmiþtir.
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Müsteþarý Adem ÞAHÝN açýlýþ
konuþmasýnda, sýnaî mülkiyet haklarýnýn etkin korunmasýnda
TPE’nin yeri ve önemi ile son yýllarda gösterdiði geliþime
deðinmiþ, Enstitü Baþkaný Doç. Dr. Yusuf Balcý ise 2006
yýlýnda gerçekleþtirilen faaliyetler hakkýnda kurul üyelerini
bilgilendirmiþtir.
Kurul üyeleri;
• Sistemin kullanýcýlarýnýn yoðun olduðu illerde TPE Bilgi
ve Doküman Birimlerinin açýlmasý,
FAALÝYET RAPORU
2006
• Personelin özlük haklarýnýn arttýrýlarak TPE’nin çalýþanlar için cazibe merkezi
haline getirilmesi,
• Baþta KOSGEB olmak üzere paydaþlarla iþbirliðinin arttýrýlmasý,
• KOSGEB teknoloji merkezleri kanalýyla sýnai mülkiyet haklarý konusunda
üniversitelerdeki öðrencilerin bilgilendirilmesi,
• Milli Eðitim Bakanlýðý’na baðlý mesleki ve teknik okullardaki öðrenci projelerinin
patentlendirilmesi konusunda bilgilendirme ve kolaylýk saðlanmasý,
• TÜBÝTAK ile mevcut iliþkilerin çeþitlendirilerek geliþtirilmesi,
• Mahkeme kararlarýnýn web sayfasýna konulmasý,
• Bilirkiþilik müessesesinin bilirkiþilerin asgari nitelikleri bakýmýndan belli bir
standarda oturtulmasý,
• Patent, marka, endüstriyel tasarým, coðrafi iþaret konularýnda sektörel desteklemeye
gidilebilmesi için Türkiye Ýstatistik Kurumu ile müþtereken standart sanayi
sýnýflandýrmasýna yönelik istatistik oluþturulmasý,
• Milli Prodüktivite Merkezinin (MPM) verimliliði artýrma projeleri kapsamýnda
planlanan konular arasýna TPE, TPE’nin faaliyetleri ve sýnai mülkiyet haklarýna yer
verilmesi,
• Sýnai mülkiyet haklarý konusundaki yüksek lisans ve doktora tezlerinin MPM
tarafýndan desteklenmesi,
konularýnda görüþ ve önerilerini belirtmiþlerdir. Enstitü Baþkaný Doç. Dr. Yusuf
Balcý, bazý öneriler ile ilgili çalýþmalara baþlandýðýný, yeni önerilerin de göz önüne
alýnarak gerekli giriþimlerde bulunulacaðýný ve kurul üyelerinin de desteði ile söz
konusu çalýþmalarýn ilerlemesinin ivme kazanacaðýný ifade etmiþtir.
10
TÜRK PATENT ENSTÝTÜSÜ DANIÞMA KURULU ÜYELERÝ
Adalet Bakanlýðý
Personel Genel Müdürü
Devlet Planlama Teþkilatý Müsteþarlýðý
Planlama Uzmaný
Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý
Müsteþar Yardýmcýsý
Hülya ERBAY
Gümrük Müsteþarlýðý
Gümrük Uzmaný
Ýlker ÖZTEK
Hazine Müsteþarlýðý
Þube Müdürü
Çevre ve Orman Bakanlýðý
Þube Müdür Vekili
Dýþiþleri Bakanlýðý
Daire Baþkaný
Ayþe ÖNER
KOSGEB
Süreç Danýþmaný
Semra TOK
Kültür ve Turizm Bakanlýðý
Mevzuat Deðerlendirme Þube Müdürü
Maliye Bakanlýðý
Daire Baþkaný
Milli Eðitim Bakanlýðý
Müsteþar Yardýmcýsý
Dr. F. Zehra ÖZKAN
Milli Prodüktivite Merkezi
Genel Sekreter Yardýmcýsý
Mahmut BAYRAK
Milli Savunma Bakanlýðý
Yük. Müh. Alb.
Saðlýk Bakanlýðý
Ýlaç Ecz. Gn. Md.
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý
Müsteþar Yardýmcýsý
Tarým ve Köy Ýþleri Bakanlýðý
Genel Müdür Yard.
Türk Eczacýlar Birliði
TEB Merkez Heyeti Üyesi
TMMOB
Yürütme Kurulu Üyesi
Türk Tabibleri Birliði
Hukuk Bürosu Koordinatörü
Türk Veteriner Hekimleri Birliði
Yönetim Kurulu Üyesi
T. Atom Enerjisi Kurumu
Yakýt Þube Md. V.
TÜBÝTAK
Hukuk Müþaviri V.
T. Ýþçi Sendikalarý Konfederasyonu
Araþtýrma Md. Yrd.
T. Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu
Santa Farma Ýlaç Sanayi
TOBB
TÜROB Avukatý
Ulaþtýrma Bakanlýðý
Daire Baþkaný
Gazi Üniversitesi. Eczacýlýk Fakültesi.
Öðretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr Nihat GEMALMAYAN
Gazi Üniversitesi. Müh. Mim. Fak.
Öðretim Üyesi
Dr Hayrettin ÇAÐLAR
Gazi Üniversitesi. Hukuk Fakültesi.
Öðretim Üyesi
Sadýk DEMÝRCÝOÐLU
Hasibe IÞIKLI
Ömer Faruk DOÐAN
Mürsel GÜRBÜZ
Serap ÖZCOÞKUN
Ayþe Berrin DÝKMELÝK
Mehmet TEMEL
Dr. Mahmut TOKAÇ
Abdurrahman ÖZENBAÞ
Talat ÞENTÜRK
Ecz. Mustafa GÖNEN
Ekrem POYRAZ
Dr. Hakan GÝRÝTLÝOÐLU
Halis AKÇAY
Sema ZARARSIZ
M. Kemal HAKÝMOÐLU
Enis BAÐDADÝOÐLU
Erol KÝRESEPÝ
Av. Yelda Dikmen URAS
Recep YÜKSEL
Prof. Dr. Nurettin ABACIOÐLU
Prof. Dr Haluk DARENDELÝLER Orta Doðu Teknik Üniversitesi Müh. Fak.
Prof. Dr Murat ÞUMNU
Hacettepe Üni. Eczacýlýk Fakültesi.
11
Öðretim Üyesi
Öðretim Üyesi
2006
KURULUÞTAKÝ GÖREVÝ
VEYA MESLEÐÝ
FAALÝYET RAPORU
TEMSÝL ETTÝÐÝ BAKANLIK
VEYA KURULUÞ
ADI SOYADI
FAALÝYET
RAPORU
2006
> TÜRKÝYE’DE SINAÝ MÜLKÝYETÝN 135. YILI
> BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK'ÜN DOÐUMUNUN 125.
YILI TPE'DE TÜM GÜN SÜREN ETKÝNLÝKLERLE KUTLANDI
> HEZARFEN PROJESÝ
> TPE VE TÜBÝTAK ARASINDA “PATENT TEÞVÝKLERÝ PROTOKOLܔ ÝMZALANDI
> PATENT DEÐERLENDÝRME AJANSI
> PATENT LÝGÝ ÖDÜLLERÝ SAHÝPLERÝNÝ BULDU
> KÜÇÜK MUCÝTLER YARIÞTI – GÖSTER KENDÝNÝ
> TPE TANITIM FÝLMLERÝ TELEVÝZYONDA
> SINAÝ MÜLKÝYET HAKLARI DERS KÝTAPLARINDA
> ANKARANET KURULDU (http://ankaranet.tpe.gov.tr)
> TÜRK BULUÞLARI IENA BULUÞ VE YENÝLÝKÇÝ ÜRÜNLER FUARI'NDAN ÖDÜLLE DÖNDÜLER
> TPE BAÞKANI DOÇ. DR. YUSUF BALCI YILIN BÜROKRATI SEÇÝLDÝ
> TPE MÝLLÝ PÝYANGO BÝLETLERÝNDE
I. BAÞLICA GELÝÞMELER
2006
I.BAÞLICA GELÝÞMELER
2006
TÜRKÝYE’DE SINAÝ MÜLKÝYETÝN 135. YILI
Ülkemizde sýnai mülkiyet haklarýnýn 135. yýlý TPE tarafýndan gerçekleþtirilen bir dizi
önemli etkinlik ile kutlanmýþtýr. 16 Kasým 2006 tarihinde TPE’de düzenlenen ve
Baþbakan Recep Tayyip ERDOÐAN, Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali COÞKUN, Devlet
Bakaný Kürþat TÜZMEN, TBMM Baþkan Vekili Nevzat PAKDÝL, çok sayýda milletvekili
ve Baþbakanlýk Müsteþarý Prof.Dr. Ömer DÝNÇER’in yaný sýra kamu, özel sektör ve
sivil toplum örgüt yöneticileri ile uluslararasý kuruluþlar ve 20’yi aþkýn ülkenin sýnai
mülkiyet ofislerinin yöneticilerinin de katýlýmýyla gerçekleþen 135. yýl etkinliklerine
“2006 Türk Patent Ödülleri” töreni ile baþlanmýþtýr. Yenilikçilik, yaygýn kullaným,
katma deðer ve bilinirlik gibi kriterler göz önünde
bulundurularak bir jüri tarafýndan belirlenen patent, marka
ve tasarým sahiplerine ödülleri Baþbakan Recep Tayyip
ERDOÐAN tarafýndan verilmiþtir.
14
135. yýl etkinlikleri kapsamýnda 16 Kasým 2006 tarihinde TPE’de “Dünya’da ve
Türkiye’de Sýnai Mülkiyetin Tarihçesi” konulu uluslararasý konferans
ülkemizden ve yurt dýþýndan akademisyenler ve uzmanlar konuþmacý olarak
katýlmýþtýr. Ýki oturum þeklinde düzenlenen konferansta, yabancý ülkelerde sýnai
mülkiyetin tarihçesi ve geliþimi, Osmanlý Devleti döneminde marka ve patent
ilk yasal düzenleme olan 1871 tarihli Alamet-i Farika Nizamnamesinden günümüze
kadar uzanan dönem hakkýnda bilgiler verilmiþtir.
Bu çerçevede düzenlenen bir diðer önemli etkinlik olarak,
ülkemizin eþsiz coðrafyasýnda yeþeren zengin kültürel
deðerlerimize sahip çýkmak, yörelerimizin zenginliðini
dünyaya tanýtmak, ilgilileri bir araya getirmek ve yeni
pazarlar elde edilmesini saðlamak amacýyla 17-19 Kasým
2006 tarihleri arasýnda “Türkiye Coðrafi Ýþaretler Sergisi”
halka açýk olarak düzenlenmiþtir.
Ýstanbul Lütfi Kýrdar Uluslararasý Kongre ve Sergi Sarayý’nda gerçekleþen ve Sanayi
ve Ticaret Bakaný Ali COÞKUN’un açýlýþýný yaptýðý Coðrafi Ýþaretler Sergisine 21
kamu ve özel sektör kuruluþu coðrafi iþaret olarak tescilli ürünler ile katýlým
saðlamýþtýr. Ayrýca sergiyi çeþitli illerin valileri, belediye baþkanlarý, sanayi ve ticaret
odasý baþkanlarý ile 135. yýl etkinlikleri için ülkemizde bulunan uluslararasý kuruluþlarýn
15
2006
iþlemlerinin yürütülmesi amacýyla kurulan Ticaret ve Ziraat Nezareti ve bu alandaki
I.BAÞLICA GELÝÞMELER
gerçekleþtirilmiþtir. Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali COÞKUN’un da katýldýðý konferansa
temsilcileri ve 20’yi aþkýn ülkenin sýnai mülkiyet ofislerinin
yöneticileri de ziyaret etmiþtir. Sergiyi ikinci gün ziyaret eden
Baþbakan Recep Tayyip ERDOÐAN sergi salonundaki standlarý
tek tek gezerek, ürünleri incelemiþtir.
yýl etkinlikleri çerçevesinde TPE ve Marka Koruma Grubu
iþbirliðinde 17 Kasým 2006 tarihinde Ýstanbul Lütfi Kýrdar
Kongre ve Sergi Sarayý’nda uluslararasý bir konferans
düzenlenmiþtir. Konferansa, konuþmacý olarak aralarýnda Dünya Gümrük Örgütü ve AB
Türkiye Temsilciði yetkililerinin de
bulunduðu birçok yabancý uzman
katýlmýþtýr.
Konferansta, sahtecilikle ilgili dünyadan
I.BAÞLICA GELÝÞMELER
2006
örnekler, mücadele yöntemleri, alýnan
tedbirler, mevzuat ve uygulamada
yaþanan sorunlar ve deneyimler
konusunda bilgiler verilmiþtir.
Ayrýca, sýnai mülkiyet literatürüne 135.
yýl armaðaný olarak, ülkemiz iktisat tarihi açýsýndan önemli olduðu kadar komþu ülkelerin
sýnai mülkiyet ve iktisat tarihine de ýþýk tutacak nitelikte ve en eskisi 1896 yýlýna ait 70 adet
tescilli marka örneðinin de yer aldýðý “Alamet-i Farika’dan Marka’ya” adlý bir kitap
yayýmlanmýþtýr.
16
BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK'ÜN DOÐUMUNUN 125. YILI TPE'DE
TÜM GÜN SÜREN ETKÝNLÝKLERLE KUTLANDI
30 Ekim 2006 tarihinde, TPE yönetimi ve çalýþanlarýndan
oluþan 70 kiþilik ekibin Anýtkabir ziyaretinden sonra, 31
Ekim 2006 tarihinde TPE konferans salonunda da bir
dizi etkinlik gerçekleþtirilmiþtir.
Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþýyla baþlayan törende TPE
Baþkaný Doç. Dr. Yusuf BALCI açýlýþ konuþmasýnda
Atatürk'ün siyasi ve askeri dehasýndan bahsederek herkese
örnek olabilecek çalýþma tarzýný, bilime ve teknolojik
geliþmeye verdiði önemi vurgulamýþtýr. Çanakkale þehitleri þiir klip gösterisi,
Atatürk'ü konu alan anýlar ve þiirlerin okunmasý ve istiklal mücadelesini konu alan
Etkinliðin ikinci bölümünde, Atatürk Tarihçisi Prof. Dr. Ýlknur GÜNTÜRKÜN KALIPÇI
'Ýçimizden Biri Atatürk' Konulu konferansýnda Atatürk'ün çok yönlü kiþiliðini etkileyici
bir biçimde dinleyicilerle paylaþmýþtýr.
Atatürk'ün sevdiði türkülerden bir demet sunmuþtur. Etkinliðin bu bölümü hep
birlikte söylenen Onuncu Yýl Marþý ile sona ermiþtir.
17
2006
TPE Halk Oyunlarý Ekibi'nin Atabarý gösterisinin ardýndan TPE Halk Müziði Korosu
I.BAÞLICA GELÝÞMELER
film gösterimi ile etkinliðin birinci bölümü tamamlanmýþtýr.
HEZARFEN PROJESÝ
Türk KOBݒlerinin inovatif yapýlarýnýn ve TPE’nin enformasyon ve bilinçlendirme
faaliyetlerinin geliþtirilmesi amacýyla baþlatýlan Hezarfen projesinin ilk
aþamasýnda TPE, KOBÝ'lerde inovasyon altyapýsýnýn geliþimi için sýnai mülkiyet
haklarýnýn etkin kullanýlmasý ve KOBÝ'lerin inovasyoncu yapýlarýnýn iþletme
kültürlerine taþýnmasý aþamalarýnda KOBݒlere destek olmayý amaçlamaktadýr.
Pilot bölge olarak OSTÝM’de gerçekleþtirilmesi öngörülen projeye yönelik
iþbirliði protokolü, 13-14 Aralýk 2006 tarihinde düzenlenen 4. KOBÝ zirvesinde
Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali COÞKUN, TOBB Baþkaný Rifat HÝSARCIKLIOÐLU,
KOSGEB Baþkan Vekili Bayram MECÝT, OSTÝM Baþkaný Orhan AYDIN ve
Enstitü Baþkaný Doç. Dr. Yusuf BALCI’nýn katýlýmýyla imzalanmýþtýr. HEZARFEN
I.BAÞLICA GELÝÞMELER
2006
Projesi kapsamýnda çeþitli eðitimler, çalýþtaylar, konferans, seminer ve bazý pilot
aktiviteler düzenlenecek ve sektörel analizler yapýlacaktýr.
TPE ve TÜBÝTAK ARASINDA
“PATENT TEÞVÝKLERÝ PROTOKOLܔ ÝMZALANDI
Buluþ sahiplerinin hem ulusal hem de uluslararasý alanda karþýlaþtýklarý finansal
zorluklarýn en aza indirilerek, buluþlarýný patent ile koruma altýna alabilmeleri ve
bu sayede patent sayýlarýnda artýþýn saðlanmasý amacýyla TPE ile TÜBÝTAK arasýnda
patent teþvikleri protokolü 23 Aðustos 2006 tarihinde imzalanmýþtýr. Bu çerçevede,
patent baþvurusu teþvik ve destekleme esaslarý konusunda çalýþmalar tamamlanmýþ
ve patent teþvik sistemi uygulamaya geçirilmiþtir.
18
PATENT DEÐERLENDÝRME AJANSI
Türkiye’de son yýllarda sýnai mülkiyet bilinci ve baþvuru sayýlarýndaki hýzlý artýþa
raðmen sýnai mülkiyet haklarýna konu ürünlerin ülke ekonomisine kazandýrýlmasý
konusunda ayný ilerleme kaydedilememektedir. Buluþ sahiplerinin çoðunlukla
buluþunu sanayiye uygulayabilecek ve üretime geçirebilecek yeterli tecrübe ve mali
kaynaða sahip olmamasý nedeniyle bir taraftan mevcut buluþlardan ekonomik
kazaným elde edilemezken diðer taraftan patent korumasýnýn inovasyonu teþvik
edici rolü etkinliðini kaybetmektedir.
Bu çerçevede, sýnai mülkiyet haklarýna konu kaynaklarýn ekonomiye kazandýrýlmasý,
finansal deðerinin tespiti, patent sahibi ile sanayinin buluþturulmasý, piyasanýn
yönlendirilmesi ve inovasyon kapasitesinin arttýrýlmasý amaçlarýna yönelik, baðýmsýz
bir yapý olarak faaliyetlerini yürütmesi öngörülen Patent Deðerlendirme Ajansýnýn
kurulmasý hedeflenmiþtir. Yurt dýþýnda ayný amaçla faaliyet gösteren kuruluþlar
baþlatýlmýþ olup 2007 yýlý sonu itibariyle projenin hayata geçirilmesi amaçlanmaktadýr.
TPE, Türkiye’de teknolojik geliþime katký saðlamaya yönelik çalýþmalar ile
bu yönde faaliyet gösteren þahýs, kurum ve kuruluþlarýn faaliyetlerinde
devamlýlýk saðlanmasýnýn teþvik edilmesi, Ar-Ge faaliyetleri ile buluþ yapmanýn
özendirilmesi ve patent konusunda kamudaki farkýndalýðýn artýrýlmasý amacýyla
23 Aðustos 2006 tarihinde “Patent Ligi” ödül törenini düzenlemiþtir. Sanayi
ve Ticaret Bakaný Ali COÞKUN’un da katýlýmýyla gerçekleþen törende, 2005
yýlý içerisinde en çok patent baþvurusu yaparak Türkiye'nin ekonomik ve
teknolojik geliþmesine katkýda bulunan yerli baþvuru sahiplerine ödülleri
verilmiþtir.
19
2006
PATENT LÝGÝ ÖDÜLLERÝ SAHÝPLERÝNÝ BULDU
I.BAÞLICA GELÝÞMELER
incelenerek ülkemizde uygulanacak model hakkýnda rapor hazýrlanmasý ile çalýþmalar
KÜÇÜK MUCÝTLER YARIÞTI – GÖSTER KENDÝNÝ
TPE, Türkiye’de inovasyon ve sýnai mülkiyet kültürünün oluþturulmasý
amacýyla paydaþlarý içerisinde eðitim-öðretim kurumlarýna özel önem
vermekte ve faaliyetlerini de hedef kitlelere göre þekillendirmektedir.
Çocuklarýn zihinlerinde oluþturduklarý projeleri hayata geçirerek yaratýcý
düþüncenin teþvik edilmesi, sistematik düþünme yeteneklerinin geliþmesine
katkýda bulunulmasý, buluþ bilincinin küçük yaþlarda zihinlere yerleþmesinin
saðlanmasý amacýyla TPE, Gönüllü Eðitimciler Derneði ile iþbirliði saðlayarak 0809 Haziran 2006 tarihleri arasýnda “Göster Kendini” adlý tasarým ve buluþ yarýþmasýný
düzenlemiþtir. Bu yarýþmaya Ankara ilinde 27 ilk öðretim okulundan, 34’ü tasarým,
50’si buluþ olmak üzere toplam 84 proje ve yaklaþýk 150 öðrenci katýlmýþtýr. Her
üzere 2 farklý kategoride deðerlendirmeye alýnmýþtýr. Deðerlendirme sonucunda
dereceye giren proje sahiplerine gerçekleþtirilen tören ile ödülleri verilmiþtir.
I.BAÞLICA GELÝÞMELER
2006
proje 2 gün süreyle TPE’de sergilenmiþ ve jüri tarafýndan buluþ ve tasarým olmak
TPE TANITIM FÝLMLERÝ TELEVÝZYONDA
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), TPE tarafýndan hazýrlatýlan tanýtým ve
kavram filmlerinin kamu yararýna olduðunu belirterek televizyonda yayýnlanmasýný
karara baðlamýþtýr.
TPE tarafýndan tanýtýma ve bilgilendirmeye yönelik olarak hazýrlatýlan filmler; Türk
Patent Enstitüsü’nün anlatýldýðý bir tanýtým filminin yaný sýra patent, marka, endüstriyel
tasarým, coðrafi iþaretler ile entegre devre topografyasý konularýnýn ayrý ayrý ele
alýndýðý beþ farklý kavram filmlerinden oluþmaktadýr. Bu kýsa tanýtým filmleri sýnai
mülkiyet haklarý konusunda kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlamaktadýr.
20
SINAÝ MÜLKÝYET HAKLARI DERS KÝTAPLARINDA
‘Tasarým ve Teknoloji’ dersi; öðrencilerin hayal güçlerini kullanarak, yenilikçi
ve fark yaratan ürünler tasarlamalarý konusunda istekli olmalarýný
amaçlamaktadýr. Söz konusu derste ayrýca sýnai haklara iliþkin temel bilgilerin
yaný sýra öðrencilerin araþtýrma ve buluþa yönlendirilmesi, taklit ve korsana
karþý bilinçlendirilmesi, telif haklarý konularýnda genel bilgi düzeylerinin
yükseltilmesi hedeflenmiþtir.
Bu amaçla TPE ile Milli Eðitim Bakanlýðý arasýnda, 2006-2007 yýlý 6., 7. ve 8. sýnýflarýn
eðitim müfredatýnda yer almaya baþlayan Tasarým ve Teknoloji dersinin içeriðinin
hazýrlanmasýna önemli katký saðlanmýþtýr.
Tasarým ve Teknoloji dersi ile yenilikçiliðe özendirilen öðrenciler, günlük hayatta
karþýlaþýlan küçük problemlere çözüm arayan projeler geliþtirerek, buluþ yapmaya
ANKARANET KURULDU (http://ankaranet.tpe.gov.tr)
I.BAÞLICA GELÝÞMELER
yatkýn zihinler olarak yetiþeceklerdir.
2006
10-11 Nisan 2006 tarihlerinde Türk Patent Enstitüsü ve Avrupa Patent Ofisi
iþbirliðinde düzenlenen ve 23 ülkenin üst düzey yöneticilerinin katýlýmý ile
gerçekleþtirilen “Sýnai Mülkiyet Ofislerinin Ýdari ve Ýnovasyon Destek Kapasitelerinin
Geliþtirilmesi” konulu uluslararasý çalýþtayda alýnan karar doðrultusunda, “Ankara
Network” adýyla bir iletiþim platformu kurulmuþtur. Bu platform ile sýnai mülkiyet
kurumlarý arasýnda bilgi ve tecrübe deðiþiminin saðlanmasý, iyi uygulama ve
örneklerin paylaþýlmasý ve böylece sýnai mülkiyet sisteminin geliþtirilmesi
amaçlanmýþtýr. Söz konusu platformun sekreteryasý iki yýllýk dönem için TPE
tarafýndan yürütülecektir. Platformun web sayfasý TPE tarafýndan hazýrlanarak online
olarak eriþilebilir hale getirilmiþtir. Ayrýca, katýlýmcý ülkeler arasýnda ikili ve çoklu
iþbirliklerinin geliþtirilmesini hedefleyen Ankara Deklarasyonu yayýmlanmýþtýr.
21
TÜRK BULUÞLARI IENA BULUÞ VE YENÝLÝKÇÝ
ÜRÜNLER FUARI'NDAN ÖDÜLLE DÖNDÜLER
Avrupa'nýn en prestijli buluþ fuarlarýndan olan ve bu yýl 58 incisi
gerçekleþtirilen Asya, Avrupa, Uzakdoðu'dan 13 ülkenin 600'ün üzerinde
buluþla katýldýðý Almanya'nýn Nürnberg þehrinde düzenlenen IENA 2006
Fuarý'nda ilk kez Türk buluþlarý temsil edilmiþtir. Türk Patent Enstitüsü
himayesinde IENA'da stand açýlarak ziyaretçilere tanýtýlan "Göz kamaþtýrma
etkisi yapmaksýzýn uzun mesafeli aydýnlatma saðlayan araç farý" baþlýklý
buluþun sahibi Yrd. Doç. Dr. Turhan ALÇELÝK gümüþ madalya almaya
hak kazanýrken, Orhan AYDIN’a ait “Kalan yanma süresini üzerinde
gösteren trafik lambasý” baþlýklý buluþ bronz madalya ile ödüllendirilmiþtir.
I.BAÞLICA GELÝÞMELER
2006
Bunun yaný sýra, fuar boyunca katýlýmcýlar, medya ve ziyaretçiler tarafýndan oldukça
ilgi gören TPE de standýyla Rusya Eðitim ve Teknoloji Bakanlýðý'nýn ve Makedonya
Sýnai Mülkiyet Ofisi'nin özel ödülüne layýk bulunmuþtur.
TPE BAÞKANI DOÇ. DR. YUSUF BALCI YILIN BÜROKRATI SEÇÝLDÝ
Türkiye genelinde kendi alanlarýnda yýlýn en baþarýlý kurumlarý ve kiþilerinin konu
olduðu ekonomi-finans aðýrlýklý haber portalý Haber1.com’un düzenlediði yýlýn en
iyileri anketi sonucunda TPE Baþkaný Doç Dr. Yusuf BALCI Yýlýn Bürokratý seçilmiþtir.
22
TPE MÝLLÝ PÝYANGO BÝLETLERÝNDE
Türk Patent Enstitüsü’nün tanýtýmý kapsamýnda, Milli Piyango Ýdaresi ile yapýlan
iþbirliði sonucunda TPE 29 Kasým 2006 tarihli çekiliþ biletlerinde yer almýþtýr.
I.BAÞLICA GELÝÞMELER
2006
23
FAALÝYET
RAPORU
2006
> TEMEL GÖSTERGELER
> PATENT
> MARKA
> TASARIM
> COÐRAFÝ ÝÞARET
> DAVALAR
II. SAYILARLA
2006
2.1. TEMEL GÖSTERGELER
TABLO 1
DEÐÝÞÝM
ORANI
2005
(%)
II. SAYILARLA 2006
2004
DEÐÝÞÝM
ORANI
2006
(%)
PATENT
BAÞVURU
1
SAYISI
2.264
3.479
54
5.158
48
FAYDALI MODEL
BAÞVURU SAYISI
1.495
1.903
27
2.456
29
MARKA
BAÞVURU SAYISI
46.456
59.112
27
66.757
13
ENDÜSTRÝYEL
TASARIM
2
BAÞVURU SAYISI
24.296
28.050
15
29.517
5
COÐRAFÝ ÝÞARET
BAÞVURU SAYISI
26
31
19
40
29
BÜTÇE
GELÝR (YTL)
32.368.845 42.067.846
30
52.785.943
25
GÝDER (YTL)
11.732.823 12.956.376
10
14.421.834
11
VERGÝ ve YASAL
ÖDEMELER
13.705.816 15.448.033
13
17.910.018
16
DEMÝRBAÞ ve
YATIRIM GÝDERLERÝ
4.276.798
3.668.664
-14
1.489.126
-59
GELEN
EVRAK SAYISI
179.640
221.617
23
231.801
5
GÝDEN
EVRAK SAYISI
243.307
297.450
22
372.794
25
212
206
-3
242
17
PERSONEL
SAYISI
1
2
EPC yoluyla Enstitüye Giren EP Baþvurularý ve Patentleri Dahil
Tasarým Bazýnda Baþvuru Sayýsý
26
2.2. PATENT
GRAFÝK 1:
PATENT BAÞVURULARI (1997 - 2006)
5500
5000
4500
4000
3500
4072
3000
2500
2534
2000
2877
1500
2742
2274
3156
1460
1262
500
0
1576
662
203
205
274
277
337
414
490
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
Yerli
688
2004
945
1086
2005
2006
Yabancý
1997-2006 yýllarý arasý patent baþvuru sayýlarýna bakýldýðýnda yerli baþvuru
sayýlarýnda sürekli bir artýþ gözlenmektedir. Yerli baþvuru sayýlarýnýn bir
önceki yýla göre artýþ oraný 2004 yýlýnda %40, 2005 yýlýnda %37 ve 2006
yýlýnda %15 olarak gerçekleþmiþ, 5 yýllýk zaman diliminde yerli patent
baþvuru sayýlarýnda yaklaþýk %160’lik bir artýþ saðlanmýþtýr. Özellikle son
yýllarda yerli baþvuru sayýlarýndaki artýþýn ana nedeni olarak, araþtýrma ve
incelemenin bazý alanlarda TPE’de yapýlmasý ve patent konusunda kamuda
oluþan bilincin artmasý gösterilebilir.
Araþtýrma ve inceleme yapýlacak teknolojik alan sayýsýnýn artýrýlmasý ve yerli
buluþ sahiplerinin finansal yönden desteklenmesi amacýyla TÜBÝTAK ve TPE
iþbirliðinde gerçekleþtirilen patent baþvurusu teþvik sisteminin de etkisiyle
önümüzdeki yýllarda yerli baþvuru sayýlarýnda önemli artýþlar kaydedilecektir.
Türkiye’nin 1 Kasým 2000 tarihinde Avrupa Patent Sözleþmesine (EPC)
katýlýmý ile birlikte yabancý baþvuru sahipleri EPC yoluyla Türkiye’de koruma
talep etme eðilimi gösterdiklerinden 2002 yýlýndan itibaren yabancý baþvuru
sayýlarý azalmýþtýr. Ancak sonuçlandýrýlma süresi ortalama 3-5 yýl olan
Avrupa patentlerinin ulusal aþamaya geçmesiyle birllikte 2004 yýlýndan
itibaren yabancý baþvuru sayýlarýnda önemli ölçüde artýþlar kaydedilmiþtir.
27
II. SAYILARLA 2006
1000
GRAFÝK 2:
FARKLI SÝSTEMLERDEN YAPILAN PATENT BAÞVURULARI (1997 - 2006)
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
2795
2000
1500
1000
II. SAYILARLA 2006
500
0
3931
2
3000
2500
1684
2229
2733
2317
37
1344
1362
666
799
795
787
700
1997
1998
1999
2000
315
340
216
417
475
497
704
2001
2002
2003
2004
Ulusal Doðrudan Baþvuru
162
179
1000
1048
2005
2006
PCT Yoluyla Gelen Baþvurular
EPC Yoluyla Gelen EP Baþvurularý ve Patentleri
Patent baþvurularý, doðrudan TPE’ye yapýlan baþvurular, Patent Ýþbirliði
Antlaþmasý (PCT) aracýlýðýyla yapýlan baþvurular ve Avrupa Patent Sözleþmesi
(EPC) aracýlýðýyla Türkçe istemleri ve fasikülleri TPE’ye sunulan Avrupa
Patenti baþvuru ve patentleri olmak üzere üç grupta deðerlendirilebilir.
1997-2006 döneminde farklý sistemlerden yapýlan patent baþvurularýna
bakýldýðýnda, Türkiye’nin 1 Kasým 2000 tarihinde EPC’ye katýlýmýyla birlikte
yabancý baþvuru sahiplerinin PCT yoluyla ulusal aþamaya geçmek yerine
EPC yoluyla doðrudan Avrupa patenti alarak Türkiye’de koruma talep etme
eðilimi gösterdikleri anlaþýlmaktadýr. PCT’nin uluslararasý bir baþvuru
sistemi, EPC’nin ise Avrupa patenti verilme sistemi olmasý ve dolayýsýyla
Türkiye’de doðrudan geçerli olabilecek bir Avrupa patentinin elde edilme
imkanýnýn bulunmasý nedeniyle PCT yolu yerine EPC yolu tercih edilmektedir.
28
GRAFÝK 3:
2600
2400
2200
2000
1800
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
FAYDALI MODEL BAÞVURU SAYILARI (1997 - 2006)
31
21
19
16
2425
18
17
9
223
289
313
1997
1998
1999
9
1207
454
631
2000
2001
Yerli
1476
914
2002
2003
2004
2005
Yabancý
1997-2006 yýllarý arasýnda faydalý model baþvuru sayýlarýnda sürekli bir
artýþ gözlenmektedir. Faydalý model baþvuru sayýlarý bir önceki yýl ile
kýyaslandýðýnda 2004 yýlýndaki artýþ oraný %22, 2005 yýlýndaki artýþ oraný
%27 ve 2006 yýlýndaki artýþ oraný ise %29 olarak gerçekleþmiþtir. Yukarýdaki
grafikte verilen verilerden faydalý model baþvurularýnýn büyük çoðunluðunun
yerli baþvuru sahipleri tarafýndan yapýldýðý izlenmektedir.
29
2006
II. SAYILARLA 2006
18
1882
14
GRAFÝK 4:
YERLÝ PATENT VE FAYDALI MODEL BAÞVURULARI (1997-2006)
4000
3500
3000
2500
2425
2000
1882
1500
1476
1000
500
0
223
203
289
205
313
274
454
1997
1998
1999
1207
277
337
414
490
2000
2001
2002
2003
Patent
II. SAYILARLA 2006
914
631
688
2004
945
1086
2005
2006
Faydalý Model
1997-2006 yýllarý arasý yerli faydalý model ve patent baþvuru sayýlarýnda
sürekli bir artýþ kaydedilmiþtir. Faydalý model korumasýnýn küçük buluþlara
yönelik olmasý, araþtýrma ve inceleme raporunun düzenlenmemesi nedeniyle,
patente oranla maliyetler daha düþük ve belgelendirme süreci daha kýsadýr.
Bu nedenle, Türkiye’de faydalý model sistemi yerli baþvuru sahipleri
tarafýndan daha çok tercih edilmekte ve birçok potansiyel patent, faydalý
model ile korunmaktadýr. Ancak, araþtýrma ve inceleme iþlemlerinin TPE’de
yapýlmasý sonucunda patent maliyetleri azalacak, iþlem süreçleri kýsalacaktýr.
Ayrýca, patent baþvuru sahiplerine sunulan yeni teþvik sisteminin etkisiyle
de, faydalý model baþvuru sahiplerinin büyük ölçüde patent baþvurusu
yapmaya yönelecekleri beklenmektedir.
30
GRAFÝK 5:
PATENT-FAYDALI MODEL TESCÝL SAYILARI (1997-2006)
6000
5500
5000
4500
4000
3500
4305
3000
2500
2000
2853
1500
1000
500
0
2111
450
117
1997
774
1125
1937
1784
1180
1690
1136
268
149
171
149
1998
1999
2000
2001
2002
720
687
2003
2004
2005
2006
Faydalý Model
1997-2006 yýllarý arasý patent ve faydalý model tescil sayýlarýnda baþvuru
sayýlarýndaki artýþa paralel bir yükselme görülmektedir. Patent tescil
sayýlarýnýn bir önceki yýla göre artýþ oraný 2005 yýlýnda %47, 2006 yýlýnda
%51 olarak gerçekleþmiþtir. 2005 yýlýnda %42 olan faydalý model tescil
sayýlarýnýn artýþ oraný 2006 yýlýnda %73’e yükselmiþtir.
Patent tescil süreci dikkate alýndýðýnda,
patent baþvurularýnýn
sonuçlandýrýlmasý uzun bir süreç aldýðýndan, yukarýdaki grafikte verilen
veriler sadece gösterildiði yýl içerisindeki tescil sayýlarýný ifade etmektedir.
Bu nedenle, geçmiþ yýllarda yapýlan patent baþvurularýnýn tescille
sonuçlananlarý önümüzdeki yýllarda görülecektir.
31
II. SAYILARLA 2006
Patent
389
978
GRAFÝK 6:
YERLÝ-YABANCI TOPTAN PATENT - FAYDALI MODEL
TESCÝL SAYILARI (1997-2006)
6000
5500
5000
4500
4000
3500
4208
3000
2500
2000
2771
II. SAYILARLA 2006
1500
1877
2064
1000
500
447
0
120
1997
1108
1117
172
188
168
1998
1999
2000
751
1725
448
315
2001
Yerli
2002
1103
1787
797
747
2003
2004
1060
2005
2006
Yabancý
1997-2006 yýllarý arasýnda yerli ve yabancý toplam patent/faydalý model tescil
sayýlarýna bakýldýðýnda, tescil sayýlarýnda düzenli bir artýþ görülmektedir. Yerli tescil
sayýlarýnýn bir önceki yýla göre artýþ oraný 2005 yýlýnda %42 iken bu oran 2006
yýlýnda %68 olarak gerçekleþmiþtir. Yabancý tescil sayýlarýnda ise 2005 yýlýnda %48
olan artýþ oraný 2006 yýlýnda %52 olarak görülmektedir. Yerli tescil sayýlarýnýn yabancý
tescil sayýlarýna oraný ise ortalama son üç yýlda %29 olarak gözlenmektedir.
32
GRAFÝK 7: PATENT
BAÞVURULARININ ÜLKELERE GÖRE DAÐILIMI (2006)
Ýngiltere
3%
Ýsveç
3%
Danimarka
1%
Almanya
26%
Diðer
9%
Hollanda
5%
Japonya 2%
Finlandiya 2%
ABD
Avusturya 2%
Ýspanya 2%
Belçika 2%
15%
9%
Ýsviçre
9%
Ýtalya
10%
2006 yýlýnda patent baþvurularýnýn ülkelere göre daðýlýmýnda, yabancý patent
baþvurularý içinde en büyük payý geçmiþ dönemlerde olduðu gibi Almanya
ve ABD’nin aldýðý görülmektedir. Daðýlýmda, Almanya %26 ‘lýk bir oran ile
birinci sýrada, ABD ise %15’lik bir oranla ikinci sýrada yer almakta, bu
ülkeleri %10 ile Ýtalya , %9 ile Fransa ve Ýsviçre takip etmektedir.
33
II. SAYILARLA 2006
Fransa
GRAFÝK 8: 2006 YILI YERLÝ-YABANCI PATENT BAÞVURULARININ IPC DAÐILIMI
Yerli
H (Elektrik)
10%
G (Fizik)
A (Ýnsan Ýhtiyaçlarý)
8%
22%
F (Makine
Mühendisliði)
22%
B (Ýþlemler,
Taþýmacýlýk)
17%
E (Ýnþaat)
II. SAYILARLA 2006
5%
D (Tekstil, Kaðýt)
9%
C (Kimya, Metalurji)
9%
2006 yýlýnda yerli patent baþvurularýnýn IPC daðýlýmýna bakýldýðýnda, geçmiþ
dönemlerde olduðu gibi günlük ihtiyaçlarý içeren A sýnýfýndan ve makine,
aydýnlatma, ýsýtma, silahlar ve tahrip malzemelerini içeren F sýnýfýndan
yapýlan baþvurularýn aðýrlýklý olduðu, yabancý patent baþvurularýnda ise
özelikle kimya ve ilaç konularýný da içeren A ve C sýnýflarýnýn aðýrlýklý olduðu
görülmektedir.
G (Fizik)
5%
H (Elektrik)
6%
A (insan Ýhtiyaçlarý)
F (Makine Mühendisliði)
26%
10%
E (Ýnþaat)
4%
D (Tekstil, Kaðýt)
4%
B (Ýþlemler, Taþýmacýlýk)
21%
C (KimyaMetalurji)
24%
34
TABLO 2:
2006 YILI ÝLK ON PATENT BAÞVURU SAHÝPLERÝ
YERLÝ BAÞVURU
SAHÝBÝ
BAÞVURU
SAYISI
YABANCI BAÞVURU
SAHÝBÝ
BAÞVURU
SAYISI
Arçelik Anonim Þirketi
227
Bsh Bosch Und Sýemens Hausgeräte Gmbh
58
2
Türk Demir Döküm Fabrikalarý Anonim Þirketi
26
F. Hoffmann-La Roche Ag
46
3
Beko Elektronik Anonim Þirketi
23
Basf Aktýengesellschaft
37
4
Bsh Ev Aletleri Sanayi Ve Ticaret Anonim Þirketi
16
Unýlever N.V.
36
5
Tübitak-Türkiye Bilimsel ve
Teknolojik Araþtýrma Kurumu
12
Novartýs Ag
34
6
Kemal Karaoðlan
11
Sýemens Aktýengesellschaft
34
7
Teklas Kauçuk Sanayi Ve Ticaret A.Þ.
9
Scherýng Aktýengesellschaft
28
8
Ford Otomotiv Sanayi Anonim Þirketi
7
Konýnklýjke Phýlýps Electronýcs N.V.
24
9
Oktay Gürel
7
Les Laboratoýres Servýer
24
6
Astrazeneca Ab
22
10 Arfesan Arkan Fren Elemanlarý Sanayi Ve Ticaret A.Þ.
TABLO 3:
2006 YILINDA EN ÇOK PATENT ve FAYDALI MODEL BAÞVURUSU YAPILAN ÝLK ON ÝL
PATENT
ÝL
FAYDALI MODEL
BAÞVURU
SAYISI
ÝL
BAÞVURU
SAYISI
1
ÝSTANBUL
587
ÝSTANBUL
1177
2
ANKARA
116
ANKARA
199
3
ÝZMÝR
69
ÝZMÝR
187
4
BURSA
50
BURSA
157
5
KOCAELÝ
47
KAYSERÝ
143
6
ADANA
24
KONYA
116
7
TEKÝRDAÐ
20
KOCAELÝ
60
8
KAYSERÝ
19
ESKÝÞEHÝR
34
9
ANTALYA
18
SAKARYA
28
10
GAZÝANTEP
12
ANTALYA
27
35
II. SAYILARLA 2006
1
2.3. MARKA
GRAFÝK 9:
YERLÝ-YABANCI-MADRÝD MARKA BAÞVURULARI (1997 - 2006)
70000
8452
60000
7750
50000
2383
6316
40000
2311
5530
II. SAYILARLA 2006
30000
20000
10000
0
3640
1950
4803
4964
15908
14578
1997
1998
5104
2686
3193
17804
1999
2573
54665
2521
48979
6515
2068
20945
19054
2000
2001
Yerli
5922
37829
28205
29476
2002
2003
Yabancý
Ülkemizde marka bilincinin geliþimine
2004
2005
Madrid
paralel olarak yerli marka
baþvurularýnda son on yýlda %250’lere varan bir artýþ gözlenmektedir.
Yabancý marka baþvurularýnda ise yerli baþvurulardaki gibi yüksek artýþ
oranlarý görülmese de sürekli bir artýþ gözlenmektedir. Türkiye’nin 1999
yýlýnda Madrid Protokolüne taraf olmasýndan sonra Madrid Protokolü ile
yapýlan marka baþvurularýnda en büyük artýþ %90 ile 2000 yýlýnda
saðlanmýþtýr. Son üç yýlda Madrid Protokolü ile yapýlan baþvuru sayýsýndaki
artýþ devam etmektedir. Yerli, yabancý ve madrid protokolü ile yapýlan toplam
marka baþvurusu sayýsýnda 2004 yýlýnda %23, 2005 yýlýnda %27 ve 2006
yýlýnda ise %13 oranýnda artýþ görülmektedir.
36
2006
GRAFÝK 10:
YERLÝ, YABANCI, MADRÝD MARKA TESCÝL SAYILARI (1997 - 2006)
45000
40000
3924
35000
2529
5343
30000
1111
25000
6813
20000
305
15000
10000
5000
3317
2086
2080
10452
9937
2000
2001
2943
2035
7684
1997
12166
5429
1998
1999
Yerli
Yabancý
1860
1365
2084
34036
27432
18563
14099
13202
2002
2003
2004
2005
2006
Madrid
1997-2006 yýllarý arasý marka tescil sayýlarýnda, baþvuru sayýsýndaki artýþa paralel
bir yükselme gözlenmektedir. 2004 yýlýnda tescil sayýlarýnda %27 olan artýþ oraný,
2005 yýlýnda %24 olmuþ, 2006 yýlýnda ise %19,5’lik bir artýþ kaydedilmiþtir. Ulusal
ve uluslararasý ticarette, piyasada tutunabilirliðin ve rakip firmalar karþýsýnda tercih
edilebilirliðin ana unsurlarýnda birisi olan markalar, ancak tescil sistemi ile yasal
bir koruma altýna alýndýðýnda hak sahipleri açýsýndan her türlü ihlal ve kötü niyetli
kullanýmlara karþý koruma saðlamakta ve firmalar için her geçen gün artan rekabet
ortamýnda önemli bir ekonomik deðer ifade etmektedir.
37
II. SAYILARLA 2006
0
5516
5927
3729
2002
GRAFÝK 11:
MARKA BAÞVURULARININ ÜLKELERE GÖRE DAÐILIMI (2006)
Diðer
10%
Japonya
Çin
Diðer AB Üye Ülkeleri
18%
3%
5%
Ýsviçre
7%
Almanya
20%
ABD
II. SAYILARLA 2006
16%
Ýtalya
9%
Fransa
Ýngiltere
7%
5%
2006 yýlýnda Türkiye’ye yapýlan yabancý baþvurularýn menþe ülke açýsýndan
daðýlýmýnýn yer aldýðý yukarýdaki grafiðe bakýldýðýnda, geçmiþ yýllarda olduðu
gibi 2006 yýlýnda da AB üyesi ülkelerden yapýlan baþvurularýn toplam yabancý
baþvuru sayýsý içinde yaklaþýk %60 gibi bir oranla büyük bir yer teþkil etmesi
Türkiye-AB ticaret iliþkilerinin önemini vurgulamaktadýr. Bunun yanýnda
ABD, Çin ve Ýsviçre menþeli marka baþvurularýnda 2005 yýlýna göre artýþ
gözlenirken, Japonya menþeli marka baþvurularýnda yaklaþýk bir önceki yýla
göre %0,5 oranýnda bir azalma görülmektedir.
38
GRAFÝK 12:
MADRÝD PROTOKOLÜ YOLUYLA YAPILAN TÜRKÝYE KAYNAKLI
ULUSLARARASI MARKA BAÞVURULARI (1999 - 2006)
900
800
700
600
500
400
770
797
834
2004
2005
2006
300
200
100
1999
152
2000
408
2002
2003
192
2001
Yabancý ülkelerde markalarýný tescil ettirmek isteyen tüzel ve özel kiþilere
büyük kolaylýk saðlayan Madrid Protokolü’ne 1999 yýlýnda taraf olunmasýndan
sonra, Türk baþvuru sahipleri marka tescil baþvurularýný TPE’de Madrid
Protokolü yoluyla yapmaya baþlamýþ, markalarýna tek baþvuru ile birden
fazla ülkede koruma saðlamýþlardýr. Madrid Protokolü ile yapýlan baþvurularýn
öneminin Türk baþvuru sahipleri tarafýndan
daha iyi anlaþýlmaya
baþlanmasýndan sonra özellikle 2004 yýlýnda %88 gibi büyük bir artýþ oraný
saðlanmýþtýr. Son iki yýlda baþvuru sayýsýndaki artýþ devam etmiþ, 2005
yýlýnda artýþ oraný %4, 2006 yýlýnda ise Madrid Protokolü yoluyla yapýlan
Türkiye menþeli uluslararasý marka baþvurularý %5 oranýnda artarak 834’e
yükselmiþtir.
39
II. SAYILARLA 2006
0
71
419
GRAFÝK 13:
20 0 6 Y I L I Y E R L Ý - Y A B A N C I M A R K A B A Þ V U R U L A R I N I N
NÝS SINIFLANDIRMASINA GÖRE DAÐILIMI
YERLÝ BAÞVURULARIN DAÐILIMI
2006 yýlý yerli marka baþvurularýnýn Nis Sýnýflandýrma sistemi kapsamýnda
sektörel daðýlýmý incelendiðinde, hizmet sektöründeki baþvurularda artýþ
gözlenmektedir. 2006 yýlýnda en fazla marka baþvurusu reklam, pazarlama,
büro ve satýþ hizmetlerinde (35. sýnýf) yapýlýrken, en az marka baþvurusu
týbbi ürünlerde (5. sýnýf) yapýlmýþtýr.
5
37
7%
5%
35
18%
41
7%
II. SAYILARLA 2006
9
7%
25
43
14%
8%
99
9%
29,30
25%
35
Danýþmanlýk
25
Tekstil
29,30 Gýda
99
Sýnýflandýrýlmamýþ
43
Gýda Hizmetleri
9
Elektronik
41
Eðitim Öðretim Hizmetleri
37
Ýnþaat Hizmetleri
5
Týb
40
YABANCI BAÞVURULARIN DAÐILIMI
Ayný inceleme yabancý baþvurular kapsamýnda yapýldýðýnda ise elektrik ve
elektronik (9. sýnýf) ürünlerin %18 oraný ile ilk sýrada, gýda sektörünün (30.
sýnýf) %6 oraný ile en son sýrada yer aldýðý görülmektedir.
30
41
7%
6%
9
18%
7
7%
5
13%
42
9%
3
11%
35
10%
25
11%
9
Elektronik
5
Týb
3
Kozmetik
25
Tekstil
35
Danýþmanlýk Hizmetleri
42
Hukuk Hizmetleri
16
Kýrtasiye
7
Makina
41
Eðitim Öðretim Hizmetleri
30
Gýda
41
II. SAYILARLA 2006
16
8%
TABLO 4:
2006 YILI ÝLK ON MARKA BAÞVURU SAHÝBÝ
II. SAYILARLA 2006
YERLÝ BAÞVURU
SAHÝBÝ
BAÞVURU
SAYISI
YABANCI BAÞVURU
SAHÝBÝ
BAÞVURU
SAYISI
1
Akova Süt ve Gýda Mamülleri
San. Ve Tic. A.Þ.
462
Novartis AG
100
2
Yýldýz Holding A.Þ.
181
Unilever N.V.
71
3
Mey Alkollü Ýçkiler San. Tic. A.Þ.
171
Rewe-Zentral Aktiengesellschaft
64
4
European Tobacco Sigara ve
Tütüncülük San. ve Tic. A.Þ.
118
Johnson & Johnson
61
5
Akbank Türk A.Þ.
93
Beiersdorf Aktiengesellschaft
59
6
Eti Gýda San. ve Tic. A.Þ.
91
BSH Bosch Und Siemens Hausgerate GMBH
59
7
Ulkar Kimya San. ve Tic. Ltd. Þti.
88
Plus Warenhandelsgesellschaft MBH
57
8
Marshall Boya ve Vernik San. A.Þ.
84
Reckitt Benckiser N.V.
49
9
Bükücü Tekstil San. ve Tic. Ltd. Þti.
79
Societe Des Produiýs Nestle S.A.
48
10
Metropol Kimya San. ve Tic. Ltd. Þti.
72
Henkel KGAA
47
TABLO 5:
2006 YILINDA EN ÇOK MARKA BAÞVURUSU YAPILAN ÝLK ON ÝL
BAÞVURU
SAYISI
ÝLLER
1
ÝSTANBUL
27049
2
ANKARA
3978
3
ÝZMÝR
3191
4
BURSA
2590
5
KONYA
1755
6
ANTALYA
1403
7
GAZÝANTEP
1364
8
ADANA
1002
9
KOCAELÝ
912
10
MERSÝN
852
Marka baþvurularý il bazýnda incelendiðinde 2006 yýlýnda ilk on sýrayý alan illerin
44.096 baþvuru ile toplam baþvuru sayýsýnýn %66’sýný oluþturduðu görülmektedir.
Üstteki tablo incelendiðinde Antalya ve Mersin gibi hizmet sektöründe yoðun
faaliyet gösteren illerimizde markalaþma bilincinin arttýðý görülmektedir.
42
2.4. TASARIM
GRAFiK 14:
DOSYA BAZLI YERLÝ - YABANCI TASARIM
BAÞVURU SAYILARI (1997 - 2006)
6500
6000
496
5500
406
5000
373
4500
286
4000
274
3500
3000
5529
274
2500
263
185
219
1500
1000
3630
244
3998
4528
2557
1951
1831
1697
1997
1998
1999
2200
500
0
2000
2001
Yerli
2002
2003
2004
2005
2006
Yabancý
Endüstriyel tasarým tescil iþlemlerine yönelik istatistikî verilere bakýldýðýnda
1999 yýlýndan bu yana, dosya bazlý baþvuru sayýlarýnda düzenli olarak artýþ
olduðu gözlenmektedir. Bir önceki yýla göre 2004 yýlýnda %14, 2005 yýlýnda
%9, 2006 yýlýnda ise %13 oranýnda artýþ göstererek dosya bazlý baþvuru
sayýsý 6025’e ulaþmýþtýr. Son on yýllýk zaman diliminde ise baþvuru sayýlarýnda
yaklaþýk %200 artýþ saðlanmýþtýr. Özellikle son dört yýl içerisinde baþvuru
sayýlarýnda gözlenen artýþ oranýnýn ana nedeni, tanýtým stratejisi ile endüstriyel
tasarým tescili konusunda kamuda oluþan bilincin artýrýlmasýna yönelik
yürütülen faaliyetlerdir.
43
II. SAYILARLA 2006
2000
4928
GRAFÝK 15:
DOSYA BAZLI YERLÝ - YABANCI TASARIM
TESCÝL SAYILARI (1997-2006)
6500
6000
490
5500
5000
427
4500
331
4000
3500
237
3000
2500
2000
1500
1000
5567
249
262
4835
4332
134
209
250
231
3315
2421
1649
1838
1577
1764
1997
1998
1999
2000
2819
II. SAYILARLA 2006
500
0
2001
Yerli
2002
2003
2004
2005
2006
Yabancý
1997–2006 yýllarý arasý tescil sayýlarý incelendiðinde, baþvuru sayýsýndaki
artýþa paralel olarak tescil edilen dosya sayýsýnda da yükseliþ gözlenmektedir.
2002 yýlýnda 3049 olan tescil sayýsý 2006 yýlýnda 6054’e ulaþarak yaklaþýk
%100’e varan artýþ göstermiþtir.
Yukarýda yer alan baþvuru ve tescil grafiklerindeki veriler, ayný yýl içerisinde
yapýlan baþvuru ile verilen tescil karar sayýlarýný yansýtmaktadýr. Tasarým
tescili iþlem süreçleri dikkate alýndýðýnda, yapýlan bir baþvurunun tescil
kararýnýn alýnmasý bir sonraki yýl içerisinde olabilmektedir. Bu nedenle bu
veriler, ayný yýl içerisinde yapýlan baþvurularýn kaç tanesinin tescil ile
sonuçlandýðýný yansýtmaktan ziyade söz konusu yýl içerisinde yapýlan baþvuru
ve verilen tescil karar sayýsýný ifade etmektedir.
44
GRAFÝK 16:
TASARIM BAZLI BAÞVURU VE TESCÝL SAYILARI (1997-2006)
35000
30000
0
2001
24296
29517
24471
22484
2003
2004
2005
2006
Tescil
Endüstriyel tasarým tescil sistemi, tek bir baþvuru ile birden fazla tasarýmýn
tescil edilmesine imkan saðlamaktadýr. Bu tür baþvurular çoklu baþvuru
olarak adlandýrýlmaktadýr. Bu nedenle istatistiklerde sunulan dosya bazlý
baþvuru sayýlarý, tasarýma iliþkin istatistikî verilerin yorumlanmasýnda tek
baþýna yeterli olmamaktadýr.
Grafikten de açýkça görüleceði üzere, tasarým baþvuru sayýlarý 1999 yýlýndan
bu yana büyük bir hýzla artmýþtýr. 2004 yýlýnda %8, 2005 yýlýnda %15, 2006
yýlýnda ise %5 artýþ göstererek tasarým baþvuru sayýsý 29517’ye ulaþmýþtýr.
45
II. SAYILARLA 2006
Baþvuru
2002
17969
13836
2000
12117
10610
9218
9077
1999
16051
28050
1998
9881
12863
13516
1997
12410
5000
12539
10000
20424
15000
27423
20000
30140
25000
GRAFÝK 17:
YABANCI TASARIM BAÞVURULARININ ÜLKELERE GÖRE DAÐILIMI (2006)
Diðer
Ýspanya
15%
Almanya
23%
3%
Ýngiltere
5%
Japonya
5%
ABD
Hollanda
17%
II. SAYILARLA 2006
7%
Fransa
9%
Ýtalya
16%
2006 yýlý içerisinde yabancý ülkelerden 1255 adet tasarým baþvurusu yapýlmýþ olup
bu rakam toplam baþvuru sayýsýnýn yaklaþýk %5’ini oluþturmaktadýr.
Yapýlan baþvurularýn ülkelere göre daðýlýmýna bakýldýðýnda %23’lük dilimle en büyük
payý Almanya’nýn aldýðý görülmektedir. Daðýlýmda ikinci sýrayý %17’lik oranla A.B.D
alýrken, %16’lýk dilimle Ýtalya üçüncü sýrada yer almaktadýr. Daðýlým farklý bir
yaklaþým ile incelendiðinde, yapýlan baþvurular içerisinde %71’lik bölümünün AB
üye ülkelerine ait olduðu görülecektir. Bunlarýn dýþýnda kalan ve 24 farklý ülkeden
yapýlan toplam 191 adet tasarým baþvurusunun yüzdelik dilimi grafikte “Diðer”
seçeneði altýnda gösterilmiþtir.
46
GRAFÝK 18:
YERLÝ-YABANCI TASARIM BAÞVURULARININ LOCARNO
SINIFLANDIRMASINA GÖRE DAÐILIMI (2006)
YERLÝ BAÞVURULARIN DAÐILIMI
23
11
3%
3%
8
5
3%
99
4%
40%
9
4%
99
Desen Tasarýmlarý
6
Mefruþat
2
Giyim ve Tuhafiye Eþyalarý
25
Yapý Birimleri ve
7
Ev Eþyalarý
9
Ambalajlar
Ýnþaat Elemanlarý
7
5%
25
7%
Aletler ve Hýrdavat
11
Ziynet Eþyalarý
23
Sýhhi Tesisat
5
Tekstil Ürünleri
6
9%
22%
Tasarým baþvurularý sektörel daðýlýmýnýn gösterildiði grafiklere göre, 2006 yýlý
içerisinde yapýlan yerli endüstriyel tasarým tescil baþvurularýnda en büyük dilimi
%40 ile desen tasarýmlarý (99.sýnýf) almaktadýr. Bu sektörü, %22’lik oranla mefruþat
ürünleri (6.sýnýf) ve %9 ile giyim ve tuhafiye eþyalarý (2.sýnýf) takip etmektedir.
Yabancý endüstriyel tasarým tescil baþvurularýnda ise en büyük dilimi %22’lik oranla
amblajlar (9. sýnýf) alýrken bu sektörü %15 ile ziynet eþyalarý (11.sýnýf) ve %14 ile
makineler (15. sýnýf) takip etmektedir.
YABANCI BAÞVURULARIN DAÐILIMI
6
6%
14
5%
26
5%
28
9
6%
22%
23
7%
9
Ambalajlar
11
Ziynet Eþyalarý
15
Makineler
7
Ev Eþyalarý
13
Elektrik Daðýtým ve
23
Sýhhi Tesisat
28
Ecza ve Kozmetik Ürünleri
Ýletim Donanýmý
13
7%
11
15%
7
13%
15
14%
47
6
Mefruþat
14
Haberleþme Donanýmý
26
Aydýnlatma Aygýtý
II. SAYILARLA 2006
2
8
TABLO 6:
2006 YILI ÝLK ON TASARIM BAÞVURU SAHÝBÝ
II. SAYILARLA 2006
YERLÝ BAÞVURU
SAHÝBÝ
BAÞVURU
SAYISI
YABANCI BAÞVURU
SAHÝBÝ
BAÞVURU
SAYISI
1
Boytaþ Mobilya Sanayi Ve Tic. A.Þ.
43
Bsh Bosch Und Sýemens Hausgerate Gmbh
32
2
Ulubaþ Madeni Eþya Ve Makina San. A.Þ.
25
Konýnklýjke Phýlýps Electronýcs N.V.
19
3
Merinos Halý Sanayi Ve Tic. A.Þ.
24
Calor
17
4
Sümela Mob. Ve Teks. San. Ýnþ. Taah. Tic. Ltd. Þti.
24
Gm Global Technology Operatýons. Inc.
17
5
Porland Porselen San. Ve Tic. A.Þ.
20
Dart Industrýes Inc.
14
6
Alkan Tabancýlýk Sanayi Ve Tic. Ltd. Þ.
18
Socýete Autonome De Verrerýes
14
7
Günal Alüminyum Sanayi Ve Tic. Ltd. Þ.
17
Hansgrohe Ag.
10
8
Kayseri Þeker Fabrikasý A.Þ.
17
Unýlever N.V.
10
9
Anadolu Cam Sanayi A.Þ.
16
The Goodyear Týre & Rubber Company
9
16
Colgate-Palmolýve Company
8
10 Üniversal Tekstil San. Ve Tic. Ltd. Þti.
TABLO 7:
2006 YILINDA EN ÇOK TASARIM BAÞVURUSU YAPILAN ÝLK ON ÝL
BAÞVURU
SAYISI
ÝLLER
1
ÝSTANBUL
13538
2
BURSA
3558
3
ANKARA
2046
4
GAZÝANTEP
1901
5
ÝZMÝR
1020
6
KAYSERÝ
958
7
DENÝZLÝ
736
8
KONYA
572
9
KIRKLARELÝ
485
10
HATAY
412
Tasarým tescil sisteminin hangi bölgelerde etkin olarak kullanýldýðý illere göre
daðýlým tablosundan anlaþýlmaktadýr. Tabloda yer alan veriler ýþýðýnda, sanayileþme
alanýnda hýzla geliþim göstermekte olan illerimizin de tasarým tescil sistemini artan
bir hýzla kullanmaya baþladýklarý anlaþýlmaktadýr.
48
2.5. COÐRAFÝ ÝÞARET
GRAFÝK 19:
COÐRAFÝ ÝÞARET BAÞVURU-TESCÝL SAYILARI (1997-2006)
40
35
30
25
20
40
33
15
29
25
10
0
26
17
10
2
1
1
1997
1998
2
1999
12
8
3
2000
2001
Baþvuru
2002
4
5
2003
2004
7
2005
2006
Tescil
Belirli bir özelliði itibariyle kökeninin bulunduðu bölge ile özdeþleþen ürünleri koruma
altýna alan ve yöresel kalkýnmaya katkýda bulunan coðrafi iþaret kavramýnýn, yöresel
ürün çeþitliliði açýsýndan zengin olan ülkemizde son yýllarda hem üretici hem de
tüketici kesimde öneminin fark edilmesinden sonra coðrafi iþaret baþvurularýnda
artýþ gözlenmektedir. 2006 yýlýnda baþvuru sayýsý 40 iken tescil edilen baþvuru sayýsý
7 olarak gerçekleþmiþtir. Türkiye’de tescilli coðrafi iþaret baþvuru sayýsý ise 2006
yýlý sonu itibariyle 83’e ulaþmýþtýr.
49
II. SAYILARLA 2006
5
31
2.6. DAVALAR
TABLO 8:
DAVALARIN KONULARINA GÖRE DAÐILIMI
2003–2006 yýllarý arasýnda TPE aleyhine ve TPE tarafýndan açýlan davalarýn
konularýna göre daðýlýmý Tablo 8’de görülmektedir. Bu tablodan da görüleceði üzere
konusu marka olan davalarýn sayýsý, toplam dava sayýsýnda büyük çoðunluðu teþkil
etmektedir. 2006 yýlý itibari ile açýlan toplam 471 davanýn %82,2lik kýsmýný marka,
%2,8 ini patent ve faydalý model, %12,7sini tasarým davalarý oluþturmaktadýr.
2003
2004
2005
2006
Marka
271
245
442
387
Tasarým
25
33
105
60
Patent
11
6
17
6
Faydalý Model
-
-
2
7
Hükümsüzlük
-
-
1
3
17
8
32
5
Þikayet
-
-
-
1
Tazminat
7
1
Suç
1
-
1
-
Alacak Davasý
3
293
600
471
II. SAYILARLA 2006
KONULAR
Ýdari Ýþlemin Ýptali
TOPLAM
335
50
2
2006 yýlýnda Yargýtay Kararlarý konularýna göre tasnif edilerek, ilgili birimlere
çevrimiçi olarak iletilmeye baþlanmýþ olup, mahkeme kararlarý için de bu sistemin
uygulanmasý için ilgili çalýþmalar devam etmektedir. 2006 yýlý içinde verilen mahkeme
kararlarýnýn (Tablo 9) %52’lik bir kýsmý TPE lehine olup, bu deðer daha önceki
yýllarýn oranýndan daha fazladýr.
TABLO 9:
2006 YILI MAHKEME KARARLARI SONUÇ DAÐILIMI
DAVA
SAYISI
DAVA SAYISI
%
Enstitü Lehine Sonuçlanan (Ret)
151
52
Enstitü Aleyhine Sonuçlanan (Kabul)
77
27
Diðer (Kýsmi Kabul)
62
21
DAVA DURUMU
II. SAYILARLA 2006
51
FAALÝYET
RAPORU
2006
> PATENTTE ARAÞTIRMA - ÝNCELEME
> TEKNOLOJÝK ALTYAPI
> MEVZUATTAKÝ GELÝÞMELER
III. KURUMSAL
GELÝÞME
23
3.1. PATENTTE ARAÞTIRMA-ÝNCELEME
TPE’ye yapýlan patent baþvurularýnýn araþtýrma ve inceleme iþlemleri 2005
yýlýna kadar sadece TPE’ nin protokol yaptýðý yabancý patent ofisleri tarafýndan
yapýlýrken, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren bazý sýnýflardaki patent
baþvurularýnýn araþtýrma ve inceleme iþlemleri TPE tarafýndan da yapýlmaya
baþlanmýþtýr.
Ülkemiz açýsýndan stratejik bir öneme sahip bu uygulamaya, 2006 yýlýnda da
kapsamý geniþletilerek devam edilmiþtir. TPE’ye yapýlan patent baþvurularý,
Patent Araþtýrma ve Ýnceleme Grubu tarafýndan IPC sýnýrlandýrmasý olmaksýzýn
deðerlendirilerek araþtýrma inceleme raporlarýnýn Enstitümüz bünyesinde
III. KURUMSAL GELÝÞME
düzenlenip düzenlenemeyeceði karara baðlanmaktadýr. Bu çerçevede 2006
yýlý içinde 54 araþtýrma ve 10 inceleme talebi gerçekleþmiþtir.
Buluþun patentlenebilirlik kriterine sahip olup olmadýðýna iliþkin araþtýrma
raporlarý, dünya çapýnda patent dokümanlarýnýn ve patent dýþý bilimsel
literatürün bulunduðu 80’e yakýn veri tabanýndan 240 milyon dokümana
eriþim saðlayan EPOQUE sorgu sistemi ile düzenlenmektedir.
3.2. TEKNOLOJÝK ALTYAPI
3.2.1. OTOMASYONA GEÇÝÞ
Ýþlem süreçlerini kýsaltmak, daha az hata ile daha kýsa zamanda hizmet verilmesini
saðlamak amacýyla son birkaç yýldýr yürütülen teknolojik alt yapýya yönelik proje
çalýþmalarýna 2006 yýlý içinde de devam edilmiþtir. Yeni yazýlýmlara geçiþ sonrasýnda
kullanýcýlarca tespit edilen hatalar ve iyileþtirme önerileri çerçevesinde uygulama
programlarýnýn geliþtirilmesine devam edilmektedir.
Evraklarýn TPE’ ye giriþi sonrasý elektronik ortama aktarýlmasý iþlemi ile “kaðýtsýz
ofis” ortamýna geçiþte ilerleme kaydedilmiþtir.
Arþivlerin taranarak elektronik ortama aktarýlmasý neticesinde dosyalarýn fiziki
dolaþýmýnýn en aza indirilmesi ve iþlemlerde daha hýzlý ve güvenli bir ortamýn
saðlanmasý hedeflenmektedir. Bu konuya iliþkin gerekli teknik altyapý 2006 yýlý
içerisinde hazýrlanmýþ olup projeye iliþkin çalýþmalar devam etmektedir.
54
Patent biliþim altyapýsýnýn daha verimli olmasý amacýyla EPO projeleri kapsamýnda
alýnan biliþim altyapýsýnýn (EPTOS) iþler hale getirilmesi için çalýþmalar baþlatýlmýþtýr.
Alýnan donaným ve yazýlýmlar EPO ile iþbirliði içinde çalýþtýrýlacaktýr. Projenin ilk
aþamasý olarak Avrupa patenti baþvurularýnýn online olarak yapýlmasýný saðlayacak
sistemle ilgili alt yapý çalýþmalarý tamamlanmýþtýr.
3.2.2. ONLÝNE ÝÞLEMLER
TPE tarafýndan yürütülen çalýþmalar neticesinde internet aracýlýðýyla TPE veritabaný
üzerinde araþtýrma yapma imkaný saðlanmýþtýr. Bu uygulama ile TPE’den talep
edilen ön araþtýrma iþlemlerinin internet üzerinden kullanýcýlarca ücretsiz olarak
ve zaman kaybý olmadan yapýlmasý imkaný saðlanarak hem müþteri odaklýlýk ilkesiyle
süreç iyileþtirilmiþ hem de iþ yükünde azalma saðlanmýþtýr.
araþtýrmadan ulaþýlmasý amacýyla TPE içinde yeni bir yazýlýmla E-doc Patent sistemi
oluþturulmuþ ve verilerin kullanýcýlara sunulmasýna baþlanmýþtýr. [email protected]
üzerinden sadece yayýmlanan ilk patent tarifname takýmýna ulaþýlýrken bu uygulama
sayesinde, patent dosyalarýnýn deðiþtirilmiþ tarifname bilgilerine de ulaþýlmaktadýr.
Ayrýca, bu uygulama ile yurtdýþý patent ofisleri ile istenen formatta doküman
alýþveriþinin saðlanmasý ve bu bilgilerin enformasyon ofisleri tarafýndan üçüncü
kiþilere verilebilmesine olanak saðlanmýþtýr.
Dosya durumunun internet üzerinden takip edilmesi imkaný sunularak özellikle
telefon ile dosya hakkýnda bilgi edinme kaynaklý iþ yükünde de önemli oranda
azalma saðlanmýþtýr. Bu çerçevede online iþlemler ile ilgili hizmetlerin ayda ortalama
1 milyonun üzerinde kullanýlmasý modülün oldukça etkin kullanýldýðýný göstermektedir.
Özellikle patent, marka ve tasarým baþvurularýnýn online olarak yapýlmasýnýn
saðlanmasý amacýyla yürütülen e-imza projesi ile ilgili çalýþmalar son aþamaya
gelmiþtir. Ýnternet üzerinden verilecek bu hizmet ile daha kýsa sürede baþvuru
yapýlabilmesi ve TPE personelinin baþvuru ile ilgili iþlemleri daha kýsa sürede
sonuçlandýrmasý hedeflenmektedir.
55
III. KURUMSAL GELÝÞME
Patent dosyalarýnýn yayýmlanmýþ tarifname takýmý ve araþtýrma raporuna online
3.3. MEVZUATTAKÝ GELÝÞMELER
1994 yýlýnda, KHK’lar ile yeniden düzenlenen sýnaî mülkiyet mevzuatýnýn günümüze
kadar geçen 12 yýllýk süreçteki deðiþimlere ve geliþmelere uygun olarak güncellenerek
kanunlaþtýrýlmasý ve bu süreçte uygulamadan edinilen tecrübelerin yeni mevzuata
yansýtýlabilmesi amacýyla aþaðýda ayrýntýlarý verilen mevzuat çalýþmalarýna 2006
yýlýnda devam edilmiþtir.
3.3.1. MEVZUAT ÇALIÞMALARI
3.3.1.1. Patent ve Faydalý Model Kanunu Taslaðý
III. KURUMSAL GELÝÞME
551 Sayýlý Patent Haklarýnýn Korunmasý Hakkýnda KHK’nýn kanunlaþtýrýlmasý, KHK’nýn
bazý eksikliklerinin giderilerek daha etkin bir patent sisteminin oluþturulmasý, taraf
olunan uluslararasý anlaþmalara ve AB mevzuatýna uyumun saðlanmasý amacýyla
2003 yýlýnda baþlayan “Patent ve Faydalý Model Kanun Taslaðý” çalýþmalarý, 2005
yýlýnda tamamlanmýþ, taslak kanun ilgili kamu kurum ve kuruluþlarýnýn görüþlerine
açýlmýþ ve 2006 yýlýnda Patent ve Faydalý Model Kanun Taslaðý'na son þekli verilerek
Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan Baþbakanlýða sunulmuþtur.
Ayrýca, Patent ve Faydalý Model Kanun Taslaðý'nýn Uygulama Þeklini Gösterir
Yönetmelikle ilgili çalýþmalar devam etmektedir.
551 Sayýlý KHK’dan farklý olarak Patent ve Faydalý Model Kanun Taslaðýnda yapýlan
en önemli düzenlemeler;
• AB müktesebatýna uyum çalýþmalarý çerçevesinde hazýrlanan Ulusal Programa
uygun olarak, biyoteknolojik buluþlarla ilgili kapsamlý yasal bir düzenleme yapýlmasý,
• TRIPS’in zorunlu lisansla ilgili 31 inci maddesinde yapýlan deðiþiklik kapsamýnda
bir düzenleme getirilmesi,
• Patente üçüncü kiþiler tarafýndan yapýlacak itirazýn, koruma kapsamýný oluþturan
nihai metne itiraz edilebilmesi için patent verilmesinden sonraki bir sürece alýnmasý,
• Baþvuru ve patent sahiplerinin verilen sürelere tüm itinayý gösterdikleri halde
istekleri dýþýnda uyulmadýðý zaman kaybolan haklarýnýn yeniden verilmesi suretiyle
maðduriyetlerinin giderilmesi amacýyla haklarýn yeniden tesisi ile ilgili bir düzenleme
yapýlmasý,
• Faydalý modele itiraz etmek isteyen üçüncü kiþilere araþtýrma talebinde bulunma
imkaný getirilmesi þeklinde özetlenebilir.
56
3.3.1.2. Marka Kanunu Taslaðý
556 Sayýlý Markalarýn Korunmasý Hakkýnda KHK’nýn kanunlaþtýrýlmasý ve
KHK’daki eksiklerinin giderilerek daha etkin bir marka mevzuatýnýn oluþturulmasý,
taraf olunan uluslararasý anlaþmalara ve AB marka mevzuatýna uyumun saðlanmasý
amacýyla 2004 yýlýnda baþlayan “Markalarýn Korunmasý Hakkýnda Kanun Taslaðý”
çalýþmalarý 2005 yýlýnda tamamlanmýþ, taslak kanun ilgili kamu kurum ve
kuruluþlarýnýn görüþlerine açýlmýþ ve Baþbakanlýða sunulmuþtur.
556 Sayýlý KHK’dan farklý olarak Markalarýn Korunmasý Hakkýnda Kanun Taslaðý’nda
yapýlan en önemli düzenlemeler;
• Marka tescil baþvurularýnýn bölünmesine dair yönetmelikte yer alan hükümlerin
kanuna aktarýlmasý,
olarak asgari düzeye indirilmesi,
• Marka tescil iþlemlerinde baþvuru sahibinden talep edilen belgelerin TPE’ye
sunulmasýna iliþkin ek süre verilmesi hükmünün getirilmesi,
• Markanýn hükümsüzlüðünün, Topluluk Marka Tüzüðü’ne uygun olarak hükümsüzlüðün
etki tarihi ve hükümsüzlük nedenlerine göre ayrý olarak düzenlenmesi ve zaman
aþýmý hükmüne yer verilmesi,
• Ýnternet ortamýnda marka ihlali hükümlerine yer verilmesi,
• Tanýnmýþ markalarýn baþvuru, tescil ve geçerlilik koþullarýnýn düzenlenmesi,
• TPE’nin yaptýðý bildirimlerin baþvuru sahibine doðrudan teslim edilmediði hallerde
bildirimlerin hüküm tarihine iliþkin düzenlemelere yer verilmesi þeklinde özetlenebilir.
3.3.1.3. Tasarým Kanunu Taslaðý
Ülkemizde tasarýmlar, 1995 yýlýna kadar Türk Ticaret Kanunu ve Telif Haklarý Kanunu
çerçevesinde genel hükümlerle korunurken, 27 Haziran 1995 yýlýnda yürürlüðe
giren 554 sayýlý Endüstriyel Tasarýmlarýn Korunmasý Hakkýnda Kanun Hükmünde
Kararname ile tasarýmlarýn tescili ile özel olarak korunmasý ilkesi benimsenmiþtir.
Tasarým koruma sisteminin daha etkin çalýþmasý ve nitelikli tasarýmlarýn tescil
edilmesinin saðlanmasý ana hedefiyle, geçmiþten günümüze kadar gerek TPE
uygulamasýnda gerekse mahkeme süreçlerinde karþýlaþýlan sorunlarýn kalýcý olarak
çözülmesi ve AB müktesebatýna tam uyum saðlanmasý amaçlarýný taþýyan ve 2003
57
III. KURUMSAL GELÝÞME
• Marka tescili iþlemlerinde TPE tarafýndan talep edilen belgelerin TLT’ye uygun
yýlýnda baþlanan Tasarým Kanun Taslaðý çalýþmalarý, 2006 yýlý içerisinde tamamlanarak
taslak metin Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý’na gönderilmiþtir.
554 Sayýlý KHK’dan farklý olarak Tasarýmlarýn Korunmasý Hakkýnda Kanun Taslaðý’nda
yapýlan en önemli düzenlemeler;
• Tescilsiz tasarým korumasýnýn da taslak içerisine alýnmasý,
• Yayýna yapýlacak itirazlar için tanýnan 6 aylýk sürenin kaldýrýlarak itirazlarýn koruma
süresi boyunca yapýlabilir olmasýnýn saðlanmasý,
• Kamu düzeni ve genel ahlaka aykýrý tasarýmlar için inceleme aþamasýnda re’sen
ret yetkisinin tanýnmasý,
• Ýþlemlere iliþkin yasal sürelerin tekrar ve açýk bir þekilde düzenlenmesi þeklinde
III. KURUMSAL GELÝÞME
özetlenebilir.
3.3.1.4. Coðrafi Ýþaretler Kanun Taslaðý
Coðrafi iþaretlerin korunmasý alanýnda, AB mevzuatýna tam uyum saðlanmasý, AB
mevzuatýnda yer aldýðý halde mevzuatýmýzda olmayan geleneksel özellikli ürünlere
koruma saðlanmasý, coðrafi iþaret baþvurularýnda korumaya alýnacak ürün özelliklerinin
belirlenmesi ve denetim mekanizmalarýnýn oluþturulmasý hususlarýnda iç iþleyiþte
karþýlaþýlan bazý sorunlarýn giderilmesi amacýyla mevcut coðrafi iþaret mevzuatýnýn
revizyonu gerekmiþtir. Bu kapsamda, “Coðrafi Ýþaretlerin Korunmasý Hakkýnda 555
Sayýlý Kanun Hükmünde Kararname”de revizyon çalýþmalarý, 2005 yýlýnda hýzlanmýþ
ve yürütülen çalýþma ile Coðrafi Ýþaretlerin Korunmasýna Ýliþkin Kanun Taslaðý
hazýrlanmýþ olup 2006 yýlýnda ilgili Bakanlýk ve kurumlarýn görüþlerine sunulmuþtur.
555 Sayýlý KHK’dan farklý olarak Coðrafi Ýþaretlerin Korunmasý Hakkýnda Kanun
Taslaðý’nda yapýlan en önemli düzenlmeler;
• Mevcut mevzuatta eksikliði hissedilen, ayrýca yeni dahil edilen koruma sistemine
ait “tanýmlar” kýsmýna geniþ biçimde yer verilmiþtir.
• Baþvuru yapma hakkýna sahip kiþiler ile baþvuru sýrasýnda verilmesi zorunlu
bulunan bilgi ve belgeler, koruma sisteminin temel amacý dikkate alýnarak, ayrýntýlarýyla
birlikte yeniden düzenlenmiþtir.
58
• 555 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname uyarýnca incelenerek kabul edilen
baþvurular; Resmî Gazete ve yurt çapýnda daðýtýmý olan en yüksek tirajlý günlük
gazetelerden ikisinde baþvuru tam metniyle yayýmlanmaktadýr. Yüksek tirajlý
gazetelerdeki ilan iþlemi yüksek maliyet gerektirdiðinden ve bu durumun da
baþvuru yapma ya da tescil iþlemlerine devam etme konularýnda baþvuru sahibi
açýsýndan caydýrýcý olduðu tespit edildiðinden, söz konusu yüksek tirajlý günlük
gazetelerdeki ilan için sadece baþvurunun Resmî Gazetedeki ilanýna atýfta bulunan
bilgi ilaný düzenlemesi getirilmiþ, ayrýca yerel gazetede ilan þartý da kaldýrýlmýþtýr.
• Baþvurunun Resmî Gazetedeki ilan tarihi ile baþlayýp altý ay süre ile tanýnan
itiraz hakkýný kullanmak isteyen kiþilerin bu haklarýný kýsýtlamamak amacýyla
Resmî Gazetedeki ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde diðer gazetelerdeki
ilanýn yapýlmasý açýkça hükme baðlanmýþtýr.
• 555 sayýlý Kanun Hükmünde Kararname, coðrafi iþaret tescil sahibinin sicil
Hazýrlanan taslak ile bu tarz deðiþikliklere imkan tanýnmakta olup söz konusu
deðiþikliklerin þekil þartlarý da hükme baðlanmýþtýr.
• Coðrafi iþaretler için kullanýlmasý yasal bir zorunluluk olmamakla birlikte, koruma
altýna alýnan coðrafi iþaret ve geleneksel özellikli adý taþýyan ürünlerin belirli
niteliklere sahip olduðunun ve bu özelliklerin de denetime tabi tutulduðunun
garantisinin tüketicilere sunulmasý amacýyla amblem oluþturulmasýna karar
verilmiþtir.
• Denetim kuruluþunca yapýlan denetimlerin raporlanarak, her iki yýlda bir Enstitüye
ibraz edilmesi þart koþulmuþtur. Bu süre 555 sayýlý KHK’da on yýldýr.
• Enstitü tarafýndan yapýlacak bildirimler ile Enstitüye hitaben yapýlacak bildirimler
konusunda açýk hükümler getirilmiþtir.
Þeklinde özetlenebilir.
59
III. KURUMSAL GELÝÞME
bilgilerinde herhangi bir deðiþiklik yapýlmasýna iliþkin hüküm içermemektedir.
3.4. YENÝDEN YAPILANMA VE KALÝTE ÇALIÞMALARI
TPE, misyonunu etkili bir þekilde gerçekleþtirmek için tüm faaliyetlerini beþ yýllýk
stratejik planlarla takip etmeye karar vermiþ ve 2005-2009 yýllarýný kapsayan ilk
stratejik planýný hazýrlamýþtýr. Ancak stratejik planlama dinamik bir süreç olup, ulusal
ve uluslararasý geliþmeler çerçevesinde sürekli olarak deðiþime tabidir. Bu sebeple
2006 yýlýnda önceki stratejik planýn geliþmeler doðrultusunda gözden geçirilmesi
ve güncellenmesi sonucunda 2007-2011 yýllarýna yönelik stratejik plan hazýrlanmýþtýr.
Sýnai mülkiyet sistemi kullanýcýlarýna sunulan hizmet kalitesinin artýrýlmasýna yönelik
olarak 2006 yýlýnda aþaðýdaki çalýþmalar gerçekleþtirilmiþtir.
• Sýnaî mülkiyet haklarýyla ilgili baþvurularda iþ süreçlerinin etüt edilmesi ve yeniden
III. KURUMSAL GELÝÞME
yapýlanma çalýþmalarýnýn yapýlmasý neticesinde iþlem süreçleri kýsaltýlmýþ, gereksiz
iþlem ve yazýþmalar ortadan kaldýrýlmýþtýr.
• Marka incelemesinde, mutlak red nedenlerinin yorumlanmasýnda uzmanlar arasýndaki
uyumsuzluklarýn giderilmesine yönelik ve TPE web sitesinde yayýnlanan karar kriterleri
doðrultusunda kararlar alýnmaya devam edilmiþtir. Bu nedenle 2006 yýlýnda gelen
baþvuru sayýsý kadar karar alýnmasý saðlanmýþ ve kiþi baþý verim artýþý %77 olmuþtur.
• Tasarým iþlem süreçleri tekrar analiz edilerek iþlemler için standart sürelerinin
tespiti yapýlmýþtýr. Standart süre kontrolünün tasarým yazýlýmý ile saðlanabilmesi
amacýyla yazýlým içerisine ayrý bir modül tasarlanmýþtýr.
• Tasarým tescil baþvurularý için verilen kararlarda standardizasyonun tam olarak
saðlanmasý amacýyla kriter çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr. Bu amaca yönelik olarak düzenli
toplantýlar yapýlmasý için karar alýnmýþ ve toplantý konu içerikleri belirlenmiþ,
tartýþýlacak konular için bilgi ve belge tedariki saðlanmaya baþlanmýþtýr.
• Patent/faydalý model tescil süreçlerinde ve patent araþtýrma/inceleme iþlemlerinde
kalite ve hýzýn artýrýlmasý, uluslararasý uygulamalarýn yakýndan takip edilerek
uluslararasý toplantýlara aktif katýlým saðlanmasý amacýyla yapýlan yeniden yapýlanma
çalýþmalarý sonucunda uzman baðýmlý dosya yapýsý yerine iþ türlerine göre yapýlanmaya
gidilerek görev daðýlýmlarý yeniden belirlenmiþtir.
• Bir süredir enformasyon konusunda yeniden yapýlanma aþamasýnda olan TPE, bu
çalýþmalarýnýn sonucu önemli bir bilgi ve inovasyon merkezi olan TPE’nin bilgi
kaynaklarýndan etkin yararlanýlmasý, tanýtým ve bilgilendirme faaliyetlerinin daha
sistematik, müþteri odaklý ve daha etkin sürdürülebilmesi için tanýtým ve bilgilendirme
60
faaliyetlerini internet ve medya, kurumsal iþbirliði, eðitim ve Ar-Ge, KOBÝ ve
giriþimciler ve müþteri iliþkileri alanlarýný kapsayan 'Ýnovasyon Destek Hizmetleri'
adý altýnda yeniden yapýlandýrmýþtýr.
• Patent ve faydalý modellerle ilgili her türlü mahkeme kayýtlarýna kolay eriþim
saðlanabilmesi için mahkemeler, icra müdürlükleri gibi kuruluþlardan gelen
yazýlarýn ve verilen cevaplarýn geçmiþe yönelik olarak taranmasý ve bibliyografik
bilgilerinin elektronik ortama girilmesi çalýþmalarý tamamlanmýþtýr.
• Ayný veya benzer konuda Yeniden Ýnceleme ve Deðerlendirme Kurulu’na çýkan
patent ve faydalý model dosyalarýnda kararlarýn uyumlu olmasý amacýyla, geçmiþe
yönelik Kurula gönderilen yazýlar, nihai kararlar ve tebligatlar taranmýþ, bu
dosyalara iliþkin bibliyografik bilgilerin ve alýnan nihai kararlarýn elektronik ortama
aktarýlmasý saðlanmýþtýr.
elektronik ortama aktarýlmasý nedeniyle bu yazýlarýn e-mail yoluyla da dosya
sahiplerine otomatik olarak gönderilmesi saðlanmýþtýr.
• Marka incelemesine iliþkin iþlemlerde, marka baþvurularýnda kullanýlacak mallarý
ve hizmetleri fonksiyon/nitelik/amaç vb. kriterleri göz önüne alarak hazýrlanmýþ
Nis sýnýflandýrýlmasý uygulanmaktadýr. Marka tescil süreçlerinde kalite, hýzýn
artýrýlmasý, uluslararasý uygulamalara ve Nis sýnýflandýrmasý genel baþlýklarýna
uyumun saðlanmasý amacý ile mallarýn ve hizmetlerin sýnýflandýrýlmasýna iliþkin
revizyon amaçlý 2006/3 sayýlý teblið taslaðý çalýþmalarý tamamlanmýþtýr.
• Markalarýn tescili amacýyla kullanýlacak mallara/hizmetlere iliþkin olarak Nis
sýnýflarý çerçevesinde ayrýntýlý arama yapma imkaný veren Nis sýnýflarýnda ayrýntýlý
mal / hizmet aramasý çalýþmasý 2006 yýlý içerisinde tamamlanmýþtýr. Nis Sýnýflarýnda
ayrýntýlý mal / hizmet aramasý gerek baþvuru sahipleri gerekse marka vekilleri
tarafýndan sýklýkla kullanýlacak ve iþlemlerde kolaylýk saðlanacaktýr.
• Manuel olarak yapýlan Viyana þekil aramasýnýn elektronik yolla yapýlmasýna
imkan saðlayan çalýþmalar 2006 yýlýnda tamamlanmýþtýr.
• Marka tescil sürecindeki bütün iþlemlerin takibinin kolaylaþtýrýlmasý ve iþlem
sürelerinde standardýn saðlanabilmesi için standart süreler belirlenmiþ ve marka
yazýlýmý vasýtasýyla takibine baþlanmýþtýr.
61
III. KURUMSAL GELÝÞME
• Patent, tasarým baþvuru ve belge sahiplerine gönderilen yazýlar taranarak
FAALÝYET
RAPORU
2006
> ULUSLARARASI ALANDA TPE
> ÝKÝLÝ ANLAÞMALAR
> DÜNYA FÝKRÝ MÜLKÝYET TEÞKÝLATI
> AVRUPA PATENT ORGANÝZASYONU
> AVRUPA BÝRLÝÐÝ
IV. ULUSLARARASI
ÝLÝÞKÝLER
4.1. ULUSLARARASI ALANDA TPE
Ýlk defa 1925 yýlýnda Paris Sözleþmesi Londra Metni’ne taraf olarak sýnaî mülkiyet
alanýndaki uluslararasý geliþmelere katýlým saðlayan Türkiye, özellikle Dünya Ticaret
Örgütü, Gümrük Birliði ve Avrupa Birliðine giriþ sürecine paralel olarak son 16 yýl
içerisinde yapýlan çalýþmalarýný hýzlandýrýlmýþ ve bu gün itibariyle sýnaî mülkiyet
alanýnda uluslararasý standartlarý yakalamýþtýr.
TPE 2006 yýlýnda geliþmiþ ülkelerin yaný sýra gerek kendi inisiyatifi gerekse uluslararasý
kuruluþlarýn desteðiyle komþu ülkeler ve Türk Cumhuriyetleri ile iliþkilerine özel
IV. ULUSLARARASI ÝLÝÞKÝLER
önem vererek ikili ve çoklu iþbirliklerini geliþtirmiþtir.
4.2. ÝKÝLÝ ANLAÞMALAR
2006 yýlýnda TPE, bazý ulusal ofislerle ikili iþbirliði anlaþmalarý imzalamýþ, mevcut
anlaþma ve protokollere iþlerlik kazandýrarak etkin hale getirmiþtir.
TPE ile Fas Sýnai Mülkiyet Ofisi arasýnda ikili iþbirliðine yönelik
protokol, 25 Mayýs 2006 tarihinde TPE Baþkaný Doç. Dr. Yusuf
BALCI ve Fas Sýnai Mülkiyet Ofisi Baþkaný Aziz BOUAZZAOUI
tarafýndan Enstitümüzde imzalanmýþtýr. Bu protokol kapsamýnda
TPE’de gerçekleþtirilen 1. Ortak Komite Toplantýsýnda öncelikli
olarak patentler, coðrafi iþaretler, bilgi iþlem ve uluslararasý
alanlarda 2006 yýlý içerisinde ikili iþbirliðine yönelik düzenlenecek
faaliyetler planlanmýþtýr.
Ankara Network iletiþim platformuna dahil olan Moðolistan Fikri
Mülkiyet Ofisi’nin Türk Patent Enstitüsü ile ikili iþbirliðinin daha geniþ
kapsamlý olmasý yönündeki talebi doðrultusunda, TPE ve Moðolistan
Fikri Mülkiyet Ofisi Ýþbirliði Protokolü, Moðolistan Baþbakaný
Myegombo ENKHBOLD’un huzurunda TPE Baþkaný ve Moðolistan’ýn
Ankara Büyükelçisi tarafýndan 2 Kasým 2006 tarihinde Ankara’da
düzenlenen bir törenle imzalanmýþtýr.
arasýnda Türk patent baþvurularýna araþtýrma raporu düzenlenmesine iliþkin mevcut
anlaþma, Münih’te gerçekleþtirilen 105. Ýdari Konsey Toplantýsý sýrasýnda düzenlenen
bir törenle 8 Mart 2006 tarihinde EPO Baþkaný Prof. Alain POMPIDOU ve TPE
64
POMPIDOU ve TPE Baþkaný Doç. Dr. Yusuf BALCI tarafýndan imzalanan çalýþma
anlaþmasý ile yenilenmiþtir. 1 Temmuz 2006 tarihinden itibaren yürürlüðe giren
yeni anlaþma ile EPO araþtýrma raporu düzenleyeceði Türk patent baþvurularýna
araþtýrma raporu ile birlikte buluþun patentlenebilirliðine iliþkin yazýlý bir görüþ de
hazýrlayacaktýr. Böylece, baþvuru sahipleri baþvurularýnýn patentlenebilirliði ile ilgili
daha erken bir aþamada bilgi sahibi olma imkaný elde edeceklerdir.
4.2.1. ÝSEDAK 22. ÝZLEME KOMÝTESÝ VE ÝKT ÜYESÝ
ÜLKELERÝN SINAÝ MÜLKÝYET OFÝSLERÝ ARASINDA
TEKNÝK ÝÞBÝRLÝÐÝ PROJESÝ II. KOMÝTE TOPLANTILARI
Ýslam Konferansý Teþkilatý (ÝKT) Ekonomik ve Ticari Ýþbirliði Daimi Komitesinin
(ÝSEDAK) 22. Ýzleme Komite toplantýsý Türkiye’nin baþkanlýðý ve ev sahipliðinde 23-
ÝSEDAK 22. Ýzleme Komite toplantýsýndan önce bu toplantýya hazýrlýk amacýyla 22
Mayýs 2006 tarihinde 8. Oturum Komite Toplantýsý gerçekleþtirilmiþtir. ÝKT üyesi
ülkelerin sýnai mülkiyet ofisleri arasýnda iþbirliði konulu projenin sahibi olarak TPE
adýna Enstitü Baþkaný Doç. Dr. Yusuf BALCI, projeyle ilgili yaþanan geliþmeler,
önümüzdeki dönemde planlanan etkinlikler ve TPE’nin giriþimiyle 2006 Nisan ayýnda
oluþturulan Ankara Network ile ilgili olarak komiteyi bilgilendirmiþtir.
TPE Baþkaný Doç. Dr. Yusuf BALCI’nýn baþkanlýðýnda 24 Mayýs 2006 tarihinde
“ÝSEDAK Projesi II. Komite Toplantýsý” yapýlmýþtýr. Toplantýya Ýslam Ticareti Geliþtirme
Merkezi Baþkaný, Fas Sýnai Mülkiyet Ofisi Baþkaný , Dünya Fikri Mülkiyet Teþkilatý
temsilcisi, Ýslam Odalar Birliði Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Ýslam Kalkýnma Bankasý
temsilcisi katýlmýþtýr. Toplantýda projenin yürütülmesi sýrasýnda yaþanan geliþmeler
ve planlanan etkinlikler görüþülmüþtür. Proje kapsamýnda 14-16 Aralýk 2006 tarihinde
Enstitümüzde ÝKT üyesi ülkelerin sýnai mülkiyet ofislerinin yöneticilerinin katýlýmý
ile bir konferans düzenlenmesine karar verilmiþtir.
65
IV. ULUSLARARASI ÝLÝÞKÝLER
25 Mayýs 2006 tarihleri arasýnda Ýzmir’de yapýlmýþtýr.
4.2.2. ÝKT ÜYESÝ ÜLKELERÝN SINAÝ MÜLKÝYET OFÝSLERÝ
ARASINDA TEKNÝK ÝÞBÝRLÝÐÝ PROJESÝ KONULU
ULUSLARARASI KONFERANS
ÝKT Üyesi Ülkelerin Sýnai Mülkiyet Ofisleri Arasýnda Teknik
Ýþbirliði Projesi, Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali COÞKUN'un
katýlýmý ile 14-16 Aralýk 2006 tarihleri arasýnda TPE’de
düzenlenen uluslararasý bir konferansta ele alýnmýþtýr.
Konferansa, Teþkilata üye ülke yetkililerinin yaný sýra Ýslam
Ticaret Geliþtirme Merkezi, Ýslam Kalkýnma Bankasý, WIPO,
DTÖ, EPO ve Körfez Ýþbirliði Teþkilatý gibi uluslararasý organizasyonlarýn temsilcileri
IV. ULUSLARARASI ÝLÝÞKÝLER
ve ayrýca Türkiye’den kamu kurum ve kuruluþlarýnýn üst düzey yetkililerinden oluþan
geniþ bir kitle katýlmýþtýr.
Konferansta, Projenin ‘Ýdari Kapasitenin Geliþtirilmesi’ ve ‘Enformasyon Teknolojileri’
þeklinde iki alt proje þeklinde TPE ve Fas Sýnai ve Ticari Haklar Ofisi tarafýndan
yürütülmesi kararý alýnmýþ ve konuya iliþkin eylem planý benimsenmiþtir.
4.2.3.
EKONOMÝK ÝÞBÝRLÝÐÝ TEÞKÝLATI SANAYÝ BAKANLARI
III. TOPLANTISI
28-30 Kasým 2006 tarihlerinde Pakistan-Lahore’da Ekonomik Ýþbirliði Teþkilatý
(EÝT) Sanayi Bakanlarý III. Toplantýsý gerçekleþtirilmiþtir.
Sanayi ve Ticaret Bakaný Ali COÞKUN’un ülkemizi temsil ettiði toplantý Lahore
Deklarasyonu adý verilen ortak bir dokümanýn yayýmlanmasý ile sonuçlanmýþtýr.
Bakanlar Toplantýsý öncesinde 28-29 Kasým 2006 tarihlerinde Pakistan Fikri Mülkiyet
Organizasyonu Baþkaný Yasin TAHÝR’in baþkanlýðýnda gerçekleþtirilen Sýnai Mülkiyet
66
Haklarý oturumuna EÝT üyesi ülkelerin üst düzey yetkilileri ve ülkemizi temsilen
TPE Baþkaný Doç. Dr. Yusuf BALCI katýlmýþtýr. Bu oturumda, Teþkilat üyesi ülkeler
arasýnda baþta kurumsal geliþim, enformasyon teknolojileri, tanýtým faaliyetleri,
inovasyon ve mali konularda fikir ve tecrübelerin paylaþýlmasýný amaçlayan, EÝT
Sanayi Bakanlarý II. Toplantýsýnýn Sýnai Mülkiyet Haklarý oturumunda koordinatör
ülke olan Türkiye’nin sunduðu eylem planý görüþülerek kabul edilmiþtir.
Toplantýda, TPE Baþkaný Doç.Dr. Yusuf BALCI, TPE’nin fiziki ve teknik altyapýsý
itibarýyla bulunduðu konum ve ülke tecrübesinden hareketle, TPE’nin EÝT üyesi
ülkelerin sýnai mülkiyet ofislerinde çalýþan personeline teknik eðitim verme
kapasitesine sahip olduðuna iþaret etmiþ ve TPE’de EÝT Bölgesel Sýnai Mülkiyet
Akademisi’nin oluþturulmasýný gündeme getirmiþtir.
Bu kapsamda benimsenen eylem planýna göre, 2007 yýlý içinde TPE bünyesinde,
EÝT üyesi ülkelerin eðitim ihtiyaçlarýnýn ele alýnacaðý ve eðitim programlarýnýn
olarak hizmet verecektir.
4.2.4.
YOÝKK FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARI TEKNÝK KOMÝTE TOPLANTISI
Türkiye’de yerli ve yabancý yatýrýmlarýn artýrýlmasý, yatýrýmlarýn önündeki idari
engellerin kaldýrýlmasý amacýyla oluþturulan Yatýrým Ortamýný Ýyileþtirme
Koordinasyon Kurulu’nun (YOÝKK) teknik alt komitelerinden biri olan “Fikri Mülkiyet
Haklarý Teknik Komitesinin” 15. Toplantýsý 1 Kasým 2006 tarihinde TPE’de, TPE
Baþkaný ile Kültür ve Turizm Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý eþ baþkanlýðýnda
gerçekleþtirilmiþtir.
Toplantýda 6 Nisan 2005 tarihli Teknik Komite Toplantýsý’nýn Durum Raporu katýlýmcý
kurumlar tarafýndan deðerlendirilerek güncelleþtirilmiþ ve YOÝKK Yönlendirme
Komitesi’nin kararý gereði yerine getirilmesi gereken konular hakkýnda eylem planý
taslaðý oluþturulmuþtur.
67
IV. ULUSLARARASI ÝLÝÞKÝLER
tespit edileceði bir çalýþtay düzenlenecek ve baþlangýç olarak TPE bir eðitim üssü
4.2.5. SINAÝ MÜLKÝYET OFÝSLERÝNDE “ÝDARÝ VE
ÝNOVASYON KAPASÝTELERÝNÝN GELÝÞTÝRÝLMESݔ
KONULU ULUSLARARASI ÇALIÞTAY
TPE, EPO iþbirliði ve desteðiyle sýnai mülkiyet ofislerinde idari
ve inovasyon kapasitelerinin geliþtirilmesi konulu çalýþtayý
10-11 Nisan 2006 tarihinde Enstitümüzde düzenlemiþtir. 26
ülkenin sýnai mülkiyet ofislerinin üst düzey yöneticilerinin katýlýmý
ile gerçekleþtirilen çalýþtaya baþta Türk Cumhuriyetleri olmak
üzere ortak kültür ve tarihi geçmiþimizin bulunduðu ülkelerin
sýnai mülkiyetten sorumlu kuruluþlarýnýn üst düzey yöneticileri
IV. ULUSLARARASI ÝLÝÞKÝLER
katýlmýþtýr.
Avrasya Patent Ofisi, EPO ve WIPO temsilcilerinin bilgi ve tecrübelerini aktardýklarý
çalýþtayda, kurumsal kapasitenin geliþtirilmesi, inovasyon, tanýtým ve bilinçlendirme
faaliyetleri, bilgi iþlem altyapýsý ve finansal konularda görüþ alýþveriþinde
bulunulmuþtur.
Çalýþtay sonunda, Ankara Network adýyla bir iletiþim platformu kurulmuþtur. Bu
platform ile sýnai mülkiyet kurumlarý arasýnda bilgi ve tecrübe deðiþiminin saðlanmasý,
iyi uygulama ve örneklerin paylaþýlmasý ve böylece sýnai mülkiyet sisteminin
geliþtirilmesi amaçlanmýþtýr. Söz konusu platformun sekreteryasý iki yýllýk dönem
için TPE tarafýndan yürütülecektir. Ayrýca, katýlýmcý ülkeler arasýnda ikili ve çoklu
iþbirliklerinin geliþtirilmesini hedefleyen Ankara Deklarasyonu yayýmlanmýþtýr.
68
4.2.6. ORTA VE DOÐU AVRUPA ÜLKELERÝ ÝLE TÜRK
CUMHURÝYETLERÝNDE SINAÝ MÜLKÝYET HAKLARI
VE TRIPS ANLAÞMASI KONULU ÇALIÞTAY
DTÖ nezdindeki Türkiye Daimi Temsilciliðinin giriþimi ile DTÖ
tarafýndan organize edilen “Orta ve Doðu Avrupa Ülkeleri ile Türk
Cumhuriyetlerinde Sýnai Mülkiyet Haklarý ve TRIPS Anlaþmasý”
konulu çalýþtay 16-18 Mayýs 2006 tarihlerinde Enstitümüzde
gerçekleþtirilmiþtir.
Çalýþtaya Asya, Avrupa ve Ortadoðu’dan toplam 18 ülkenin sýnai
mülkiyet ofisleri ile ilgili bakanlýklarýnýn üst düzey yöneticilerinden
oluþan 36 temsilci katýlým saðlamýþtýr. Ayrýca, Dýþ Ticaret Müsteþarlýðý, Adalet,
katýlmýþlardýr. Çalýþtay, DT֒nün Türkiye’de gerçekleþtirdiði ilk etkinlik olma
özelliðine sahiptir.
DTÖ TRIPS nezdinde sürdürülen konulardaki son geliþmeler hakkýnda bilgi verilmesi
ve bölge ülkelerinin etkin katýlýmýyla görüþ alýþveriþinin saðlanmasýný amaçlayan
çalýþtayda; TRIPS ve kamu saðlýðý, coðrafi iþaretler, TRIPS Anlaþmasý ve Biyoçeþitlilik
Sözleþmesi arasýndaki iliþki, genetik kaynaklara ulaþým ve geleneksel bilginin
korunmasý konularý ele alýnmýþtýr.
69
IV. ULUSLARARASI ÝLÝÞKÝLER
Dýþiþleri , Saðlýk, Tarým ve Köyiþleri ile Kültür ve Turizm Bakanlýðý temsilcileri de
4.2.7. AVRUPA PATENT VEKÝLLERÝ ENSTÝTÜSܒNÜN
61. KONSEY TOPLANTISI
Avrupa Patent Vekilleri Enstitüsü’nün (EPI) 61. Konsey Toplantýsý, 16-17 Ekim
2006 tarihleri arasýnda Ýstanbul’da gerçekleþmiþtir. 1977’de kurulan ve yaklaþýk
8.000 Avrupa Patent Vekilini bünyesinde bulunduran EPI, Avrupa Patent Ofisi
nezdinde iþlem yapma yetkisine sahip olan vekillerin oluþturduðu bir kuruluþtur.
Konsey ise EPI’nýn en üst karar organý konumundadýr ve yýlda iki kez toplanmaktadýr.
Konsey toplantýsý açýlýþýnda bir konuþma yapan Enstitü Baþkaný Doç. Dr. Yusuf
BALCI Türkiye’deki sýnai mülkiyet sistemi ve Enstitünün son dönemde baþta vekillere
IV. ULUSLARARASI ÝLÝÞKÝLER
yönelik olmak üzere gerçekleþtirdiði faaliyetler hakkýnda bilgi vermiþtir.
4.2.8. FÝKRÝ MÜLKÝYET HAKLARI, KORUMA HEDEF VE
SAVUNMA KONULU YUVARLAK MASA TOPLANTISI
Fransa’nýn Dýþ Ticaretten Sorumlu Bakaný Christine LAGARDE’nin 14 - 16 Haziran
2006 tarihlerinde ülkemize gerçekleþtirdiði ziyaret vesilesiyle, 16 Haziran 2006
tarihinde Ýstanbul’ da “Fikri ve Sýnai Mülkiyet Haklarýnýn Korunmasý” konulu bir
yuvarlak masa toplantýsý düzenlenmiþtir.
TPE Baþkaný Doç. Dr. Yusuf BALCI tarafýndan moderatörlüðü yürütülen toplantý
sýrasýnda; fikri mülkiyet korumasýnýn önemi, fikri mülkiyeti korumaya yönelik
yürürlükte bulunan Türk ve Fransýz hukuk sistemleri, taklit ve korsanlýkla ilgili
mücadele gibi faaliyetler ve iþbirliði çalýþmalarý ele alýnmýþtýr.
70
4.3. DÜNYA FÝKRÝ MÜLKÝYET TEÞKÝLATI
WIPO, yönettiði anlaþmalar kapsamýnda
oluþturduðu komiteler ve çalýþma gruplarý ile
üye ülkelerdeki çalýþmalarý yönlendirmekte ve
çeþitli seminer, çalýþtay ve konferanslar
düzenleyerek üye ülkelerin uygulamada
karþýlaþtýklarý sorunlarýn çözümüne yardýmcý
olmaktadýr. Bütün bu çalýþmalarýn sonuçlarý her
yýl düzenlenen Genel Kurul toplantýlarýnda
deðerlendirilmektedir. Genel Kurul toplantýlarý ayný zamanda tüm üye ülkelerin bir
araya geldiði, karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunduðu, WIPO yetkilileriyle
her yýl üst düzey katýlým saðlamakta ve tüm geliþmeleri izleyerek Enstitü bünyesinde
bir sonraki yýlýn programýný belirlemektedir.
TPE’nin WIPO ile iliþkileri son yýllarda çok büyük önem kazanmýþ ve özellikle Ýslam
Kalkýnma Teþkilatý üyesi ülkelere yönelik olarak yürütülen proje çalýþmalarýna
WIPO büyük destek vermiþtir. Bu kapsamda, WIPO gerek Türkiye’de gerek
yurtdýþýndaki ofislerde yürütülen faaliyetlere de sürekli katýlým saðlamýþtýr.
2006 yýlýnda TPE ile WIPO iþbirliðinde ÝKT üyesi ülkelere yönelik iki toplantý
düzenlenmiþtir.
·
24 Mayýs 2006 tarihinde Ýzmir’de yapýlan ÝKT üyesi ülkeler Sýnai Mülkiyet
Ofisleri arasýnda Teknik Ýþbirliði Projesi II. Komite Toplantýsýna WIPO temsilcisi
de katýlým saðlamýþtýr.
·
14-16 Aralýk 2006 tarihlerinde TPE’de gerçekleþtirilen ÝKT Üyesi Ülkelerin
Sýnai Mülkiyet Ofisleri Arasýnda Teknik Ýþbirliði Projesi’nin açýlýþ konferansýna
katýlan WIPO bu konferansýn sonuç deklarasyonuna kadar her aþamasýnda büyük
destek vermiþtir.
TPE, 2006 yýlýnda WIPO bünyesinde gerçekleþtirilen toplantýlara aktif olarak her
düzeyde katýlým saðlamýþ ve ikili iþbirliði projelerinin geliþtirilmesi yönünde WIPO
Ofis yetkilileri ile de görüþmelerini sürdürmüþtür.
WIPO tarafýndan diðer ulusal ofislerde düzenlenen seminer, çalýþtay ve etkinliklere
TPE personelinin de katýlýmý saðlanmýþtýr.
71
IV. ULUSLARARASI ÝLÝÞKÝLER
görüþmelerin saðlandýðý çok özel bir platform oluþturmaktadýr. TPE bu toplantýlara
4.4. AVRUPA PATENT ORGANÝZASYONU
2006 yýlýnda Avrupa Patent Organizasyonu’nun Ýdari Konsey baþta olmak
üzere düzenli olarak gerçekleþen alt komite ve çalýþma gruplarýnýn toplantýlarýnýn
tümüne katýlým saðlanmýþtýr. Bunun yaný sýra, Organizasyon bünyesinde
gerçekleþen pek çok toplantýya da iþtirak edilmiþtir.
TPE, ülkemizin üyesi olduðu diðer uluslararasý kuruluþlarla olduðu gibi EPO
ile olan mevcut iliþkilerin geliþtirilmesine de büyük önem vermektedir. Bu
çerçevede, EPO ile 2005 yýlýnda yurtiçinde sýnai mülkiyet haklarý kullanýcýlarýna
yönelik düzenlenen bir çok etkinliðe aðýrlýk verilirken 2006 yýlýnda baþta bölge ve
IV. ULUSLARARASI ÝLÝÞKÝLER
çevre ülkelerde sýnai mülkiyetin geliþmesi ve bu alandaki iþbirliðinin artýrýlmasýna
yönelik olarak TPE’nin öncülüðünde etkinlikler düzenlenmiþtir.
Bu etkinlikler arasýnda en önemlisi, EPO’nun desteðinde 10-11 Nisan 2006 tarihlerinde
TPE’de gerçekleþtirilen “Sýnai Mülkiyet Ofislerinin Ýdari ve Ýnovasyon Destek
Kapasitelerinin Geliþtirilmesi” konulu çalýþtaydýr.
21 Kasým 2006 tarihinde Türkiye’de Sýnai Mülkiyetin 135. yýl etkinlikleri münasebetiyle
gerçekleþtirilen etkinliklerden biri olan “Türkiye’de ve Dünyada Sýnai Mülkiyetin
Tarihçesi” konulu sempozyuma ve ÝSEDAK bünyesinde yürütülen ÝKT üyesi
ülkelerin
sýnai mülkiyet ofisleri arasýnda teknik iþbirliði projesi çerçevesinde
Aralýk 2006’da gerçekleþtirilen konferansa EPO tarafýndan katýlým saðlanmýþtýr.
TPE, EPO’ya üye ülkelerin katýlýmý ile 05-07 Ekim 2006 tarihlerinde Atina’da 10
uncusu düzenlenen “Uluslararasý Ýþbirliði Üzerine Üye Ülkeler Yýllýk Toplantýsý”na
katýlmýþtýr. Toplantýda TPE’nin gerçekleþtirdiði uluslararasý faaliyetler ile yine TPE
tarafýndan baþlatýlan ve halen sekreteryasýnýn yürütüldüðü Ankara Network giriþimi
Enstitü Baþkaný Doç. Dr. Yusuf BALCI tarafýndan anlatýlmýþtýr.
2004 yýlýnda Organizasyon bünyesinde kurulan Avrupa Patent Akademisi’nin yedi
Ýdari Kurul üyesinden biri olan TPE Baþkaný Doç. Dr. Yusuf BALCI, Ýdari Kurul’un
2006 yýlýnda gerçekleþtirdiði iki toplantýya katýlmýþtýr.
Avrupa Patent Akademisince ülkemizin pilot olarak belirlendiði ve TPE’de düzenlenen
yedi modüllük Patent Vekilliði Eðitimi 2006 yýlýnda tamamlanmýþtýr. 2005 yýlýnda
baþlayan ve her ay bir modülün gerçekleþtirildiði eðitim, 40 katýlýmcý tarafýndan
takip edilmiþtir.
72
Haziran 2005 EPO Ýdari Konsey toplantýsýnda Avrupa Patent Aðý (EPN) oluþturulmasýna
iliþkin alýnan karar çerçevesinde, EPO ile ulusal ofislerin gelecekteki iliþkilerinin
düzenlenmesine yönelik genel bir çerçeve oluþturulmuþtur. Buna göre; ulusal
ofislerce yapýlan iþlerden EPO’da da faydalanýlmasý, Avrupa Kalite Sisteminin
uygulanmasý, kullanýcý destek faaliyetleri, EPO ve ulusal ofisler arasýnda yeni iþbirliði
kurallarý ve gelecekteki iþ yükünün belirlenmesine yönelik çalýþmalar EPN’nin 5
temel bileþenini oluþturmaktadýr. Oluþturulmasý planlanan bu sistemin temel amacý,
Avrupa’da inovasyonu teþvik ederek baþvuru sayýlarýnýn artýþýný saðlamak ve gerek
EPO’nun gerekse ulusal ofislerin hizmet kalitesini arttýrmaktýr. Bu kapsamda araþtýrma
ve inceleme uzmanlarýnýn eðitimi için faydalý olacak yeniden sýnýflandýrma
çalýþmalarýyla ilgili çeþitli EPO toplantýlarýna 2006 yýlýnda katýlým saðlanmýþtýr.
Ayrýca, TPE uzmanlarý, EPO Akademi tarafýndan düzenlenen seminer, çalýþtay gibi
etkinliklere düzenli olarak katýlmýþtýr.
AB müktesebatýna uyum çerçevesinde, 2003 yýlý Katýlým Ortaklýðý Belgesi ve Türkiye
Ulusal Programýnda, mevzuat uyumunun tamamlanmasý ve taklit mallarla mücadele
kýsa vadeli öncelikler arasýnda yer almaktadýr. Bu çerçevede tam üyelik sonrasý
yapýlacak düzenlemeler haricinde mevcut KHK’lar yeniden gözden geçirilmiþ olup
hazýrlanan kanun taslaklarýnýn yasalaþma süreci devam etmektedir.
03 Ekim 2005 tarihinde AB tam üyelik müzakerelerinin baþlamasýnýn ardýndan
müzakerelerin ilk aþamasý olan mevzuat taramalarý kapsamýnda belirlenen 35
fasýldan 7 ncisi olan Fikri Mülkiyet Hukuku’nda Ayrýntýlý ve Tanýtýcý Tarama toplantýlarý
TPE ile Kültür ve Turizm Bakanlýðý’nýn eþ baþkanlýðýnda Brükselde gerçekleþmiþtir.
6-7 Þubat 2006 tarihli tanýtýcý tarama toplantýsýnda AB komisyon üyeleri fikri haklarla
ilgili AB müktesebatý hakkýnda bilgi vermiþlerdir. TPE Baþkaný Doç. Dr. Yusuf
Balcýnýn baþkanlýðýnda bir heyetin katýldýðý 2-3 Mart 2006 tarihli ayrýntýlý tarama
toplantýsýnda Komisyon tarafýndan yöneltilen sorular cevaplandýrýlmýþ ve ülkemizdeki
iþleyen sýnai mülkiyet sistemi þeffaf bir þekilde Komisyona anlatýlmýþtýr. AB
müktesebatýna tam uyumun saðlanmasý için gerekli çalýþmalar yapýlmakta, ilgili
kurumlar arasýnda koordinasyon saðlanarak ortak çalýþmalar hýzla yürütülmektedir.
73
IV. ULUSLARARASI ÝLÝÞKÝLER
4.5. AVRUPA BÝRLÝÐÝ
Tarama toplantýlarýnýn Ekim 2006 sonu itibariyle son bulmasýyla alt komite toplantýlarý
baþlamýþ olup Gümrük Birliði Ortaklýk Komitesi Toplantýsý 1 Aralýk 2006 tarihinde
Ankara’da yapýlmýþtýr.
TPE tarafýndan üyelik süreci içerisinde hazýrlanacak büyük ölçekli projeler ile AB
fonlarýndan yeterli düzeyde faydalanýlmasý hedeflenmektedir. Bu amaçla, Türk
KOBݒlerinin inovatif yapýlarýnýn ve TPE’nin enformasyon ve bilinçlendirme
faaliyetlerinin geliþtirilmesi için Hollanda’nýn AB’ye aday ülkelere katýlým öncesi
dönemde yardýmcý olmak amacýyla yürüttüðü MATRA-PSO programlarý kapsamýnda
350.000 € mali büyüklükteki projenin uygulanmasýna Ocak 2006 tarihi itibariyle
baþlanmýþtýr.
Diðer taraftan Türkiye-Avrupa Birliði Mali Ýþbirliði çerçevesinde ülkemizin AB
müktesebatýna uyum çalýþmalarýnýn finansmanýna destek olmak üzere saðlanan
IV. ULUSLARARASI ÝLÝÞKÝLER
Katýlým Öncesi Mali Yardýmýn 2007 yýlý Programlamasý kapsamýnda, Enstitümüzce
sunulan proje teklifi AB Komisyonu’nunca kabul edilmiþtir.
74
TABLO 10: TÜRKÝYE’NÝN TARAF OLDUÐU ULUSLARARASI ANLAÞMALAR VE SON GELÝÞMELER
ANLAÞMA
TARÝHÝ
ANLAÞMA ÝSMÝ
Türkiye'nin Katýlým Tarihi
10.10.1925 - Londra Metni
16.05.1976 - Stokholm (Md. 13 -30)
01.01.1995 - Stokholm (Md. 1-12)
Sýnai Mülkiyetin Korunmasýna Dair PARÝS Sözleþmesi
1883
2
Marka Tescilinde Eþyalarýn ve Hizmetlerin
Uluslararasý Sýnýflandýrmasýna Ýliþkin Nis Anlaþmasý
1957
01.01.1996
3
Dünya Fikri Mülkiyet Teþkilatý WIPO Kurulu Sözleþmesi
1967
12.05.1976
4
Tasarýmlarýn Sýnýflandýrýlmasýna Ýliþkin
Lokarno Anlaþmasý
1968
30.11.1998
5
Patent Ýþbirliði Antlaþmasý (PCT)
1970
01.01.1996
6
Patentlerin Uluslararasý Sýnýflandýrmasýna
Ýliþkin Strazburg Anlaþmasý (IPC)
1971
01.10.1996
7
Markalarýn Figüratif Elemanlarýnýn Sýnýflandýrýlmasýna
Ýliþkin Viyana Anlaþmasý
1973
01.01.1996
8
Avrupa Patent Sözleþmesi
1973
01.11.2000
9
Mikroorganizmalarýn Uluslararasý Saklanmasýna Ýliþkin
1977
Budapeþte Anlaþmasý
30.11.1998
10
Makalarýn Uluslararasý Tesciline Dair Madrid
Anlaþmasý’na Ýliþkin Protokol
1989
01.01.1999
11
Marka Kanunu Antlaþmasý (TLT)
1994
01.01.2005
12
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)
Kuruluþ Anlaþmasý
1995
26.03.1995
13
Tasarýmlarýn Uluslararasý Tesciline Ýliþkin
Lahey Anlaþmasý (Cenevre Metni)
1999
01.01.2005
14
EPC (2000) Deðiþiklik Anlaþmasý
2000
TBMM gündeminde
15
Patent Kanunu Anlaþmasý (PLT)
2000
16
Marka Kanunlarý Hakkýnda Singapur Anlaþmasý
2006
75
PLT’ye katýlým prosedürü ile
ilgili gerekli çalýþma baþlatýlmýþtýr.
Ýmzalandý
IV. ULUSLARARASI ÝLÝÞKÝLER
1
FAALÝYET
RAPORU
2006
> YENÝ TANITIM STRATEJÝSÝ
> TANITIM VE BÝLGÝLENDÝRME FAALÝYETLERÝ
> YAYIN BASIM ÝSTATÝSTÝKLERÝI
> SINAÝ MÜLKÝYET KÜTÜPHANESÝ
> BÝLGÝ VE DOKÜMAN BÝRÝMLERÝ
V. TANITIM ve
ENFORMASYON
Türk sanayii ve ekonomisi için önemli görevler ifa eden ve baþlangýçta sýnai mülkiyet
haklarýnýn tescili iþlemlerine aðýrlýk veren TPE, temel problemlerden birisi olan
tanýtým ve bilgilendirme faaliyetlerine son dönemde özel önem vermektedir. Bu
kapsamda tanýtýma verilen önem nedeniyle yurt içinde seminer, sempozyum,
fuarlara katýlým gibi faaliyetler 2006 yýlý içinde yoðun bir þekilde sürdürülmüþtür.
5.1. YENÝ TANITIM STRATEJÝSÝ
Türkiye’de sýnaî mülkiyet haklarýnýn etkin bir þekilde korunmasý ve kullanýlmasý
konusunda bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerinin önemi göz önünde
V. TANITIM ve ENFORMASYON
bulundurularak kapsamlý bir tanýtým stratejisi oluþturulmuþtur.
Tanýtým stratejisi doðrultusunda belirlenen hedef kitleye yönelik hizmet ve ürünler
üç aþamalý olarak tanýmlanmýþtýr.
A) Farkýndalýk oluþturma
·
TPE’nin basýlý yayýnlarý (broþürler, kitapçýklar, tanýtým ve kavram CD’leri)
·
Ýnternet sitesi
·
Medya (yazýlý ve görsel medya araçlarýnýn kullanýmý)
B) Doðrudan bilgilendirme
·
Seminerler ile doðrudan bilgilendirme (üniversitelerde, sanayi odalarýnda,
kamu kurum ve kuruluþlarýnda, sivil toplum kuruluþlarýnda genel bilgilendirme)
·
TPE’den bilgilendirme ( yüzyüze, telefon, e-posta)
C) Kapsamlý eðitimler
·
Ýçeriði önceden belirlenmiþ hedef kitlenin ve eðitim konusunun daha kesin ve
özel olduðu kapsamlý eðitimler (marka ve patent vekillerine,emniyet teþkilatý
mensuplarýna, TÜBÝTAK uzmanlarýna, öðretmenlere, KOSGEB uzmanlarýna verilen
eðitimler)
78
5.2. TANITIM ve BÝLGÝLENDÝRME
FAALÝYETLERÝ
2006 yýlý içerisinde çeþitli illerde seminer, sempozyum, yarýþma, eðitim ve fuarlara
katýlým olmak üzere toplam 65 etkinlik düzenlenmiþtir.
5.2.1. FARKINDALIK OLUÞTURMA AMAÇLI FAALÝYETLER
A) TPE’nin basýlý yayýnlarý (broþürler, kitapçýklar, tanýtým ve kavram CD’leri)
TPE’nin ana hizmet sýnýflarý olan patent, marka, tasarým, coðrafi iþaret ve entegre
devre topografyalarýna iliþkin bilgilendirme broþürlerinin ve baþvuru kýlavuzlarýnýn
Ayrýca WIPO’nun bilgilendirme amaçlý
ürünlerinden olan Marka ve Patent Karikatür
Kitapçýklarý, “Kendi Fikri Mülkiyet Dünyanýz”,
“KOBݒler için Sýnai Haklar” adlý bilgilendirici
kitapçýk ve broþür basýmlarý gerçekleþtirilmiþtir.
Enstitünün imajýnýn güçlendirilmesi ve
tanýtýmý faaliyetlerinde halkla iliþkiler ve medya baðlantýlarý
kurulmasý konularýnda ihtiyaç doðmasý nedeniyle özel
bir firmadan destek alýnmýþ, bu kapsamda yeni tanýtým
filmleri, kitapçýk tasarýmý ve Enstitünün hizmet alanlarý
için sürekli kullanýlabilecek görsel materyaller
oluþturulmuþtur.
79
V. TANITIM ve ENFORMASYON
içeriði ve tasarýmý güncellenmiþtir.
B) Ýnternet sitesi
Ýnternet sitesinin haber bölümü her etkinlik öncesinde ve sonrasýnda aktif olarak
güncellenmektedir. Gerekli görüldüðü durumlarda sayýsý 3000’e ulaþan TPE ebülten üyelerine duyuru niteliðinde haberler gönderilmektedir. Ayrýca 2006’nýn son
çeyreðinde, internet sitesinin içeriðinin ve tasarýmýnýn müþteri odaklý bir yapýya
kavuþturulmasý amacýyla Enstitü ana hizmet birimlerinin de katýlýmý ile bir çalýþma
grubu oluþturulmuþtur. Ýnternet sitesinin yeni yapýsýnda her ana hizmet biriminin
bir ana sayfasý olmasý ve birimle ilgili bütün bilgilerin birime ait sayfada yer almasý
ve müþterilerin bilgiye kolay eriþimi hedeflenmektedir.
C) Medya’nýn tanýtýmda kullanýmý
V. TANITIM ve ENFORMASYON
Basýn ve TV programý ve radyo programlarý gibi tanýtým fýrsatlarýndan en fazla
oranda faydalanýlmaktadýr. TPE’den TV ve Radyo programlarýna katýlým saðlanmakta,
basýndan gelen soru ve röportaj taleplerine detaylý yanýtlar gönderilmektedir.
TABLO 11:
MEDYA - BASIN FAALÝYETLERÝ
YAPILAN ÝÞ
ÝÞ SAYISI
Röportaj
22
TV Programý
20
Gazete Haberi
241
Makale
1
Basýndan gelen sorulara bilgi verilmesi
13
80
5.2.2. DOÐRUDAN BÝLGÝLENDÝRME
Ülkemizin çeþitli illerinde üniversitelerde, sanayi odalarýnda ve talepte
bulunan diðer kuruluþlarda genel bilgilendirme amaçlý seminerler
düzenlenmektedir. Bu seminerlerde sýnai mülkiyet haklarýna iliþkin genel
bilgiler verilmekte ve sýnai mülkiyet haklarýnýn kullanýmýna iliþkin stratejiler,
veri tabanlarý gibi konulara deðinilmektedir. 2006 yýlý içinde ülke genelinde
toplam 17 ilde 65 adet tanýtým ve etkinlik faaliyeti düzenlenmiþ ve
8.645 kiþiye doðrudan eriþim saðlanmýþtýr.
2006 yýlýnda sýnai mülkiyet sistemini hali hazýrda kullanan ve potansiyel kullanýcýlara
doðrudan ulaþmak için Milli Prodüktivite Merkezi Verimlilik 2006, Mersin Tarým,
Altýnpark, Ýzmir Enternasyonal, CEBIT ve Nürnberg'de gerçekleþtirilen IENA Buluþ
gelerek veya telefon / e-posta ile bilgi almak isteyen kiþilere verilen hizmet ile ilgili
istatistikler aþaðýdaki tabloda yer almaktadýr.
TABLO 12:
ÖN ARAÞTIRMA ve BÝLGÝLENDÝRME FAALÝYETLERÝ
YAPILAN ÝÞ
ÝÞ SAYISI
Marka Benzerlik Araþtýrmasý
3640
Marka Sahibine Ait Unvan Araþtýrmasý
418
Firma Bazýnda Tasarým Ön Araþtýrmasý
70
Patent/Faydalý Model Ön Araþtýrmasý
15
Patent/Faydalý Model Sureti
789
Bilgi Edinme Talebi
137
Doðrudan Baþvuru Yapýp Bilgilendirilenler
7254
Telefon Ýle Arayanlar
43415
81
V. TANITIM ve ENFORMASYON
ve Yenilikçi Ürünler Fuarlarýna katýlým saðlanmýþtýr.
2006 yýlý içerisinde toplam 916 bilgi edinme baþvuru yapýlmýþ olup baþvurularýn
niteliklerine göre daðýlýmý Tablo 13’te verilmiþtir.
TABLO 13:
BÝLGÝ EDÝNME FAALÝYETLERÝ
YAYIN ADI
ADET
Olumlu cevaplanarak bilgi ve belgelere eriþim saðlanan baþvurular
5
Reddedilen baþvurular
73
Gizli ya da sýr niteliðindeki bilgiler çýkarýlarak veya ayrýlarak bilgi ve
belgelere eriþim saðlanan baþvurular
Diðer Kurum ve Kuruluþlara yönlendirilen baþvurular
Baþvurusu reddedilenlerden yargýya itiraz edenler
V. TANITIM ve ENFORMASYON
825
Kýsmen olumlu cevaplanarak kýsmen de reddedilerek bilgi ve belgele
eriþim saðlanan baþvurular
13
-
5.2.3. KAPSAMLI EÐÝTÝMLER
2005-2006 döneminde 7 modülden oluþan vekillere yönelik EPO modül eðitimlerinin
son üç modülü 2006 yýlý içerisinde gerçekleþtirilmiþtir.
Teknoloji ve tasarým dersi öðretmenlerine talepleri doðrultusunda eðitim seminerleri
düzenlenmiþtir.
TABLO 14:
TANITIM VE ETKÝNLÝK FAALÝYETLERÝ
YAPILAN ÝÞ
ÝÞ SAYISI
Seminer
46
Eðitim
8
Fuar
6
Sempozyum
2
Buluþ ve TasarýmYarýþmasý
1
Patent Ligi Ödülü
1
2006 Türk Patent Ödül Töreni
1
82
5.3. YAYIN BASIM ÝSTATÝSTÝKLERÝ
TABLO 15:
YAYIN BASIM ÝSTATÝSTÝK TABLOSU
BÜLTEN YAYINLARI
KAÐIT
CD
Resmi Patent Bülteni
3400
3032
Resmi Marka Gazetesi
1400
1189
Resmi Marka Bülteni
2400
2775
Resmi Endüstriyel Tasarýmlar Bülteni
4700
3665
ADET
BAÞVURU KILAVUZLARI
21000
Uluslararasý Marka (Madrid)
18000
Patent / Faydalý Model
20000
Endüstriyel Tasarým
21000
Entegre Devre Topografyalarý
12000
YAYIN ADI
ADET
Patent Broþürü
36000
Marka Broþürü
36000
Coðrafi Ýþaret Broþürü
36000
Endüstriyel Tasarým Broþürü
36000
Entegre Devre Topografyalarý Broþürü
20000
Akýlla Üret Tescille Kazan (Insert) Broþürü
55000
Fikri Mülkiyet ve Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeler Broþürü
30000
Avrupa Patenti Broþürü
6000
Patent Broþürü (Ýngilizce)
8000
Ebiltem Broþürü
1000
Patent Karikatür Kitapçýðý
30000
Marka Karikatür Kitapçýðý
30000
Fikri Haklar Dünyamýz Kitapçýðý
31000
2005 Yýlý Faaliyet Raporu
1500
Tanýtým ve Bilgilendirme Dosyasý
31000
83
V. TANITIM ve ENFORMASYON
Marka ve Coðrafi Ýþaret
5.4. SINAÝ MÜLKÝYET KÜTÜPHANESÝ
TPE Sýnai Mülkiyet Kütüphanesi, kurum içinden ve dýþýndan gelen tüm okuyuculara
hizmet vermektedir.
Kütüphane, sýnai ve fikri mülkiyet konularý ve baðlantýlý konularda yurt içinden
ve yurt dýþýndan temin edilen yaklaþýk 2100 kitap ve 120 dergi aboneliðinden
oluþmaktadýr. Yayýn sayýsý her geçen gün artmakta ve konusunda iyi bir kütüphane
oluþturulmasýna çalýþýlmaktadýr.
internet ve kurumun veritabanýndan tarama yapýlabilen
V. TANITIM ve ENFORMASYON
kullanýcýlara açýk 4 adet bilgisayara sahiptir. Kütüphanedeki
kitap ve diðer dokümanlarýn elektronik ortama aktarýlmasý,
internetten kütüphane koleksiyonunun taranmasý ve
kütüphanenin diðer iþlemlerinin de bilgisayar ortamýnda
yapýlmasýný saðlamak amacýyla hazýrlanan kütüphane
programýnýn veri giriþ ekraný tamamlanarak kayýtlar
aktarýlmaya baþlanmýþtýr.
5.5. BÝLGÝ VE DOKÜMAN BÝRÝMLERÝ
Sýnai mülkiyet sisteminin kullanýcýlarýna, bölgesel olarak bilgi ve doküman desteði
saðlamak amacýyla yurt çapýnda birimler kurulmaktadýr. 2006 yýlý içerisinde Ýzmir
Ege Bölgesi Sanayi Odasý, Þanlýurfa Ticaret ve Sanayi Odasý, Trabzon Ticaret ve
Sanayi Odasý, Uþak Ticaret ve Sanayi Odasý olmak üzere 4 adet daha Bilgi ve
Doküman Birimi kurulmuþ olup Enformasyon ve Dokümantasyon Birimlerinin sayýsý
28’e yükselmiþtir. Birimlerin 13 adedi üniversiteler,15 adedi sanayi ve ticaret odalarý
bünyesinde kurulmuþtur. Böylece TPE, sahip olduðu enformasyon birimi sayýsý
bakýmýndan Avrupa’daki ulusal ofisler arasýnda ön sýralarda yer almaktadýr.
2006 yýlý içerisinde de TPE Bilgi ve Doküman Birimlerinde görevli personelin, Enstitü
bünyesinde düzenlenen eðitimlere katýlýmý ile bilgilerinin güncellemesi saðlanmýþtýr.
84
Yurt Çapýnda Bilgi ve Döküman Birimleri
Bilgi ve Döküman Birimi
Adana - Çukurova Üniversitesi
Ýzmir - Ege Bölgesi Sanayi Odasý
Adapazarý - Sakarya Üniversitesi Tekmer
Ýzmir - Ege Üniversitesi EBÝLTEM
Ankara - Hacettepe Üniversitesi Teknokent
Ýzmir - Dokuz Eylül Üniversitesi
Ankara - OSTÝM Org. San. Bölge Müdürlüðü
Ýzmir - Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Antalya - Antalya Ticaret ve Sanayi Odasý
Kayseri - Kayseri Ticaret Odasý
Balýkesir - Balýkesir Sanayi Odasý
Kocaeli - Kocaeli Sanayi Odasý
Erzincan - Atatürk Üniversitesi
Konya - Konya Sanayi Odasý
Eskiþehir - Eskiþehir Sanayi Odasý
Malatya - Malatya Ticaret ve Sanayi Odasý
Gaziantep - Gaziantep Sanayi Odasý
Mersin - Mersin Ticaret ve Sanayi Odasý
Gümüþhane - KTÜ Meslek Yüksekokulu
Samsun - Ondokuzmayýs Üniversitesi
Isparta - Süleyman Demirel Üniversitesi
Þanlýurfa - Þanlýurfa Ticaret ve Sanayi Odasý
Ýstanbul - Yýldýz Teknik Üniversitesi
Trabzon - Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý
Ýstanbul - Ýstanbul Üniversitesi Ýþletme Fakültesi
Uþak - Uþak Ticaret ve Sanayi Odasý
Ýstanbul - Ýstanbul Teknik Üniversitesi
Van - Van Ticaret ve Sanayi Odasý
85
V. TANITIM ve ENFORMASYON
Türk Patent Enstitüsü
FAALÝYET
RAPORU
2006
> PERSONEL
> BÜTÇE
VI. ÝDARÝ ve
MALÝ YAPI
6.1. PERSONEL
Enstitümüzün toplam kadro sayýsý 406’dýr. 31 Aralýk 2006 tarihi itibariyle, mevcut
serbest ve kullanýma hazýr bu 406 kadronun 174’ü kadro karþýlýðý sözleþmeli, 232’si
ise sözleþmesiz memur kadrolarýdýr.
Bu kadrolardan 149’u kadro karþýlýðý sözleþmeli, 93’ü ise sözleþmesiz memur
kadrolarý olmak üzere toplam 242’si dolu, 30’u kadro karþýlýðý sözleþmeli, 134’ü
ise sözleþmesiz memur kadrolarý olmak üzere toplam 164’ü de boþ bulunmaktadýr.
VI. ÝDARÝ ve MALÝ YAPI
TABLO 16:
DOLU KADROLARIN ÜNVAN BAZINDA DAÐILIMI
Enstitü Baþkaný
1
Mühendis
9
Kütüphaneci
1
Enstitü Bþk. Yrd.
2
Avukat
5
Þef (Öz.)
2
Daire Baþkaný
7
Bilgisayar Ýþletmeni
25
Sivil Savunma Uzmaný
1
1.Hukuk Müþaviri
1
Mütercim
1
Ýstatistikçi
1
Hukuk Müþaviri
3
Programcý
8
Sekreter
2
Þube Müdürü
24
Çözümleyici
5
Teknisyen
2
Patent Uzmaný
21
Araþtýrmacý (Öz.)
12
Þoför
1
Patent Uzman Yrd.
5
APK *Uzmaný
5
Daðýtýcý
1
Marka Uzmaný
18
Uzman
3
Kor. Güv. Görevlisi
8
Marka Uzman Yrd.
25
Memur
40
Anbar Memuru
1
Mali Hizmetler Uzm.
2
* APK - Araþtýrma Planlama ve Koordinasyon
TABLO 17:
DOLU KADROLARIN BÝRÝMLERE GÖRE DAÐILIMI
Baþkanlýk
8
Patent Dairesi
30
Markalar Dairesi
74
Endüstriyel Tasarýmlar Dairesi
17
Uluslararasý Ýliþkiler Dairesi
9
Ýdari ve Mali Ýþler Dairesi
37
Enformasyon Dokümantasyon ve Bilgi Ýþlem Dairesi
39
Strateji Geliþtirme Müdürlüðü
6
Hukuk Müþavirliði
12
Personel Dairesi
10
88
Enstitü personelinin sayýsal yetersizliðine karþýn eðitim ve yabancý dil bilgisi çok
yüksek düzeydedir. Mevcut personelin 221’i üniversite 19’u lise ve 2’si ilköðretim
mezunudur. Üniversite mezunu olan personelin 25’i yüksek lisans veya doktora
yapmýþtýr. 60 personel ise iyi derecede yabancý dil bilgisine sahiptir.
Enstitümüz Görevde Yükselme ve Unvan Deðiþikliði Yönetmeliðinde deðiþiklik
yapýlmýþ ve söz konusu deðiþiklik 21.10.2006 tarih ve 26326 sayýlý Resmi Gazetede
yayýmlanarak yürürlüðe girmiþtir.
5436 sayýlý Kanun ile APK Dairesi Baþkanlýðý kaldýrýlmýþ ve yerine Strateji Geliþtirme
Müdürlüðü kurulmuþtur.
6.1.1. EÐÝTÝM
Personele saðlanan yurt içi ve yurt dýþý eðitim programlarý, gerek konu ile ilgili
sergileyebilme olanaðý saðlamaktadýr.
Bu amaçla 2006 yýlý içerisinde,
·
Ýngilizce Yazýþma Teknikleri, Sertifikalý Temel Ýlk Yardým, AB Müktesebatý
Çevirisinde ve Uygulamasýnda Görev Alacak Kamu ve Özel Sektör Personelinin AB
Hukuku konulu eðitim programlarýna ve Uygulamalý Elektronik Ýmza Seminerine,
·
Yurtdýþý master programýna,
·
Almanya’da EPO Akademi’nin düzenlediði Eðitim Semineri’ne,
·
Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenen Ýnovasyon Destek Eðitim Programý’na katýlým
saðlanmýþtýr.
·
Araþtýrma-inceleme raporlarýnýn düzenlenmesi konusunda Danimarka Patent
Ofisinden gelen patent uzmanlarýndan iki haftalýk eðitim ve iþbaþý danýþmanlýk
hizmeti alýnmýþtýr.
·
Üniversitelerden 25 öðrencinin zorunlu veya isteðe baðlý olarak öðrenim alanlarý
ile ilgili stajlarýnýn Enstitümüzde yapýlmasýna imkan saðlanmýþtýr. Ayrýca, aday
personelimize temel, hazýrlayýcý ve staj eðitimleri verilmiþtir.
89
VI. ÝDARÝ ve MALÝ YAPI
uluslararasý geliþmeleri takip edebilme gerekse yapýlan iþte farklý bakýþ açýlarý
VI. ÝDARÝ ve MALÝ YAPI
6.1.2. SOSYAL FAALÝYETLER
Personelin motivasyonunun ve verimliliðinin arttýrýlmasý, çalýþanlarýn sosyal amaçlý
faaliyetler ile bir araya gelerek iletiþimin ve iþbirliðinin güçlendirilmesi amacýyla
Enstitü bünyesinde kurulan sosyal iþler komitesi, Türk Sanat Müziði ve Türk Halk
Müziði Korolarý, Gezi ve Folklor Gruplarý ve spor faaliyetlerini personelin yüksek
katýlýmý ile devam ettirmektedir.
90
6.2. BÜTÇE
TABLO 18:
GELÝR GÝDER TABLOSU
GELÝRLER
GÝDERLER
YURTÝÇÝ
Marka
Coðrafi Ýþaret
Patent
Faydalý Model
Entegre Devre Topoðrafyalarý
Endüstriyel Tasarým
25.566.496,00
7.866,00
7.295.890,00
455.629,00
725,00
3.424.825,00
174.562,00
Dokümantasyon
325.814,00
Sair Gelirler
361.483,00
TOPLAM (A)
37.613.290,00
5.838.737,00
Dýþardan Saðlanan Fayda ve Hizmetler
6.269.228,00
Çeþitli Giderler
1.993.596,00
Vergi Resim Harç
18.434,00
Amortismanlar
259.527,00
Diðer Olaðandýþý Giderler
42.312,00
14.421.834,00
YURTDIÞI ÝÞLEM GELÝRLERÝ
DEMÝRBAÞ VE YATIRIM
EPO
2.062,00
Tesis-Makine ve Cihazlar
33.023,00
WIPO
1.187,00
Demirbaþlar
423.074,00
Diðer Ofisler
829.842,00
TOPLAM (B)
883.091,00
1.489.126,00
TOPLAM (A+B)
38.446.381,00
15.910.960,00
Faiz Gelirleri
8.185.015,00
ÖDENEN VERGÝLER
10.312,00
Katma Deðer Vergisi
7.252.730,00
5.155.583,00
Gelir Stopaj Vergisi
789.834,00
130.420,00
Personelden Tahsil Edilen
WIPO'dan Gelen (CHF.540.551,02)
Yatýrým Giderleri
EPO’dan Gelen
30.997,00
Damga Vergisi
Önceki Dönem Gelirleri
780.975,00
Harçlar
Diðer Olaðandýþý Gelir
176.671,00
Emekli Sandýðý Kesintisi
1.033.029,00
8.937.257,00
859.777,00
TOPLAM (C)
14.339.562,00
17.910.018,00
GENEL TOPLAM (A+B+C)
52.785.943,00
33.880.978,00
91
VI. ÝDARÝ ve MALÝ YAPI
Enformasyon
Personel
HEDEFLER
·
TPE’nin baþvurularý elektronik ortamda alabilmesinin ve yazýþmalarýn elektronik
ortamda yürütülmesinin en önemli þartlarýndan birisi olan elektronik imza sisteminin
kurulmasý.
·
Hem müþteriler için zaman ve maliyet avantajý saðlayacak, hem de TPE’nin iþ
yükünü azaltarak tescil iþlemlerinin daha kýsa sürede tamamlanmasýna katkýda
bulunacak online baþvuru sistemine geçilmesi.
·
Ýþ süreçlerinin sürekli olarak etüt edilmesi ve yeniden yapýlanma çalýþmalarýnýn
yapýlmasý neticesinde gereksiz iþlem ve yazýþmalarýn ortadan kaldýrýlmasý.
·
TPE’nin patent araþtýrma ve inceleme raporlarý konusunda dýþa baðýmlý olmayan
FAALÝYET RAPORU 2006
bir ofis konumunu güçlendirecek, patent maliyetlerinde azalma saðlayacak ve bu
alanda buluþ sahiplerini teþvik edici bir unsur olacak araþtýrma ve inceleme raporu
hazýrlanan alan sayýsýnýn artýrýlmasý.
·
Enstitü kararlarýnýn deðerlendirilmesine ve analizine imkan verecek, mahkemelerle
Enstitü arasýndaki farklý yaklaþýmlarý ortaya koyacak ve kararlarýn mahkeme kararlarýna
uygun hale getirilmesini saðlayacak sýnai mülkiyet haklarýna iliþkin mahkeme
kararlarýnýn takibi ve analizi.
·
Yeniden Ýnceleme ve Deðerlendirme Kurulunun, hukuki ve teknik alanlarda
ihtisas ve deneyim sahibi üyelerden oluþacak biçimde yapýlandýrýlmasý, karar
sürelerinin kýsaltýlmasý, kararlarda yeknesaklýðýn saðlanmasý için gerekli çalýþmalarýn
yapýlmasý.
·
Özellikle buluþlarýn tescil yolu ile koruma altýna alýnmasý yönünde teþvik edici
bir unsur olan baþvuru ve tescil iþlemleri için maliyetlerin düþük tutulmasý.
·
Sýnai mülkiyet haklarýna konu kaynaklarýn ekonomiye kazandýrýlmasý, finansal
deðerinin tespiti, patent sahibi ile sanayinin buluþturulmasý, piyasanýn yönlendirilmesi
ve inovasyon kapasitesinin arttýrýlmasý amaçlarýna dönük olarak Patent Deðerlendirme
Ajansýnýn kurulmasý.
·
Ar-Ge faaliyetlerinin artýrýlmasý ve buluþlarýn patente dönüþmesi ülkemizin
teknolojik ve ekonomik geliþmesine önemli bir katký saðlayacaktýr. Bu kapsamda
bilinçlendirme faaliyetlerinde, buluþlarýn patentle korunmasýnýn ve Ar-Ge çalýþmalarýnýn
patente dönüþtürülmesinin önemine özel olarak yer verilmesi.
·
Ülkemizde düþük olan patent baþvuru sayýlarýnýn artýrýlmasý amacýyla baþvuru
sahiplerinin harcamalarýnýn finansal ve teknik yönden desteklenmesi amacýyla çeþitli
92
araþtýrma enstitüleriyle eþgüdümlü çalýþýlmasý. Üniversite ve iþ dünyasýndaki ArGe yatýrýmlarýnýn teþvik edilmesi.
·
Türk ekonomisinin uluslararasý rekabetteki yerini alabilmesi için güçlü ve etkin
korunan markalara ihtiyacý bulunmaktadýr. Bu nedenle, toplumu bilinçlendirme
faaliyetlerinde konuya özel olarak yer verilerek ulusal ve uluslararasý düzeyde
markalaþmaya dönük yatýrýmlarýn arttýrýlmasý ve özgün markalar yaratýlmasýnýn
özendirilmesi.
·
Bilinçlendirme faaliyetlerinde tasarýmýn ekonomik boyutunun ve tescil yolu ile
saðlanan koruma neticesinde elde edilen kazanýmlarýn anlatýlmasýna daha fazla
önem verilmesi. Yeni ve özgün tasarýmlarýn ortaya çýkarýlmasýný teþvik edici
faaliyetlerin düzenlenmesi.
·
Ülkemizde coðrafi iþaret olarak koruma altýna alýnabilecek ürünlerin belirlenerek,
bu konuda ilgili yöre ve bölge üreticilerinin bilincinin arttýrýlarak bölge kalkýnmasýna
katký saðlayacak coðrafi iþaret tescil sisteminin daha yoðun ve etkin kullanýmýnýn
·
Sýnai mülkiyet haklarýnýn orta öðretim ve yükseköðretim düzeyinde eðitim
müfredatýna dahil edilmesi ve içeriðinin zenginleþtirilmesi amacýyla MEB ve YÖK
ile ortak çalýþmalar yürütülmesi.
·
WIPO, DTÖ ve EPO gibi sýnai mülkiyet politikalarýnýn þekillendirildiði uluslararasý
platformlarda TPE’nin temsil kabiliyetinin güçlendirilmesi ve aktif rol almasýnýn
saðlanmasý.
·
AB müktesabatýndaki deðiþikliklerin yakýndan takip edilmesi, bu deðiþikliklerin
ulusal mevzuata yansýtýlmasý, mevzuatýn uygulanmasý amacýyla Adalet Bakanlýðý,
Ýçiþleri Bakanlýðý ve Gümrük Müsteþarlýðý gibi ilgili kurumlar arasýndaki koordinasyonun
ve iþbirliðinin devamýnýn saðlanmasý.
·
Uluslararasý kuruluþlar, AB ülkeleri, komþu ülkeler ve diðer ülke ofisleriyle
iþbirliði anlaþmalarý yapýlmasý, mevcut iþbirliði anlaþmalarýnýn gözden geçirilerek
geliþtirilmesi, ortak kongre ve seminerler düzenlenmesi, uzman deðiþimi ve eðitim
konularýnda iþbirliðine gidilmesi.
·
Dünyadaki sýnai mülkiyet haklarýna iliþkin geliþmelerin ve uygulamalarýn
yakýndan takip edilmesi ve ulusal çýkarlara uygun politikalar geliþtirilmesi.
·
Türkiye’de sýnai mülkiyet haklarý konusundaki çalýþmalarýn arttýrýlmasý amacýyla,
önemli çalýþmalar yapan kiþi ve kuruluþlarýn tespit edilmesi ve bu amaçla yarýþmalar
düzenlenerek ödüller verilmesi.
93
FAALÝYET RAPORU 2006
saðlanmasý.
KISALTMALAR
WIPO
TRIPS
DTÖ
KHK
TPE
EPO
TLT
EPC
AB
IPC
EPOQUE
EPTOS
EP
PCT
Dünya Fikri Mülkiyet Teþkilatý
Ticaretle Baðlantýlý Fikri Mülkiyet Haklarý Antlaþmasý
Dünya Ticaret Örgütü
Kanun Hükmünde Kararname
Türk Patent Enstitüsü
Avrupa Patent Ofisi/ Organizasyonu
Marka Kanunu Antlaþmasý
Avrupa Patent Sözleþmesi
Avrupa Birliði
Uluslararasý Patent Sýnýflandýrmasý
Avrupa Patent Ofisi Sorgu Sistemi
Elektronik Patent ve Marka Ofis Sistemleri
Avrupa Patenti
Patent Ýþbirliði Antlaþmasý
FAALÝYET RAPORU 2006
GRAFÝKLER
GRAFÝK 1:
GRAFÝK 2:
GRAFÝK 3:
GRAFÝK 4:
GRAFÝK 5:
GRAFÝK 6:
GRAFÝK 7:
GRAFÝK 8:
GRAFÝK 9:
GRAFÝK 10:
GRAFÝK 11:
GRAFÝK 12:
GRAFÝK 13:
GRAFÝK 14:
GRAFÝK 15:
GRAFÝK 16:
GRAFÝK 17:
GRAFÝK 18:
GRAFÝK 19:
Patent Baþvuru Sayýlarý (1997-2006)
Farklý Sistemlerden Yapýlan Patent Baþvurularý (1997-2006)
Faydalý Model Baþvuru Sayýlarý (1997-2006)
Yerli Patent-Faydalý Model Baþvuru Sayýlarý (1997-2006)
Patent-Faydalý Model Tescil Sayýlarý (1997-2006)
Yerli - Yabancý Patent-Faydalý Model Tescil Sayýlarý (1997-2006)
Patent Baþvurularýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý (2006)
Yerli - Yabancý Patent Baþvurularýnýn Ipc Daðýlýmý (2006)
Yerli - Yabancý - Madrid Marka Baþvuru Sayýlarý (1997-2006)
Yerli - Yabancý - Madrid Marka Tescil Sayýlarý (1997-2006)
Marka Baþvurularýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý (2006)
Madrid Protokolü Yoluyla Yapýlan Türkiye Kaynaklý Uluslar Arasý Marka Baþvuru Sayýlarý (1999-2006)
Yerli - Yabancý Marka Baþvurularýnýn Nis Sýnýflandýrmasýna Göre Daðýlýmý (2006)
Dosya Bazlý Tasarým Baþvuru Sayýlarý (1997-2006)
Dosya Bazlý Tasarým Tescil Sayýlarý (1997-2006)
Tasarým Bazlý Baþvuru Ve Tescil Sayýlarý (1997-2006)
Yabancý Tasarým Baþvurularýnýn Ülkelere Göre Daðýlýmý (2006)
Yerli - Yabancý Tasarým Baþvurularýnýn Locarno Sýnýflandýrmasýna Göre Daðýlýmý
Coðrafi Ýþaret Baþvuru Tescil Sayýlarý (1997-2006)
27
28
29
30
31
32
33
34
36
37
38
39
40
43
44
45
46
47
48
TABLOLAR
TABLO 1:
TABLO 2:
TABLO 3:
TABLO 4:
TABLO 5:
TABLO 6:
TABLO 7:
TABLO 8:
TABLO 9:
TABLO 10:
TABLO 11:
TABLO 12:
TABLO 13:
TABLO 14:
TABLO 15:
TABLO 16:
TABLO 17:
TABLO 18:
Temel Gösterge Tablosu
2006 Yýlý Ýlk On Patent Baþvuru Sahibi
2006 Yýlýnda En Çok Patent Ve Faydalý Model Baþvurusu Yapýlan Ýlk On Ýl
2006 Yýlý Ýlk On Marka Baþvuru Sahibi
2006 Yýlýnda En Çok Marka Baþvurusu Yapýlan Ýlk On Ýl
2006 Yýlý Ýlk On Tasarým Baþvuru Sahibi
2006 Yýlýnda En Çok Tasarým Baþvurusu Yapýlan Ýlk On Ýl
Davalarýn Konularýna Göre Daðýlýmý
2006 Yýlý Mahkeme Kararlarý Sonuç Daðýlýmý
Türkiye'nin Taraf Olduðu Uluslar Arasý Anlaþmalar Ve Son Geliþmeler
Medya - Basýn Faaliyetleri
Ön Araþtýrma Ve Bilgilendirme Faaliyetleri
Bilgi Edinme Faaliyetleri
Tanýtým Ve Etkinlik Faaliyetleri
Yayýn Basým Ýstatistik Tablosu
Dolu Kadrolarýn Unvan Bazýnda Daðýlýmý
Dolu Kadrolarýn Birimlere Göre Daðýlýmý
Gelir Gider Tablosu
94
26
35
35
42
42
48
48
50
51
75
80
81
82
82
83
88
88
91
ENFORMASYON BÝRÝMLERÝ
Yýldýz Teknik Üniversitesi Kampüsü 80750 Yýldýz / ÝSTANBUL
Tel: (90) 212 259 70 70 / Dahili: 2939 ; Faks: (90) 212 261 42 84
Açýlýþ Tarihi: 29 Eylül 1997
Ege Üniversitesi EBÝLTEM TPE Bilgi ve Doküman Birimi
Ege Üniversitesi 35100 Bornova / ÝZMÝR
Tel: (90) 232 388 40 00/1877 - (90) 232 343 44 00 - (90) 232 388 01 10
Faks: (90) 232 388 03 78
Açýlýþ Tarihi: 7 Haziran 1999
Çukurova Üniversitesi TPE Bilgi ve Doküman Birimi
Çukurova Üniversitesi Rek. ÜSAM Merk. Müd. 01330 Balcalý / ADANA
Tel: (90) 322 338 72 37 Faks: (90) 322 338 72 39
Açýlýþ Tarihi:26 Nisan 2001
Dokuz Eylül Üniversitesi TPE Bilgi ve Doküman Birimi
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüðü
Cumhuriyet Bulvarý No: 144 Alsancak / ÝZMÝR
Tel: (90) 232 464 80 47 - (90) 232 498 57 71 Faks: (90) 232 464 81 35
Açýlýþ Tarihi:22 Ekim 2002
Atatürk Ü. Erzincan Hukuk Fakültesi TPE Bilgi ve Doküman Birimi
Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dekanlýðý 24078 ERZÝNCAN
Tel: (90) 446 223 60 31-32 Faks: (90) 446 223 34 06
Açýlýþ Tarihi:26 Mayýs 2003
Gaziantep Sanayi Odasý TPE Bilgi ve Doküman Birimi
Ýstasyon Caddesi No:2 Kat:4 GAZÝANTEP
Tel: (90) 342 221 09 00 Faks: (90) 342 230 16 82
Açýlýþ Tarihi:6 Nisan 2004
Konya Sanayi Odasý TPE Bilgi ve Doküman Birimi
1. Organize Sanayi Bölgesi Ýstikamet Caddesi. 42300 KONYA
Tel: (90) 332 251 06 70 Faks: (90) 332 248 93 51
Açýlýþ Tarihi:10 Eylül 2004
Antalya Ticaret Ve Sanayi Odasý TPE Bilgi ve Doküman Birimi
Kazým Özalp Caddesi 2. Sokak No: 4 ANTALYA
Tel: (90) 242 248 99 00 Faks: (90) 242 242 25 66 - (90) 242 242 66 80
Açýlýþ Tarihi:1 Ekim 2004
Mersin Ticaret Ve Sanayi Odasý TPE Bilgi ve Doküman Birimi
Atatürk Caddesi MTSO Hizmet Binasý Kat: 3 33030 MERS‹N
Tel: (90) 324 238 95 00 Faks: (90) 324 238 13 40 - (90) 324 231 96 97
Açýlýþ Tarihi:4 Kas›m 2004
Kayseri Ticaret Odasý TPE Bilgi ve Doküman Birimi
Kiçikapý Tennuri Sokak No : 6 KAYSERÝ
Tel: (90) 352 222 45 28 - (90) 352 222 45 29 - (90) 352 231 84 11
Faks: (90) 352 232 10 69 - (90) 352 232 84 12
Açýlýþ Tarihi:12 Kasým 2004
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Gümüþhane MeslekYüksekokulu TPE Bilgi ve Doküman Birimi GÜMÜÞHANE
Tel: (90) 456 233 73 20 Faks: (90) 456 133 73 22
Açýlýþ Tarihi:12 Kasým 2004
Eskiþehir Sanayi Odasý TPE Bilgi ve Doküman Birimi
Organize Sanayi Bölgesi 26100 ESKÝÞEHÝR
Tel: (90) 222 236 03 60 -(90) 222 236 03 61 - (90) 222 236 03 80
Faks: (90) 222 236 00 41
Açýlýþ Tarihi:21 Aralýk 2004
Balýkesir Sanayi Odasý TPE Bilgi ve Doküman Birimi
Kýzýlay Caddesi Gaye Apt. 10100 BALIKESÝR
Tel: (90) 266 239 40 00 Faks: (90) 266 243 02 02 - (90) 266 239 26 18
Açýlýþ Tarihi:21 Aralýk 2004
Ýstanbul Üniversitesi Ýþletme Fakültesi TPE Bilgi ve Doküman Birimi
Avcýlar Kampüsü-Avcýlar 34850 ÝSTANBUL
Tel: (Santral) (90) 212 473 70 70 Dahili: 18347-18349
Faks: (90) 212 590 40 00
Açýlýþ Tarihi:16 Mart 2005
Ýstanbul Teknik Üniversitesi TPE Bilgi ve Doküman Birimi
Ayazaða Kamp. Akademi Kapý Giriþi Afet Yönetim Merkezi Binasý Maslak/ÝSTANBUL
Tel: (90) 212 285 71 36 Faks: (90) 212 285 63 35
Açýlýþ Tarihi:5 Mayýs 2005
Hacettepe Üniversitesi Teknokent TPE Bilgi ve Doküman Birimi
Beytepe Kampüsü Rektörlük Binasý 11.Kat Beytepe/ ANKARA
Tel: (90) 312 297 71 62-63 Faks: (90) 312 297 71 63
Açýlýþ Tarihi:10 Mayýs 2005
Kocaeli Sanayi Odasý TPE Bilgi ve Doküman Birimi
Fuar içi 41040 Ýzmit/ KOCAELÝ
Tel: (90) 262 321 00 40 Faks: (90) 262 321 90 70
Açýlýþ Tarihi: 25 Mayýs 2005
Ýzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rek. TPE Bilgi ve Doküman Birimi
Gülbahçe Köyü 35440 Urla/ ÝZMÝR
Tel: (90) 232 750 60 21 Faks: (90) 232 750 60 15
Açýlýþ Tarihi: 25 Mayýs 2005
Süleyman Demirel Üniversitesi Tekmer TPE Bilgi ve Doküman Birimi
Batý Kampüsü Vakýf Binasý 32260 Çünür / ISPARTA
Tel: (90) 246 211 10 88 Faks: (90) 246 211 18 10
Açýlýþ Tarihi: 21 Haziran 2005
Van Ticaret ve Sanayi Odasý TPE Bilgi ve Doküman Birimi
Cumhuriyet Caddesi Demirciler Sok. VAN
Tel: (90) 432 214 39 89 Faks: (90) 432 216 44 88
Açýlýþ Tarihi: 5 Aðustos 2005
Malatya Ticaret ve Sanayi Odasý TPE Bilgi ve Doküman Birimi
Ýnönü Caddesi PTT Yaný No:1 MALATYA
Tel: (90) 422 323 74 78 Faks: (90) 422 323 77 76
Açýlýþ Tarihi: 9 Eylül 2005
OSTÝM Organize Sanayi Bölge Müdürlüðü TPE Bilgi ve Doküman Birimi
Ahievren Cad.18/1 No:19 OSTÝM/ ANKARA
Tel: (90) 312 385 01 66 Faks: (90) 312 385 45 66
Aç›l›• Tarihi: 30 Kasým 2005
Ondokuzmayýs Üniversitesi TPE Bilgi ve Doküman Birimi
55139 Kurupelit/ SAMSUN
Tel: (90) 362 312 19 19 / 34 30 Faks: (90) 362 457 60 91 - 362 457 60 14
Açýlýþ Tarihi: 9 Aralýk 2005
Sakarya Üniversitesi Tekmer TPE Bilgi ve Doküman Birimi
Esentepe Kampüsü Serdivan 54187 ADAPAZARI
Tel: (90) 264 295 53 56 Faks: (90) 264 346 01 20
Açýlýþ Tarihi: 23 Kasým 2005
Uþak Ticaret ve Sanayi Odasý TPE Bilgi ve Doküman Birimi
Ýsmet Paþa Cad. Çakaloz Sok. No:114 UÞAK
Tel: (90) 276 227 02 03 Faks: (90) 276 215 20 93
Açýlýþ Tarihi: 17 Þubat 2006
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odasý TPE Bilgi ve Doküman Birimi
Pazarkapý Mah. Sahil Cad. No:103 TRABZON
Tel: (90) 462 326 80 70 Faks: (90) 462 321 88 77
Açýlýþ Tarihi: 13 Nisan 2006
Ege Bölgesi Sanayi Odasý TPE Bilgi ve Doküman Birimi
Cumhuriyet Bulvarý No:63 Pasaport Konak ÝZMÝR
Tel: (90) 232 441 09 09 Faks: (90) 232 446 53 54
Açýlýþ Tarihi: 23 Aðustos 2006
Þanlýurfa Ticaret ve Sanayi Odasý TPE Bilgi ve Doküman Birimi
Sarayönü Cad. No:72 ÞANLIURFA
Tel: (90) 444 215 75 04 Faks: (90) 414 215 74 05
Açýlýþ Tarihi: 02 Aðustos 2006
95
FAALÝYET RAPORU 2006
Yýldýz Teknik Üniversitesi TPE Bilgi ve Doküman Birimi
FAALÝYET
RAPORU
2006

Benzer belgeler