m44 mıcrogen® e.colı 0157

Yorumlar

Transkript

m44 mıcrogen® e.colı 0157
M44 MICROGEN® E.COLI 0157
M44 MICROGEN®E. coli 0157;
insan fekal örnekleri veya gıda örneklerinin seçici besiyeri
kültürlerinin E. coli 0157 serogrubu için identifikasyon doğrulaması amacıyla geliştirilmiş latex slide
aglütinasyon testidir. Kit, E. coli 0157 serogrubunun diğer E. coli serotiplerinden ve fekal örnekteki
diğer mikroorganizmalardan hızlı bir şekilde ayrımını gerçekleştirir.
ÇALIŞMA PRENSİBİ
Latex parçaları, E. coli 0157 serogrubuna ait somatik ( hücre duvarı) lipopolisakkarit 0157 antijenine
karşı reaksiyon gösteren antibodyler ile kaplanmıştır. E. coli 0157 antijenlerini içeren bakteriyal
süspansiyon, duyarlı antibodyler ile kaplı latex partiküller ile karıştırıldığında aglütinasyon sonucu
çökelti oluştuğu gözlenmektedir.
KİT İÇERİĞİ
M44a Test Latex Reagent
M44
E. coli 0157’ye duyarlı tavşan antibodyleri ile kaplı latex parçaları
2.5mL
(% 0.099 Sodyum Azide ile korunmuş) ( Mavi Kapak)
M44b Control Latex Reagent
2.5mL
E. coli 0157’ye reaksiyon göstermeyen (spesifik olmayan) tavşan
antibodyleri ile kaplı latex parçaları
(% 0.099 Sodyum Azide ile korunmuş) (Siyah Kapak)
M40 % 0.85 İzotonik (Saline) Tuz Çözeltisi
5 mL
(% 0.099 Sodyum Azide ile korunmuş) ( Beyaz Kapak)
Kullanım Talimatı
Disposable Aglütinasyon Slideları
Disposable Karıştırıcı Çubuklar
KİT İÇERİĞİNE İLAVE EDİLECEKLER
•
Bakteriyal öze
•
%1’lik D-sorbitol içeren (lactose yerine) MacConkey Agar ( Sorbitol MacConkey Agar ) ile
hazırlanmış petriler.
ÖRNEK HAZIRLAMA
Hasta numunelerinden (kanlı dışkı örneği), Sorbitol MacConkey Agar (lactose yerine %1’lik D-sorbitol
içeren) bulunan petrilere inokülasyon yapınız. 35-37 °C’de 18-24 saat aerobik koşullarda inkübe
ediniz. E. coli 0157:H7 toksigenik suşları diğer E.coli suşlarından morfolojik açıdan farklı olarak renksiz
koloniler ( sorbitol fermente edemeyen koloniler) şeklinde gözlenirler. Test için E. coli 0157:H7
morfolojisindeki kolonileri seçiniz.
E. coli 0157:H7 morfolojisine benzerlik gösteren E. hermani ve P.stuartii gibi türlerin de bu
besiyerinde büyüyebilme ihtimalini unutmamak gerekir.
PROSEDÜR
REAKTİF KONTROL
MICROGEN®E. coli 0157 Test Latex Reagent’dan ( M44a) (Kit içerisinde mevcut) ve Control Latex
Reagent’dan (M44b) (Kit içerisinde mevcut) slide üzerinde iki ayrı kuyuya 1’er damla damlatınız.
Her iki kuyudaki reaktifler üzerine 1 damla tuz çözeltisi (M40) (saline) (Kit içerisinde mevcut) ilave
ediniz.
Her bir kuyu için ayrı karıştırma çubuğu kullanarak reaktif ve tuz çözeltisini karıştırıp, kuyu içerisine
yayınız.
Slide’ı hafifçe sallayıp, 30 saniye bekletiniz. Süre sonunda aglütinasyon gözlenir ise reaktiflerden en az
biri veya tuz çözeltisi kontamine olmuş demektir ve yeni kit kullanılmalıdır.
POZİTİF KONTROL
Test slide üzerinde iki ayrı kuyuya E. coli 0157 olduğundan emin olunan örnekten Test
Prosedüründeki gibi emülsiyon oluşturunuz. Slide’ı hafifçe sallayıp, 30 saniye bekletiniz ve otoaglütinasyonu gözleyiniz.
Oto-aglütinasyon gözlenmiyorsa, emülsiyon bulunan bir kuyuya Test Latex Reagent’dan ( M44a) 1
damla, diğer bir kuyuya Control Latex Reagent’dan (M44b) 1 damla damlatınız. Damlalığı slide
üzerine değdirmeyiniz.
Slide’ı hafifçe sallayıp, 2 dakika bekletiniz ve aglütinasyonu gözleyiniz.
Test latex reaktifi ile aglütinasyon gözlenmeli, fakat kontrol latex reaktifi ile aglütinasyon
gözlenmemeli.
Eğer beklenen sonuçlar elde edilemiyorsa, reaktifler bozulmuş veya kontamine olmuştur ve yeni kit
kullanılmalıdır.
TEST PROSEDÜRÜ
1. İzotonik tuz çözeltisinden (M40) (saline) Microgen® aglütinasyon slide (Kit içerisinde
mevcut) üzerindeki iki kuyuya 1’er damla(30 µl) damlatınız.
2. Steril öze ile Sorbitol MacConkey Agar kültüründen olası E. coli kolonilerini seçiniz.
(Morfolojileri uygun renksiz kolonileri seçiniz.)
3. Tuz çözeltisi içerisinde iki ayrı kuyuda bakteriyal kültür ile ağır ve düz bir emülsiyon
oluşturunuz ve kuyu içerisinde örneği yayınız.
4. Slide’ı hafifçe sallayıp, 30 saniye bekletiniz ve oto-aglütinasyon veya kümeşleme olup
olmadığını kontrol ediniz. İstenen şekilde kümeleşme olmadan düz-yumuşak emülsiyon halini
koruyorsa ADIM 5’e geçiniz. Eğer oluşturduğunuz emülsiyon “ipliksi” veya “taneli” görünüme
sahip ise örnek, bu latex test için uygun değildir ve yanlış aglütinasyon sonucu verebilir. Bu
durumda, alternatif başka bir testin uygulanması gerekmektedir.
5. Tüm latex reaktifleri ( M44a ve M44b) nazikçe karıştırarak homojen hale getiriniz.
6. Microgen®E. coli 0157 Test Latex Reagent’dan ( M44a) bakteriyal süspansiyon bulunan
kuyulardan birine 1 damla ve bakteriyal süspansiyon bulunan diğer kuyuya Microgen®E. coli
0157 Control Latex Reagent’dan (M44b) 1 damla damlatınız. Damlalığı slide üzerine
değdirmeyiniz.
7. Latex reaktifleri ve bakteriyal süspansiyonu her kuyu için ayrı karıştırma çubuğu ile karıştırınız
ve kuyu içerisinde örneği yayınız.
8. Slide’ı hafifçe sallayıp, 2 dakika bekletiniz. 2 dakika sonunda aglütinasyon sonuçlarını
gözleyiniz.
9. Okuma sonrasında kullanılan tüm latex slidelar ve karıştırma çubuklarını atınız.
YORUM
Yorum
Test Latex
Control Latex
Reaktifi ile
Reaktifi ile
+
-
E. coli 0157 vardır
-
-
E. coli 0157 yoktur
+
+
Spesifik olmayan aglütinasyon
-
+

Benzer belgeler