ır-t_~_A_I_t-i - Ankara Ticaret Borsası

Transkript

ır-t_~_A_I_t-i - Ankara Ticaret Borsası
ANKARA TICARET
TOBB
BORSASI
TÜRKiYE
ODALAR VE BORSALAR
BiRLiGi
GENEL SEKRETERL!~lım:
MACUN MAR. ı? ı. SOKAK NO: 4 YENİMAHALLE
06105
ANKARA
312-3240857
Tarih
.. .I. ../2014
Sayı
04111
Konu
İİTI 7. Tarım Endüstrileri Sergisi
L
09.04.2014
İlgi: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın
7525
31.03.2014 tarihli ve 304-3019 sayılı yazısı.
İlgide kayıtlı yazıda, Fas Gümrük İdaresi 'nden alınan ve bir örneği ekte sunulan yazıya
atfen, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülkeleri 7. Tarım Endüstrileri Sergisi'nin 13-16
Nisan 2014 tarihlerinde CiddelSuudi Arabistan'da düzenleneceği bildirilmektedir.
Yazıda devamla, söz konusu organizasyonun Suudi Arabistan Krallığı Tarım Bakanlığı'nın
himayesinde, İslami Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) ile Saudi Al Harity Sergiler
Limited Şirketi (ACE) tarafından düzenleneceği bildirilmektedir. Ayrıca Serginin, hem İİT
üyesi ülkeler tarım sektörü işletmecilerine, hem de İİT üyesi olmayan ülkelerdeki Müslüman
azınlık işletmecilere (yiyecek, içecek, paketlerne gibi alanlarda) ürün ve hizmetlerini
sergileme ve geliştirme imkanı vereceği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla, anılan sergi ile detaylı bilgiye, kayıt işlemlerine, kullanılacak sergi alanları
ve metrekare fiyatlarına ilişkin bilgilere ••www.sfhh-arabia.com •• adresinden ulaşılabileceği
bel irtilmektedir.
Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
a,
Ali E
YURDAKUL
Genel Sekreter V.
EK: Fas Gümrük İdaresi'nden alınan yazı (1 sayfa)
f
i' ::
:~ır-t
}
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 IANKARA
Tel: +90 (312) 2182000
(PBX) • Faks: +90 (312) 219 40 90 - 91 - 92 - 93
e-posta: [email protected]
• Web: www.tobb.org.tr
Ayrıntılı Bilgi İçin: Ş. Ali HASAN
TELEFON:
3122182221
E-MAİL:[email protected]
_~_A_I_t -i
1 4 Nisan 2014
Birliğimizde
ISO 900 1:2008
Kalite Yönetim Sistemi
uygulanmaktadır
:l9-FEE-2001
03:34
FRm1
TO
GU~1RU~<RE D iS iL iS~<iLER
C."tJb ••••.
r\~4Il.,
0-2194090
it
2 DEC
~lrd
.• .,_r
~j,niş1.Ty
ot/? C'1...I..tD:KTl..!S and
T ..C. Gt.\rnrQ.k
ve Ti~~t
~."d
.• n.& 06:1. 00 ~1 .•••
P.02
2013
U-Iii the
A..N~A..R..A
/ Repubac
7'21. E:)(h.t~.l:.lon
13* .A.grib·uıs1.n.eıs~
1,6'" Ap •.•! 20:t.4, 'cdd
••ı'\..
:ı:n.d"'L_~t-=••
l<1ngdo=
of
TJ,;.ıu.t.e
D.Jıı=..,.a~ı..J.~ı.~ulıco.xrıct:'
oE Turk •••
"
-th. OYe: ıvr• ..-n.b
of S-u.di Ar",bi,.
•. r ıs~o.~csı .• -ı30a:h -
..
Ex~_ıı..:t"Ic:-y"
In
coxnpli",ne.,
·.......,.if;hthe
~lIIııteıOı&.l,Jtrior\.
U/LS
J!'~ı;·_gra.pl"l...2
.a.d.0l::J~~d.
by
ı:h..,
:;:9th ~i.n.i$beı:"S:.o.l
S •.eı51on 0$: the:
S~ı·-.a,i.ng Co:rn...rnlt'tııeczl:
for gconcnnj.c and. C<'?r.r"LıT"'r"L"'~"C:j,••••..
L C:oopcrct:!.on 4,."':l€ (:lLe
O:ıc: (C:O~;EC)
.....
:t'1.c:J.d f'rom..
ıBd' t:o .2."l.C1'NO"'V"Q:t"nber ~0"1.3 :tn. ı",1,;"'T'ı1;.n.ll1 - R.~::~UbU.c:
o~ "l~urk.ey,
"-'V'hLch
~lc.or.rı.d
ot:ho ofrfC.r of 't'l"'lc KirıSdo:cn. lOf 5",,",<..15:
.Ar_bt •• tn h.ol&lt: ~ı"\e .•..7tl"! E:xhibi"t:ion T:'f
Ag:r1bu~tru:!'eles
In.du~-r.c1~e o.f t;h.~ aıe :vı.n1.~r5t.:-.tetı =, i. hWl.VC 1:'l...•..
c h.o::n.oıır
tc .1..rt.forr.n yC71ııil t-h •• t
"he: ı••
ı..rrı.ic C..,ntre f(>ı< V •••
v ••l<:>p...-.«•••.
too.f Tr.cı. (1CLYl'J ••nd t:he "Saudi Al Hadt)' Company
fOT Exh..ibltiorı.~ T_irn.i~d. (ACE.)~İl.l
o!t"g.a.n.:tzQ
'-lx·\C';lc~ ~he
plıı.t::rOT\A..ge
of
the l'v1:iı"'\.ie.try c·,f
~grlou..ln.J..re O~ 't;h. I<ing:dottı.
Q~
S •.•..•
<;.11 Arf:lbia,.
·rhc ..•.
'7"'h Exhj.bt-tio:n
o>f A.e:r.i.b'•..• i~.nt~
:rn.C!l-u..t:riii••• of t-h.e O:TC .l\.o'Ienı"'beır S.·aıt •• - Ero~
'3.3c1ıt ~D 16':ı., ..Aı..pr:l.l 2014 •. concc:nT1.i'f.>M.nt-l:y
VV'i~h
the 1.9"" Foood/ Hon.l/PROPAC
A.". •• l)io At ~h•• .r.,cıd••h C., •..•.
t:r", IOı" FortırT'u,
.ou-ı.d Ev ••nt-B.
Kirı.gdom.
oL Sa."\Jl~'i A.~_bi. •••...
EKh.1btrıoı"'\
"""ttl p.r~vıdc:t
~hC!: opport'UI"'lity
't"o tl-ı.e Opera't:CY.t""1:S of ~h~ .A.gri~,ztin.~lıi9
""""<:0","(ıood p"Qd~c:"" bever ••.
gces Glupply, po.cldz.g .••
nd p"ck"'g1ng
... ) in "he (~ıÇ
l\.-1.,IT,l;>er
Qn.d. lvı:U..ılrr1.
l\I.ft.n.orlt::lQ$
U"l.r\.o.r\.öıe::: lVfarrıbcr Coun.'l:ri.eet
~O di:spl.ay Dn.U prorn.ote
th.~i2:"
prodııcts
_n.d. se:rv1ccs: C\.O't: onl.y in. c~ Gu.l:fregion but: alşCJat ~~ lcvel 'Of 'Ctı.~
<"J+l'"'I
...,.rJ"rvf •••• r.n.be •.•
S1;a~
of t:h.e orga.n.lzofttion. of ı.,l• .r.nic CoC)l?'~rl!Jl.ti.on..
c;,n 'thıe:ıOCCAgt.o;n ..•..r "",",ould.be rr\.Ost. g,-ı".cıtcful 1:0 You.r Excelleney
for .a:rı.yc;.:tep05 YCYU. 7T.1.1!1.y
dc:tern. u.~e.ful tc t:nke
't'CJ erunıre
the
p~rrlcipatiCJın
~
Yen.ır c:::cn.ıntry- in tlUo irn.por-t:an:t:
,.,vent:
Thi..
Stıa.t:es
a.r.ı.d disıserrU.rult:Aıt
t:hA:rrl.. 'Co irt.elu<..i.eThe
dllllS
~t
c:t..
'to ~he
ecorı.orı.--ı1c
opeı'e\~oreJ in. J'ou:r
~I"1.c:ıir ~_l.,:n.da.r of P~irea
,-,nı"'! Exhibi1:i,f;,;r..,"ı-t
pr1.cQ- pc:ı- oqU.l"'lıı.Z'c :r.ru:.'te~
.
Fit:ted.
"qti •.~Clıt
Not
eq:u1ppecl
"T'OU,
1rL.torrruıtion.
t-h.is e-v-tfJ.aJ"'\1: in
.•• ;ıOOOCl'.\._"'<I~I..lI~t
H_tx..._.
Av. cl••
ot
~L"'\. ex1'U.bit-1oı:ı. ~pace!",
(~I ..•
c:ll »c~rn.
•.)! ~$
4.~.
.9q1..l.a.re- rn.ıe't:er (.lrı.d.ocrr
ba.rıe ~pace):
~a.~
f1.xed
~ııo""
co'U.Y"\'t::::r'y"t10 at!' t"o
ıor
r:.h~ y ••..••.
~ 7-0'1.4_
Me Eoııo~~:
t'rLCf:eı..
t.J2S$. 395.
~"-I, ..
•• (..::a.~2)522.~~1
Of 10 1 ~i.
<~IZ)!122::::ı:ı 41iI' ,..·1
l;ıS.I::;, .••.••..(J-~1
"'.A.R •. - ",.p.1~G04(,1
- T.r.,
(2"~)
6o:.l2 3;
.ııGı
ı-.:ıo::: (~'2'
~ ~
;ıs.., 01' '10
'WeD> a~f. ~ ...-nı::ıo:/~.Ic:'<J~lc.'CJrg
_ E-""'1_II: 4c:d'tGrCldtı-c>Ic:ı.~ra
or •..
-
U>l.~I~~-(..,)ooOt-.-JI;;VL-.l...
c:.._.bl
••nQ.III :;:O.QO() - M",R;O~
19-FEB-2001
03:35
FRm1
TO
GU~1RUK AB D iS iLI SK iLER
c
0-2194090
P.03
.ı:. D C
TOTAL P.03

Benzer belgeler