PDF katalog sayfası için tıklayınız

Yorumlar

Transkript

PDF katalog sayfası için tıklayınız
Ask› Sapanlar›
Ask› Sapanlar›
Vidal› Ask› Mapalar› (Eye Bolt)
-Starpoint-vidal› mapa VR.SF içine yerlefltirilmifl olan döner yatakl›
c›vata ile çekme yönüne dönerek tafl›may› pratik ve emniyetli hale getirir
Tafl›ma Kap.
Siparifl Numaras›
Çekme yönüne do¤ru döner
SAB‹T
Starpoint-halkal› c›vata anahtars›z montaj› mümkün k›lmak
için, üzerinde ›s›l iflleme tabi tutulmufl bir alyan anahtar ile
birlikte teslim edilir (Tip VR.SF).
Çok basit: Alyan anahtar› vidan›n alt›gen kafas›na
yerlefltirin ve mapay› çevirin - Bitti!
S›kmak ve gevfletmek, el ile mapa halkas›n› çevirmek
suretiyle mümkündür.
Daha sonra alyan anahtar› ç›kar›n: VRS-F halka
serbest döner durumdad›r. Kuvvet yönüne göre ayarland›¤›
için halkal› c›vatan›n istenmeyen flekilde gevflemesinden
veya s›k›lmas›ndan korkman›za gerek kalmaz.
B
C
D
L
400
8
34 11 8,5 25
25 12
33,50
VR.SF.0040
400
10
34 11 8,5 25
25 15
33,50
VR.SF.0075
750
12
42 13
10 30
30 18
36,90
VR.SF.0150
1500
16
49 15
14 35
35 24
43,60
VR.SF.0230
2300
20
57 17
16 40
40 30
60,00
VR.SF.0320
3200
24
69 21
19 48
48 36
80,40
VR.SF.0450
4500
30
86 26
24 60
60 45
112,50
VR.SF.0700
7000
36 103 32
29 72
75 54
188,30
VR.SF.0900
9000
42 120 38
34 82
85 63
263,00
VR.SF.1200
12000
48 137 43
38 94 100 72
314,70
VR.SM.X040
400
8
34 11 8,5 25
25 12
30,80
VR.SM.0040
400
10
34 11 8,5 25
25 15
30,80
VR.SM.0075
750
12
42 13
10 30
30 18
36,20
VR.SM.0150
1500
16
49 15
14 35
35 24
40,50
VR.SM.0230
2300
20
57 17
16 40
40 30
58,00
VR.SM.0320
3200
24
69 21
19 48
48 36
73,20
VR.SM.0450
4500
30
86 26
24 60
60 45
105,10
VR.SM.0700
7000
36 103 32
29 72
75 54
176,00
VR.SM.0900
9000
42 120 38
34 82
85 63
256,60
VR.SM.1200
12000
48 137 43
38 94 100 72
299,70
DÖNEB‹L‹R
24 Saat Teslimat
Servisi
BG
ert
- Pr ü fZ
Talep halinde uzun vidal› verebiliriz.
EMI OFB
965104
STARPOINT vidal› mapa için maksimum tafl›ma a¤›rl›klar› “G” [ton] olarak verilmifltir.
Ask› flekli
A
G
G1
1
1
90°
ß
ß
A
G
G
0°
Faktör
G
G
G
G
2
2
2
2
2
3 veya 4
3 veya 4
3 veya 4
0°
90°
0-45°
45-60°
Asimetrik
0-45°
45-60°
Asimetrik
2
1,4
1
1
2,1
1,5
1
0,84 (X)
0,6 (X)
0,4 (X)
1
VR.SF.0040
1 (0,23)
0,4 (X)
2 (0,46)
0,8 (X)
0,56 (0,17)
0,4 (X)
0,4 (X)
VR.SF.0075
2 (0,34)
0,75 (X)
4 (0,68)
1,5 (X)
1 (0,24)
0,75 (X)
0,75 (X)
1,6 (X)
1,12 (X)
0,75 (X)
VR.SF.0150
4 (0,7)
1,5 (X)
8 (1,4)
3 (X)
2,1(0,5)
1,5 (X)
1,5 (X)
3,15 (X)
2,25 (X)
1,5 (X)
VR.SF.0230
6 (1,2)
2,3 (X)
12 (2,4)
4,6 (X)
3,22 (0,83)
2,3 (X)
2,3 (X)
4,83 (X)
3,45 (X)
2,3 (X)
VR.SF.0320
8 (1,8)
3,2 (X)
16 (3,6)
6,4 (X)
4,48 (1,22)
3,2 (X)
3,2 (X)
6,7 (X)
4,8 (X)
3,2 (X)
VR.SF.0450
12 (3,6))
4,5 (X)
24 (7,2)
9 (X)
6,3 (2,6)
4,5 (X)
4,5 (X)
9,4 (X)
6,7 (X)
4,5 (X)
VR.SF.0700
16 (5,1)
7 (X)
32 (10,2)
14 (X)
9,8 (3,7)
7 (X)
7 (X)
14,7 (X)
10,5 (X)
7 (X)
VR.SF.0900
24 (7,0)
9 (X)
48 (14)
18 (X)
12,6 (5)
9 (X)
9 (X)
18,9 (X)
13,5 (X)
9 (X)
VR.SF.1200
32 (8,6)
12 (X)
64 (17,2)
24 (X)
16,8 (X)
12 (X)
12 (X)
25,2 (X)
18 (X)
12 (X)
64
E
VR.SF.X040
Serbest dönme
Çeflitli ask›lama flekillerinde
E¤im aç›s›
A
F‹YATLAR
DE⁄‹fiEB‹L‹R
VRS-F S›kma
Çekme yönünde döner
4 kat emniyet faktörü
Kaybolmas› mümkün olmayan iç özel alyan bafll› c›vata
Parça, patent kanunu ile korunmaktad›r
(di¤er korunma haklar› da mahfuzdur)
■ DIN 580 halka bafll› vidal› mapalara
nazaran 5,8 kata kadar daha fazla tafl›ma kapasitesi
Ask› Mapas›
M
Anahtars›z starpoint mapa
■
■
■
■
YEN‹
Birim Fiyat
Ölçüler [mm]
F [kg]
Parantez içindeki
de¤erler DIN 580 vidal›
mapaya (eye bolt) ait
de¤erlerdir!
(X) ile iflaretlenen
de¤erlere DIN 580 vidal›
mapada (eye bolt) izin
verilmemektedir
Dolay›s› ile RUD mapalar
standart mapalardan en
az 4 kat daha yüksek
tafl›ma kapasitesine
sahiptir!
Dikkat: Asimetrik yük
da¤›l›m›nda herbir
starpoint maksimum
tafl›ma a¤›rl›¤›n›
tafl›yabilmek zorundad›r!
G=F.
Ask› Sapanlar›
Ask› Sapanlar›
Vidal› Ask› Mapalar› (Eye Bolt)
INOX-Star Paslanmaz halkal› c›vata
■ Beflgen - DIN 580 halkal› c›vataya göre büyük fark
■ 360°çevrilebilir, yük yönünde ayarlanabilir.
■ Yüklemeye uygun olmayan aral›kta anlafl›l›r tafl›ma
kapasitesi bilgisi. K›r›lmaya karfl› 4 kat emniyet.
■ Sertlefltirilmifl halka gövdesi
■ Halka gövdesi ve c›vata malzemesi:14462, dubleks çelik
■ %100 çatlak testi yap›lm›flt›r
■ C›vata kaybolmayacak flekilde tak›lm›flt›r
■ Halka gövdesinde patentli afl›nma iflaretleri
Siparifl Numaras›
A¤›rl›k
Kapasite
Tan›mlama
A
[Kg]
B
C
Birim Fiyat
[Kg]
IX.ST.06.12
Inox-Star-M12
500
42
30
30
0,2
71,00
IX.ST.06.16
Inox-Star-M16
1000
49
35
35
0,28
80,80
IX.ST.18.20
Inox-Star-M20
2000
57
40
40
0,56
91,60
IX.ST.26.24
Inox-Star-M24
2500
69
48
50
1,03
154,10
Özel ‹malat
Inox-Star-M30
Özel ‹malat
Inox-Star-M36
Ölçü [mm]
Fiyat Sorunuz
Çekme yönüne do¤ru döner
Fiyat Sorunuz
PSA-VRS (Starpoint) ve PSA-INOX-STAR
Al›fl›lagelmifl bir sabitleyici nokta de¤ildir. Personel
emniyeti için kullan›lan PSA sabit bir noktaya
montajland›ktan sonra emniyet kemeri ve ba¤lant›
halat› ile personele sabitlenir. Bu ask› noktalar›
binalara kal›c› olarak sabitelenebilir.
PSA-VRS (Starpoint) ask› noktas›n› kal›c› olarak
sabitlenmesi uygun de¤ildir sökmeden sürekli
kullan›m için paslanmaz PSA-INOX-STAR tavsiye
edilir.
• 1 kiflilik personel emniyeti içindir. CE sertifikal›d›r.
• DN 795 standartlar›, 89/686/EWG avrupa
standartlar›na uygun olarak imal edilmifltir.
• ‹fl güvenli¤i uygunluk sertifikas› mevcuttur.
YEN‹
Birim Fiyat
Kapasite
Tan›mlama
Siparifl Numaras›
A
D
E
IS.12.7097
PSA-INOX-STAR M12
1
42
30
30
103,20
IS.12.7100
PSA VRS M12
1
42
30
30
60,60
Starpoint Halka Somun - VRM
98/37/CE Makina Yönetmeliklerine uygundur.
■ STARPOINT somunun halka gövdesi s›k›lm›fl durumda 360° çevrilebilir olmal›d›r.
Ask› ekipman›n› asmadan önce kuvvet yönünde ayarlay›n.
■ Düz bir vidalama yüzeyi (E) sa¤lanm›fl olmal›d›r.
Monte edilen saplama, halka somunun yerlefltirme yüzeyinin vidalama yüzeyine
oturmas›n› sa¤lamal›d›r.
■ Yük alt›nda (örn. çevirme s›ras›nda) dönüfl hareketlerinde çift rulmanl› yatakl›
PowerPoint - koleksiyon kullan›l›r.
■ Tafl›ma kapasitesi de¤erleri asgari yük s›n›f› 10.9'daki saplamalarla ba¤lant›l›
olarak geçerlidir.
Dikkat: Kullan›m k›lavuzuna bak›n!
Çekme yönüne doğru döner
4 kat emniyet - her yandan yüklenilebilir!
Siparifl Numaras›
Kapasite
Tan›mlama
[Kg]
A¤›rl›k
[Kg]
Birim Fiyat
Ölçü [mm]
A
B
C
D
E
G
H
K
L
M
Rmax
S
SW
25
28
20
47
14
8
20
16
12
41,00
VRM.040.08
400
VRM-M8
0,1
34
11
8,5
25
VRM.040.10
400
VRM-M10
0,1
34
11
8,5
25
25
28
20
47
14
10
20
16
12
46,20
VRM.075.12
750
VRM-M12
0,2
42
13
10
30
30
34
25
56
17
12
24
20
14
52,10
VRM.150.16
1500
VRM-M16
0,3
51
15
14
35
35,5
40
30
65
21
16
30
22(35,5)
19
66,90
VRM.230.20
2300
VRM-M20
0,5
57
17
16
40
40
50
34
75
23
20
37
29
24
73,50
VRM.320.24
3200
VRM-M24
0,9
69
21
19
48
50
60
40
90
29
24
45
35
30
95,00
VRM.450.30
4500
VRM-M30
1,5
86
26
24
60
60
75
52
112
34
30
56
44
36
128,10
F‹YATLAR
DE⁄‹fiEB‹L‹R
65

Benzer belgeler