SOMAK VE SOMURTMAK KELİMELERİ ÜZERİNE

Yorumlar

Transkript

SOMAK VE SOMURTMAK KELİMELERİ ÜZERİNE
620$.9(6208570$..(/ø0(/(5øh=(5ø1(
&HYDO.$<$*
%HQ ELOGLULPGH 7UNL\H 7UNoHVLQGHNL VRPDN YH VRPXUWPDN kelimelerinin
HWLPRORMLVL]HULQGHGXUDFD÷ÕP
%XLNLNHOLPHGHQVRPDNELUD÷Õ]V|]GUYH³+D\YDQODUGD\]QoÕNÕQWÕOÕYHD]
oRNVLYULRODQ|QE|OP´DQODPÕQGDGÕU1%XNHOLPHQLQVRPD÷ÕQÕHNúLWPHNVRNPDN
úLúLUPHNGH\LPVHOLIDGHOHULQGHGHJHoWL÷LQLELOL\RUX]øNLQFLNHOLPHRODQVRPXUWPDN
LVH VWDQGDUW7UNoHQLQ \D\JÕQ ELU V|]GU YH ³.VNQO÷Q ELU úH\H VÕNÕOGÕ÷ÕQÕ
NH\LIVL]OL÷LQL DQODWDFDN ELoLPGH \]Q EXUXúWXUPDN VXUDW DVPDN´ DQODPÕQD
JHOPHNWHGLU2
6RPDNYHVRPXUWPDNNHOLPHOHULQLQ7UNL\H7UNoHVLQHDLWROGXNODUÕDQODúÕOÕ\RU
%X NHOLPHOHU EX ELoLPOHUL\OH (VNL 7UNoHGH JHoPH]OHU dD÷GDú OHKoHOHUGH LVH
³VRPXUWPDN´DQODPÕQGDEDúNDNHOLPHOHUYDUGÕU$OWNDEDJÕQFXXUÕSVDO$]JDú
JDED÷ÕQÕVDOOD%úNWXUKD\DYÕ]WXUKD\W+DNhaat-, KÕEGDKWDQKRFD\ÕUED\
kömiskelerni tüzir-;.]NEXUWÕ\XYERUVÕ\XY.UJVXPVD\njWQ|UNDEDJÕDoÕOERR
bürkölüü;3g]EKRPUl\NjYj÷ÕQLVjO7DWDYÕ]ÕQWXUVD\W7UNPWRUVDU8\J
GRPVD\4
6RPDN YH VRPXUWPDN NHOLPHOHULQLQ HWLPRORMLVL\OHLOJLOL PVWDNLO ELU DUDúWÕUPD
EXODPDGÕP(WLPRORMLV|]ONOHULGHEXNRQXGDVXVNXQGXUODU
5lVlQHQ&ODXVRQ6HYRUW\DQYH(UHQ¶GH VRPXUW¿LOLJHoPHPHNWHGLU
*OHQVR\LVHNHOLPH\LVRPXUWELoLPLQGHD\ÕUPDNWDIDNDWVRPLoLQKHUKDQJL
ELUúH\V|\OHPHPHNWHGLU9
*
3URI'U0DUPDUDhQLYHUVLWHVL)HQ(GHEL\DW)DNOWHVL7UN'LOLYH(GHEL\DWÕ%|OP
Türkçe Sözlük$QNDUD
2
Türkçe Sözlük$QNDUD
3
*&XPDNXQRYD7UNoH.ÕUJÕ]FD6|]ON%LúNHN
4
.DUúÕODúWÕUPDOÕ7UN/HKoHOHUL6|]O÷$QNDUDFV
05lVlQHQ9HUVXFKHLQHVHW\PRORJLVFKHQ:|UWHUEXFKVGHU7UNVSUDFKHQ+HOVLQNL
*&ODXVRQ$Q(W\PRORJLFDO'LFWLRQDU\RI3UH7KLUWHHQWK&HQWXU\7XUNLVK2[IRUG
(96HYRUW\DQ(WLPRORJLoHVNL\6ORYDU¶7\XUNVNLK<D]ÕNRY0RVNYD
+(UHQ7UN'LOLQLQ(WLPRORMLN6|]O÷$QNDUD
9
7*OHQVR\7UNL\H7UNoHVLQGHNL7UNoH6|]FNOHULQ.|NHQ%LOJLVL6|]O÷±(WLPRORMLN
1
2750Ň 6RPDNYH6RPXUWPDN.HOLPHOHULh]HULQH
$KPHW 7RSDOR÷OX¶QXQ GHQHWLPLQGH KD]ÕUODQDQ V|]ONWH VRPXUW ¿LOLQLQ (VNL
Türkçe VRUÕW³VXUDWDVPDN´!VRUXW¶WDQJ|oúPHLOHVRPXUWROGX÷XLIDGHHGLOPLúWLU
*HUoHNWHQGH'LYDQ€/XJDWL¶W7UN’te VRUÕWúHNOLQGHELU¿LOND\ÕWOÕGÕUYHer yüzin
VRUÕWWÕ³$GDP\]QEXUXúWXUGXVXUDWÕQÕDVWÕVRUXWWX´ED÷ODPÕQGDJHoPHNWHGLU11
$\QÕ ¿LO VRUXW ELoLPLQGH WDULKv 7UNL\H 7UNoHVLQGH YH .ÕSoDNoDGD GD WHVSLW
HGLOPLúWLU12 Acaba VRUÕWVRUXW ile VRPXUW D\QÕ NHOLPH PLGLU" '/7¶GHNL YHUL\L
HWLPRORMLV|]O÷QHDODQ&ODXVRQVRUÕW¿LOLQLQJQH\EDWÕ\DQL2VPDQOÕFDELoLPLQLQ
VRUXW ROGX÷XQX EHOLUWPHNOH \HWLQPLú VRPXUW LOH ELU ED÷ODQWÕ NXUPDPÕúWÕU13
7RSDOR÷OX¶QXQ HWLPRORMLVLQGH VRUXW ! VRPXUW JHoLúL LoLQ –ru- > -ur- J|oúPHVL
PPNQ RODELOLU DPD RUWDGD WUH\HQ P VHVLQGH ]RUOXN YDUGÕU %X P QHGLU YH
QLoLQQDVÕORUWD\DoÕNPÕúWÕU"6RUXWLOHVRPXUWD\QÕDQODPGDGÕUYHVHVoHGHELUELUL\OH
LOJLOLJLELJ|UQPHNWHGLUDPDPVHVLVRUXQOXGXU
6RPXUWNHOLPHVL]HULQGHú|\OHVLHWLPRORMLWDVDYYXUODUÕQGDEXOXQDELOLUL]
øNLKHFHOLVRPXUWNHOLPHVLNHVLQOLNOHWUHPLúROPDOÕGÕU.HOLPH¿LOWDEDQÕROGX÷X
için sonundaki WVHVLQL¿LOGHQ¿LO\DSDQELUHNRODUDNGúQHELOLUL]VRPXUW
*HUL\H NDODQ VRPXU WDEDQÕ14 GD \LQH LNL KHFHOLGLU %XUDGD LNL LKWLPDO RUWD\D
oÕNDU
VRP¿LOLQGHQ–r-LOH¿LOGHQ¿LO\DSÕOPÕúWÕUVRPXU
VRP isminden +r-LOHLVLPGHQ¿LO\DSÕOPÕúWÕUVRPXU
6RPYH\DVRP7UNoHGH\RNWXU³+DOLVVDI´DQODPÕQGDNLVRP ismi ile VRPXUW
DUDVÕQGDKHUKDQJLELUDQODPED÷ODQWÕVÕNXUDPD\Õ]GROD\ÕVÕ\ODVRPXUW¿LOLQLQN|N
bu VRPLVPLRODPD]
<XYDUODNQOQQ\DQÕQGDNLoLIWGXGDNQV]OHULQLQLNLQFLOVHVOHUROPDVÕ7UNoH
LoLQ\D\JÕQELU|]HOOLNWLU%DúNDELULIDGH\OHVRPXUW¿LOLQGHNLPEDúNDELUVHVLOH
Q|EHWOHúPLúLNLQFLOELUVHVRODELOLU%XQDGDLUJ]HOELU|UQHNYDUGÕUGRxX]!GRPX]
6RPXUW¿LOLQGHNLP sesi de xVHVLQLQ\HULQHJHoPLúRODELOLUVRxXUW!VRPXUW
$QFDNWDULKvPHWLQOHUGHVRxXUWYH\DVRxXU¿LOOHULQLEHOJHOH\HPHGLP
6RPXUW ¿LOLQLQ DVOL ELoLPLQLQ VRxXUW ROGX÷X GR÷UX LVH NHOLPH\L ú|\OH
DoÕNOD\DELOLUL]VRxXUW%XUDGDNLVRxNHOLPHVL³XoVRQ´DQODPÕQGDNLV|]GU
$\QÕúHNLOGH³EXUXQ´DQODPÕQGDNLVRPDNGDD\QÕN|NOHLOJLOLROPDOÕGÕUVRxDN
!VRPDN%XUDGDNL+akNoOWPHHNLGLU
Sözlük Denemesi$QNDUD
ø$\YHUGLMisalli Büyük Türkçe SözlükøVWDQEXOE
11
'LYDQO€JDWLW7UN7HUFPHVLdHY%$WDOD\$QNDUD
12
%3DoDFÕR÷OX9,,,;9,<]\ÕOODU$UDVÕQGD7UNoHQLQ6|]FN'D÷DUFÕ÷Õ$QNDUD
13
*&ODXVRQ$Q(W\PRORJLFDO'LFWLRQDU\RI3UH7KLUWHHQWK&HQWXU\7XUNLVK2[IRUG
14
6RPXU¿LOL³úLúPHN\]NDEDUÕSGDUJÕQGXUPDNVRUXWPDNVXUDWHWPHN´DQODPÕ\ODEHOJHOHQPLúWLU
$KPHW9H¿N3DúD/HKoHL2VPkQv+D]57RSDUOÕ$QNDUD
&HYDO.$<$ Ň 2751
6RPDN YH VRPXUWPDN kelimelerinin kökü olan VRx GD KHUKkOGH VRN ¿LOL\OH
NDUGHúROPDOÕGÕU+HULNLVLQLQN|NGHVRRODELOLU
Macarcada bir V]RPRU~ ³]JQ´ NHOLPHVL YDUGÕU %X NHOLPHQLQ 0DFDUFDGDNL
HWLPRORMLVLDoÕNGH÷LOGLU Macarca V]RPRU~kelimesinin Türkçe *VRPXUXN sözünden
JHOGL÷LQL GúQ\RUXP 6RPXUXN NHOLPHVLQL 7UNoH LOH DoÕNODPDN NROD\GÕU VRPXUXN 6RPXUXN biçimi VRPXUDUDúHNOLQLQYDUOÕ÷ÕQÕGDDoÕNOÕ\RU7UNVRPXUXN
! 0DF V]RPRU~ JHoLúLQGH IRQHWLN DoÕGDQ ELU ]RUOXN \RNWXU$\QÕ VHV JHoLúLQH DLW
EDúNDELU|UQHNYDUGÕU7UNtanuk!0DFWDQ~
øQVDQÕQ\]\]QGHGHELOKDVVDNÕVPHQKDUHNHW\HWHQH÷LQHVDKLSRUJDQODUÕ
NDUúÕGDNL NLúL\H ROXPOXROXPVX] PHVDM YHUPHN LoLQ HQ LGHDO YFXW SDUoDODUÕGÕU
øQVDQÕQ EX E|OJHVLQGH EXOXQDQ NDú J|] D÷Õ] EXUXQ GXGDNODU LOH KHU WUO PHVDM
YHULOHELOLUùXGH\LPVHOLIDGHOHUEXRUJDQODUÕQQHGHUHFH|QHPOLROGXNODUÕQÕJ|VWHUL\RU
EXUXQ ENPHN EXUXQ NÕYÕUPDN EXUXQ VDUNÕWPDN EXUXQ úLúLUPHN oHKUH H÷PHN
oHKUHVDWPDNoHKUHVLG|QPHNGXGDNENPHNGXGDNVDUNÕWPDNNDúoDWPDNVXUDW
DVPDNVXUDWHNúLWPHNVXUDWHWPHNVXUDWúLúLUPHNVXUDWÕELUNDUÕúROPDNVXUDWÕQGDQ
GúHQELQSDUoDROPDN\]EXUXúWXUPDN\]J|]EXUXúWXUPDN\]GúPHN\]
NDUÕúPDN \]QGHQ GúHQ ELQ SDUoD ROPDN \]Q DVPDN \]Q EXUXúWXUPDN
\]QHNúLWPHNYE
%XUXQ \]Q Xo E|OPGU YH EX RUJDQGD EHOLUOL ELU VLYULOLN YDUGÕU Burun
NHOLPHVLQLQHVNLPHWLQOHUGH³|Q´DQODPÕQDJHOGL÷LQLGHELOL\RUX]<]QEXXo\DQL
VRQNÕVPÕQÕQVRPDNLVPLQHYHROXPVX]PHVDMLoHUHQVRPXUW¿LOLQHN|NROXúWXUGX÷XQD
LQDQÕ\RUXP
6RQXo
6RPDNYHVRPXUWNHOLPHOHULQLQN|NVRxNHOLPHVLGLUVRxDN!VRPDNYH
VRxXUW!VRPXUW
0DFDUFDV]RPRU~ kelimesi de Türkçe *VRPXUXNN|NHQLQHJLGHU
6RPDN VRPXUW VRPXUXN VRN YH VRx kelimeleri VR N|NQQ WUHYOHUL
ROPDOÕGÕU
$0DJ\DU1\HOY7|UWpQHWL(WLPROyJLDL6]yWiUD%XGDSHVW
.DUDD÷Do¶ÕQoDOÕúPDVÕQGDEXYHULQWL\RNWXU*.DUDD÷Do7UNoH9HULQWLOHU6|]O÷$QNDUD
2752Ň 6RPDNYH6RPXUWPDN.HOLPHOHULh]HULQH
.D\QDNODU
$0DJ\DU1\HOY7|UWpQHWL(WLPROyJLDL6]yWiUD%XGDSHVW
$KPHW9H¿N3DúD/HKoHL2VPkQv+D]57RSDUOÕ$QNDUD
%3DoDFÕR÷OX9,,,;9,<]\ÕOODU$UDVÕQGD7UNoHQLQ6|]FN'D÷DUFÕ÷Õ$QNDUD
'HUOHPH6|]O÷$QNDUD
'LYDQ/€JDWLW7UN7HUFPHVLdHY%$WDOD\$QNDUD
(96HYRUW\DQ(WLPRORJLoHVNL\6ORYDU¶7\XUNVNLK<D]ÕNRY0RVNYD
*&ODXVRQ$Q(W\PRORJLFDO'LFWLRQDU\RI3UH7KLUWHHQWK&HQWXU\7XUNLVK2[IRUG
*&XPDNXQRYD7UNoH.ÕUJÕ]FD6|]ON%LúNHN
*.DUDD÷Do7UNoH9HULQWLOHU6|]O÷$QNDUD
+(UHQ7UN'LOLQLQ(WLPRORMLN6|]O÷$QNDUD
ø$\YHUGLMisalli Büyük Türkçe SözlükøVWDQEXO
.DUúÕODúWÕUPDOÕ7UN/HKoHOHUL6|]O÷$QNDUD
05lVlQHQ9HUVXFKHLQHVHW\PRORJLVFKHQ:|UWHUEXFKVGHU7UNVSUDFKHQ+HOVLQNL
Türkçe Sözlük$QNDUD

Benzer belgeler

6DGHFH 渧INDW L\LOH煇LULFLGLU o_N LQVDQヨQ LoLQGHNL

6DGHFH 渧INDW L\LOH煇LULFLGLU o_N  LQVDQヨQ LoLQGHNL WLFHVLQGHVHYJLoD÷ÕPÕ]LQVDQOÕ÷ÕQÕQHQoRNDUDGÕ÷Õ YHPXKWDoROGX÷XELUGH÷HUKDOLQHJHOPLúWLU*Q P]GHLOHWLúLPLQELUoDWÕúPD\DG|QúPHVLLQVDQOD UÕPÕ]ÕQ PXWVX] YH VHYJLVL] ELU KD\DW...

Detaylı