Basın Bildirisi Türkiye`yle imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme

Yorumlar

Transkript

Basın Bildirisi Türkiye`yle imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Basın Bildirisi
01.08.2012
No: 14
Türkiye’yle imzalanan Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşması yürürlüğe girdi
Almanya Büyükelçisi Eberhard Pohl ve T.C. Dışişleri Bakanlığı Ekonomi İşlerinden
Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Gücük, Almanya Federal Cumhuriyeti
ile Türkiye Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte
Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması'nın onay belgelerini bugün
Ankara’da teati etmişlerdir. 19 Eylül 2011 günü imzalanan anlaşma, geriye dönük 1
Ocak 2011’den itibaren bugün yürürlüğe girmektedir.
Büyükelçi Pohl, bugün (1.8.2012) konuyla ilgili aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:
“Türkiye ile Almanya arasında imzalanan yeni Çifte Vergilendirmeyi Önleme
Anlaşması’yla, ikili ekonomi ilişkileri daha da derinleştirecek olan modern bir anlaşmanın
altına imza atılmıştır. Uluslar arası ekonomik faaliyetlerde ticaret ve yatırımlar açısından
önemli bir engel teşkil eden çifte vergilendirmeler bu anlaşmayla ortadan kalkmış
olacaktır. Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması, ülkelerimizdeki çok sayıdaki insan
ve şirketler için önemli bir adımdır.”
Yeni anlaşma, yapısal ve içerik olarak yapısında ve etki hususunda OECD-Ekonomik
Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün güncel örnek anlaşmasına uygundur. Yeni anlaşmada
güncel uluslar arası anlaşma politikasına da uyumluluk sağlanmıştır. Örneğin, şirket
kazançlarının vergilendirilmesi, taşınmaz malvarlıklarından elde edilen gelir, döviz ve
temettüden, malvarlıklarının satışından elde edilen kazancın, serbest meslek
faaliyetlerinden veya sözleşmeli çalışmadan ve emekli maaşlarından eldi edilen gelirin
ve stopajın vergilendirilmesiyle ilgili düzenlemeler anlaşmada yer almaktadır. Anlaşma
ayrıca, OECD’nin Zararlı Vergi Rekabetini Engelleme Programı çerçevesinde geliştirdiği
vergi konusuyla ilgili geniş bilgi alışverişini de öngören bir düzenlemeye sahiptir.
Anlaşma’yla ilgili daha ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:
http://www.bundesf inanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Fi
nanzpolitik/2011/09/2011-09-19-PM39.html
A lma ny a Fe de ra l C um h uriy e t i B üy ü ke l çi l iğ i B a sı n B üro su
Ata tür k B ul va rı 1 1 4, Ka va k lı de re - A n ka ra ; Te l: 0 3 1 2 - 4 5 5 5 1 0 8 ; F a ks : 0 3 1 2 - 4 5 5 5 3 3 5
I n ter ne t: www. a n k ar a.d i p lo .d e
E - Ma il : p r -1 0 @a n k a.a u s wa er ti g es - a mt .d e