Türkiye- Petrolleri - euygulama.dpb.gov.tr

Yorumlar

Transkript

Türkiye- Petrolleri - euygulama.dpb.gov.tr
İŞGÜC Ü İSTEM FORMU
İşgücü İstemi Tarih \ No
Yurtdışı İşgücü İstem No
Meslek Adı
25.03.2015
BÜ RO GÖREVLİSİ - B (BÜRO MEMURU)*
(A) İŞYE Rİ BİLG İLE Rİ
İşyeri Adı
Faaliyet Alanı
İşverenin Adı-Soyadı \ Ünvanı
Adresi
SGK No
Vergi No
Kuruluş Tarihi
Türkiye Petrolleri A.O. Batman Bölge Müdürlüğü
Petrol Arama, Sondaj, Kuyu Tamamlama ve Üretim
Türkiye Petrolleri A.O. Bölge Müdürlüğü BATMAN
Türkiye Petrolleri A.O. Bölge Müdürlüğü BATMAN
İşyerinin Yasal Durumu
Kamu
X
Masraf Karşılığı Ödendi mi?
Hayır
X
Özel
Telefon No
e-Posta
0 488 213 27 10 (66 14 - 66 20 - 66Faks
24)
-----------------Web
0 488 2133914 - 2134149
www.tpao.gov.tr
Evet
(B) M E SLE Kİ Ö ZE LLİKLE R
İş Alanı \ Pozisyon
İŞÇİ
Meslek Öğrenme Türü
Kurs
Okul
Deneyim Süresi (Yıl)
Pratik
X
* İstenen Meslek BÜRO GÖREVLİSİ - B
Meslek Deneyim Süresi (Yıl)
-.-
-.-
*
(C) ÇALIŞM A ŞARTLARI
Çalışma Periyodu
Belirli Süreli (Geçici***)
Belirsiz Süreli (Daimi)
* Çalışma Şekli
Deneme Süreli
Kısmi Süreli
Olanaklar
Ücret TPAO YÖNETMELİĞİNE GÖRE
Sosyal Olanaklar
Pasaport Gerekli mi?
X
Evet
Tam Süreli
Hayır
X
X
(D) KİŞİSE L Ö ZE LLİKLE R DURUM U
Yaş
* Kişisel Durumu
\
Boy
\
Kilo
\
NOT: İşin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu ise cinsiyet belirtiniz.
Kadın
Erkek
Normal
Engelli
Eski Hükümlü
Terör Mağduru
X
*
(E ) Ö Ğ RE NİM DURUM U
* İstenen Öğrenim Seviyesi
MESLEK YÜKSEK OKULU (Büro
Yönetimi, Büro Yönetimi ve
Sekreterliği ya da Büro Yönetimi ve
Yönetici Asistanlığı)
* Öğrenim Kriteri Seçimi
Öğrencilik Durumu
Kriterlerin birinden mezun olmuş öğrenci olabilir
Öğrenim Seviyesi Aralığı Bazında
Kriterlerin birinde öğrenci olan olabilir
Genel Birim Bazında
En Az Öğrenim Seviyesi
Öğrenci olamaz
-.-
Yabancı Dil seviyesi
Sınav Gereksinimi (Sınav İsteniyor mu?)
Sınav Adı
SÖZLÜ/MÜLAKAT
Ehliyet Gereksinimi
Sınıfı
Evet
Süresi
Hayır
MESLEK YÜKSEK OKULU
Okul Birimi
Az
Orta
İyi
Çok İyi
*
Hayır
X
En Az Puan
EKPSS
MESLEK YÜKSEK OKULU
MESLEK YÜKSEK OKULU (Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterliği ya da Büro Yönetimi ve
Yönetici Asistanlığı)
Başlangıç
Evet
Puan Türü
En Çok Öğrenim Seviyesi
Öğrenim Seviyesi
X
Okul Bölümü
Yabacı Dil
MESLEK YÜKSEK OKULU (Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve *
Sekreterliği ya da Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı)
Sınav Giriş Tarihi
Askerlik Durumu
Fiilen Yapmış
Fiilen Yapmış, Muaf veya Tecilli
* Çalışma Adresi
Yer
Yurtiçi
X
Yurtdışı
Adres
Türkiye Petrolleri A.O. Bölge Müdürlüğü
*
Fiilen Yapmış veya Muaf
Farketmez
X
X
İl/İlçe
* Görüşme Adresi
* İl/İlçe
Sadece Bu İlçelerde İkamet Edenler
1- GERCÜŞ
2- HASANKEYF
3- BEŞİRİ
BATMAN
4- KOZLUK
Türkiye Petrolleri A.O. Bölge Müdürlüğü
BATMAN
Posta Kodu 72100
Talep Özellikleri
Asıl şart: MESLEK YÜKSEK OKULU - Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterliği ya da Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı mezunu olmak. İşini
*
yapmasına zihinsel ve ruhsal engeli olmamak. Tercih Sebebi : Sürücü Belgesine sahip olmak.
* Son Başvuru Tarihi
* Toplam Açık İş Sayısı
YASAL SÜRE
4 (Dört)
* Karşılanması Gereken Tarih
* Şube / Merkez
İşverenin İmzası
Kaydı Alan Görevlinin
Adı Soyadı
5- SASON
678Telefon No
(0 488) 213 27 10 / 6614-6620-6624
YASAL SÜRE
BATMAN
Tarih
Unvanı
Tarih
İmzası
İŞV E RE NİN DİKKATİNE
Bu F o r mu n t a r a f ın ızda n e k sik siz o la r a k do ldu r u lma s ı, işg ü cü ist e min izin n it e liğ in in be lir le n me sin de ve u yg u n e le ma n la r ın sizle r e t a k dim e dilme sin de Ku r u m ça lışa n la r ın a ya r dımcı o la ca k t ır .
F o r mla r İŞKUR'a ya e lde n ya da ………………………………………………. n u ma r a ya f a k sla n a bilir .
İŞKUR'da n bilg i ve h izme t a lma k i çin 180 n u ma r a lı t e le f o n u a r a ya bilir ve ya www.isk u r .g o v.t r we b a dr e sin de n g e r e k li bilg ile r e u la şa bilir sin iz.
Ya n ın da ( *) o la n a la n la r do ldu r u lma s ı zo r u n lu a la n la r dır .
** NOT: Ka mu k u r u m ve k u r u şla r ın ın ve r miş o ldu ğ u işg ü cü ist e mle r in de ya ş, cin siye t ve a sk e r lik sın ır la ma sı bu lu n du r u lma ya ca k t ır .
*** NOT: Ka mu Ku r u m ve Ku r u lu şla r ın da me vsimlik ve ya k a mpa n ya işle r in de ya da o r ma n ya n g ın ıyla mü ca de le h izme t le r in de ilg ili me vzu a t ın a g ö r e g e çici iş po zisyo n la r ın da 6 a yda n a z o lma k ü ze r e a lın a ca k g e çici işçile r i k a psa r . 6 a y ve
da h a u zu n sü r e li g e çici i şçi t a le bin de bu lu n u la ma z. ( 5620 Ka n u n g e r e ğ in ce )
İŞGÜCÜ İSTEM FORMU
İşgücü İstemi Tarih \ No
Yurtdışı İşgücü İstem No
Meslek Adı
25.03.2015
SİSTEM DESTEKÇİSİ (BİLGİ İLETİŞİM) *
(A) İŞYE Rİ BİLG İLE Rİ
İşyeri Adı
Faaliyet Alanı
İşverenin Adı-Soyadı \ Ünvanı
Adresi
SGK No
Vergi No
Kuruluş Tarihi
Türkiye Petrolleri A.O. Batman Bölge Müdürlüğü
Petrol Arama, Sondaj, Kuyu Tamamlama ve Üretim
Türkiye Petrolleri A.O. Bölge Müdürlüğü BATMAN
Türkiye Petrolleri A.O. Bölge Müdürlüğü BATMAN
İşyerinin Yasal Durumu
Kamu
X
Masraf Karşılığı Ödendi mi?
Hayır
X
Özel
Telefon No
e-Posta
0 488 213 27 10 (66 14 - 66 20 - 66Faks
24)
-----------------Web
0 488 2133914 - 2134149
www.tpao.gov.tr
Evet
(B) M E SLE Kİ Ö ZE LLİKLE R
İş Alanı \ Pozisyon
İŞÇİ
Meslek Öğrenme Türü
Kurs
Okul
Deneyim Süresi (Yıl)
Pratik
X
* İstenen Meslek SİSTEM DESTEKÇİSİ (BİLGİ İLETİŞİM)
*
Meslek Deneyim Süresi (Yıl)
-.-
-.-
(C) ÇALIŞM A ŞARTLARI
Çalışma Periyodu
Belirli Süreli (Geçici***)
Belirsiz Süreli (Daimi)
* Çalışma Şekli
Deneme Süreli
Kısmi Süreli
Olanaklar
Ücret TPAO YÖNETMELİĞİNE GÖRE
Sosyal Olanaklar
Pasaport Gerekli mi?
X
Evet
Tam Süreli
Hayır
X
X
(D) KİŞİSE L Ö ZE LLİKLE R DURUM U
Yaş
* Kişisel Durumu
\
Boy
\
Kilo
\
NOT: İşin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu ise cinsiyet belirtiniz.
Kadın
Erkek
Normal
Engelli
Eski Hükümlü
Terör Mağduru
X
*
(E ) Ö Ğ RE NİM DURUM U
* İstenen Öğrenim Seviyesi
* Öğrenim Kriteri Seçimi
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
Öğrencilik Durumu
Kriterlerin birinden mezun olmuş öğrenci olabilir
Öğrenim Seviyesi Aralığı Bazında
Kriterlerin birinde öğrenci olan olabilir
Genel Birim Bazında
Öğrenci olamaz
Öğrenim Seviyesi
En Az Öğrenim Seviyesi
X
-.-
Yabancı Dil seviyesi
Sınav Gereksinimi (Sınav İsteniyor mu?)
Sınav Adı
SÖZLÜ/MÜLAKAT
Ehliyet Gereksinimi
Sınıfı
Başlangıç
Evet
Puan Türü
Evet
Süresi
Hayır
En Çok Öğrenim Seviyesi
(Bilgisayar,Telekom,Haberle
şme ya da Elektrik-Elektronik) böülmlerinden birinden mezun
Az
Orta
İyi
Çok İyi
*
Hayır
X
En Az Puan
EKPSS
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ
(Bilgisayar,Telekom,Haberleşme ya da
Elektrik-Elektronik) böülmlerinden
birinden mezun olmak.
Okul Birimi
MESLEK YÜKSEK OKULU (Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterliği ya da Büro Yönetimi ve
Yönetici Asistanlığı)
Okul Bölümü
Yabacı Dil
ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ (Bilgisayar,Telekom,Haberle
şme ya da Elektrik-Elektronik) böülmlerinden birinden mezun *
olmak.
Sınav Giriş Tarihi
Askerlik Durumu
Fiilen Yapmış
Fiilen Yapmış, Muaf veya Tecilli
* Çalışma Adresi
Yer
Yurtiçi
X
Yurtdışı
Adres
Türkiye Petrolleri A.O. Bölge Müdürlüğü
*
Fiilen Yapmış veya Muaf
Farketmez
X
X
İl/İlçe
* Görüşme Adresi
* İl/İlçe
Sadece Bu İlçelerde İkamet Edenler
1- GERCÜŞ
2- HASANKEYF
3- BEŞİRİ
BATMAN
4- KOZLUK
Türkiye Petrolleri A.O. Bölge Müdürlüğü
BATMAN
Posta Kodu 72100
Talep Özellikleri
Asıl şart: ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ (Bilgisayar, Telekom, Haberleşme ya da Elektrik-Elektronik) böülmlerinden birinden mezun olmak. İşini
yapmasına zihinsel ve ruhsal engeli olmamak. Tercih Sebebi : Sürücü Belgesine sahip olmak.
* Son Başvuru Tarihi
* Toplam Açık İş Sayısı
YASAL SÜRE
1 (Bir)
* Karşılanması Gereken Tarih
* Şube / Merkez
İşverenin İmzası
Kaydı Alan Görevlinin
Adı Soyadı
5- SASON
678Telefon No
(0 488) 213 27 10 / 6614-6620-6624
YASAL SÜRE
BATMAN
Tarih
Unvanı
Tarih
İŞV E RE NİN DİKKATİNE
Bu F o r mu n t a r a f ın ızda n e k sik siz o la r a k do ldu r u lma sı, i şg ü cü ist e min izin n it e liğ in in be lir le n me sin de ve u yg u n e le ma n la r ın sizle r e t a k dim e dilme sin de Ku r u m ça lışa n la r ın a ya r dımcı o la ca k t ır .
F o r mla r İŞKUR'a ya e lde n ya da ………………………………………………. n u ma r a ya f a k sla n a bilir .
İŞKUR'da n bilg i ve h izme t a lma k için 180 n u ma r a l ı t e le f o n u a r a ya bilir ve ya www.isk u r .g o v.t r we b a dr e sin de n g e r e k li bilg ile r e u la şa bilir sin iz.
Ya n ın da ( *) o la n a la n la r do ldu r u lma sı zo r u n lu a la n la r d ır .
** NOT: Ka mu k u r u m ve k u r u şla r ın ın ve r miş o ldu ğ u i şg ü cü ist e mle r in de ya ş, cin siye t ve a sk e r lik sın ır la ma sı bu lu n du r u lma ya ca k t ır .
İmzası
*
*** NOT: Ka mu Ku r u m ve Ku r u lu şla r ın da me vsimlik ve ya k a mpa n ya i şle r in de ya da o r ma n ya n g ın ıyla mü ca de le h izme t le r in de ilg ili me vzu a t ın a g ö r e g e çici iş po zisyo n la r ın da 6 a yda n a z o lma k ü ze r e a lın a ca k g e çici işçile r i k a psa r . 6 a y ve
da h a u zu n sü r e li g e çici işçi t a le bin de bu lu n u la ma z. ( 5620 Ka n u n g e r e ğ in ce )

Benzer belgeler