uygulamalar

Yorumlar

Transkript

uygulamalar
Mavi Kale
Uygulama Kitab›
SOKULLU KONAKLARI
‹çindekiler
Dow Chemical, Mardav, Kalekim
2
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
3
Yap›larda Is› Yal›t›m›
Projelendirmede Dikkat Edilecek Hususlar
5
7
D›fl Cephe Is› Yal›t›m› Uygulama Öncesi Yap›sal fiartlar ve ‹fl Tekni¤i
Is› Yal›t›m Levhalar›n›n Yap›flt›r›lmas›
Is› Yal›t›m Levhalar›n›n Mekanik Tespiti (Dübelleme)
Is› Yal›t›m Levhalar›n›n S›vanmas›
Son Kat Kaplama Uygulamas›
9
11
12
13
14
BLUE’SAFE MAV‹ KALE Mantolama Sistemleri
Sistem Bileflenleri
Son Kat Kaplamalar ve Boyalar
Mavi Kale Subasman Profili Profil-S Yerlefltirilmesi
SHAPEMATE IBTM Levhalar›’n›n Yap›flt›r›lmas›
Shapemate IBTM Levhalar›’n›n Yerlefltirilmesi
Shapemate IBTM Levhalar›’n›n Dübellenmesi
Birleflme ve Kenar Detaylar›/Kap›-Pencere Merkezleri
Bina Kenar ve Köflelerinin Oluflturulmas›
Dilatasyon Bölgelerinin Oluflturulmas›
Ç›kma Bölgelerinde Damlal›k Oluflturulmas›
Mavi Kale S›va Harc›-Kaleplast Katlar›n›n Oluflturulmas›
Mekanik Dayan›m› Yüksek Alt Katman
Kaleterasit ve Kalecolor Son Kat Dekoratif Kaplamalar›n Oluflturulmas›
15
16
23
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Blue’S Art Tu¤la Kaplamal› Cephe Sistemi
41
Blue’S Decor D›fl Cephe Dekoratif Profiller
43
BLUE’SAFE MAV‹ KALE’nin Sundu¤u Hizmetler
Sigorta Hizmeti
Proje Renklendirme Hizmeti
47
48
49
Uyar›lar
51
Dow Chemical 45.000 çal›flan› ve 46 Milyar USD cirosu ile büyümeye devam eden bir dünya
flirketidir. ‹nflaat ürünleri bölümü, 1 milyar USD cirosu ile 44 ülkede 30'u aflan üretim tesisi
ile faaliyet göstermektedir. 1995 y›l›ndan itibaren Gebze Dilovas› tesislerinde üretilmekte
olan STYROFOAMTM* ürünleri, yal›t›m sektöründe öncü ve lider konumunu sürdürmektedir.
Dow Chemical; inflaat sektöründe, ›s› ve ses yal›t›m› alan›nda son kullan›c›lara yönelik
patentli yeni ürünler konusunda çal›flmalar›na devam etmektedir.
Mardav Yalıtım A.fi. XPS malzemelerinin mucidi ve dünya pazar lideri Dow Chemical ile
Ravago S.A. firmalarının ortaklı¤ında faaliyet gösteren bir pazarlama firmasıdır.
Mardav; uzman bayi a¤ı, teknik, satıfl ve pazarlama kadrosu ile yalıtım sektörünün öncü ve
lider firmalarından biridir. Ayr›ca; yal›t›m, dekorasyon, çat› ve cephe alanlar›nda öncelikli
olmak üzere sundu¤u üstün nitelikli ürün ve çözümler ile müflteri memnuniyeti sa¤layacak
hizmeti vererek, Türkiye inflaat sektörünün bir numaralı çözüm orta¤ı olmayı hedeflemektedir.
Kale Grubu fiirketleri’nin kurucusu Sn. Dr. ‹brahim Bodur taraf›ndan 1973 y›l›nda kurulan
Kalekim A.fi. seramik yap›flt›r›c›lar› ve derz dolgular› üretimiyle bafllad›¤› faaliyetlerine,
bugün inflaat sektörünün en önemli ihtiyaçlar›ndan olan, her türlü yap› kimyasallar›n›
üreterek devam etmektedir.
Kalekim A.fi. 1968 y›l›nda kurulan ve Kale Grubu’nun s›va ve boya sektöründeki lider
kurulufllar›ndan Kaleterasit A.fi. ile 2003 y›l›nda birleflme karar› alm›flt›r. Bu birleflmeden
sonra Kaleterasit markal› haz›r renkli s›valar ve iç ve d›fl cephe boyalar›n›n yeni markas›
Kalecolor, Kalekim A.fi. ürün gam›na kat›lm›flt›r. Böylece uzman personeli, üstün hizmet
anlay›fl› ve ça¤dafl yönetimiyle; de¤erli bayi, usta, mimar ve tüketicileriyle sektördeki gücüne
güç katm›flt›r.
Kalekim A.fi. dünya co¤rafyas› içinde yer ald›¤› bölgede, bilgi ve teknoloji gücü ile daima en
iyi çözümleri üreten lider bir flirket olmay› hedeflemektedir.
* Dow Chemical fiirketi’nin tescilli markas›d›r.
2
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
SOKULLU KONAKLARI
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
BLUE’SAF
MAV‹ KAL
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
2004 y›l›nda, XPS malzemelerinin mucidi ve dünya pazar lideri Dow Chemical; ›s› yal›t›m sistemlerinde uzman
Mardav A.fi. Yap› Kimyasallar› ve Cephe Kaplamalar› üretiminde uzman Kalekim A.fi. ›s› yal›t›m pazar›na hizmet
etmek amac›yla güçlerini birlefltirmifllerdir.
Bu iflbirli¤i, BLUE’SAFE MAV‹ KALE Mantolama Sistemleri ad› alt›nda pazara sunulmaktad›r.
BLUE’SAFE MAV‹ KALE Mantolama Sistemleri
Güvenilir*
Avrupa Standart Haz›rlama Organizasyonu (EOTA) taraf›ndan yay›nlanan ETAG 004 (D›fl Cephe S›val› Is› Yal›t›m
Sistemleri Esaslar›-Yaflland›rma ve Performans Testleri) standard›na uygun olarak test edilmifltir.
Ekonomik
Is›tma ve so¤utma maliyetlerini azaltarak çok k›sa sürede geri kazan›lan bir yat›r›md›r. Is› transferinden ve
termal gerilmelerden kaynaklanan rutubet, küf, çatlama ve dökülmeleri önleyerek bak›m ve onar›m
maliyetlerini de azalt›r.
Çevreci
Enerjiden tasarruf sa¤layarak gaz, kurum ve toz emisyonunu azalt›p çevre kirlili¤ini önler.
Konforlu
Sa¤l›kl› ve rahat yaflam, sadece uygun ›s› ve nem flartlar›na sahip olan mekanlarda mümkündür. Yap›larda
görülen rutubetli alanlar, küf oluflmas› ve çatlamalar ancak do¤ru ›s› yal›t›m çözümleriyle önlenebilir. Avrupa
Birli¤i Standartlar›’na göre ›s›l konfor, bina içi s›cakl›¤› ile iç duvar yüzey s›cakl›¤› aras›ndaki fark›n en fazla
2-3°C olmas› fleklinde tan›mlan›r. Bu konfor koflullar›, ancak projeye uygun bir ›s› yal›t›m›yla sa¤lanabilir.
Estetik
D›fl cepheler için dekoratif çözümler sunarak, özellikle eski bina yüzeylerinde binalara yeni bir görünüm kazand›r›r.
Sigortal›
Uygulama esnas›nda oluflabilecek hasarlara karfl›; “uygulama süresi + 1 y›ll›k” kullan›m süresince iste¤e ba¤l›
olarak sigortalanabilmektedir. Uygulama esnasındaki yangın, patlama, fırtına gibi hasarlar; uygulama sonrasında
ise hatalı çizim, yanl›fl malzeme, montaj ve iflçilikten kaynaklanan hasarlar; sigorta hizmetinin kapsamındadır.
*Mardav ve Kalekim firmalar›ndan, “BLUE’SAFE MAV‹ KALE D›fl Cephe Mantolama Sistemleri Yaflland›rma ve
Performans Testi” raporlar›n› isteyiniz.
4
Yap›larda Is› Yal›t›m›
YAPILARDA ISI YALITIMI
YAPILARD
SI YALITI
YAPILARDA ISI YALITIMI
Yap›larda ›s› yal›t›m›; ›s›nma için kullan›lan enerjiden tasarruf edilerek gaz, kurum ve toz emisyonunu azalt›p
çevre için do¤rudan kazanç sa¤lar. Duvar, ›s› köprüleri, zemin ve tavan yüzey s›cakl›klar›n›n, iç konfora oldu¤u
kadar yap› kabu¤u üzerinde de önemli etkileri vard›r. Yeterli yal›t›m, yaflam kalitesine katk›da bulunur ve bina
dokusunun korunmas›na yard›mc› olur. Sa¤l›kl› ve rahat yaflam sadece uygun ›s› ve nem flartlar›na sahip olan
mekanlarda mümkündür. Is› köprülerinde yo¤uflma, rutubetli alanlar, küf oluflmas› ve çatlamalar; do¤ru yal›t›m
çözümünün uygulanmas› ile etkili bir flekilde önlenebilir.
Bina yal›t›m› yap›l›rken ›s› kayb›na müsait genifl yüzeylerin (duvarlar, çat›, zemin) yan› s›ra muhtemel ›s› köprülerine
de (subasman, kirifller, lento, radyatör muhafazalar›, parapetler, donat›l› beton sütunlar, pencere denizlikleri,
pencereler aras›ndaki tafl›y›c›lar, duvar d›fl köfleleri, duvar birleflim yerleri) gereken önem verilmelidir. Is›
köprülerinin yal›t›lmamas›; ciddi miktarda ›s› kay›plar›na neden olmas›n›n yan› s›ra yo¤uflma, küflenme ve çatlak
oluflmas›na da yol açar.
E¤er fayda-maliyet karfl›laflt›rmas› yap›l›rsa, ›s› yal›t›m› hem ekolojik hem de ekonomik aç›dan yararl› ve çok
k›sa sürede geri kazan›lan bir yat›r›md›r. Bununla birlikte inflaat›n fiziksel ve teknik prensiplerinin incelenmesi
ve yüksek kalitede uygun yal›t›m malzemesinin kullan›m› önemlidir.
Yap›larda Verimli Bir Is› Yal›t›m› ‹çin
• Is› köprülerinin
• Subasman seviyesinin
• Cephe dolgu duvar›n›n bütün halde ve sürekli flekilde
SHAPEMATE IBTM ile yal›t›lmas› gereklidir.
SHAPEMATE IBTM Ürünleri’nin Avantajlar›
• Sürekli yüksek ›s› yal›t›m›
• Su emmemesi
• Donma-çözülme dayan›m›
• Yüksek basma ve e¤ilme mukavemeti
• Optimum su buhar› geçirgenlik direnci
• Boyutsal kararl›l›k
• Hafif olmas›
• Her türlü hava koflulunda süratli ve
kolay uygulanabilir olmas›
• Visko elastik/mukavemetli davran›fl
• Çürümemesi
6
Döflemeler %10
YAPILARDA ISI YALITIMI
Bu hassas uygulamada afla¤›daki olumlu özellikleri sayesinde ispatlanm›fl bir geçmifle ve tecrübeye sahip
STYROFOAMTM ürünlerinden SHAPEMATE IBTM YALITIM Levhalar› uygun çözümler sunmaktad›r:
• Kapal› hücre yap›s› sayesinde nemden etkilenmez.
• Boyutsal olarak kararl› bir yap›dad›r.
• Yüksek mukavemet ve visko elastik özellikteki malzeme yap›s› ile
mekanik etkilere karfl› da dirençlidir.
• Pürüzlü ve pürüzlü oluklu yüzey yap›s›yla; çimento bazl› ve
solvent içermeyen yap›flt›r›c› ve s›valarla iyi tutunma sa¤lar.
Yal›t›ms›z duvar kesiti
• Duvar-kirifl-tavan birleflim bölgesi, ›s› köprüsü oluflturmaktad›r.
• Duvar-kirifl-tavan birleflim bölgesinde yo¤uflma riski mevcuttur.
• Duvar kesitinde, kirifl ve kolonlarda, so¤uk tarafta, betonarmede korozyon riski vard›r.
• Is›tma kayna¤› kapand›¤›nda h›zla so¤uma gerçekleflir.
D›fltan yal›t›ml› duvar kesiti
• Is› köprüleri tamamen yok edilmifltir.
• Yap› kabu¤u, ›s›l gerilmelere karfl› korunmaktad›r.
• Tüm yap›, s›cak taraftad›r ve korozyon riski yoktur.
• Konfor flartlar› mevcuttur.
8
D›fl Cephe Is› Yal›t›m›
Uygulama Öncesi Yap›sal
fiartlar ve ‹fl Tekni¤i
FISTIK APARTMANI/SUAD‹YE
DIfi CEPHE ISI YALITIMI UYGULAMA ÖNCES‹
YAPISAL fiARTLAR VE ‹fi TEKN‹⁄‹
DIfi CEPHE
YAPISAL fi
DIfi CEPHE ISI YALITIMI
UYGULAMA ÖNCES‹
YAPISAL fiARTLAR VE ‹fi TEKN‹⁄‹
D›fl cephe ›s› yal›t›m› öncesi planlama aflamas›nda;
• ‹nflaat yap›m metodu (betonarme, çelik, ahflap),
• Alt katman›n yap›flma mukavemeti ve yap›sal flartlar›,
• Mekanik tespit flartlar›,
• Uygulama için uygun iklim flartlar› dikkate al›narak uygulamaya bafllanmal›d›r.
Uygulamaya bafllamadan önce binan›n bütün cephelerinin yatay ve düfley terazisi belirlenir. Is› yal›t›m levhalar›n›n
yap›flaca¤› yüzey düzgün olmal›, alt yüzeyin e¤rili¤i 1-2 cm’den büyük olmamal›d›r. Bu de¤erden daha yüksek
e¤rilik olmas› durumunda, uygulama öncesi bir kaba s›va ile alt yüzey düzeltilerek, daha h›zl› yap›flt›rma ifllemi,
daha iyi bir dübel tespit özelli¤i sa¤lan›r.
‹klim flartlar› göz önüne al›narak, gerekirse d›fl cephe muhafaza edildikten sonra uygulama yap›lmal›d›r.
Is› yal›t›m› sonras›nda sa¤l›kl› sonuç al›nmas› için, d›fl s›van›n tamamen kurumufl olmas›na dikkat edilmelidir.
10
DIfi CEPHE ISI YALITIMI
UYGULAMA ÖNCES‹
YAPISAL fiARTLAR VE ‹fi TEKN‹⁄‹
Is› Yal›t›m Levhalar›’n›n Yap›flt›r›lmas›
Is› yal›t›m levhalar›n› alt katmana yap›flt›rmadan ve dübellemeden önce, alt katman›n yeterli derecede yap›flma
özelli¤ine sahip olmas›na dikkat edilmelidir. Uygulamaya bafllamadan önce yüzeyde yap›flmay› önleyici herhangi
bir kaplama varsa kald›r›lmal›d›r. Farkl› yüzeyler için en uygun yap›flt›rma çözümü tercih edilmelidir.
Yeni Betonarme Yap›
Bozuk Yüzey
2-3 cm E¤rilik
Düzgün Yüzey 1-2 cm E¤rilik
Di¤er
Yap› Malz.
Gazbeton
Serpme
S›va
Insta Stik
Gazbeton
Di¤er
Yap› Malz.
Serpme +
Kaba S›va
Serpme +
Kaba S›va
Kalefiks/
Insta Stik
% 40 Levha
Yüzeyi
Kalefiks/
Insta Stik
% 40 Levha
Yüzeyi
Mevcut Betonarme Yap›
Boyal› Yüzey
Yüzey
Temizleme
Yüzey
Temizleme ve
Pürüzlendirme
Insta Stik
Kalefiks/Insta Stik
% 40 Levha
Yüzeyi
% 40 Levha
Yüzeyi
Cam Mozaik vb.
Çelik & Ahflap Yap›
OSB veya Ahflap Yüzey
Insta Stik
% 40 Levha Yüzeyi
Genleflme Derzleri
11
DIfi CEPHE ISI YALITIMI
UYGULAMA ÖNCES‹
YAPISAL fiARTLAR VE ‹fi TEKN‹⁄‹
Is› Yal›t›m Levhalar›’n›n Mekanik Tespiti (Dübelleme)
Dübel tespit iflleminde; problem olabilecek malzemeler ile örülmüfl yüzeyler veya duvarlar üzerine kaba s›va
yap›lam›yorsa, dübellerin yap›flt›rma harc› öbe¤inin üzerine rastlayacak flekilde tespiti gereklidir. Yap›flt›rma
sonras›nda, levhalar›n alt katmana dübellenmesinde afla¤›daki durum tespiti ve çözüm yolu izlenmelidir.
Kenar bitifllerini (köfle, çat› saçaklar› vs.) güçlendirmek amac›yla, tek s›ra dübel takviyesi yap›l›r.
Insta Stik ile yap›lan uygulamalarda 10 m yüksekli¤e kadar olan binalarda dübelleme yap›lmas› gerekmemektedir.
DÜBELLEME
Tüm yüzeylerde
6 adet/m2
Kenar bitifllerinde
h 8m
6 adet/m2
8 h 20 m
8 adet/m2
h 20 m
10 adet/m2
Yüzeyler
12
Gazbeton+Serpme S›va
Yatay Delikli Tu¤la+S›va
Betonarme
OSB & Ahflap
Mavi Kale
Plastik Çivili Dübel
En Az 6 cm Sabitleme
Mavi Kale
Plastik Çivili Dübel
En Az 5 cm Sabitleme
Mavi Kale Çelik Çivili Dübel
Plastik Çivili Dübel
En Az 4 cm Sabitleme
Mavi Kale Çelik Vidal›
OSB Dübeli Ahflap Yüzey
Boyunca Sabitleme
Dübelleme Geometrisi
DIfi CEPHE ISI YALITIMI
UYGULAMA ÖNCES‹
YAPISAL fiARTLAR VE ‹fi TEKN‹⁄‹
Is› Yal›t›m Levhalar›’n›n S›vanmas›
Dübellemeyi takiben yap›lacak s›va iflleminde afla¤›daki durum tespiti ve çözüm yolu izlenmelidir.
SIVA
S›cakl›k 5-35°C Ya¤mursuz Aç›k
S›cakl›k 5-35°C Ya¤murlu
‹lk Kat S›va Mavi Kale S›va Harc› Kaleplast
Önlem Al›nmal› ‹skele Kapat›lmal›
Düzeltme 3-5 mm Tarakl› Mala
2.5 mm Homojen S›va Kal›nl›¤›
Mavi Kale Fileyi Hafifçe Gömme
Çok Hafif Suyunu At›nca
‹kinci Kat Mavi Kale S›va Harc› Kaleplast
7 Gün Bekleme
Kaleterasit Dekoratif D›fl Cephe S›valar›
Kalecolor D›fl Cephe Kaplamalar›
13
DIfi CEPHE ISI YALITIMI
UYGULAMA ÖNCES‹
YAPISAL fiARTLAR VE ‹fi TEKN‹⁄‹
Son Kat Kaplama Uygulamas›
Mavi Kale S›va Harc› Kaleplast uygulamas›n› takiben yap›lan son kat kaplama uygulamas›nda, afla¤›daki durum
tespiti ve çözüm yolu izlenmelidir.
SON KAT KAPLAMA
Yüzey Durumu
Kaleterasit Dekoratif
D›fl Cephe
S›valar›
S›val› Yüzey
Mavi Kale S›va Harc› - Kaleplast
Kalecolor Silastar Uygulamas›
7 Gün Bekleme
Akrilik Esasl›
Kaplama
Mineral Esasl›
Kaplama
Kalecolor
D›fl Cephe
Kaplamalar›
Kaleterasit Dekoratif
D›fl Cephe
S›valar›
Kalecolor
Silikon Esasl›
D›fl Cephe Boyas›
Kalecolor Silastar Uygulamas›
Kaleterasit Dekoratif
D›fl Cephe
S›valar›
Akrilik Esasl›
Kaplama
Mineral Esasl›
Kaplama
Kalecolor
D›fl Cephe
Kaplamalar›
Kaleterasit Dekoratif
D›fl Cephe
S›valar›
Kalecolor
Silikon Esasl›
D›fl Cephe Boyas›
14
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
Mantolama Sistemleri
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
MANTOLAMA S‹STEMLER‹
BLUE’SAF
MANTOLA
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
MANTOLAMA S‹STEMLER‹
Sistem Bileflenleri
SHAPEMATE IBTM Is› Yal›t›m Levhas›*
Yüzey özelli¤i
Kenar profili
Standart
Is› iletkenlik de¤eri (10°C’de 90 gün
sonraki de¤er)
Yang›n mukavemeti
Yo¤unluk
Belirtilen s›cakl›k ve nem flartlar›nda boyut kararl›l›¤›
(23 ± 2) °C ve (90 ± 5) °C ve 48 saat bekleme
Basma dayan›m› (min.) (%10 deformasyon)
Yüzeylere dik çekme dayan›m›
Tam dald›rma ile uzun sürede su emme
Su buhar› difüzyon direnci katsay›s› (µ)
Lineer uzama katsay›s›
Kapilarite
Boyutlar
Uzunluk
Genifllik
Kal›nl›k
: 0,030 W/mK
: B1 S›n›f›
: Min. 25 kg/m3
: DS(TH)2
: CS (10 / Y) 200
: TR200
: WL (T) 1,5
: 80
: 0,07 mm/mK
: Yoktur
: 1.250 mm
: 600 mm
: 30, 40, 50, 60 mm
Pürüzlü ve oluksuz yüzey; s›va ile tüm yüzeyde
homojen, eflit kal›nl›kta ve güçlü aderansla temas
sa¤lar.
Pürüzlü ve oluklu yüzey; yap›flt›rma harc› öbeklerinin
yüzeye ve kanallara nüfuz etmesini, dolay›s›yla güçlü
bir aderansla temas sa¤lar.
* Standart paket ürünleridir.
16
: Pürüzlü ve arka yüzeyi oluklu
: Binili
: TS EN 13164
TS 11989 EN 13164
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
MANTOLAMA S‹STEMLER‹
Sistem Bileflenleri
Mavi Kale Yap›flt›rma Harc›-KaleFiks*
Yüksek yap›flt›rma gücüne sahip, uygulama kolayl›¤› sa¤layan
çimento esasl› ›s› yal›t›m levhas› yap›flt›rma harc›.
Uygulama Aleti
Kabuklaflma Süresi
Görünüm
Tüketim
Kar›fl›m Oran›
Ambalaj
: Tarakl› mala-Mala
: 15-20 dakika
: Gri renkli toz
: 4-5 kg/m2
: 25 kg toz, 5-5,5 lt su ile
: 25 kg kraft torba
Mavi Kale Poliüretan Yap›flt›r›c›-Insta Stik*
Kontrollü genleflen, nem ile kürlenen, poliüretan esasl›
›s› yal›t›m levhas› yap›flt›r›c›s›d›r.
Uygulama Aleti
Kürlenme Süresi
Görünüm
Tüketim
Ambalaj
: Tabanca
: 30-120 dakika
: Sar› renkli poliüretan köpük
: 150-175 gr/m2
: 10,4 kg (net) metal tüp
Mavi Kale S›va Harc›-KalePlast*
Yüksek esneklik ve tutunma gücüne sahip, nefes alabilen, hava koflullar›na,
suya ve darbelere dayan›kl› çimento esasl› ›s› yal›t›m levhas› s›va harc›.
Uygulama aleti
Düzeltilebilme süresi
Görünüm
Tüketim
Kar›fl›m oran›
Ambalaj
: Çelik mala
: 15-30 dakika
: Gri renkli toz
: 1,7 kg/m2/mm
: 25 kg toz 5-5,5 lt su ile
: 25 kg kraft torba
Mavi Kale File*
Alkaliye ve kimyasallara karfl› lif katmanlar› emprenye
cam tülü malzemedir.
Yo¤unluk
Göz aral›¤›
Gerilme dayan›m›
Gerilme dayan›m›
Gerilme dayan›m›
: 160 gr/m2
: 4x4 mm
: Min. 1900 N/5 cm
: Min. 1200 N/5 cm
(%5 NaOH çözeltisi testinde)
: Min. 1250 N/5 cm (H›zl› testte)
* Standart paket ürünleridir.
17
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
MANTOLAMA S‹STEMLER‹
Sistem Bileflenleri
Mavi Kale Rabitz
Yüksek kalitede galvanizli, eflit göz aral›klar› içeren ve arka
yüzeyinde s›va kal›nl›¤›n› muhafaza etmek üzere paspay›
yükseklikleri bulunan nokta kaynakl› çelik has›r teldir.
Mavi Kale Köfle Profili
STYROFOAMTM levhalardan özel kesim ile imal edilen, bina köflelerinde
flafl›rtmal› ve düzgün bitifl sa¤lamak amac›yla kullan›lan köfle
eleman›d›r.
Mavi Kale Pencere Merkez Profili
STYROFOAMTM levhalardan özel kesim ile imal edilen, pencere
merkezlerinde düzgün ve sa¤l›kl› bitifl sa¤lamak amac›yla
kullan›lan merkez eleman›d›r.
18
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
MANTOLAMA S‹STEMLER‹
Sistem Bileflenleri
Mavi Kale Subasman Profili Profil-S
Sistemi, tabandan gelen d›fl etkilerden koruyan
(su vb.) ve referans düzlemi olarak kullan›lan
alüminyum profildir.
Mavi Kale Subasman Takozu
Cephe e¤riliklerinin düzeltilmesinde ve subasman profillerinin
sabitlenmesinde kullan›lan plastik malzemedir.
Mavi Kale Fileli Köfle Profili K-PVC*
D›fl etkilerden en kolay etkilenen zay›f bölgelerin (kenar, köfle vb.)
güçlendirilmesinde kullan›lan fileli PVC profildir.
Mavi Kale Köfle Profili K-AL
D›fl etkilerden en kolay etkilenen zay›f bölgelerin
(kenar, köfle vb.) güçlendirilmesinde kullan›lan alüminyum
profildir.
* Standart paket ürünleridir.
19
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
MANTOLAMA S‹STEMLER‹
Sistem Bileflenleri
Mavi Kale Damlal›k Profili D-AL
Ç›kmalarda cephenin sudan korunmas› amac›yla kullan›lan
alüminyum profildir.
Mavi Kale Fileli Damlal›k Profili D-PVC
Ç›kmalarda cephenin sudan korunmas› amac›yla kullan›lan fileli
PVC profildir.
Mavi Kale Denizlik Profili
Mevcut yap›lardaki mantolama uygulamas›nda, eski denizli¤in
ifllevini yitirmesi nedeniyle kullan›lan alüminyum profilidir.
20
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
MANTOLAMA S‹STEMLER‹
Sistem Bileflenleri
Mavi Kale Fuga Profili
Cephede yatay ve düfley fugalar›n oluflturulmas› amac› ile
kullan›lan profildir.
Mavi Kale Dilatasyon Profili
Dilatasyon bofllu¤unun kapat›lmas› ve
mantolama sisteminin dilatasyon noktalar›nda
çal›flmas›n› sa¤lamak amac›yla kullan›lan profildir.
Mavi Kale Havfla Bafl›
SHAPEMATE IBTM levhalar›n›n üzerine dübel bafll›¤›n›n tam olarak
yerlefltirilmesi amac›yla kullan›lan aparatt›r.
Mavi Kale Dübel*
SHAPEMATE IBTM levhalar›n›, cepheye tespit etmek amac›yla kullan›lan
mekanik ba¤lant› eleman›d›r.
* Standart paket ürünleridir.
21
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
MANTOLAMA S‹STEMLER‹
Sistem Bileflenleri
Çelik Çivili Dübel
Betonarme ve sert zeminlerde, SHAPEMATE IBTM Levhalar›’n›
tespit etmek amac›yla kullan›lan mekanik ba¤lant› eleman›d›r.
Vidal› Ahflap “OSB” Dübeli
OSB ve ahflap yüzeylerde SHAPEMATE IBTM Levhalar›’n› tespit
etmek amac›yla kullan›lan mekanik ba¤lant› eleman›d›r.
Gazbeton Dübeli
Gazbeton vb. yüzeylerde SHAPEMATE IBTM Levhalar›’n› tespit etmek
amac›yla kullan›lan mekanik ba¤lant› eleman›d›r.
22
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
MANTOLAMA S‹STEMLER‹
Son Kat Kaplamalar ve Boyalar
TEKSTÜR RESM‹
AÇIKLAMA
Kaleterasit M‹NART*
Mineral Esasl› Dekoratif Cephe Kaplamas›
Çimento esasl› dekoratif cephe kaplama malzemesidir.
• Özel dolgu boyutu ile yüzeyde do¤al ve dekoratif bir doku oluflturur. • Buhar geçirgenli¤i sayesinde
nefes alma özelli¤ine sahiptir. • ‹çeride oluflan nemi d›flar›ya atabilme kabiliyeti ile binalar›n nefes
almas›n› sa¤lar. • Beyaz renkte olan Minart; mineral esasl› olup, kuruduktan sonra üzeri mutlaka,
su bazl› Kalecolor D›fl Cephe Boyas› ile boyanarak uygulama ifllemi tamamlanmal›d›r.
* Bu ürün BLUE’SAFE MAV‹ KALE Mantolama Sistemleri için özel olarak üretilmifl olup,
üstün performans› ile a¤›r iklim koflullar›nda maksimum dayan›m sa¤lar.
25 kg Kraft Torba
Uygulama Aleti
Çelik ve Plastik Mala
Sarfiyat
3-3.5 kg/m2
Kaleterasit GRENART*
Silikonlu, Elastik, Kal›n Desenli, Haz›r Renkli S›va
Akrilik emülsiyon esasl›, serpme s›va görünümlü, silikonlu, elastik, mala ile uygulanan ve desen
verilen, içte ve d›flta kullan›labilen, kal›n desenli, haz›r renkli s›vad›r.
• Elastik olup, altyap›daki çatlaklar› köprülendirir ve binan›n oturmas› s›ras›nda meydana gelen
hareketlerden etkilenmez. • Yüksek su itme kabiliyeti ile cepheye çarpan ya¤mur suyunun yüzeyi
›slatmadan ak›p gitmesini sa¤lar. • D›flar›dan içeriye su geçirmemesine ra¤men, içerideki nemi
d›flar›ya atabilme kabiliyeti ile binalar›n nefes almas›n› sa¤lar. • UV, afl›r› so¤uk veya s›cak, ya¤mur,
kar, nem gibi a¤›r hava flartlar›ndan etkilenmez, kabarmaz, çatlamaz. • Alkaliye dayanıklıdır.
• Solvent içermedi¤i için kokmaz, insan ve çevre sa¤lı¤ına zarar vermez.
* Bu ürün BLUE’SAFE MAV‹ KALE Mantolama Sistemleri için özel olarak üretilmifl olup,
üstün performans› ile a¤›r iklim koflullar›nda maksimum dayan›m sa¤lar.
25 kg Plastik Kova
Uygulama Aleti
Çelik ve Plastik Mala
Sarfiyat
2.5-3.1 kg/m2
TS 7847’ye Uygundur
Kaleterasit GRENART M‹D‹*
Silikonlu, Elastik, Haz›r Renkli S›va
Akrilik emülsiyon esasl›, serpme s›va görünümlü, silikonlu, elastik, mala ile uygulanan ve desen
verilen, içte ve d›flta kullan›labilen, haz›r renkli s›vad›r.
• Elastik olup, altyap›daki çatlaklar› köprülendirir ve binan›n oturmas› s›ras›nda meydana gelen
hareketlerden etkilenmez. • Yüksek su itme kabiliyeti ile cepheye çarpan ya¤mur suyunun yüzeyi
›slatmadan ak›p gitmesini sa¤lar. • D›flar›dan içeriye su geçirmemesine ra¤men, içerideki nemi
d›flar›ya atabilme kabiliyeti ile binalar›n nefes almas›n› sa¤lar. • UV, afl›r› so¤uk veya s›cak, ya¤mur,
kar, nem gibi a¤›r hava flartlar›ndan etkilenmez, kabarmaz, çatlamaz. • Alkaliye dayanıklıdır.
• Solvent içermedi¤i için kokmaz, insan ve çevre sa¤lı¤ına zarar vermez.
* Bu ürün BLUE’SAFE MAV‹ KALE Mantolama Sistemleri için özel olarak üretilmifl olup,
üstün performans› ile a¤›r iklim koflullar›na maksimum dayan›m sa¤lar.
25 kg Plastik Kova
Uygulama Aleti
Çelik ve Plastik Mala
Sarfiyat
2.4-2.9 kg/m2
TS 7847’ye Uygundur
* Standart paket ürünleridir.
23
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
MANTOLAMA S‹STEMLER‹
Son Kat Kaplamalar ve Boyalar
TEKSTÜR RESM‹
AÇIKLAMA
Kaleterasit GRENART MICRO*
Silikonlu, Elastik, ‹nce Desenli, Haz›r Renkli S›va
Akrilik emülsiyon esasl›, serpme s›va görünümlü, silikonlu, elastik, içte ve d›flta kullan›bilen, mala
ile uygulanan ve desen verilen, ince desenli, haz›r renkli s›vad›r.
• Elastik olup, altyap›daki çatlaklar› köprülendirir ve binan›n oturmas› s›ras›nda meydana gelen
hareketlerden etkilenmez. • Yüksek su itme kabiliyeti ile cepheye çarpan ya¤mur suyunun yüzeyi
›slatmadan ak›p gitmesini sa¤lar. • D›flar›dan içeriye su geçirmemesine ra¤men, içerideki nemi
d›flar›ya atabilme kabiliyeti ile binalar›n nefes almas›n› sa¤lar.• UV, afl›r› so¤uk veya s›cak, ya¤mur,
kar, nem gibi a¤›r hava flartlar›ndan etkilenmez, kabarmaz, çatlamaz, renkleri solmaz. • Alkaliye
dayan›kl›d›r. • Solvent içermedi¤i için kokmaz, insan ve çevre sa¤l›¤›na zarar vermez.
* Bu ürün BLUE’SAFE MAV‹ KALE Mantolama Sistemleri için özel olarak üretilmifl olup,
üstün performans› ile a¤›r iklim koflullar›nda maksimum dayan›m sa¤lar.
25 kg Plastik Kova
Uygulama Aleti
Çelik ve Plastik Mala
Sarfiyat
2.2-2.8 kg/m2
TS 7847’ye Uygundur
Kaleterasit DEKOR PLUS*
Silikonlu, Elastik, Çizgi Desenli, Haz›r Renkli S›va
Akrilik emülsiyon esasl›, içte ve d›flta kullan›labilen, mala ile uygulanan ve desen verilen, kal›n,
çizgi desenli, dekoratif, haz›r renkli s›vad›r.
• Elastik olup, altyap›daki çatlaklar› kapat›r ve binan›n oturmas› s›ras›nda meydana gelen
hareketlerden etkilenmez. • Yüksek su itme kabiliyeti ile cepheye çarpan ya¤mur suyunun yüzeyi
ıslatmadan akıp gitmesini sa¤lar. • D›flar›dan içeriye su geçirmemesine ra¤men, içerideki nemi
d›flar›ya atabilme kabiliyeti ile binalar›n nefes almas›n› sa¤lar. • UV, afl›r› so¤uk veya s›cak, ya¤mur,
kar, nem gibi a¤›r hava flartlar›ndan etkilenmez, kabarmaz, çatlamaz. • Alkaliye dayanıklıdır.
• Solvent içermedi¤i için kokmaz, insan ve çevre sa¤lı¤ına zarar vermez.
* Bu ürün BLUE’SAFE MAV‹ KALE Mantolama Sistemleri için özel olarak üretilmifl olup,
üstün performans› ile a¤›r iklim koflullar›nda maksimum dayan›m sa¤lar.
25 kg Plastik Kova
Uygulama Aleti
Çelik ve Plastik Mala
Sarfiyat
3.3-3.5 kg/m2
TS 7847’ye Uygundur
Kaleterasit DEKOR
Çizgi Desenli, Haz›r Renkli S›va
Emülsiyon esasl›, içte ve d›flta kullan›labilen, mala ile uygulanan ve desen verilen, kal›n, çizgi
desenli, dekoratif, haz›r renkli s›vad›r.
• Suya dayan›kl›d›r. • D›flar›dan içeriye su geçirmemesine ra¤men, içerideki nemi d›flar›ya atabilme
kabiliyeti ile binalar›n nefes almas›n› sa¤lar. • UV, afl›r› so¤uk veya s›cak, ya¤mur, kar, nem gibi
a¤›r hava flartlar›ndan etkilenmez, kabarmaz, çatlamaz, renkleri solmaz. • Alkaliye dayan›kl›d›r.
• Malan›n hareket yönünün de¤ifltirilmesi ile elde edilen yatay, düfley veya çizgi desenleri ile
oldukça dekoratiftir. • Solvent içermedi¤i için kokmaz, insan ve çevre sa¤l›¤›na zarar vermez.
25 kg Plastik Kova
* Standart paket ürünleridir.
24
Uygulama Aleti
Çelik ve Plastik Mala
Sarfiyat
3.3-3.5 kg/m2
TS 7847’ye Uygundur
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
MANTOLAMA S‹STEMLER‹
Son Kat Kaplamalar ve Boyalar
TEKSTÜR RESM‹
AÇIKLAMA
Kaleterasit RENOTEX PLUS
Rulo ile Desen Verilen, Silikonlu, Haz›r Renkli S›va
Akrilik emülsiyon esasl›, farkl› kal›nl›k ve desenlerde uygulama imkan› olan, içte ve d›flta
kullan›labilen, mala veya rulo ile uygulan›p rulo ile desen verilen, ince desenli silikonlu haz›r
renkli s›vad›r.
• Yüksek su itme kabiliyeti ile cepheye çarpan ya¤mur suyunun yüzeyi ›slatmadan ak›p gitmesini
sa¤lar. • D›flar›dan içeriye su geçirmemesine ra¤men, içerideki nemi d›flar›ya atabilme kabiliyeti
ile binalar›n nefes almas›n› sa¤lar. • UV, afl›r› so¤uk veya s›cak, ya¤mur, kar, nem gibi a¤›r hava
flartlar›ndan etkilenmez, kabarmaz, çatlamaz, renkleri solmaz. • Alkaliye dayan›kl›d›r. • Farkl›
oranlarda inceltilmesi veya farkl› tip rulolarla uygulama yap›lmas› ile elde edilen de¤iflik doku
ve desenleri oldukça dekoratiftir. • Solvent içermedi¤i için kokmaz, insan ve çevre sa¤l›¤›na
zarar vermez.
Uygulama Aleti
Rulo veya Sprey Tabancas›
25 kg Plastik Kova
Sarfiyat
Düz Uygulamada:
1.0-1.2 kg/m2
‹nce Desenli
Uygulamada:
1.2-1.7 kg/m2
TS 7847’ye Uygundur
Kal›n Desenli
Uygulamada:
1.7-2.0 kg/m2
Kaleterasit RENOTEX
Rulo ile Desen Verilen, Haz›r Renkli S›va
Akrilik emülsiyon esasl›, farkl› kal›nl›klarda ve desenlerde uygulama imkan› olan, içte ve d›flta
kullan›labilen, mala veya rulo ile uygulan›p rulo ile desen verilen, ince desenli haz›r renkli s›vad›r.
• Suya dayan›kl›d›r. • D›flar›dan içeriye su geçirmemesine ra¤men, içerideki nemi d›flar›ya atabilme
kabiliyeti ile binalar›n nefes almas›n› sa¤lar. • UV, afl›r› so¤uk veya s›cak, ya¤mur, kar, nem gibi
a¤›r hava flartlar›ndan etkilenmez, kabarmaz, çatlamaz, renkleri solmaz. • Alkaliye dayan›kl›d›r.
• Farkl› oranlarda inceltilmesi veya farkl› tip rulolarla uygulama yap›lmas› ile elde edilen de¤iflik
doku ve desenleri oldukça dekoratiftir. • Solvent içermedi¤i için kokmaz, insan ve çevre sa¤l›¤›na
zarar vermez.
Uygulama Aleti
Rulo veya Sprey Tabancas›
Sarfiyat
Düz Uygulamada:
1.0-1.2 kg/m2
‹nce Desenli
Uygulamada:
1.2-1.7 kg/m2
25 kg Plastik Kova
TS 7847’ye Uygundur
Kal›n Desenli
Uygulamada:
1.7-2.0 kg/m2
Kalecolor S‹L‹KONATEX*
Silikonlu, Elastik ve Desenli Su Bazl› Cephe Kaplamas›
Akrilik emülsiyon esasl›, silikonlu, elastik, oluflturdu¤u desen ve kal›nl›k ile yüzey hatalar›n› örten,
rulo ile uygulan›p desen verilen, hem içte hem d›flta kullan›labilen, uzun ömürlü, ince desenli,
haz›r renkli cephe kaplamas›d›r.
• Elastik olup, altyap›daki çatlaklar› köprülendirir ve binan›n oturmas› s›ras›nda meydana gelen
hareketlerden etkilenmez. • Yüksek su itme kabiliyeti ile cepheye çarpan ya¤mur suyunun yüzeyi
›slatmadan ak›p gitmesini sa¤lar. • Yüksek su buhar› geçirgenli¤i ile su buhar›n›n engellenmeden
d›flar›ya at›l›p binalar›n nefes almas›n› sa¤lar. • Oluflturdu¤u kal›n film tabakas› ile yüzey hatalar›n›
örter. • Ya¤mur, kar, nem, afl›r› so¤uk veya s›cak gibi a¤›r hava flartlar›ndan etkilenmez; kabarmaz,
çatlamaz ve renkleri solmaz. • Alkaliye dayan›kl›d›r. • De¤iflik oranlarda inceltilmesi veya farkl›
tip rulolarla uygulama yap›lmas› ile elde edilen de¤iflik doku ve desenleri oldukça dekoratiftir.
• Solvent içermedi¤i ve su ile seyreltildi¤i için kokmaz, insan ve çevre sa¤l›¤›na zarar vermez.
2,5 lt ve
15 lt Plastik Kova
Uygulama Aleti
Rulo veya Sprey Tabancas›
Sarfiyat
Ortalama
0.400-0.600 lt/m2
(700-1000 gr/m2)
TS 7847’ye Uygundur
* Standart paket ürünleridir.
25
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
MANTOLAMA S‹STEMLER‹
Son Kat Kaplamalar ve Boyalar
TEKSTÜR RESM‹
AÇIKLAMA
Kalecolor S‹L‹KONA GRENL‹
Silikonlu ve Desenli, Su Bazl› Cephe Kaplamas›
Akrilik emülsiyon esasl›, silikonlu, oluflturdu¤u desen ve kal›nl›k ile yüzey hatalar›n› örten, rulo
ile uygulan›p rulo ile desen verilen, hem içte hem d›flta kullan›labilen, uzun ömürlü, ince desenli
cephe kaplamas›d›r.
• Yüksek su itme kabiliyeti ile cepheye çarpan ya¤mur suyunun yüzeyi ›slatmadan ak›p gitmesini
sa¤lar. • Yüksek su buhar› geçirgenli¤i ile su buhar›n›n engellenmeden d›flar›ya at›l›p binalar›n
nefes almas›n› sa¤lar. • Oluflturdu¤u kal›n film tabakas› ile yüzey hatalar›n› örter. • Ya¤mur, kar,
nem, afl›r› so¤uk veya s›cak gibi a¤›r hava flartlar›ndan etkilenmez; kabarmaz, çatlamaz ve renkleri
solmaz. • Alkaliye dayan›kl›d›r. • Solvent içermedi¤i ve su ile seyreltildi¤i için kokmaz, insan ve
çevre sa¤l›¤›na zarar vermez.
25 kg Plastik Kova
Uygulama Aleti
Rulo, Sprey Tabancas›
Sarfiyat
Ortalama
700 - 1000 gr/m2
TS 7847’ye Uygundur
Kalecolor GRENA GRENL‹
Su Bazl›, Desenli Cephe Kaplamas›
Akrilik emülsiyon esasl›, oluflturdu¤u desen ve kal›nl›k ile yüzey hatalar›n› örten, rulo ile uygulan›p
rulo ile desen verilen, uzun ömürlü, ince desenli cephe kaplamas›d›r.
• Ya¤mur, kar, nem, afl›r› so¤uk veya s›cak gibi a¤›r hava flartlar›ndan etkilenmez; kabarmaz,
çatlamaz ve renkleri solmaz. • Alkaliye dayan›kl›d›r. • Yüksek su buhar› geçirgenli¤i ile su buhar›n›n
engellenmeden d›flar›ya at›l›p binalar›n nefes almas›n› sa¤lar. • Oluflturdu¤u desen ve kal›nl›k ile
yüzey hatalar›n› örter. • Solvent içermedi¤i ve su ile seyreltildi¤i için kokmaz, insan ve çevre
sa¤l›¤›na zarar vermez.
25 kg Plastik Kova
Uygulama Aleti
Rulo, Sprey Tabancas›
Sarfiyat
Ortalama
700 - 1000 gr/m2
TS 7847’ye Uygundur
Kalecolor GRENA
Su Bazl›, Desenli Cephe Kaplamas›
Akrilik emülsiyon esasl›, uzun ömürlü, mat, son kat dekoratif, d›fl cephe boyas›d›r.
• Ya¤mur, kar, nem, afl›r› so¤uk veya s›cak gibi a¤›r hava flartlar›ndan etkilenmez; kabarmaz,
çatlamaz ve renkleri solmaz. • ‹çeride oluflan nemi, d›flar›ya atma kabiliyeti binalar›n nefes almas›n›
sa¤lar. • Üstün örtme gücüne sahiptir. • Alkaliye dayan›kl›d›r. • Solvent içermedi¤i ve su ile
seyreltildi¤i için kokmaz, insan ve çevre sa¤l›¤›na zarar vermez.
2,5 lt, 7,5 lt,
15 lt Plastik Kova
26
Uygulama Aleti
F›rça, Rulo veya
Sprey Tabancas›
Sarfiyat
Ortalama
0,130 lt/m2
TS 5808’e Uygundur
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
MANTOLAMA S‹STEMLER‹
Son Kat Kaplamalar ve Boyalar
TEKSTÜR RESM‹
AÇIKLAMA
Kalecolor PERFORMA +
Ekstra Elastik, Su Bazl› D›fl Cephe Boyas›
Elastik akrilik emülsiyon esasl›, ekstra elastik, su geçirimsiz, uzun ömürlü, mat son kat dekoratif
d›fl cephe boyas›d›r.
• Düflük s›cakl›klarda dahi elastikiyetini koruyan bir malzeme olup, bu elastikiyeti ile altyap›daki
çatlaklar› köprülendirir ve binan›n oturmas› s›ras›nda meydana gelen hareketlerden etkilenmez.
• Tamamen su geçirimsiz bir boya olup ya¤mura karfl› tam bir koruma sa¤lar. Duvarda tuz
dökülmelerini, don çatlaklar›n›, küf, mantar oluflumunu ve kimyasal korozyonu önler, ›s› kayb›n›
azalt›r. • ‹çeride oluflan nemi d›flar›ya atma kabiliyetiyle binalar›n nefes almas›n› sa¤lar. • Alkaliye
dayan›kl›d›r. • Ya¤mur, kar, nem, afl›r› so¤uk veya s›cak gibi a¤›r hava flartlar›ndan etkilenmez;
kabarmaz, çatlamaz ve renkleri solmaz. • Üstün örtme gücüne sahiptir. • Solvent içermedi¤i ve
su ile seyreltildi¤i için kokmaz, insan ve çevre sa¤l›¤›na zarar vermez.
2,5 lt ve
15 lt Plastik Kova
Uygulama Aleti
F›rça, Rulo, Sprey
Tabancas›
Sarfiyat
Tek Katta Ortalama
0,130 lt/m2
TS 5808’e Uygundur
Kalecolor S‹L‹KONA
Silikonlu, Su Bazl› D›fl Cephe Boyas›
Akrilik emülsiyon esasl›, silikonlu, su itici, uzun ömürlü, mat son kat dekoratif d›fl cephe boyas›d›r.
• ‹çerdi¤i silikon sebebi ile suyu iter, cepheye çarpan ya¤mur suyunun yüzeyi ›slatmadan ak›p
gitmesini sa¤lar. • Yüksek su buhar› geçirgenli¤i ile su buhar›n›n engellenmeden d›flar›ya at›l›p
binalar›n nefes almas›n› sa¤lar. • Ya¤mur, kar, nem, afl›r› so¤uk veya s›cak gibi a¤›r hava flartlar›ndan
etkilenmez; kabarmaz, çatlamaz ve renkleri solmaz. • Üstün örtme gücüne sahiptir. • Alkaliye
dayan›kl›d›r. • Solvent içermedi¤i ve su ile seyreltildi¤i için kokmaz, insan ve çevre sa¤l›¤›na zarar
vermez.
2,5 lt, 7,5 lt ve 15 lt
Plastik Kova
Uygulama Aleti
F›rça, Rulo, Sprey
Tabancas›
Sarfiyat
Tek Katta Ortalama
0.130 lt/m2
TS 5808’e Uygundur
Kalecolor PROTEKTA
Seramik Küre Katk›l›, Silikonlu, Küf ve Yosun Önleyici, Su Bazl› D›fl Cephe Boyas›
Seramik küre katk›l›, akrilik emülsiyon esasl›, su itici, küf ve yosun önleyici, uzun ömürlü,
mat son kat dekoratif d›fl cephe boyas›d›r .
• ‹çindeki seramik kürecikler sebebiyle ›s› yal›t›m›na katk› sa¤lar. • ‹çerdi¤i silikon sebebi ile suyu
iter, cepheye çarpan ya¤mur suyunun yüzeyi ›slatmadan ak›p gitmesini sa¤lar. • Duvarda küf,
mantar ve yosun oluflumuna izin vermez. • Su al›p kabarmaz, küf ve yosun önleyici aktivitesini
kaybetmez. • Yüksek örtücülüktedir. • Yüksek su buhar› geçingenli¤i ile su buhar›n›n engellenmeden
d›flar›ya at›l›p binalar›n nefes almas›n› sa¤lar. • Ya¤mur, kar, nem, afl›r› so¤uk veya s›cak gibi a¤›r
hava flartlar›ndan etkilenmez; kabarmaz, çatlamaz ve renkleri solmaz. • Alkaliye dayan›kl›d›r.
• Solvent içermedi¤i ve su ile seyreltildi¤i için kokmaz, insan ve çevre sa¤l›¤›na zarar vermez.
2,5 lt, 7,5 lt ve 15 lt
Plastik Kova
Uygulama Aleti
F›rça, Rulo, Sprey
Tabancas›
Sarfiyat
Tek Katta Ortalama
0,130 lt/m2
TS 5808’e Uygundur
27
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
MANTOLAMA S‹STEMLER‹
Son Kat Kaplamalar ve Boyalar
TEKSTÜR RESM‹
AÇIKLAMA
Kalecolor PROTEKTA THERM
Is› Yal›t›m›na Katk› Sa¤layan, Elastik, Küf ve Yosun Önleyici, Su Bazl› D›fl Cephe Boyas›
Mikro seramik kürecik teknolojisi ile ›s› yal›t›m›na katk› sa¤layan, elastik, akrilik emülsiyon esasl›,
küf ve yosun önleyici, su geçirimsiz, uzun ömürlü, mat, son kat dekoratif d›fl cephe boyas›d›r .
• Vakumlu mikro seramik kürecik teknolojisi ile günefl ›fl›nlar›n› yans›tarak ve içindeki hava
boflluklar› ile termos prensibinde oldu¤u gibi ›s› iletimini azaltarak ›s› yal›t›m›na katk› sa¤lar.
Is›tma ve so¤utma giderlerinde önemli ölçüde tasarruf sa¤lar. • Duvarda küf, mantar ve yosun
oluflumuna izin vermez. • Su al›p kabarmaz, küf ve yosun önleyici aktivitesini kaybetmez. • Elastik
yap›s› ile altyap›daki çatlaklar› köprülendirir ve binan›n oturmas› s›ras›nda meydana gelen
hareketlerden etkilenmez. • Tamamen su geçirimsiz bir boya olup ya¤mura karfl› tam bir koruma
sa¤lar; duvarda tuz dökülmelerini, don çatlaklar›n›, küf, mantar oluflumunu ve kimyasal korozyonu
önler, ›s› kayb›n› azalt›r. • Ya¤mur, kar, nem, afl›r› so¤uk veya s›cak gibi a¤›r hava flartlar›ndan
etkilenmez; kabarmaz, çatlamaz ve renkleri solmaz. • Yüksek örtücülüktedir. • Yüksek su buhar›
geçirgenli¤i ile su buhar›n›n engellenmeden d›flar›ya at›l›p binalar›n nefes almas›n› sa¤lar.
• Alkaliye dayan›kl›d›r. • Solvent içermedi¤i ve su ile seyreltildi¤i için kokmaz, insan ve çevre
sa¤l›¤›na zarar vermez.
2,5 lt ve
15 lt Plastik Kova
Uygulama Aleti
F›rça, Rulo, Sprey
Tabancas›
Sarfiyat
Tek Katta Ortalama
0.130-0,260 lt/m2
TS 5808’e Uygundur
Kalecolor S‹LASTAR*
Su Bazl› Silikonlu Astar
Akrilik emülsiyon esasl›, su bazl› tüm iç ve d›fl cephe kaplama malzemelerinin alt›na kullan›labilen,
penetrasyon gücü yüksek, silikonlu, örtücü, pigmentli astard›r.
• ‹çerdi¤i özel silikon sebebiyle, altyap›ya derinlemesine nüfuz eder ve yüzeyin su emicili¤ini azalt›r.
• Örtücüdür. • Yüzeyin su emicili¤ini azaltarak üzerine uygulanacak son kat kaplama malzemesinin
tüketimini azalt›r. • Yüzeydeki tozumufl k›s›mlar›n yüzeye tutunmas›n› sa¤layarak son kat kaplama
malzemesinin yüzeye daha iyi yap›flmas›n› sa¤lar. • Solvent içermedi¤i ve su ile seyreltildi¤i için
kokmaz, insan ve çevre sa¤l›¤›na zarar vermez.
2,5 lt ve
15 lt Plastik Kova
Uygulama Aleti
F›rça, Rulo, Sprey
Tabancas›
Sarfiyat
Tek Katta Ortalama
0,090 lt/m2
MACUNART
Çimento Esasl› ‹nce Yüzey Haz›rlama Macunu
Çimento esasl›, d›fl ve iç cephedeki yüzey hatalar›n› giderecek özel ba¤lay›c›lar ve kimyasallar ile
formüle edilmifl beyaz renkli ince yüzey haz›rlama macunudur.
• Pürüzsüz, sa¤lam ve tozumayan yüzeyler oluflturarak son kat kaplaman›n görünümüne ve
dayan›kl›l›¤›na katk›da bulunur. ‹ç cephelerde saten ve ipek mat boya uygulamas› öncesi mükemmel
bir yüzey oluflturur. • Suya ve neme karfl› dayan›kl› olma özelli¤i sayesinde suyla temas etti¤inde
yumuflama yapmaz, üzerindeki boya tabakas›n›n yap›flmas›n› zay›flatarak kabarmas›na sebep
olmaz ve özellikle d›fl cephelerde kullan›m› son derece baflar›l› sonuçlar verir. • Alç› ve alç› bazl›
malzemelere göre daha yüksek aderans ve dayan›kl›l›¤a sahip olup çatlamaya karfl› dayan›m›
yüksektir. • Emicili¤i düflük oldu¤u için boya sarfiyat›n› azalt›r. • Uygulanmas› çok kolayd›r.
• Doldurma gücü çok yüksek olup, en çok 2 katta yüzeyi pürüzsüz hale getirir. • Z›mparalama
esnas›nda fazla tozumaz. • Duvarlar›n nefes almas›n› engellemez.
25 kg Kraft Torba
* Standart paket ürünleridir.
28
Uygulama Aleti
Çelik Mala
Sarfiyat
Tek Katta Ortalama
0,5-1,0 kg/m2
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
MANTOLAMA S‹STEMLER‹
BLUE’SAFE MAV‹ KALE Mantolama Sistemlerinin Uygulamas›
Mavi Kale Subasman Profili Profil-S Yerlefltirilmesi
Seçilen SHAPEMATE IBTM Levha kal›nl›¤›na uygun ölçülerde subasman profili Mavi Kale Profil-S, ilk kat
döfleme seviyesinin 20 cm alt k›sm›na özel dübeli ile tespit edilir. Terazisine al›nan yüzeyin e¤rili¤ine
uygun olarak, Mavi Kale Profil-S ile yüzey aras›ndaki boflluklar farkl› kal›nl›klardaki plastik takozlar ile
gönyesine al›n›r. Mavi Kale Profil-S’in düzgün tespit edilmesi, levhalar›n sa¤l›kl› ve dengeli bir flekilde
uygulanmas› için önem tafl›r.
Subasman profilinin özel plastik
takozlarla dengelenmesi.
Özel dübeli ile montaj›n yap›lmas› ve
SHAPEMATE IBTM Levhalar›’n›n yerlefltirilmesine
haz›r hale getirilmesi.
SHAPEMATE IBTM Levhalar›’n›n yerlefltirilmesi.
29
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
MANTOLAMA S‹STEMLER‹
SHAPEMATE IBTM Levhalar›’n›n Yap›flt›r›lmas›
Uygulama yüzeyinin e¤rili¤i bir s›va ile giderildikten sonra, yüzey özelliklerine uygun mineral, akrilik veya
poliüretan esasl› bir yap›flt›r›c› seçilir.
Mavi Kale Yap›flt›rma Harc›-Kalefiks’in
SHAPEMATE IBTM Levhas›’na Uygulanmas›
• Noktasal ve fierit Yap›flt›rma
Mavi Kale Yap›flt›rma Harc›-Kalefiks SHAPEMATE IBTM;
oluklu yüzeyinin tümüne kenarlar› boyunca sürekli
veya flerit halinde, orta k›s›mlara ise noktasal olarak
sürülür. Yap›flt›r›c›n›n SHAPEMATE IBTM Levhalar›’n›n
arkas›na, en az % 40 oran›nda temas etmifl olmas›na
dikkat edilmelidir.
• Tarakl› Mala ile Sürekli Yap›flt›rma
E¤ri olmayan çok düzgün cephelerde 10x10 mm
ölçülerinde tarakl› mala ile uygulama yap›labilir.
Mavi Kale Yap›flt›rma Harc›-Kalefiks, SHAPEMATE IBTM
oluklu yüzeyinin tümüne tarakl› mala ile
sürekli bir flekilde sürülür.
Her iki uygulama yönteminde de levha kenarlar›na yap›flt›rma harc›n›n
taflmamas›na dikkat edilmeli, böyle bir durumda levha kenarlar›
mutlaka temizlenmelidir.
Mavi Kale Poliüretan Yap›flt›r›c›-Insta Stik’in
SHAPEMATE IBTM Levhas›’na Uygulanmas›
Mavi Kale Poliüretan Yap›flt›r›c›-Insta Stik, SHAPEMATE IBTM oluklu
yüzeyinin tümüne kenarlar› boyunca sürekli veya flerit halinde,
orta k›sm›na ise “M” harfi fleklinde sürülür.
30
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
MANTOLAMA S‹STEMLER‹
SHAPEMATE IBTM Levhalar›’n›n Yerlefltirilmesi
Mavi Kale Yap›flt›rma Harc›-Kalefiks ya da Mavi Kale Poliüretan Yap›flt›r›c›-Insta Stik uygulanm›fl
SHAPEMATE IBTM Levhalar›, subasman profiline oturtularak levhalar aras›nda boflluk kalmayacak ve biniler
s›k›ca birlefltirilecek flekilde hafifçe kayd›r›l›p duvara yap›flt›r›l›r.
Mavi Kale Yap›flt›rma Harc›-Kalefiks ya da Mavi Kale Poliüretan Yap›flt›r›c›-Insta Stik kurumadan, levhalar
aras›nda kot farklar› oluflmamas› için bir mastar yard›m›yla levhalar gönyesine al›n›r. Köflelerde rüzgar ve su
etkileri ile SHAPEMATE IBTM Levhalar› arkas›nda zamanla oluflabilecek ayr›lma risklerini önlemek ve düzgün
bir köfle oluflturmay› kolaylaflt›rmak için Mavi Kale Köfle Profilleri* ile flafl›rtmal› uygulama yap›l›r.
Köfle profiline Mavi Kale
Yap›flt›rma Harc› Kalefiks’in
sürülmesi.
Levhalar›n
mantar yard›m›yla
gönyeye al›nmas›.
fiafl›rtmal› flekilde
profillerin yerlefltirilmesi.
Arkas›na Mavi Kale Yap›flt›rma Harc›-Kalefiks/
Mavi Kale Poliüretan Yap›flt›r›c›-Insta Stik
sürülmüfl SHAPEMATE IBTM Levhalar›’n›n yüzeye
yap›flt›r›lmas›.
Duvar yüzeyine
uygulanan SHAPEMATE
IBTM Levhalar› ile
bindirmeli flekilde
birlefltirilmesi.
Köfle profillerinin
kullan›lmad›¤›
durumlarda, levhalarla
flafl›rtma yap›lmas›.
* Mavi Kale Köfle Profilleri 30, 40 ve 50 mm kal›nl›klar için üretilmektedir ve kullan›m› birbirini tamamlayan karfl›l›kl› çiftler halindedir.
31
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
MANTOLAMA S‹STEMLER‹
SHAPEMATE IBTM Levhalar›’n›n Dübellenmesi
Yap›flt›rma ifllemine ilave SHAPEMATE IBTM Levhalar›’n›n süreklili¤ini ve performans›n› uzun ömürlü bir flekilde
sürdürmesi için, mekanik ba¤lant› elemanlar›na ihtiyaç duyulur. Dübelleme, Mavi Kale Yap›flt›rma Harc›-Kalefiks
ile yap›lan yap›flt›rma iflleminden 24 saat sonra, Mavi Kale Poliüretan Yap›flt›r›c›-Insta Stik ile yap›lan yap›flt›rma
iflleminden 30 dak-2 saat sonra, yap›n›n yüksekli¤i ve yüzey özelliklerine göre tarif edilmifl derinlikte, say›da ve
dübel tipinde uygulanmal›d›r.
Yüksekli¤i 10 m ve alt›nda olan uygulamalarda yap›flt›rma ifllemi için; poliüretan yap›flt›r›c›-Insta Stik
tercih edilmifl ise dübel kullan›lmas› zorunlu de¤ildir.
Yap›flt›r›lm›fl SHAPEMATE IBTM Levhas› üzerine
dübel bafll›¤›n›n tam olarak yerlefltirilmesi
için, havfla bafll›¤› aç›l›r.
Alt yüzeye sabitlenecek dübel uzunlu¤undan 1 cm derin olacak flekilde matkapla delik aç›larak
dübel yerlefltirilir ve pimi çak›larak sabitlenir.
Dübel yeri matkapla
delinir.
Dübel yerlefltirilir.
Dübel pimi çak›l›r.
Mekanik tespit
tamamlan›r.
Matkap çaplar›, aç›lacak dübel çap›yla ayn› seçilmelidir. Betonarme zeminlerde, plastik çivili dübel kullanma
durumunda matkap çap›, dübel çap›ndan 1 mm daha genifl seçilebilir. Dübel çivisi tamamen çak›lmal›, kesinlikle
yar›m çak›l›p, d›flar›da kalan uç kesilmemelidir.
32
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
MANTOLAMA S‹STEMLER‹
Birleflme ve Kenar Detaylar›
Yap›lar›n d›fl etkilerden en kolay etkilenen zay›f bölgeleri, birleflme ve kenar detaylar›d›r. D›fl cephe ›s› yal›t›m
sistemi içinde yer alan SHAPEMATE IBTM levhalar›n›n, bu birleflme ve kenar detaylar›nda güçlendirilerek uzun
ömür ve performans elde etmek için çeflitli özel profiller ile desteklenmesi gerekir.
Kap›-Pencere Merkezleri
Kap›-pencere iç kenar ç›talar›, kap›/pencere
ebatlar›na uygun ölçülerde kesilir ve pencere
kasas›na yap›flt›r›l›r.
D›fl k›s›mda bulunan yap›flkanl› tarafa, kap›
veya pencereyi korumak için bir folyo
yap›flt›r›l›r.
Pencere merkez dönüfllerine uygun haz›r pencere
merkez profilleri; merkez derinli¤ine uygun olarak kolay
k›r›lma oluklar›ndan istenilen derinlikte ölçülendirilir.
Pencere merkezlerine Mavi Kale Yap›flt›rma Harc›Kalefiks ya da Mavi Kale Poliüretan Yap›flt›r›c›-Insta Stik
uygulanarak yerlefltirilir.
Pencere merkez köflelerine ilk kat s›va yap›larak, kendinden fileli PVC köfle profili yerlefltirilir. D›fl cephe
yüzeyindeki ilk kat Mavi Kale S›va Harc›-Kaleplast içine yerlefltirilen donat› ve profil filesi; 10 cm bindirme
yap›larak tamamlan›r.
33
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
MANTOLAMA S‹STEMLER‹
Birleflme ve Kenar Detaylar›
Bina Kenar ve Köflelerinin Oluflturulmas›
Kenar ve köfle bitifllerinde düzgün ve dayan›kl› bir köfle oluflturabilmek için, alüminyum veya kendinden fileli
PVC köfle profili Mavi Kale K-PVC; ilk kat Mavi Kale S›va Harc›-Kaleplast içine yerlefltirilir.
S›va filesi 10 cm üst üste gelecek
flekilde bindirme yap›larak tamamlan›r.
‹kinci kat Kaleplast uygulamas›n›n
ard›ndan, son kat Kaleterasit ya da
Kalecolor dekoratif kaplama
yap›larak köfle tamamlan›r.
34
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
MANTOLAMA S‹STEMLER‹
Birleflme ve Kenar Detaylar›
Dilatasyon Bölgelerinin Oluflturulmas›
Yap›larda dilatasyon bölgelerinde ›s› yal›t›m malzemelerinin süreklili¤inin bozulmamas› ve dilatasyonun ifllevini
sa¤l›kl› bir flekilde yerine getirmesi için bu bölgelerde dilatasyon profili kullan›l›r.
SHAPEMATE IBTM Levhalar›’n›n dilatasyon üzerinde oluflturdu¤u fugaya, ilk kat s›va
uygulamas› bölgesel flekilde uygulan›r.
Kendinden fileli profil dilatasyon içine yerlefltirilip, filesi ilk kat Mavi Kale S›va Harc›Kaleplast içine gömülür. Dilatasyon geniflli¤inin tüm hat boyunca sabitlenmesi için,
ilk ve son kat s›va yap›lmadan önce, fuga geniflli¤i kadar bir koruyucu bant yap›flt›r›l›r.
Profil ve d›fl cephe donat› filesinin 10 cm üst üste bindirmesi yap›l›p, s›va ve dekoratif
kaplama ifllemleri tamamland›ktan sonra koruyucu bant, fuga üzerinden kald›r›l›r.
35
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
MANTOLAMA S‹STEMLER‹
Birleflme ve Kenar Detaylar›
Ç›kma Bölgelerinde Damlal›k Oluflturulmas›
Lento, cumba, balkon ve di¤er ç›kmalarda cephenin sudan korunmas› amac›yla, damlal›k profilleri ilk kat s›va
içine yerlefltirilerek düzgün bitifller sa¤lan›r.
Ç›kma bölgelerinde ilk kat s›va yap›ld›ktan sonra alüminyum
veya kendinden fileli damlal›k profili Mavi Kale D-PVC yerlefltirilir.
Kendinden fileli profil kullan›lmas› durumunda, file ilk kat s›va
içine hafifçe gömülür ve cepheden gelen file ile 10 cm üst üste
bindirilerek tamamlan›r.
Alüminyum damlal›k profili Mavi Kale D-PVC kullan›lmas›
durumunda, cepheden gelen donat› filesi profil üzerinde bitirilir.
‹kinci kat Mavi Kale S›va Harc›-Kaleplast uygulanarak
damlal›k detay› tamamlan›r.
36
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
MANTOLAMA S‹STEMLER‹
Mavi Kale S›va Harc›-Kaleplast Katlar›n›n Oluflturulmas›
‹lk kat Mavi Kale S›va Harc›-Kaleplast, Kalefiks ile yap›flt›rma iflleminden en az 24 saat sonra uygulanmal›d›r.
‹lk kat Kaleplast, SHAPEMATE IBTM Levhalar› üzerine çelik mala yard›m›yla uygulan›r. Homojen bir kal›nl›k elde
etmek için 3x3 mm ebatlar›nda bir tarakl› mala yard›m›yla ilk kat s›va levha üzerinde düzeltilir.
Insta Stik ile yap›lan uygulamalarda, Kaleplast en fazla 2 saat sonra uygulanmal›d›r.
Çelik mala ile ilk kat
Mavi Kale S›va Harc›-Kaleplast’›n
uygulanmas›.
Difl ebad› 4x4 mm olan tarakl›
mala ile homojen bir kal›nl›k
elde edilmesi.
‹lk kat Kaleplast’› hemen takiben,
Mavi Kale donat› filesi, ilk kat
Kaleplast’›n üzerine hafifçe gömülerek
yatay ya da düfley yerlefltirilir.
Cephede zay›f bölgeler olarak
tan›mlanan kap› veya pencere
kenarlar› gibi bölgelerde ek takviye
file ilk kat s›van›n içine yerlefltirilerek
zay›f kenarlar güçlendirilir.
‹lk kat Kaleplast kurumadan, ikinci kat Kaleplast
yap›l›r. ‹kinci kat Kaleplast yap›l›rken donat› filesinin
yerinden oynamas›n› veya ilk kat Kaleplast içine
gömülmesini engellemek için, hava durumuna
ba¤l› olarak ilk kat Kaleplast’›n hafifçe suyunu
atmas› beklenerek uygulama yap›l›r.
37
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
MANTOLAMA S‹STEMLER‹
Mekanik Dayan›m› Yüksek Alt Katman
Yap›larda ilk kat seviyelerinde (1-1,2 m) darbelere karfl› dayan›kl› bir ›s› yal›t›m sistemi oluflturmak için,
kendinden paspayl›, çelik has›r donat›l› kal›n s›val› bir sistem uygulan›r. Bu seviyede kullan›lacak
SHAPEMATE IBTM Levhalar› di¤er levhalara göre 1 cm daha ince olmal›d›r.
SHAPEMATE IBTM Levhalar› üzerine çelik has›r donat› yerlefltirilir ve mekanik olarak alt katmana dübellenir.
Geleneksel veya haz›r bir s›va çelik has›r tel üzerine uygulan›r ve üst kat SHAPEMATE IBTM Levhas› ile hemyüz
olacak flekilde tamamlan›r.
Üst kat SHAPEMATE IBTM Levhalar› üzerine
yap›lan fileli Kaleplast sistemi ile tüm cephe
tamamlan›r.
Alternatif çözüm olarak, alt seviyelerde panzer fileli veya Blue’S Art tu¤lal› kaplama sistemi yard›m› ile yap›larda
mekanik mukavemeti yüksek bir alt kat bölge oluflturulabilir.
38
BLUE’SAFE MAV‹ KALE
MANTOLAMA S‹STEMLER‹
Kaleterasit ve Kalecolor Son Kat Dekoratif Kaplamalar›n Oluflturulmas›
Son kat mineral veya akrilik esasl› Kaleterasit ve Kalecolor dekoratif kaplamalar›n uygulanmas› aflamas›nda,
alt kat Kaleplast’›n tamamen kurumas›na ve hava koflullar›n›n uygun olmas›na dikkat edilmelidir.
Son kat kaplamalar›n uygulanmas› esnas›nda olumsuz (fliddetli rüzgâr ve yüksek ›s›) hava koflullar›ndan dolay›
çabuk kurumas› engellenmelidir. Genifl yüzeylerde aç›k renkler ve uygun kal›nl›kta kaplamalar tercih edilmelidir.
Genifl cephelerde ara vermeden ve yeterli eleman bulundurularak uygulama yap›lmal›d›r.
Aksi durumda birleflim yerlerinde istenmeyen izler kalabilir. Cephede zorunlu bitifl gereken noktalarda
(kat aralar› vs.), koruyucu bir bant ile mutlaka s›n›rlar belirlenerek uygulama yap›lmal›d›r. Akrilik esasl› Kaleterasit
(Grenart, Grenart Micro, Dekor Plus) ve Kalecolor (Silikonatex) dekoratif kaplamalar kendinden renklidir, mineral
esasl› kaplama Kaleterasit Minart beyaz bitiflli oldu¤undan iste¤e uygun ve solvent içermeyen Kalecolor D›fl
Cephe Boyas› ile boyanarak tamamlanmal›d›r.
Mavi Kale S›va Harc›-Kaleplast kat›n›n
kurumas›n› takiben Kalecolor-Silastar
uygulamas› yap›l›r.
Mineral veya akrilik esasl›
Kaleterasit dekoratif kaplamalar
mala yard›m›yla yüzeye uygulan›r.
Uygulanacak kal›nl›k, s›va tiplerine
göre de¤iflmektedir.
Grenart / Grenart Micro
(Silikonlu, elastik haz›r renkli s›va)
Minart
(Mineral esasl› dekoratif cephe kaplamas›)
Kaplamalar henüz kurumadan,
plastik bir mala ile yüzeyinde
perdahlanarak tekstür
oluflturulur. Kaleterasit Minart,
mineral esasl› oldu¤undan,
kuruduktan sonra mutlaka
su bazl› Kalecolor D›fl Cephe
Boyalar› ile boyanmal›d›r.
39
GÜL APARTMANI/SUAD‹YE
BLUE’S ART TU⁄LA KAPLAMALI
DIfi CEPHE S‹STEM‹
BLUE’S ART
Tu¤la Kaplamal›
Cephe Sistemi
ROYALPARK RESIDENCE/KURTKÖY
BLUE’S A
CEPHE S
BLUE’S ART TU⁄LA KAPLAMALI
DIfi CEPHE S‹STEM‹
Blue’S Art Tu¤la Kaplamal› D›fl Cephe Sistemi
Blue’S Art Tu¤la Kaplamal› D›fl Cephe Sistemi; yüzeyine kanallar aç›lm›fl STYROFOAMTM ›s› yal›t›m levhalar›
üzerine kaplama tu¤las›n›n montaj› ile oluflturulmufl, mevcut ve yeni yap›lar›n detay ve estetik çözümlerinde
uygulanabilen bir d›fl cephe sistemidir. Kaplama tu¤lalar›, renk ve detay zenginlikleri sayesinde d›fl duvar
tasar›mc›lar›na genifl tercihler sunmaktad›r.
Yap›flt›rma ve dübelleme ifllemleri s›ras›nda, d›fl cephe ›s› yal›t›m sistemi ile ayn› yöntem izlenir. Fakat kullan›lan
yap›flt›rma harc›, sistemin özelliklerine uygun ve yüzeydeki a¤›r tu¤la kaplamay› uzun y›llar tafl›yacak mukavemet
özelliklerine sahip farkl› bir yap›flt›r›c›d›r.
Kendinden kanall› STYROFOAMTM levhalar, d›fl cephe ›s› yal›t›m sisteminde oldu¤u gibi yap›flt›r›l›p dübellenir.
Levha köfle ve birleflimlerinin, tamamen uyumlu olmas›na dikkat edilmeli, yap›flma ifllemini takiben mastar ve
su terazisi yard›m›yla kontrol edilmelidir.
Kaplama tu¤lalar›, tüm arka yüzeyine yap›flt›r›c› harç
sürülerek STYROFOAMTM levhalar› üzerine önceden
aç›lm›fl oluklara yerlefltirilir. Düfley tu¤la derzleri
10 mm olmal›d›r.
Tu¤lalar aras›nda b›rak›lan düfley ve yatay derzler;
Blue’S Art derz dolgu harc› ile bir derz dolgu
tabancas› kullan›larak, tu¤lalar›n yap›flmas›ndan
en az 3 gün sonra doldurulur.
Düz bir spatula ile dolgunun taflan
k›s›mlar› al›n›r ve düzeltme
yap›larak ifllem tamamlan›r.
Levhalar, do¤ru ölçülerine getirilirken kesme iflleminin hassas yap›lmas›na, levhalar aras›nda boflluklar›n
kalmamas›na dikkat edilmelidir. Tu¤lalarda, f›r›nlama ifllemi ve toprak renk farkl›l›klar›ndan dolay› ton farkl›l›klar›
gözlenebilmektedir. Bu sebeple kaplama tu¤lalar› ile duvar örülmesi s›ras›nda bu tür renk farkl›l›klar›n›n
önlenmesi için farkl› kutulardan tu¤lalar harmanlanarak uygulanmal›d›r.
42
ATAKÖY KONAKLARI
BLUE’S DECOR DIfi CEPHE
DEKORAT‹F PROF‹LLER
BLUE’S DECOR
D›fl Cephe
Dekoratif Profiller
BLUE’S D
DEKORAT
BLUE’S DECOR DIfi CEPHE
DEKORAT‹F PROF‹LLER
Blue’S Decor D›fl Cephe Dekoratif Profiller
Blue’S Decor D›fl Cephe Profilleri, eski veya yeni her türlü yap›da kullan›labilen, çekirdek malzemesi;
su ve mekanik etkilere dayan›kl› STYROFOAMTM olan dekoratif yap› elemanlar›d›r. Üzerindeki, tercihe göre
de¤iflebilen, çimento veya akrilik esasl› s›va tabakas›; güneflin UV etkilerine karfl› koruma sa¤lar, çatlama ve
yafllanmay› önleyerek d›fl koflullara karfl› dayan›m› art›r›r. Silme profilleri, yal› bask›s›, köfle profili ve söveler
olmak üzere çeflitli profilleri mevcuttur.
•
•
•
•
Uygulamas› temiz, h›zl› ve kolayd›r.
Yüksek mukavemetlidir.
Hafiftir ve kolayca tafl›nabilir.
Kullan›m› kolayd›r, iflçilik maliyeti ve
zamandan tasarruf sa¤lar.
44
BLUE’S DECOR DIfi CEPHE
DEKORAT‹F PROF‹LLER
Blue’S Decor D›fl Cephe Dekoratif Profiller
Blue’S Decor profillerinin eski binalar veya d›fl yal›t›m› olmayan yap›larda kullan›lmas› durumunda; yap›flma
yüzeyinin temiz ve tutunmay› önleyici tabakalardan ar›nd›r›lm›fl olmas›na dikkat edilmelidir. Blue’S Decor
profillerinin yap›flma yüzeyi düzgün olmal›d›r. Bu mümkün de¤ilse yüzeyde tutunmay› sa¤lay›c› önlemler
al›nmal›d›r. BLUE’SAFE MAV‹ KALE sistemiyle kullan›l›rken donat›l› s›va, katman›n üzerinde uygulan›r.
Blue’S Decor profiller ile pencere tac› oluflturma ifllemi afla¤›daki s›ralamay› uygun olarak; gerekli el aletleri
yard›m›yla yap›l›r.
45
BLUE’S DECOR DIfi CEPHE
DEKORAT‹F PROF‹LLER
Blue’S Decor D›fl Cephe Dekoratif Profiller
Blue’S Decor profil yüzeyine, taraklı bir mala ile Mavi Kale Yapıfltırma Harcı-Kalefiks sürülür.
Hafifçe bastırılıp, kaydırılarak yüzeye yapıfltırılır ve sabit kalması için destekler ile geçici olarak sabitlenir.
Mavi Kale Yapıfltırma Harcı-Kalefiks sürülmesi
Yüzeye yapıfltırılması ve sabitlenmesi
Blue’S Decor profillerinin yapıfltırılmasından sonra ek yerlerine, derz filesi takviyesi yapılarak
Mavi Kale Sıva Harcı-Kaleplast ile gerekli tamir ifllemleri yapılır.
Derz filesi yerlefltirilmesi
Tamir ifllemi yap›lmas›
Bitmifl pencere
Basit el aletleri kullanılarak kesilebilen Blue’S Decor elemanları, uygulama sırasında duvar yüzeyine göre
mekanik ba¤lantılar gerektirebilir. Benzer ürünlere göre son derece ekonomiktir. Tüm malzemeler, flantiye
ortamına dayanıklı ve nakliye sırasında hasar görmeyi engelleyen standart ambalajlarında sevk edilir.
Blue’S Decor’un modelli seçenekleri ve detayl› ölçüleri için Blue’S Decor’un broflürünü inceleyiniz. Her türlü
teknik detay çözümü, özel kesitler ve boyutlar için Mardav Yalıtım A.fi. ve Kalekim A.fi.’ye danıflınız.
46
ACARLAR S‹TES‹/YEN‹ ÇAMLICA
BLUE’SAFE MAV‹ KALE’N‹N
SUNDU⁄U H‹ZMETLER
BLUE’SAFE
MAV‹ KALE’nin
Sundu¤u Hizmetler
E MAV‹ K
H‹ZMETL
BLUE’SAFE MAV‹ KALE’N‹N
SUNDU⁄U H‹ZMETLER
Türkiye'de bir ilk:
DIfi CEPHE MANTOLAMA UYGULAMALARINDA
S‹GORTA GÜVENCES‹ SADECE BLUE'SAFE MAV‹ KALE'DE!
Is› yal›t›m› sektörünün lider markas› BLUE'SAFE MAV‹ KALE, flimdi uygulama
esnas›nda oluflabilecek hasarlara karfl›, “uygulama süresi+1 y›ll›k kullan›m”
süresinde sigorta kapsam›nda korunuyor. Avrupa Standart Haz›rlama Komitesi
EOTA'n›n “ETAG 004” 20 y›ll›k yaflland›rma ve performans kriterlerine göre
düzenli olarak test edilen BLUE'SAFE MAV‹ KALE D›fl Cephe Mantolama Sistemleri,
sistem bileflenlerine de 5 y›l ürün garantisi veriyor.
Türkiye'nin sigortalanabilen ilk ve tek d›fl cephe mantolama sistemini sunan
BLUE'SAFE MAV‹ KALE, d›fl cephe ›s› yal›t›m› uygulamalar›n› güvence alt›na
al›yor. BLUE'SAFE MAV‹ KALE D›fl Cephe Mantolama Sistemi uygulamalar›;
uygulama esnas›ndaki olas› yang›n, infilak, f›rt›na vb. hasarlar ve 3. flah›slara
verilebilecek zararlara karfl› korunuyor. “Uygulama süresi+1 y›ll›k kullan›m”
sürecini kapsayan sigorta, ayr›ca uygulama sonras› hatal› çizim, malzeme,
montaj ve iflçilik nedeniyle meydana gelebilecek hasarlara karfl› da güvence sunuyor.
48
BLUE’SAFE MAV‹ KALE’N‹N
SUNDU⁄U H‹ZMETLER
Proje Renklendirme Hizmeti
Cephenize BLUE'SAFE MAV‹ KALE D›fl Cephe Mantolama Sistemi
yapt›rd›ktan sonra; çehresinin nas›l de¤iflip güzelleflti¤ini görmek
art›k çok kolay…
BLUE'SAFE MAV‹ KALE'nin Türkiye'de ilk ve tek olarak sundu¤u hizmet sayesinde, seçece¤iniz renkler ve
dekoratif elemanlarla cephenizin nas›l estetik bir görünüm kazanaca¤›n›, mantolama yap›lmaya bafllanmadan
görebileceksiniz.
Özellikle mimarlar ve bina sahipleri taraf›ndan büyük ilgi ve be¤eni ile karfl›lanan, mimari cephe güzellefltirme
program› “AllPlanPhoto” sayesinde AutoCad ortam›nda çizilmifl projeler veya cepheden dijital ortamda çekilmifl
foto¤raflar; AllPlan ortam›nda gelifltirilip renklendirilmektedir.
Sizlere sadece BLUE'SAFE MAV‹ KALE’nin son kat›nda kullanaca¤›n›z Kaleterasit s›valar›n› ya da Kalecolor d›fl
cephe kaplamalar›n›n renklerini ve dekoratif eleman olarak tercih edece¤iniz Blue'S Decor profillerini seçmek
kal›yor. Bundan sonras›n› sizler için uzman ekibimizle biz projelendiriyoruz.
49
ROYALPARK RESIDENCE/KURTKÖY
STORY RESIDENCE
Uyar›lar
Genel uygulama bilgileri
STYROFOAMTM levhalar›n›n do¤rudan ve sürekli olarak temas etti¤i yüzey s›cakl›¤›n›n 75°C’yi aflmas›
durumunda kullan›lmas› tavsiye edilmez. Yüksek ›s›lara maruz kalma durumunda, yumuflama ve takibinde
geri dönüflü olmayan boyut de¤iflikli¤i, mekanik mukavemetinde zay›flamalar gözlenebilir.
Solvent içermeyen bitümlü bileflimler, su bazl› ahflap kaplamalar, kireç, çimento, s›va, alç›, çimento harc›,
alkol, asit ve bazlar gibi yap› malzemelerine karfl› STYROFOAMTM levhalar› dirençlidir. Baz› organik maddelerden,
solvent bazl› ahflap kaplamalar, kömür katran› ve türevleri (aerosol vs.), boya inceltici solvent ve genel
solventler örne¤in; aseton, etil asetat, petrol toluen, beyazlat›c› özleri içeren maddelerin STYROFOAMTM
levhalar› ile do¤rudan temas›ndan kaç›n›lmal›d›r. Aksi taktirde bu maddelerin STYROFOAMTM levhalar› ile
temas› durumunda yumuflamas›na, büzülmesine, hatta çözünmesine ve sonuçta tüm performans›n› yitirmesine
neden olur.
Bir yap›flt›r›c› seçilirken özellikle solvent içermeyen yap›flt›r›c›lar tercih edilmeli ve yap›flt›r›c› üreticilerinin
polistiren köpük yap›flt›rmaya uygunlu¤u konusundaki talimatlar›na dikkat edilmelidir.
Levhalar›n uzun süre ambalajlar›ndan ç›kar›lm›fl halde aç›kta depolanmas› veya uyguland›¤› yerde uzun süre
aç›kta kalmalar› gerekiyorsa, levhalar›n yüzeylerinin bozulmamas› için do¤rudan gelecek günefl ›fl›nlar›ndan
korunmal›d›r. Üzerlerinin aç›k renk örtü ile kaplanmas› yeterli koruma sa¤lar. Koyu renkli veya fleffaf örtüler
altlar›nda yüksek ›s› depolayaca¤›ndan gerek uygulamada gerekse koruma amaçl› olarak kullan›lmamal›d›r.
STYROFOAMTM levhalar› yan›c› maddelerden uzak, temiz ve düz bir sat›h üzerinde yatay olarak depolanmal›d›r.
Levhalar küçük alev kaynaklar›ndan alev almay› engelleyecek yang›n önleyici madde içermelerine ra¤men,
yo¤un atefle maruz kal›rsa yanabilirler. STYROFOAMTM levhalar›n›n depolanmas›nda, uygulanmas›nda ve
kullan›m›nda alevden ve ateflleyici maddelerden sak›n›lmal›d›r. Bütün yang›n s›n›fland›rmalar› laboratuvar
testlerine dayal› olarak yap›lm›fl olsa da, gerçek yang›n flartlar›nda malzemenin davran›fl›n› yans›tmaz.
STYROFOAMTM ürünleri do¤al döngüye biyolojik çözünme yoluyla girerek, toprak ve yeralt› su kirlili¤ine
kesinlikle neden olmaz. Levhalar uygun koflullarda at›k sahalar›nda depolanarak veya yasal yönetmeliklere
uygun yakma tesislerinde yok edilmelidir. STYROFOAMTM ürünleri di¤er plastiklerle kar›flt›r›lmadan geri
dönüflümde kullan›labilir.
DOW - MARDAV - KALEK‹M Sorumlulu¤u
Bu broflürde yer alan BLUE’SAFE MAV‹ KALE Mantolama Sistemleri, BLUE’S grubu ürünler ve bunlar›n
projede kullan›m› hakk›ndaki tavsiyeler ve yöntemler Dow - Mardav - Kalekim’in bilgi ve deneyimine dayan›larak
haz›rlanm›fl olup, planlamac› ve müteahhitler için bir hizmet olarak sunulmufltur. Tüm detay örnekleri de¤iflik
uygulama seçenekleri göstermek için prensip detay› olarak verilmifltir. Tasar›m aflamas›nda çizimler her
bir projenin özelliklerine göre, ilgili kanunlar, yönetmelikler ve standartlar dikkate al›narak gözden geçirilmeli
ve düzenlenmelidir. Bu sistemlerde bir arada kullan›lan ürünler yaflland›rma testleri yap›larak en kötü
hava koflullar›nda denenmifl ve baflar›l› sonuçlar elde edildikten sonra pazara sunulmufltur. Bu sistemlerde
bir arada kullan›lan malzemeler için üretici firmalar›n teknik spesifikasyonlar›na baflvurulmal›d›r. Dow Mardav - Kalekim’in BLUE’SAFE sistemleri uygulamalar› üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur, bu nedenle
BLUE’SAFE sistemlerinin uygulamalar› ile ilgili hiçbir sorumluluk üstlenilmemektedir.
52
Binalar›n›zda
BLUE’SAFE MAV‹ KALE Mantolama Sistemleri’ni
tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
49
11/2007
MARDAV YALITIM ve
‹NfiAAT MALZEMELER‹
SAN. ve T‹C. A.fi.
Merkez Ofis:
Bayar Cad. fi.M. Fatih Öngül Sk.
Odak Plaza A Blok No:5 Kat:5
Kozyata¤› 34742 ‹stanbul
Tel: 0216 571 35 35 (pbx)
Faks: 0216 571 35 45
www.mardav.com
KALEK‹M K‹MYEV‹ MADDELER
SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
Genel Müdürlük:
Esenyurt Yolu üzeri,
34325 Firuzköy-Avc›lar / ‹stanbul
Tel : 0212 423 00 18 (pbx)
Faks: 0212 423 31 88
www.kalekim.com.tr

Benzer belgeler