hsRb tanıtım

Transkript

hsRb tanıtım
2011
Harmoni Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş.
HSRB A.Ş. Sigorta ve Reasürans Brokerlik
Sözleşmesi
HSRB A.S. Insurance and Reinsurance
Brokerage Agreement
Bir tarafta Zühtüpaşa Mah. Recep Peker Cad. No: 6
Kadıköy / İstanbul adresinde bulunan Harmoni
Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş. (HSRB) ile
diğer tarafta _______________________________
_________________________________________
_________________________________________
An insurance and reinsurance brokerage agreement
with the below mentioned details has been signed
between Harmony Insurance and Reinsurance
Brokerage A.S. (HSRB) whose headquarters is at
Zuhtupasa Mah. Recep Peker Cad. No: 6 Kadıkoy /
Istanbul on one side, and _____________________
__________________________________________
__________________________________________
(adres)
adresinde bulunan _________________________
_________________________________________
_________________________________________
(sigortalı şirket veya kişi)
(Sigortalı) arasında aşağıda belirtilen detaylarda bir
sigorta ve reasürans brokerliği sözleşmesi
imzalanmıştır.
(insured company or person)
(Insured) located at __________________________
__________________________________________
__________________________________________
(address)
on the other side.
I- Tarafların Yükümlülükleri
I- Obligations of the Parties
A. HSRB’nin Yükümlülükleri
A. Obligations of HSRB
1- Sigorta İşlemleri
a) Sigortalı’nın risklerinin tespit edilmesi ve risk
portföyünün belirlenmesi
b) Belirlenen risk portföyüne bağlı olarak
Sigortalı’nın sigorta ihtiyaçlarının tespiti
c) Hangi riskler için ne tür sigorta teminatları
alınacağının taraflarca kararlaştırılması,
1- Insurance Operations
a) Assessments of the risks of the Insured and
determination of the risk portfolio
b) Determination of the insurance needs of the
Insured in accordance with the risk portfolio
c) Agreement between the parties about which risks
that will be covered and the scope of the cover of the
insurance policies
d) Choice of the insurance companies that will be
asked for a quotation
e) Getting insurance proposals from at least 3 (three)
different insurance companies
f) Getting proposals from international Underwriter’s
from London Lloyd’s or similar markets, with a
minimum of “A” rating, for the risks exceeding the
cover of the reinsurance treaties of the local
insurance companies
g) Evaluation of the quotations and the coverage of
d) Teklif alınacak sigorta şirketlerinin seçilmesi
e) Asgari 3 (üç) sigorta şirketinden teklif alınması
f) Yerel sigorta şirketlerinin mevcut reasürans
anlaşmalarının dışına taşan riskler için, yurtdışından
asgari “A” rating’e sahip, Londra Lloyd’s veya
muadili piyasalardaki uluslararası Underwriter’lardan
tekliflerin alınması
g)
Alınan
tekliflerin
fiyat
ve
teminat
değerlendirilmesinin
yapılması
ve
sigorta
şirketleriyle tekrar görüşerek en uygun fiyat ve
teminatların sağlanması
h) Seçilen sigorta şirketinden poliçelerin
düzenletilmesi
i) Düzenlenen poliçelerin içerik olarak alınmış olan
tekliflere uygunluğunun kontrol edilmesi
the proposals and re-contacting the insurance
companies to insure the best quotation and
coverage
h) Preparation of the insurance policies
i) Verification of the conformity of the policies to the
proposals
HSRB, T.C. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel
Müdürlüğü Brokerler Yönetmeliği gereği zorunlu
kılınan, mesleki hata ve kusurlarından ötürü
Sigortalı’ya verebileceği maddi zararlara karşı
yaptırdığı mesleki mali mesuliyet sigortasını beyan
edecektir.
HSRB, as required by The Undersecretariat of
Treasury, General Directorate of Insurance of The
Republic of Turkey, will present to the Insured a
professional liability insurance covering the eventual
claims resulting from any errors or defects of its’
services as an insurance broker.
2- Senelik Takip İşlemleri
a) HSRB, Sigotalı’ya ait risklerin kontrolü,
poliçelerinin yönetimi ve olası hasar işlemlerinin
takibi ve sorunsuz ödenmesi ve sağlamak amacı ile
Sigortalı’ya özel ve 24 saat ulaşılabilir bir Hesap
Yöneticisi atayacaktır.
2- Yearly Follow Ups
a) HSRB will assign to the Insured an Account
Manager that can be contacted 24 hours a day, who
will be responsible for the assessment of eventual
risks, the management of the policies and the follow
up of claim procedures and their payment. The
communication details.
b) Sigortalı riskleri ve poliçeleri ile ilgili olarak, HSRB
yetkilileri tarafından her üç aylık sigorta döneminde
bir kez rutin olarak ziyaret edilecektir. Bu ziyaretler
olası hasar durumlarında, risk portföyündeki
değişikliklerde veya diğer herhangi bir olağan üstü
durumda yapılacak ziyaretlerden bağımsızdırlar.
b) The Insured will be routinely visited by HSRB
once in every three months during the insurance
period to discuss their risks and policies. Those visits
are independent from additional visits in case of
claims, changes in the risk portfolio or any other
extraordinary occurrence.
3- Ödeme ve Hasar İşlemleri
a) HSRB poliçelere ait ödemeleri vadeleri geldikçe
Sigortalı’ya hatırlatacak ve ödemelerin Sigorta
şirketine intikalini sağlayacak; ayrıca cari hesap
ekstresini takip edecek ve gerektiğinde sigorta
şirketi nezdinde mutabakatı sağlayacaktır.
3- Payment and Claim Procedures
a) HSRB will remind the terms of payment of the
insurance policies to the Insured and will insure that
the payments reach the insurance company. HSRB
will also monitor the then current account balance
and will insure the reconciliation of the accounts with
the insurance company in case of need.
b) HSRB riskin gerçekleşmesi sonrası hasar ile ilgili
evrakları Sigortalı’dan temin ederek zamanında ilgili
sigorta
şirketine
ulaşmalarını
sağlayacak,
gerektiğinde ekspertiz çalışmalarına katılarak
hasarın tam olarak ve zamanında ödenmesi için
gerekli çalışmaları yapacaktır.
b) In case of a claim, HSRB will gather the
necessary documents from the Insured, insure their
timely reach to the insurance company and in case
of need, will join expertise appraisals to make sure
that the claim is paid fully, in a time.
B. Sigortalı’nın Yükümlülükleri
B. Obligations of the Insured
1- Brokerlik Yetkilendirmesinin Yapılması
a) Sigortalı, T.C. Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık
Genel Müdürlüğü Brokerler Yönetmeliği gereği ekte
bulunan brokerlik yetkilendirme yazısının yetkili
kişilerce imzalanarak, HSRB’ye verilmesini
sağlayacaktır..
1- Appointment as Insurance Broker
a) The representatives of the Insured, as required by
the regulations of The Undersecretariat of Treasury,
General Directorate of Insurance of The Republic of
Turkey, will sign the attached letter of brokerage
which gives HSRB the right to act as their broker.
b) Sigortalı, daha önceden yürürlükte girmiş ve bu
sözleşme süresince devam edebilecek olanlar hariç;
işbu sözleşme süresince ortaya çıkacak sigorta
ihtiyaçları için HSRB dışında herhangi bir sigorta
şirketi, acentesi, broker’i veya diğer aracı kurumu ile
görüşme yapmayacak ve HSRB dışındaki
kuruluşlara poliçelerinin tanzimi için yetki yazısı
vermeyecektir.
b) With the exception of the existing insurance
policies at the time of the signature of this
agreement; the Insured will not enter into
negotiations with any other insurance company,
agency, broker or any such intermediary than HSRB
for their insurance needs. The Insured will also not
present any sort of letter of brokerage to any other
intermediary than HSRB.
2- Ücretlendirme
a) İşbu sözleşmede anılan hizmetler için HSRB,
Sigortalı’dan herhangi bir ücret talep etmeyecek,
Sigortalı’ya ait poliçelerden doğan yasal
acente/brokerlik komisyon bedellerini ise ilgili sigorta
şirketlerinden alacaktır.
3- Fees
a) HSRB will not reclaim any payments from the
Insured for the services mentioned in this
agreement. HSRB will claim his legal
agency/brokerage commissions for the insurance
policies of the Insured from insurance companies.
b) İşbu sözleşmede bahsi geçen hizmetler dışında
kalan hallerde HSRB’nin danışmanlık ücretleri veya
diğer türlü ücretler talep etme hakkı saklıdır. Bu
hizmetler ve ücretlendirmeleri için tarafların
aralarında serbestçe görüşeceklerdir.
b) HSRB’s right to claim any consultancy payments
or such, for services outside of the scope of this
agreement is reserved. For such services and their
fees the parties will freely negotiate between
themselves.
II. Sözleşmenin Süresi
a) İşbu sözleşme _____/_____/________ tarihinde
taraflarca iki nüsha olarak imzalanmış ve sözleşme
süresi 1 (bir) yıl olarak tespit edilmiştir.
II. The Duration of the Agreement
a) This agreement is signed as two copies by the
parties on _____/_____/________ for the duration of
1 (one) year.
b) Taraflar sözleşme bitiş tarihinden 1 (bir) ay önce b) The parties may communicate their written wish to
yazılı olarak sözleşmeyi bitirme isteklerini diğer end this agreement to the other party, 1 (one) month
tarafa bildirebilirler. Bu tarz yazılı bir bildirim prior to its term. In case of no such written
olmadığı sürece sözleşme vadesi geldiğinde communication, this agreement will be automatically
otomatik olarak bir yıl süreyle yenilenecektir.
renewed for a period of one year at its term.
III. Uyuşmazlıkların Çözümü
III. Resolution of Conflicts
Taraflar arasında işbu sözleşmeden doğan Any conflicts between the parties arising from this
anlaşmazlıklarda İstanbul mahkemeleri yetkilidir.
agreement will be tried by Istanbul courts of justice.
İşbu sözleşme 3 (üç) madde ve ekteki brokerlik This agreement consists of 3 (three) articles and the
yetkilendirme yazısından oluşmaktadır.
attached letter of brokerage.
Broker
Harmoni Sigorta ve Reasürans Brokerliği A.Ş
Sigortalı / Insured
İmza / Signature
İmza / Signature
Türkçe ve İngilizce metinler arasında farklılıklar olması halinde, Türkçe olan metin dikkate alınacaktır.
In case of disparities between English and Turkish versions, Turkish version of the text will prevail.
İletişim
Harmoni Sigorta ve Rasürans Brokerliği A.Ş.
Adres: Zühtüpaşa Mah. Recep Peker Cad. No:6
34726 - Kadıköy / İstanbul
Telefon: +90 216 405 2626
Fax: +90 216 405 2627
Web: www.hsrb.com.tr
E-mail: [email protected]

Benzer belgeler

hsRb tanıtım

hsRb tanıtım hereby authorized to obtain any and all information including copies of policies, as may be deemed necessary by them to act in their capacity as our

Detaylı

Mavi Dalga Yat Sigortası Giriş

Mavi Dalga Yat Sigortası Giriş Tekneniz Tam Ziya olur ise ; Eğer tekneniz tam ziya olur ise

Detaylı

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, d) Teklif mektubunun ad, soyad ve ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. FİRMALAR TEKLİF MEKTUBU İLE B...

Detaylı