Güvenlik bilgi formu DISCO VEG Yellow L-072

Yorumlar

Transkript

Güvenlik bilgi formu DISCO VEG Yellow L-072
38.1.3
Sayfa: 1/5
Güvenlik bilgi formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 04.06.2014
Yeniden düzenleme tarihi: 04.06.2014
1 Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi
Ürün tanılayıcı
Ticari adı:
DISCO VEG Yellow L-072
Mal numarası:
L-072IE
Maddenin Kullanımı / Hazırlanması Tohum kaplama
Güvenlik Veri Dosyasını Veren Hakkında Ayrıntılar
Üretici / Teslimatı yapan:
Güvenlik hakkında bilgiler veren
kesim:
Acil durum Telefon numarası:
INCOTEC Europe B.V.
Westeinde 107
1601 BL Enkhuizen
Hollanda
Tel +31 228 358100
Fax +31 228 358011
Içeriği ile ilgili sorularınız için: [email protected]
Güvenlik bilgi formu için isteyin: müşteri hizmetleri personeli ile iletişim
kurun.
INCOTEC Group BV (iş saatlerinde GMT+1)
Tel +31 228 358124
Fax +31 228 358012
2 Bileşimi/İçindekiler Hakkinda Bilgi
Kimyevi tanımlama: Karışımlar
Tarifi:
İhtiva ettiği tehlikeli maddeler:
57-55-6 propane-1,2-diol
Ek uyarılar:
Su bazlı kaplama.
%1-<3
belirtilmiş olan tehlike işaretlerinin metnini Bölüm 16'dan alınız
3 Tehlikelerin Tanitimi
Madde veya karışımın
sınıflandırması
Directif 67/548/EEC veya Directif
1999/45/EC'ye göre sınıflandırma
Ürün Küresel Uyumlu Sisteme (GHS) göre sınıflandırılmamıştır
Ürün Direktifi 67/548/EEC ya da 1999/45/EC sayılı direktife göre hiçbir
sınıflandırma vardır.
İnsan ve çevre için özel tehlike
uyarıları:
Kalkmıştır.
Diğer tehlikeler
Hiçbir diğer tehlikeler.
4 İlk Yardim Önlemleri
Genel uyarılar:
Teneffüs ettikten sonra:
Cilde temas ettikten sonra:
Gözlere temas ettikten sonra:
Yuttuktan sonra:
Özel önlemler alınması gerekmez.
Temiz hava alması sağlanmalı, sikâyetler halinde doktora gitmelidir.
Sabun ve su ile yıkayınız.
Gözleri, gözkapakları açık bir şekilde birkaç dakika süreyle akan suyun
altına tutunuz.
Şikâyetlerin devamı halinde doktora başvurunuz.
(Devamı sayfa 2 'da)
38.1.3
Sayfa: 2/5
Güvenlik bilgi formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 04.06.2014
Ticari adı: DISCO
Yeniden düzenleme tarihi: 04.06.2014
VEG Yellow L-072
(Sayfa 1 'nın devamı)
Hem Akut hem de gecikmeli en
önemli belirti ve etkileri
Uygulanamaz.
Derhal Tıbbi Yardım gereği ve
gereken özel tedavilerin
endikasyonu
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
5 Yanginla Mücadele Önlemleri
Elverişli söndürücü maddeler:
Güvenlik açısından elverişli
olmayan söndürücü maddeler:
Madde veya karışımdan
kaynaklanan özel tehlikeler
Özel koruyucu teçhizat:
Diğer bilgiler
CO2, söndürme tozu ya da püskürtme su. Daha büyük yangınlarla
püskürtme su ve alkole mukavim köpükle mücadele ediniz.
Geçerli değildir.
Bir yangında şu maddeler oluşabilir:
Nitrojen oksiti (NOx)
Nefes koruyucu alet takınız.
İçinde zararlı maddeler bulunan söndürme suyunu ayrı bir yerde
toplayınız, çünkü kanalizasyon sistemine akmamalıdır.
6 Kaza Sonucu Yayilma Önlemleri
Kişisel önlemler, koruyucu
donanımlar ve acil durum
prosedürleri
Kişisel koruyucu giyim giyiniz.
Çevresel önlemler:
Kanalizasyona/Yüzeysel suya/Yeraltı suyuna karışmasını önleyiniz.
Toplama ve temizleme önlemleri ve
malzemeleri:
Sıvı bağlayıcı malzemeyle (Kum, diyatomit, asit bağlayıcı, genel
bağlayıcı, un halinde testere talaşı) ile eminiz.
Diğer bölümlere gönderiler
Güvenli kullanım ile ilgili bilgileri 7. bölümden alınız.
Kişisel koruyucu teçhizat ile ilgili bilgileri 8. bölümden alınız.
Tasfiye ile ilgili bilgileri 13. bölümden alınız.
7 Elleçleme ve Depolama
Güvenli elleçleme önlemleri
Yangın ve patlamadan korunmak
için uyarılar:
Depolama:
Depolarda ve kaplarda aranan
özellikler:
Birarada depolama ile ilgili uyarılar:
Depolama şartları ile ilgili diğer
bilgiler:
Emisyon sınırlarını dikkate alınız.
Özel önlemlerin alınması gerekmez.
Belirli şartlar aranmaz.
Gerekli değil.
Yoktur.
8 Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma
Teknik tesisatların şekillendirilmesi
ile ilgili ek bilgiler:
Göz duş sağlamak.
(Devamı sayfa 3 'da)
38.1.3
Sayfa: 3/5
Güvenlik bilgi formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 04.06.2014
Ticari adı: DISCO
Yeniden düzenleme tarihi: 04.06.2014
VEG Yellow L-072
(Sayfa 2 'nın devamı)
Çalışma yeri ile ilgili, kontrol edilmesi gereken sınır değerleri olan bileşenler:
57-55-6 propane-1,2-diol
TLV (EU)
Uzun zaman değeri: 10 mg/m³
WEEL (USA) Uzun zaman değeri: 10 mg/m³
Ek uyarılar:
Düzenlendiği tarihte geçerli listeler esas alınmıştır.
Kişisel koruyucu teçhizat:
Genel koruyucu ve sıhhi önlemler: Kimyevi maddelerle çalışılırken geçerli ihtiyati önlemler dikkate
alınmalıdır.
Nefes koruyucu önlemler:
Gerekli değildir.
Elleri koruyucu:
Lastik eldivenler
Eldiven malzemesi
Nitril kauçuk
Gözleri koruyucu:
Koruyucu gözlük
Vücut koruyucu:
Hafif koruyucu giyim
9 Fiziksel ve Kimyasal Özellikler
Genel bilgiler
Görünüş:
Biçim:
Renk:
Koku:
Koku eşik değeri:
Sıvı
Sarı
Yumuşak
Kullanılabilir veri yok.
pH - değeri 20 °C'de:
7,4
Durum değişikliği
Erime ısısı / Erime ısı alanı:
Kaynama ısısı / Kaynama ısı alanı:
Belirlenmemiştir.
100 °C
Alev alma ısısı:
Uygulanamaz.
Tutuşabilme özelliği (katı, gaz şeklinde): Uygulanamaz.
Tutuşma ısısı:
Uygulanamaz.
Çözülme ısısı:
Kullanılabilir veri yok.
Kendiliğinden tutuşabilme özelliği:
Ürün kendiliğinden tutuşmaz niteliktedir.
Patlama tehlikesi:
Ürünün patlama tehlikesi yoktur.
Patlama sınırları:
Alt:
Üst:
Yanmayı teşvik edici özellikler
Uygulanamaz.
Uygulanamaz.
Ürün oksitleyici değildir.
Buhar basıncı 20 °C'de:
23 hPa
Yoğunluk 20 °C'de:
Nisbi yoğunluk
1,27 g/cm³
Belirli değil.
Çözülme kabiliyeti / karışma kabiliyeti
suyla:
Tamamen karıştırılabilir niteliktedir.
Viskozitesi:
Dinamik 20 °C'de:
550 mPas
(Devamı sayfa 4 'da)
38.1.3
Sayfa: 4/5
Güvenlik bilgi formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 04.06.2014
Ticari adı: DISCO
Yeniden düzenleme tarihi: 04.06.2014
VEG Yellow L-072
(Sayfa 3 'nın devamı)
Çözücü madde oranı:
Organik çözücü madde:
VOC (CE)
%2,3
2,59 %
Diğer bilgiler
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
10 Kararlilik ve Tepkime
Termik ayrışma / kaçınılması
gereken şartlar:
Usulüne uygun şekilde kullanıldığında ayrışma olmaz.
Tehlikeli bozunma ürünleri:
Ayrışımda oluşan tehlikeli ürünler duyulmamıştır.
11 Toksikoloji Bilgisi
Akut toksisite:
Bilinen hiçbir akut toksik etkileri.
Sınıflandırma için önemli olan LD/LC50 - değerleri (toksikolojik deney değerleri)
57-55-6 propane-1,2-diol
Ağızdan LD50 >10000 mg/kg (rat)
Ciltten LD50 >20000 mg/kg (rbt)
Asli tahriş edici etkisi:
ciltte:
Uyarıcı tesiri yoktur
gözde:
Tahriş edici tesiri yoktur.
Duyarlılık yaratma:
Duyarlılığı arttırıcı tesiri duyulmamıştır.
Subakuttan müzmine kadar
toksisite:
Kullanılabilir veri yok.
Ek toksikolojik uyarılar:
Usulüne uygun bir şekilde ele alınıp kullanıldığında ürünün
tecrübelerimize göre ve bize ulaşan bilgilere göre sağlığa zararlı tesirleri
yoktur.
12 Ekoloji Bilgisi
Kalıcılık ve doğada bozunurluk
Ökotoksik etkileri:
Diğer uyarılar:
Diğer ökolojik uyarılar:
Genel uyarılar:
Daha başka önemli bilgi mevcut değildir.
Kullanılabilir veri yok.
Sulandırılmamış vaziyette ya da büyük miktarlarda yeraltı suyuna, duran
ve akan sulara ve kanalizasyona ulaşmasını " önleyiniz.
13 Bertaraf Etme Bilgileri
Atık arıtma yöntemleri
Tavsiye:
Resmi düzenlemeye göre atık kaldırın.
Temizlenmemiş ambalajlar:
Tavsiye:
Ambalaj, ambalaj yönetmeliği dikkate alınarak tasfiye edilmelidir.
14 Taşimacilik Bilgisi
BM - numarası
ADR, ADN, IMDG, IATA
Düzenlenmiş değil.
UN uygun sevkiyat adı
ADR, ADN, IMDG, IATA
Düzenlenmiş değil.
(Devamı sayfa 5 'da)
38.1.3
Sayfa: 5/5
Güvenlik bilgi formu
1907/2006/AT uyarınca, Madde 31
Baskı tarihi: 04.06.2014
Ticari adı: DISCO
Yeniden düzenleme tarihi: 04.06.2014
VEG Yellow L-072
(Sayfa 4 'nın devamı)
taşıma tehlike sınıfları
ADR, ADN, IMDG, IATA
sınıfı
Düzenlenmiş değil.
Ambalaj gurubu
ADR, IMDG, IATA
Düzenlenmiş değil.
Çevre tehlikeleri:
Marine pollutant:
Hayır
Kullanıcı için özel önlemler
Uygulanamaz.
MARPOL73/78 Ek II ve IBC Koduna göre dökme
halde nakliyat
Uygulanamaz.
UN "Model Düzenleme":
-
15 Mevzuat Bilgisi
AET direktiflerine göre
işaretlendirme:
Düzenlenmiş değil.
Ürünün şifre harfi ve tehlike tanımı: Düzenlenmiş değil.
Riziko uyarıları:
Düzenlenmiş değil.
Güvenlik uyarıları:
Düzenlenmiş değil.
16 Diğer Bilgiler
Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve
akdî bir hukuki ilişki tesis etmezler.
Veri pusulasını düzenleyen bölüm: INCOTEC Group BV
Enkhuizen, Nederland
Global Chemical Safety Specialist
Kısaltmalar ve:
* Bundan önceki basıma göre
değiştirilmiş olan veriler
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par
chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods
by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by
Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent mortality of exposed population
LD50: Lethal dose, 50 percent mortality of tested population
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Birinci baskı.

Benzer belgeler

Güvenlik bilgi formu DISCO VEG White L-175

Güvenlik bilgi formu DISCO VEG White L-175 Veriler bugünkü bilgi durumumuza istinat etmektedir, ancak ürün özellikleri ile ilgili teminat teşkil etmezler ve

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu

Güvenlik Bilgi Formu · 9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikleri hakkında bilgiler · Genel bilgiler · Görünüş: Toz Biçim: beyaz Renk: (Devamı sayfa 4 'da) TR

Detaylı