Ezekiel Man of Visions Turkish CB

Transkript

Ezekiel Man of Visions Turkish CB
Çocuklar için Kutsal Kitap
sunar
Hezekiel: Görümler Adamõ
Yazarõ: Edward Hughes
Resimleyen: Lazarus
Uyarlayan: Ruth Klassen
Tercüme eden: Nurcan Duran
Üreten: Bible for Children
www.M1914.org
BFC
PO Box 3
Winnipeg, MB R3C 2G1
Canada
©2010 Bible for Children, Inc.
Lisans: Satmadõğõnõz sürece bu hikayeyi kopya edebilir
ya da print edebilirsiniz.
Uzun zaman önce, güçlü ordular Yahuda’ya saldõrdõ
ve Tanrõ’nõn halkõndan birçoğunu esir olarak Babil’e
götürdüler. Evden uzakta, bu Yahudiler
Kevar Irmağõ kõyõsõnda
yaşadõlar. Aralarõnda
Tanrõ’nõn hizmetkârõ,
Hezekiel vardõ.
Bir gün, Tanrõ Hezekiel’e bir görüm
verdi. Tanrõ’nõn görkemi dört ateşli
canlõ yaratõk şeklinde, parlak bir õşõk
olarak göründü. Her birinin dört yüzü
ve dört kanadõ vardõ. Üstlerinde õşõkla
dolu parõldayarak alevlenen gökkuşağõna
benzeyen, güzel safir bir taht vardõ.
Hezekiel bunu görünce,
yüzüstü yere
yõğõldõ.
Tanrõ Hezekiel’e konuştu. “Seni
İsrail’in çocuklarõna gönderiyorum.
Sözlerimi onlara ilet çünkü onlar
asidirler.” Tomar tutan bir el
göründü. “Bu tomarõ ye,”
dedi Tanrõ, “ve
git, İsrail
halkõna
konuş.”
Ne
garip
bir
buyruk!
Ama Hezekiel itaat etti,
tomarõ yedi ve gitti.
Tanrõ’nõn Ruhu Hezekiel’i kaldõrdõ ve Kevar
Irmağõ’nõn başka bir yerinde
esir olarak yaşayan
Yahudilere alõp
götürdü. Yedi gün
boyunca onlarõn
oturduklarõ yerde
oturdu, gördükleriyle
şaşkõna döndü. Sonra
Tanrõ Hezekiel’i
bir bekçi yaptõ.
Kötü insanlarõ
Tanrõ’ya
itaatsizlik
yapmamalarõ konusunda uyaracaktõ.
Hezekiel Tanrõ’nõn sözünü halka açõklõğa
kavuşturmak için pek çok tuhaf şey yaptõ. Kilden
bir kiremit parçasõna Yeruşalim’in resmini çizdi.
Belki de insanlar o Yeruşalim etrafõnda güçlü bir
ordunun figürlerini çizerken omzunun üzerinden
bakmõşlardõr. Tanrõ’nõn kutsal şehrinin
yakõnda yok olacağõnõ gösteriyordu.
İsrail, kuzey krallõğõ, Tanrõ’ya 390 yõl boyunca
itaatsizlik etmişti ve Yahuda, güney krallõğõ, 40 yõl
boyunca. Bu yüzden İsrail yõkõlmõştõ ve yakõnda
Yahuda da düşecekti. Tanrõ insanlara günahlarõnõn
yõllarõnõ hatõrlatmak için, Hezekiel’e 390 gün
boyunca sol yanõna, sonra da 40
gün boyunca sağ yanõna
yatmasõnõ söyledi.
Belki insanlar Hezekiel’in
çok ilginç bir adam olduğunu
düşünmeye başlamõşlardõ. O
Tanrõ’nõn yapmasõnõ istediği her
şeyi yaptõ. Bir gün, saçlarõnõ
tõraş etti ve üçte birini yaktõ.
Bu Babil ordusu şehre saldõrõnca
Yeruşalim halkõnõn üçte birinin
hastalõk ve kõtlõktan öleceğini
göstermek içindi.
Hezekiel saçlarõnõn diğer üçte birini aldõ ve bir
kõlõçla doğradõ. Bu insanlarõn üçte birinin düşman
kõlõçlarõ tarafõndan öldürüleceğini göstermek içindi.
Son üçüncüsünü, Hezekiel rüzgâra savurdu. Ama
Tanrõ’nõn halkõndan bazõlarõnõ koruyacağõnõn ve Vaat
Edilen Toprağa geri getireceğinin işareti olarak
giysisinin
kenarõna
birkaç kõlõ
dikti.
Bu cesur peygamber esir Yahudilere
olaylarõn umduklarõ gibi iyiye değil ama
daha da kötüye gideceğini anlattõ.
İnsanlar Hezekiel’e kõzdõlar
ama o Tanrõ’nõn Sözü’nü
konuşmaya devam etti. Bir
gün, İsrail’in ileri gelenleri
ile oturuyorken, Tanrõ
Hezekiel’e bir görüm
verdi. Görümde,
Tanrõ onu saçõndan
kaldõrdõ ve onu
Yeruşalim’deki
tapõnağa götürdü.
Tapõnak’ta, Tanrõ Hezekiel’e sürünen şeyleri, kirli
hayvanlarõ ve putlarõ gösterdi. Bunlarõn asla
Tanrõ’nõn Tapõnağõ’nda olmamasõ gerekirdi.
Önderler Tanrõ yerine bunlara tapõnõyorlardõ. Tanrõ
ayrõca Hezekiel’e Yüceliğinin Tapõnak’tan ayrõlõyor
olduğunu ve oranõn yõkõlacağõnõ gösterdi. Görüm
bittiğinde, Hezekiel Yahudilere bunlarõ
anlattõ.
Tanrõ’nõn söylediği her şey yerine geldi.
Yeruşalim yõkõldõ. Pek çok insan öldü.
Babil’deki esir Yahudiler olanlarõ duyunca,
Tanrõ’nõn sonsuza dek halkõndan vazgeçip
geçmediğini merak ettiler.
Ama Tanrõ peygamberine başka
bir mesaj verdi. Hezekiel’i kuru
kemiklerle – insan kemikleri ile dolu bir
vadiye yönlendirdi.
“İnsanoğlu, bu kemikler canlanabilir mi?” diye Tanrõ
Hezekiel’e sordu. “Ey RAB Tanrõ, Sen bilirsin,” diye
yanõtladõ Hezekiel. Tabi ki kuru kemikler tekrar
yaşayamazdõ.
RAB dedi ki, “Bu kemikler üzerine peygamberlik et
ve söyle ‘Ey kuru kemikler, RAB’bin sözünü dinleyin!
Canlanacaksõnõz.’” İtaat ettiğinde, Hezekiel bir
takõrtõ sesi duydu. Sizce ona ne
sebep oldu?
Peygamber hayretle bakarken, bedenler kemik
kemik bir araya geldi.
Sonra, vücutlarõ üzerlerine geldi.
Ve deri onlarõ kapladõ ama onlarda nefes yoktu.
RAB dedi ki, “Peygamberlik et, insanoğlu ve de ki,
‘Ey nefes dört rüzgârdan gel. Soluk alõp versinler ki
yaşasõnlar.’” Hezekiel öyle yapõnca, nefes onlara
geldi. Yaşadõlar ve ayaklarõ üzerinde durdular.
Büyük bir ordu şimdi vadiyi doldurdu.
Tanrõ Babil’deki Yahudilerin Yeruşalim düştüğünde
umutsuz hissettiklerini biliyordu. Hezekiel’in görümü
aracõlõğõyla bir mesaj gönderdi. “Bu kemikler bütün
İsrail halkõdõr,” dedi Tanrõ. “Ruhumu içinize
koyacağõm ve sizi kendi ülkenize yerleştireceğim.”
Tanrõ’dan ne kadar büyük bir umut mesajõ! Daha
sonra Yahudiler kendi ülkelerine döndüklerinde
Tanrõ’nõn Hezekiel aracõlõğõyla vermiş olduğu vaatler
yerine gelmiş oldu. Onlar RAB Tanrõ’nõn onlarõ eve
götürmüş
olduğunu
biliyordu.
Tanrõ’nõn
Sözü
her
zaman yerine gelir.
“Hezekiel: Görümler Adamõ”
Tanrõ’nõn Sözü’nden, Kutsal Kitap’tan bir
hikaye
Hezekiel 1-37
“Sözlerinin açõklanõşõ aydõnlõk saçar.”
Mezmur 119:130
Son
29
60
Bu Kutsal Kitap hikâyesi bize bizi yaratan ve O’nu tanõmanõ
isteyen harika Tanrõmõz hakkõnda anlatõr.
Tanrõ, O’nun günah olarak adlandõrdõğõ, kötü şeyleri
yaptõğõmõzõ bilir. Günahõn cezasõ ölümdür fakat Tanrõ sizi çok
sevdiği için tek Oğlu’nu, İsa’yõ, Çarmõh üzerinde ölmesi ve
günahlarõnõz için cezayõ çekmesi için gönderdi.
Eğer gerçeğin bu olduğuna inanõyorsanõz, Tanrõ’ya şunlarõ
söyleyin: Sevgili İsa, Senin Tanrõ olduğuna ve benim
günahlarõm için ölmek için insan olduğuna ve şimdi yeniden
yaşõyor olduğuna inanõyorum. Lütfen yaşamõma gel ve
günahlarõmõ affet, öyle ki şimdi yeni yaşama sahip olabileyim
ve bir gün sonsuza dek Seninle birlikte olmak için
gidebileyim. Senin çocuğun olarak Sana itaat edebilmem ve
Senin için yaşayabilmem için bana yardõm et. Amin.
Her gün Kutsal Kitap’õ okuyun ve Tanrõ’yla konuşun!
Yuhanna 3:16

Benzer belgeler

Ezekiel Man of Visions Turkish PDA

Ezekiel Man of Visions Turkish PDA takõrtõ sesi duydu. Sizce ona ne sebep oldu?

Detaylı

İlk Kilisenin Doğuşu

İlk Kilisenin Doğuşu Hezekiel Tanrõ’nõn sözünü halka açõklõğa kavuşturmak için pek çok tuhaf şey yaptõ. Kilden bir kiremit parçasõna Yeruşalim’in resmini çizdi. Belki de insanlar o Yeruşalim etrafõnda güçlü bir

Detaylı

Bir Tapınak Görevlisi İsa`yı Ziyaret Ediyor

Bir Tapınak Görevlisi İsa`yı Ziyaret Ediyor “Sözlerinin açõklanõşõ aydõnlõk saçar.” Mezmur 119:130

Detaylı

Wise King Solomon Turkish CB

Wise King Solomon Turkish CB İsrail halkõnõn içinde Tanrõ’ya tapõnabilecekleri bir tapõnaklarõ yoktu. Davut bir tane inşaa etmeyi planladõğõnda, Tanrõ,

Detaylı