faaliyet raporu 2011 - İstanbul Trafik Vakfı

Yorumlar

Transkript

faaliyet raporu 2011 - İstanbul Trafik Vakfı
İSTANBUL TRAFİK VAKFI VE İKTİSADİ İŞLETMESİ
2011 YILI FAALİYET RAPORU
Vakfımızın 2011 yılı içerisinde gerçekleştirdiği faaliyetler şunlardır.
TRAFİK HİZMETİ VEREN BİRİMLERE YAPILAN KATKILAR
İstanbul Emniyet Müdürlüğünün trafik hizmetlerini yürüten birimlerine,Vakıf amaçları ve
Mütevelli Heyet kararları doğrultusunda gerekli desteği bağış olarak sağlamıştır.
1. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak
üzere, araç ihtiyacının satın alma yerine araç kiralanması sistemine geçilerek vakfımız
tarafından 35 adet Ford Mondeo, 50 adet Ford Connect araç 3 yıllığına kiralanmıştır.
2. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak
üzere 5 adet BMW motosiklet İstanbul Emniyet Müdürlüğü adına alınmıştır.
3. Hyundai Fabrikası tarafından 2 adet, Ford Otosan tarafından 2 adet olmak üzere toplam 4
adet araç Vakfımız aracılığı ile Trafik hizmetlerinden kullanılmak üzere İstanbul Emniyet
Müdürlüğüne hibe ettirilmiştir.
4. Vakıf adına kayıtlı olan 6 adet aracın İstanbul Emniyet Müdürlüğüne hibe kararı alınmış
olup, 1 adet aracın hibe işlemi yapılmış diğer araçlar için Emniyet Genel Müdürlüğünden
tescil işlemleri için onay beklenmektedir
5. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı birimlere bilgisayar, yazıcı ve malzemeleri,
fotokopi makinesi ile gerekli kırtasiye ve sair malzemeler alınmıştır.Ayrıca bunlara ait
gerekli tamir ve bakımları yaptırılmıştır.
6. Trafik hizmetlerinde kullanılan muhtelif markalardaki görev araçlarının tamir bakımları
yaptırılmıştır.
7. Vakfımız Çekiciler İşletmesi ile 15(Onbeş) İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis
Hizmetleri Dernekleri İktisadi İşletmeleri arasında yıl içinde yapılan hasılat paylaşımı
sözleşmeleri doğrultusunda İlçe Derneklerinin 2.903.772,04-TL gelir elde etmesi sağlanmış
ve böylece İlçelerin Trafik hizmetlerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına önemli ölçüde destek
olunmuştur
2011 yılında Vakfın Gelir-Gider ve Amaca uygun yapılan harcamaların dökümü aşağıya
çıkarılmıştır.
GELİRLER
TUTAR (TL)
55.045,98
MUHT.BAĞIŞ VE YARDIMLAR
61.050,50
FAİZ VE REPO GELİRLERİ
7.611,40
DİG.OLAĞANDIŞI GELİR VE KARLAR
123.707,88
GELİRLER TOPLAMI
VAKIF GENEL GİDERLERİ
ELEKTRİK SU GAZ GİDERLERİ
HABERLEŞME GİDERLERİ
BAKIM ONARIM GİDERLERİ
TEMİZLİK GİDERLERİ
SİGORTA GİDERLERİ
KİRA GİDERLERİ
SOSYAL GİDERLER
GAZETE VE DERGİ GİDERLERİ
AÇIKLAMA
TUTAR (TL)
(Vkf.Mrk. )
8.273,92
(Vkf.Mrk. )
16.799,90
(Taşıt, Bina, Demirbaş, vb.)
30.863,05
(Vkf.Mrk. )
159,90
(Taşıt, Bina, Demirbaş, vb.)
14.820,31
(Vkf.Mrk. arşivi)
4.210,00
(Vkf. Genel Kurul gid. Çay,şeker vb.)
23.222,37
(Vkf.Mrk.kullanılan gazete)
731,50
66.754,72
ULAŞIM, YAKIT,YAĞ VE YOL GİDERLERİ (Vkf. Hizmet Araçları)
2.150,00
ORTAK GİDERLERE KATILMA PAYLARI (Vkf.Mrk. 5. kat aidat ödemesi)
470,46
MAHKEME VE NOTER GİDERLERİ (Dava masrafları, Kanuni defter tasdikleri vb.)
(Vkf.Mrk.
kull.matbu
evraklar
ve
diğer
müş.gid)
1.509,91
DİĞER ÇEŞİTLİ GDR.
(Vkf.Hizmet araçları MTV ve Muayene harçları)
39.673,31
VERGİ VE HARÇLAR (MTV v.b)
(Vkf. ta kayıtlı araç,makine,demirbaş, vb.sabit kıymet.)
127.111,57
AMORTİSMAN GİDERLERİ
(Banka masrafları)
119,38
FİNANSMAN GİDERLERİ
VAKIF GİDERLER TOPLAMI
336.870,30
T R A F İK
H İZ M E T L E R İ
İÇ İN
Y A P IL A N
H A R C A M A L A R
T U T A R (T L )
O to T a m ir B a k ım G id e rle ri
5 2 .0 6 3 ,0 1
B ü ro v e M a lz e m e le ri B a k ım O n a rım G id e rle ri
4 5 .1 5 3 ,5 6
B ü r o M a l z . B i l g i s a y a r ,F o t o k o p i v e b e n z e r i C i h a z G i d e r l e r i
6 7 .4 5 5 ,2 1
A ra ç T e sc il M a sra fla rı v e M u h te lif H a rç G id e rle ri
3 .3 5 7 ,1 5
T r a f i k H i z m . k u l l a n ı l a n E m n i y e t A r a ç l a r ı K a s k o S i g .G i d e r l e r i
1 7 .6 0 5 ,4 1
T ra fik H iz m . k u lla n ıla n E m n iy e t A ra ç la rı Y a k ıt-O G S G id e rle ri
9 .9 6 9 ,3 9
P ro m a sy o n G id e rle ri (T ra fik H a fta sı v s)
5 .8 2 4 ,5 6
T e m sil-T e m iz lik G id e rle ri
2 8 .9 1 1 ,0 9
K ırta siy e -M a tb u E v ra k -T o n e r v e sa ir G id e rle ri
1 5 7 .6 0 6 ,8 6
P o sta -G a z e te -H a b e rle şm e G id e rle ri
5 .8 6 3 ,9 8
T r a f i k D e n e t l e m e Ş u b .M ü d r .A r a ç t a k i p G i d e r l e r i ( G P R S )
1 5 .8 2 8 ,8 0
T ra fik D e n e tle m e O to L a stik G id e rle ri
2 2 .6 8 1 ,0 7
S ire n S iste m i -T e p e L a m b a sı G id e rle ri
2 6 .4 8 3 ,9 2
A lk o lm e tre T e lsiz B a ta ry a G id e ri
2 9 .4 4 4 ,7 8
A ra ç K ira la m a G id e ri
7 8 2 .7 5 2 ,9 9
M o to rsik le t B a k ım O n a rım G id e rle ri
3 .5 9 6 ,0 7
T r a f i k H i z m .k u l l a n ı l a n V a k ı f A r a ç .T r a f i k C e z a l a r ı
1 .0 7 8 ,4 0
T r a f i k H i z m . k u l l a n ı l a n V k f .A r a ç l a r ı Y a k ı t G i d e r l e r i
7 5 .0 1 9 ,6 5
T r a f i k H i z m . k u l l a n ı l a n V k f .A r a ç l a r ı O G S G i d e r l e r i
1 .8 3 1 ,8 7
T r a f i k H i z m . k u l l a n ı l a n V k f .A r a ç l a r ı K a s k o - T r f .S i g .G i d e r l e r i
1 2 .0 4 3 ,5 6
T r a f i k H i z m . k u l l a n ı l a n V k f .A r a ç l a r ı B a k ı m O n a r ı m G i d e r l e r i
5 1 .0 0 0 ,7 6
İ s t .E m .M d . a l ı n a n 5 A d e t B M V K 1 6 0 0 G T M o t o r s i k l e t
3 5 4 .9 4 2 ,9 0
B u rs v e E ğ itim G id e rle ri
5 2 .0 0 0 ,0 0
A M A C A U Y G U N G İD E R L E R T O P L A M I
V K F .G E N E L G İ D E R L E R V E A M A C A U Y G U N G İ D E R L E R
(-)
T O PL A M I
V a k ıf G e n e l G id e rle ri v e A m a c a U y g u n H a rc a m a la r in d irild iğ in d e G id e r F a rk ı
1 .8 2 2 .5 1 4 ,9 9
(-)
(-)
2 .1 5 9 .3 8 5 ,2 9
- 2 .0 3 5 .6 7 7 ,4 1
(-) 2.035.677,41-TL sı Gider farkı, Vakıf İktisadi İşletmesinden aktarılan 2010 yılı (Net karı) olan
2.346.816,49-TL sı tutar 2011 yılına aktarılarak Gelir farkı dengelenmiştir.
TRAFİK EĞİTİM OTOBÜSÜ
Vakfımıza ait Eğitim Otobüsü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokol gereği,
Büyükşehir Belediyesinin Trafik Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme
Şube Müdürlüğünün görevlileri ile birlikte, trafik eğitim hizmetlerinde kullanılmakta olup, 2011
yılında yaklaşık 128 okulda 125.094 öğrenciye trafik eğitimi verilmiştir.
PSİKOTEKNİK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ
Bu birim kar amacı gütmeksizin, İlimiz trafik hizmetlerini geliştirmek ve trafik düzenine
kalıcı çözümler bulmak amacıyla;
1. 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, Sürücü seçimi yada değerlendirilmesi
amacıyla; Çeşitli Kurumlar ve Şahıslar olmak üzere 96 sürücü ve sürücü adayına psikoteknik
değerlendirme ve psikiyatrik muayene uygulaması yapılmıştır.
2. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünde görevli personelin bir bölümüne periyodik dönemler
halinde ‘‘ Trafik Psikolojisi ve Stres yönetimi ’’ eğitimi verilmiştir.
İKTİSADİ İŞLETME FAALİYETLERİ
Otoparklar İktisadi İşletmesi;
İstanbul Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğüne, İstanbul Büyükşehir Belediyesine
Ecrimisil ödenmektedir. Taksim AKM otoparkının Hazineye ait kısmı için Kültür ve Turizm
Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne brüt hasılatın %30 ödenmektedir.
Kuruçeşme Otoparkı için Sabancı Holding A.Ş.’ne sembolik bir kira ödenmektedir.
Vakfımız 2011 yılı içinde; Taksim,Kemerburgaz, Ortaköy Sahil, Kuruçeşme, Sultanahmet,
Suadiye, Eyüp, olmak üzere toplam 7 adet otoparkta faaliyette bulunmuştur.
Çekiciler İktisadi İşletmesi;
Çekici faaliyetleri; İstanbul ili A,B,C olarak üç bölgeye ayrılmak suretiyle yürütülmektedir.
Bu bölgelerde, çekilen araçlar en yakın otoparka çekilmekte ve vatandaş mağdur edilmemektedir.
Çekiciler İşletmesi 2011 yılında Vakfımıza ait 75 adet çekici ile Çekici hasılat paylaşımı
sözleşmesi yapılan Moğol Makine Ltd. Şti. ve Miles Makine A.Ş. ait değişik özelliklere sahip 18
adet çekici olmak üzere toplam 93 adet çekici ile faaliyetlerine devam etmiştir.
Çekici faaliyetlerimizde 2918 sayılı Trafik Kanunun ve İl Trafik Komisyonu kararına uygun
olarak, Trafik Polisleri tarafından verilen yazılı talimat doğrultusunda, başta yasak park ihlali
yaparak trafik akışını engelleyen araçlar ile gösteri, spor müsabakaları, güvenlik gibi nedenlerle
araç çekme işlemi yapılmakta ve UKOME’ nin onaylamış olduğu fiyat tarifesi uygulanmaktadır.
Ayrıca hava muhalefeti, arıza, spor müsabakaları, güvenlik ve benzeri nedenler ile vatandaşlara ve
kamu kurumlarına ait 2940 adet aracı ücretsiz taşıma, kurtarma ve yol açma hizmeti verilmiştir.
2011 yılı faaliyetlerine ilişkin Vakıf İktisadi İşletmesinin Gelir-Gider dökümü aşağıya
çıkarılmıştır.
G E L İR L E R
T U T A R (T L )
O T O PA R K İŞL E T M E Sİ G E L İR L E R İ
8 .0 4 3 .0 9 2 ,5 0
Ç E K İC İL E R İŞL E T M E Sİ G E L İR L E R İ
1 2 .1 3 2 .7 3 4 ,1 0
FA İZ V E R E PO G E L İR L E R İ
7 3 4 .6 2 0 ,3 0
D İ G .O L A Ğ A N D I Ş I G E L İ R V E K A R L A R
4 6 .0 7 1 ,2 9
G E L İR L E R T O P L A M I
2 0 .9 5 6 .5 1 8 ,1 9
G İD E R L E R
A Ç IK L A M A
B R Ü T Ü C R ETLER
( P e r s o n e l; M a a ş , F a z la m e s a i, V e r g i,S S K İ ş ç i p a y ı )
4 .3 6 0 .2 3 9 ,3 2
Ü C R ETE B A Ğ LI Ö D EM ELER
( P e r s o n e le 3 a y d a b ir ö d e n e n b r ü t ik r a m iy e )
1 .2 4 0 .9 9 8 ,8 1
K A N U N İ STA TÜ Y E B A Ğ LI Ö D EM .
( P e r s o n e l S S K iş v e r e n p a y ı)
1 .2 3 5 .2 2 8 ,0 0
SO SY A L Y A R D IM L A R
( P e r s o n e le ;Y o l, Y e m e k , E r z a k , Y a k a c a k v b .ö d e m )
1 .4 4 2 .7 3 0 ,1 0
E L E K T R İK SU G A Z G İD E R L E R İ
( V k f .M r k .6 .k a t O to p a r k la r , Ç e k ic ile r M r k .)
1 0 8 .0 9 4 ,1 3
H A B E R L E ŞM E G İD E R L E R İ
( V k f .M r k .6 .k a t O to p a r k la r , Ç e k ic ile r M r k .)
1 8 .0 9 9 ,9 9
B A K IM O N A R IM G İD E R L E R İ
( T a ş ıt, O to p a r k , B in a , D e m ir b a ş , v b .)
T E M İZ L İK G İD E R L E R İ
( V k f .M r k .6 .k a t O to p a r k la r , Ç e k ic ile r M r k .)
D A N IŞM A N L IK G İD E R L E R İ
( M a li M ü ş a v ir lik G id e r le r i)
SİG O R T A G İD E R L E R İ
( T a ş ıt, O to p a r k , B in a , D e m ir b a ş , v b .)
K İR A - E C R İM İSİL G İD E R L E R İ
( V k f . 6 . k a t O t o p a r k l a r , S ö z l . Ç e k i c i l e r h a s ı l a t ı n ı n % 6 0 ö d e m . )3
SO SY A L G İD E R L E R
( V k f .M r k .O to p a r k la r v e Ç e k ic ile r M r k .k u ll.ç a y ,ş e k e r v b .)
U L A Ş I M ,Y A K I T ,Y A Ğ V E Y O L G İ D .
( Ç e k ic i A r a ç la r ı)
O R T A K G İ D E R L .K A T I L M A P A Y L A R I
( V k f .M r k .6 .k a t a id a t ö d e m e s i)
M A H K E M E V E N O T E R G İD E R L E R İ
( D a v a m a s r a f la r ı, K a n u n i d e f te r ta s d ik le r i v b .)
D İĞ E R Ç E ŞİT L İ G İD E R L E R
( V k f .M r k . O to p a r k la r v e Ç e k ic ile r d e k u ll.m a tb u e v r a k la r )
V ER G İ V E H A R Ç LA R
( Ç e k ic i a r a ç la r ı M T V , M u a y e n e h a r ç la r ı,te ls iz v e te s c il)
1 0 3 .5 8 7 ,5 9
A M O R T İSM A N G İD E R L E R İ
( İ k t.İ ş l.k a y ıtlı a r a ç ,m a k in e ,d e m ir b a ş , v b .s a b it k ıy m e t.)
3 3 6 .6 6 8 ,7 1
FİN A N SM A N G İD E R L E R İ
( B a n k a m a s r a f la r ı)
G E Ç M İŞ D Ö N E M E C R İM İSİL Ö D E M .
( Ç a lış tır d ığ ım ız O to p a r k la r )
D İ Ğ . O L A Ğ A N D I Ş I G İ D E R V E Z A R A R L A (RF a a l i y e t l e r e s n a s ı n d a v e r i l e n z a r a r l a r - s i g k a r ş . g i d . )
G İD E R L E R T O P L A M I
D Ö N E M
N E T K A R I (V e r g i Ö n c e s i)
P E R S O N E L K ID E M T A Z M İN A T I K A R Ş IL IK L A R I(C a ri d ö n e m )
D Ö N E M K A R I V E R G İ K A R Ş IL IK L A R I
D Ö N E M
N E T K A R I
T U T A R (T L )
8 7 0 .2 5 8 ,2 3
1 1 .8 2 1 ,8 4
4 7 .9 2 1 ,5 4
2 8 4 .0 1 0 ,7 4
.9 4 0 .9 2 3 ,0 2
1 7 .6 5 1 ,1 3
9 9 4 .4 1 9 ,0 2
2 .1 5 0 ,0 0
3 3 .5 7 3 ,7 7
5 0 .3 7 5 ,7 1
4 1 7 ,4 9
9 8 .4 9 5 ,5 9
6 2 .3 5 6 ,3 2
1 5 .2 6 0 .0 2 1 ,0 5
5 .6 9 6 .4 9 7 ,1 4
- 5 8 9 .0 8 0 ,8 8
- 1 .1 2 0 .9 5 4 ,3 7
(K a r ş ılık la r S o n r a s ı)
(A M A C A U Y G U N F A A L İY E T L E R İÇ İN H A R C A N A B İL İR V A K F A A K T A R IL A C A K
3 .9 8 6 .4 6 1 ,9 0
DİĞER HUSUSLAR
Hukuk Müşavirliğince takip edilen değişik konuları ihtiva eden dava dosyaları
bulunmaktadır. (İşten çıkartılan personele ait hukuk ve ceza davaları, faaliyet esnasında üçüncü
şahıs araçlarına verilen hasar davaları ve benzeri)
Vakfımız çalışanlarının bağlı bulundukları Türkiye Motorlu Taşıt İşçileri Sendikası (Tümtis)
ile görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam etmektedir.
Burs yardımları, Vakıf senedinde belirtilen yönetmelik ve kriterlere göre yapılmıştır. Burs
komisyonu tarafından bu koşullara uygun Üniversite, Lise ve dengi okullarda eğitim gören 40
öğrenciye 2010-2011 eğitim ve öğretim yılı için; Üniversite öğrencileri için aylık 175,00-TL, Lise
ve dengi öğrencileri için aylık 125,00-TL olmak üzere 2011 yılında toplam 52.000,00-TL burs
yardımı yapılmıştır.
Vakıf Alım, Satım Kiralama ve Tahliye Yönetmeliği doğrultusunda, Vakıf tarafından amaca
uygun olarak yürütülen faaliyetler için yapılan alımlara özen gösterilerek kurulan komisyonlar
tarafından işlemler gerçekleştirilmiş ve şeffaflık sağlanmıştır.
Mütevelli Heyet kararı ile İstanbul Trafik Vakfı ve iktisadi İşletmesinin marka farkındalığı
yaratması. Kurumsal yapısında misyon ve vizyon çalışmalarının başlatılması için bir çok danışmalık
firmaları ile görüşülüp teklif ve öneriler alınarak yapılan değerlendirmede, Denge Bağımsız
Denetim Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ. ile sözleşme yapılarak, Vakfımız ve İktisadi
İşletmesi 4 ay süren bir denetim sonucunda oluşturulan raporda yapılması gereken işlemler kısaorta-uzun vadeli olarak üç bölüme ayrılmıştır. Mütevelli Heyeti rapor doğrultusunda ivedilikle
çalışmalara başlanması için karar almıştır. Vakfımız bu doğrultuda kısa-orta vadeli öneriler için
çalışmalarını ve gerekli düzenlemelerini yapmıştır. Uzun vadeli öneriler Mütevelli Heyet kararı
doğrultusunda en kısa sürede işleme alınacaktır.
Vakfımız 2011 yılı içinde gayrimenkul almamıştır. Ayrıca Vakfımızın Şubesi yoktur.
Uluslararası Kuruluşlarla da işbirliği bulunmamaktadır.
İşletmekte olduğumuz otoparklardan;
Kesinleşmiş yargı kararları ve ilgili kurumlarının talepleri halinde çalıştırmakta olduğumuz
bazı otoparkların tahliye edilmesi her an söz konusudur.
Yeni otoparklar açılması konusunda çalışmalar yapılmaktadır. Otopark olarak ihale edilen
kamuya ait gayri menkuller takip edilmektedir. İhale konusu yerin bulunduğu bölge itibariyle
otoparktan yararlanacak araç sayısı, sirkülasyonu, uygulanabilir fiyat, işletme, personel maliyeti,
vergi, kira veya ecrimisil bedeli gibi hususlar göz önüne alınarak yapılan çalışmalar neticesinde
gelir getirebileceği düşünülen yerler Vakfımız tarafından otopark olarak çalıştırılmak üzere ilgili
Kurumlardan talep edilmektedir.
KAMUYA AKTARILAN KAYNAKLAR
2011 yılında, Vakıf iktisadi işletmesinden verilen hizmetlere ilişkin olarak aşağıda dökümü
yapılan bedeller ödenmiştir.
Ö D E M E L E R
S O S Y A L
K D V
T U T A R
G Ü V E N L İK
K E S İN T İL E R İ
Ö D E M E S İ
M U H T A S A R
P E Ş İN
V E
2 .6 1 8 .8 6 0 ,7 5
Ö D E M E S İ
Ö D E N E N
K Ü L T Ü R
1 .4 5 2 .0 4 3 ,6 5
V E R G İL E R (K u ru m la r G e ç ic i V e rg is i)
T U R İZ M
İS T .B Ü Y Ü K Ş E H İR
Ö D E M E L E R
(T L )
2 .4 2 2 .5 6 6 ,4 8
B A K A N L I Ğ I D Ö S İ M M 'E
B E L E D İY E S İN E
T O P L A M I
E C R İM İS İL
B R Ü T
8 6 7 .7 9 9 ,3 2
H A S IL A T IN
Ö D E M E S İ
% 3 0 Ö D .
1 .0 4 2 .8 7 8 ,7 9
4 4 0 .6 7 1 ,1 4
8 .8 4 4 .8 2 0 ,1 3
Vakfımızın faaliyetleri neticesinde 2011 yılına ilişkin elde edilen gelirlerden, Amaca uygun
faaliyetler kapsamında yapılan 1.822.514,99-TL harcamalar ile kamuya ödenenler dahil olmak
üzere toplam 10.667.335,12 (Kamuya aktarılan kaynaklar toplamıyla+amaca uygun giderler)-TL
tutarında bir kaynağın kamuya aktarıldığı görülmektedir.
Vakfımız Otopark ve Çekici işletmeciliği faaliyetinde bulunmasaydı, yasa dışı çalışan
kişilerin bu işleri yapması halinde Devletimizin alacağı yukarıdaki tabloda belirtmiş olduğumuz
gelirleri çok düşük veya hiç olmayacaktı. Bu da Vakfımızın kamu yararına çalıştığının önemli bir
göstergesidir.
Sonuç olarak;
2012 yılında da Vakıf amaçları doğrultusunda daha çok çaba ve çalışma göstererek
yapılmakta olan hizmetleri artırarak çalışacağımızı ve İstanbul trafiğinde güvenliğin devamı için
Vakıf imkanlarını en iyi şekilde kullanarak üzerimize düşen görev ve sorumlulukları yerine
getireceğimizi, Siz Sayın Kurucular Kurulunun bilgilerine saygılarımızla arz ederiz.
İSTANBUL TRAFİK VAKFI
MÜTEVELLİ HEYETİ

Benzer belgeler

faaliyet raporu 2012 - İstanbul Trafik Vakfı

faaliyet raporu 2012 - İstanbul Trafik Vakfı Burs komisyonu tarafından bu koşullara uygun Üniversite, Lise ve dengi okullarda eğitim gören 34 öğrenciye 2011-2012 eğitim ve öğretim yılı için; Üniversite öğrencilerine aylık 200,00-TL, Lise ve d...

Detaylı

Dersin Adı: STATİK

Dersin Adı: STATİK mining use of land, Environmental effects of ore dressing facilities, Description and classification of ore dressing tailings, Disposing and handling of solid, liquid, gaseous and chemical waste in...

Detaylı

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Alt Yapı Koordinasyon

T.C. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Alt Yapı Koordinasyon 1710 sayılı ve 2016 Nisan Ayı Yatırım Programı konulu g ü n d e m maddesi değerlendirildi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire B aşkanlığının 2016 Nisan Ayı içerisinde aşağıda yazılı yerlerde ça...

Detaylı

Hemovijilans

Hemovijilans Bildirimi Takip Formu’na kayıt eder, •Hatalı ürünlerin sistemden imhasını yapar ve fiziksel imhası için Ürün İşlem Laboratuarı’na,

Detaylı