türkiye kamu-sen gazetesi 56. sayısını okumak için tıklayınız

Yorumlar

Transkript

türkiye kamu-sen gazetesi 56. sayısını okumak için tıklayınız
TÜRK‹YE
Büyük bir sevdan›n ad›...
AYLIK YAYIN ORGANI • ÜCRETS‹ZD‹R • YIL: 5 SAYI: 56 • EYLÜL 2008
Onbir ay›n sultan› ramazan›n›z› kutlar
bayram›n›z›n hay›rlara vesile olmas›n›
dileriz
Gazetesi
Daha sosyal bir çal›flma hayat›, daha iyi bir ifl ortam›, daha mutlu bir kamu çal›flan› için
Mutabakat gerçe¤i
Açl›k s›n›r›ndan kurtard›k
∂ Türkiye Kamu-Sen, k›sa vadeli hedeflerinin bafl›nda gelen, kamu
görevlilerini açl›k s›n›r›ndan kurtar›lmas› hedefine ulaflt›.
A¤ustos ay› itibar› ile açl›k s›n›r› 1012 YTL düzeyinde
bulunmaktayd›. Mutabakat›n hayata geçmesiyle birlikte -denge
tazminat›na (ek ödeme) 2009 y›l› içinde yap›lacak art›fllar hariçen düflük dereceli memur maafl›, Ocak 2009’da açl›k s›n›r›n›n
üzerine ç›kacak. 2008 y›l› bafl›nda kamu görevlilerinin %28’i
açl›k s›n›r›n›n alt›nda ücret almaktayd›. 2009 y›l› itibar› ile açl›k
s›n›r›n›n alt›nda maafl alan kamu çal›flan› kalmayacak.
Ankara’ya yürüdük
‹nisiyatif Türkiye Kamu-Sen’de
∂ En büyük memur konfederasyonu olan Türkiye Kamu-Sen, heyet baflkanl›¤› s›fat›yla kat›ld›¤› toplu pazarl›k masas›nda kamu çal›flanlar›n›n haklar›n›n gelifltirilmesi için inisiyatifi elinden b›rakmad›. Türkiye Kamu-Sen, Hükümetin sendikalar› safd›fl› b›rakma çabalar›n› yerinde ve zaman›nda müdahaleleriyle bofla ç›kard›.
Kamu çal›flanlar› ad›na pazarl›klar› yürütürken memurlar›n mali, sosyal ve demokratik haklar› için büyük mücadele verdi.
Engelli kamu çal›flanlar›n› unutmad›k
Türkiye Kamu-Sen ile ba¤l› sendikalar›n il temsilcileri ve flube baflkanlar› toplu pazarl›k
çal›flmalar›na destek vermek için Türkiye genelinde illerden yürüyerek Ankara’da bulufltular.
‹llerden gelen yürüyüflçüler Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezinden hareket ederek toplu
halde ve sloganlarla Abdi ‹pekçi bark›nda kurulan “Toplu Pazarl›k Takip Çad›r›na” geldiler.
Burada toplu pazarl›klar bitene kadar oturma eylemi yapt›lar. Türkiye Kamu-Sen,
müzakerenin de eylemin de en etkili flekilde nas›l yap›laca¤›n› tüm kamuoyuna bir kez daha
gösterdi. ‹llerinden Ankara’ya kadar yürüyen tüm yöneticilerimize teflekkür ederiz.
∂ Ülkemizde çal›flma hayat›nda belki de en çok ihmal edilen kesim olan engelli
çal›flanlar›m›z›n sorunlar›n› Türkiye Kamu-Sen, toplu pazarl›k masas›na tafl›d› ve
çözüme ulaflt›rd›. Engelli çal›flanlar›m›z›n ifle gelifl gidifllerinde kamuya ait bütün
servis araçlar›ndan ve toplu tafl›ma araçlar›ndan ücretsiz olarak yararlanmas›,
hizmet binalar›ndaki çal›flma koflullar›n›n düzeltilmesi ve atamalar›nda yaflanan
sorunlar›n çözümü için anlaflma sa¤land›.
4/B’lilere ve 4924 say›l› kanuna göre çal›flanlara müjde
∂ Bugüne kadar askerlik dönüflü ifle bafllama hakk› olmayan, efl durumundan tayin yapt›ramayan ve becayifl hakk› olmayan kapsam dahilindeki personelin sorunlar› konfederasyonunuz Türkiye Kamu-Sen taraf›ndan gündeme getirildi. Yaflanan yo¤un tart›flmalar›n ard›ndan Türkiye Kamu-Sen kapsam dahilindeki personelin sorunlar›n›n çözülmesi noktas›nda verdi¤i mücadeleden zaferle ç›kt›.
2
9/13/08
5:38 PM
Page 1
TÜRK‹YE KAMU-SEN GAZETES‹
2
Toplu görüflme öncesi
bas›n toplant›s›
Türkiye Kamu-Sen toplu görüflme öncesinde
kamuoyunu bilgilendirmek için bas›n toplant›s›
yaparak taleplerini aç›klad›.
Türkiye Kamu-Sen Genel Baflkan› Bircan Aky›ld›z,
toplu pazarl›klarda hedeflerinin, ''kamu çal›flanlar›n› açl›k s›n›r›ndan kurtaracak bir mutabakata imza atmak''
olaca¤›n› söyledi.
Aky›ld›z, konfederasyon genel merkezinde düzenledi¤i bas›n toplant›s›nda, kamu görevlilerinin mali, sosyal
ve özlük haklar›nda yap›lacak düzenlemelerin belirlenece¤i toplu pazarl›k sürecinin yaln›zca memurlar› de¤il,
aileleri ile birlikte 12 milyon kifliyi, dolayl› yans›malar›yla da tüm halk› etkiledi¤ine iflaret etti.
Toplu görüflmelerin tüm kamu görevlilerini, ailelerini
ve milleti memnun edecek bir flekilde sonuçlanmas›n›
dileyen Aky›ld›z, taleplerinin, kamu görevlilerinin y›llard›r süregelen sorunlar›n› çözecek mali, sosyal ve hukuki
öneriler içerdi¤ini belirtti. Aky›ld›z, ''Umudumuz, bu y›l
yetkililerin taleplerimizi dikkate almas›, toplu pazarl›k
masas›na hak etti¤i önemi vermesidir. Toplu pazarl›k
masas›, siyasetin ilgisini ve samimiyetini beklemektedir''
dedi.
‹çinde pinpon topu, bahçe hortumu, dikenli tel, havyar
gibi maddelerin de bulundu¤u 851 üründen oluflan enflasyon sepetinin, memurun gerçek enflasyonunu yans›tmad›¤›n› vurgulayan Aky›ld›z, bu nedenle memur maafllar›n›n tespitinde mutlak surette asgari geçim standard›n›n baz al›nmas› ve yap›lacak maafl art›fllar›n›n buna göre belirlenmesi gerekti¤ini söyledi. Aky›ld›z, ''Toplu pazarl›klarda hedefimiz, kamu çal›flanlar›n› açl›k s›n›r›ndan
kurtaracak bir mutabakata imza atmak olacakt›r.'' diye
konufltu.
Toplu pazarl›k masas›n›n etkisini azaltabilmek amac›yla her türlü ''siyasi manevran›n yap›ld›¤›n›'' belirten
Aky›ld›z, flunlar› kaydetti:
''Yetkililer, toplu görüflme süreci d›fl›nda uygulamalar
yaparak, kamu görevlileri ile ilgili düzenlemeleri toplu
pazarl›k süreci d›fl›na tafl›makta ve toplu görüflme masas›n› suland›rmak istemektedir. Bizler toplu pazarl›k masas›n› son derece önemli görüyoruz. Kamu görevlilerinin tüm sorunlar›n›n dile getirilece¤i ve çözüm yollar›n›n aranaca¤› yer kabul ediyoruz. Siyasi iktidar›n en
önemli görevi, toplumsal adaleti ve kaynaklar›n adil
paylafl›m›n› sa¤lamakt›r. Bu nedenle siyasi iktidar›, ülkenin gerçekleri, toplumun ihtiyaçlar› ve beklentileri do¤rultusunda adil olmaya davet ediyoruz. Sorunlar›m›za
kesin çözüm bulmak amac›yla, siyasi iradeden ve Kamu
‹flveren Kurulu üyelerinden bugüne kadar bir türlü gösteremedikleri samimi bir yaklafl›m bekliyoruz.''
Genel Baflkan Bicran Ak›ld›z kamuoyunda bilinçli
olarak toplu görüflme piriminin sendika aidat› olarak lan-
se edilmesi çabalar›n› da elefltirdi
Genel Baflkan Bircan Aky›ld›z ''O masada verilen mücadeleyi lekelemek, afla¤›lamak, küçümsemek o masada
verilen mücadeleyi haddini aflan ifadelerle de¤erlendirmek kimsenin hakk› ve haddi de¤ildir. O masada iki toplant› gerçeklefltirildi. 7 senedir toplan›yor. O masada
sendika aidatlar› bugüne kadar hiç konuflulmam›flt›r.
Ama sendika aidat›n›n konufluldu¤unu, sendikalar›n kasas›n› doldurdu¤unu iddia edenler yalan söylemektedir,
iftira atmaktad›r, Türkiye'de memur sendikac›l›¤›n› sabote etmektedirler. Çünkü onlar›n sendikac›l›k yapma
gibi bir niyeti yoktur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
birli¤i ve bütünlü¤ü noktas›nda her türlü olumsuzlu¤u
bu millete, devlete, millete yaflatanlar sendikac›l›k noktas›nda ahkam kesmek, fikir yürütmek hakk›na ve haddine
sahip de¤il. Çünkü onlar sendika de¤ildir.''
HABER
Türk Dayan›flma
Konseyi’nden
Türkiye Kamu-Sen’e
destek ziyareti
Türk Dayan›flma Konseyi Dönem Sözcüsü
Kaz›m Ütük, ziyaret s›ras›nda yapt›¤›
konuflmada, ''her geçen gün a¤›rlaflan iç ve d›fl
flartlar›n bask›s› alt›nda ülkenin tüm insanlar›n›n
ayakta kalma mücadelesi verdi¤ini'' belirtti.
Türk Dayan›flma Konseyi Türkiye Kamu-Sen’in kurdu¤u Toplu
Görüflme takip çad›r›n› ziyaret etti. Türk Dayan›flma Konseyi
Dönem Sözcüsü Kaz›m Ütük, ziyaret s›ras›nda yapt›¤› konuflmada,
''her geçen gün a¤›rlaflan iç ve d›fl flartlar›n bask›s› alt›nda ülkenin
tüm insanlar›n›n ayakta kalma mücadelesi verdi¤ini'' belirtti.
Ütük: ''Türkiye Kamu-Sen, milletten al›rken AB flartlar›n›,
memura verirken Afrika flartlar›n› dayatan çarp›k anlay›fl›n
de¤iflmesini istiyor. Ne yaz›k ki 6 y›ld›r bu ülkeyi yöneten
hükümetin devletin hem ruhuyla hem de bedeniyle aras›n›n serin
oldu¤u görülmüfltür.”dedi.
Bu mücadelenin, siyasi, hukuki ve sosyal meflruiyet zemininde,
toplumsal birliktelik ve bar›fl› zedelemeden sürdürülmesinin
herkesin en önemli güvencesi ve kazanc› oldu¤unu ifade eden Ütük,
flöyle devam etti: Türk memurunun insanca yaflamas› için ücretlerde
adaletin gözetilmesi gerekti¤ni belirtti.
Türkiye Kamu-Sen Genel Baflkan› Bircan Aky›ld›z da Ütük'e dile
getirdi¤i duygu ve düflüncelerden ötürü teflekkür etti.
Türkiye Kamu-Sen ''Toplu Görüflme Takip Çad›r›'' Kurdu
Türkiye Kamu-Sen toplu pazarl›k sürecinde, Abdi
‹pekçi Park›’nda toplu görüflme takip çad›r› kurdu. ‹llerden gelecek sendikal›lar›n buluflma noktas› olarak seçilen çad›r›n kuruluflunda bas›n aç›klamas› yapan Türkiye Kamu-Sen Genel Baflkan› Bircan Aky›ld›z süreci
de¤erlendirdi. Masada kamu çal›flanlar›n›n hak ve ç›karlar›n› koruyup gelifltirmek istediklerini ancak bu konuda ciddi endifleleri bulundu¤unu
ifade eden Aky›ld›z, Türkiye ‹statistik Kurumu'nun (TÜ‹K) 4 kiflilik bir
aile için açl›k s›n›r›n› 255 YTL olarak tespit etmesini elefltirdi. Konfederasyon olarak minimum seviyedeki harcamalarla tek kiflinin açl›k
s›n›r›n› bin 12 YTL olarak belirlediklerini söyleyen Genel Baflkan Bircan Aky›ld›z, flöyle konufltu:
''TÜ‹K'in 4 kiflilik ailenin açl›k s›n›r›n› 255 YTL olarak ifade etmifl
olmas› masada mutabakat oluflmas›n› ciddi flekilde düflündürücü
bir noktaya tafl›m›flt›r. Biz bu s›n›r›n
açl›k s›n›r› olarak ifade edilmesinin
do¤ru olmad›¤›n› düflünüyoruz.
Uluslararas› teamülde bu de¤erler
açl›k s›n›r› olarak ifade edilebilir ama biz 4 kiflilik bir aile
için 255 YTL'nin, tek kifli için 65 YTL'nin esas al›nmas›
gerekti¤inin vurgulanmaya çal›fl›lmas›n›n do¤ru olmad›¤›n› düflünüyoruz. Bu rakam ancak ölüm s›n›r› olarak
tarif edilebilir. Siyasi iradenin TÜ‹K'in açl›k s›n›r› ifadesini esas alarak de¤erlendirme yap›p, ücret art›fllar›n› ortaya koymas›n› asla kabul etmeyiz.''
3
9/13/08
5:39 PM
Page 1
TÜRK‹YE KAMU-SEN GAZETES‹
3
HABER
Kamu çal›flanlar› Ankara’ya yürüdü
81ilden gelen il temsilcileri ve flube baflkanlar› pankartlar›yla
s›hhiyede kurulan toplu görüflme takip çad›r›na yürüyerek toplu
görüflmelerin sonuçlanmas›n› bekledi.
Türkiye Kamu-Sen ile ba¤l› sendikalar›n yöneticileri Toplu
görüflme çal›flmalar›na destek vermek için Türkiye genelinde
yürüyüfl bafllatarak kamuoyunun dikkatini çekti.
‹ki aflamal› yürüyüfl plan› çerçevesinde toplanma bölgeleri belirlenerek 27 A¤ustos’ta uzak illerden yola ç›kan kamu çal›flanlar› 28 A¤ustos’ta belirlenen merkez illerde bulufltular. Kamu
çal›flanlar› geceyi aç›k alanlarda geçirdiler. 29 A¤ustos’ta Türkiye Kamu-Sen Genel Merkezine ulaflan kamu çal›flanlar› hep birlikte sloganlar atarak “Toplu görüflme takip çad›r›na” yürüdü.
Yürüyüfl s›ras›nda vatandafllar›n alk›fllarla kamu çal›flanlar›na
destek verdikleri dikkat çekti.
Yürüyüfl boyunca s›k s›k “Hükümet flafl›rma sabr›m›z› tafl›rma”, “Ankara ankara duy sesimizi bu gelen memurun ayak sesleri”, “M›s›r, gemi, yumurta: Hakk›m›z› unutma” gibisloganlar
atarak yürüdüler. “Vur vur inlesin hükümet dinlesin” sloganlar›yla Abdi ‹pekçi park›na ulaflan kamu çal›flanlar›na hitap eden
Türkiye Kamu-Sen Genel Baflkan› Bircan Aky›ld›z, hükümetten toplu görüflme konusunda samimiyet göremediklerini belirterek, kamu çal›flanlar› için önemli bir sürecin neredeyse sonuna
gelindi¤ini ifade etti. Aky›ld›z, ''Bütün samimiyetimize ve uzlaflma konusundaki ›srar›m›za ve inad›m›za ra¤men masada karfl›m›zda yer alan Kamu ‹flveren Kurulu, yani siyasi irade herhangi bir ad›m atmam›flt›r'' dedi.
''Uzlaflmak istedi¤imizi ancak uzlaflma niyetini göremedi¤imizi söyledik. Bugün uzlaflma niyetini ve samimiyetini arayaca-
¤›z. Ama flunu aç›kça söylüyorum; Türkiye Kamu-Sen, masadaki uzlaflma samimiyetini siyasi iradeden görememektedir. ortada de¤erlendirilecek bir teklif olmaz, beklentilerimize cevap
bulamazsak, biraz sonra burada bafllataca¤›m›z oturma eylemini
sona erdirme noktas›ndaki tercih siyasi iradenin olacakt›r.
Hakl› taleplerimize cevap ar›yoruz. Hakl› taleplerimize hakl›
teklifler istiyoruz. Siyasi irade masaya bu teklifi getirdi¤inde
imzalayaca¤›m›z› aç›kl›yoruz. Ama getirmezlerse biz burada
oturuyor olaca¤›z. Kald›rmak onlar›n boynunun borcu olacakt›r.''
Konuflmas›n›n ard›ndan ''Hep beraber oturman›z› istiyorum''
sözleriyle oturma eylemini bafllatan Aky›ld›z, ''Dile¤imiz bu
masadan uzlaflarak kalkmakt›r. Mutabakat zapt› imzalayarak
buraya gelmektir”dedi.
Siyasi partilerden Türkiye
Kamu-Sen’e destek
Türkiye Kamu-Sen Toplu Görüflmeler
bafllad›ktan sonra taleplerini her kesime
anlatma ve bilgilendirme amac›yla siyasi
partileri ziyaret ederek onlar›n desteklerini ald›.
DSP
Türkiye Kamu-Sen Genel Baflkan› Bircan Aky›ld›z, ve Konfederasyon’un yönetim kurulu üyeleri DSP Genel Baflkan› Zeki Sezer'i ziyaret etti Ziyarette Türkiye Kamu-Sen Genel Sekreteri ‹smail
Koncuk, Türkiye Kamu-Sen Genel Mali
Sekreteri Önder Kahveci ve Türkiye Kamu-Sen Genel Bas›n Sekreteri Hasan
Hüseyin Y›lmaz da haz›r bulundu.
Taleplerin karfl›lanmas› halinde kamu
hizmetinde verimlili¤in, etkinli¤in ve vatandafl memnuniyetinin artaca¤›n› ifade
eden Aky›ld›z, bu durumda herkesin kazançl› ç›kaca¤›n› söyledi. Türkiye'de kifli
bafl›na düflen milli gelirin 9 bin 500 dolara ç›kt›¤›n›n aç›kland›¤›n› belirten Aky›ld›z, kamu çal›flanlar›na bunun yans›mad›¤›n› söyledi.Toplu görüflme masas›nda
kamu çal›flanlar›n›n gerçekçi taleplerini
savunmaya ve gelifltirmeye gayret edeceklerini bildiren Aky›ld›z, ''Sakin oldu¤umuzu hiç kimse düflünmesin. Bu sükunetin arkas›nda feryatlar›n, f›rt›nalar›n
olufltu¤unu siyasetin görmesi gerekir.
Çünkü siyasetin ifli bu'' dedi.
Aky›ld›z DSP'nin koalisyon dönemi
de dahil olmak üzere kendilerine hep
destek verdi¤ini söyledi.Aky›ld›z,
daha sonra Sezer'e talepleri hakk›nda bilgi verdi.
Sezer, ziyarette yapt›¤› aç›klamada, Türkiye Kamu-Sen'in y›llard›r baflar›l› bir sendikac›l›k sergileyerek, kamu çal›flanlar›n›n
haklar›n›n savunulmas›nda çok
önemli bir görev üstlendi¤ini
söyledi.
Zeki Sezer ise ziyarette yapt›¤›
aç›klamada, son 6 y›ld›r Türkiye'de üretimle de¤il, ithalatla büyümeye dayanan bir ekonomik
sistemin oluflturuldu¤unu vurgulayan Zeki Sezer, bu flekilde bir yandan iflsizli¤in
artt›¤›n› ve çal›flanlar›n haklar›n›n sürekli
geriledi¤ini ifade etti. Sezer, ''6 y›ld›r kamu görevlilerin reel gelirleri, al›m güçleri
düflmektedir. Bu nedenle toplu görüflme
sürecinden kamu görevlilerin hak etti¤i
bir ücret art›fl›, sosyal kazan›m ve örgütlenme gibi demokratik haklar›n elde edilmesiyle ç›k›lmas›n› diliyorum. Ancak
do¤ru olan toplu görüflme de¤il, toplu
sözleflme sürecine art›k geçmektir'' dedi.
Türkiye'nin AB yolunda oldu¤unu hat›rlatan Sezer, AB üyesi ülkelerin tamam›nda kamu görevlileri için toplu sözleflme hakk›n›n bulundu¤unu, Türkiye'de bu hakk›n verilmemesinin kabul edilebilir bir durum olmad›¤›n›
söyledi.
CHP
Türkiye Kamu-Sen Toplu görüflmelerde elini güçlendirmek ve kamuoyunu bilgilendirme kapsam›nda CHP Genel Baflkan Yard›mc›s›
Cevdet Selvi’yi ziyaret etti.
Türkiye Kamu-Sen Genel Baflkan› Bircan Aky›ld›z ve Konfederasyonumuzun YönetimKurulu
üyelerinin ziyaretinin ard›ndan bas›n aç›klamas› yapan Genel Baflkan
Bircan Aky›ld›z , kamu çal›flanlar›n›n hedefinin; grevli, toplu sözleflmeli, siyasete ve yönetime kat›l›m› içeren bir
sendika hakk›na ulaflmak oldu¤unu ifade
ederek, bunun yasal zemininin oluflturulmas›ndaki sorumlulu¤u siyasi iradeden
beklediklerini dile getirdi.
Memurlara yap›lan ek ödemelerin belirlenme fleklinin ''etik olmad›¤›n›'' vurgulayan Aky›ld›z, bunun beklentilere cevap
vermede ilk ad›m olarak de¤erlendirilebilece¤ini, ancak devam›n›n gelmesi gerekti¤ini söyledi. Aky›ld›z, kamu hizmetinde verimlili¤in art›r›lmas› için öncelikle kamu çal›flanlar›n›n ihtiyaçlar›n›n karfl›lanmas› gerekti¤ini kaydetti.
Cevdet Selvi de hükümetin ekonomik,
sosyal ve demokratik haklar›n› elde etmek için u¤raflan sendikalara gösterdi¤i
tavr›n kendilerini üzdü¤ünü ifade etti.
Hükümetin söyledikleriyle yapt›klar›
aras›nda 180 derecelik farkl›l›k oldu¤unu
belirten Selvi, kapatma davas›nda Anayasa'n›n 90. maddesini dikkate alarak savunma yapan AKP'nin, kamu çal›flanlar›n›n gerçek bir sendika hakk›na kavuflmas› konusunda bu hükmü dikkate almamas›n›n üzüntü verici oldu¤unu dile getirdi.
Grev hakk› olmadan sendikalar›n üyele-
rinin haklar›n› koruma imkan›n›n çok s›n›rl› oldu¤una iflaret eden Selvi, bu konuda getirdikleri önerilerin hükümet taraf›ndan kabul edilmedi¤ini belirtti.
Selvi, Türkiye Kamu-Sen'in olas› eylemlerine destek verip vermeyeceklerine
iliflkin bir soru üzerine, hakl›, yasal, demokratik çerçevedeki eylemlerinde kamu
çal›flanlar›n›n yanlar›nda olacaklar›n›
söyledi.
4-5-6
9/13/08
5:40 PM
Page 1
TÜRK‹YE KAMU-SEN GAZETES‹
4
TÜRK E⁄‹T‹M-SEN
HABER
21 Üniversitenin rektör atamas› yap›ld›
Seçimleri yap›lan 21 üniversitenin yeni rektörlerinin atamas› 05.08.2008 tarihi itibariyle
yap›ld›. Göreve gelen rektörlere baflar› dileklerinde bulunan Genel Baflkan ‹smail Koncuk,
önümüzdeki dönemde üniversitelerdeki sendikal örgütlenmelerin önündeki engellemelerin
kald›r›lmas› için rektörlerimizden daha aktif bir tutum beklediklerini ifade etti.
21 Üniversitede yap›lan rektör seçimleri sonucunda belirlenen adaylardan 63 tanesinin ismi atama onay› için YÖK taraf›ndan Cumhurbaflkanl›¤› makam›na gönderilmiflti. Cumhurbaflkan› Abdullah Gül dün itibariyle 21 rektörün atamas›n› onaylam›fl bulunmaktad›r.
Atamas› Yap›lan Rektörlerin Listesi:
Akdeniz Üniversitesi Rektörlü¤üne Prof. Dr. ‹srafil Kurtcephe,
Ankara Üniversitesi Rektörlü¤üne Prof. Dr. Cemal Talu¤
Atatürk Üniversitesi Rektörlü¤üne Prof. Dr. Hikmet Koçak
Bo¤aziçi Üniversitesi Rektörlü¤üne Prof. Dr. Kadri Özçald›ran
Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlü¤üne Prof. Dr. ‹lyas Dökmetafl
Çukurova Üniversitesi Rektörlü¤üne yeniden Prof. Dr. Alper Ak›no¤lu
Dicle Üniversitesi Rektörlü¤üne, Prof. Dr. Ayflegül Jale Saraç
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlü¤üne Prof. Dr. Mehmet Füzün
Ege Üniversitesi Rektörlü¤üne Prof. Dr. Cande¤er Y›lmaz
Erciyes Üniversitesi Rektörlü¤üne Hasan Fahrettin Kelefltemur
F›rat Üniversitesi Rektörlü¤üne Prof. Dr. Ahmet Feyzi Bingöl
Gazi Üniversitesi Rektörlü¤üne Prof. Dr. R›za Ayhan
Gaziantep Üniversitesi Rektörlü¤üne Prof. Dr. M. Yavuz Coflkun
‹nönü Üniversitesi Rektörlü¤üne Prof. Dr. Cemil Çelik
‹stanbul Teknik Üniversitesi Rektörlü¤üne Prof. Dr. Muhammed fiahin
Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlü¤üne yeniden Prof. Dr. ‹brahim Özen
Ondokuz May›s Üniversitesi Rektörlü¤üne Prof. Dr. Hüseyin Akan
Orta Do¤u Teknik Üniversitesi Rektörlü¤üne Prof. Dr. Ahmet Acar
Trakya Üniversitesi Rektörlü¤üne, yeniden Prof. Dr. Enver Duran
Uluda¤ Üniversitesi Rektörlü¤üne Prof. Dr. Medet Mete Cengiz
Y›ld›z Teknik Üniversitesi Rektörlü¤üne Prof. Dr. ‹smail Yüksek
Rektör atamalar›yla ilgili olarak bir aç›klama yapan Genel Baflkan ‹smail Koncuk, göreve
gelen rektörlere baflar› dileklerinde bulunarak, yeni dönemde üniversitelerimizin bir ad›m
daha ileri götürülebilmesi için rektörlerimizin azami gayret içerisinde bulunacaklar›n› ümit
ettiklerini belirtti. Üniversitelerin ülkemizin uygarl›k yürüyüflündeki önemli vas›talar›n bafl›nda geldi¤ini vurgulayan Koncuk, “Üniversite personelinin de parças› oldu¤u e¤itim çal›flanlar›n›n gerçek ve yetkili temsilcisi Türk E¤itim-Sen olarak, üniversitelerimizin ve üniversite çal›flanlar›n›n geliflimine katk› sa¤layan her çal›flman›n ve gayretin destekçisi olaca¤›m›z›n bilinmesini istiyoruz. Göreve gelen yeni rektörlerimiz flundan emin olsunlar ki, Türk
E¤itim-Sen; bilimsel, akademik ve idari anlamda e¤itim hayat›m›z›n ve çal›flanlar›n faydas›na olacak her proje ve uygulaman›n yan›nda karfl›l›ks›z olarak dimdik duracakt›r. Say›n rektörlerimizden beklentimiz, demokratik özgürlük ortam›n›n befli¤i olmas› gereken üniversitelerimizde çal›flanlar›n meflru ve demokratik örgütlenmelerinin önündeki engellemelere ve
önyarg›lara son vermeleridir. Her alanda oldu¤u gibi sendikal örgütlenme anlam›nda da üniversitelerimizin toplumumuza örnek olmas›n› temenni ediyoruz” dedi.
Genel Baflkan ‹smail Koncuk;
Dan›fltay'dan iki önemli karar !
Sendikalar sosyal bask› ve ortak menfaat sa¤lama
gruplar›d›r. Ayn› zamanda modern toplumun
vazgeçilmezi olan bir sivil toplum hareketidir. Sivil
toplum örgütlerinin de varl›k nedeni; içinde bulundu¤u
toplumun derdini, kayg›s›n› bilmek; problemlerin çözüm
sürecine katk›da bulunmak, ülkede sosyal ve ekonomik
geliflmeyi teflvik etmek ve toplumu topyek n ileriye
götürmek için var gücüyle çal›flmakt›r. ‹flte Türk E¤itimSen bu anlamda görevini lay›k›yla yapmaya
çal›flmaktad›r.
Bu ba¤lamda Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n; flubelerimizin
yetki belgesi ile dava açma ve bilgi edinme hakk›ndan
yararlanma konusunda ehliyetinin olmad›¤›na dair
yay›nlad›¤› yaz›n›n aksine Dan›fltay 8. Dairesi'nden
ald›¤›m›z olumlu karar ile Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n
kendisini adeta Yarg› makamlar›n›n yerine koyarak
yay›nlad›¤› yaz›n›n gerçekleri yans›tmad›¤› ortaya
ç›km›flt›r.
Dan›fltay 8. Dairesi'nin, Türk E¤itim-Sen Zonguldak
fiubesi'nin Genel Merkezimizce verilen yetki belgesi ile
açt›¤› Devlet Paras›z Yat›l›l›k ve Bursluluk S›nav› ile
ilgili davada verdi¤i karara göre, flubelerimizin dava açma
ehliyetinin bulundu¤undan ve Devlet Paras›z Yat›l›l›k ve
Bursluluk S›nav› için baflvuranlardan s›nav ücreti
al›namayaca¤›ndan bahsedilerek her iki konuda da
hakl›l›¤›m›z› yarg› karar› ile ispatlam›fl olduk.
‹lgili karar› sendikam›z›n internet sitesinden temin
edebilirsiniz.
2008 Ö¤retmenlerin Özür
Durumuna Ba¤l› Yer De¤ifltirme
K›lavuzuna dava açt›k
Bahsi geçen k›lavuzun sayfa–5, 3-Baflvuru
Yapamayacak Ö¤retmenler bafll›kl› maddenin 3. f›kras› “
Zorunlu hizmet bölgesi kapsam›ndaki illerde kadrolu
ö¤retmen olarak görev yapan ve zorunlu çal›flma
yükümlülü¤ünü tamamlayan ö¤retmenler, efl durumuna
ba¤l› özür durumundan Birinci Hizmet Bölgesinde (efli D
ve E hizmet s›n›f› ilçelerdeki e¤itim kurumlar›nda kadrolu
olarak çal›flanlar hariç) çal›flan zorunlu hizmete tabi
kadrolu veya sözleflmeli ö¤retmen eflinin yan›na yer
de¤ifltirme iste¤inde bulunamayacakt›r” fleklinde
düzenlenmifltir.Bu düzenlemenin sebep oldu¤u
ma¤duriyetlerin giderilmesi için Dan›fltay’da,
yürütmesinin durdurulmas› devam›nda iptali Sendikam›z
taraf›ndan talep edildi.
Sözleflmeli ö¤retmenlerin
ma¤duriyetini yarg›ya tafl›d›k
2007 Y›l›nda sözleflmeli olarak görevlendirilen ancak
göreve hiç bafllamayanlar ile bafllay›p da ayr›lanlar bu
atama dönemi içinde kadrolu atanabilmek için baflvuru
yapam›yorlar. Ma¤duriyetlerin giderilmesi için
Sendikam›z taraf›ndan Dan›fltay’da dava aç›ld›.
Dava dilekçesini sendikam›z›n internet sitesinden
inceleyebilirsiniz
“Arsenikli su krizi flimdi
de okullara tafl›nd›”
Genel Baflkan ‹smail Koncuk, yapt›¤›
bas›n aç›klamas›nda 2008-2009 e¤itimö¤retim y›l›n›n 8 Eylül'de, ana s›n›f ve
ilkö¤retim birinci s›n›f ö¤rencileri için
ise 1 Eylül’de bafllayaca¤›n› an›msatarak, “Okullar›n aç›lmas›na çok k›sa bir
süre kala baz› illerimizde arsenikli su
krizi patlak vermifltir” dedi.
Baflta ‹stanbul, Ankara ve ‹zmir olmak
üzere birçok ilde, sularda arsenik miktar›n›n standartlar›n üzerinde oldu¤unun
söylendi¤ini belirten Koncuk, “‹nsanlar›m›z art›k neredeyse flebeke suyunu
kullanmaktan korkar olmufltur. Belediye
baflkanlar›n›n tek yapt›¤› ise laf üretmek,
konu üzerinden siyasi polemikler yapmaktan ibarettir. Hükümetin bu konudaki sessiz tutumuysa halk›m›z taraf›ndan
garipsenmektedir. Üzülerek söylüyorum
ki, Türk halk›n›n sa¤l›¤›n› bu derece ciddiyetle ilgilendiren bu durum karfl›s›nda,
yöneticilerimiz; beceriksiz, basiretsiz ve
kriz yönetmekten uzak bir tablo ortaya
koymaktad›rlar. Kimi bölgelerimiz arsenikli su krizi ile çalkalan›rken, asl›nda
en büyük tehlike okullarda yaflanacakt›r.
fiu ana kadar Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n
bu konuda hiçbir önlem almad›¤› görülmektedir” diye konufltu. Çocuklar›n,
okullarda arsenik miktar› yüksek oldu¤u
iddia edilen sulardan içece¤ine iflaret
eden Koncuk, konuyla ilgili olarak velilerin Türk E¤itim-Sen’i de arad›¤›n›
söyledi. Velilerin, çocuklar›n› okula endifleyle göndereceklerini belirtti¤ini söyleyen Koncuk, velilerin yetkililerin bir
an önce önlem almas›n› istedi¤ini bildirdi.
Genel Baflkan Koncuk, bu noktada ilgili bakanl›klar taraf›ndan öncelikle yap›lmas› gerekenin riskli illerde flebeke
sular›n›n tahlillerinin h›zla yap›lmas› oldu¤unu belirterek sonuçlar›n da kamuoyuna fleffaf bir flekilde aç›klanmas› gerekti¤inin alt›n› çizdi. Koncuk, MEB’in
ve okul yönetimlerinin ise flu tedbirler
almas› gerekti¤ini kaydetti:
-“Okullar, imkanlar› ölçüsünde sebil
(su makinesi) temin etmelidir. Elbette su
makinesi almak ve damacana su kullanmak maliyetli olacakt›r. Okullar›m›zda
hizmetli personelin ücretinin bile ö¤rencilerden toplanan paralardan ya da idarecilerin kendi ceplerinden karfl›land›¤›
düflünüldü¤ünde, bunun gerçekleflme ihtimali çok düflüktür. Dolay›s›yla Milli
E¤itim Bakanl›¤› aciliyet arz eden illerdeki okullar›m›za bu amaçla ek kaynak
aktarmal›d›r.
¥ Kantinlerde sat›lan ambalajl› sular›n markal› ve Sa¤l›k Bakanl›¤›’ndan
ruhsatl› olmas›na dikkat edilmelidir.
¥ Tuvaletlerde “sular temiz de¤ildir,
kesinlikle içmeyiniz” fleklinde uyar› levhalar› as›lmal›d›r.”
Koncuk, velilere de uyar›larda buluna-
rak, velilerin çocuklar›n› okula gönderirken yanlar›nda yeterli miktarda sa¤l›kl›
su bulundurmalar›n› sa¤lamas›n› istedi.
Koncuk, ö¤retmenlerin de konuyla ilgili
ö¤rencileri derslerde bilgilendirmesi ve
çocuklara s›k s›k sular›n sa¤l›ks›z oldu¤unu hat›rlatmas› gerekti¤ini vurgulayarak sözlerini flöyle sürdürdü: “Krizlere
karfl› her daim tedbirsiz kalan Milli E¤itim Bakanl›¤› da bir an önce söz konusu
illerdeki ‹l ve ‹lçe Milli E¤itim Müdürleri ile toplant› yapmal› ve okullarda su
seferberli¤i ilan ederek, bir dizi acil önlem almal›d›r. Aksi takdirde çocuklar›m›z büyük bir sa¤l›k skandal›n›n kurbanlar› olacak ve kansere dahi yol açan
arsenikli su sa¤l›ks›z nesillerin yetiflmesine neden olacakt›r.”
4-5-6
9/13/08
5:40 PM
Page 2
5
TÜRK‹YE KAMU-SEN GAZETES‹
TÜRK E⁄‹T‹M-SEN
HABER
Koncuk; “100 bin ö¤retmen
atamas› yap›lmal›d›r.”
Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n, 21 A¤ustos tarihinde gerçeklefltirdi¤i ö¤retmen atamalar› hususunda bir aç›klama yapan Genel Baflkan ‹smail Koncuk, atamalar›n ihtiyac› karfl›lamaktan
çok uzak oldu¤unu belirterek, “Ülkemizde ö¤retmen a盤› önlenememektedi. Atama bekleyen 220 bin ö¤retmen aday› varken, Bakanl›¤›n yapt›¤› al›mlar› anlamak mümkün de¤ildir.
Ö¤retmen a盤›; y›lda 20 bin, 30 bin kifli istihdam ederek ya
da 300-400 YTL karfl›l›¤›nda ücretli ö¤retmen çal›flt›rarak çözülemez. Bu sorunu gidermek için A¤ustos ay›nda 50 bin,
2009 y›l›n›n fiubat ay›nda da 50 bin ö¤retmen atamas› yap›lmal›d›r. Alt› ay içinde toplam 100 bin ö¤retmen atamas› yap›lmad›¤› taktirde, ö¤retmen a盤› daha da büyüyecek ve e¤itim büyük yara alacakt›r.” fieklinde konufltu.
Genel Baflkan›n aç›klamas›n›n tam metni www.turkegitimsen.org.tr adresinde.
“Ülkemizde ne yaz›k ki ö¤retmen adaylar› iflsizli¤in kuca¤›-
na itilmektedir. En verimli, en üretken ça¤lar›n› diplomal› iflsiz olarak geçiren adaylar, hükümetin yanl›fl politikalar›na
kurban edilmektedir. Hükümetin e¤itim politikas›, ne ö¤retmen adaylar›n›n talebini karfl›layabilecek, ne de ö¤retmen a盤›n› çözebilecek niteliktedir. Durum böyle olunca, e¤itimde
kalite bir türlü yakalanamamakta, baflar› da istenilen ölçüde
olmamaktad›r.
Üstelik Bakanl›¤›n ö¤retmen a盤›n› sözleflmeli ö¤retmen
alarak gidermeye çal›flmas›, ücretli ö¤retmen çal›flt›rmas› da
ayr› bir tart›flma konusudur. ‹nsan yetifltirmek gibi ulvi bir
mesle¤i ticarilefltiren zihniyet, e¤itimin atar damar›n› kesmektedir. Bakanl›k, ö¤retmenlerimizi güvenceden yoksun, hakka
ve hukuka uygun olmayan bir yöntemle çal›flt›rarak, asl›nda
BÜYÜK SUÇ ‹fiLEMEKTED‹R. E¤itimin temel aktörlerini
ticari bir meta gibi gören bu anlay›fla ivedilikle son verilmelidir. Dolay›s›yla Türk E¤itim-Sen’in öteden beri dillendirdi¤i
ça¤›r›y› bir kez daha yapmak istiyoruz: “Kadrolu ö¤retmenlik
d›fl›ndaki tüm istihdam flekillerine son verilmeli, sözleflmeli
olarak çal›flt›r›lan ö¤retmenler kadroya al›nmal›d›r.”
Ö¤retmenlik mesle¤i büyük özveri ister. Ancak ülkeyi ve
e¤itim camias›n› yönetmek daha büyük özveri ister. Ö¤retmenlerimiz, büyük özveriyle ve meslek aflk›yla görevlerinin
bafl›ndad›r. Ö¤retmen adaylar›m›z da yine fedakarca davranarak, y›llarca atanamayacaklar›n›, iflsiz kalabileceklerini, y›llar›n› bofla geçirebileceklerini bile bile ö¤retmenlik mesle¤ini
tercih etmektedir.
Peki buradan siyasi erk’e soruyoruz: “Siz ülkeyi yönetirken,
ne kadar özveri gösteriyorsunuz? Ö¤retmen adaylar›, sesimizi
duyun diye feryat ederken, siz buna ne ölçüde duyarl›l›k gösteriyorsunuz?”
Türkçe tabela için
imza kampanyas›
Okul harcamalar› bu
y›l da velileri zorlayacak
Genel Baflkan ‹smail Koncuk,
bir ö¤rencinin okula bafllama
maliyetine iliflkin yapt›klar› araflt›rmay› yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 23.08.2008 tarihinde
Ankara’da bir ma¤azada düzenledi¤i bas›n toplant›s›yla kamuoyuna aç›klad›.
∂ Cepler alev alev yanacak
2008-2009 E¤itim-Ö¤retim Y›l›n›n bafllamas›na k›sa bir süre
kald›. Ö¤renciler okullar›n aç›lmas›n› heyecanla beklerken, veliler de okul al›flveriflinde. Sendikam›z okullar›n aç›lmas›na k›sa bir süre kala, bir ö¤rencinin
okula bafllama maliyetini hesaplad›. Araflt›rmaya göre; ana s›n›f›na bafllayacak bir ö¤renci için
38, ilkö¤retim birinci s›n›fa bafllayacak bir ö¤renci için 37, genel liseye bafllayacak bir ö¤renci için 40 ve meslek lisesine
bafllayacak bir ö¤renci için 36
ayr› kalemde masraf yap›lmas›
gerekmektedir. ‹lkö¤retim okullar›na ba¤l› anas›n›f›na bafllayan
bir ö¤rencinin okula ilk ad›m›n›n
maliyeti 387.78 YTL ile 1.224,85
YTL aras›nda de¤iflmektedir.
Çocu¤unu ilkö¤retime yeni kay›t
yapt›racak aileler de, en az
489.58 YTL, en fazla 1.807,61
YTL harcama yapacakt›r. Ortaö¤retim ça¤›na gelmifl çocuklar›
bulunan ailelerin yükü daha da
artacakt›r. Genel liseye bafllayacak bir ö¤rencinin ailesine mali-
yeti 613.78 YTL ile 2.223,14 YTL
aras›nda de¤iflmektedir. Meslek
lisesi ö¤rencisinin e¤itim-ö¤retime haz›r bir flekilde bafllayabilmesi için de 621.28 YTL ile
2.213.88 YTL aras›nda masraf
yap›lmas› flartt›r.
∂ ‹ki ö¤rencinin okul masraf›, 4
bin 437 ytl’ye kadar ç›k›yor
Bir velinin, biri anas›n›f› di¤eri
ilkö¤retim olmak üzere iki çocu¤unu okula gönderebilmek için
877.36 YTL ile 3.032,46 YTL
masraf yapmas› gerekmektedir.
Yine veli, biri ilkö¤retim di¤eri
genel lisede olmak üzere iki çocu¤unu okula gönderebilmek
için de 1.103,36 YTL ile 4.030,75
YTL aras›nda harcama yapacakt›r. fiayet aile bir çocu¤unu
genel lisede, di¤erini meslek lisesinde okutacaksa cüzdandaki
yang›n daha da
artacakt›r. Zira bu
ailenin yapaca¤›
masraf, 1.235,06
YTL ile 4.437,02
YTL aras›nda de¤iflecektir.
Okul masraflar›
ne yaz›k ki dar
gelirlinin cebindeki yang›n› daha da
art›rmaktad›r. Çocuklar›n› okutmak
için büyük güçlük
çeken, her türlü
fedakarl›¤› yapan ebeveynler kimi zaman bu masraflara yenik
düflmektedir.
Binlerce YTL’yi bulan okul harcamalar› nedeniyle kimi aileler,
çocuklar›n› okula göndermekte
zorluk yaflamakta, hatta okula
gönderememektedir. Üstelik y›l
içinde al›nan karne paras›, tebeflir paras›, spor paras› gibi adlar
alt›nda toplanan paralar veliyi
can›ndan bezdirmektedir. Tüm
bunlar göz önüne al›nd›¤›nda
çocuk okutman›n zor bir zanaat
oldu¤u görülmektedir.
Bu vesileyle 2008-2009 E¤itimÖ¤retim y›l›n›n e¤itim camiam›za hay›rl› olmas›n› temenni ediyor, ders s›ralar›ndaki yerini alacak ö¤rencilerimize de baflar›lar
diliyoruz.
Türk E¤itim-Sen Antalya
2 No’lu fiube Baflkanl›¤›
taraf›ndan “Türkçe Tabela ‹mza Kampanyas›”
düzenlendi.
Kampanyam›za okullar›m›zda e¤itim çal›flanlar› büyük
ilgi gösterdi ve 515 imza topland›. ‹mzalar bir üst yaz›yla dosya halinde Manavgat, Side, Çolakl›,
Il›ca ve Alanya Belediye Baflkanl›klar›na sunuldu.
Türk E¤itim-Sen Antalya 2 No’lu fiube Baflkan› Fethi
Kurt konu ile ilgili olarak flunlar› söyledi: “Sokaklar›m›zda her geçen gün say›s› artan yabanc› ülke dillerinin
sözcük ve dil özellikleriyle süslenmifl (!) iflyeri tabelalar›, Türkçemizi bozmakta ve ülkemize bir sömürge ülke
görüntüsü vermektedir. ‹flyeri isimlerinin sadece anadilimizde olmas› konusunda genel olarak uygulanan bir yasa yoktur. Bu a盤› ise baz› belediyelerimiz ald›klar› kararlarla kapatt›lar. Baz› il ve ilçe belediyeleri halktan gelen istek üzerine cadde, sokak, meydan gibi iflyerlerinin
bulundu¤u alanlarda Türkçe isim kullan›lmas›na yönelik
tavsiye kararlar› alm›fllard›r ve konuyu temelden çözmüfllerdir. Fakat il genelinde, hatta ülke genelinde söz
sahibi bir kurumun alaca¤› karar›n ba¤lay›c›l›¤› sayesinde, iflyeri tabela kirlili¤i önlenebilmesi mümkün görünmektedir. ‹nan›yoruz ki tabelalar üzerinde etkili bir karar
al›nmas› durumunda bundan sonra aç›lacak iflyerleri
Türkçe isimle aç›lacakt›r. Bu karar Türkçe’yi ve Türkiye’yi koruyacak ve Türk halk›n›n iste¤ini yerine getirecektir. Belediyemizden yabanc› isimli yer aç›lmas›n›n
önünün kesilmesi için karar almas›n› istiyoruz. Unutmayal›m ki, ülkemiz Türkiye, dilimiz Türkçe ve Belediyemiz ise bir Türkiye belediyesidir. Belediyemizin gere¤ini yapmas›n› talep ediyoruz.”
4-5-6
9/13/08
5:40 PM
Page 3
TÜRK‹YE KAMU-SEN GAZETES‹
6
TÜRK E⁄‹T‹M-SEN
HABER
2008-2009 E¤itim Ö¤retim Y›l› da s›k›nt›larla bafllad›
2008-2009 E¤itim-Ö¤retim Y›l› 8 Eylül tarihinde bafll›yor. ‹lkö¤retim 1’inci s›n›flar ve
anas›n›flar› da okula uyum kapsam›nda okula
bir hafta erken bafllad›. Öncelikle tüm e¤itim
çal›flanlar›m›za ve ö¤rencilerimize baflar›l› bir
e¤itim-ö¤retim y›l› diliyoruz.
Bu e¤itim-ö¤retim y›l› bafl›nda kay›t paralar› yine büyük bir handikap olarak velilerin
karfl›s›na ç›km›flt›r. Konuyla ilgili sendikam›za da bu konuda zaman zaman flikayetler gelmektedir. Öncelikle kay›t paras›yla ilgili flu
tespitleri yapmam›zda fayda vard›r. Okul Aile
Birliklerine yap›lan ba¤›fllar, ilden ile, semten
semte, ailenin gelir durumuna göre farkl›l›k
göstermektedir. Bu ba¤›fllar 5 YTL’den, 4
bin, 5 bin YTL’ye kadar ç›kmaktad›r. Fiyatlar›n artmas›nda okulun isim yapm›fl olmas›,
e¤itim-ö¤retim kalitesi, s›n›f mevcutlar›n›n
düflüklü¤ü ön plana ç›kmaktad›r. Kimi okullar
kay›t paras›n› 3-5 taksitle tahsil etmektedir.
Ebeveynler evlerinden uzak dahi olsa çocu¤unun iyi bir e¤itim almas› için baflka bir okula göndermekte ve bunun için yüksek mebla¤lar› gözden ç›karmaktad›r. Her y›l kay›t paralar›yla ilgili Milli E¤itim Bakanl›¤› taraf›ndan
uyar›lar yap›lmaktad›r. Hatta e-kay›t uygulamas› getirilerek, kay›t paras›n›n önüne geçilmeye çal›fl›lm›flt›r. Ancak Bakanl›¤›n ya fark
edemedi¤i ya da bilinçli olarak fark etmedi¤i
baz› hususlar vard›r. Öncelikle MEB, okullara
yeterli ödenek ay›rmamaktad›r. Kimi okullarda hizmetli paras› okul idarecilerinin cebinden karfl›lanmaktad›r. Hatta okullarda sa¤l›kl›
temizlik personel yetersizli¤inden dolay› sa¤lanamamaktad›r. Kendi ya¤›yla kavrulan
okullar, ihtiyaçlar› gidermek için velilerden
destek almak zorunda kalmaktad›r. Okulun
boyas›, badanas›, temizli¤i, elektrik, su faturas›, internet ücreti, bilgisayar malzemeleri, güvenli¤i derken, okul ihtiyaçlar› uzun bir liste
oluflturmaktad›r.
Her y›l tart›fl›lan kay›t paralar›yla ilgili Türk
E¤itim-Sen olarak bir anket çal›flmas› gerçeklefltirdik. Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Bursa, Adana, Trabzon, Mu¤la, Konya, Denizli, Kayseri,
Kocaeli ve Gaziantep’te 1.185 veli üzerinde
yapt›¤›m›z anketten çarp›c› sonuçlar ç›kt›.
Ankete kat›lan velilerin yüzde 43.6’s› 1,
yüzde 41.8’i 2, yüzde 11.9’u 3, yüzde 2.7’si
ise 4 ve üzerinde okul ça¤›nda çocu¤u bulundu¤unu belirtmifltir.
Ankete kat›lan velilerin çocu¤u/çocuklar›n›n yüzde 62.1’i ilkö¤retim, yüzde 29.4’ü ortaö¤retim, yüzde 8.5’i ise okul öncesi kademede e¤itim-ö¤retim görmektedir.
Velilerin yüzde 55.7’si meb’in ödenek ay›rmad›¤› için okullar›n kay›t paras› ald›¤›n› düflünüyor
Velilere okullarda ba¤›fl ad› alt›nda para
al›nmas›n› nas›l de¤erlendiriyorsunuz sorusunu yönelttik. Buna göre velilerin yüzde
55.7’si “MEB yeterli ödenek ay›rmad›¤› için
okullar kay›t paras› almak zorundad›r” der-
ken, yüzde 27.5’i “kay›t paras› al›nmas› yanl›fl
bir uygulamad›r”, yüzde 16.7’si de “okulumuza sahip ç›kmak için kay›t paras› al›nmas›n› destekliyorum” cevab›n› vermifltir.
Velilerin yüzde 90.7’si e-kay›t uygulamas›n›n kay›t paras›n› engellemedi¤i görüflünde
Ankete kat›lanlar›n yüzde 90.7’si mevcut
gerekçeleri ortadan kald›rmad›¤› için MEB’in
bafllatt›¤› e-kay›t uygulamas›n›n kay›t paras›n›n önüne geçti¤ine inanmazken, yüzde 9.3’ü
e-kay›t uygulamas›n›n kay›t paras›n›n önüne
geçti¤ine inanmaktad›r.
Velilerin yüzde 58.7’si çocu¤unu evinin bulundu¤u semtteki okula kay›t ettiriyor
Velilere “çocu¤unuzu/çocuklar›n›z› evinize
yak›n semtteki bir okula m› yoksa uzak semtteki bir okula m› gönderiyorsunuz” diye sorduk. Buna göre velilerin yüzde 58.7’si evinin
bulundu¤u semtteki okula gönderdi¤ini söylerken, yüzde 41.3’ü evinin bulundu¤u semtin
d›fl›nda bir okula gönderdi¤ini belirtmifltir.
“Evimin bulundu¤u semtin d›fl›nda bir okula gönderiyorum” diyenlere bunun nedenini
sorduk. Buna göre ankete kat›lanlar›n yüzde
76.7’si “evimden uzak olan okulun e¤itim-ö¤retimi daha kaliteli” derken, yüzde 8.3’ü “evimin bulundu¤u semtte okul yok” cevab›n›
vermifltir. Ankete kat›lanlar›n yüzde 5.7’si
“evime yak›n olan okulun s›n›f mevcudu fazla” derken, yine yüzde 5.7’si “evime yak›n
olan okulda hizmetli say›s› yetersiz, hijyenik
yap› sa¤lanam›yor”; yüzde 3.3’ü de “evime
yak›n olan okul güvenlik aç›s›ndan yetersiz”
cevab› vermifltir.
Velilere “çocu¤unuzu-çocuklar›n›z› kay›t
yapt›r›rken nelere dikkat ediyorsunuz?”sorusunu da yönelttik. Buna göre ankete kat›lanlar›n yüzde 30.9’u okulun e¤itim-ö¤retim kalitesine, yüzde 12.5’i ö¤retmen kalitesine, yüzde 9.9’u evine yak›nl›¤›na, yüzde 1.4’ü s›n›f
mevcuduna, yine yüzde 1.4’ü laboratuar›, kütüphanesi, spor salonu, ders araç-gereçleri bulunup, bulunmad›¤›na, yüzde 43.6’s› ise hepsine dikkat etti¤ini söyledi.
Velilerin yüzde 94.6’s› okul ihtiyaçlar›n›n
ö¤rencilerden toplanan paralardan karfl›land›-
¤›n› söylüyor
Ankete kat›lan velilerin yüzde 94.6’s› MEB
taraf›ndan yeterli kaynak aktar›lmad›¤› için
okulun ihtiyaçlar›n›n ö¤rencilerden toplanan
katk› paralar›ndan, yüzde 3.4’ü il özel idare
müdürlüklerinin bütçelerinden, yüzde 2’si ise
ö¤retmen ve idarecilerin olanaklar›ndan karfl›land›¤›n› dile getirmifltir.
Bakanl›k 6 ay içinde 100 bin ö¤retmen atamas› yapmal›d›r.
Bu e¤itim-ö¤retim y›l›nda yaflanacak sorunlar›n en önemlilerinden birisi yine ö¤retmen
a盤› olacakt›r. Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n
yapt›¤› ö¤retmen atamalar› oldukça yetersizdir. fiu anda atama bekleyen tam 220 bin aday
vard›r. Ülkemizde ö¤retmen bafl›na düflen ö¤renci say›s› ilkö¤retimde 24.4, ortaö¤retimde
16.9’dur. (Bu tespitler bölge ve il ayr›m› gözetilmeksizin ülke ortalamas› olarak ele al›nm›flt›r. ‹llere göre çok büyük uçurumlar oldu¤u da göz önüne al›nmal›d›r.) Bu rakam
ABD’de ilkö¤retimde 14.9, ortaö¤retimde
15.5; Portekiz’de ilkö¤retimde 10.8, ortaö¤retimde 8.1; ‹talya’da ilkö¤retimde 10.6, ortaö¤retimde 10.7; Belçika’da ilkö¤retimde 12.8,
ortaö¤retimde 9.8’dir. OECD ülkelerinde de
ö¤retmen bafl›na düflen ö¤renci say›s› ilkö¤retimde 16.7, ortaö¤retimde 13.4’tür. Buna göre
ülkemizde ö¤retmen a盤› ilkö¤retimde 205
bin 480, ortaö¤retimde ise 51 bin 147’dir. Bakanl›k tüm uyar›lar›m›za ra¤men A¤ustos
ay›nda sadece 18 bin 193 ö¤retmen atamas›
yapm›flt›r. Oysa 2009 y›l›n›n flubat ay›na kadar 100 bin ö¤retmen atamas› yap›lmal›d›r.
Bilinmelidir ki, ö¤retmen a盤› y›lda 20 - 30
bin ö¤retmen atayarak çözülmez.
Üstelik ö¤retmen a盤›n›n sözleflmeli ya da
ücretli ö¤retmenler eliyle çözülmeye çal›fl›lmas› da oldukça yanl›fl bir uygulamad›r. Sözleflmeli ö¤retmenler hiçbir hak iddia edememekte ve güvencesiz çal›flt›r›lmaktad›r. Kaderleri de amirlerinin iki duda¤› aras›ndad›r.
Sorgulayamayan, hakk›n› arayamayan, dayatmalar› koflulsuz kabul eden emir kulu ordular›
yaratmak için yap›lan bu uygulaman›n hiçbir
yasal zemini de yoktur.
Ücretli ö¤retmenler de ders bafl›na ücret almaktad›r. Gelirleri 300-400 YTL’yi geçmemektedir. Bugün asgari ücretin bile alt›nda
olan bu rakamlarla hayata tutunmaya çal›flan
ücretli ö¤retmenler, t›pk› sözleflmeli ö¤retmenler gibi hak ve güvenceden yoksundur.
Türkiye’de ö¤retmen istihdam› büyük bir sorundur. Kadrolu ö¤retmenlik d›fl›ndaki tüm istihdam türleri ivedilikle kald›r›lmal› ve sözleflmeli ö¤retmenler kadroya al›nmal›d›r. Aksi
taktirde çal›flanlar geleceklerine güvenle bakamayacak, çal›flanlar aras›nda huzursuzluk
artacak, e¤itimde kalite ve verim sa¤lanamayacakt›r.
Okullarda velaket dönemi devam ediyor,
bakanl›k ise hala bildi¤ini okuyor
Milli E¤itim Bakanl›¤›’n›n ç›kard›¤› Yönetici Atama Yönetmeli¤i, s›k s›k yarg› duvar›na çarpmakta ve bu nedenle okullarda tam anlam›yla karmafla yaflanmaktad›r. Son olarak
yay›nlanan Yönetici Atama Yönetmeli¤i’nin
bu kez de Ek 2 Yönetici De¤erlendirme Formu’nun yürütmesi durdurulmufltur. ‹ktidar›n
kadrolaflma konusunda elini kolaylaflt›ran bu
yönetmeli¤e yarg›n›n geçit vermemesi, buna
karfl›n Bakanl›¤›n ›srarla kariyere, liyakate
öncelik vermeyen, hak edene de¤il, yandafla
yöneticilik sa¤layan bir anlay›flla hareket etmesi anlafl›l›r gibi de¤ildir.
Okullar›m›zda hala vekaleten görevlendirilen yöneticiler bulunmaktad›r. Okul yönetimlerinin ehil kiflilerin elinde olmas› büyük
önem arz etmektedir. Bu nedenle Bakanl›¤›n
en k›sa zamanda Ek-2 Yönetici De¤erlendirme Formu’nu yarg›yla karfl› karfl›ya gelmeyecek flekilde yeniden haz›rlamas› ve art›k okullar›n bu çözümsüzlükten kurtar›lmas› bir zorunluluktur.
E¤itime-ö¤retime haz›rl›k ödene¤i sadece
ö¤retmenlere de¤il, tüm e¤itim çal›flanlar›na
verilmelidir
E¤itime-Ö¤retime Haz›rl›k ödene¤i geçen
y›la göre 25 YTL art›r›ld› ve 475 YTL’ye ç›kar›ld›. Bir y›ll›k TÜFE yüzde 12’nin üzerinde olmas›na ra¤men, e¤itime-ö¤retime haz›rl›k ödene¤inin sadece yüzde 5 oran›nda art›r›lmas› iktidar›n e¤itimciye verdi¤i de¤eri
göstermektedir. Türk E¤itim-Sen olarak Milli
E¤itim Bakanl›¤› ile yap›lan Kurum ‹dari Kurulu karar›nda; “E¤itime haz›rl›k ödene¤i tüm
e¤itim çal›flanlar›na verilmelidir” denilmesine
ra¤men Bakanl›k bugüne kadar bu karar›n uygulanmas› konusunda bir ad›m atmam›flt›r.
Oysa e¤itim çal›flanlar› ö¤retmeni, hizmetlisi,
memuru, üniversite ve yurt-kur çal›flan›yla bir
bütündür. Bu nedenle Milli E¤itim Bakan›
Hüseyin ÇEL‹K, baflta ö¤retmenler olmak
üzere tüm e¤itim çal›flanlar›na sahip ç›kmal›,
e¤itime-ö¤retime haz›rl›k ödene¤inin tüm e¤itim çal›flanlar›na bir maafl tutar›nda verilmesini sa¤lamal›d›r.
Kamuoyuna sayg›yla duyurulur.
Mahkeme Yönetici Ataman›n hangi maddelerine ne karar verdi?
Türk E¤itim Sen olarak, Mahkeme karar›yla ilgili afla¤›daki tespitlerimizi kamuoyuyla paylaflman›n, önümüzdeki süreçte oluflturulacak yeni
Ek 2 Yönetici De¤erlendirme Formunun flekillenmesinde faydal› olaca¤› inanc›nday›z.
¥ Dan›fltay ‹kinci Dairesi karar›nda:Geçici 2
nci maddenin 1nci f›kras›nda yer alan “s›navlar›n
geçerlilik süresi ile s›n›rl› olmak kayd›yla” ibaresi
yarg› taraf›ndan hukuksuz bulunmam›fl, bu konuda hukuki güvenlik ve idari istikrar ilkesine ayk›r›l›k görülmemifltir.
¥ 11nci maddesinin 1nci f›kras›n›n (ç) bendindeki “Son üç y›ll›k hizmet süresi içinde yöneticilik görevi olanlar›n yöneticilik görevi adli veya
idari soruflturma sonucu üzerinden al›nmam›fl olmak” hükmünde hukuka ayk›r›l›k bulunmam›flt›r.
Bu konuda,” Hakk›nda yürütülen adli ve idari soruflturma sonunda yöneticilik vasf› ile
ba¤daflmayan fiilleri nedeniyle yöneticilikten
al›nm›fl olan kiflilerin 3 y›l süreyle yönetici olmalar›n›n engellenmesi, uygulanm›fl olan yapt›r›m›n
amac›na uygundur. Aksi halde hakk›nda yönetici-
lik görevinden al›r›ma yapt›r›m› uygulanan kifliye
tekrar atanma yolunun aç›lmas› bunu anlams›z
k›labilece¤i gibi, böyle bir durumla karfl› karfl›ya
kalan kifliler yönünden de haks›zl›¤a yol açaca¤›
aç›kt›r.” yorumu yap›lm›flt›r.
¥ 12nci maddesinde yer alan A – B – C tipi
müdürlük sürelerinde, belirlenen sürelerin uygunlu¤una karar vermifl. Davac›n›n belirlenen sürelerin yetersiz oldu¤u yolundaki iddias›na itibar etmek mümkün de¤ildir, denilmifltir.
¥ Her Teflekkür belgesine 3 puan verilmesi, bu
k›sm›n›n belgeyi verecek amir yönünden, takdir
belgesinde oldu¤u gibi s›n›rland›r›lmas› gerekirken, (Bu durumda, MEB’in Kaymakaml›k takdir
belgelerini de¤erlendirmeye alma karar› da tehlikeye girmifltir, Mahkemenin ...takdir belgesindeki
gibi s›n›rland›r›lmas› gerekirken.... ifadesinden,
böyle bir sonuç ç›kmaktad›r. Teflekkür belgesinin
bu yönüyle yürütmesi durdurulurken, takdir belgesinin yürütmesi durdurulmam›flt›r.) kay›rma
amac›yla istismar edilmesini kolaylaflt›r›c› biçimde kapsam›n›n geniflletilmesinde hukuka uygun-
luk görülmemifltir.
¥ Vekaleten ve görevlendirme fleklinde geçirilen sürelere yüklenen puan de¤erleri ile asaleten
yöneticilikte geçen sürelere yüklenen puan de¤erleri aras›ndaki cüzi fark yeterli bulunmam›fl, “vekaleten ve görevlendirme biçiminde atananlar ile
asaleten atananlar aras›ndaki bu puan fark›n›n
makul seviyede tutulmam›fl olmas› nedeniyle hukuka uygunlu¤undan söz etmek imkans›zd›r.”
yorumu yap›lm›flt›r.
¥ Ö¤retmenlikte geçen sürelere 0,1 puan verilmesi yeterli bulunmam›fl, bu puanla mesleki deneyim ihmal edilebilir bir ölçüte indirgenmifltir
denilmifltir. 30 y›ll›k mesleki deneyimle elde edilen puan›n bir teflekkür belgesine verilen puana
karfl›l›k gelmesi de mahkeme taraf›ndan elefltirel
bir örnek olarak verilmifltir.
Mahkemenin yürütmesini durdurdu¤u tüm hususlarda Türk E¤itim-Sen olarak Milli E¤itim Bakanl›¤›n› gerek sözlü gerekse yaz›l› olarak uyarm›fl ve iptale sebep olabilecek söz konusu problemlerin düzeltilmesini istemifltik. Ancak, Milli
E¤itim Bakanl›¤›, en basiretsiz insanlar›n bile görebilece¤i bu hususlar› bir türlü görmemifl veya
görmek istememifltir.
Aç›lan davalara karfl› tedbir almay› bir türlü
ak›l edemeyen, aylard›r iptal korkusuyla yaflayan,
bu sebeple, sadece kenar mahalle semtlerinin
münhal idareciliklerinin duyurulmas›n› valiliklerden isteyen MEB, muhtemel bir iptal karar›na
karfl› yaflanacak kaosun boyutlar›n› büyütmemek
için, bunu tek tedbir olarak görmüfltür.
Ek 2 Yönetici De¤erlendirme formunun yürütmesinin durdurulaca¤›n› bile bile, yap›lan uyar›lara karfl› hiçbir tedbir almayan Milli E¤itim Bakanl›¤› Yönetici atama konusunda “bile bile Lades” demifltir.
Türk E¤itim Sen olarak, Milli E¤itim Bakanl›¤›n›n Ek 2 Yönetici De¤erlendirme Formunu
okullar aç›lmadan, en k›sa zamanda ilgili sendikalar›n görüfllerini de alarak yay›nlamas›n› istiyoruz.
TÜRK E⁄‹T‹M SEN GENEL MERKEZ‹
7
9/13/08
5:41 PM
Page 1
7
TÜRK‹YE KAMU-SEN GAZETES‹
fiubelerimiz de eylemdeydi
Türkiye Kamu-Sen’in toplu görüflme sürecinde “Ya
anlaflma, ya eylem” Türkiye Genelinde bafllatt›¤› ve
Abdi ‹pekçi Park›nda bafllatt›¤› oturma eylemine Türk
‹mar-Sen fiubeleri de kat›ld›. Adana, Antalya,
Erzurum, Samsun, Konya ve Mersin flubelerimiz ile
Isparta ve Ni¤de ‹l Temsilciliklerimiz, Türkiye KamuSen’e ba¤l› di¤er sendikalarla birlikte illerinden
Ankara’ya do¤ru hareket etti. fiubelerimiz Abdi ‹pekçi
Park›nda Türkiye Kamu-Sen Toplu Görüflme Takip
Çad›r›na gelerek oturma eylemi yapt›.
fiubelerimizi
tan›yal›m
‹zmir fiube
fiube Baflkan›
Ahmet fiahin OFL‹
Ek ödeme karar› yay›nland›:
En az 150 en fazla 260 ytl
art›fl olacak
Hizmet alan›m›za giren bir çok kurumdaki personelin ek ödemelerinin artt›r›lmas›n› öngören kanuni
düzenlemenin ard›ndan Bakanlar Kurulu Karar› da
yay›nland›. Kararla birlikte hizmet alan›m›zdaki kurumlarda çal›flanlara yaklafl›k olarak 150 ila 260 YTL
aras›nda zam gelmifl oldu. Kamuoyunda eflit ifle eflit
ücret olarak da bilinen Ek Ödemelerden hizmet kolumuzdaki bütün kurumlar faydalanacak ve Denge
Tazminat›n›n üzerine ek zam gelmifl olacak. Böylelikle Türk ‹mar-Sen’in Tapu ve Kadastro personeline
döner sermaye ödenmesiyle ilgili talebi de farkl› bir
flekilde yerine getirilmifl olacak. Bu kapsamda yap›lacak ödemeler 2012 y›l›na kadar devam edecek.
Türk ‹mar-Sen Genel Baflkan› Necati Alsancak,
getirilen düzenlemenin sendika olarak y›llard›r gündeme getirdi¤i baz› talepleri karfl›lad›¤›n› belirtti.
TÜRK ‹MAR-SEN
HABER
Mersin fiube
fiube Baflkan›
Hüseyin ÇANKAYA
fiube Sekreteri
Kadir AÇIK
fiube Mali Sekreteri
Alican YILGÖR
fiub.Teflk. Sekreteri
Cenker FERRUHLAR
fiube Sekreteri
Niyazi KEÇEBAfi
fiube Mali Sekreteri
Ali R›za GÜL
fiub.Teflk. Sek.
Erdo¤an GÜNDÜZ
fiub. Bas. Sek.
M. Emin SANDAL
fiub. Mevz. Sek.
Abdullah BORCA
fiub. Sos. ‹fl. ve Bas. Sek.
Kamil YALÇIN
fiube E¤itim Sekreteri
Mehmet Hanifi GÜLGEÇ
fiube Mevzuat Sekreteri
‹smail fiEKERC‹
fiube Sosyal ‹fller Sek.
Ali AKSAY
ÇOCU⁄U OLANLAR
• Samsun Kadastro Müdürlü¤ü çal›flan› üyemiz Suna Afl›k
SAYDAM’IN çocu¤u olmufltur.
• Ni¤de Bay›nd›rl›k ve ‹skan Müdürlü¤ü çal›flan› üyemiz Mustafa
AKPINAR’IN çocu¤u olmufltur.
DÜNYAYA GELEN BEBEKLER‹M‹ZE A‹LELER‹YLE B‹RL‹KTE
SA⁄LIKLI UZUN ÖMÜRLER D‹LER‹Z
EVLENENLER
• Samsun Kadastro Müdürlü¤ü çal›flan› üyemiz Hayati fiAH‹N
evlenmifltir.
• Samsun Bay›nd›rl›k ve ‹skan Müdürlü¤ü çal›flan› üyemiz ‹lker
YILMA evlenmifltir
• Beyflehir Kadastro Müdürlü¤ü çal›flan› üyemiz Abdullah
KARAGÜL’ün k›z› evlenmifltir.
• Bay›nd›rl›k ve iskan Bakanl›¤› çal›flan› üyemiz Fatih ÇALIfi
evlenmifltir. Tebrik eder mutluluk ve sadetler dileriz
YEN‹ EVL‹ Ç‹FTLERE B‹R ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR D‹LER‹Z
TERF‹
• Bal›kesir Bay›nd›rl›k ve ‹skan Müdürlü¤ü çal›flan› Bursa fiubesi
Teflkilatland›rma Sekreteri M. Recai YILDIRIM fiube Müdürü
olmufltur.
TEBR‹K EDER, YEN‹ GÖREV‹NDE BAfiARILAR D‹LER‹Z.
GEÇM‹fi OLSUN
• Konya Bay›nd›rl›k ve ‹skan Müdürlü¤ü çal›flan› iflyeri temsilcimiz
Abdullah TAfi’›n babas› ameliyat olmufltur.
GEÇM‹fi OLSUN D‹LEKLER‹M‹ZLE ALLAH’TAN AC‹L fi‹FALAR
D‹LER‹Z
EMEKL‹ OLANLAR
• Samsun Karayollar› 7. Bölge Müdürlü¤ü çal›flan› üyemiz
Hüsamettin BAfi emekli olmufltur.
• Samsun ‹lkad›m 1. bölge Tapu Sicil Müdürlü¤ü çal›flan› üyemiz
Meral MERT emekli olmufltur.
• Samsun ‹lkad›m 1. bölge Tapu Sicil Müdürlü¤ü çal›flan› üyemiz
Muhammet KARADEN‹Z emekli olmufltur.
• Samsun Kadastro Müdürlü¤ü çal›flan› üyemiz fienel ÇELENK
emekli olmufltur.
YEN‹ HAYATLARINDA SA⁄LIK VE MUTLULUKLAR D‹LER‹Z
VEFAT EDENLER
• ‹ller Bankas› Genel Müdürlü¤ü çal›flan› 4 No’lu fiube Yönetim
Kurulu üyesi Yasemin ERDAfi’IN babaannesi vefat etmifltir.
• Beyflehir Kadastro Müdürlü¤ü Çal›flan› sendikam›z›n iflyeri
temsilcisi Bilal ÜNAL vefat etmifltir.
• Karayollar› 4. Bölge müdürlü¤ü çal›flan› ve 2. Nolu flube yönetim
kurulu üyemiz Eyyup KARTALKAYA’n›n enifltesi vefat etmifltir.
VEFAT EDENLERE ALLAH’TAN RAHMET YAKINLARINA SABIRLAR
D‹LER‹Z.
8-9
9/13/08
5:41 PM
Page 1
TÜRK‹YE KAMU-SEN GAZETES‹
8
TÜRK SA⁄LIK-SEN
HABER
Eylem sonuç getirdi.
Sözleflmeli idari personele
döner sermaye ödenecek
Davay› kazand›k,
sözleflmeli personel
nöbet ücreti alacak
Türk Sa¤l›k-Sen Zonguldak fiubesi taraf›ndan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Hastanesinde nöbet ücreti ödenmeyen 4/B’li personel için aç›lan dava sonuçland›.
Davay› görüflen Zonguldak ‹dare Mahkemesi Sa¤l›k
Bakanl›¤›nda görevli 4/B’li personele nöbet ücreti
ödenmesine ra¤men, üniversite hastanelerinde görev
yapan 4/B’lilere nöbet ücreti verilmemesini Anayasam›z›n eflitlik ilkesine ayk›r› buldu. Mahkemenin karar›nda sözleflmeli personelin karfl›l›ks›z çal›flt›r›lmamas›
anlam›na gelen nöbet ücretlerinin ödenmemesi durumunun, Anayasam›zdaki “Angarya yasakt›r” hükmüne
de ayk›r› oldu¤u belirtildi.
∂ YÖK’e yaz› yaz›ld›
Kazan›lan dava üzerine Türk Sa¤l›k-Sen Genel Merkezi YÖK’e bir yaz› yazd›. Yaz›da baflvuru veya dava
aç›lmas› beklenmeden tüm üniversite hastanelerinde
görevli 4/B’li personele nöbet ücretlerinin ödenmesi
için YÖK taraf›ndan duyuru yap›lmas› istendi. Yaz›da
ayr›ca, bu talebin yerine getirilmemesi halinde ayr› ayr›
dava açmak suretiyle 4/B’li personelin haklar›n›n aranaca¤› da ifade edildi.
Konu ile ilgili olarak bir aç›klama yapan Türk Sa¤l›kSen Zonguldak fiube Baflkan› Abdurrahman Uysal “
Kazan›mlar›m›z devam ediyor. Çal›flanlar›n›n ma¤duriyetlerini gidermek için var gücümüzle u¤rafl›yoruz.
Türk Sa¤l›k Sen dün oldu¤u gibi bugünde, yar›nda çözümün adresi olmaya devam edecektir.” dedi.
Türk Sa¤l›k-Sen Ankara 1
No’lu fiubesi Yüksek ‹htisas
Hastanesinde Döner sermaye
alamayan sözleflmeli idari
personel için eylem yapt›.
Yüksek ‹htisas Hastanesi önünde
toplanan sa¤l›k çal›flanlar› Sa¤l›k
Bakanl›¤› önüne kadar yürüyerek
bas›n aç›klamas› yapt›. Bas›n
aç›klamas›n› yapan Türk Sa¤l›kSen Ankara 1 Nolu fiube
Baflkan› Orhan Y›lmaz Sa¤l›k
hizmetinin bir ekip anlay›fl›
içinde yürütüldü¤üne dikkat
çekerek “Ayn› odada beraber
görev yapt›¤› kadrolu memur
arkadafl› döner sermaye al›rken, sözleflmeli personelin bu
gelirden yoksun b›rak›lmas› hangi adalet anlay›fl›na s›¤ar. Bu
insanlar› döner sermayeden yoksun b›rakmakla hem
adaletsizlik yap›lmakta hem de bu insanlar açl›¤a mahkum
edilmektedir. Bunun ad› tek kelimeyle ayr›mc›l›kt›r. ‹flyerinde
çal›flma huzurunu bozmak, sunulan hizmeti baltalamakt›r.
Türk Sa¤l›k-Sen olarak bu
adaletsizli¤in bir an önce
düzeltilmesini ve hakl›ya
hakk›n›n teslim edilmesini
istiyoruz” dedi.
∂ Eylem ses getirdi
Yap›lan eylemin ard›ndan
Sa¤l›k Bakanl›¤› Müsteflar› Orhan
Gümrükçüo¤lu eylemi
gerçeklefltiren Akara 1 nolu fiube
Baflkan› Orhan Y›lmaz ve Türk
Sa¤l›k-Sen Genel Toplu Pazarl›k
ve Mevzuat Sekreteri Muhammet
Birinci ile sözleflmeli
personellerin temsilcileri ile bir
görüflme yapt›. Yap›lan
görüflmede Müsteflar Gümrükçüo¤lu bu sorunun çözülmesi
için ellerinden geleni yapacaklar›n› ve bu ma¤duriyeti
sonland›racaklar›n› ifade ederek “Meclis aç›ld›¤›nda bizim ilk
gündem maddelerimizden biridir. Bu sorunu çözmek için
mücadele edece¤iz” dedi.
‹stanbul flubelerimiz yüksek lisans imkan› sa¤l›yor
Türk Sa¤l›k-Sen ‹stanbul 1 ve 2 Nolu fiubelerimiz taraf›ndan bafllat›lan ve Beykent Üniversitesi ile ortak yürütülen Yüksek Lisans Program› bu y›lda devam ediyor.
Beykent Üniversitesi ile geçti¤imiz y›l ortaklafla bafllat›lan “Hastane ve Sa¤l›k Kurumlar› Yöneticili¤i Yüksek Lisans Program›” bu y›lda iki flubemizde gerçeklefltirilecek.
Yüksek lisans yapabilecek durumda olan ( enaz 4 y›ll›k bir
yüksek ö¤renim program›ndan mezun ve ALES s›nav›ndan
geçer puan alm›fl olan ) üyelerimiz sendikam›z›n yapm›fl oldu¤u anlaflma çerçevesinde indirimli fiyatlarla sendikam›zda derslerini alarak yüksek lisans diplomas› sahibi olabilecekler. Bu program çerçevesinde e¤itim almak isteyen üyelerimiz flubelerimizin 0 212 530 30 50 (‹stanbul 1), 0 216
4594181 (‹stanbul 2) numaral› telefonlar›ndan bilgi alabilirler.
Kocaeli’de kamu çal›flanlar› evlerine kavufltu
Türk Sa¤l›k-Sen Kocaeli fiubesi
Baflkan› Ömer Çeker’in kuruculu¤unu
yapt›¤› 324 dairelik SS. Kamu
Çal›flanlar› Konut Yap› Kooperatifi
Projesinin ilk etab› olan 180 daire
teslim edildi ve ikinci etapta da
çal›flmalar bafllad›. Çeker, yeni
projenin de haz›rl›¤›na bafllad›¤›n›
belirtti
Arslanbey beldesi’nde KOÜ
Arslanbey yerleflkesi ile yan yana
bulunan 60 dönüm alan içersinde 2004
y›l› içersinde Türk Sa¤l›k-Sen Kocaeli
fiubesi Baflkan› Ömer Çeker’in kurucu
baflkanl›¤›n› yapt›¤› S.S. Kamu
Çal›flanlar› Kooperatifinde 324
daireden ilk etap olan 180 daire teslim
edildi. ‹nflaatlarda birinci s›n›f TSE
belgeli kaliteli malzeme kullan›ld›¤›
da belirtildi. Konu ile ilgili aç›klama
yapan Türk Sa¤l›k-Sen Kocaeli fiubesi
Baflkan› Ömer Çeker, konutlar›n ilk
etab›n› teslim etmenin mutlulu¤unu
yaflad›klar›n› belirtti. Ömer Çeker “
Kamu çal›flanlar›n› evlendirmekten
dolay› çok mutluyuz. 324 dairelik
konutlar›m›z›n ilk etab› olan 180
daireyi teslim ettik ve herkes evlerinde
oturmaya bafllad›. Her dairemiz 140
metrekare ve içindeki tüm malzemeler
de kaliteli ürünlerden imal edilmifltir.
Kooperatifimizin içinde ifl merkezi,
olimpik yüzme havuzu da k›sa
içersinde hizmete girecektir.
Kooperatifin kurucu baflkan› olarak
projenin gerçekleflmesin de eme¤i
kurucu yönetim kurulu üyelerine,
eme¤i gecen arkadafllara, inflaatlar›n
yap›m›n› gerçeklefltiren firmaya
teflekkür ediyorum”
∂ Düflük maliyetlere kamu
çal›flanlar›n› konut sahibi
yapaca¤›z
Türk Sa¤l›k-Sen Kocaeli fiubesi
Baflkan› Ömer Çeker aç›klamas›n›n
devam›nda, “Üyelerimizin yo¤un istek
ve talepleri do¤rultusunda kamu
cal›flanlar›n› k›sa sürede ucuz ve
kaliteli konut sahibi olmalar› için
ikinci projenin çal›flmalar›na star
verdik. Yap›lacak olan bu ikinci
projede ucuz kaliteli ve maliyetine ev
sahibi olmak isteyen sa¤l›k ve Kamu
Çal›flanlar›n›n Türk Sa¤l›k Sen Kocaeli
fiubesine bafl vurarak ön kay›tlar›n›
yapt›rmalar› gerekir.” dedi
8-9
9/13/08
5:41 PM
Page 2
TÜRK‹YE KAMU-SEN GAZETES‹
9
Hastanelerde kene birimleri kurulmal›
Türk Sa¤l›k-Sen k›r›m Kongo Kanamal›
Atefli Hastal›¤›n›n hangi meslek gruplar›n› etkiledi¤i ve hastal›¤›n yay›lmas›n›n önüne geçilmesi ile ilgili olarak neler yap›lmas› gerekti¤i ile ilgili bir rapor haz›rlad›. Raporda kenelerin çiftçilerden sonra en çok sa¤l›k çal›flanlar›n› tehdit etti¤i belirtilerek kene vakalar›n›n
görüldü¤ü bölgelerde baz› hastanelerde kene
ile ilgili özel bölümler oluflturulmas› gerekti¤i
kaydedildi.
∂ ‹nsandan insana bulaflma sa¤l›kç›larda görülüyor
Kenenin çiftçilerden sonra en çok tehdit etti¤i kesimin sa¤l›k çal›flanlar› oldu¤u kaydedilen raporda “ Hastal›k meslek grubu olarak
çiftçilerden sonra sa¤l›k çal›flanlar›n› tehdit etmektedir. K›r›m Kongo hastal›¤›na insandan
insana bulaflma yoluyla sa¤l›k çal›flanlar› yakalanmaktad›r. Özellikle hastanelerde gerekli
önlemlerin al›nmamas› ve dikkatsizlik sonucu
sa¤l›k çal›flanlar› bu hastal›klara yakalanm›fl
ölümler meydana gelmifltir.” denildi.
Tedavilerin daha yo¤un ve etkili olmas› ayr›ca sa¤l›k çal›flanlar›n›n hastal›ktan korunmas› için hastal›¤›n yo¤un görüldü¤ü yörelerdeki
büyük hastanelerde özel kene birimlerinin ku-
rulmas›n›n gerekti¤i raporda vurgulanarak
“Hastal›¤›n görüldü¤ü yörelerdeki belli büyük hastanelerde özel kene birimleri oluflturulmal›, bu birimlerde görev alacak personel e¤itime tutulmal› ve hastal›k konusunda detayl› bilgilendirilmelidir. Bu birimlerde görev yapan personeli hastal›ktan
koruyacak gerekli t›bbi malzemeler yeteri
kadar ve zaman›nda temin edilmelidir. ‹fl
sa¤l›¤› ve güvenli¤i çerçevesinde kiflisel
koruyucu tedbirler al›nmal›d›r. Bu birimlerin oluflturulmas› ile K›r›m Kongo hastal›¤›na yakalananlar›n hastalar›n etkin ve yo¤un kontrollü bir flekilde tedavi görece¤i,
bu tedaviyi üstlenen sa¤l›k çal›flanlar›n›n
hastal›¤a yakalanma riskleri azalacakt›r.
Aksi halde sa¤l›k çal›flanlar› aras›nda bu hastal›ktan ölümler yaflanmaya devam edecektir”
denildi.
Kahveci: Bakanl›klar aras›nda koordinasyon sa¤lanmal›d›r
Konu ile ilgili bir de¤erlendirme yapan Tük
Sa¤l›k-Sen Genel Baflkan› Önder Kahveci K›r›m Kongo Kanamal› Atefli Hastal›¤› Nedeniyle hayat›n› kaybeden sa¤l›kç›lar oldu¤una
dikkat çekerek “ Gerekli önlemlerin al›nmamas› ve bilgilendirme ve e¤itim yap›lmamas›
nedeniyle sa¤l›k çal›flanlar›ndan maalesef hayat›n› kaybeden arkadafllar›m oldu. Vatandafllarda keneden korkuyorlar ama ne yaz›k ki
yeterli bilgi sahibi olmad›klar› için hastal›¤a
yakalanmaktalar. Daha çok k›rsal kesimde
çiftçilikle u¤raflan vatandafllar›m›z bilgilendirilmesi gerekiyor. Kufl Gribi hastal›¤›nda güzel bir kampanya yürütülmüfl, bakanl›klar aras›nda koordinasyon sa¤lanarak faaliyetler düzenlenmiflti. Bu çal›flmalar sonucunda Türkiye’de kufl gribi sona erdi Kene konusunda da
Sadece Sa¤l›k Bakanl›¤›na de¤il Tar›m Bakanl›¤›na da önemli görevler düflüyor. Bakanl›klar aras›nda iyi bir koordinasyon sa¤lanarak
hastal›¤›n üzerine gidilmelidir.” dedi.
Sözleflmelinin intibak›nda bir
dava daha kazand›k
Sözleflmeli personellerin intibak› konusunda Türk Sa¤l›k-Sen Genel Merkezi’nin hukuki yard›m›yla bölge avukat›m›z›n açt›¤› bir davay› daha kazand›k.
fianl›urfa’da T›bbi Sekreter olarak görev
yapan 4924’lü üyemizin Sa¤l›k Kurumlar› ‹flletmecili¤ini bitirmesi üzerine intibak›n›n yap›lmas› için açt›¤›m›z dava lehimize sonuçland›. Daha önce de Kayseri’de görev yapan bir üyemiz için açt›¤›m›z dava lehimize sonuçlanm›flt›. Davalar
bireysel olarak aç›ld›¤› için tüm sözleflmelileri kapsay›c› nitelikte de¤il.
Türk Sa¤l›k-Sen, Temyiz süreci lehte
sonuçlan›rsa benzer durumlardaki tüm
sözleflmelilerin bireysel dava açmas›n›
sa¤layacak
Türk Sa¤l›k-Sen Genel Baflkan› Önder
Kahveci, dava bireysel olarak aç›ld›¤› için
sadece o kifliyi ilgilendirdi¤ini hat›rlatt›.
Kahveci, davan›n Dan›fltay’da temyiz aflamas›nda oldu¤unu ifade ederek “Temyiz
sürecini takip ediyoruz. Temyiz sürecinin
sonunda karar lehimize olarak ç›karsa fiubelerimiz ve Temsilciliklerimiz arac›l›¤›yla intibak› yap›lmayan tüm 4/B’liler ve
4924’lülerin dava açmalar›n› ve kademe,
derece ve sözleflme ücretlerinin bitirdikleri okula göre yeniden belirlenmesini sa¤layaca¤›z” dedi.
Eski SSK personelinin iki y›lda bir kademe
ilerlemesi almas› için dava açt›k
Bugüne kadar açt›¤› davalarla sa¤l›k-sosyal hizmet çal›flanlar›n›n pek çok sorununu
yarg› yoluyla çözen Türk Sa¤l›k-Sen flimdide iki y›lda bir kademe ilerlemesi alamayan eski SSK Personelinin sorunlar›n› çözmek için dava açt›.
Çorum Devlet Hastanesinde görev yapan
23 üyemizin iki y›lda bir kademe ilerlemesinin yap›lmas› talebiyle Sa¤l›k Bakanl›¤›’na yapt›¤›m›z baflvurunun reddedilmesi
üzerine Türk Sa¤l›k-Sen Genel Merkezi
konuyu yarg›ya tafl›d›. Dava lehimize sonuçlanmas› halinde emsal niteli¤inde olacak ve Türk Sa¤l›k-Sen Genel Merkezi, di¤er illerdeki sorunlar› da bu davay› emsal
göstererek yarg› yoluyla çözecek.
Türk Sa¤l›k-Sen’in açt›¤› davada özetle,
Sa¤l›k Bakanl›¤›’nda görev yapan emsali
devlet memurlar› kalk›nmada öncelikli bölgelerde çal›fl›rken 2 y›lda bir kademe ilerlemesi ald›¤› halde, eski SSK personelinin bu
haktan faydaland›r›lmamas›n›n Anayasam›zda yer alan “kanun önünde eflitlik” ilkesine ayk›r› oldu¤una dikkat çekildi.
Sa¤l›k Bakanl›¤› iflleminin yürütmesinin
durdurulmas› da istenen davada, eski SSK
personeli için devir tarihinden itibaren iki
y›lda bir kademe ilerlemesi yap›lmas› ve
geçmifle dönük parasal kay›plar›n›n giderilmesi istendi.
TÜRK SA⁄LIK-SEN
HABER
Toplu Görüflmelerde Türk Sa¤l›k-Sen
fark›n› ortaya koyduk
Sa¤l›k-Sosyal hizmet çal›flanlar›n›n etkili ve
yetkili sendikas› Türk Sa¤l›k-Sen, y›llard›r
mücadelesini verdi¤i, yarg› yolu dahil olmak
üzere çözüm için her yola baflvurdu¤u bir çok
sorunu toplu görüflme masas›nda çözüme kavuflturdu. Genel Baflkan Önder Kahveci’nin
sözleflmeli personelin sorunlar›n› s›k s›k toplu
görüflmelerde dile getirmesi, sözleflmeli personelden gelen mektuplar› heyete okuyarak Bakan Murat Baflesgio¤lu’na vermesi üzerine
4/B’li ve 4924’lü personelin en çok ma¤dur
oldu¤u konu olan efl durumu tayinleri, becayifl
ve askerlik dönüflü göreve bafllama konular›nda düzenleme yap›lmas› için mutabakat sa¤land›. Bu konularda önümüzdeki günlerde düzenleme yap›lacak.
Eflit ifle eflit ücret kapsam›nda getirilen ödemelerden sa¤l›k hizmetleri için 285 YTL, Genel ‹dari Hizmetler için 239 YTL’nin alt›nda
Döner Sermaye Alan Personelin y›l sonunda
mahsuplaflma fleklinde faydalanmas› öngörülüyordu. Türk Sa¤l›k-Sen’in Toplu görüflmelerde konuyu gündeme tafl›mas›n›n ard›ndan,
y›ll›k olarak de¤il, ayl›k olarak mahsuplaflmas›
için çal›flma yap›lmas› karar› al›nd›. Ayr›ca
izinlerde döner sermayelerin kesilmesinden
kaynaklanan soruna da çözüm bulunmas› için
de çal›flma yap›lacak. Önümüzdeki günlerde
Türk Sa¤l›k-Sen, Maliye Bakanl›¤› yetkilileriyle yasal düzenleme yap›lmas› için bir araya
gelecek. Eflit ifle eflit ücret kapsam›nda getirilen ek ödemeler emeklili¤e yans›mayacak.
Sa¤l›k çal›flanlar›n›n ek ödeme ma¤duriyetinin giderilmesi için mutabakat sa¤land›
Toplu görüflmelerin ikinci gün toplant›s›nda
sa¤l›k çal›flanlar›n›n ek ödemeden faydalanamamas› ve döner sermayede yaflad›klar› s›k›nt›lar gündeme geldi.
Saat 10.30’da bafllayan toplant›da ilk olarak
Mali ve Sosyal Haklar ile ilgili komisyon baflkan› Maliye Bakanl›¤› yetkilisine söz verildi.
Komisyon Baflkan›n›n mali ve sosyal konular
ile ilgili komisyon çal›flmalar›n›n henüz bitmedi¤i ve ek süre talebi istemesini ifade etmesi
üzerine Türk Sa¤l›k Sen Genel Baflkan› Önder
Kahvesi söz alarak, Baflbakan›n yapt›¤› aç›klama ile ek ödeme zamlar›ndan kaynaklanan sorunlar›n ele al›nmas› için bir gündem maddesi
oluflturulmas› ve görüflmeye aç›lmas› talebinde
bulundu.
Bunun üzerine 1.5 saat süren görüflmede
Kahveci; Ek ödemelerin sa¤l›k bakanl›¤› ve
SHÇEK gibi kurumlarda görev yapan personellere yans›t›lmamas› yeni eflitsizliklerin ve
adaletsizliklerin do¤mas›na sebebiyet verdi¤ini
bu kurumlarda görev yapan personellerin ifl
riskleri ve ifl yo¤unluklar›n›n göz ard› edildi¤ini, özellikle 1. basamak sa¤l›k kurum ve kurulufllarda görev yapan sa¤l›k çal›flanlar›n›n ald›¤› döner sermaye miktar›n›n san›ld›¤›n›n aksine çok düflük oldu¤unu belirterek baz› illerde
görev yapan çal›flanlar›n döner sermaye oranlar›n› örnek gösterdi. Kahveci Sa¤l›k çal›flanlar›n›n son 3 y›lda 283 YTL zamdan yoksun kald›¤›n›, Eflit ifle eflit ücret prensibi sa¤l›k çal›flanlar›na “ Çok Çal›flmaya, Az Zam” fleklinde
yans›d›¤›n› ifade etti.
Kahveci, ek ödeme zamm›n›n ortaya ç›kard›¤› adaletsizlikleri giderme yönünde gerekli
tedbir al›nmaz ise bu toplu görüflmenin hiçbir
anlam›n›n olmayaca¤›n›, çal›flanlar›n beklentilerinin bu masada karfl›lanmas› yönünde bir
irade ortaya konulmaz ise, gerekli her türlü
mücadeleyi vereceklerini ifade etmesi üzerine
Bakan Baflesgio¤lu Maliye Müsteflar› Hasan
Basri Aktan’›n bu konudaki görüfllerine baflvurdu.
Aktan, Kahveci’nin aç›klamalar› do¤rultusunda her hangi bir bilgiye sahip olmad›klar›,
Sa¤l›k Bakanl›¤›nda ödenen döner sermaye
oranlar› ve di¤er kurumlarda di¤er ek ödeme
miktarlar›n›n bu denli düflük oldu¤u yönünde
gerekli bilgiye ulaflt›ktan sonra haz›rlayaca¤›m›z genelgede baz› sorunlar› giderece¤ini ifade etmesi üzerine Kahveci tekrar söz alarak,
haz›rlanacak genelgeye ek ödeme miktar›ndan
daha düflük döner sermaye alan personellere
yap›lacak ilave ödeme y›lsonu itibar›yla de¤il,
ayn› ay içinde ödenmesi yönünde bir hüküm
konulmas›n› istedi.
Kahveci, sözlerini y›ll›k izin ve di¤er sebepler nedeni ile fiilen çal›fl›lmayan günlerde döner sermaye ödenmedi¤ini ancak ek ödeme
alanlarda böyle bir kesintinin olmad›¤›na dikkat çekerek bu izin sürelerindeki döner sermaye kay›plar›n›n ek ödeme ile karfl›lanmas›n› istedi.
Bunun üzerine Maliye Müsteflar› haz›rlanacak genelgede bu s›k›nt›lar›n giderilece¤ini ifade etti.
Sözleflmeli personel giriflimlerimizle efl durumu tayini, becayifl ve askerlik dönüflü ifle
bafllama hakk›na kavufltu
Hükümetle memur konfederasyonlar› aras›nda devam eden Toplu Görüflmelerin bu
günkü toplant›s›nda Türk Sa¤l›k-Sen Genel
Baflkan› Önder Kahveci Sözleflmeli personelin
bir çok sorununu dile getirdi. Görüflmelerde
yap›lan müzakere neticesinde sözleflmeli personele efl durumu tayini, becayifl ve askerlik
sonras› göreve bafllama hakk› getirilmesi konusunda mutabakat sa¤land›. Toplu görüflmelerin bu günkü toplant›s›nda söz alan Türk
Sa¤l›k-Sen Genel Baflkan› Önder Kahveci,
farkl› sözleflmeli personel istihdam›ndan yola
ç›karak Sa¤l›k Bakanl›¤›nda alt› farkl› istihdam modeli bulunmas›n› elefltirdi.
Genel Baflkan Önder Kahveci sözleflmeli
personele efl durumu tayin hakk› verilmemesinin Anayas›n›n Eflitlik ilkesine de ayk›r› oldu¤unu ifade etti. “Tayin hakk› bulunmad›¤› için
farkl› yerlerde görev yapan aile bireylerinden
sa¤l›kl› bir hizmet ve sa¤l›kl› nesiller bekleyemeyiz” sözleriyle gerçe¤i ortaya koyan Kahveci, Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n da bu konuda müracaatta bulundu¤unu, fakat bugüne kadar düzenlemenin neden yap›lmad›¤›n› anlayamad›klar›n› söyledi.
Sözleflmeli personellerle ilgili mektubu da
Bakana Sunan Türk Sa¤l›k-Sen Genel Baflkan›
Önder Kahveci, sözleflmeli personeller aras›nda bile maafl farklar› bulundu¤unu örneklerle
anlatt›. Kahveci’nin bu bilgiyi vermesinin ard›ndan Maliye Bakanl›¤› yetkilileriyle bir komisyon kurulmas› ve komisyonun sözleflmeliler aras›ndaki maafl farklar›n› gidermek için
çal›flma yapmas› benimsendi.
Toplant›da ayr›ca sözleflmeli personelleri sevindirecek konularda mutabakat sa¤land›. Buna göre 4/B ve 4924’lü sözleflmeli personellere
efl durumu nedeniyle tayin hakk›, becayifl ve
askerlik dönüflü göreve bafllama hakk› verilmesi için yasal düzenleme yap›lacak.
Sözleflmeli personelin efl durumundan tayin
yapt›rabilmesi için, tayin istedi¤i bölgede sözleflmeli personel ihtiyac› bulunmas› flart› aranacak.
Sözleflmeli personele efl durumu tayini verilmesiyle ilgili düzenlemeye bir tek Maliye Bakanl›¤› Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü
karfl› ç›kt›. Genel Müdürün muhalefetine ra¤men di¤er kat›l›mc›lar›n kabul etmesiyle mutabakat sa¤land›.
10
9/13/08
5:42 PM
Page 1
10
TÜRK‹YE KAMU-SEN GAZETES‹
TÜRK BÜRO-SEN
Adalet Kelime olarak
insanlara güven ve eflitlik Duygusu veren sayg›n bir kelimedir. Bunu
Adalet Bakanl›¤› persoFerhat UÇARSU
neli aç›s›ndan düflünmek Kelimenin kendini
Türk Büro-Sen K›r›kkale fiubesi Bas›n ve Halkla iliflkiler Sekreteri
inkar etmesidir, Adalet
Bakanl›¤› sadece Hakim ve Savc›lardan oluflma- halbuki 657 say›l› devlet memurlar› kanunu kadromaktad›r, Bakanl›kta binlercede memur bulun- suz memur çal›flt›r›lamaz der, Bilgisayar kullanmamaktad›r, bütün hükümetler zaman›nda bir koro n›n karfl›l›¤› Veri Haz›rlama Kadrosudur bir kalemeflli¤inde vicdan ve cüzdan edebiyat› yap›l›yordu de en az 12, 13 makine çal›fl›r ama bunun sa¤l›k
ve sonunda gecicide olsa bu olay yaklafl›k %40 aç›s›ndan ne gibi sak›ncalar› oldu¤u araflt›r›lmaz bizamla halledildi, bu zamm›n kayna¤› hakk›nda ge- le, Kalemlerin en az %90 ›nda klima yoktur,
Hakim ve Savc›lar iki y›lda bir derece al›rken pernel inanç bu sat›rlar› yazan kifli dahil personele verilen Nöbet ücretinin personelden kesilerek Hakim sonel üç y›l› beklemek zorunda kal›r, bunun mant›kve savc›lara verildi¤i inanc›d›r, Hiçbir personelin l› bir aç›klamas› olabilir mi?
Hakim ve Savc›lara yap›lan zamlar ve Sosyal HakTaflradaki bütün lojmanlar görev tahsisli olmas›
lardan dolay› hiçbir rahats›zl›¤› yoktur, Türkiye gi- sebebiyle personel bu lojmanlardan yararlanamaz,
bi bir ülkede dahada fazlas› verilmelidir, Y›pran- ama bir k›sm›n›n s›ra tahsisili yap›l›p ekonomik dumayan ender mesleklerden biri Hakim Savc› mes- rumu kötü olan memurlar›n oturmas› hiçbir devlet
le¤idir, düflüne biliyormusunuz?, her yeni Adli y›l büyü¤ünün akl›na gelmez nedense.
Yarg›tay da bir toplant›yla bafllar, bu toplant›da
Bakanl›¤›n yapm›fl oldu¤u anlaflmalara bak›l›rsa
yarg›n›n sorunlar›n› kendilerine göre yorum yapar Personele bak›fl aç›s›n›da buradanda görebilirsidevletin büyükleri personel o kadar küçüktür ki niz, en son Banka Promosyanlar›nda Bakanl›k Vaonlar›n gözlerinde hiçbir zaman gündeme gelmez, k›flar Bankas›yla anlaflmas› neticesinde bu anlaflolay irdelenince olay›n o kadarda basit ve s›radan maya göre maafl›n yüzde onu oran›nda memur ve
sorunlar olmad›¤› anlafl›l›r.
hakimlere her sene banka taraf›mdan promosyon
Binlerce Adalet Personeli Bilgisayar kullanmas›na verilmesi fleklinde bir anlaflma yap›ld›, Tesadüfe
ra¤men, hiç birine veri haz›rlama kadrosu verilmez, bak›nki bu anlaflmadan yaklafl›k bir ay sonra Pro-
Adalet
mosyanlar konusunda Genel Yönetmelik yay›nland› yay›mlanan yönetmelikte ise banka promosyanlar›n›n eflit flekilde da¤›t›laca¤› önceki anlaflmalar ise sözleflme bitene kadar devam edece¤i
belirtiliyor, bu flu demek oluyor 4000 YTL maafl
alan Bakanl›k çal›flan› önceki anlaflma devam etti¤inden ötürü 400 yTL al›yor personel ise 100 YTl.
Halbuki genel yönetmeli¤e göre olsayd› personelin ald›¤› mebla¤ flu andakinden daha fazla olurdu, Her zaman merak ederim Adalet Bakanl›¤›nda
Üst düzey Bürokratlar Hakim ve Savc›lardan olacak diye bir yasam› vard›r, yani bir personel, Personel Genel Müdürü olamaz m›?, en az›ndan baz›
bürokratlar›n personelden seçilmesi sorunlar›n
halledilmesi ve Anayasada belirtilen Çal›flma Bar›fl›na katk›da bulunmaz m›?
Belki de Adalet Personelinin en büyük s›k›nt›s›
toplumun en sorunlu kiflileriyle her gün yüzgöz
olunmas›d›r, en son geçen ay K›r›kkale adliyesinde
boflanma davas›ndan dolay› ç›kan kavgada bir kifli
öldü iki kifli yaraland› bu psikolojiyi yaflayan personel böyle bir psikolojiyle evine gitmektedir, ekonomik s›k›nt›lar›n üzerine böyle bir s›k›nt›y› yaflamaktad›rlar. Gerçe¤inde bu manzaraya kufl bak›fl› bak›ld›¤›nda burada olay›n Hükümetlerin Adalet Teflkilat›na bak›fl aç›s›n› görebilirsiniz.
Devlet Bakan› ve Baflbakan
Yard›mc›s› Hayati Yaz›c›'y› Ziyaret
05.08.2008 tarihinde Devlet Bakan› ve Baflbakan Yard›mc›s› Sn. Hayati Yaz›c› ziyaret edilerek, Gümrük çal›flanlar›n
sorunlar› iletildi. Ziyarete, Genel Baflkan›m›z Fahrettin Yokufl, Genel Mali Sekreterimiz Rahmi Erdem, Genel Teflkilatland›rma Sekreterimiz Bayram Öztürk ile Ankara 3 Nolu fiube Baflkan›m›z Mehmet Soylu kat›lm›flt›r. Sendikam›z taraf›ndan bu güne kadar Gümrük Müsteflarl›¤›na iletilen taleplerimizle ilgili kapsaml› bir dosya Sn. Bakan'a sunulmufltur.
SGK Baflkanl›¤›ndan
talebimiz sonuç verdi
Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl›¤›n›n 30.06.2008
tarih 218249 say›yla yay›mlad›¤› 2008/58 nolu genelgesinde 5763 say›l› kanun çerçevesinde sigortal› ve
iflverenlerin kuruma olan borçlar›n›n ödenmesi konusunda kolayl›klar getiren yasa gere¤i kurumun taflra
teflkilat›na gönderdi¤i genelgede son baflvuru tarihi
olan 28.07.2008 tarihine kadar birimlerde mesai
sonras› dahil yeterli say›da personel bulundurulmas›
Büyükflehir Belediyesi bulunan illerde Cumartesi Pazar günleri çal›fl›laca¤›, di¤er illerde Pazar günü hariç her gün fazla mesai çal›fl›lmas› istemiflti.
Daha sonra 19.08.2008 tarih 26972 say›l› Resmi
Gazetede yay›mlanan 5797 say›l› Sosyal Sigortalar
Genel Sa¤l›k sigortas› kanunu ile baz› kanunlarda de¤ifliklik yap›lmas› hakk›ndaki kanunun 4. maddesi ile
yap›land›rma 20 gün süre ile uzat›lm›fl ve halen devam eden yap›land›rmada SGK. taflra teflkilat›ndaki
çal›flanlar Cumartesi Pazar dahil gece yar›lar›na kadar fedakarca çal›flmaya devam etmektedirler. Sendikam›z yap›lanma sürecinde 90 saati aflan fazla çal›flmalar›n›n karfl›l›¤›n›n verilmesi veya izin kulland›r›lmas› hususunda, 04.07.2008 tarih 2918 say›l› yaz›m›zla Kurum Baflkanl›¤›ndan talep etmiflti.
Kurum Baflkanl›¤›nda 15.08.2008 tarihlide yap›lan
yönetim kurulu toplant›s›nda görüflülmüfltür. Ankara’da
14-16 A¤ustos tarihlerinde yap›lan Koordinatör Müdürler toplant›s›nda,konuya iliflkin Kurum Baflkan› Say›n
Fatih Acar taraf›ndan yap›lan aç›klamaya göre Çal›flma
ve Sosyal Güvenlik Bakan› Say›n Faruk Çelik’in onay›na
gönderilen yönetim kurulu karar›nda, yap›lanmada görev alacak çal›flanlara yaklafl›k 140 YTL ödenecek.
Ödenecek Söz konusu ödeme yap›lanma sürecindeki eme¤inin tam karfl›l›¤› olmasa da çal›flanlar taraf›ndan olumlu karfl›lanmaktad›r.
Dosyan›n içeri¤i ile ilgili olarak;
1. Teflkilat Kanunun hakk›nda sendikam›z›n talepleri,
2. Fazla çal›flma ücretlerinde yaflanan s›k›nt›lar,
3. Fazla çal›flma ücretlerinden kesilen Gelir Vergisi ve Fon mahsubu,
4. Gümrük Muhafaza Memurlar›n›n fiili hizmet zamm›(y›pranma),
5. Tayinlerde karfl›lafl›lan s›k›nt›lar,
6. Personel yetersizli¤i,
7. Bir y›lda geçici görevlendirmelerin 2 aydan fazla olmamas›,
8. Tayini ç›kan sendika yöneticilerinin tayinlerinin durdurulmas›,
Konular›nda Genel Baflkan›m›z Fahrettin Yokufl aç›klamalarda
bulunmufltur. Sn. Yaz›c› dosyay› dikkatle inceleyece¤ini ve sorunlar›n çözümü için gayret gösterece¤ini bildirmifltir.
A⁄
D
R
‹
TEK ES‹
fiUB
HABER
Ferdi kaza sigortam›z
devam ediyor
Türk Büro-Sen üyeleri ad›na sadece sendikal
mücadele neticesinde kazan›mlar elde ederken.hayat›n her alan›nda kararl›l›k, azim ve
inançla yürüttü¤ümüz sendikal mücadelemin
yan›nda Ferdi kaza sigortas› hizmetini de sunmaya devam ediyor. Türk Büro-Sen,
36.000.000 bini aflk›n üyesi için “Ferdi kaza sigortas›” hizmeti sunuyor. Bu kapsamda sendikam›za üye olan Büro ‹fl kolu çal›flan›n›n primleri sendikam›z taraf›ndan ödenerek “Ferdi Kaza Sigortas›” hizmetinden faydalan›yor.15.04.2008 tarihinden sonras› için geçerli
Ferdi Kaza sigortas› uygulamam›z 10.000YTL
olarak belirlenmifltir.
12.11.2007 tarihinde Kocaeli Gölcük Vergi
Dairesi hizmet binas›nda meydana gelen do¤algaz patlamas› sonucunda yaralanan sendika
üyelerimizden Tar›k Yefliova’ Olaydan sonra
çeflitli hastanelerde uzun süre tedavi görmüfltü.
Üyemize sendikam›z›n Ferdi kaza sigortas› uygulamas›ndan (5.000YTL.)22.08.2008 tarihi
itibariyle banka hesab›na yat›r›ld›. Gölcük vergi Dairesi çal›flan› üyemiz say›n Tar›k Yeflilova’ tekrar geçmifl olsun dileklerimizi sunar›z.
1.Ola¤an Genel Kurulunu Yapt›
Çok say›da kat›l›m›n oldu¤u Kongreye
üyelerimizin yan› s›ra, Genel Baflkan›m›z Fahrettin
Yokufl, ‹stanbul 4 fiube Baflkan›m›z Nevzat Uyar,
Edirne fiube Baflkan›m›z Memduh Örüfl,
Çanakkale ‹l Temsilcimiz ‹smail Hakk› Demirhan,
T.Kamu-Sen ‹l Temsilcisi Muzaffer Do¤an ve
T.Kamu-Sen’e ba¤l› Sendikalar›n fiube Baflkanlar›
ile ‹l Temsilcileri kat›ld›. Kongrede Genel
Baflkan›m›z Fahrettin Yokufl, Ülke gündemiyle
ilgili konuflma yapt›. Büyük bir coflkuyla
gerçekleflen kongrede, yönetim kuruluna;
1- Adnan GÜREL
2- Altan EREN
3- Hasan BAYRAKTAR
4- Alper DEM‹ROK
5- ‹smail Hakk› DEM‹RHAN
6- Tunay ÖNEL
7- Mahmut KILIÇ seçilmifllerdir.
Türk Büro-Sen Tekirda¤ fiubemizin
1.Ola¤an Genel Kurulu 02.08.2008
Cumartesi günü gerçeklefltirildi.
11
9/13/08
5:42 PM
Page 1
11
TÜRK‹YE KAMU-SEN GAZETES‹
TÜRK BÜRO-SEN
Toplu görüflme
kazan›mlar›
Yaklafl›k 2,5 milyon memuru
ilgilendiren 2009 y›l› ile ilgili
Toplu Görüflmeler mutabakatla
sonuçland›. Bu y›l 7.si gerçeklefltirilen Toplu Görüflmelerde
2005 y›l› ile ilgili mutabakattan
sonra bu ikinci uzlaflma sa¤lanan görüflme olmufltur.
15 günlük görüflme maratonunda Sendikalarla Kamu ‹flveren
Kurulu 5 defa bir araya gelmifller.
Bu süreçte yaklafl›k 40 saatlik bir çal›flma gerçeklefltirmifllerdir.
Sendikalar memurlar›n kamu kurumlar›nda yaflad›klar› s›k›nt›lar› 74
madde halinde masaya getirmifller,
uzun müzakereler sonucunda 46
madde bafll›¤›nda uzlaflma sa¤lanm›flt›r.
Uzlaflma sonucunda öngörülen
ücretler sendikalar› da yeterince tatmin etmemifl olmas›na ra¤men sosyal ve demokratik haklarda önemli
kazan›mlar sa¤lanm›flt›r.
Geçen y›lki toplu görüflmelerde
kamu iflveren kurulunun verdi¤i
sözleri tutmamas› ve uzlafl›lan baz›
konular› mutabakat olmad›¤› gerekçesiyle hayata geçirmemesi memurlar› temsil eden Sendikalarla
Hükümet aras›ndaki diyalogu koparm›flt›.
60.Hükümetin kurulmas› ile birlikte Devlet Bakanl›¤› görevine getirilen Say›n Murat BAfiESG‹O⁄-
Fahrettin YOKUfi
Türk Büro-Sen Genel Baflkan›
LU’nun Devletteki tecrübesi ve a¤›rl›¤› Toplu Görüflmeleri olumlu yönde etkilemifltir. Devlet memurlar›n›n
tamam›n› ilgilendirecek konularda
sa¤lanan mutabakatlar›n bir y›ll›k
süre içerisinde hayata geçirilmesi ile
kamudaki olumsuzluklar›n önemli
bir bölümü ortadan kalkacakt›r. Bu
durum ekonomik ve siyasi bask› alt›ndaki memurlar› önemli ölçüde rahatlatacakt›r.
Art›k hükümet tek tarafl› ücret belirleme yanl›fll›¤›nda geri ad›m atm›flt›r. 4688 Say›l› Kamu Görevlileri
Sendikalar› Yasas›n›n 28.maddesinde yaz›lanlar› uygulayacakt›r.
En düflük memur maafl› Türkiye
Kamu-Sen’in Açl›k S›n›r› olarak hesaplad›¤› 1012 YTL’nin üzerine ç›kmaktad›r. Buda önemli bir geliflmedir. Bölünmüfl aileler art›k kamuda
söz konusu olmayacakt›r. 4-B’li çal›flan onbinlerce Kamu Görevlisi rahat bir nefes alacakt›r. Keyfi uygulamalar son bulacakt›r. Hukukun üstünlü¤ü tam olarak hayata geçirilecektir. Emsal mahkeme kararlar› uy-
gulanacakt›r. Art›k Devlet memurlar›na angarya ifller yapt›r›lamayacak,
y›ll›k izinlerin kullan›lmas› engellenemeyecek, engelli çal›flanlar›n servis ve özellikle çal›flt›klar› mekanlardaki sorunlar› giderilecektir. Memurlar bakmakla yükümlü olduklar› birinci derece yak›nlar›n›n bak›ma
muhtaç olmas› halinde bir ayl›k ücretli izin kullanarak yak›nlar›na bakabileceklerdir.
Özellikle k›nama ve uyarma cezalar›na itiraz etme hakk› olacakt›r bu
cezalardan dolay› ek ödeme kesilerek ikinci bir ceza verilmesi kald›r›lacakt›r. Art›k memurlar rahatl›kla il d›fl›na izin almadan ç›kabileceklerdir.
Uzun zamand›r toplu görüflmelerde anlaflamayan Memur Sendikalar›
ile kamu iflveren kurulunun bu defa
antlaflm›fl olmas› Hükümetle Sendikalar aras›ndaki buzlar› eritmifl olmaktad›r. Böylece sorunlar karfl›l›kl›
anlay›fl ve duyarl›l›kla daha kolay
çözülecektir. Buda hem kamu çal›flanlar›na hem de kamuda hizmet
alan vatandafllar›m›za yans›yacakt›r.
Adalet Bakanl›¤›
Müsteflar›na Ziyaret
∂ Adalet Bakanl›¤› Müsteflarl›¤›na atanan Say›n Ahmet Kahraman
makam›nda ziyaret edildi. Ziyaret Genel Baflkan Fahrettin Yokufl
baflkanl›¤›nda Genel E¤itim ve Sosyal ‹fller Sekreteri Hüseyin Aslan,
Adalet bakanl›¤›nda örgütlü Ankara 11 nolu flube Baflkan› Ramazan
Koç ve fiube Bas›n ve Halkla ‹liflkiler Sekreteri Mücahit Güngör kat›larak, Say›n Müsteflara yeni görevinde baflar›lar dilendi. Yap›lan
görüflmede Genel Baflkan Fahrettin Yokufl taraf›ndan baflta 3717 say›l› kanunla ilgili husus olmak üzere Adli yarg› çal›flanlar›n çal›flma
koflullar› ve di¤er sorunlar›n› dile getirdi. Görüflmede Say›n Müsteflar çal›flanlar›n sorunlar›n›n çözümü noktas›nda gayret göstereceklerini Adli yarg› çal›flanlar›n sorunlar›n›, sendikalar›nda görüfl ve
önerileri do¤rultusunda çözmek istediklerini belirttiler.
Kayseri Vergi Dairesi Baflkan›’na Ziyaret
∂ Kayseri fiubemizin Yönetim Kurulu
Üyeleri Kayseri Vergi Dairesi Baflkanl›¤›na
atanan Say›n Niyaz› Özkök ü makam›nda
ziyaret etti.
∂ fiube Baflkan›m›z Muammer Öner, fiube
Mali Sekreterimiz ‹lhami K›l›ç, fiube Bas›n
Yay›n Sekreterimiz Yahya Aycel, fiube Toplu
Görüflme Sekreterimiz Ufuk Avc› ve Vergi
Dairesi Temsilcimiz Aziz Aslan dan oluflan
Baflsa¤l›¤›
• Sakarya Akyaz› ‹lçe Nüfus Müdürlü¤ü temsilcimiz
Fethi ASLAN’›n babas› vefat etmifltir.
• Sakarya SGK ‹l Müdürlü¤ü çal›flan› üyemiz Osman
ARAR’›n babas› vefat etmifltir.
• Mufl ‹l Temsilcimiz Göksel D‹RL‹K’in teyzesi vefat
etmifltir.
• Bursa fiube Yönetim Kurulu Üyesi Necati
ÖZO⁄LU’nun kay›nbabas› vefat etmifltir.
• Edirne fiube Yönetim Kurulu üyesi Ömer Faruk
ÖNAL’›n babas› vefat etmifltir.
• Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤› çal›flan›
üyemiz Musa GÜRGÜN’ün o¤lu vefat etmifltir.
• Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤› çal›flan›
üyemiz fienol ÇEL‹K’in annesi vefat etmifltir.
• Ankara Sincan Vergi Dairesi Müdürlü¤ü çal›flan›
üyemiz Yücel SAVAfi’›n annesi vefat etmifltir.
• Ankara 1 Nolu fiube Yön. Kur. Üyesi Cafer SEÇER’in
babas› vefat etmifltir.
heyet, Kayseri Vergi Dairesi Baflkan›na
Hay›rl› olsun dileklerinde bulundular.
∂ Ziyaretten çok memnun olduklar›n› ifade
eden Kayseri Vergi Dairesi Baflkan› Niyazi
Özkök, Ülkemizin daha iyi bir gelece¤e
ulaflmas› için hep beraber üzerimize düflen
sorumluluklar› yerine getirmemiz gerekti¤ini
söyleyerek heyetimize teflekkür etti. Say›n
Baflkan’a yeni görevinde baflar›lar dileriz.
• Erzurum SGK Sa¤l›k ‹flleri Merkez Müdürlü¤ü
çal›flan› üyemiz A.Hamdi K‹SHALI’n›n kay›n babas›
vefat etmifltir.
• Erzurum SGK ‹l Müdürlü¤ü çal›flan› üyemiz Ahmet
ÖZDEM‹R’in Babas› vefat etmifltir
• Erzurum SGK Sa¤l›k ‹flleri Merkez Müdürlü¤ü
çal›flan› üyemiz fief Fahrettin Çelik’in Amcas› vefat
etmifltir.
• Elaz›¤ Karakoçan Mal Müdürlü¤ü personeli Hasan
VARLI vefat etmifltir.
• Trabzon fiube Yönetim Kurulu üyemiz Temel
EM‹RZEO⁄LU’nun ablas› ile annesi vefat etmifltir.
• DTM çal›flan› üyemiz Hüseyin Karaçam'›n a¤abeyi
vefat etmifltir.
Kutlama
• Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤› çal›flan›
üyemiz Elvan ALÇU’nun k›z› dünya evine girmifltir.
• - Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤› çal›flan›
HABER
Cemil Çiçek'e
SESLEN‹fi
Say›n Bakan›m Cemil Çiçek;
Ben ‹l Sivil Savunma Müdürlü¤ünde görevli
bir Arama ve Kurtarma Teknisyeniyim. 2001
y›l›nda bu göreve büyük umutlar ile Afyon
Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlü¤ünde
bafllad›m. Fakat daha sonra bir ünvan› olmayan
bir meslekte oldu¤umu anlad›m.
Ne özlük haklar› var bizim mesle¤in nede
maafl› di¤er kurumlar gibi. En alt seviyede
bulunan devlet memurlar› bizleriz.
yükselmelerimiz de¤iflik düzenlemelerle
durduruldu. Yükselme s›navlar›na dahi
giremeyen bizler di¤er Teknisyenler vasf› ile
birçok baflar›lara imza att›k. Kifli maduriyeti söz
konusu oldu¤u zaman kendi hayat›n› bile hiç
düflünmeden tehlikeye atanlar bu ülkede pek
ra¤bet görmüyor. Baflta kendi kurumumuz sivil
savunma di¤er taraftan da siz siyasiler hep son
s›ralara att›n›z bizi. Hiç öncelikli olarak
de¤inilmedi konular›m›za. Daha Arama ve
Kurtarma Teknisyenlerinin özlük haklar› veya
onuda geçtim çal›flma standartlar› ad› alt›nda
hiçbir çal›flma bulunmamaktad›r.
En sonunda bir umut ›fl›¤› do¤du dedi¤im
anda Plan ve Bütçe Komisyonu taraf›ndan
kabul edilen Afetlerle ilgili çal›flmalardan sizin
emirleriniz do¤rultusunda özlük haklar›m›z›n
bulundu¤u maddeler içinde biz arama ve
kurtarma teknisyenleri ç›kart›ld›. Bizim
itfaiyeden, Tedafltan, telekomdan, vs gibi
kurumlardan daha m› az ifl riskimiz var. Size bir
kez daha hangi ifllerde çal›flt›¤›m›z› hat›rlatmak
istiyorum.
Depremler, NBC tüm sald›r› veya flüphe,
büyük yang›nlar, trafik kazalar›, dalg›çl›k, kay›p
olaylar›, afetlerle ilgili olarak halk›n e¤itimi gibi
görevler aktif olarak yapt›¤›m›z baz›
görevlerdendir. Bunun yan›s›ra Sivil Savunma
Müdürlükleri içiersinde tüm yaz›m ve
bürokratik ifllemler arama ve kurtarma
teknisyenleri taraf›ndan yürütülmektedir. Fakat
kar getiren bir kurum olmamam›zdan kaynakl›
olarak hep üvey evlat muamelesi görüyoruz.
Bizlerde kar eden kurumlar gibi özlük haklar›na
ve döner sermaye gibi ödeneklerden
faydalanmak istiyoruz. Unutmay›n kazalarda ve
afetlerde herkes bizlerin nerde oldu¤unu
sorgular ama bu fedakarl›klar›m›z karfl›l›¤› y›
llard›r en ufak bir mükafat bile almad›k.
Bizlere ç›kt›¤›m›z görevlerde dahi yolluk bir
kaçy›l sonra bile verilebiliyor. Yani k›sacas› hep
fedakarl›k bizden bekleniyor. Siz hiç
tan›mad›¤›n›z birinin ölüsünü hiç kucaklad›n›z
m›? Ben kucaklad›m hemde defalarca.
Bizlerinde sizlerden biraz fedakarl›k edip elinizi
vijdan›n›za koyup düflünmenizi ve bizlere
hakk›m›z olan› fazlas›n› de¤il hakk›m›z olan›
vermenizi talep ediyorum.
Sayg›lar›mla Sürçi lisan Ettiysem Af ola.
üyemiz ‹skender ASLANTAfi’›n k›z› dünya evine
girmifltir.
• Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤› çal›flan›
üyemiz Hakk› ERKEN’in k›z› dünya evine girmifltir.
• Devlet Planlama Teflkilat› Müsteflarl›¤› çal›flan›
üyemiz Nam›k KAYA’n›n k›z› dünya evine girmifltir.
• Milli Piyango ‹daresi Genel Müdürlü¤ü çal›flan›
üyemiz Mehmet GÜÇLÜ’nün k›z› evlenmifltir.
• Milli Piyango ‹daresi Genel Müdürlü¤ü çal›flan›
üyemiz Nizamettin KARAMAN’›n k›z› evlenmifltir.
• DTM çal›flan› üyemiz Ahmet Olgun dünya evine
girmifltir.
• DTM çal›flan› üyemiz Süleyman Aslan'›n bir erkek
çocu¤u dünyaya gelmifltir
• Ankara 2. Nolu fiube Yön. Kur. Üyesi Mehmet
ERCAN’›n o¤lu olmufltur.
• SSK Sosyal Tesisler çal›flan› üyemiz Fatih
Erdo¤an’›n bir erkek çocu¤u dünyaya gelmifltir.
• SSK Sosyal Tesisler çal›flan› üyemiz Tüner
Mehmet Gökçe
Kütahya ‹l Sivil Savunma Müdürlü¤ü
Arama ve Kurtarma Teknisyeni
Karabu¤an›n bir k›z çocu¤u dünyaya gelmifltir.
• Hasan Tahsin Vergi Dairesi çal›flan› üyemiz Ömer
Baran›n k›z› dünya evine girmifltir.
• ‹zmir Vergi Dairesi çal›flan› üyemiz Çakmar
Çakmak’›n k›z› dünya evine girmifltir.
Geçmifl Olsun
• Milli Piyango ‹daresi Genel Müdürlü¤ü çal›flan›
üyemiz Fazl› MOTOR ameliyat olmufltur.
• Erzurum SGK Sa¤l›k iflleri Merkez Müdürlü¤ü
çal›flan› üyemiz Yücel KIRMIZIB‹BER ameliyat
olmufltur.
• Erzurum SGK ‹l Müdürlü¤ü çal›flan› üyemiz Nurcan
fienol’un Babas› Ameliyat olmufltur.
• Eskiflehir fiube Baflkan›m›z ‹brahim DURSUN anjiyo
olmufltur.
• DTM çal›flan› üyemiz Yaflar Demircan ameliyat
olmufltur.
12-13
9/13/08
5:43 PM
Page 1
TÜRK‹YE KAMU-SEN GAZETES‹
12
TÜRK TARIM ORMAN-SEN
HABER
Türk Tar›m
Orman-Sen
yang›n raporu
ses getirdi
2008 A¤ustos ay› bafl›nda Antalya’da meydana gelen Orman
Yang›n› ile ilgili olarak Sendikam›zca haz›rlanan rapor
kamuoyunda büyük yank› uyand›rd›.
Söz konusu Rapor Çevre ve Orman Bakanl›¤›, Orman Genel
Müdürlü¤ü, TBMM Baflkanl›¤›; Tar›m Ormanc›l›k ve
Köyiflleri Komisyonu ile Çevre Komisyonu Baflkanl›klar›,
Mecliste grubu bulunan Siyasi Parti Grup Baflkan Vekillikleri,
ilgili milletvekilleri, ilgili kamu kurumlar› ve yaz›l› ve görsel
bas›na iletildi.
Sendikam›z taraf›ndan haz›rlanan Raporda; yang›ndan zarar
gören sahan›n belirtilen rakamlar›n çok üstünde oldu¤u,
Yang›n›n ekosistem üzerinde telafisi güç bir tahribat
oluflturdu¤u ve yang›na müdahalede ekipman yönünden
yetersizlikler oldu¤undan bahseden Raporumuz ve içeri¤i
ulusal medyan›n yaz›l› ve görsel organlar›nda uzun süre
tart›fl›ld›.
Raporun ayr›nt›lar› için: www.tos.org.tr
4/B’li Çal›flanlara Müjde…
Türkiye Kamu-Sen AR-GE merkezinde 2008 y›l› Toplu
Görüflmeleri öncesinde yap›lan çal›flmalar neticesinde genel
taleplerimiz içinde önem arz eden, “657 say›l› Devlet
Memurlar› Kanununun 4/B maddesine göre sözleflmeli
çal›flan personel” ile ilgili;
1- 4/B sözleflmeli personelin kadroya geçirilmesi,
2- Efl durumu nedeniyle tayin haklar›n›n verilmesi,
3- Kapsam dahilinde çal›flan personele karfl›l›kl› yer
de¤ifltirme ve askerlik dönüflü göreve bafllayabilme
hakk›n›n verilmesi,
4- Kamu kurum ve kurulufllar›nda istihdam edilen
personelin farkl› mevzuatlara tabi olmas› nedeni ile
meydana gelen mali, sosyal ve özlük haklardaki farkl›l›klar›
gidermek ve kadrolu çal›flanlarla eflitlemek amac› ile yasal
düzenleme yap›lmas›,
5- 4/B kapsam›nda çal›flt›r›lan personelinde sosyal
yard›mlardan faydaland›r›lmas›,
6- 4/B kapsam›nda çal›flan personelin ifle al›n›fllar› ve
maafllar›n›n standarda ba¤lanarak, maafllar›n›n alt s›n›r›n›n
emsal memurlara göre belirlenmesi,
7- Kapsam dahilinde çal›flan personelin köylerde
istihdam ve çal›flma flartlar›n›n düzenlenmesi (bar›nma,
iflyeri, ulafl›m v.s.) ilgili maddeler Toplu Görüflme
Masas›na getirildi. Bu konular Kamu ‹flveren Kurulu ve
Sendikalarca oluflturulan komisyon çal›flmalar›nda da
de¤erlendirildi. Daha sonra Komisyon raporlar› Toplu
Görüflme masas›nda tek tek ele al›narak müzakere edilerek;
Afla¤›daki Konularda Mutabakata Var›ld›.
657 say›l› Devlet Memurlar› Kanununun 4/B maddesi
kapsam›nda çal›flan sözleflmeli personel ile ilgili olarak;
1- Kurumun hizmet gerekleri, ayn› unvanl› pozisyon
durumu ve ilgili personelin nitelikleri dikkate al›narak efl
durumu nedeniyle yer de¤ifltirme hakk› verilmesi,
2- Askerlik dönüflü göreve bafllayabilme hakk›n›n
verilmesi,
3- En az 1 y›l çal›flm›fl olmalar› kayd›yla karfl›l›kl› yer
de¤ifltirme (Becayifl) hakk›n›n verilmesi, hususlar›nda
düzenleme yap›lmas›na karar verilmifltir.
Ayr›ca 4/B sözleflmeli çal›flanlar›n di¤er ma¤duriyetleri
ile ilgili komisyon çal›flmalar› ve Sendikam›z›n mücadelesi
devam edecektir.
“Biberde Islah Çal›flmas›”
meyvesini verdi
Erdemli Alata Bahçe Kültürleri Araflt›rma Enstitüsü Teknik
Müdür Yard›mc›s› Dr. Davut Kelefl biberde ›slah çal›flmalar›
neticesinde verimi art›r›c› teknikler gelifltirdiklerini belirtti.
Dr. Davut Kelefl, Bölgede biber yetifltiricili¤i yapan çiftçilerin standart d›fl› ürün yetifltirdi¤ini kaydeden Kelefl, ›slah sonras› elde edilen biberlerden hem yüksek verim elde edildi¤ini
hem de üreticinin masraf›n›n azald›¤›n› söyledi.
Bölge çiftçisinin geleneksel olarak standart d›fl› yetifltirdi¤i
Yaralar›
Sar›yoruz.!
Mersin ve Antalya illerimizde ortaya ç›kan son
y›llar›n en büyük yang›nlar›nda tahrip olan orman
alanlar›n›n yeniden infla edilmesi amac› ile
Mersin ve Antalya Valiliklerince bafllat›lan
kampanyaya Sendikam›z ve
Konfederasyonumuzca da tam destek
verilmektedir. Bu kampanyaya tüm üyelerimizin
ve kamu çal›flanlar› ile halk›m›z›n kat›l›m›n›
bekliyoruz. Bu amaçla Mersin ili Gülnar ilçesi
biberlerin çiçekleme dönemi olan Temmuz A¤ustos döneminde yüksek s›cakl›¤a dayanamad›¤› için çiçeklerin döküldü¤ünü belirten Kelefl, yürüttükleri ›slah çal›flmas›yla bunun
ortadan kald›r›ld›¤›n› ve çiçekleme esnas›nda çiçeklerin dökülmemesi sonucu yüksek verime eriflti¤ini ifade ederek, eskiden dönüme 3 ton ürün elde edilirken yüksek s›cakl›¤a dayan›kl› biber çeflitlerinden ise dönüm bafl›na 6 bin 600 kilogram ürün elde edildi¤ini ve kazanc›n artt›¤›n› kaydetti.
felaketzedelerine, Avea, Turkcell veya Vodafone
hatl› cep telefonunuzdan 4033’e bofl bir mesaj
atarak 5 YTL tutar›nda yard›m yapabilirsiniz.
Antalya Valili¤i taraf›ndan düzenlenen
kampanyaya ise Halk Bank Antalya fiubesi:
07000008 nolu hesaba, Vak›f Bank Antalya
fiubesi: 7292420310 nolu hesaba veya Ziraat
Bankas› Antalya fiubesi: 46794938-5002 nolu
hesaba yard›mda bulunarak destek verebilirsiniz.
12-13
9/13/08
5:43 PM
Page 2
13
TÜRK‹YE KAMU-SEN GAZETES‹
TÜRK TARIM ORMAN-SEN
HABER
Atatürk Tar›m ‹flletmesi Müdürlü¤ü arazisi özellefltirilemez
13 A¤ustos 2008 tarih ve 26966 say›l› Resmi Gazetede Özellefltirme Kurulu Karar› ile Yalova ilinde bulunan Atatürk Tar›m ‹flletmesine ait tafl›nmazlar›n özellefltirilmesi karar› yay›nland›.
Daha önce Sendikam›z ve Tar›m-‹fl Sendikas› taraf›ndan Yalova Belediyesine devredilen tafl›nmazlar ile ilgili dava aç›lm›fl ve yürütmenin durdurulmas›na karar verilmiflti.
Özellefltirme kurulu karar› ile ilgili Sendikam›z taraf›ndan yeniden dava aç›lacakt›r.
Afyonkarahisar’dan Ankara’ya Yürüdük
Türkiye Kamu-Sen Merkez Yönetim Kurulu al›nan karar› gere¤i; 29-30 A¤ustos
2008 tarihlerinde Türkiye Genelinden Konfederasyona ba¤l› Sendikalar›n tüm
fiube Baflkanlar› ve ‹l Temsilcilerinin kat›l›m› sonucu Ankara’da yap›lacak
eylemlerle ilgili Ege Bölgesi Toplanma Merkezi Afyonkarahisar’d›. Antalya,
Burdur, Isparta, Mu¤la, Ayd›n, Denizli, ‹zmir, Uflak ve Manisa illeri
Afyonkarahisar’da bir araya geldi. Ege Bölgesi toplanma Merkezine bu illerden
gelen fiube Baflkanlar› ve ‹l Temsilcileri Genel Baflkan›m›z Ahmet Demirci ve
Afyonkarahisar Türkiye Kamu-Sen ‹l Temsilcisi ve Türk Tar›m Orman-Sen
fiube Baflkan› Abdullah Umurhan taraf›ndan karfl›land›. TCDD Afyonkarahisar
‹stasyonu yan›nda bulunan parkta toplanan Kamu Çal›flanlar›, yanlar›ndan
getirmifl olduklar› battaniyelere sar›larak sabahlad›. Tüm illerin gelmesiyle
birlikte, sabah›n erken saatlerinde yeniden bafllayan yürüyüfl Ankara Abdi ‹pekçi
Park›nda haz›r bulunan Toplu Görüflme çad›r›nda sona erdi.
VEFAT EDENLER
1 Nolu Ankara fiubemizden:
• OGM Hukuk Müflavirli¤i çal›flanlar›ndan Avukat Ali SANCAR’›n babas› vefat
etmifltir.
5 Nolu Trabzon fiubemizden:
• Trabzon Zirai Karantina Müdürlü¤ü
üyelerimizden Yaflar KARATAfi’›n babas›
vefat etmifltir.
• Su Ürünleri Merkez Araflt›rma Enstitüsü Müdürlü¤ü üyelerimizden Ali ALKAN’›n kay›nbabas› vefat etmifltir.
• Trabzon Orman ‹flletme Müdürlü¤ü ‹flyeri Temsilcimiz Kemal MAZLUM’un annesi vefat etmifltir.
13 Nolu Adana fiubemizden:
• Karaisal› Orman ‹flletme Müdürlü¤ü
üyelerimizden Nüzeyir ÖVEÇ geçirmifl oldu¤u beyin ameliyat› sonucu sa¤l›¤›na
kavuflamayarak 22.08.2008 tarihinde vefat etmifltir.
14 Nolu Mersin fiubemizden:
• Mersin ‹l Tar›m Müdürlü¤ü üyelerimizden Fatih BALCI’n›n babas› vefat etmifltir.
• TMO Mersin fiube Müdürlü¤ü üyelerimizden Abit TOKMAK’›n kay›nbabas› vefat etmifltir.
• Mut Orman ‹flletme Müdürlü¤ü üyelerimizden ‹brahim S‹VAS’›n babas› vefat
etmifltir.
18 Nolu Erzincan fiubemizden:
• Erzincan ‹l Tar›m Müdürlü¤ü üyelerimizden Mehmet VAR’›n annesi vefat etmifltir.
22 Nolu Tokat fiubemizden:
• fiubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Cafer
EL‹K’in abisi Abdullah EL‹K rahats›zlanarak 29 Temmuz 2008 tarihinde vefat etmifltir.
• Tokat ‹l Tar›m Müdürlü¤ü üyelerimizden Nuri BABACAN’›n efli yakaland›¤›
hastal›¤› yenemeyerek 30 A¤ustos 2008
tarihinde vefat etmifltir.
24 Nolu Erzurum fiubemizden:
• I¤d›r ‹l Çevre ve Orman Müdürlü¤ü
üyelerimizden Demet ERDEM‹R’in babas›
vefat etmifltir.
29 Nolu Isparta fiubemizden:
• fiubemiz Yönetim Kurulu Üyesi Fatmana ERDEM’in kardefli trafik kazas› sonucu vefat etmifltir.
• E¤irdir Su Ürünleri Araflt›rma Enstitüsü
Müdürlü¤ü üyelerimizden O¤uz KORKUT’un babas› vefat etmifltir.
“Cenab-› Allah’tan Rahmet, yak›nlar›na
sab›r dileriz.”
YEN‹ DO⁄ANLAR
14 Nolu Mersin fiubemizden:
• Mersin Orman Kadastro Komisyonu
‹flyeri Temsilcimiz Süleyman TEMEL’in
o¤lu olmufltur.
20 Nolu Kastamonu fiubemizden:
• Çank›r›, Yaprakl› ‹lçe Tar›m Müdürlü¤ü
üyelerimizden Halil ‹brahim KARADEM‹R’in k›z› dünyaya gelmifltir.
22 Nolu Tokat fiubemizden:
• Tokat ‹l Tar›m Müdürlü¤ü üyelerimizden Nihat BACAK’›n “Fatma Nur” isminde k›z› olmufltur.
“Yeni dünyaya gelen çocuklar›m›za Cenab› ALLAH’dan sa¤l›kl› ve hay›rl› uzun
ömürler dileriz.”
EVLENENLER
1 Nolu Ankara fiubemizden:
• Çevre ve Orman Bakanl›¤› üyelerimizden Ethem YANAR’›n k›z› evlenmifltir.
• Ankara ‹l Çevre ve Orman Müdürlü¤ü
üyelerimizden Koça¤a ÖCAL’›n k›z› evlenmifltir.
2 Nolu Ankara fiubemizden:
• Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü¤ü
üyelerimizden Serkan SOYKAN evlenmifltir.
• Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü¤ü
üyelerimizden Nuri ÇEL‹K evlenmifltir.
13 Nolu Adana fiubemizden:
• fiubemiz üyelerinden Sar›çam Orman
‹flletme fiefi fiükrü Ak›n ÜNLER
26.07.2008 tarihinde evlenmifltir.
14 Nolu Mersin fiubemizden:
• TMO Mersin fiube Müdürlü¤ü üyelerimizden Tülay GÜNER evlenmifltir.
22 Nolu Tokat fiubemizden:
• Tokat ‹l Tar›m Müdürlü¤ü ‹flyeri Temsilcimiz Kudret Burak UZUN Cennet han›m ile 26 Temmuz 2008 tarihinde evlenmifltir.
33 Nolu Antalya fiubemizden:
• Antalya Orman Bölge Müdürlü¤ü üyelerimizden Mehmet BAYO⁄LU’nun o¤lu
evlenmifltir.
“Yeni evlenen çiftlerimize bir ömür boyu
mutluluklar dileriz.”
GEÇM‹fi OLSUN
2 Nolu Ankara fiubemizden:
• fiubemiz Yönetim Kurulu Üyesi
M.As›m MUTLU ameliyat olmufltur.
“Cenab-› Allah’tan acil flifalar dileriz.”
TEBR‹K
1 Nolu Ankara fiubemizden:
• Nall›han Orman ‹flletme Müdürlü¤ü
üyelerimizden Mithat Ç‹FTÇ‹’nin o¤lu
sünnet olmufltur.
16 Nolu Kayseri fiubemizden:
• TMO K›rflehir fiube Müdürlü¤ü üyelerimizden Erdal DÖNMEZ’in o¤lu sünnet
olmufltur.
18 Nolu Erzincan fiubemizden:
• Erzincan ‹l Tar›m Müdürlü¤ü üyelerimizden Muhammet AKSU’nun o¤lu sünnet olmufltur.
• Erzincan Bahçe Kültürleri Araflt›rma
Enstitüsü Müdürlü¤ü üyelerimizden Meral ASLAY’›n o¤lu sünnet olmufltur.
• Erzincan Bahçe Kültürleri Araflt›rma
Enstitüsü Müdürlü¤ü üyelerimizden Sakine KADIO⁄LU’nun o¤lu sünnet olmufltur.
33 Nolu Antalya fiubemizden:
• Kumluca Orman ‹flletme Müdürlü¤ü
Sendikam›z ‹flyeri Temsilcisi Hasan KAMA’n›n o¤lu “Haskan Mustafa” sünnet
olmufltur.
“Yüce Allah’tan mürüvvetlerini de göstermesini niyaz ederiz. ”
HAYIRLI TEZKERELER
22 Nolu Tokat fiubemizden:
• fiubemiz üyelerinden Salih ATEfi vatani görevini tamamlayarak görevine bafllam›flt›r.
• Tokat ‹l Tar›m Müdürlü¤ü üyelerimizden Sami KARYA⁄DI askerlik görevini
tamamlayarak görevine bafllam›flt›r.
"Kendilerine görevlerinde baflar›lar dileriz."
EMEKL‹ OLANLAR
14 Nolu Mersin fiubemizden:
• Mersin Orman Bölge Müdürlü¤ü ‹M‹
fiube Müdürü üyemiz Güven DE⁄ERL‹
emekli olmufltur.
• Silifke ‹lçe Tar›m Müdürlü¤ü üyelerimizden Hüseyin DÖLEK emekli olmufltur.
22 Nolu Tokat fiubemizden:
• Tokat ‹l Tar›m Müdürlü¤ü üyelerimizden Nihat BACAK emekli olmufltur.
“Kendilerine yeni hayatlar›nda baflar›lar
dileriz.”
ATAMA-NAK‹L
2 Nolu Ankara fiubemizden:
• Koruma ve Kontrol Genel Müdürlü¤ü
üyelerinden Serdar KÖKSAL ‹zmir ‹l Tar›m Müdürlü¤ü emrine tayin olmufltur.
14 Nolu Mersin fiubemizden:
• Salim Serdar GÖKÇEK Mersin ‹l Tar›m
Müdürlü¤ü, Çiftçi E¤itim ve Yay›m fiube
Müdürü olarak atanm›flt›r.
• Özcan KICALI Mersin ‹l Tar›m Müdürlü¤ü, ‹M‹ fiube Müdürü olarak atanm›flt›r.
• Hayri ERDO⁄AN, Akdeniz ‹lçe Tar›m
Müdürü olarak atanm›flt›r.
• Talip ÇAKAR, Toroslar ‹lçe Tar›m Müdürü olarak atanm›flt›r.
• Abdülkerim Ç‹ÇEK, Yeniflehir ‹lçe Tar›m Müdürü olarak atanm›flt›r.
16 Nolu Kayseri fiubemizden:
• K›rflehir ‹l Tar›m Müdürlü¤ü üyelerimizden Zafer AY, Erbaa ‹lçe Tar›m Müdürlü¤ü’ne tayin olmufltur.
• Mucur ‹lçe Tar›m Müdürlü¤ü üyelerimizden Nihat DEM‹R, TÜGEM’e tayin olmufltur.
“Kendilerine yeni görevlerinde baflar›lar
dileriz.”
14-15
9/13/08
5:44 PM
Page 1
TÜRK‹YE KAMU-SEN GAZETES‹
14
HABER
En büyük memur konfederasyonu olan Türkiye Kamu-Sen heyet baflkanl›¤› s›fat›yla
için inisiyatifi elinden b›rakmad›. Türkiye Kamu-Sen, Hükümetin sendikalar› safd›fl› b
çal›flanlar› ad›na pazarl›klar› yürütürken memurlar›n mali, so
‹nisiyatif Türkiye
Kamu görevlilerine 2009 y›l›nda uygulanacak maafl art›fllar›,
sosyal yard›mlar, her türlü zam ve tazminatlar ve bu mahiyette
etkinlik ve verimlilik art›r›c› di¤er yard›mlar gibi konular›n tart›fl›ld›¤› 7. dönem toplu pazarl›klar› 15-30 A¤ustos 2008 tarihlerinde gerçeklefltirildi.
2008 y›l› toplu pazarl›klar›na Türkiye Kamu-Sen 7 hizmet kolunda yetkili sendikas› ile en çok üyeye sahip konfederasyon
olarak, toplu görüflme heyetinin baflkan› s›fat›yla kat›ld›. Türkiye
Kamu-Sen Konfederasyonuna, hizmet kollar›nda yetkili olan
Türk Büro-Sen, Türk E¤itim-Sen, Türk Sa¤l›k-Sen, Türk HaberSen, Türk ‹mar-Sen, Türk Ulafl›m-Sen ve Türk Enerji-Sen kamu
çal›flanlar›n› temsil etti.
Kamu ‹flveren Kurulu ile gerçeklefltirdi¤imiz toplu pazarl›klar›n 7.si mutabakatla sonuçland›. Bunun neticesinde memur maafllar›na 2009 y›l›n›n Ocak ay›ndan itibaren %4, temmuz
2009’dan itibaren de %4,5 maafl art›fl›, sendikal› memurlara da
toplu görüflme primi olarak ayr›ca 10 YTL verilmesine karar verildi. Hat›rlanaca¤› üzere hükümet memur konfederasyonlar›na
teklifini ilk alt› ay için %3,5 ve ikinci alt› için de %4 olarak
sunmufltu. Böylece görüflmeler boyunca konfederasyonumuzun
giriflimleri, kamu görevlilerine y›ll›k yaklafl›k 700 milyon
YTL’lik ek bir kaynak sa¤lad›. Maafl art›fllar›n›n yan› s›ra toplu
görüflmelerde memurlar›m›z›n özlük haklar›na ve çal›flma koflullar›na iliflkin de 22 madde üzerinde kesin mutabakat sa¤land›.
Bunun yan›nda taraflarca üzerinde ortak çal›flma yap›larak sonuçland›r›lmas› kararlaflt›r›lan 19 ayr› konu ile di¤er kurumlara
sunulacak 6 maddelik öneri listesi de mutabakatta yer ald›.
Türkiye Kamu-Sen olarak, toplu görüflmelerin bafl›ndan bu
yana en düflük memur maafl›n›n açl›k s›n›r›ndan kurtar›lmas› için
mücadele edece¤imizi söyledik. Mutabakat sonunda hükümetin
olur verdi¤i rakamlarla en düflük memur maafl›n› açl›k s›n›r›ndan
kurtarm›fl olduk. Her ne kadar yap›lan maafl art›fllar› taleplerimizi tam anlam›yla karfl›lamasa da e¤er mutabakat imzalanmasayd› kamu görevlilerinin açl›k s›n›r›ndan kurtulmas› mümkün olmayacakt›. Çünkü mutabakat imzalanmamas› durumunda hükümet taraf›n›n en son teklifi olan %4 ile %4,5 oranlar›ndan vazgeçilecek ve maafl art›fl oranlar› %3,5 ve %4 olacakt›. Bu yüzden
de kamu görevlileri hem %1’lik art›fltan faydalanamayacak hem
de sendikal› memurlar›m›z 10 YTL yerine 5 YTL almaya devam edecekti. Nitekim 2007 y›l›nda Say›n Murat Baflesgio¤lu
ve Say›n Mehmet Ali fiahin’in kamu görevlilerine 15 + 15 YTL;
toplam 30 YTL ek zam getiren önerisi, toplu pazarl›klarda mutabakat tesis edilemedi¤i için uygulanmam›flt›. Bu nedenle kamu
görevlileri 2008 y›l›nda toplam 150 YTL’lik maddi kayba u¤rat›lm›flt›.
Ne olursa olsun temel ilkemizin kamu çal›flanlar›n›n haklar›n›
koruma ve kollama oldu¤unu unutmadan hareket eden Türkiye
Kamu-Sen, böyle bir sorumlulu¤un alt›na girerek kazan›lm›fl
haklar›n gasp edilmesine engel oldu. Daha önemlisi Türkiye Kamu-Sen üzerinde mutabakata var›lan ve 657 say›l› kanunun 4/B
maddesi gere¤ince çal›flt›r›lanlar baflta olmak üzere memurlar›m›z›n birçok özlük haklar›nda ilerleme sa¤layan 22 maddenin
de gerçekleflmesini Kamu ‹flveren Kurulu’nun insaf›na b›rakmad›. E¤er mutabakat zapt› imzalanmasayd› bu konularda da ilerleme kaydetmek mümkün olmayacakt›.
Türkiye Kamu-Sen 4688 say›l› yasan›n kamu görevlilerine tan›d›¤› yasal imkanlarla yapabilece¤inin en iyisini yapmaya gayret etti. Rakamlar ne kadar istenilen düzeyde olmasa da bu flartlarla ve bu kanunla gücümüzün yetti¤i kadar mücadele ettik.
Toplu görüflme masas›, sadece mali konular›n konufluldu¤u ve
karara ba¤land›¤› bir yerden öteye, memurlar›m›z›n özlük haklar›n›n da iyilefltirildi¤i ve çal›flma koflullar›na iliflkin önemli kararlar›n da al›nd›¤› yer olarak bilinmelidir. Elimizdeki s›n›rl›
yapt›r›m gücü ve yetersiz yasal düzenlemelere ra¤men kamu görevlilerinin mali ve özlük haklar›n›n iyilefltirilmesi konusunda
kat etti¤imiz aflama son derece önemlidir.
‹lk toplu görüflmenin yap›ld›¤› 2002 y›l›nda %57’si açl›k s›n›r›n›n alt›nda maafl alan kamu görevlileri, verdi¤imiz mücadele
sonunda açl›k s›n›r›nda maafl almaktan kurtulmufltur. 2002 y›l›nda Baflbakan müsteflar›, en düflük dereceli memurdan 8,55 kat
fazla maafl almaktayd›. 2009 y›l›nda bu fark 4,2 gibi kabul edile-
bilir bir orana ulaflacakt›r. Bu küçümsenemeyecek bir baflar›d›r.
∂ Hedef: yasal engellerin kald›r›lmas›
Bundan sonraki amac›m›z, memur sendikac›l›¤›n›n elini kolunu ba¤layan yasal engellerin bir an önce ortadan kald›r›lmas›
için mücadeleye devam etmektir. Toplu sözleflmeli ve grevli
sendikal haklar için kazan›lm›fl haklar›n gasp›n› önleyerek var
gücümüzle çal›flmaya devam edece¤iz.
Toplu görüflmeler sonras›nda Türkiye Kamu-Sen Genel Baflkan› Bircan aky›ld›z yapt›¤› aç›klamada kamu çal›flanlar›n›n
uzun vadeli ve sendikac›l›¤›n önünü açacak konularda geliflmeler yafland›¤›n› belirterek flunlar› söyledi: “Yeni bir bafllang›ç
olarak kabul edebilece¤imiz geliflmeler yafland›. Türkiye KamuSen’in özellikle üzerinde durdu¤u ve toplu görüflmelere gelirken
kamu çal›flan›n› açl›k s›n›r›ndan kutaraca¤›z sözünü söylemifltik.
Gelinen noktada askerli¤ini yapm›fl, bekar bir memurun açl›k s›n›r›n›n üzerinde maafla kavuflturulmas› bizler aç›s›ndan önemle
üzerinde durdu¤umuz bur konudur. Özellikle 4/B ‘li personelin
sorunlar›n› giderecek yasal düzenlemelerin yap›lmas›n›n mutabakat alt›na al›nmas› önemli bir noktad›r.”
Kamu görevlilerinin mali, sosyal, hukuki ve demokratik alanlarda yaflad›¤› sorunlar›n tart›fl›ld›¤› ve çözüme kavuflturulmaya
çal›fl›ld›¤› pazarl›klar, mutabakatla sonuçland›.
MUTABAKAT METN‹
Toplant› Tarihi : 29/08/2008
Toplant› Yeri Baflbakanl›k Binas› 2 No´Iu Toplant› Salonu
Toplant›n›n Konusu : Kamu ‹flveren Kurulu ile yetkili sendika
ve konfederasyonlar
aras›nda gerçeklefltirilen 2008 y›l› toplu görüflmeleri.
4688 say›l› Kamu Görevlileri Sendikalar› Kanunu hükümlerine göre yap›lan 2008 y›l› toplu görüflmeleri. Kamu ‹flveren Kurulu ile yetkili sendikalar ve bunlar›n ba¤l› bulunduklar› konfederasyonlar›n temsilcilerinin kat›l›m›yla 15-29 A¤ustos 2008 tarihleri aras›nda yap›lan toplant›lar çerçevesinde gerçeklefltirilmifltir.
Toplant›lar sonucunda taraflar;
1) Kamu görevlilerinin ayl›k ve ücretlerine 2009 y›l›n›n birinci
alt› ayl›k döneminde % 4 ve ikinci alt› ayl›k döneminde ise %
4,5 oran›nda art›fl olacak flekilde zam yap›lmas›.
2) 375 say›l› Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü
maddesine göre ödenmekte olan 5 YTL sendika ödene¤inin, gerekli yasal düzenleme yap›lmak suretiyle toplu görüflme primi´
ad›yla 2009 y›l› bafl›ndan itibaren (10 YTL) olarak ödenmesi,
3) Y›l›n her bir yar›s› için gerçekleflen enflasyon oran›n›n an›lan dönemlerde yap›lan art›fl oran›n› aflmas› halinde, gerçekleflen
enflasyon oran› ile söz konusu art›fl oran› aras›ndaki fark›n ilk alt› ay için 1/7/2009, ikinci alt› ay için ise 1/1/2010 tarihinden iti-
baren geçerli olacak flekilde kamu
görevlilerinin ayl›klar›na enflasyon fark› olarak yans›t›lmas›
hususunda mutabakata varm›fllard›r.
Ayr›ca taraflar:
a) Halen 375 say›l› Kanun Hükmünde Kararnameye göre ödenmekte olan Ek ödeme nin, Eflit ifle
eflit ücret prensibine uygun olarak
2012 y›l› ortas›na kadar kademeli
bir flekilde art›r›lmas›.
b) Prensip olarak kamu yönetiminde etkinlik, verimlilik ve performans esas›na dayal› bir çal›flma
düzeninin yerlefltirilmesi ve sosyal diyalogun gelifltirilmesi,
c) Her y›l toplu görüflme sürecinde en baflar›l› üç kamu kurum
ve kuruluflu ile baflar›l› bulunan üç
kamu çal›flan›n›n belirlenerek
ödüllendirilmesi,
d) Ekli I say›l› listede yer alan
konular›n gerçeklefltirilmesi,
e) Ekli II say›l› listede yer alan ve üzerinde yürütülecek çal›flmay› müteakip de¤erlendirme yap›lmas›na ihtiyaç duyulan konfederasyon talepleri üzerinde gerekli çal›flmalar›n yap›lmas›,
f) Ekli III say›l› listede yer alan ve niteli¤i itibariyle çok say›da
kurumu ilgilendiren ya da mahiyeti itibariyle ilgili kurumlarca
de¤erlendirme yap›lmas› gereken konfederasyon talepleri üzerinde de temennilerin belirtilmesi,
hususunda mutabakata varm›fllard›r.
‹flbu tutanak. Kamu ‹flveren Kurulu üyeleri ile yetkili sendikalar ve bunlar›n ba¤l› bulundu¤u konfederasyonlar›n temsilcilerince müfltereken tanzim ve imza edilmifltir. Ankara, 29/08/2008
I.ÜZER‹NDE MUTABAKATA VARILAN
KONFEDERASYON TALEPLER‹
1- Ayn› kurum içinde ayn› koflullar› ve hizmet niteliklerini tafl›yan ayn› unvandaki kamu görevlilerinin karfl›l›kl› olarak yer
de¤ifltirme taleplerinin, hizmet gerekleri ve o bölgeye atanabilme konusunda gerekli nitelikleri tafl›yor olmalar› flart›yla yerine
getirilmesi konusunda kurumlara tan›nan takdir yetkisinin kald›r›lmas› hususunda kanuni düzenleme yap›lmas›,
2- Olumsuz sicile itirazlar› de¤erlendirecek bir komisyon kurulmas› konusunda düzenleme yap›lmas›,
3- Disiplin cezalar›nda tan›nan savunma süresinin ilgilinin iste¤i üzerine 7 gün uzat›labilmesi,
4- Resmi tatil ve bayram tatillerinde hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç, il d›fl›na ç›k›flta izin al›nmas› uygulamas›na son verilmesi,
5- 657 say›l› Kanunun 126. ve 135. maddelerinin de¤ifltirilerek
uyarma ve k›nama cezalar›na itirazlar›n disiplin kuruluna yap›lmas›
6- Memura eflinin do¤um yapmas› durumunda verilen izin süresinin 5 güne ç›kar›lmas›, 1 inci derecedeki kay›n h›s›mlar›n›n
ölümü halinde de 3 gün izin verilmesi,
7- Memura, bakmakla yükümlü oldu¤u hastas›na kendisinden
baflka bakacak kimsenin bulunmamas› ve sa¤l›k kurulu raporuyla refakatçi tahsisinin belgelendirilmesi ve raporda öngörülen
süreyi aflmamas› kayd›yla y›lda 1 aya kadar ayl›kl› refakat izni
verilmesi,
8- 657 say›l› Kanunun Ek 31 inci maddesinde öngörülen öde-
meni
n›n sa
9s›nav
çocu¤
run ç
bulun
tafl›yo
sund
lanm
10yöne
kadro
konu
ç›km
revde
likler
dürün
lama
ge ya
11yürüt
art›r
olara
düzen
da fa
bulun
12a. K
muya
ara
mad›
dur
lar› y
düz
b. E
engel
s›k›
rev y
sa¤
c. K
ma fla
kol
hus
bakan
mas›,
13nusun
küml
r›n›n
14fleklin
nelge
15ra sun
16kalar
17f›nda
rak, k
runla
18perso
maya
19tiyle
kapsa
a. K
ve ilg
nite
hakk›
14-15
9/13/08
5:44 PM
Page 2
TÜRK‹YE KAMU-SEN GAZETES‹
15
HABER
fat›yla kat›ld›¤› toplu Pazarl›k masas›nda kamu çal›flanlar›n›n haklar›n›n gelifltirilmesi
afd›fl› b›rakma çabalar›n› yerinde ve zaman›nda müdahaleleriyle bofla ç›kard›. Kamu
mali, sosyal ve demokratik haklar› için büyük mücadele verdi.
ye Kamu-Sen’de
kamu
nflas-
arm›fl-
Hüködenflit ifle
olarak
emeli
önetie peral›flma
e sos-
sürekurum
nan üç
nerek
r alan
çal›fln kon›,
say›da
mlarca
i üze-
ndikailcile/2008
ini taak yer
nabilyerine
kald›-
on ku-
nin is-
duyuon ve-
ilerek
yap›l-
in süar›n›n
inden
poruyörülen
at izni
n öde-
menin müracaat tarihinden itibaren bir ay içerisinde yap›lmas›n›n sa¤lanmas›,
9- Görev mahalli d›fl›nda bir ortaö¤retim kurumunu merkezi
s›navla kazanan çocu¤u bulunan memurun, söz konusu yerde
çocu¤unun yat›l› ö¤renim görme imkan› yoksa bu yerde memurun çal›flt›¤› kuruma ait bofl bulunan kadroya, hizmetine ihtiyaç
bulunmas› ve o bölgeye atanabilme konusunda gerekli nitelikleri
tafl›yor olmas› flart›yla öncelikle atanmas›n›n sa¤lanmas› hususunda bir genelge yay›mlanmas›,
10- Görevde yükselme
yönetmeli¤i kapsam›ndaki
kadrolara atama yap›lmas›
konusunda ihtiyaç ortaya
ç›kmas› durumunda, görevde yükselme yönetmeliklerinin öngördü¤ü prosedürün uygulanmas›n› sa¤lama hususunda bir genelge yay›mlanmas›,
11- Kurumlarca hizmetin
yürütülmesinde verimlili¤i
art›rma amac›na dönük
olarak hizmet içi e¤itimler
düzenlenmesi ve bu konuda kurumun bulundu¤u hizmet kolunda faaliyette bulunan sendikalarla iflbirli¤i içinde çal›flmalarda
bulunulmas› amac›yla bir genelge yay›mlanmas›.
12- Engelli kamu çal›flanlar›na yönelik olarak;
a. Kamu kurum ve kuruluflu yönüyle ay›r›m yap›lmaks›z›n kamuya ait servis
araçlar›ndan yararlanmalar›n›n sa¤lanmas› bunun mümkün olmad›¤›
durumlarda toplu tafl›ma hizmetlerinden ücretsiz yararlanmalar› yönünde
düzenleme yap›lmas›,
b. Engelli kamu çal›flanlar›n›n atama ve yer de¤ifltirmelerinde
engelleri aç›s›ndan
s›k›nt› oluflturmayacak hizmet alanlar›nda ve birimlerinde görev yapmalar›n›
sa¤layacak tedbirlerin al›nmas›,
c. Kamu hizmet binalar›n›n engelli kamu çal›flanlar›n›n çal›flma flartlar›n›
kolaylaflt›racak flekilde düzenlenmesi
hususunda bu konu ile ilgili olarak daha önce yay›mlanan Baflbakanl›k Genelgesi de dikkate al›narak bir Genelge yay›mlanmas›,
13- Kamu görevlisinin isnat ve iftiralara karfl› korunmas› konusunda 657 say›l› Kanunun 25 inci maddesinde yer verilen yükümlülü¤ün yerine getirilmesi konusunda uygulama aksakl›klar›n›n giderilmesine iliflkin genelge yay›mlanmas›,
14- Fazla çal›flma karfl›l›¤› izin hakk›ndan yararland›r›lmamak
fleklindeki keyfi uygulamalara son verilmesi konusunda bir genelge yay›mlanmas›,
15- ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili kanun tasar›s›n›n sendikalara sunularak görüfllerinin al›nmas›,
16- Devlet Personel Baflkanl›¤›nda ´•Kamu Görevlileri Sendikalar› Dairesi Baflkanl›¤› n›n kurulmas›,
17- Baflta Anayasa ve ilgili kanunlar uyar›nca memurlar taraf›ndan yürütülmesi gereken hizmetler göz önünde bulundurularak, kamu kurum ve kurulufllar›nda ortaya ç›kan uygulama sorunlar›n›n takip edilmesi,
18- 399 say›l› KHK kapsam›nda istihdam edilen sözleflmeli
personelin y›ll›k izinlerini y›l içerisinde kullanabilmelerini sa¤lamaya yönelik genelge yay›mlanmas›,
19- ‹lgili Bakanl›klar›n ve kurumlar›n görüflleri al›nmak suretiyle 657 say›l› Kanunun 4/B maddesi ile 4924 say›l› Kanun
kapsam›nda çal›flan personele;
a. Kurumun hizmet gerekleri, ayn› unvanl› pozisyon durumu
ve ilgi personelin
nitelikleri dikkate al›narak efl durumu nedeniyle yer de¤ifltirme
hakk›
verilmesi,
b. Askerlik dönüflü göreve bafllayabilme ve en az 1 y›l çal›flm›fl olmalar› kayd›yla
karfl›l›kl› yer de¤ifltirme hakk›n›n verilmesi,
hususunda düzenleme yap›lmas›,
20- Teftifl ve denetim uygulamalar›nda ortaya ç›kan aksakl›klar›n Baflbakanl›k Teftifl Kurulu Baflkanl›¤›na iletilmesi,
21- ‹tfaiye ve belediye ambulans araçlar›na kasko yap›lmas›
hususunda düzenleme yap›lmas›,
22- 4046 say›l› Kanunun 22
nci maddesi gere¤ince Araflt›rmac› olarak nakledilecek personelin, görevde yükselme mahiyetinde olmamak kayd›yla atama teklifi yap›lacak kamu kurum ve kurulufllar›nca talep
edilmesi halinde bu talep çerçevesinde atama yap›labilmesinin
mümkün hale getirilmesi için
kanuni düzenleme yap›lmas›,
23- 4046 say›l› Kanunun 22.
maddesine göre yap›lan nakillerde sendika ve flube yönetim
kurulu üyelerinin ve atama yap›lmas› istenilen kurumun yaz›l›
talebi halinde, nitelikleri, atama yap›lacak kurumlardaki bofl
kadro durumu dikkate al›narak ayn› hizmet kolunda di¤er kamu
kurum ve kurulufllar›nda bir kuruma atanmalar›n›n sa¤lanmas›.
II- ÜZER‹NDE TARAFLARCA ÇALIfiMA YAPILARAK
SONUCUNA GÖRE DE⁄ERLEND‹R‹LECEK
KONFEDERASYON TALEPLER‹
1- Memurun bir yüksek ö¤retim kurumunda örgün lisans e¤itimi yapmak üzere merkezi s›nav› kazanmas› halinde, çal›flt›¤›
kuruma ait bofl bulunan kadroya öncelikle atanmas›n›n sa¤lanmas›.
2- Disiplin cezas›n› gerektiren fiil ve hallerin yeniden tan›mlanmas›,
3- Disiplin cezalar›n›n sicilden silinmesi için öngörülen 5 ve
10 y›ll›k sürelerin, 3 ve 6 y›la indirilmesi.
4- Y›ll›k izin sürelerinde iflgünü ve kademe esas›na göre düzenleme yap›lmas›, en az bir y›l aç›ktan vekil olarak görev yapanlara izin verilmesi konusunun de¤erlendirilmesi,
5- Hafta içi ve resmi tatillerde personele yapt›r›lacak fazla mesai sürelerine bir üst s›n›r getirilmesi konusunda yasal düzenleme yap›lmas› ve bu ücretlerin gözden geçirilmesi.
6- Din görevlilerinin, ebelerin, posta da¤›t›c›lar›n›n vb. hafta
sonu ve bayram tatillerine iliflkin izin s›k›nt›lar›n›n giderilmesi
konusunda ilgili kurulufllarla iflbirli¤i halinde teknik çal›flmalar
yap›lmas›,
7- Kamu görevlilerinin görevleri s›ras›nda ve görevlerinden
dolay› yarg›lanmalar› halinde kendilerine hukuki yard›m yap›lmas› konusunda ortaya ç›kan ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda öngörülen düzenleme ile karfl›lanamayan aksakl›klar›n
giderilmesi,
8- Sendika ve konfederasyonlar›n, kamu kurum ve kurulufllar›
bünyesinde oluflturulan kamu görevlileri ile ilgili kurul,
komisyon, flura, meclis toplant›lar›nda temsilci bulundurmas›,
9- Sicil hukukuna iliflkin düzenleme ve uygulamalarda;
a) Sicil raporlar›nda yer alan de¤erlendirmeye esas sorular›n, kurum ve kurulufllar›n özellikleri ve kamu çal›flanlar›n›n görev ve unvanlar› dikkate al›narak farkl› flekilde düzenlenmesi,
b) Sicil notuna dayal› ilave kademe verilmesine iliflkin
6 y›ll›k sürenin 4 y›la indirilmesi,
10- ‹tfaiye personelinin tamam›n›n emeklilik aç›s›ndan
genel idare hizmetleri s›n›f› kapsam›na al›nmas› talebinin
de¤erlendirilmek üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Baflkanl›¤›na intikal ettirilmesi,
11- Kamu kurum ve kurulufllar›n›n, çerçeve yönetmeli-
¤i esas almak suretiyle unvan ve kadrolar›n bütününü içeren atama ve yer de¤ifltirme yönetmeli¤i düzenlemesi.
12- Atama ve yer de¤ifltirme ifllemlerinde keyfili¤i ortadan
kald›racak norm kadro düzenleme ve uygulamas›n›n bütün kamu kurumlar›nda hayata geçirilmesi,
13- Kurumlar aras› nakil yoluyla yap›lan atamalarda kamu çal›flanlar›n›n yaflad›klar› (muvafakat verilmemesi) olumsuzluklar›n giderilmesi,
14- Atama ve yer de¤ifltirme ifllemlerinde aile birli¤inin ve
sa¤l›¤›n korunmas›, e¤itim hakk›n›n engellenmemesi gibi Anayasal yükümlülükler dikkate al›narak efl, ö¤renim ve sa¤l›k durumuna dayal› taleplerin karfl›lanmas›na iliflkin uygulama aksakl›klar›n›n giderilmesi,
15- Çeflitli kurum ve kurulufllarda uygulanan döner sermaye,
ek ödeme, performans ücreti ve benzeri ödemelerin disiplin cezas›na dayal› olarak kesilmesi konusunda yarg› kararlar›na bak›larak de¤erlendirme yap›lmas›,
16- Bas›na bilgi ve demeç vermek fleklindeki disiplin suçunun
tereddüde yer vermeyecek ve farkl› uygulamalara neden olmayacak flekilde tan›mlamnas› konusunda düzenleme yap›lmas›,
17- 657 say›l› Kanunun 64 üncü maddesi kapsam›nda iki y›la
ilave bir kademe verilmesi uygulamas›nda söz konusu yörelerde
zorunlu hizmet kapsam›nda görev yap›yor olma flart›n›n kald›r›lmas›,
18- ‹laç bedellerinin mahallinde ödenmesi konusunun kamu
idarelerinin sa¤l›k hizmetlerinin sa¤lanmas›na iliflkin görevlerinin Sosyal Güvenlik Kurumu taraf›ndan devral›nd›¤› tarihe göre
yeniden de¤erlendirilmesi,
19- Belediye ayl›klar›n›n zaman›nda al›nmas› konusunda geçmiflte yap›lan düzenlemeler de göz önünde bulundurularak bir
de¤erlendirme yap›lmas›.
III- KONFEDERASYONLARCA GÜNDEME GET‹R‹LEN
VE DE⁄ERLEND‹RME YAPMALARI ‹Ç‹N ‹LG‹L‹
KURUMLARA ‹NT‹KAL ETT‹R‹LECEK
KONFEDERASYON TALEPLER‹
1- 4688 say›l› Kamu Görevlileri Sendikalar› Kanununun uygulanmas›nda ortaya ç›kan aksakl›klar konusunda Konfederasyonlar›m›z›n ve ilgili di¤er kurulufllar›m›z›n önerilerinin Çal›flma ve Sosyal Güvenlik Bakanl›¤›na iletilmesi,
2- Kamu kurum ve kurulufllar›n›n insan kaynaklar› planlamas›
ve insan gücü ihtiyac› çerçevesinde ihtiyaç duyulmas› halinde
kamu çal›flanlar›n›n e¤itim düzeylerinin art›r›lmas› konusunda
çal›flmalarda bulunulmas›,
3- Sa¤l›k Bakanl›¤›nca çal›flmalar› sürdürülmekte olan sa¤l›k
çal›flanlar›n›n çal›flma süreleri ile ilgili kanun tasar›s› çal›flmas›n›n, Anayasa´n›n eflitlik ilkesi çerçevesinde tüm kamu çal›flanlar›n›n standart düzenlemelere tabi olmas› amac›na hizmet edece¤i
düflüncesiyle desteklenmesi,
4- ‹stikrar bulmufl yarg› kararlar›n›n benzer durumdaki personele de uygulanmas› konusunda titizlik gösterilmesi,
5- 711 say›l› Nöbetçi Memurlu¤u Kurulmas›na iliflkin Kanunun uygulanmas›nda ortaya ç›kan sorunlar›n giderilmesi konusunda hizmet kolunda yetkili sendikalarla iflbirli¤i içinde çal›flmalarda bulunulmas›.
16-17
9/13/08
5:44 PM
Page 1
TÜRK‹YE KAMU-SEN GAZETES‹
16
TÜRK ULAfiIM-SEN
HABER
TOPLU GÖRÜfiMEDE KURUMLARA GÖRE SEKTÖREL TALEPLER
KURUM
ULAfiIRMA
BAKANLI⁄I
KURUM
DHM‹ GENEL
MÜDÜRLÜ⁄Ü
KURUM
DEN‹ZC‹L‹K
MÜSTEfiARLI⁄I
KURUM
TCDD ve
BA⁄LI
ORTAKLIKLAR
SORUN
1) Merkez ve Taflra Teflkilatlar›nda görev yapan Kamu Görevlilerine DÖNER SERMAYE
‹fiLETMES‹ gelirinden pay verilmesi…
2) Fazla çal›flma ücretlerinin günün flartlar›n› göre ödenmesi…
SORUN
1) Personel Eksikli¤inin Giderilmesi…
2)YPK ile düzenleme: 399 say›l› KHK hükümlerine göre istihdam edilen sözleflmeli personelin ücret gruplar›n›n düzeltilmesi…
3)Fiili Hizmet Zamm›…(‹tfaiye unvanl› personel, PAT (Pist-Apron-Taksi yolu) sahalar›nda,
enerji santrali, akü imalathanesi, matbaa ve ben-zeri çal›flma flartlar› a¤›r riskli ifllerde görev yapanlar)
4) ARFF Unvanl› Personele Emekliliklerinde G‹H S›n›f›ndan ‹fllem Yap›lmas›…
5) DHM‹ çal›flanlar›na Denge Tazminat› Ödenmeli..
6) Fazla mesai ücretlerinin günün flartlar›na göre ödenmesi…
SORUN
1) Kadro Karfl›l›¤› sözleflmeli uygulamas›…
2) Çal›flanlara Döner Sermayeden pay Verilmesi…
3) Denge tazminat›n›n Ödenmesi…
SORUN
1) YPK düzenlemesi ile; 399 Say›l› KHK hükümlerine göre istihdam edilen sözleflmeli
personelin ücret guruplar›n›n
düzeltilmesi…
2) Kadro ‹ptal ve ‹hdas›…
3) Y›lda iki kez,ücretsiz seyahat etme hakk›…
4) Limanlar›n özellefltirilmesi uygulamalar›na son verilmesi
5) ‹flçi ile birlikte görev yapan personelin iflçi yeme¤inden ücretsiz istifade ettirilmesi…
6) Fazla mesai ücretlerinin günün flartlar›na göre ödenmesi, hafta sonu, Pazar ve
bayramlarda katlamal› ödenmesi, vardiya zamm› ve yüksek gerilim alt›nda görev
yapanlara risk tazminat› ödenmesi…
7) 399 say›l› KHK’nin 2 say›l› cetvelinde yer alan unvanlardaki ücretlerin di¤er kurumlara
göre düflük olmas›, 1 say›l› cetvelde ise bozulan hiyerarfli nedeni ile kurumlara yetki
verilmesi…
8) TCDD Çal›flanlar›ndan Banliyö hatt› d›fl›nda ikamet
edenlerin, ifle gidifl-gelifllerinde servis imkânlar›n›n de¤erlendirilmesi.
9) Fiili Hizmet Zamm›…
16-17
9/13/08
5:44 PM
Page 2
TÜRK‹YE KAMU-SEN GAZETES‹
17
TÜRK ULAfiIM-SEN
HABER
GENEL BAfiKANIMIZIN TOPLU GÖRÜfiME MASASINDA YO⁄UN
OLARAK GÜNDEME GET‹RD‹⁄‹ MADDELER
Toplu Görüflme masas›nda hizmet
kolumuzda yer alan kamu görevlilerinin
sorunlar›ndan; personel eksikli¤i, fazla
mesai ücretleri, sosyal haklardan sözleflmeli personelin yararland›r›lmas›,
ARFF Memurlar›n›n Yard›mc› Hizmetler
S›n›f›ndan emekli edilmeleri, permi haklar›, Genel Baflkan Nazmi GÜZEL taraf›ndan gündeme tafl›narak, müzakere
edilmesi ve çözüme yönelik çal›flmalar
yap›lmas› konusunda mutabakat tesis
edilmesi sa¤lanm›flt›r.
KIT’lerde çal›flan sözleflmeli personelin, aile yard›m›, çocuk yard›m›, g›da
yard›m›, ulafl›m yard›m›, kira yard›m› gibi sosyal haklardan yararland›r›lmamas›n›n Anayasa, Uluslararas› Sözleflmeler ve 657 Say›l› Devlet Memurlar Kanunu ile 2821 Say›l› Sendikalar Kanunu
gibi çal›flma hayat›yla ilgili tüm yasalara
ayk›r› oldu¤u, bunun bu masada çözümünün sa¤lanmas› gerekti¤i Genel
Baflkan Nazmi GÜZEL taraf›ndan ifade
edildi¤inde, bu görüfle Kamu taraf› da
olumlu yaklaflm›flt›r. Konunun çözümü
için Hazine Müsteflarl›¤›, Maliye ve
Sendikalar aras›nda çal›flma yap›lmas›
kararlaflt›r›lm›flt›r.
Genel Baflkan taraf›ndan gündeme
getirilen bir di¤er konu ise, kurumlardaki eksik personel nedeniyle ayda 250
saatten fazla çal›flma yapmak durumunda b›rak›lan personelin bulundu¤unu, bunun da baflta Anayasam›z ve
uluslar aras› sözleflmelere ayk›r› oldu-
¤unu, personel eksikli¤inin bir an önce
giderilmesi ve bu kadar fazla mesainin
sa¤l›k sorunlar› baflta olmak üzere verimli çal›flmaya da engel teflkil eden bu
uygulaman›n düzeltilmesi gerekti¤ini
ifade etmifl, e¤er bu konuda herhangi
bir ilerleme sa¤lanamaz ise, uluslar aras› sözleflmelerden do¤an fazla çal›flmama haklar›m›z› kullanaca¤›m›z› da ifade
etmifltir.
Baflkan Nazmi Güzel, Personel eksikli¤i nedeniyle fazla çal›flma yapmak durumunda b›rak›lan personelin bir de
brüt 0,9 YTL tutar›ndaki fazla çal›flma
ücretine mecbur edilmesinin kabul edilemez oldu¤unu, ayn› ifl yerinde çal›flan
iflçilere uygulanan fazla mesai uygulamas›n›n kamu görevlilerine de uygulanmas›n›n Anayasan›n eflitlik ilkesinin bir
gere¤i oldu¤unu, verilen fazla mesai
ücreti ile de¤il ifl yerine gelifl gidifl için
ödenen ulafl›m bedeli, personelin karn›n› doyurmak için simit bile alamad›¤›n›,
bu konuda da bir an önce adaletin sa¤lanmas› gerekti¤ini konunun Türk Ulafl›m-Sen taraf›ndan yarg›ya tafl›nd›¤›n›
ifade etti¤inde, kamu taraf› da bunun
bir ayr›mc›l›k oldu¤unu kabul ettiklerini,
bu konuda çözüm bulunabilmesi için
fazla çal›flmaya s›n›rlama getirilmesi ve
fazla çal›flma ücretlerinin belirlenmesinde çal›flma yap›lmas› konusunda mutabakat tesis edilmifltir.
Sektörel sorunlar aras›nda yer almas›na ra¤men, DHM‹ Genel Müdürlü¤ü
emrinde ARFF Memuru olarak görev
yapan personelin Yard›mc› Hizmetler
S›n›f›’ndan emekli edilmeleri konusu da
yine Genel Baflkan taraf›ndan Toplu
Görüflme Masas›na tafl›nm›flt›r. Söz ko-
nusu personelin sözleflmeli statüye
geçmeden önce Genel ‹dari Hizmetler
S›n›f›ndan ifle al›nd›klar›, emekli keseneklerinin y›llard›r G‹H s›n›f›ndan yap›ld›¤›, Mahalli ‹darelerde görev yapan ‹tfaiyecilerin tamam›n›n Genel ‹dari Hizmetler S›n›f›na al›nd›¤›, KIT’lerde çal›flan sözleflmeli statüde yer alan itfaiyeciler d›fl›nda di¤er kamu kurumlar›nda
70 kadar YHS’da itfaiyeci unvanl› personel bulundu¤u, bu kurulufllarda esasen ‹tfaiye Teflkilat›n›n bile bulunmad›¤›, teflkilat› olmayan bu kurumlardaki itfaiye unvanl› personelin emsal gösterilerek KIT’lerde çal›flan itfaiyeci unvanl›
personelin Yard›mc› Hizmetler S›n›f›ndan emekli edilmelerinin yanl›fl ve hakkaniyete ayk›r› oldu¤una iliflkin gerek
DHM‹, gerek Ulaflt›rma Bakanl›¤›, Devlet Personelden sorumlu Bakan Murat
Baflesgio¤lu nezdinde yap›lan giriflimler
ve yap›lan yaz›flmalar gösterilerek konunun çözüme kavuflturulmas› talep
edilmifltir. Bu konuda Bakan Murat Baflesgio¤lu da dosyadan bilgi sahibi oldu¤unu, bu konunun çözülmesi için
Sosyal Güvenlik Kurumu ile görüflülerek sonuçland›r›lmas›n› ifade etmifltir.
Di¤er bir sektörel sorun olan Permi
konusu da Toplu Görüflme masas›na
tafl›narak, kamu taraf› ile gerekli mevzuat düzenlemesi için Baflbakanl›k
Müsteflarl›¤›n›n çal›flma yapmas› konusunda uzlaflma tesis edilmifltir.
Güvenlik Görevlileri de art›k sendikal› olabilecek
Ulaflt›rma Hizmet Kolundaki Kurum ve Kurulufllar›m›zda çal›flan Güvenlik Personelinin Sendikam›za üye
olabilmeleri hakk›nda Cavit GÜLKEN ve Eyip AfiÇI ad›na 2006/902 Esas Numaras›yla aç›lan dava 2008/993 Karar
numaras›yla Sendikam›z lehine sonuçlanm›fl olup Güvenlik Görevlilerinin Sendikalara üye olabilmesi hakk›nda
T.C. Ankara 9. ‹dare Mahkemesi Karar› www.turkulasimsen.org adresinde sunulmufltur.
FAZLA MESA‹ ÜCRETLER‹ ‹LE ‹LG‹L‹
AÇILAN DAVADA SON GEL‹fiME
Türk Ulafl›m-Sen, TCDD’de uygulanan fazla mesai ücretlerindeki
hakkaniyetsizli¤in durdurulmas› için 23 Temmuz 2008 tarihinde ‹dare
Mahkemesinde açm›fl oldu¤u yürütmeyi durdurma istemli davada
Sendikam›z›n yürütmenin durdurulmas› istemi olay›n niteli¤ine ve davan›n
durumuna göre daval› idarenin 1. savunmas› al›nd›ktan veya yasal savunma
verme süresi geçtikten sonra incelenmesine karar verilmifltir.
Savunma verme süresi 2577 say›l› kanunun 27 maddesinin 4. f›kras› uyar›nca
30 gün olarak belirlenmifl olup yürütmeyi durdurma istemimiz bu sürenin
sonunda karara ba¤lanacakt›r.
18
9/13/08
5:45 PM
Page 1
18
TÜRK‹YE KAMU-SEN GAZETES‹
TÜRK ENERJ‹-SEN
HABER
Türk Enerji-Sen hizmet kolu ile
ilgili toplu görüflme taleplerimiz
4688 say›l› Kamu Görevlileri
Sendikalar› Kanununun yürürlü¤e
girdi¤i 2001 y›l›nda 34 Kurum ve
Kurulufl’la sendikac›l›¤a bafllad›¤›m›z 10 s›ra nolu Enerji, Sanayi ve
Madencilik Hizmet Kolumuzda
özellefltirmeler neticesi maalesef flu
an 24 kurum ve kurulufl mevcuttur.
Bunlar:
1- Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤›
2- KOSGEB
3- Türk Patent Enstitüsü
4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›
5- Elektrik ‹flleri Etüt ‹daresi
6- MTA Genel Müdürlü¤ü
7- Türkiye Atom Enerjisi Kurumu
8- Petrol ‹flleri Genel Müdürlü¤ü
9- DS‹ Genel Müdürlü¤ü
10- MKEK Genel Müdürlü¤ü
11- Eti Maden ‹flletmeleri Genel
Müd.
12- TK‹ Genel Müdürlü¤ü
13- TTK Genel Müdürlü¤ü
14- T.fi.F.A.fi. Genel Müdürlü¤ü
15- ÇAYKUR Genel Müdürlü¤ü
16- TEKEL Genel Müdürlü¤ü
17- TEDAfi Genel Müdürlü¤ü
18- Enerji Piyasas› Düzenleme
Kur.Bflk.
19- EÜAfi Genel Müdürlü¤ü
20- TETAfi Genel Müdürlü¤ü
21- TE‹Afi Genel Müdürlü¤ü
22- Sümer Hal›c›l›k A.fi. Genel
Müd.
23- Savunma Sanayi Müsteflarl›¤›
24- Sümer Holding A.fi. Genel Müdürlü¤ü
Ayr›ca; Bu kurumlar›m›zdan TEKEL, TEDAfi, T.fi.F.A.fi., SÜMER
HALI ve SÜMER HOLD‹NG’ in
tamam› özellefltirme idaresi bünyesinde olup, çeflitli birimlerinde özellefltirme uygulamalar› devam etmektedir. EÜAfi’a ba¤l› Ankara
Elektrik A.fi. devir aflamas›ndad›r.
Hizmet kolumuzda bulunan kurumlar›m›zda çal›flan personelin ço¤unlu¤u 399 say›l› KHK’ye tabi
sözleflmeli personel ile 657 say›l›
Kanuna tabi memur personel olup,
Kanundaki istihdam flekillerinin tümü mevcuttur.
Statünün çoklu¤u problemli hizmet kolu tan›m›n› beraberinde getirmektedir. Konfederasyonumuzca
gündeme tafl›nan genel talepler ve
sorunlar›m›zla (maafl ve di¤er haklar) birlikte hizmet kolumuzda en
çok çözüme ihtiyaç duyulan problemler afla¤›ya ç›kar›lm›flt›r.
ÖZELLEfiT‹RME UYGULAMALARI
SONUCU PERSONEL SORUNLARINA
‹L‹fiK‹N TALEPLER
1- 4046 Say›l› Özellefltirme Uygulamalar› Hakk›ndaki Kanunun 22. nci maddesine göre
yap›lan personel nakillerinde,
nakle tabi tutulan personelin
Devlet Personel Baflkanl›¤›na
bildirim tarihlerinin y›l içinde
farkl›l›klar göstermesi sebebiyle
Vergi Usul Kanunu uyar›nca
yap›lan vergi oran›ndaki art›fl›n
fark tazminat›na esas tutulan
ücreti düflürdü¤ü, baz› personelin ma¤duriyetine sebep olmaktad›r. Gerekli düzenlemenin yap›lmas›,
2- 4046 Say›l› Kanunun 22. nci
maddesine göre bildirilen personelin fark tazminatlar›n›n belirlenmesinde esas al›nan tarihin
Devlet Personel Baflkanl›¤›na
bildirim tarihi yerine, iliflik kesme
tarihlerinin esas al›nmas›,
3- 399 Say›l› KHK’ ye ekli 1 say›l› cetvele tabi olarak görev
yapmakta iken 4046 Say›l› Kanunun 22. nci maddesine göre
nakledilen araflt›rmac› personelin, 3 y›ll›k flahsa ba¤l› hak uygulamas› sona erdikten sonra,
özellikle ek göstergeleri dikkate
al›nd›¤›nda mali haklar›n›n nakledilmeden önceki kadrolar›na
ait mali haklar›n›n alt›na düflmesi sebebiyle ma¤dur edildikleri,
bu çerçevede ma¤duriyetlerin
giderilmesi için gerekli düzenlemenin yap›lmas›,
4- 4046 Say›l› Kanunun 22. nci
maddesine göre Özellefltirme
‹daresi Baflkanl›¤›nca verilen istihdam fazlas› personelden ihtiyaç duyulanlar›n özellefltirilecek
baflka kurulufllarda geçici olarak görevlendirmelerinde ilgili
personelin iste¤inin dikkate al›narak bu tür bir görevlendirme
yap›lmas›,
5- 4046 Say›l› Kanunun 22. nci
maddesine göre yap›lan nakillerde efl durumunun dikkate
al›nmas›,
6- 4046 say›l› özellefltirilme Uygulamalar› Hakk›ndaki Kanunun
22. nci maddesine göre yap›lan
nakillerde sendika ve flube zorunlu organlar›nda görev alanlarla iflyeri sendika temsilcilerinin istemeleri halinde ayn› hizmet kolundaki baflka bir kuru
ma atanmalar›n›n sa¤lanmas›,
15.08.2008
Mali ve Sosyal Taleplerimiz
1- Sendika üyesi kamu görevlilerine brüt asgari
ücretin 1/12’si oran›nda ayl›k ikramiye verilmesi,
2- YPK karar›n›n düzenlenmesinde temel ücretlerle ilgili grup taban ve tavanlar›n›n kald›r›lmas›, (kurumlara skala ayarlama yetkisi verilmesi,
399 KHK’nun 25, 26, 30 ve 31. maddelerinde
gerekli de¤ifliklik yap›lmas›, temel ücretle ilgili
gruplar›n kald›r›lmas›, 1 say›l› cetvele tabi çal›flan personelin ma¤duriyetlerinin giderilmesi)
Ayn› statüde personel çal›flt›ran kurumlar aras›nda ücret farl›l›klar›n›n kald›r›lmas›,
3- 399 Say›l› KHK kapsam›nda çal›flan personelin vergi dilimlerinde yeniden düzenleme yap›lmas›, (Sözleflmeli personel y›l›n ikinci yar›s› için
öngörülen ücret art›fl›ndan, vergi diliminin artmas› dolay›s›yla faydalanmamaktad›r.)
4- Sanayi ve Ticaret Bakanl›¤› personeline verilen ek ödeme ile ilgili sorunlar›n giderilmesi,
toplant› ücretlerinin tamam›n›n ilgili personele
ödenmesi,
5- Nöbet ve mesai ücretlerinin yeniden düzenlemesi, tatil günü ve bayram günlerinde yapt›r›lan
zorunlu çal›flma karfl›l›¤›nda fazla mesai ücretinin farkl› ödenmesi,
6- TAEK’ da memur ve sözleflmeli ayr›m›n›n
kald›r›l›p tek statüye geçiflinin sa¤lanmas› için
gerekli düzenlemenin yap›lmas›,
7- Genel ‹dari Hizmetleri ve Yard›mc› Hizmetler s›n›f›nda çal›flanlar›n görev tan›mlar›n›n yap›lmas› ve 01.03.1982 tarihinden sonra memuriyete bafllayan tüm kamu görevlilerinin kamuda
geçen iflçilik sürelerinin kazan›lm›fl hak ayl›klar›ndan say›lmas›, Her bir kadronun görev tan›mlar› yap›larak personelin yetki ve sorumluluklar›n›n belirlenmesi, Yard›mc› hizmetler s›n›f›nda
çal›flan personelin ö¤renim durumlar›na göre di¤er hizmet s›n›flar›na bir defaya mahsus olmak
üzere s›navs›z atamalar›n›n sa¤lanmas›, Hangi
statüde olursa olsun kamuda geçen sigortal› hizmet sürelerinin kazan›lm›fl hak ayl›klar›nda de¤erlendirilmesi,
8- 2489 say›l› Kefalet Kanunu do¤rultusunda
oluflturulan Kefalet Sand›¤›n›n tasfiye edilerek
kesintilerin günün flartlar›na göre de¤erlendirilip
hak sahiplerine ödenmesi,
9- MKEK Çank›r› Silah Fabrikas›nda çal›flan personel fiili hizmet zamm›ndan yararland›r›lmas›,
Kurumda çal›flan itfaiye personeline ek gösterge
verilmesi için yasal düzenleme yap›lmas›,
10- 657 Say›l› Devlet Memurlar› Kanununun
212. nci maddesinin (yiyecek yard›m›) kapsam›n›n geniflletilmesi (399 ve di¤er sözleflmelilerin
dahil edilmesi) ve günlük bir ö¤ün yemek verilmesi. 50 kifliden az kamu görevlisi çal›flt›¤› için
yemek verilemeyen çal›flanlara yemek ücretinin
ödenmesi,
11- Kamu kurum ve kurulufllar›nda çal›flan memur ve sözleflmeli personele verilmesi gereken
koruyucu giyim eflyas›n›n; Ayn› kurumdaki iflçi
toplu sözleflmelerinde imza alt›na al›nan koruyucu giyim eflyas› cetveli esas al›narak ayn› flartlarda verilmesi (657 Say›l› Kanunun 211. inci maddesi) giyim yard›m›n›n nakit olarak ödenmesi,
12- 399 say›l› KHK’ ye tabi çal›flanlara vekalet
ücreti verilmedi¤inden uzun süreli vekalet ve
görevlendirmeler yap›lmaktad›r. Uygulaman›n
kald›r›lmas›, Görevde yükselme s›navlar›n›n bofl
kadro olmas› halinde düzenli olarak yap›lmas›,
vekaleten görevlendirme yap›lmamas›, ayr›ca
kurumun ihtiyaç duydu¤u ve s›n›f de¤iflikli¤i gerektiren e¤itim sonucu elde edilen mühendislik
gibi unvanl› personelin s›navs›z olarak atanmas›,
13- Mevcut enerji fonunda düzenleme yap›larak
Enerji, Nükleer Enerji ve Yenilenebilir Enerji
(Günefl, Rüzgar, Su, Biyolojik prosesler ve jeotermal) konusunda uzmanlar›n görev yapt›¤›, ayr›ca
enerji ile ilgili yeni ç›kar›lan Kanunlarla birlikte
ilave görevler üstlendi¤i Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›, TAEK, DS‹, MTA ve E‹E çal›flanlar›n›n ekonomik durumlar›n›n iyilefltirilmesi,
14- DS‹’ de çal›flan personelin ücretlerinin iyilefltirilmesi amac›yla Kurumca projelendirilip
faaliyete geçen iflletmelerin gelirlerinden “DS‹
ÇALIfiANLARI H‹ZMET TEfiV‹K FONU”
oluflturulmas›,
15- TK‹, TTK ve EÜAfi’ taki kömür üretiminde
iflçilerle birlikte üretimde çal›flanlara üretim teflvik primi verilmesi,
T.fi.F.A.fi. çal›flanlar›na kampanya döneminde
iflçi personele verilen miktarda fleker verilmesi,
16- Elektrik Etüt, üretim, iletim, da¤›t›m› ile
Elektrikle ilgili kurum ve kurulufllarda çal›flanlar›n elektrik indiriminden yararlanmalar›n›n sa¤lanmas› için düzenleme yap›lmas›,
17- Sözleflmeli personelce kullan›lmayan y›ll›k
izinlerin bir sonraki y›la devretmesi ve kurumca
kulland›r›lmayan izinlerin, kiflilerin maafllar›
esas al›narak ücretlerinin ödenmesi,
Çal›flma fiartlar›n›n ‹yilefltirilmesi, Sendikal ve
Demokratik Talepler
18- 4688 Say›l› Kamu Görevlileri Sendikalar›
Kanununun 18. inci maddesindeki hükümlere
ra¤men görev yerleri de¤ifltirilen veya geçici
olarak baflka yerlerde görevlendirilen sendika
üye, iflyeri temsilcileri ve yöneticilerinin istemeleri halinde eski görev yerlerine iade edilmesi.
(istek d›fl› tayinlerin yap›lmamas›, sendikalara
bilgi verilmesi)
19- 399 say›l› KHK’nin Anayasa’ya ayk›r› olan
yasaklarla ilgili 14. üncü maddesinin kald›r›lmas›,
20- Parmak izi al›nmas› veya retina taranmas› tespitiyle yap›lan kurum girifl ve ç›k›fllar› ile çal›flma
odalar›ndaki kameral› takip uygulamalar›na son
verilmesi, (Türk Patent Enstitüsü, KOSGEB)
21- Sendika üyesi bulunan tüm kurum veya kurulufllarda Disiplin Kurullar›nda üyenin, üyesi bulundu¤u Sendika temsilcisinin Disiplin Kuruluna kat›l›m›n›n sa¤lanmas› için gerekli düzenlemenin yap›lmas› (MTA, T.fi.F.A.fi.) ‹lgili
tüm kurul ve komisyonlara Sendika Temsilcilerinin kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas›,
22- Memurun bir yüksek ö¤retim kurumunda örgün lisans e¤itimi yapmak üzere merkezi s›nav›
kazanmas› halinde ilgili ilde çal›flt›¤› kuruma ait
bofl kadroya öncelikle atanmas›n›n sa¤lanmas›,
23- Personel mevzuat›yla ilgili konularda al›nan
olumlu mahkeme kararlar›n›n tekrar dava aç›lmas›na gerek kalmadan di¤er personel içinde
uygulanmas› için yasal düzenlemenin yap›lmas›,
24- TEDAfi ve benzeri kurulufllarda belirli süreli
ifl sözleflmesine göre istihdam edilen (mühendis,
avukat, flef vb.) personelin ‹fl Kanununa tabi olmalar›na ve bunlar›n kapsam d›fl› statülerinin
toplu ifl sözleflmesinden kaynaklanmas› nedeniyle memur sendikalar›na üye olmalar›na imkan
sa¤lanmas› için düzenleme yap›lmas›na,
19
9/13/08
5:45 PM
Page 1
19
TÜRK‹YE KAMU-SEN GAZETES‹
TÜRK ENERJ‹-SEN
HABER
Hikmet’ li sözler
Bu memleket tarihte Türk’tü, bugün de Türk’tür ve
ebediyen de Türk olarak yaflayacakt›r.
M. Kemal ATATÜRK
Denizin dibinde incilerle tafllar kar›fl›k bulunurlar.
Övülecek fleylerde kusur ve yanl›fllar›n aras›nda
bulunur.
HZ. Mevlana
Sanayinin temel girdisi olan elektrik
enerjisinin, uluslararas› arenada refaha
ulaflmak için büyük önem tafl›d›¤› vazgeçilmeyecek bir unsurdur. Ekonomik
sosyal kalk›nman›n sa¤lanmas› bak›m›ndan kritik önem tafl›yan ve genel
olarak bir geliflmifllik göstergesi olarak
öne ç›kan, elektrik enerjisinin konumu
her geçen gün artmaktad›r.
Dünya üzerindeki tüm ülkelerde
enerji maliyetlerini düflürmek için yerli kaynaklarla
üretim yap›lmaktad›r. Oysa ülkemizde elektrik enerjisi üretmek için kullan›lacak kaynaklar s›n›rl› de¤ilken anlafl›lmaz bir flekilde ithal kömürle ve do¤algaz ile elektrik enerjisi üretmek tercih edilmifltir.
Yanl›fl enerji politikalar› neticesinde bugün içinden
ç›k›lmaz duruma geldi¤imiz halde hala ithal kaynaklarla çözüm aramak gibi yanl›fltan dönmüyoruz.
Düflük kalorilide olsa zengin linyit kömür yataklar›m›zla ve yeni kömür yataklar› bulup gelifltirerek
enerji a盤›m›z› ortadan kald›rabiliriz. Üstelik bir çok
kömür yata¤›m›z at›l beklerken elektrik enerjisini
üretmek için do¤al gaza a¤›rl›k verilmesi ülkemiz
sanayisinin girdisi olan enerjide d›fla ba¤›ml›l›¤›
aç›s›ndan çok sak›ncal›d›r.
Zengin linyit yataklar› ve tafl kömür yataklar›m›z
yeterli flekilde de¤erlendirilirse bu rakam elektrik
üretim kapasitesinin dörtte biri oran›nda 10.000
mw kapasite civar›ndad›r. Ülkemizin linyit kapasite-
si 8.4 milyar ton, tafl kömürü 1.2 milyar ton dur. Bitümli flifltleri 1.5 milyar tondur. Asfaltitleri 75 milyon tondur.
2000 y›l›nda termik santraller için 33.169.999 ton
kömür üreten Türkiye Kömür ‹flletmeleri üretimi
2002 de %24 oran›nda düflürtülmüfl, termik santrallere yerli kömür sa¤layan TK‹’ nin düflüflü bununla
kalmam›fl bu defa 2003 y›l›nda için %50’ e varan
üretim düflüklü¤ü yaflanm›flt›r.
Her geçen y›l üretimin düflürülmesi ve elektrik
enerji ihtiyac›n› art›¤› düflünülürse aradaki a盤›n
nereden karfl›land›¤› hakk›nda falc› olmaya gerek
kalmaz.
Hatal› planlamalar ve bilinçsiz yöntemler ve ifl bilmeyen yöneticiler sayesinde Türkiye’de bir K‹T in
nas›l bir ç›kmazda oldu¤u ortadad›r. ‹fli uzman›na
de¤il de partizanl›k yaparak yandafllar›n›za b›rak›rsan›z olaca¤› budur. Zarar›n as›l nedeni hesaps›z
do¤algaz anlaflmalar› verimsiz diyerek bu kurumla-
Türk Enerji-Sen ailesi olarak 2007 y›l›
May›s ay›nda aç›klanan üye say›m›z
10.033dür. 2008 y›l› May›s ay›ndaki üye
say›m›z 9524’tür. ‹fl kolumuzda bulunan
kurumlar özellefltirme kapsam›nda
olan kurumlard›r. 15 May›s 2007 tarihinden sonra Türkiye genelindeki bütün fleker fabrikalar› özellefltirme kapsam›na al›nm›fl, fleker makine fabrikalar›
kapat›lm›flt›r. Daha önceden özellefltirme kapsam›na al›nan elektrik da¤›t›mlar bölgelere
ayr›larak bir k›sm› özellefltirilmifltir. Tekel Sigara
Fabrikalar› sat›lm›fl, Tekel Pazarlama ve Da¤›t›m
Baflmüdürlüklerinin ço¤unlu¤u kapat›lm›flt›r. Bu
kurumlarda çal›flan emeklili¤i gelmifl üyelerimiz
tazminatlar›n›n % 30 fazlas›n› alarak emekli olmalar›na, bir k›sm› da di¤er hizmet kollar›na geçmelerine ra¤men yine de üye say›m›z› sendika olarak korumufluzdur. Bizler hizmet kolumuzda di¤er sar›
sendika gibi de¤il, siz de¤erli üyelerimizin bizlere
vermifl oldu¤u güçle yavafl yavafl büyüyerek yolumuza devam etmekteyiz. Beraberce yürüdü¤ümüz
dikenli, tafll› bu yollarda önümüze konan bütün engelleri aflarak bu sene de zirvedeyiz. Önümüzde
l›flma flevkiyle bir fleyler yapmak baflar›y› getirmektedir. Baflar›da ben de¤il, biz anlay›fl›n› ön plana ç›karmak
gerekir. Hayat mücadeleden ibarettir.
Hayatta birilerinin arkas›na s›¤›nanlar, mücadele etmeyenler, bedel ödeNam›k ALTIPARMAK
meyenler daima kaybedenlerdir. Bu
Türk Enerji - Sen Bat› Anadolu fiube Baflkan›
tip sendikac›l›k yapanlar özgürlüklerini kaybetmifl, haysiyetlerini yeterince
koruyamam›fllard›r. Mücadele edençok s›k›nt›l› günler var. Sendikalar Kanunu, Sosyal
Güvenlik Kanunu Anayasadaki bu de¤ifliklikler çal›- ler, bedel ödeyenler daima kazanm›fllad›r.
flanlar› ve sendikam›z› ilgilendirmektedir. Bu s›k›nt›- Sendikac›l›kta var olacaksak çok çal›flaca¤›z. Rakiplar yetmez gibi bir de bu iktidar›n kurumlara atam›fl lerimizden daha çok çal›flaca¤›z. Emek sarf edeceoldu¤u baz› kurum müdür ve yard›mc›lar›, flube ¤iz. Yönetim kurullar›, ‹flyeri temsilcileri olarak üyelerimizin devaml› yanlar›na gidece¤iz ki, kamu çal›müdürleri devlet memuru olduklar›n› unutarak, ku- flanlar› sendika olarak bizi tercih etsin. Her üyemiz
rumlar›nda sanki bir sendikac› gibi çal›flarak üyele- bir temsilci, her temsilcimiz yönetim kurulu üyesi
rimize bask› yapmaktad›rlar. Destek için ilgili sendi- gibi çal›flarak sendikam›za yeni üyeler kazand›rakaya üye olmaktad›rlar. Üyelerimizi sendikam›zdan cakt›r. Biz sendikac›lar sendikalara üye olmayan aristifa ettirmektedirler. Bizler bu tip olaylar› takip et- kadafllar›m›z› üye yapmak için çal›flt›klar› kurumlar›
mekteyiz. Elbet bir gün hesap zaman› gelecektir. O tek tek dolaflaca¤›z. Yolumuz uzun ve meflakkatlizaman bu yapt›klar›n›n hesab›n› vereceklerdir. Ça- dir. Sendikac›l›¤› ileriyi görenler, uzun soluklu olanl›flma azmi ve inanc› olanlar›n önlerine hayat yeni lar yapar. Çünkü; çal›flmak, sendikac›l›k yapmak bif›rsatlar sunar. Bu f›rsatlar› de¤erlendirmek ve ça- zim için bir sevdad›r.
Uzayda dolaflan bir gök tafl›n›n dünyaya çarpaca¤› iddia ediliyor..
Küçük k›yamet mi, büyük k›yamet
mi olur pek belli de¤il..
Bu söylentiler zaman zaman dünya
bas›n›nda yer al›r…
Bazen düflünürüz, bazen gülüp geçeriz, bazen kaale almay›z..
Ama bu tehlike var …
Bir nevi dünyan›n çat›s›n›n çökmesidir bu..
Çat› çökerse kimse sa¤ kalmaz…
‹ktidar olman›n, uzun süre iktidar olman›n hem
avantajlar› var hem dezavantajlar› …
Üst kadrolar›n iyi niyeti baz› durumlarda tabana yans›maz.
Burada gök tafl› yukar›dan de¤il de ço¤u zaman alttan gelir.
Siyasi güç süreklilik arz etti mi, halden hale girer baz› insanlar…
Kurumlar›n iyi yönetilemedi¤i zamanlar böyle
Suspus yerinde oturmufl bu zavall› yöneticilerin bütün yükü orada
samimiyetle görevini yapan korumas›z, çaresiz memurlar›n s›rt›na
biner...
Bu durum yay›ld›kça siyasilerin
bafl›na alttan yukar›ya bir gök tafl›
olur.…
Çünkü çal›flanlar b›km›flt›r, medar
ararlar bulamazlar..
Bunu önce en yak›nlar›na, sonra ulaflabildikleri
her yere anlat›rlar.
Kar topu gibi giderek büyüyen infial bomba gibi sand›¤a yans›r ve yukar›dakiler zaman›nda
fark etmedikleri tehlikeyi bir anda kucaklar›nda
bulurlar…
Hükümetler, iktidarlar ille de yaratt›klar› ekonomik de¤erlerden dolay› de¤erlendirilmezler.
O zamanda hiç görmedikleri, duymad›klar› gök
tafl› bafllar›na düfler sand›kta…
Sevgi ve sayg›lar›mla….
r›n kapat›lmas›n›n önünü açmak için
yap›lan çal›flmalard›r.
Dünyan›n hiçbir yerinde hiçbir kurumun kapasitesinin yar›s›nda çal›flarak karl› ya da verimli olmas› mümkün de¤ildir. Ülkemizin en de¤erli kurumlar› siyasi iktidarlar›n hatal› politikalar› ve yanl›fl bürokratlar›n yanl›fl
yönlendirme ve uygulamalar› ile tek
tek elden ç›kar›lmaktad›r.
1957 y›l›nda ülkemizin linyit kömürü rezervlerini
de¤erlendirmek için kurulan ve bugüne kadar ülkemizin elektrik enerjisi sektöründe önemli görevler
yapm›fl olan TK‹ ihtiyac› olan yat›r›mlar›n son y›llarda yapt›r›lmamas› nedeniyle küçülmeye bafllam›fl,
çal›flan say›s› günden güne azalt›lm›fl, siyasi iktidarlar›n keyfi tasarruflar› sonucu söz konusu kurumun
zaaflar› gün geçtikçe daha da artm›flt›r.
Sistem kurumun kapat›lmas› için önce çal›flamaz
hale getirmek, teknolojiden geri b›rakmak, personelini tasfiye etmek ve yenilememek, kapasitesini düflürüp kamuoyu önünde zaten zarar ediyor imaj›yla
kap›s›na kilit vurma, yok pahas›na özellefltirme ile
küresel sermayeye öz kaynaklar› satma sistemidir.
Bu sistem sadece Kömür iflletmelerinde de¤il etraf›m›za bakt›¤›m›zda herhangi bir kurumda görebilece¤imiz bir uygulamad›r.
Türkiye’de kara elmas
heba ediliyor
‹brahim ÖRS
Türk Enerji - Sen Orta Karadeniz fiube Baflkan›
Durmak yok, üye yapmaya
devam etmeliyiz!
Çat› çökmeden...
Metin TOPÇU
Türk Enerji - Sen Kaçkar fiubesi Üyesi
zamanlard›r.
Müdahaleye aç›k hale getirilmifl yerlerde çal›flanlar çok zor anlar yaflar.
Görev yapmak mümkün de¤ildir adeta..
Her olayda her ad›mda birileri parti ad›na bir
fleylere kendini görevli sayar…
Korkak, yerinden emin olmayan yönetici sorgulayamaz, hiçbir fleye karfl› duramaz ve dejenerasyon süratle devam eder…
Kendine güveni olmayanlar ikballerini garanti
alt›na almak için yöneticilerin etraf›nda pervane
olurlar böyle zamanlarda…
20
9/13/08
5:46 PM
Page 1
TÜRK‹YE KAMU-SEN GAZETES‹
20
Türk Enerji-Sen olarak Menderes A.fi.
çal›flanlar›n› ma¤dur ettirmeyece¤iz
Ayd›n, Mu¤la, Denizli ‹llerinde Elektrik Da¤›t›m
iflini yapan MENDERES A.fi.nin AYDEM isimli
flirkete sat›lmas›na ve 15 A¤ustos 2008 tarihinde ilgili flirkete devredilmesine ve art›k Ayd›n, Mu¤la,
Denizli ‹llerinde elektrik da¤›t›m iflinin Aydem isimli özel firma taraf›ndan yap›lmas› Ö.Y.K. (özellefltirme yüksek kurulu) taraf›ndan kararlaflt›r›lm›flt›r.
Genel görüfl olarak; Devlete ait mülkiyetlerin ve
stratejik öneme sahip kamu kurulufllar›n›n yerli veya
yabanc› özel kifli veya kurulufllara sat›lmas›na karfl›y›z. Ancak günümüz flartlar›nda eldeki imkanlar ve
yasalar ile Hükümet edenlerin genel politikalar›n›
yönlendirme ve özellefltirmeleri engelleme imkan›
bulunmamaktad›r.
Ö.Y.K.’n›n karar› ile Menderes A.fi.nin Aydem
isimli özel flirkete sat›lmas›na karar verilmifl; ‹lgili
Firman›n Ö.Y.K. ile yapt›¤› sözleflmenin 19.uncu
maddesinde, Menderes A.fi. de çal›flan kamu görevlilerinin fiirkete geçmeleri halinde “Ücretlerinde
herhangi bir eksiltmeye gidilmeyece¤i” ibaresinden
baflka bir güvence bulunmamaktad›r.
Türkiye Kamu-Sen Avukatlar›na haz›rlatt›¤›m›z
örnek Hizmet Akdi ilgili fiirkete sunulmufl, gerekli
güvenceler söz konusu Hizmet Akdine yaz›lm›fl, flirkette çal›flmaya devam etmeyi düflünen Menderes
A.fi. deki Kamu Görevlilerinin Emekli sand›¤› kesenekleri; ücretleri, çal›flma flartlar› ve y›lda iki maafl
ikramiye verilmesi taahhüt alt›na ald›r›larak korunmaya çal›fl›lm›flt›r. ‹lgili Firmada çal›flmak isteyen
memur arkadafllar›m›z kendilerine sunulan Hizmet
Akdini iyi okuduktan sonra imzalamal› ve flayet kendilerine sunulan flartlar kendilerini tatmin ediyor ise
ilgili firma ile sözleflme imzalamal› ve gerekirse özel
flartlar bölümüne ayr›ca kendileri için yeni ekonomik
kazan›mlar ekletmelidirler. Kimsenin iradesine gem
vuracak halimiz olmad›¤› gibi, fiirkette çal›flmak isteyenleri engelleme hakk›m›z da yoktur.
fiirkette çal›flmak istemeyen Menderes A.fi. çal›flanlar›n›n durumlar›na gelince; Türk Enerji-Sen
Genel Merkezimiz gerekli her türlü görüflmeyi devletin en üst düzeyde Bürokratlar› ve Bakanlar› ile
DÜ⁄ÜN-N‹fiAN
• Sendikam›z›n emektar›, 2 dönem Genel
Merkez yöneticili¤i yapan Sn. Muzaffer
DEM‹R’ in o¤lu evlenmifltir.
Ankara 1 Nolu fiubemizden;
• fiube Yönetim Kurulu Üyesi Cahit
TAVLU’ nun o¤lu evlenmifltir.
Barajlar fiubemizden;
• Elaz›¤ DS‹ 9. Bölge Müdürlü¤ü
üyelerimizden Mustafa TAfi evlenmifltir.
Ankara 2 Nolu fiubemizden;
• MTA Genel Müdürlü¤ü üyelerimizden
Fatih DUMANLI evlenmifltir.
Orta Anadolu fiubemizden;
• Kayseri Sanayi ve Ticaret ‹l Müdürlü¤ü
üyelerimizden Veli CEYLAN’ ›n k›z›
evlenmifltir.
• Kayseri Sanayi ve Ticaret ‹l Müdürlü¤ü
üyelerimizden Mahmut SARIYILDIZ’ ›n
o¤lu evlenmifltir.
• Kayseri Sanayi ve Ticaret ‹l Müdürlü¤ü
üyelerimizden Ramazan ULUIRMAK
evlenmifltir.
• Kayseri TE‹Afi 11. ‹letim Tesis ve ‹flletme
Grup Müdürlü¤ü üyelerimizden Demet
KORKMAZ evlenmifltir.
Orta Karadeniz fiubemizden;
• DS‹ 7. Bölge Müdürlü¤ü üyelerimizden
Abdurrahman DEN‹Z’ in k›z› evlenmifltir.
• DS‹ 7. Bölge Müdürlü¤ü üyelerimizden
Cemal U⁄URTAY’ ›n o¤lu evlenmifltir.
• Ayvac›k EÜAfi üyelerimizden ‹hsan
TÜRE evlenmifltir.
• Bafra EÜAfi üyelerimizden Abdulvahap
YILMAZ evlenmifltir.
• TEKEL üyelerimizden Talip GÜLER’ in
k›z› evlenmifltir.
Bat› Anadolu fiubemizden;
• Kütahya TK‹ GL‹ Müessese Müdürlü¤ü
üyelerimizden Cengiz EREN’ in k›z›
evlenmifltir.
• Kütahya TK‹ GL‹ Müessese Müdürlü¤ü
üyelerimizden Sayim YILDIRIM’ ›n o¤lu
evlenmifltir.
• Kütahya TK‹ SL‹ Müessese Müdürlü¤ü
yapm›flt›r. Özel flirkette çal›flmak istemeyen arkadafllar›m›z›n endifleye kap›lmas›na gerek yoktur.
Ayd›n, Mu¤la, Denizli ‹llerinde elektrik da¤›t›m ifli
özelleflmekte, ancak Menderes A.fi. nin tüzel kiflili¤i devam etmektedir. Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanl›¤›’n›n mevcudiyeti devam etmektedir.
Menderes A.fi. de çal›flan memurlar Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanl›¤›n›n personelidir. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›¤›; Menderes A.fi. tasfiye
olana kadar personeline sahip ç›kmak ve Menderes
A.fi. de çal›flan personelin maafl›n› ödemek zorundad›r. Maafl›n› ödedi¤i bu personeli özellefltirme
kapsam›nda olmayan TE‹Afi, EÜAfi, veya ana kurulufl olan TEDAfi gibi mevcut kurulufllar›ndan birine nakletmek veya Menderes A.fi. personelini
4046 say›l› Kanun kapsam›na al›p Devlet Personel
Havuzuna ve oradan da personelin tercih etti¤i di¤er Bakanl›klara ba¤l› ayn› veya baflka ildeki kamu
kurulufllar›na naklen atamak zorundad›r.
Genel Merkezimizin Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakan› Say›n Hilmi Güler, Hazineden sorumlu Devlet Bakan› Say›n Mehmet fiimflek, Devlet Personel
Baflkanl›¤›n›n ba¤l› oldu¤u Devlet Bakan› Say›n
Murat Baflesgio¤lu, Özellefltirme Yüksek Kurulu ve
Özellefltirme ‹daresi Baflkanl›¤› yetkilileri ile yapt›klar› görüflmeler neticesi ortaya ç›kan tablo budur.
Ancak Menderes A.fi. nin özellefltirilme flekli
yetkilileri çözüm bulma noktas›nda araflt›rma yapma noktas›na getirmifltir. Bütün yetkililer sorunun
çözümüne çal›flanlar› ma¤dur etmeyecek bir katk›
sunmak zorundad›rlar.
Bu iyi niyete güvenmek ve olumlu çözümü beklemek zorunday›z. Kimsenin ma¤dur olaca¤›z endiflesine kap›lmas›na gerek yoktur. Kimsenin ma¤dur olmas›na göz yumulmayacak ve müsaade edilmeyecektir.
Sendikam›z hizmet kolumuzun yetkili sendikas›d›r.
Sorunlara mutlaka kal›c› çözüm bulunacakt›r.
Tüm üyelerimize ve kamu çal›flanlar›na sayg›yla
duyururuz.
TÜRK ENERJ‹-SEN
GENEL MERKEZ YÖNET‹M‹
üyelerimizden Mustafa AYKANAT’ ›n k›z›
evlenmifltir.
Do¤u Akdeniz fiubemizden;
• Elbistan EÜAfi AEL ‹flletme Müdürlü¤ü
üyelerimizden ‹smail ÖZCAN’ ›n o¤lu
evlendi.
• Elbistan EÜAfi AEL ‹flletme Müdürlü¤ü
üyelerimizden fiule ASLANTÜRK’ün o¤lu
evlendi
• K. Marafl DS‹ 20. Bölge Müdürlü¤ü
üyelerimizden Ramazan KALALI’ n›n o¤lu
evlendi.
• Toroslar EDAfi Gaziantep ‹l Müdürlü¤ü
üyelerimizden Hamza fiAH‹N’ in o¤lu
evlenmifltir.
• Göksu EDAfi Kahramanmarafl ‹l
Müdürlü¤ü
üyelerimizden
‹smail
TEPEBAfiI’ n›n o¤lu evlenmifltir.
• K. Marafl DS‹ 20. Bölge Müdürlü¤ü
üyelerimizden A. Suat BAYKIZ evlenmifltir.
Kaçkar fiubemizden;
• fiube Yönetim Kurulu üyesi Ahmet
TELATAR’ ›n k›z› evlenmifltir.
Çukurova fiubemizden;
• Toroslar EDAfi Mersin ‹l Müdürlü¤ü
üyelerimizden Mustafa ALTUN evlenmifltir.
Ömür Boyu Mutluluklar Dileriz
VEFAT
Kaçkar fiubemizden;
• fiube Baflkan›m›z Temel YAfiAR’ ›n
halas› vefat etmifltir.
Bat› Anadolu fiubemizden;
• Kütahya DS‹ 34. Bölge Müdürlü¤ü ‹flyeri
temsilcimiz Mehmet ESEN’ in babas› vefat
etmifltir.
Ankara 1 Nolu fiubemizden;
• DS‹ Genel Müdürlü¤ü üyelerimizden
Arap TELL‹’ nin babas› vefat etmifltir.
• MKE Genel Müdürlü¤ü üyelerimizden
Meral Gülsüm ‹LTER’in annesi vefat
etmifltir.
• BEDAfi Genel Müdürlü¤ü üyelerimizden
Savafl VURAL’ ›n babas› vefat etmifltir.
Ankara 2 Nolu fiubemizden;
• MTA Genel Müdürlü¤ü üyelerimizden
TÜRK ENERJ‹-SEN
HABER
Türk Enerji-Sen üyesi, MEDAfi Eski Genel Müdür
Yard›mc›s› Merhum ‹smail Has›rc› an›s›na Konya’da
düzenlenen “Enerji Özellefltirmeleri” adl› panele Genel
E¤itim Sekreterimiz Hikmet Çay panelist olarak ifltirak etti
Türk Enerji-Sen Genel E¤itim Sekreteri Sn. Hikmet ÇAY an›lan panelde;
merhum MEDAfi Genel Müdür Yard›mc›s› Sn. ‹smail Has›rc›’ n›n MEDAfi’
ta sergilemifl oldu¤u verimli ve yararl›
hizmetlerden dolay›, hem fluandaki çal›flanlara örnek olmas› ve hem de MEDAfi’ ›n baflar›l› çal›flanlar›na önem verdi¤inin bir göstergesi olarak Konya ‹l ‹flletme Müdürlü¤ündeki Scada Merkezinin isminin “‹smail Has›rc› Scada Merkezi” olarak verilmesini MEDAfi Genel
Müdürlü¤ü Yönetim Kurulundan talep
etmifl, ayr›ca özetle; enerjinin özellikle
de TEDAfi’ ›n özellefltirmelerinin temelinde; Türkiye’ de 28 fiubat 1997’den
sonra milli bir uyan›fl ve demokratik bir
direnme gücü oluflmaktad›r. Türk toplumunun her kesiminden genifl kitleler,
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bütünlü¤üne ve tam ba¤›ms›zl›k istekleriyle
sahip ç›k›yor. Bu sahiplenmenin günün
koflullar›na uygun gerçek bir toplumsal
kurulufl hareketine dönüflme e¤ilimi vard›r. IMF türü uluslar aras› örgütlerin ve
onlar› denetleyen büyük devletler bu geliflmelerden rahats›zd›rlar. Az geliflmifl
ülkelerde milli devletin sosyal temeli;
genifl çal›flan kitleler, ekonomik temeli;
Milli Sanayi ve K‹T’ler, hukuksal temeli
ise; yarg› ba¤›ms›zl›¤›d›r. Bu kurumlara
karfl›tl›k do¤rudan milli devlete karfl›tl›kt›r. Bu karfl›tl›¤›n günlük finansal iliflkilerinin çok ötesinde, milli direnmenin dayanak noktalar›n› zay›flatmaya ve giderek ortadan kald›rmaya yönelik uzun ev-
Sevda KÖSE'N‹N babas› vefat etmifltir.
Orta Karadeniz fiubemizden;
• Amasya DS‹. 73 fiube Müdürlü¤ü
üyelerimizden Ali Kuzu EKERCAN’›n
annesi vefat etmifltir.
• KOSGEB üyelerimizden Hüseyin
KARAGÜLLE’nin annesi vefat etmifltir.
• DS‹ 7. Bölge Müdürlü¤ü üyelerimizden
Ahmet Sözen ve Yaflar SÖZEN’in teyzesi
vefat etmifltir.
Do¤u Akdeniz fiubemizden;
• Elbistan EÜAfi AEL ‹flletme Müdürlü¤ü
üyelerimizden ‹brahim KÖKSAL’ ›n babas›
vefat etmifltir.
• Gaziantep Sanayi ve Ticaret ‹l Müdürlü¤ü
üyelerimizden Sema ÖZTÜRK vefat
etmifltir.
• K. Marafl TEKEL Baflmüdürlü¤ü
üyelerimizden Ali TANRILI’ n›n k›z kardefli
vafet etmifltir.
Vefat edenlere Cenab-› Allah’ tan rahmet,
yak›nlar›na baflsa¤l›¤› ve sab›rlar dileriz.
GEÇM‹fi OLSUN
Ankara 1 Nolu fiubemizden;
• MKE Genel Müdürlü¤ü üyelerimizden
Gülen ÜYE ajuo olmufltur.
Orta Anadolu fiubemizden;
• Kayseri DS‹ 12. Bölge Müdürlü¤ü
üyelerimizden Ahmet ALTUN ameliyat
olmufltur.
Ankara 3 Nolu fiubemizden;
• KOSGEB ‹flyeri Bafl temsilcimiz Sefa
GÜLSÜM ameliyat olmufltur.
Orta Karadeniz fiubemizden;
• DS‹ 7. Bölge Müdürlü¤ü üyelerimizden
Hüseyin KARAGÜLLE’ nin efli ameliyat
olmufltur.
• DS‹ 7. Bölge Müdürlü¤ü üyelerimizden
Ahmet SÖZEN’ nin efli ameliyat olmufltur.
• DS‹ 7. Bölge Müdürlü¤ü üyelerimizden
Necmi SARAÇ’ ›n k›z› ameliyat olmufltur.
Bat› Anadolu fiubemizden;
• Kütahya EÜAfi Seyitömer Termik
Santrali ‹flletme Müdürlü¤ü ‹flyeri
temsilcimiz ‹rfan EM‹RDA⁄LIO⁄LU’ nun
rimli stratejik bir amac› vard›r. Bu nedenle IMF istekleri ekonomiyle s›n›rl›
de¤ildir ve bu istekler birbirine ba¤l›
uluslar aras› anlaflmalar›n oluflturdu¤u,
YEN‹ DÜNYA DÜZEN‹ ideolojisinin
politik uzant›lar›d›r.
Yukar›da belirtti¤im nedenler ›fl›¤›nda; Türkiye’ de ve dünyada özellefltirme
uygulamalar›n›n hemen hemen tüm kararlar›n› hükümet yetkilileri de¤il IMF
ve DÜNYA BANKASI dolay›s›yla AB
ve ABD vermekte olup, buradan hareketle Türk Milleti, ayd›nlar› ve Türk
Enerji-Sen üyeleri olarak; IMF ve
DÜNYA BANKASI’ n›n gerçek yüzünü, niteli¤ini, emellerini, nihai hedeflerini ve Türkiye’ ye yönelik hesaplar›n›
aç›k bir biçimde ortaya koyup anlatmak
ve mücadele etmek zorunday›z.
Ne Mutlu TÜRK‹YE KAMU-SEN’
liyim diyene!
Ne Mutlu TÜRK ENERJ‹-SEN’ liyim diyene!
Ne Mutlu TÜRK’ üm diyene!
Hikmet ÇAY
Türk Enerji-Sen Genel E¤itim Sekreteri
efli hastanede tedavi görmektedir.
Ankara 2 Nolu fiubemizden;
• E‹E Genel Müdürlü¤ü üyelerimizden
Erdinç EROL’ un çocu¤u ameliyat olmufltur.
Cenab-› Allah’tan acil flifalar dileriz.
DO⁄UM
Ankara 3 Nolu fiubemizden;
• fiube Yönetim Kurulu üyesi Bayram
ÇILDIR’ ›n bir k›z torunu dünyaya
gelmifltir.
Orta Karadeniz fiubemizden;
• DS‹ 7. Bölge Müdürlü¤ü üyelerimizden
Osman Nuri MOLDER’ in “Mirzahan”
ad›nda o¤lu olmufltur.
Bat› Anadolu fiubemizden;
• Kütahya TK‹ GL‹ Müessese Müdürlü¤ü
üyelerimizden Ümit AVCI’ n›n bir çocu¤u
dünyaya gelmifltir.
Cenab-› Allah’ tan sa¤l›kl› ve hay›rl› uzun
ömürler dileriz.
SÜNNET
Orta Anadolu fiubemizden;
• Kayseri TE‹Afi 11. ‹letim Tesis ve ‹flletme
Grup Müdürlü¤ü üyelerimizden Ercan
YILDIZ’ ›n o¤lu sünnet olmufltur.
Orta Karadeniz fiubemizden;
• DS‹ 7. Bölge Müdürlü¤ü üyelerimizden
Ahmet TURAN’ ›n o¤lu sünnet olmufltur.
Bat› Anadolu fiubemizden;
• Osmangazi EDAfi Kütahya ‹l Müdürlü¤ü
üyelerimizden Adnan AKYOL’ un o¤lu
sünnet olmufltur.
Çukurova fiubemizden;
• fiube Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer
ADIGÜZEL’ in o¤lu sünnet olmufltur.
ATAMA-NAK‹L
• DS‹ 7. Bölge Müdürlü¤ü üyelerimizden
Mahmut BERBER ve efli Gülsün BERBER
Ankara 5. Bölgeye tayin olmufltur.
Kendilerine yeni görevlerinde baflar›lar
dileriz.
21
9/13/08
5:47 PM
Page 1
21
TÜRK‹YE KAMU-SEN GAZETES‹
TÜRK KÜLTÜR SANAT-SEN
HABER
Türk Kültür Sanat-Sen’in
Toplu Görüflme Faaliyetleri
Kamu çal›flanlar›n›n özlük mali ve sosyal hak ve sorunlar›n›n tart›fl›larak çözüm
arand›¤› Toplu Görüflmeler, bilindi¤i üzere
bu y›l mutabakatla sonuçland›. Kültür-Sanat Hizmet Koluna ait meseleler, ço¤unlukla di¤er memurlar›m›z›n sorunlar› ile
kesiflti¤i için ortak bir metin dahilinde gündeme tafl›nd›. Özellikle sözleflmeli personele ait bir çok konu Kamu ‹flveren Kurulu’na kabul ettirilerek taraflarca imza alt›na
al›nd›.
KESK’e ba¤l› Kültür Sanat Emekçileri
Sendikas› geçen y›l oldu¤u gibi bu y›l da
ald›klar› genel karar dahilinde görüflmelere
kat›lmad›lar. 15-29 A¤ustos tarihleri aras›nda gerçekleflen 2008 y›l› Toplu Görüflmelerinde Türk Kültür Sanat-Sen’i heyet
üyesi s›fat› ile Genel Sekreter Fatih Koraltan temsil etti.
Konfederasyonumuz, görüflmelerin seyrini de dikkate alarak yurt genelinde Ankara’ya yürüyüfl eylemleri ad› alt›nda bir hareket bafllatt›. Görüflmelerin t›kanma e¤ilimi gösterdi¤i son iki gün Genel Baflkan›m›z Hüseyin Y›lmaz ile Genel Mali ve
Teflkilat Sekreterimiz U¤ur Y›ld›r›m Bolu’ya hareket ettiler. Genel Baflkan burada,
önceden kararlaflt›r›lan Ankara’ya yürüyüfl eylemini Marmara Bölgesi ekseninde organize etti. Türkiye Kamu-Sen
Bolu ‹l Temsilcisi Metin Saltan ile bir araya gelen Genel
Baflkan, Ortaklar Otel’de bas›n toplant›s› düzenlediler.
Metin Satan, “Toplu pazarl›k sürecinde sona do¤ru yaklafl›ld›¤›n› vurgulayarak, Konfederasyonumuz, samimi ve
ciddi bir flekilde sendikac›l›k yapma gayretiyle elindeki
imkânlar› en iyi flekilde kullanmaya çal›flmaktad›r.” Dedi.
Devlet Tiyatrolar› Koordinasyon Toplant›s› yap›ld›…
Devlet Tiyatrolar› Genel Müdürlü¤ü 11-12
A¤ustos 2008 tarihleri aras›nda
Tiyatro alan›yla iliflkili sivil toplum
kurulufllar›n›n da kat›ld›¤› de¤erlendirme ve
planlama toplant›s› yapt›.
11 A¤ustos 2008 tarihinde Ankara
Tiyatrosu'nun Macunköy Tesislerinde
saat 10.00'da bafllayan Koordinasyon
Toplant›s›na Sendikam›z› temsilen Genel
Sekreter Fatih Koraltan kat›ld›.
Devlet Tiyatrolar› Genel Müdürü Say›n Lemi
Bilgin'in de bulundu¤u ilk günki toplant›da
Tiyatro hizmet alan›nda örgütlü bulunan sivil
kurulufllar söz ald›lar ve 2008-2009 sezonu ile
ilgili yeni vizyonlar oluflturulmas›
do¤rultusunda düflünce al›fl-veriflinde
bulundular.
Genel Sekreterimiz Fatih Koraltan burada
yapt›¤› konuflmada, idari problemlerin yan›nda
sanat ve sanatç›lar›m›z›n yaflad›¤› sorunlara dair
Türk Kültür Sanat-Sen'in görüfl ve
düflüncelerini aç›klad›.
Genel Sekreterimiz flu görüflleri dile getirdi:
Toplant›lar›n sona ermesinin ard›ndan
haz›rlanan Sonuç Bildirisi, ilgililerce henüz
Genel Merkezimize intikal ettirilmemifl
oldu¤undan bilgi veremiyoruz. Söz konusu
bilgiye ulafl›nca, bir sonraki bültenimizde
konuya dair ayr›nt›l› bilgi verece¤iz.
28 A¤ustos Perflembe günü
baflta ‹stanbul olmak üzere Kocaeli, ‹zmit, Sakarya, Edirne,
Tekirda¤, K›rklareli ve Düzce
illerimiz olmak üzere yaklafl›k
100 kiflilik heyet saat 20.00 sular›nda Bolu’ya intikal ettiler.
Cuma günü saat 09.30’da Bolu’dan Ankara’ya yürüyüfl eylemi bafllad›.
Türk Kültür Sanat-Sen Marmara Bölgesi fiube Baflkan›
Hamdi Çiftçi ile fiube Yönetim
Kurulu üyesi fiaban Büyükkal’›n yan› s›ra, Kütahya ‹l
Temsilcimiz Cemal Öno¤lu,
Adana ‹l Temsilcimiz Bülent
Aliflan, K›r›kkale ‹l Temsilcimiz Köksal Pekuz, ve Tokat ‹l
Temsilcimiz Halit Aybek bu
yürüyüfl eylemine destek verdiler.
29 A¤ustos günü Baflkent
Ankara’ya vas›l olan eylemciler, ö¤len saatlerinde Abdi
‹pekçi park›nda kurulan Türkiye Kamu-Sen Toplu görüflme
Takip Çad›r›na do¤ru yürüyüfle geçtiler. Son gün anlaflma sa¤lanmas› üzerine Abdi ‹pekçi Park›’ndaki Toplu
Görüflme Çad›r›’na geçen arkadafllar›m›z burada yorgunluklar›n› giderdiler.
Baflsa¤l›¤›
Yozgat ‹l Kültür ve Turizm
Müdürlü¤ü fiefi de¤erli üyemiz
Ahmet Koca Hakk›n rahmetine
kavuflmufltur. Merhuma Cenab-›
Allah’tan rahmet, yak›nlar›na ve
Camiam›za baflsa¤l›¤› dileriz.
TÜRK KÜLTÜR
SANAT-SEN
YÖNET‹M KURULU
22
9/13/08
5:47 PM
Page 1
TÜRK‹YE KAMU-SEN GAZETES‹
22
TÜRK HABER-SEN
HABER
TRT’de yeniden yap›lanma tamamland›
TRT Kanununda yap›lan de¤iflikli¤in art›ndan yeniden yap›lanma çal›flmalar› kurulan bir komisyon
marifetiyle yap›ld›. Komisyon Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kurulufl ve Görevleri Hakk›nda Usul ve
Esaslar›n› belirledi. Bu esaslar,04.09.2008 tarihinde yap›lan Yönetim Kurulu taraf›ndan da kabul edildi.
Kabul edilen esaslar RTÜK taraf›ndan da
onayland›ktan sonra yürürlü¤e girecektir. Ard›ndan atamalar yap›lacakt›r. Buna göre
TRT’nin teflkilat yap›s› flu flekilde oluflacak;
1- Haber ve Spor Yay›nlar› Dairesi Baflkanl›¤›;
bir adet Haber Koordinatörlü¤ü, 13 adet müdürlük, bir adet Baflmühendislik ile 13 adet
Servis fiefli¤i,
2- Televizyon Dairesi Baflkanl›¤›; Dört adet
müdürlük ve 10 adet servis flefli¤i
3- Radyo Dairesi Baflkanl›¤› iki adet müdürlük
ve 7 adet servis flefli¤i
4- D›fl Yay›nlar Dairesi Baflkanl›¤›; alt› adet
müdürlük, 2 adet baflmühendislik ve 7 adet servis flefli¤i,
5- D›fl ‹liflkiler Dairesi Baflkanl›¤›; iki adet müdürlük ve 6 adet servis flefli¤i
6- Müzik Dairesi Baflkanl›¤›; dört adet müdürlük ile 3 adet servis flefli¤i
7- Stüdyolar ve Program ‹letim Sistemleri Dairesi Baflkanl›¤›; Bir adet Prodüksiyon Kaynaklar› Koordinatörlü¤ü, 11 adet müdürlük, 18
adet baflmühendislik ve 28 adet servis flefli¤i
8- Arfliv Dairesi Baflkanl›¤›; 3 adet müdürlük
1adet baflmühendislik ile 10 adet Servis flefli¤i
kurulmas›,
9- Kanal Koordinatörlükleri; 6 adet Kanal koordinatörlü¤ü ile her bir koordinatörlük bünyesinde 3 adet müdürlük ve 9 adet servis flefli¤i,
iflitsel medya alan›nda faaliyette bulunmak
üzere 1 adet kanal koordinatörlü¤ü ile koordinatörlük bünyesinde 5 adet müdürlük 14 adet
servis flefli¤i ile 1 adet baflmühendislik kurulmas›
10- Yay›n Denetleme ve Koordinasyon Kurulu
Baflkanl›¤›; 3 adet servis flefli¤i ve ihtiyaç dikkate al›narak yeteri kadar yay›n denetmeni is-
TEBR‹K
• Kastamonu Taflköprü ‹flyeri Temsilcisi
Muharrem KAYA’NIN k›z› evlenmifltir.
• Kastamonu PTT Baflmüd. Memuru Selma
KARAKUfi’UN o¤lu sünnet olmufltur.
• Kastamonu Küre PTT Merk.Müd.Da¤›t›c›s› Fikri
ÇEL‹K’‹N k›z› evlenmifltir.
• Kastamonu PTT Merk.Müd.Da¤›t›c›s› ‹rfan
TARAKÇI’NIN o¤lu evlenmifltir.
• Kastamonu PTT Baflmüd. Memuru Aysel
BEYAZO⁄LU’NUN o¤lu sünnet olmufltur.
• Zonguldak PTT Baflmüd. Memurlar›ndan
sendikam›z üyesi fiükran ÖZDEM‹R’‹N o¤lu
sünnet olmufltur.
• ‹zmir Basmane PTT Veznedar› yönetim kurulu
üyemiz ‹lker TAfiBA⁄LI’NIN o¤lu sünnet
olmufltur.
• ‹zmir P‹M Da¤›t›c›s› yönetim kurulu üyemiz
Mesut B‹LG‹N’‹N o¤lu sünnet olmufltur.
• Yozgat PTT Mrk.Müd.Üyemiz Y›lmaz
GÜLSAÇAN’IN k›z› evlenmifltir.
• Yozgat PTT Baflmüd. Üyemiz Yusuf
ALTINOK’UN k›z› evlenmifltir.
• Zonguldak Devrek PTT Mrk.Müd.Memuru
üyemiz Nermin SEV‹M’‹N o¤lu sünnet olmufltur.
• Zonguldak Kozlu PTT Mrk.Müd.Personeli ve ‹fl
yeri temsilcimiz Adnan AYDEM‹R’‹N o¤lu
olmufltur.
• Mersin Tarsus Temsilcimiz Ali KARA’NIN k›z›
evlenmifltir.
• Mersin PTT Baflmüd. Üyelerimizden
Abdulkadir DO⁄AN’IN o¤lu evlenmifltir.
• Mersin fiube Baflkan›m›z Eftal TOKTA’NIN
ye¤eni evlenmifltir.
• Afyon PTT Mrk.Müd.Memuru Aysel GÖK’ÜN
o¤lu sünnet olmufltur.
• Afyon P‹M Da¤›t›c›s› Muzaffer ÖZGÖK’ün o¤lu
sünnet olmufltur.
• Tokat PTT Baflmüd. Üyelerimizden Semra
ÇEL‹KKANAT’IN k›z› evlenmifltir.
• Tokat PTT Baflmüd. Üyelerimizden Sinan
DEDE’N‹N o¤lu sünnet olmufltur.
tihdam edilecek.
11- Strateji Gelifltirme Dairesi Baflkanl›¤›; 2 müdürlük ile
1 adet servis flefli¤i
12- ‹nsan Kaynaklar› Dairesi
Baflkanl›¤›; 3 adet müdürlük
ile 12 adet servis flefli¤i
13- E¤itim dairesi Baflkanl›¤›;
2 adet müdürlük ile 4 adet servis flefli¤i
14- Bilgi Teknolojileri Dairesi Baflkanl›¤›; 3
adet müdürlük, 13 adet sistem yöneticisi ve bir
adet servis flefli¤i
15- Muhasebe ve Finansman Dairesi Baflkanl›¤›; Baflkanl›k görevlerinin yerine getirilebilmesi için 4 adet müdürlük ile 16 adet servis flefli¤i,
16- Sat›n alma Dairesi Baflkanl›¤›; 2 müdürlük
ile 11 adet servis flefli¤i
17- Reklam Tasar›m Tan›t›m Dairesi Baflkanl›¤›: 2 adet müdürlük ile 9 adet servis flefli¤i
18- Destek Hizmetleri Dairesi Baflkanl›¤›; 8
adet müdürlük, 8 adet baflmühendislik 17 adet
servis flefli¤i ile 1 adet Kurum Tabipli¤i
19- Verici ‹flletmeleri Dairesi Baflkanl›¤›; 5
adet müdürlük, 4 adet baflmühendislik ile 2
adet servis flefli¤i kurulmufltur. Daire baflkan
yard›mc›l›klar› ihtiyaca göre Genel Müdür taraf›ndan belirlenecek ve atanacak.
Taflra Teflkilat›:
- TRT ‹stanbul Müdürlü¤ü; Prodüksiyon, Radyo, Haber ve Verici hizmetleri için birer adet
müdür yard›mc›l›¤› ve bunlar›n alt›nda bir adet
radyo koordinatörlü¤ü ile bu koordinatörlü¤e
ba¤l› 4 adet müdürlük, 1 adet baflmühendislik,
10 adet servis flefli¤i 1 adet Prodüksiyon Kaynaklar› Koordinatörlü¤ü ile bu koordinatörlü¤e
• Tokat PTT Mrk.Müd.Üyelerimizden Remzi
HASGÜL’ÜN o¤lu evlenmifltir.
• Tokat Niksar PTT Mrk.Müd.Personeli
temsilcimiz Mustafa AVCI’NIN k›z› evlenmifltir.
• Tokat Turhal PTT Mrk.Müd.Personeli eski fiube
Baflkan›m›z Seyfi TÜRKSOLMAZ’IN k›z›
niflanlanm›flt›r.
• Tokat PTT Baflmüd. Yap› ve Teknik
‹fll.Müd.Personeli Bilal ALP’‹N o¤lu olmufltur.
• Samsun PTT Baflmüd. Lokal çal›flan› Nusret
BAfiTAfi’IN o¤lu sünnet olmufltur.
• TRT Sosyal ‹flleri Dai. Bflk’ dan dan üyemiz
Bahri ÜÇOLUK’UN o¤lu evlenmifltir.
• TRT Ankara Tv. Müdürlü¤ün’ den üyemiz
Nazmiye ARICAN’IN k›z› evlenmifltir.
• Bal›kesir Band›rma PTT Mrk.Müd.Üyemiz Ayfle
KÖSE emekli olmufltur.
• Bal›kesir Band›rma PTT Mrk.Müd.Üyemiz
Ramazan KARALI emekli olmufltur.
• Bal›kesir Dursunbey PTT Mrk.Müd.Veznedar›
üyemiz Ersan ÖZKAN emekli olmufltur.
• Bal›kesir PTT Baflmüd.Yap› ve Teknik
‹fll.Müd.Mühendisi üyemiz ‹lker YÜCEL’‹N o¤lu
sünnet olmufltur.
• Bal›kesir Alt›noluk ‹skele PTT
Mrk.Müd.Da¤›t›c›s› üyemiz Nafiz MALKOÇ’UN
Begüm ad›nda k›z› olmufltur.
• Konya Bozk›r PTT Mrk. Müdürü Mustafa
ÇET‹N’‹N k›z› evlenmifltir.
• Konya PTT Baflmüd. ‹dari ve Sos. ‹fll. Müd.
Memuru Ali ‹hsan KAYMAK’IN o¤lu sünnet
olmufltur.
• Konya PTT Mrk.Müd.Da¤›t›c›s› ‹smail TAfiKIR’IN
k›z› evlenmifltir.
• Konya Ilg›n PTT Da¤›t›c›s› Ramazan fiAH‹N’‹N
o¤lu evlenmifltir.
• Konya P‹M Da¤›t›c›s› Nevzat TANA⁄ARDI’NIN
o¤lu sünnet olmufltur.
• Afyon P‹M. Hizmetlisi Atilla BOYALIO⁄LU’NUN
o¤lu sünnet olmufltur.
• Afyon P‹M. Alayunt fiube Da¤›t›c›s› Sat›lm›fl
KARAKUZU’NUN o¤lu evlenifltir.
• Afyon P‹M. Memuru Fahrettin ÇÖYGÜN’ÜN k›z›
ba¤l› 7 adet müdürlük, 7
adet baflmühendislik, 20
adet servis flefli¤i di¤er
hizmetler için 6 adet servis flefli¤i kurulmufltur.
- TRT ‹zmir Müdürlü¤ü;
televizyon, prodüksiyon,
radyo, haber ve verici hizmetleri için birer adet müdür yard›mc›l›¤› ile
bunlar›n alt›nda dört adet baflmühendislik ile
24 adet servis flefli¤i kurulmufltur.
- TRT Antalya Müdürlü¤ü; haber ve verici hizmetleri iç in birer adet müdür yard›mc›l›¤› ile
6 adet servis flefli¤i kurulmufltur. Antalya radyosu stüdyolar›n›n ve alt yap›s›n›n olmamas›ndan dolay›, geçici olarak Çukurova Bölgesine
tafl›nacakt›r.
- TRT Çukurova Müdürlü¤ü; radyo, haber verici hizmetleri için birer müdür yard›mc›s› ve
bunlara ba¤l› bir adet baflmühendislik ile 6 adet
servis flefli¤i kurulmufltur.
- TRT Diyarbak›r müdürlü¤ü; televizyon, radyo, haber ve vericiler için birer adet müdür yard›mc›l›¤› ile bunlara ba¤l› iki adet baflmühendislik ve 6 adet servis flefli¤i kurulmufltur.
- TRT Erzurum Müdürlü¤ü radyo, haber ve vericiler için birer müdür yard›mc›l›¤› ile alta
adet servis flefli¤i,
- TRT Trabzon Müdürlü¤ü, radyo haber ve verici hizmetleri için birer müdür yard›mc›l›¤› ile
bir adet baflmühendislik ile 6 adet servis flefli¤i
kurulmufltur. Ayr›ca, çeflitli illerde haber bürolar› oluflturulacakt›r.
Böylece yeniden yap›lanma ile, binin üzerinde
olan müdürlük say›s› yay›nda yar› yar›ya, idari
kesimde ise 1/3’e düflürüldü.
evlenmifltir.
• Afyon P‹M. Memuru Ali KABADAYI’NIN k›z›
olmufltur.
• Afyon Baflmüd. ‹d. Ve Sos ‹fll. fiefi Ömer
BOZKURT’UN o¤lu evlendi
Hay›rl› u¤urlu olsun.
GEÇM‹fi OLSUN
• Afyon P‹M Da¤›t›c›s› fievket fiEN’‹N aya¤›
k›r›lm›flt›r.
• Afyon PTT Baflmüd. Personeli Naime
ENKÜR’ÜN o¤lu ameliyat olmufltur.
• Afyon Dinar PTT Mrk.Müd.Memuru Fatma
ÇET‹N trafik kazas› geçirmifltir.
• Afyon P‹M Da¤›t›c›s› Sad›k BÜYÜKKESK‹N
ameliyat olmufltur.
• Afyon PTT Baflmüd. Kontrolörü fiükrü DEN‹Z
ameliyat olmufltur.
• ‹zmir P‹M Da¤›t›c›s› Üyemiz ‹brahim TINAZ’IN
efli ameliyat olmufltur.
• Tokat PTT Baflmüd. Üyelerimizden H.Osman
YA⁄AN’IN abisi ameliyat olmufltur.
• Tokat Erbaa PTT Mrk.Müd. Personeli Hasan
fiENOL’UN babas› ameliyat olmufltur.
• Karadeniz Ere¤li PTT Mrk.Müd.Memuru
Üyemiz Arzu ÇEB‹ ameliyat olmufltur.
• Ankara 3 Nolu PTT fiube Mali Sekreteri Yaflar
AKSU ameliyat olmufltur.
• TRT Ankara Tv. Müdürlü¤ün’ den ve Türk
Haber-Sen Genel Merkezi Denetleme Kurulu
üyesi Mustafa ASLAN ameliyat olmufltur.
• Konya PTT Mrk.Müd.Memuru Nuray
YAfiGEÇEL‹ ameliyat olmufltur.
• Konya Seydiflehir PTT Mrk.Müd.Da¤›t›c›s› Bedir
AKDA⁄ kalp ameliyat› olmufltur.
• Yozgat-Sorgun PTT Merkez Müdürlü¤ü
personeli üyemiz Ali BARAN’IN evi yanm›flt›r.
• Yozgat PTT Merkez Müdürlü¤ü personeli üyemiz
Zekeriya AKDO⁄AN'IN babas› ameliyat olmufltur.
Acil flfliifalar diliyoruz.
VEFAT
• Ankara Yenimahalle PTT Mrk.Müd.
Teflkilat Esaslar› yürürlü¤e girdikten sonra kanun gere¤ince ünvanl› ve ünvans›z olmak üzere Daire Baflkan›, Baflkan, Üye, Baflkan Yard›mc›s›, Bölge Müdürü, bölge müdür yard›mc›s›, Müdür, fiube Müdürü, Müdür Yard›mc›s›
Genel Sekreter Genel Sekreter Yard›mc›s›, Savunma Sekreteri, bafluzman ve Uzman (Teknik
Hizmetler S›n›f› Hariç) Genel Müdür Uzmanlar› araflt›rmac› ünvanl› kadrolara atanacaklar.
Yönetim ilk çal›flmas›nda Antalya radyosunun
Çukurova Radyosuyla birlefltirilmesine karar
vermiflti.. Genel müdürlükle uzun konuflmalar›m›z sonucunda Çukurova radyosuna aktar›lmaktan yani birlefltirilmekten vazgeçildi, Antalya Radyosu Turizm radyosuyla birlefltirilmek suretiyle geniflletilecek. Böylece hem bölgemizin radyosunu kurtarm›fl olduk hem de arkadafllar›m›z›n ma¤duriyetini önlemifl olduk.
Di¤er taraftan Ankara Televizyonu, Ankara
Radyosu, ‹stanbul Televizyonu ve ‹stanbul
Radyosu’nda da bir de¤ifliklik yap›lmayacak.
Buradaki de¤ifliklik yönetim kurulu karar›yla
daha sonra uygulamaya konulacak.
fiu bir gerçek ki y›llard›r, TRT’nin yeniden yap›lanmaya ihtiyac› oldu¤u konufluldu. Bugün
bu gerçeklefliyor. Elbette ma¤dur olacak insanlar›m›zda ç›kacakt›r. Yetkili sendika olarak bu
ma¤duriyeti en aza indirmek için büyük mücadele veriyoruz. Siz arkam›zda oldu¤unuz sürece sizler ma¤dur olmayacaks›n›z. Ayr›ca bu
iflin birde hukuki taraf›n›n oldu¤u unutulmamal›d›r. Her türlü yard›m› ve deste¤i vermeye
haz›r›z. Bu sözü sizlere veriyoruz. Baz› sendikalar sizleri k›flk›rtabilir, provoke edebilir.
Bunlara itibar etmeyin.
Temsilcimiz Musa DURSUN’UN annesi vefat
etmifltir.
• TRT ‹stanbul Bölge Müd. Bölge Uzman› Tala
BALAKAR’IN annesi vefat etmifltir.
• Yozgat Kad›flehri PTT Mrk. Müdürü Mesut
KIYMAZ’IN annesi vefat etmifltir.
• Tokat PTT Mrk.Müd.Personeli Hac›
TOKMAK’IN babas› vefat etmifltir.
• ‹zmir PTT Baflmüd. Posta ‹fllt.Hiz.Müdürü
üyemiz Gülsen ERDEM’‹N kay›npederi vefat
etmifltir.
• Afyon Çay PTT Mrk.Müd.Veznedar› Perihan
MEfiE’N‹N abisi vefat etmifltir.
• TRT Genel Müd. Arfliv Müd. Personeli ve
Üyemiz Yeter DÜZGÜN vefat etmifltir.
• TRT Sosyal ‹fller ve ‹ç. Hiz.Dai..Bflk ‘dan üyemiz
Nurettin CAN vefat etmifltir.
• Bal›kesir Edremit PTT Mrk.Müd.Memuru
üyemiz Rafet Efi’‹N kay›nvalidesi vefat etmifltir.
• Bal›kesir PTT Baflmüdürlü¤ü Memuru Murat
GEN‹fi’‹N o¤lu vefat etmifltir.
• Konya Seydiflehir PTT Mrk.Müd.‹flyeri
Temsilcisi Ramazan NEYAMAN’IN babas› vefat
etmifltir.
• Konya Bozk›r PTT Mrk.Müd. Den emekli Da¤›t›c›
Kemal ÖZDEN vefat etmifltir.
• Yozgat PTT Merkez Müdürlü¤ü personeli üyemiz
Ethem ERB‹L'‹N babas› vefat etmifltir.
Ölenlere Allah’tan rahmet, yak›nlar›na baflflssa¤l›¤›
diliyoruz.
DÜZELTME
• “TRT ‹zmir Bölge Müdürlü¤ün’ den Sedat
TOZ’UN o¤lu evlenmifltir” yaz›lan haberi
“TRT ‹zmir Bölge Müdürlü¤ün’ den Sedat
TOZ’UN o¤lu olmufltur” olarak düzeltiyoruz.
23
9/13/08
5:48 PM
Page 1
23
TÜRK‹YE KAMU-SEN GAZETES‹
2009 Y›l› Toplu Görüflmeleri ikinci defa mutabakatla sonuçland›. Kamu Çal›flanlar›na, ülkemize hay›rl› olmas›n› diliyorum. Yapm›fl oldu¤umuz mutabakat içimize sinmemifltir. Ama yetersiz, eksik ve çeliflkilerle dolu yapt›r›m gücü olmayan, grev ve toplu sözleflme hakk› vermeyen bir
kanunla ancak bu kadar baflar›l›yor.
On befl gün süren maratonda kamu iflveren kuruluyla 5 defa bir araya gelindi ve yaklafl›k 40 saatlik
bir çal›flma gerçeklefltirildi.
Görüflmelerde, yetki sendikalarda kendi hizmet
kollar›yla ilgili 74 madde sorunu masaya getirmifl
ve uzun müzakereler sonucunda 46 madde bafll›¤›nda uzlaflma sa¤lanm›flt›r. Mutabakat sa¤lanan
konular bir y›l içerisinde hayata geçirilecektir. Bu
durum ekonomik ve siyasi bask› alt›ndaki memurlar›n önemli ölçüde rahatlamas›n› sa¤layacakt›r.
TÜRK HABER-SEN
Toplu Görüflmelerin
sonuçlar›
‹smail Karadavut
Türk Haber-Sen Genel Baflkan›
Bu masada sa¤lanan en önemli mutabakat, 4688
Say›l› Kanunun 28.maddesi uyar›nca, bundan sonra hükümet tek tarafl› ücret belirleyemeyecek. Ek
ödemelerle ilgili 2012 y›l›na kadar hükümetle sendikalar aras›nda yap›lacak çal›flmalarla belirlenecek. 2007 y›l›nda varm›fl oldu¤umuz mutabakatla
ek ödeme uygulamas› bafllat›lm›fl ve ek ödeme
alan memurlar aras›ndaki uçurumun kapat›lmas›
için en az maafl alan memura 103 YTL ek ödeme
yap›lmas› kararlaflt›r›lm›flt›r.
Masaya oturmayan sadece sokakta flov yapan bir
sendika ise, memurlar› sendikalardan so¤utmak
HABER
için elinden gelen çabay› göstermekte ve olaylar›
sapt›rmaktad›r. Türkiye Kamu-Sen üye olanla olmayan aras›ndaki fark› ortaya koymak için yapm›fl
oldu¤u talebi, sendikalar kasalar›n› doldurmaya çal›fl›yor diye ajite etmifl, yalan söylemifl iftira atm›flt›r. Oysa o masada sendikalar›n gelirleriyle ilgili bir
tek kelime bile konuflulmam›flt›r. Yani 2009 Ocak
ay›nda yürürlü¤e girecek olan 10 YTL üyelerimizin
cebine girecek Toplu Görüflme Primi olarak al›nan
bir gelirdir.
fiimdi hedefimiz, grevli ve toplu sözleflmeli hakk›n kamu çal›flanlar›na da verilmesidir. Ayr›ca 4688
Say›l› Kanunda eksiklerin tamamlanmas› ve yeterli
hale getirilmesidir.
Kamu çal›flanlar› desteklerini bizden esirgemesinler, al›nanlar da küçümsenecek kazan›mlar de¤ildir. Amac›m›z, vatandafla hizmet veren kamu
çal›flanlar›n›n refah› ve mutlulu¤udur. Bunu sa¤lamaya çal›fl›yoruz. Buda ancak sizlerin deste¤i ile
sa¤lanacakt›r.
Ramazan ay›n›z›n hay›rlara vesile olmas›n› diliyor, hepinize sayg›lar sunuyorum.
Toplu görüflmelerde kazand›klar›m›z
Yetersiz, eksik, grev ve Toplu sözleflme hakk› olmayan bir kanunun vermifl oldu¤u yetkiyle oturdu¤umuz
toplu görüflmelerde ikinci defa mutabakat sa¤land›.
Buna göre, memurlara 2009 y›l›n›n birinci alt› ay› için
%4 ikinci alt› ay› için %4.5 olmak üzere kümülatif
%8.7 art›fl yap›ld›. Mutabakat sa¤lanan konulardan birisi de enflasyon bu oran› geçti¤inde enflasyon fark›n›n ödenmesi olmufltur. Ayr›ca, sendika üyelerine, 10
YTL Toplu Görüflme primi al›nd›. Bunun d›fl›nda, 2007
y›l›nda mutabakata vard›¤›m›z eflit ifle eflit ücret ilkesi
çerçevesinde Denge tazminat›n›n yerine geçecek ek
ödeme uygulamas› getirildi. Buna göre, Türkiye Kamu-Sen’in ad›n› koydu¤u ve 2006 y›l›nda bu tarafa uygulanan ve bugün 136 YTL olan Denge tazminat›n›n
üzerine, en az maafl alan memura 103 YTL daha ilave
edilmek suretiyle toplam 239 YTL ek ödeme verilecek.
A¤ustos ay›ndan geçerli olacak olan bu ek ödemeden, sendikam›z›n giriflimleri sonucu bir say›l› cetvele
tabi çal›flan müdür ve üstü yöneticilere de ödenmesi
kararlaflt›r›ld›. Bununla ilgili Yüksek Planlama Kurulu
çal›flmalar› yap›lmakta ve k›sa bir süre sonra uygulamaya konulacakt›r.
Çal›flanlar aras›nda ek ödemelerde eflitlik sa¤lanana kadar ek ödeme uygulamas›, hükümetle yetkili
sendikalar aras›nda yap›lacak çal›flmalarla ortaya konulacak. Buna göre eflit ifle eflit ücret uygulamas›,
2012 y›l›na kadar kademeli bir flekilde art›r›lacak.
PTT ek ödemesi hazinede
Üç y›ld›r PTT kurumuna ödetmifl
oldu¤umuz 125 YTL ile ilgili Hazine’den para talebinde bulunmas› sonucu gecikme yaflanm›flt›r. Genel
müdürle yapt›¤›m›z görüflmede bu
paran›n muhakkak ödemesi konusunda gerekli talimatlar verilmifltir.
Hazineden olur yaz›s› geldikten sonra ödeme yap›lacakt›r. Sendikam›z
flartlar› zorlayarak bu paralar›n ödenmesini sa¤larken, birileri de ödenmemesi konusunda büyük çaba sarf
etmektedirler.
PTT’ye bin kiflilik kadro
PTT çal›flanlar› personel s›k›nt›s›ndan art›k bunal›m noktas›na gelmifltir.
Sendikam›za gelen flikâyetlerde bir
merkezde müdür yok , memur yok,
bir da¤›t›c› kalm›fl, bir baflka yerde
merkezin müdürü da¤›t›m yap›yor.
Bu flikâyetlerimiz sonucu Hazine
Müsteflarl›¤›na yaz›lan izin yaz›s›
olumlu geldi ve 500 memur 500 da¤›t›c› kadrosu ç›kt›. Önümüzdeki
günlerde Devlet Personel Dairesi
Baflkanl›¤›ndan bu kadrolar al›nacak
ve illere da¤›t›m› yap›lacak. Bin kifli
yaram›za merhem olmayacak.
Di¤er mutabakata
var›lan konular
Elektronik Haberleflme
Kanunu iade edildi
Onaylanmak üzere Cumhurbaflkanl›¤›na
gönderilen 5803 Say›l› Elektronik Haberleflme
Kanununun 59, 60, 66 ve 67. Maddeleri Cumhurbaflkanl›¤›’nca uygun bulunmayarak
TBMM’ iade edildi.
Kanunun Denetim bafll›kl› 59. Maddesi ile
ba¤›ms›z denetim müessesesi getirilmiflti. Bu
çerçevede ba¤›ms›z denetçilerin k urumda denetçi olarak görev yapan veya kurumca denetçi
say›lanlardan karfl›lanmas› zorunlulu¤unun getirilmifl olmas›, 6.madde ile çeliflki do¤urmas›
ve kanunun eki kadro cetvelinde “denetçi”
kadro ve ünvan› bulunmamas› sebebiyle bu
maddenin iptal edilmesinin veya de¤ifltirilmesinin daha uygun olaca¤› mütalaa edilmektedir.
Kanunun 60’nc› maddesi ile getirilen idari
yapt›r›mlar›n, piyasada etkin piyasa gücüne sahip iflletmecilere iliflkin oldu¤u ve di¤er iflletmecileri kapsamad›¤›ndan ayr›cal›k söz konusu olup, bu ayr›cal›klar›n ihlal ve ayk›r›l›klar›
art›raca¤› teredütü has›l oldu¤undan bu maddenin yeniden de¤erlendirilmesinin uygun olaca-
¤› düflünülmektedir.
Kanunun Yürürlükten kald›r›lan hükümler
bafll›kl› 66’nc› maddesinde yürürlükte kalmas›
öngörülen hükümler aras›nda adlar› geçen kanunlar›n yürürlük ve yürütme maddelerinin bulunmamas›, yürürlükte kalmaya devam eden hükümlerin uygulanmas›nda sak›ncalar do¤uraca¤›
söz konusu olaca¤›ndan bu maddenin de yeniden gözden geçirilmesi istenmektedir.
Kanunun de¤ifltirilen hükümler bafll›kl› 67’nci
maddesi ile getirilen ve kurul üyelerinden kamu görevlisi olmayanlar›n görevleri sona erdikten sonra 2 y›l süreyle özlük haklar›n› almaya
devam etmelerinin kamu yarar›na uygun olmad›¤› görüldü¤ünden bu hükmünde yeniden de¤erlendirilmesi gerekmektedir.
Ayr›ca, kurumda baflkanl›k müflavirli¤ine
atanm›fl say›labilmek için 01.05.2008 gibi belli
bir tarihin seçilmesinin eflitlik ilkesi ile ba¤daflmayaca¤› görüldü¤ünden tarafs›zl›k ilkesi zedelenece¤i için bu hükmünde yeniden de¤erlendirilmesi istenmektedir.
∂ Becayiflte kurumun takdir
hakk› kald›r›l›yor, ayn› kurum içinde ayn› flartlara ve
hizmet niteliklerine sahip
iki kifli karfl›l›kl› tayin yap›labilecek.
∂ Olumsuz sicillerde itirazlar›
de¤erlendirecek bir komisyon kurulmas› kararlaflt›r›ld›.
∂ Disiplin cezalar›nda tan›nan savunma süresinin ilgilinin iste¤i üzerine 7 gün
uzat›labilecek.
∂ Resmi tatil ve bayram tatillerinde hizmetine ihtiyaç
duyulan personel hariç, il
d›fl›na ç›k›flta izin al›nmas›
kald›r›lacak.
∂ Uyarma ve k›nama cezalar›na itirazlar›n disiplin kuruluna yap›lmas› kararlaflt›r›ld›.
∂ Eflinin do¤um yapmas›
durumunda izin 5 güne birinci derecede ölümü halinde 3 gün izin verilecek.
∂ Memurun bakmakla yükümlü oldu¤u hastas›na
kendisinden baflka bakacak kimsenin bulunmamas› durumunda bir aya kadar ayl›kl› refakat izni verilecek.
∂ Görev mahalli d›fl›nda çocu¤u bir okulu kazand›¤›nda tayininde öncelik tan›nacak.
∂ Engelli kamu çal›flanlar›
toplu tafl›ma hizmetlerinden ücretsiz faydalanacak.
∂ 399 Say›l› KHK kapsam›nda istihdam edilen sözleflmeli personelin y›ll›k izinlerini y›l içerisinde kullanabilmelerini sa¤lamaya yönelik genelge ç›kart›lacak.
24-25
9/13/08
5:49 PM
Page 1
24
TÜRK‹YE KAMU-SEN GAZETES‹
TÜRK YEREL H‹ZMET-SEN
HABER
GÜL: Bayra¤›n yer düflmemesi için görevi ald›k
Geçti¤imiz günlerde
Karabük Haber
gazetesinde yay›nlanan
Türk Yerel Hizmet Sen
Karabük Temsilcili¤inde
Çatlak Sesler yükseliyor
haberi üzerine Karabük ‹l
Temsilcimiz Metin Gül bir
bas›n aç›klamas› ile cevap
vermifltir.
Karabük Haber
Gazetesinde ç›kan haberi
aynen yay›nl›yoruz.
Gazetemizde yay›nlanan
Türk Yerel Hizmet Sen
Karabük Temsilcili¤inde
Çatlak Sesler yükseliyor
haberine Türk Yerel
Hizmet Sen Karabük
Temsilcisi Metin Gül
taraf›ndan cevap geldi.
Türk Yerel Hizmet Sen
Karabük Temsilcisi Metin
Gül, bundan sonraki
süreçte yap›lacak
çal›flmalar ve y›llard›r
dava arkadafll›¤› yapt›¤› kifli ve kifliler
gibi neden istifa etmedi¤ini gazetemize
aç›klad›.
‹lk olarak yap›lacak çal›flmalar
hakk›nda bilgiler veren
Türk Yerel Hizmet Sen
‹l Temsilcisi Metin
Gül;“21 Temmuz 2008
tarihinde ‹l Baflkanl›¤›na
Genel Merkez karar› ile
atand›¤›m do¤rudur.
Atama yaz›m›n geldi¤i
tarihten itibaren ‹limize
ba¤l› ilçelerdeki ifl yeri
temsilcilerimize ve
iflyerlerimizi
ziyaretlerimiz
sürmektedir. Kongre sonras› ve Yarg›tay
karar› neticesinde istifa eden
arkadafllar›m›z tekrar sendikam›za üye
olmaya bafllam›fllard›r” dedi.
Y›llard›r dava arkadafll›¤› yapt›¤› kifli
ve kifliler gibi neden istifa etmedi¤i
sorusuna da cevap veren Gül;“Bizim
dava arkadafll›¤›m›z flah›slarla de¤il,
mensubu oldu¤umuz kurumlar, temsil
etti¤imiz fikirlerdir. Yarg›tay karar›
sonras› istifalar olmufltur. Bu nedenle
sendikam›z, Karabük ilinde temsil etme
noktas›nda bir zafiyete düflme tehlikesi
ile karfl› karfl›ya kalm›flt›r. Bu nedenle
Bayra¤›n yere düflmemesi ad›na
birilerinin bu görevi almas›
gerekmekteydi. Bu görevde flahs›ma
Genel merkez taraf›ndan tevdi edilmifltir.
Bizlerde bu görevi en iyi flekilde yapmak
için var gücümüzle çal›flmaktay›z” dedi.
Türk Yerel Hizmet-Sen Eskiflehir fiube Baflkan› C.Murat Erdo¤an’›n eskiflehir’de yay›nlanan gazetede yapt›¤› ropörtaj:
Genel Baflkan›m›z
Eskiflehir’deydi
Yedincisi düzenlenen Toplu Görüflmeler sürecinde Türkiye
Kamu-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulunun alm›fl oldu¤u
karar gere¤i toplu görüflmelere kat›lmayan Sendika Genel
Baflkanlar› illerden
gelecek flube baflkan ve il
temsilcilerinin Ankara’ya
gelifli esnas›nda gerek
kamuoyu oluflturmak ,
bas›n aç›klamalar› ile
illere destek vermek
gerekse organizeyi
sa¤lamak üzere çeflitli
illere gitmifllerdi. Bu karar
do¤rultusunda Genel
Baflkan›m›z Say›n ‹lhan Koyuncu’da Eskiflehir’e
görevlendirildi. Genel Baflkan›m›z›n da kat›ld›¤› programlarda
çevre illerden gelen flube baflkanlar› ve il temsilcileri hep
birlikte bas›n aç›klamas› yapt›. Bas›n aç›klamas›na destek
olmak için gelen Eskiflehir flubemize ba¤l› K›rka
Belediyesindeki üyelerimiz (Efeler) yöresel oyunlar sergilediler.
Bas›n aç›klamas› ve gösterilerden sonra hep birlikte temsili
olarak Ankara’ya yürüyüfl bafllad›.
Bir süre önce elim bir
kaza neticesinde düflerek
beli k›r›lan ve Yozgat
Devlet Hastanesinde baflar›l› bir ameliyat geçiren
Ankara Büyükflehir Belediyesi ‹tfaiye Daire Baflkanl›¤›nda görevli, üyemiz Aslan Murat'› Genel
Merkez Yönetim Kurulu
ve Ankara fiube Baflkan› ile birlikte ziyaret ederek geçmifl olsun temennisinde
bulundular.
KUTLAMA
• Eskiflehir Tepebafl› Belediyesinde üyemiz ‹smail Özp›nar evlenmifltir.
• Sorgun Belediyesinde üyemiz Hamza Paker’in o¤lu evlenmifltir.
• Zab›ta Komiseri Hasan Y›ld›z’›n k›z›n›n dü¤ünü olmufltur.
Genç çiftlere mutluluklar dileriz.
• Yozgat fiube Sekreteri U¤ur Sa¤lamer’in o¤lu Abdurrahman sünnet olmufltur.
• Yozgat fiubesi üyemiz Aziz Karaaslan’›n o¤lu sünnet olmufltur.
• Mersin Silifke Belediyesi ‹flyeri Temsilcimiz Abdurrahman ÜNER,in O¤lu
Mehmet Sünnet olmufltur.
fiubeniz hakk›nda bilgi verir misiniz?
fiubemize ba¤l› iki il bulunmaktad›r Eskiflehir ve Bilecik illerinde bulunan iki il özel idare
ve 55 adet Belediyeyi kapsamaktad›r. Arifiye
mah ‹nhisar Sokak Dershaneler sok no:6/10
da bulunmaktad›r.
fiubenize ba¤l› illerde yetki durumunuz ve
ne gibi çal›flmalar yapmaktas›n›z?
57 kurumun 40 adetinde arkadafllar›m›z›n
bize verdi¤i güven ve destek sonucunda yetkiliyiz.‹ki il özel idaresinde de temsilcilik odam›z mevcuttur.Her y›l May›s ay›nda yap›lan
sendikal› memur tespitinde flubemiz di¤er sendikalara nazaran 2 kat› üyeye sahip bulunmaktad›r.Üyelerimizin verdi¤i deste¤e minnettar›z ,yönetim kurulumuz ad›na teflekkür
ediyorum.
Haftada bir gün izinli olmam›z nedeni ve k›s›tl› maddi imkan›m›z ile kurumlar› dolaflarak sorunlar›n› dinliyor ve Kurum
amirleri ile sosyal ve özlük haklar› ile ilgili olarak çal›flmalar
yapmaktay›z. Yemek yard›mlar›, giyim yard›m›, arazi tazminatlar› ve fazla mesailerinin ödenmesi konusunda taleplerimiz
bulunmaktad›r. Söz konusu yard›m taleplerimiz için daha sonra zimmet ç›karacak ya da bürokratlar› zor durumda b›rakacak
hiçbir talepte bulunmamaya önem vermekteyiz.
Anneler günü, itfaiye haftas› zab›ta haftas› gibi önemli günlerde üyelerimizi ziyaret ederek kutluyor, her y›l ramazan
ay›nda geleneksel hale gelen iftar yeme¤i vererek üyeler aras›
kaynaflmay› sa¤l›yoruz. Üyelerimizin en iyi ve en kötü zamanlar›nda onlar›n yan›nda destek vermek için bulunmaktay›z. Gerekti¤inde sendikam›z avukat› arac›l›¤› ile çözülmeyen
sorunlar›n› dava açarak mücadelesini vermekteyiz.
Yerel Yönetimlerde çal›flan memurlar›m›z›n nas›l bir s›k›nt›s› ve güçlü¤ü bulunmaktad›r?
Yerel yönetimlerde çal›flan memurlar›m›z, di¤er memurlara
nazaran daha az maafl almaktad›r. Döner sermayeleri ya da
tazminatlar› bulunmamakta, her befl y›lda bir seçim sendromu
yaflamaktad›r. Baflkan yard›mc›s›ndan hizmetli arkadafl›m›za
• Mersin Akdeniz Belediyesi Çal›flan› fiube Yönetim Kurulu üyemiz Mustafa
KARAÇOR,un O¤ullar› Ya¤›z Alp ve Yi¤it Alp Sünnet olmufllard›r.
Erkekli¤e ilk ad›mlar›n› atan yavrular›m›za Allah’tan uzun ömürler dileriz.
• Çank›r› Belediyesinden Sad›k Topak’›n bir k›z› dünyaya gelmifltir.
• Adana fiube Mali Sekreteri ‹brahim Ba¤c›’n›n o¤lu olmufltur.
• Mersin fiubemiz Denetim Kurulu Üyemiz Mikail GÜL,ün Y‹⁄‹THAN ad›nda
bir o¤lu olmufltur.
Dünyaya gelen yeni yavrular›m›za Allah’tan uzun ömürler vermesini dileriz.
• Karabük Belediyesi mali hizm.müd. Ahmet Özmen mali müfl. muhasebecilik
imtihan›n› kazanm›flt›r. Tebrik eder baflar›lar›n›n devam›n› dileriz.
• Afyonkarahisar flubesi üyesi Ramazan GÖLCÜK 'ün o¤lu evlenmifltir.
• Afyonkarahisar flubesi üyesi Arif YAYLA'NIN o¤lu evlenmifltir.
• Afyonkarahisar flubesi üyesi Ahmet ÇOLAK'IN o¤lu evlenmifltir.
• Afyonkarahisar flubesi üyesi Arslan ÖZCAN '›n o¤lu evlenmifltir.
• Afyonkarahisar flubesi üyesi Üzeyir KAYNAK'›n o¤ullar› Emir ve Adem'in
sünnet dü¤ünü olmufltur.
• Afyonkarahisar flubesi üyesi Övgü COfiKUN,Afyonkarahisar Belediyesi ‹mar
ve fiehircilik Müdür Yard›mc›s› olarak görevlendirilmifltir.
• Çank›r› Belediyesi Üyemiz Salih TOPAK’›n k›z› olmufltur.
GEÇM‹fi OLSUN
• Bilecik Bay›rköy Belediyesinde üyemiz Zab›ta Memuru Ercan Y›ld›z görevi ba-
kadar yerleri de¤iflmekte bask› ve y›ld›rmalara sürgünlere u¤ramaktad›rlar. Çal›flanlar›m›z ana görevi d›fl›nda birçok ifllerde görevlendirilmektedirler. Bu belde
ve ilçe belediyelerinde daha çok yaflanmaktad›r. Mesai mefhumuna ba¤l› olmaks›z›n çal›flt›r›lmaktad›r, karfl›l›¤›n›
almamaktad›r.
‹tfaiye ve zab›ta memurlar›m›z 24 saat hizmet vermekte, sald›r›lara u¤ramakta can› pahas›na görev yapmaktad›r.Yerel yönetimlerde çal›flan memurlar›m›z
sorumlulu¤u çok fazla olan ifller yapmaktad›r,imarda çal›flan teknik memur
arkadafl›m›z deprem ya da di¤er nedenlerle binan›n y›k›lmas› durumunda hem
can hem maddi sorumlulu¤unu tafl›maktad›r. Att›¤› imzan›n geri dönüflü yoktur,
fakat kuruma gelen vatandafllar›m›z›n yaklafl›m› ve tutumu di¤er memurlara göre farkl›d›r. Sanki bizleri de onlar 5 y›lda
bir seçmifl gibi davran›rlar. fiu ifli yapmazsan seni görevden ald›r›r›m edas› ile tehditkar davranabilmektedirler.
Halbuki yerel yönetimlerde çal›flan memurlar›m›z do¤umdan ölüme kadar hizmet vermektedir. Do¤um öncesi süt ve
demir hap› yard›m›n› kap›ya kadar getirir, yiyece¤ini sa¤lar,
evlenirken nikah›n› k›yar, ölümünde cenazesini kald›r›r öldükten sonra bile mezarl›k bak›m›n› yaparak hizmet vermektedir.
Memurlar aras›nda maafl›n› genel bütçeden almay›p yerel
bütçeden alan tek memur s›n›f› belediyelerdir, aylarca maafl
alamayan belediyelerde çal›flan memurlar bulunmaktad›r Belediyeye icra gelir ya da idare lüzumsuz harcama yaparak maafl ödemez ya da iller bankas›ndan gelen paylar› gelmez ma¤dur olur.
Zorunlu tasarruflar›n› almayan di¤er kurumlarda çal›flan memur yoktur fakat bizde hala Zorunlu tasarruflar›n› vermeyen
Belediyeler bulunmaktad›r, hukuki davalar›m›z sürmektedir
kay›tlar düzensiz yada yat›r›lmayarak memurlar ma¤dur edilmifltir. Key ödemelerinde de en fazla problem belediyelerde
yaflanmaktad›r.
fl›nda sald›r›ya maruz kalm›flt›r.
TAZ‹YE ve BAfiSA⁄LI⁄I
• Eskiflehir Mahmudiye Belediyesinde ‹tfaiye fioförü olarak görev yapan üyemiz
‹smail Erol vefat etmifltir.
• Mersin il özel idaresi çal›flan› üyemiz Berrin EROL,un Babas› vefat etmifltir.
• Mersin il özel idaresi çal›flan› üyemiz Günseli ÖZDEN,in Babas› vefat etmifltir.
• Manisa fiube Baflkan›m›z Necmi DÖNERTAfi’›n Babas› vefat etmifltir.
• Erzincan ‹li Karakaya Belediyesi Üyemiz ‹brahim ‹LBAK ‹fl kazas› sonucu vefat
etmifltir.
• Eskiflehir Tepebafl› Belediyesinde üyemiz olan ‹smail Özp›nar'›n annesi vafaat
etmifltir.
EMEKL‹ OLANLAR
• Yerköy ‹lçe Temsilcimiz ve üst kurul delegemiz Erdal Akdo¤an emekli olmufltur.
• Mersin Toroslar Belediyesi Çal›flan› Meral Gönül Y‹⁄‹TBAfiI Emekli olmufltur.
• Çank›r› Belediyesinden üyemiz Dursun Hoto¤lu emekli olmufltur.
• Band›rma Belediyesinden üyelerimiz Ramazan Öztay ve Zab›ta Memuru Esseyit Yavuz Denizmen emekli olmufltur. Emekli olan arkadafllar›m›za Allah’tan
sa¤l›k dileriz.
24-25
9/13/08
5:49 PM
Page 2
TÜRK‹YE KAMU-SEN GAZETES‹
Zab›ta haftas› yine buruk kutlan›yor. Zab›ta Çal›flanlar› di¤er kamu çal›flanlar›ndan Farkl› olarak
uzun süreli gece gündüz demeden 24 saat sürekli
görev yapmaktad›r. Belediyelerde ilk giriflte vatandafl› karfl›layanlar yine zab›talard›r,zab›tan›n görev
alan› o kadar genifltir ki saymakla bitmez,k›sacas›
Beldenin Esenlik,Güvenlik ve huzurunu sa¤lamakt›r,bu konular o kadar genifl kapsaml›d›r ki bu güne
kadar bunlarla ilgili net bir s›n›r hiç bir zaman çizilememifltir.Bir anlamda kamu düzeninin sa¤lanmas›
görevini yerine getiren zab›ta çal›flanlar› bu görevleri s›ras›nda oldukça s›k olarak sald›r›ya u¤ramakta, kimi zaman yaralanmakta,kimi zamanda görev
bafl›nda hayatlar›n› kaybetmektedirler. ayr›ca asli
görevleri olmayan birçok ifli yapmaya zorlanmaktad›rlar. Birçok kanun ve yönetmeli¤in yükledi¤i görev ve sorumluluklar› zab›ta çal›flanlar›n›n sorunlar›,
hem belediye yönetimleri, hem de merkezi hükü-
25
TÜRK YEREL H‹ZMET-SEN
Zab›ta haftan›z kutlu olsun
Nihat AfiÇI
T.Y.H.S Mersin fiube Baflkan›
metler taraf›ndan görmezden gelinerek y›llardan
beri birikmifl ve kangrenleflmifltir. Burada yerel yöneticilere de büyük görevler düflmektedir, çünkü zab›talar yerel yöneticilerin ald›klar› kararlar› uygulamada ve kararlara karfl› direnenlere yapt›r›m uygulamada kolluk kuvvetleridir, Bu nedenle zab›taya
sahip ç›kmalar› ve sorunlar›n›n çözümünde katk›
sa¤lamalar› kendilerinin de daha iyi ve kaliteli hizmet vermelerine katk› sa¤layacakt›r .4-11 Eylül zab›ta haftas› olarak yine zab›talar›n sorunlar› çözülmemifl olarak kutlanmakta, bizlerde sendika olarak yine zab›ta çal›flanlar›n›n seslerini duyurmaya çal›fl›yoruz. ‹flkolumuzdaki öncelikli sorunlar aras›nda ele
HABER
al›yoruz. Temel taleplerimizden birisi halen 10 hizmet s›n›f› olan 657 say›l› D.M.K.da ki s›n›fland›rmaya 11.hizmet kolu olarak zab›ta hizmetleri s›n›f›
oluflturulmas›d›r. Bunun yan›nda fazla mesai sorunu en önemli sorunlardan birisidir, mesai ödemek
için belediye meclisi karar› al›nmas› mecburiyeti
kald›r›lmal›. Çünkü baz› belediyelerde meclis karar›
al›nmad›¤›ndan dolay› mesai ödenmemektedir, fazla mesai ödemede uygulama birlikteli¤i olmas› için
alt ve üst s›n›r belirlenmeli idareye takdir yetkisi b›rak›lmamal›d›r. Zab›taya bu kadar zor flartlarlarda
çal›flmas›ndan dolay› fiili hizmet zamm› verilmelidir. Bu taleplerimizin gerçekleflmesi için mücadelemiz devam edecektir.
Bu kadar zor flartlarda ve imkans›zl›klar içerisinde
görevlerini lay›k›yla yerine getirmek için özveriyle
çal›flan zab›talar›m›z›n zab›ta haftas›n› kutluyor ve
sayg›lar sunuyorum.
Toplu Görüflmelerde mutabakata var›lan talepler
Bu sene yedincisi yap›lan Toplu Görüflmelerde mutabakat sa¤lanm›fl olup, sendikam›z›n ifl kolunu kapsayan kazan›mlar› afla¤›dad›r.
MUTABAKAT METN‹
Toplant› Tarihi : 29/08/2008
Toplant› Yeri Baflbakanl›k Binas› 2
No´Iu Toplant› Salonu
Toplant›n›n Konusu : Kamu ‹flveren
Kurulu ile yetkili sendika ve konfederasyonlar aras›nda gerçeklefltirilen 2008
y›l› toplu görüflmeleri.
4688 say›l› Kamu Görevlileri Sendikalar› Kanunu hükümlerine göre yap›lan
2008 y›l› toplu görüflmeleri. Kamu ‹flveren Kurulu ile yetkili sendikalar ve bunlar›n ba¤l› bulunduklar› konfederasyonlar›n temsilcilerinin kat›l›m›yla 15-29
A¤ustos 2008 tarihleri aras›nda yap›lan
toplant›lar çerçevesinde gerçeklefltirilmifltir.
Toplant›lar sonucunda taraflar;
1) Kamu görevlilerinin ayl›k ve ücretlerine 2009 y›l›n›n birinci alt› ayl›k döneminde % 4 ve ikinci alt› ayl›k döneminde ise % 4,5 oran›nda art›fl olacak flekilde zam yap›lmas›.
2) 375 say›l› Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesine göre ödenmekte olan 5 YTL sendika ödene¤inin, gerekli
yasal düzenleme yap›lmak suretiyle toplu görüflme primi´ ad›yla
2009 y›l› bafl›ndan itibaren (10 YTL) olarak ödenmesi,
3) Y›l›n her bir yar›s› için gerçekleflen enflasyon oran›n›n an›lan
dönemlerde yap›lan art›fl oran›n› aflmas› halinde, gerçekleflen
enflasyon oran› ile söz konusu art›fl oran› aras›ndaki fark›n ilk
alt› ay için 1/7/2009, ikinci alt› ay için ise 1/1/2010 tarihinden
itibaren geçerli olacak flekilde kamu görevlilerinin ayl›klar›na
enflasyon fark› olarak yans›t›lmas› hususunda mutabakata varm›fllard›r.
Ayr›ca taraflar:
Halen 375 say›l› Kanun Hükmünde Kararnameye göre ödenmekte olan Ek ödeme nin, Eflit ifle eflit ücret prensibine uygun
olarak 2012 y›l› ortas›na kadar kademeli bir flekilde art›r›lmas›.
I-ÜZER‹NDE MUTABAKATA
VARILAN KONFEDERASYON
TALEPLER‹
1- Olumsuz sicile itirazlar› de¤erlendirecek bir komisyon kurulmas› konusunda düzenleme yap›lmas›,
2- Disiplin cezalar›nda tan›nan savunma süresinin ilgilinin iste¤i
üzerine 7 gün uzat›labilmesi,
3- Resmi tatil ve bayram tatillerinde hizmetine ihtiyaç duyulanlar hariç, il d›fl›na ç›k›flta izin al›nmas› uygulamas›na son verilmesi,
4- 657 say›l› Kanunun 126. ve 135. maddelerinin de¤ifltirilerek
uyarma ve k›nama cezalar›na itirazlar›n disiplin kuruluna yap›lmas›
5- Memura eflinin do¤um yapmas› durumunda verilen izin süresinin 5 güne ç›kar›lmas›, 1 inci derecedeki kay›n h›s›mlar›n›n
ölümü halinde de 3 gün izin verilmesi,
6- Memura, bakmakla yükümlü oldu¤u hastas›na kendisinden
baflka bakacak kimsenin bulunmamas› ve sa¤l›k kurulu raporuyla refakatçi tahsisinin belgelendirilmesi ve raporda öngörülen süreyi aflmamas› kayd›yla y›lda 1 aya kadar ayl›kl› refakat
izni verilmesi,
7- Kurumlarca hizmetin yürütülmesinde verimlili¤i art›rma
amac›na dönük olarak hizmet içi e¤itimler düzenlenmesi ve bu
konuda kurumun bulundu¤u hizmet kolunda faaliyette bulunan
sendikalarla iflbirli¤i içinde çal›flmalarda bulunulmas› amac›yla
bir genelge yay›mlanmas›.
8- Engelli kamu çal›flanlar›na yönelik olarak;
a. Kamu kurum ve kuruluflu yönüyle ay›r›m yap›lmaks›z›n kamuya ait servis araçlar›ndan yararlanmalar›n›n sa¤lanmas› bunun mümkün olmad›¤› durumlarda toplu tafl›ma hizmetlerinden
ücretsiz yararlanmalar› yönünde düzenleme yap›lmas›,
b. Engelli kamu çal›flanlar›n›n atama ve yer de¤ifltirmelerinde
engelleri aç›s›ndan s›k›nt› oluflturmayacak hizmet alanlar›nda ve
birimlerinde görev yapmalar›n› sa¤layacak tedbirlerin al›nmas›,
c. Kamu hizmet binalar›n›n engelli kamu çal›flanlar›n›n çal›flma
flartlar›n› kolaylaflt›racak flekilde düzenlenmesi hususunda bu
konu ile ilgili olarak daha önce yay›mlanan Baflbakanl›k Genelgesi de dikkate al›narak bir Genelge yay›mlanmas›,
9- Kamu görevlisinin isnat ve iftiralara karfl› korunmas› konusunda 657 say›l› Kanunun 25 inci maddesinde yer verilen yükümlülü¤ün yerine getirilmesi konusunda uygulama aksakl›klar›n›n giderilmesine iliflkin genelge yay›mlanmas›,
10- ‹fl sa¤l›¤› ve güvenli¤i ile ilgili kanun tasar›s›n›n sendikalara
sunularak görüfllerinin al›nmas›,
11- Devlet Personel Baflkanl›¤›nda •Kamu Görevlileri Sendikalar› Dairesi Baflkanl›¤› n›n kurulmas›,
12- Baflta Anayasa ve ilgili kanunlar uyar›nca memurlar taraf›ndan yürütülmesi gereken hizmetler göz önünde bulundurularak,
kamu kurum ve kurulufllar›nda ortaya ç›kan uygulama sorunlar›n›n takip edilmesi,
13- ‹lgili Bakanl›klar›n ve kurumlar›n görüflleri al›nmak suretiyle 657 say›l› Kanunun 4/B maddesi ile 4924 say›l› Kanun kapsam›nda çal›flan personele;
a. Kurumun hizmet gerekleri, ayn› unvanl› pozisyon durumu ve
ilgi personelin nitelikleri dikkate al›narak efl durumu nedeniyle
yer de¤ifltirme hakk› verilmesi,
b. Askerlik dönüflü göreve bafllayabilme ve en az 1 y›l çal›flm›fl
olmalar› kayd›yla karfl›l›kl› yer de¤ifltirme hakk›n›n verilmesi,
hususunda düzenleme yap›lmas›,
14- ‹tfaiye ve belediye ambulans araçlar›na kasko yap›lmas› hususunda düzenleme yap›lmas›,
II- ÜZER‹NDE TARAFLARCA ÇALIfiMA YAPILARAK
SONUCUNA GÖRE DE⁄ERLEND‹R‹LECEK KONFEDERASYON TALEPLER‹
1- Belediye ayl›klar›n›n zaman›nda al›nmas› konusunda geçmiflte yap›lan düzenlemeler de
göz önünde bulundurularak bir
de¤erlendirme yap›lmas›.
2- Disiplin cezas›n› gerektiren
fiil ve hallerin yeniden tan›mlanmas›,
3- Disiplin cezalar›n›n sicilden
silinmesi için öngörülen 5 ve
10 y›ll›k sürelerin, 3 ve 6 y›la
indirilmesi.
4- Hafta içi ve resmi tatillerde
personele yapt›r›lacak fazla
mesai sürelerine bir üst s›n›r
getirilmesi konusunda yasal
düzenleme yap›lmas› ve bu ücretlerin gözden geçirilmesi.
5- Y›ll›k izin sürelerinde iflgünü ve kademe esas›na göre düzenleme yap›lmas›, en az bir
y›l aç›ktan vekil olarak görev
yapanlara izin verilmesi konusunun de¤erlendirilmesi,
6- Sendika ve konfederasyonlar›n, kamu kurum ve kurulufllar› bünyesinde oluflturulan kamu görevlileri ile ilgili kurul, komisyon, flura, meclis toplant›lar›nda temsilci bulundurmas›,
7- Sicil hukukuna iliflkin düzenleme ve uygulamalarda;
b) Sicil notuna dayal› ilave kademe verilmesine iliflkin 6 y›ll›k
sürenin 4 y›la indirilmesi,
8- Kamu kurum ve kurulufllar›n›n, çerçeve yönetmeli¤i esas almak suretiyle unvan ve kadrolar›n bütününü içeren atama ve yer
de¤ifltirme yönetmeli¤i düzenlemesi.
9- Atama ve yer de¤ifltirme ifllemlerinde keyfili¤i ortadan kald›racak norm kadro düzenleme ve uygulamas›n›n bütün kamu kurumlar›nda hayata geçirilmesi,
10- Kurumlar aras› nakil yoluyla yap›lan atamalarda kamu çal›flanlar›n›n yaflad›klar› (muvafakat verilmemesi) olumsuzluklar›n
giderilmesi,
11- Atama ve yer de¤ifltirme ifllemlerinde aile birli¤inin ve sa¤l›¤›n korunmas›, e¤itim hakk›n›n engellenmemesi gibi Anayasal
yükümlülükler dikkate al›narak efl, ö¤renim ve sa¤l›k durumuna
dayal› taleplerin karfl›lanmas›na iliflkin uygulama aksakl›klar›n›n giderilmesi,
12- 657 say›l› Kanunun 64 üncü maddesi kapsam›nda iki y›la
ilave bir kademe verilmesi uygulamas›nda söz konusu yörelerde
zorunlu hizmet kapsam›nda görev yap›yor olma flart›n›n kald›r›lmas›,
13- Kamu görevlilerinin görevleri s›ras›nda ve görevlerinden
dolay› yarg›lanmalar› halinde kendilerine hukuki yard›m yap›lmas› konusunda ortaya ç›kan ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda öngörülen düzenleme ile karfl›lanamayan aksakl›klar›n
giderilmesi,
III- KONFEDERASYONLARCA GÜNDEME GET‹R‹LEN
VE DE⁄ERLEND‹RME YAPMALARI ‹Ç‹N ‹LG‹L‹
KURUMLARA ‹NT‹KAL ETT‹R‹LECEK
KONFEDERASYON TALEPLER‹
1- Kamu kurum ve kurulufllar›n›n insan kaynaklar› planlamas›
ve insan gücü ihtiyac› çerçevesinde ihtiyaç duyulmas› halinde
kamu çal›flanlar›n›n e¤itim düzeylerinin art›r›lmas› konusunda
çal›flmalarda bulunulmas›,
2- ‹stikrar bulmufl yarg› kararlar›n›n benzer durumdaki personele de uygulanmas› konusunda titizlik gösterilmesi,
26
9/13/08
5:49 PM
Page 1
TÜRK‹YE KAMU-SEN GAZETES‹
Türk Emekli-Sen ile Birleflik
Emekliler Derne¤i birlikte Maliye
Bakanl›¤› önünde “manili eylem”
yaparak emeklilerin enflasyon
karfl›s›nda ezdirilmemesini istedi.
Türk Emekli-Sen Genel Baflkan›
Osman Özdemir, ''Vazgeçtik refah
pay› almaktan. Hükümet, gerçek
enflasyon kayb›m›z› versin'' dedi.
Özdemir, emeklilerle birlikte Maliye Bakanl›¤› önünde yapt›¤› bas›n
aç›klamas›nda, emeklilerin ald›klar›
maafllar›n enflasyon karfl›s›nda eridi¤ini ve emeklilerin temel g›da
maddeleri fiyatlar›ndaki art›fl nedeniyle geçinemediklerini ifade etti.
Yetkililerin kifli bafl›na düflen milli
gelirin 10 bin dolar oldu¤unu söylediklerini belirten Özdemir, ''Vazgeçtik 10 bin dolardan. Vazgeçtik refah
pay› almaktan. Hükümet gerçek
enflasyon kayb›m›z› versin. Biz baflka bir fley istemiyoruz'' diye konufltu.
Birleflik Emekliler Derne¤i Genel
Baflkan› Yücel Coflkun da: “Hepinizin bildi¤i gibi önceki hükümetler zaman›nda memurlara yap›lan zamlar,
aynen emeklilere de yans›t›ld›¤› halde
AKP Hükümetleri zaman›nda bu uygulamadan vazgeçilerek emekliler bu
zamlardan faydaland›r›lmamakta,
ÜVEY evlat Muamelesi görmektedirler.
26
TÜRK EMEKL‹-SEN
HABER
Tüm emeklilere seyyanen
200 YTL zam istiyoruz
Yüzde yetmifli açl›k s›n›r›n›n alt›nda
geriye kalanlar› ise yoksulluk s›n›r› alt›nda yaflam mücadelesi veren emekliler Mübarek ramazan ay›nda aç ve
sefil durumdad›rlar. Ramazan orucunu tutmakta zorluk çekmiyorlar. çünkü; Y›l›n 12 ay›nda da zaten bir nevi
oruç tutuyorlar.
Ramazan ay›n›n özelli¤i; Davulcular;
manilerle Sahur vaktini geldi¤ini vatandafllara haber vererek uyanmalar›n› sa¤larlar.
Bizde buradan manilerle; Hükümet
Yetkililerine seslenerek, Emeklilerin
Periflan durumlar›ndan Hükümeti haberdar ederek, çare bulmalar›n› istiyoruz.
‹flte Geldim iki büklüm
Üstümdedir borç yüküm
A benim Emeklilerim
Selamünaleyküm
******
Ramazan geldi hofl geldi
Baklava-börek tepsisi bofl geldi
Yap›lan zamlardan sonra
Emekliye Ramazan bir hofl geldi
******
Eski cami direk ister
Söylemeye yürek ister
Baflbakan›n karn› tok ama
Emekliler zam ister
******
Davulumun ipi kaytan
Kalmad› s›rt›mda mintan
Versin Hükümet zam
Emekli als›n mintan
******
Deniz suyu serindir
Damla gibi derindir
200.- YTL ek zam ver de
Hükümet Emekliyi sevindir
******
Emeklileri unut
Bofla ç›kt› AK umut
Y›ld›zl› Otellerde
Sen bal› böre¤i yut
******
Besmeleyle ç›kt›m yola
Selam verdim sa¤a-sola
Maliye Bakan› Unak›tan
Emekliye zam verecek mi ola
******
Bak Tayyip Erdo¤an’a
Muhtaç etti so¤ana
Ya¤mur gibi zam ya¤›yor
Emekli nas›l dayana
******
Bak Tayyip Erdo¤an’a
Muhtaç etti so¤ana
Ya¤mur gibi zam ya¤›yor
Emekli nas›l dayana
******
Ey Baflbakan Baflbakan
Dünyay› dolaflan
Biraz Türkiye’de kalsan
Emeklinin feryad›n› duysan
******
Emekli uyuma uyan
Yoksa kal›rs›n yayan
Zamlar Böyle Gelirse
Sen olursun a¤layan
*****
Türk bas›n› Türk bas›n›
Emeklinin gör karayaz›s›n›
Gördüklerini yazarsan
Al›rs›n emeklinin hay›r duas›n›
Say›n Baflbakan’dan Tüm Emekliler
için seyyanen 200.- YTL zam yaparak,
Emeklilerin duas›n› almas›n› istiyoruz.
Aksi takdirde afla¤›daki atasözünü
hat›rlat›yoruz.
Alma emekli’ nin Ah›n›
Ǜkar Aheste Aheste
Emekliler üvey evlat m›?
Yay›n Türü :Yayg›n Süreli • ÜCRETS‹ZD‹R • Y›l: 5 Say› 56
Türkiye Kamu-Sen ad›na Sahibi
Bircan AKYILDIZ
Genel Baflkan
Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü
H.Hüseyih Y›lmaz
Yönetim Kurulu
Genel Baflkan Bircan AKYILDIZ - Genel Sekreter ‹smail KONCUK - Genel
Mali Sekreter Önder KAHVEC‹ - Genel Teflkilatland›rma Sekreteri Fahrettin
YOKUfi - Genel E¤itim Sekreteri H.Zeki SERG‹ - Genel Toplu Görüflme
Sekreteri Necati ALSANCAK - Genel Mevzuat Sekreteri ‹smail KARADAVUT
- Genel Bas›n Sekreteri H.Hüseyin YILMAZ - Genel D›fl ‹liflkiler Sekreteri
Ahmet DEM‹RC‹ - Genel Sosyal ‹fller Sekreteri ‹lhan KOYUNCU
Editör: Hüsamettin KURT
Haz›rl›k ve Bask›: ‹HLAS GAZETEC‹L‹K A.fi.
Turgut Özal Bulvar› No: 68 Tel: (0312) 353 29 61 Siteler/ANKARA
Yönetim Yeri: Dr. Mediha Eldem Sokak No:85 Kocatepe/ANKARA
Tel: 0 312 424 22 00(6 Hat) Faks: 424 22 08
www.kamusen.org.tr
BASKI TAR‹H‹: 11 EYLÜL 2008
Bu Gazete Bas›n Ahlak ‹lkelerine uymay› taahhüt eder
375 Say›l› Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3. üncü
maddesi uyar›nca Yap›lacak Ek Ödemeye ‹liflkin Bakanlar
Kurulu Karar› 16.08.2008 tarihli Resmi Gazetenin mükerrer
say›s›nda yay›nlanarak 15.08.2008 tarihi itibariyle yürürlü¤e
girerek, Memurlar›n en düflük Maafl›na 103.- YTL olmak
üzere 264.- YTL’ ye kadar EK ÖDEME sa¤lanm›flt›r.
Daha önceleri hükümetlerin uygulamalar›nda; memurlar›n ücretlerine getirilen zamlar, aynen emeklilere de
yans›t›ld›¤› halde, AKP Hükümetince,
bu uygulama yap›lmayarak, emekliler
bu art›fllardan faydalanamamakta üvey
evlat muamelesi görmektedirler.
Yüzde Yetmifli açl›k s›n›r›n›n alt›nda, geriye kalan k›sm› da yoksulluk s›n›r› alt›nda olan emekliler, çok güç
flartlar alt›nda yaflam mücadelesi vermektedir.
Say›n Baflbakan’a buradan sesleniyoruz. Emeklilerin feryatlar›na kulak
veriniz. Yap›lan zamlardan sadece
memur emeklilerine de¤il tüm emeklilere seyyanen 200.- YTL zam yap›lmas›n› bekliyoruz. Aksi takdirde;
emeklinin AHINI alan iktidar›n ömrü
uzun olmaz diyor, sayg›lar sunuyoruz.
Yücel Coflkun
Birleflik Emekliler
Derne¤i Genel Baflkan›
Osman Özdemir
Türk Emekli-Sen
Genel Baflkan›
27
9/13/08
5:50 PM
Page 1
Türkiye Kamu-Sen üyeleri
KAMUKASKO ile daha güvende
Türkiye Kamu-Sen - Nesil sigorta aras›nda yap›lan anlaflma gere¤i yaln›zca Türkiye Kamu-Sen üyeleri, efl ve
çocuklar› piyasa flartlar›ndan çok daha uygun kasko hizmetlerinden yararlanabilecekler.
∂ KAMU KASKO S‹GORTASININ HEDEF K‹TLES‹
Türkiye Kamu Çal›flanlar› Konfederasyonu ile kurumsal yap›s›n› teflkil eden,
Türk E¤itim - Sen, Türk Sa¤l›k - Sen, Türk Büro - Sen, Türk Diyanet Vak›f - Sen,
Türk Haber - Sen, Türk Tar›m Orman - Sen, Türk Yerel Hizmet - Sen, Türk
Ulafl›m - Sen, Türk Enerji - Sen, Türk ‹mar - Sen, Türk Kültür Sanat - Sen ve
Türk Emekli - Sen’den oluflan üye sendikalar›n›n, tüzel kiflilikleri, kurucular›yöneticileri, personeli ve üyeleri ile bunlar›n efl ve çocuklar›na özel, sigorta
ürünüdür.
Anadolu Sigorta” güvencesi ve “Maksimum Hizmet Sigortac›l›¤› ilkesi
do¤rultusunda, Kamu Kasko sigorta hizmeti ile, Türkiye Kamu - Sen üyelerinin;
araçlar›n› maksimum teminat ve limitlerle en ekonomik ve ödeme koflullar›yla
sigorta kavuflturuyor
Kamu kasko sigortas›n›n, ana unsurlar›n› oluflturan teminatlar ve limitleri:
Taahhüt kapsam›ndaki teminatlar:
H›rs›zl›k, kaza, deprem, sel, grev, lokavt, halk hareketleri, terör hasarlar› ve
enflasyona karfl› koruma / Araç içi ve d›fl›ndakilerin teminat› / Kiflisel eflyalar›n
korunmas› / Hasars›zl›k indirimi / Teminat limitinin devam› / Kesintisiz de¤er
art›fl› / Özel indirimler / Hukuksal koruma / KDV geri ödemesi / Anadolu Mini
Onar›m Hizmeti / Anadolu Hizmet
Anadolu Mini Onar›m Hizmeti küçük onar›mlar karfl›l›yor: Kaporta göçük
düzeltme / Boya tamiri / Döfleme Tamiri / Ön cam tamiri / Plastik tampon tamiri
∂ KAMU KASKO S‹GORTASI’NIN MUHTEV‹YATI:
Eskisi Yerine Yenisi
Son model arac›n›z›n, kaskonuzun ilk bir y›ll›k sigorta süresi içerisinde
çal›nmas› ya da tam ziya olmas› halinde Anadolu Kasko arac›n›z›n ayn›s›n› sat›n
al›r.
Günde 24 saat, haftan›n 7 günü boyunca nerede olursan›z olun, her hangi bir
kaza veya ar›za durumunda bir telefon ile afla¤›da belirtilen tüm hizmetlerden
yararlanabilirsiniz:
¥ Yolda kalan arac›n›z›n tamirciye götürülmesi,
¥ ‹kamet yerine nakli,
¥ Emanet ve muhafazas›,
¥ Konaklama, seyahate devam etme veya ikamet yerine dönme,
¥ Profesyonel sürücü teminine kadar her konuda ücretsiz hizmet,
¥ Dünyan›n neresinde olursa olsun hastal›k ve yaralanma durumlar›nda
sa¤l›k merkezine nakil yap›lmas›,
¥ Birlikte seyahat edenlerin nakli,
¥ Bir aile üyesinin seyahati veya konaklamas›,
¥ Yak›n bir aile ferdinin ölümü nedeniyle seyahatin yar›da kesilerek geri
dönülmesi,
¥ Yurt d›fl›nda yaralanma veya hastal›k durumlar›nda sa¤l›k yard›m›n›n
sa¤lanmas›,
¥ Yurt d›fl›nda yaralanma halinde kal›fl›n uzamas›,
¥ Cenazenin ve seyahat edenlerin nakli,
¥ ‹laç gönderilmesi için düzenleme yap›lmas›,
¥ ‹kamet yerindeki hasar nedeniyle geri dönüflün sa¤lanmas›,
¥ Acil mesajlar›n gönderilmesi,
¥ Bagaj ve flahsi eflyalar›n (uçakla seyahatlerde) sigortal›ya ulaflt›r›lmas›,
¥ Yurt d›fl›nda sigortal›lar›n araçlar›yla kar›flt›klar› trafik kazalar›nda hukuksal
savunma harcamalar›n›n ödenmesi,
¥ Ceza davalar›nda ve kefalet konular›nda yan›n›zda,
Tüm bu avantajlardan araç sahibinin efli ile birlikte 18 yafl›ndan küçük
çocuklar› da yararlanabilmektedir.
7 Gün 24 saat "Anadolu Hizmet ve Hasar ‹fllemleri Hatt›" 444 0 350
"444 0 350" nolu "Anadolu Hizmet ve Hasar ‹fllemleri Hatt›"n› Türkiye'nin her
yerinden sabit ve mobil telefonlardan alan kodu çevirmeden 7 gün 24 saat
boyunca arayabilirsiniz. Anadolu Hizmet ve Hasar ‹fllemleri Merkezimiz,
Anadolu Hizmet Kasko ifllemleriniz, hasar ihbar› alma, hasar dosya durumu
hakk›nda bilgi verme ifllemleriniz için hizmetinizdedir
Yurt Çap›nda Yayg›n "Anlaflmal› Servis ‹stasyonlar›"
Bir kaza an›nda arac›n›z, Anlaflmal› Servis ‹stasyonlar›ndan uygun görece¤iniz
birine taraf›n›zca veya Anadolu Hizmet taraf›ndan ulaflt›r›ld›ktan sonra, sadece
gerekli evraklar›n servise teslim edilmesi ile hiç bir ücret ödenmeksizin tamir
olmufl arac›n›z teslim alabilirsiniz.
∂ ANADOLU M‹N‹ ONARIM H‹ZMET‹
Anadolu Mini Onar›m Hizmeti, poliçenizin geçerli oldu¤u süre boyunca
oluflabilecek, küçük ölçekli hasarlar›n ücret talep edilmeksizin giderilmesi
hizmetidir. Anadolu Mini Onar›m Hizmeti kapsam›na giren hasarlar Anadolu
Sigorta'n›n anlaflmal› oldu¤u Auto King Servis ‹stasyonlar›nda Amerikan
menfleli know- how, ekipman ve malzemelerle giderilmekte, kullan›lan özel
tamir teknikleri sayesinde arac›n orijinalli¤i korunmaktad›r.
Anadolu Mini Onar›m Hizmeti'nden hasar›n›zla ilgili zab›t, tutanak ya da
ekspertiz bulunmaks›z›n faydalanabilirsiniz. Ayr›ca bu hizmetten yararlanman›z
durumunda mevcut hasars›zl›k indirimi etkilenmez.
Anadolu Mini Onar›m Hizmeti ile verilecek servis hizmetleri flunlard›r:
¥ Boyas›z Kaporta Göçük Düzeltme (5 cm çapa kadar)
¥ Boya Hasarl› Kaporta Göçük Düzeltme (10 cm çapa kadar)
¥ Boya Tamiri (Tampon s›yr›klar›, anahtar çizikleri, kap› vuruklar›)
¥ Döfleme Tamiri (Deri, hal›, kumafl, plastik üzerindeki yan›k, y›rt›k, çizikler)
¥ Ön Cam Tamiri (Her tipte k›r›klar, 10 cm'ye kadar çatlaklar)
¥ Leke ç›karma (deri, vinil, döfleme kumafllar› ve hal› malzemelerdeki 5cm'ye
kadar lekeler)
¥ Plastik Tampon Tamiri (Göçük,y›rt›k,kopuk ve eksik parçalar)
De¤er Art›fl› Kesintisi Yok
Hasar gören parçan›n yerine yenisi tak›ld›¤›nda arac›n›z›n kazand›¤› de¤ere
karfl›l›k hasar ödemesinden kesinti yap›lmaz.
Teminat Limitinin Devaml›l›¤›
Hasar sonras›nda herhangi bir ek prim al›nmaks›z›n poliçeniz otomatik olarak
hasar öncesi sigorta bedeli üzerinden devam eder.
Hasars›zl›k ‹ndirimi
Hasars›z geçen her y›l için size daha fazla indirim sa¤lan›r.
Sigorta süresi içerisinde cam k›r›lmas› hasarlar›nda, onar›m› fiirketimiz ile
anlaflmal› cam servisleri dâhilinde gerçeklefltirilen 1 cam hasar› hasars›zl›k
indiriminizi etkilemez. Di¤er servislerde %25 muafiyet uygulanmas› halinde
hasars›zl›k indirimi yine etkilenmez. S›f›r model araçlarda anlaflmal›, yetkili
herhangi bir serviste gerçeklefltirilen 1 adet cam hasar› hasars›zl›k indirimini
etkilemez.
Özel ‹ndirimler
Kasko poliçenize ehliyet ve il yo¤unlu¤u indirimleri d›fl›nda kullan›c› ve yafl
özelliklerine ba¤l› indirimler uygulan›r. Ayr›ca, araç say›s›na, araç bedeline ve
fiirketimizden yap›lan yenilemelere ba¤l› olarak daha fazla indirime hak
kazan›rs›n›z
Enflasyona Karfl› Tam Koruma
Sigorta süresi içerisinde enflasyon nedeniyle arac›n›zda de¤erinde meydana
gelen art›fllar otomatik olarak poliçenize yans›t›l›r ve herhangi bir hasar
durumunda ödemeler gerçekleflen enflasyon oran› üzerinden yap›l›r.
Sürücü ve Yolcu ile Araç D›fl›ndakilere Koruma
Siz ve arac›n›z›n içindekilere ek olarak, arac›n›z›n baflkalar›na verdi¤i zararlar
da kapsam›na al›n›r.
Araçta Bulunan Özel ve De¤erli Eflyalara Koruma
Arac›n›zda bulunan kiflisel eflyalar›n›z (Mücevherat, para, cep telefonu ve
tafl›nabilir bilgisayar vb. hariç) araçla birlikte teminat alt›na al›n›r.
Mesleki eflyalar›n›z da kiflisel eflyalar teminat› alt›nda. Araban›za bir zarar
verilerek eflyan›z›n çal›nd›ysa eflya teminat›n›z devrede. Üstelik ek prim
almadan.
Deprem, Sel, Grev, Lokavt, Halk Hareketleri ve Terör Hasarlar›na Karfl›
Koruma.
Hukuksal Koruma
Her türlü hukuksal koruma masraf›n›z karfl›lan›r.
KDV Geri Ödemesi
Tüzel kiflilere ait fatural› hasar ödemelerinde KDV de ödenir.
Teminat:
Baflkalar›na verilecek zararlarda, trafik poliçesinin karfl›layaca¤› limiti aflan
k›s›m teminat alt›ndad›r.
Taahhüt kapsam›ndaki tazminat limitleri:
Güncel araç de¤eri üzerinden, Ful-Tam Kasko
Koltuk Ferdi Kaza:
Ölüm : 15.000 YTL
Sürekli Sakatl›k: 15.000 YTL
Tedavi: 1.500 YTL
Artan Mali Mesuliyet:
Kaza Bafl›na Maddi
: 20.000 YTL
fiah›s Bafl›na Bedeni : 20.000 YTL
Kaza Bafl›na Bedeni : 60.000 YTL
Anadolu Hizmet - ‹kame Araç - Hukuksal Koruma ve Anadolu Mini Onar›m:
: 3.750 YTL
Olay Bafl›na Azami Teminat
Olay Bafl›na Azami Avans Limiti
: 750 YTL
Olay Bafl›na Azami Kefalet Akçesi
: 750 YTL
Sigorta Süresi ‹çerisinde Azami Ödeme Limiti : 11.000 YTL
Detayl› bilgi ve poliçe almak için 444 0 556 arayabilirsiniz
28
9/13/08
5:50 PM
Page 1

Benzer belgeler