UBS Veri Tabanı Tasarımı

Yorumlar

Transkript

UBS Veri Tabanı Tasarımı
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
!"!#$"%&'"('%#'#)*+'%,*-'%)$&$./%
)$#$-/+/%
0%1%('-'2%%
'("(8(-&+,92:":;($(2(2&<:/#9&2:9+%"%/%&#"%8+3=3&)>2>->?<,@&>"9,&A%B32<%&>/,+(",2&
C,/(",/([email protected]& <%=3+3"-38& 1(")(& $($+,-",/(& :/+%-32<%@& #"#$%"& C,& #"#$"%/%/%$3& $+%2<%/+<%9(& C,/(&
+%1%2"%/32<%& :"#8+#/#"-%$3& +,-,"& %"32-%9+%<3/D& *E?9:2#$#& 1(")(& $($+,-",/([email protected]& )>2F,""(=(&
9:/#2%F%9& 1(/& 8,9("<,@& >"9,& A%B32<%& 9#""%2-%& C,& ,/(8(-& G,+9(",/(& <,& )E?& E2>2<,&
1#"#2<#/#"%/%[email protected]&(")("(&9#""%23F3"%/%&%A3"-%$3&C,&B%G"%83-3232&$%="%2-%$3&%-%A"%2-%9+%<3/D&
H"9,& .,/(& 0%1%[email protected]& (8& 1E">->& C,& 9::/<(2%$G:2& %2"%G383& (A(2<,& #G)#2&
$+%2<%/+"%/<%&>/,+("-,",/(&C,&)>2F,"",8+(/("-,$(@&C,/(",/<,&+,9/%/"%-%[email protected]&(8)>F>&C,&9%G2%9&
9%G1323232& E2",2-,$(2(2& 9::/<(2%$G:2#& %-%F3G"%& &$2&$3$."/3% 45.*)'+% &'"'2'+%
#'#)*+'&G>/>/">=,&9:2-#8+#/D&
'(")(2(2& (")("(& 9#/#-"%/& %/%$32<%& C,& 9#/#-& (A(2<,& <>?,2",2,1("-,$(@&
("(89(",2<(/("-,$(@& B%G"%83"-%$3& C,& 9#""%23-3232& $%="%2-%$323& %-%A"%G%2& 1#& A%"38-%&
9%B$%-32<%@& :"#8+#/#"%F%9& :"%2& !"!#$"% &'"('% #'#)*+'& (",@& +>-& (")("(& 9%-#& 9#/#-& C,&
9#/#"#8"%/3232& 9:2#-$%"@& 9:2#-%& 1%="3& +%23-$%"& C,& $E?,"& C,/(",/(2([email protected]& 1,""(& 1(/& >/>2&
$+%2<%/<32<%&1>+>2",8-,$(2(2&$%="%2-%$3&%-%A"%2-%9+%<3/D&
'%81%9%2"39& IE2,+(-& '("(8(-& *($+,-(@& 9%-#& 9#/#"#8"%/3& G,+9(& C,& $:/#-"#"#=#&
<%J("(2<,&G%B3"%2&+>-&K%%"(G,+",/&$:2#F#2<%&>/,+(",2&C,/(",/([email protected]&9%-#&9#/#-&C,&9#/#"#8"%/3&
C,& E?,"& $,9+E/& +%/%K32<%2& #"%83"%1("(/& C,& 9#""%23"%1("(/& :"-%$3& ),/,9+(=(& <>8>2F,$(2<,2&
J%/,9,+",&:/+%G%&A39-38+3/D&
'#& <>8>2F,& <:=/#"+#$#2<%@& >"9,& C,/(",/(2(2& <,=(8(9& 9#/#"#8"%/& +%/%K32<%2& +,9/%/&
+,9/%/& >/,+(-(2(& C,& (8& )>F>& 9%G1323& %?%"+%/%[email protected]& #G)#2& 1(/& J%/F%-%G"%@& <:=/#& C,& )>2F,"&
C,/(",/&9#""%23"%/%[email protected]&93$%&$>/,<,@&(",/(G,&<E2>9&C,&>"9,&9%"932-%$32<%&1>G>9&/:"&:G2%G%F%9&
G%+3/3-"%/32&G%B3"-%$3&C,&J%G%+%&),A(/("-,$(&%-%F3G"%&)>2<,-,&),+(/("-(8+(/D&&
L%"38-%232& ),2,"& %-%[email protected]& 9%-#& 9#/#-& C,& 9#/#"#8"%/3& (",& E?,"& $,9+E/& )(1(& +>-&
9#""%23F3"%/&+%/%K32<%2&(J+(G%A&<#G#"%2&:/+%9&9:2#"%/%&%(+&>"9,&C,/(",/(2,&C,&1#&C,/(",/,&%(+&
+>-& E?2(+,"(9& C,/(",/(2,@& ($+,2(",2& G,/& C,& ?%-%2<%& #"%83"%1("-,$(@& %9+%/3"%1("-,$(& C,&
9#""%23"%1("-,$(<(/D& L%"38-%232& %-%F32%& #"%8%1("-,$(& (A([email protected]& C,/(& (A,/(9",/(2(2& +%-& C,&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&7&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
,9$(9$(?& :"%/%9& %A39"%2<3=3& C,& +%23-"%2<3=3& -,+%<%+%& K:/-"%/3232& J%?3/"%2-%$3& C,& 1#&
K:/-"%/32& J,/& 9:2#-$%"& C,& 9:2#-$%"& :"-%G%2& >"9,& C,/(",/(& (A(2& %G/32+3"3& C,& <:=/#& 1(/&
8,9("<,&<:"<#/#"-%$3&),/,9-,9+,<(/D&'#&$%G,<,@&<,=(8(9&9#/#-&C,&9#/#"#8"%/&+%/%K32<%2&
A,8(+"(& 9%G2%9"%/& C,& C,/(",/& >?,/(2<,2& G%B3"%F%9& :"%2& %2%"(?",/([email protected]& A:9& 93$%& 1(/& $>/,<,&
G%B3"-%$3&$%="%2-38&:"%F%9+3/D&&
L%"38-%232& %-%F32%& #"%8%1("-,$(& C,& >"9,& 9%"932-%$32<%& ,+9(2& /:"& :G2%G%1("-,$(&
(A(2&%8%=3<%9(&#2$#/"%/32&G>/>/">=,&9:2-%$3&B"%2"%2-38+3/N&
• 0>-&O%-#&9#/#-&C,&9#/#"#8"%/3232&(A(2<,&G,/&%"<3=3&!"#$%"&O%-#&'(")($%G%/&P=3Q232&
9#/#"-%$3&RO%-#6S,[email protected]&
• O%-#6S,+& >?,/(2<,2& %9+%/3"%F%9& >/>2",/(2& $+%2<%/<(?%$G:2#& C,& $:/#-"#"#=#2#2&
1,"(/",2-,$(@&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&M&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
• I,+9("(& C,& $:/#-"#& 9#/#"#8"%/32& %G/32+3"3& :"%/%9& (J+(G%A"%/3232& 1,"(/",-,$(@& C,/(+%1%23&
+%$%/3-3232& G%B3"-%$3& C,& C,/(& >/,+(-(& (A(2& ),/,9"(& K%%"(G,+",/(2& ),/A,9",8+(/("-,$(&
R<:2%[email protected]&G%?3"3-&C,&B,/$:2,"[email protected]&
• .,/(&>/,+(-&G%&<%&<E2>8>-&(8",-",/(2(2&GE2+,-",/(2(2&C,&(8&B"%23232&1,"(/",2-,$(@&
• 0>-& $($+,-(2& K%G<%"3& C,& 9#""%23"%1("(/& J%",& ),+(/("-,$(@& %9+(K& J%"<,& +#+#"-%[email protected]& 1#&
9:2#<%&+,-,"&9%/%/&C,&E2",-",/(2&%"32-%[email protected]&
• 0>-& 9%-#& 9#/#"#8"%/3& C,& 9#""%23F3"%/[email protected]& C,/(& >/,+(-& C,& B%G"%83-& %8%-%"%/32<%&
9::/<(2,"(&C,&(8&1(/"(=(&(A,/($(2<,&:/)%2(?%$G:2#2#2&G%B3"-%[email protected]&
'#&A%"38-%232&%-%F3&<%J%&%G/32+3"3&:"%/%9N&
• 0,-,"&C,/(&9%+-%2"%/[email protected]&
• '#&9%+-%2"%/32&E?2(+,"(9&C,/(",/(@&
• .,/(&-:<,"(@&
• V/:;,9$(G:2&$($+,-(@&
• W"A,[email protected]&
• X:=/#"#[email protected]&
• .,/(&$E?">=>@&
• O#""%23-&J%9"%/[email protected]&
• Y,+%<%+%&9:2#"%/32<%9(&(J+(G%A"%/[email protected]&
'%81%9%2"[email protected]& '%9%2"39"%/& C,& <(=,/& 1%="3& C,& (")("(& 9%-#& 9#/#-& C,& 9#/#"#8"%/3232& #?-%2&
B,/$:2,"",/(& +%/%K32<%2& B/:;,& 9%B$%-32<%& :"#8+#/#"%F%9& :"%2& <%238-%& C,& +,92(9& 9#/#"&
A%"38-%"%/3& $:2#F#2<%& +,$B(+& ,<("-,$(& C,& 1#& +,$B(+",/,& )E/,& J%"(J%?3/& C,/(& -,CF#<#2#2&
1,"(/",2,/,9&:+:-%$G:2#2#[email protected]&%2%"(?(2([email protected]&B%G"%83-3232&1,"(/",2-,$(<(/D&
I#9%/3<%& 1%J$,<("<(=(& )(1(& 1#/%<%9(& %-%[email protected]& %G/32+3"3& 1(/& K(?(9$,"& C,/(+%1%23& +%$%/3-3&
<,=("<(/D& PG/32+3"3& C,/(+%1%23& +%$%/3-3232& 9%-#& 9#/#"#8"%/3& (A,/($(2<,& 9#/#"%F%9& 1(")(&
$($+,-",/(& (A(2<,& G%B3"-%$3& ),/,9"(<(/D& '#/%<%9(& %-%AN& +,-,"& 9%B$%-"%/& J%9932<%&
9%C/%-$%"&1(/&C,/(+%1%23232&2%$3"&:"#8+#/#"%1(",F,=(2(2&%A39"%2-%$3<3/D&
H"9,-(?<,@& >"9,& C,/(",/(2(2& >/,+(-(& C,& <%=3+3-3& J%9932<%@& )>2>->?& +,92:":;(&
9:8#""%/32%& #G)#2& 1(/& G%$%"& <>?,2",-,& -,CF#+& 1#"#2-%-%9+%<3/D& I>/>/">9+,9(&
<>?,2",-,",/& 1(/& G%<%& (9(& 9#8%9& E2F,$(& +,92:":;(@& $(G%$(& C,& ,9:2:-(& 9:8#""%/32%& )E/,&
J%?3/"%2-38+3/D& X:"%G3$3G"%& 9%-#& 9#/#"#8"%/32F%& >/,+(",2& C,& K%/9"3& 9#/#"#8"%/32& G,+9(& C,&
$:/#-"#"#=#& %"+32<%& 1#"#2%2& C,/(",/(2& +>-& 9#/#"#8"%/& %/%$32<%& B%G"%83-323& $%="%G%F%9&
G,2(&<>?,2",-,",/,&(J+(G%A&C%/<3/D&'#&<%&?%-%2&($+,G,2&C,&%G/32+3"3&A%"38-%&),/,9+(/,2&1(/&
(8",-<(/D&
'#& 1E">-<,@& 9%-#& 9#/#"#8"%/3232& G,+9(& C,& $:/#-"#"#=#& %"+32<%& 1#"#2%2& ),2,"&
9%B$%-"%/& >?,/(2<,& G%B3"%2& 93$%& C,& #?#2& C%<,"(& A%"38-%"%/%& <,=(2("-(8& C,& 9#/#"#8"%/32&
J%"(J%?3/<%&)>2>->?,&9%<%/&G%B-38&:"<#9"%/3&K%%"(G,+",/([email protected]&#?#2&C%<,<,&J%2)(&9#/#"#8"%/&
+%/%K32<%2& G%B3"-%$3& ),/,9+(=(@& 9,$(2& :"-%G%2& E2,/(& -%J(G,+(2<,& 1,"(/",2-,G,&
A%"383"-38+3/D&
'#& A%"38-%<%& (",& +,-,"& C,/(& 9%+-%2"%/[email protected]& 1#& 9%+-%2"%/%& %(+& 9%C/%-$%"& C,/(& +%1%23&
+%1":&C,&8,-%"%/3&(",&1(/"(9+,&+,-,"&9%+-%2"%/32&9#""%[email protected]&(",+(-&C,&GE2,+(-&9:2#"%/32<%&
*:/#-"#& O#/#"#8"%/32& 1,"(/",2-,$(& %8%-%"%/32<%& G%B3"%2& C,& A%"38-%<%& G,/& %"%2& 9:2#"%/@&
9%-#& 9#/#"#8"%/3& %/%$32<%& +%/+38-%G%& %A3"-38& :"<#=#<#/D& L%"38-%232& (A,/(=(& J%9932<%&
9%-#& 9#/#"#8"%/3& +%/%K32<%2& G%B3"%F%9& :"%2& <>8>2F,& C,& E2,/(",/([email protected]& B/:;,2(2& G%8%-%&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&U&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
),A(/("-,$(2<,& C,& 0>/9(G,& [#-J#/(G,+(& X,C",+(Q2(2& M7DG>?G3"<%& 1(")(2(2& $3/& :"%/%9&
$%9"%2<3=3& <,=("@& :/+%9& :"%/%9& K%G<%"3& 1(/& 8,9("<,& 9#""%23"<3=3& :/)%2(?,& :"-#8& 1(/& >"9,&
:"%/%9&(",/",-,$(2<,@&1>G>9&/:"&:G2%G%F%=3232&9%A323"-%?&1(/&),/A,9&:"<#=#2#2&1(/&9,?&
<%J%& C#/)#"%2-%$3& ),/,9-,9+,<(/D& PG/3F%& 1#& A%"38-%232& %-%A"%/32<%2& 1(/(& :"%2& #"#$%"&
C,/(+%1%23232& ),/A,9",8+(/("-,$(@& $>/,9"(& G>/>/">9+,& 9%"-%$3& C,& 0>/9(G,& [#-J#/(G,+(&
X,C",+(Q2(2& (",/",-,$(2(& $%="%G%F%9& 9%/%/"%/32& 93$%& $>/,<,& C,& <:=/#& 8,9("<,& %"32%1("-,$(&
(A([email protected]&9%-#&9#/#"#8"%/3&+%/%K32<%2&G%B3"-%$3&),/,9"(&:"%2&G%B3F3&,",8+(/(",/(2&G%23$3/%@&9%-#&
9#/#"#8"%/3& #?-%2& B,/$:2,"(& +%/%K32<%2& B/:;,& A,/A,C,$(2<,& 9#/#"-%$3& E2,/(",2& <%238-%&
C,&+,92(9&9#/#""%/32&$>/,9"(&1(/&(81(/"(=(&C,&9::/<(2%$G:2&%2"%G383&(A,/($(2<,@&E?C,/("(&:"%/%9&
A%"38-%"%/3& ),/,9-,9+,<(/D& '#& A%"38-%& A,/A,C,$(2<,@& >"9,& ),"(8(-(& (A([email protected]& 9:2#-$%"& C,&
9:2#-$%"&:"-%G%2&C,/(",/(&>/,+,2&C,&9#""%2%2&+>-&9%-#&9#/#"#8"%/3232&9::/<(2,"(&:"%/%9&
A%"38-%$3&B"%2"%2-%9+%<3/D&
6%1%37.!%
X>2G%&G>?,G(2,@&(2$%2"%/%@&J%GC%2"%/%&C,&<:=%G%&%(+&E2,-"(&E?,""(9",/(2&<%=3"3-323&
)E$+,/,2& C,/(",/(2& +:B%/"%2-%$3& C,& 9%/83"%8+3/3"-%[email protected]& :/)%2(?,& :"-#8& +:B"#-"%/32& #?#2&
$>/,<,2& 1,/(& $>/,),",2& ,+9(2"(9",/(2(& :"#8+#/-%9+%<3/D& '#&C,/(",/(2&1>G>9&1(/&93$-3&9%=3+&
<E9>-%2"%/& C,& %2"%83"-%$3& 9:"%G& :"-%G%2& J%/(+%"%/& J%"(2<,& $%9"%2-%9+%<3/D& '#& C,/(",/&
>?,/(2<,& $%<,F,& $323/"3& (-9%2"%/"%& C,& )>A">9",@& 1%?3& %2%"(?",/(2& G%B3"%1("-,$(& ->-9>2&
:"%1("-,9+,<(/D& '(")($%G%/& +,92:":;($(2<,& -,G<%2%& ),",2& ),"(8-,",/@& C,/(& <,B:"%2-%[email protected]&
C,/(& <>?,2",2-,$(@& C,/(& B%G"%[email protected]& C,/(2(2& G,2(<,2& <,=,/",2<(/("-,$(@& C,/(& %2%"(?(& C,&
<>2G%& G>?,G(2(2& )E/>2+>",2-,$(& )(1(& 9:2#"%/32& G%B3"%1("(/"(=(2(& %/+3/-38+3/D& .%/& :"%2&
C,/(2(2& <:=/#& C,& )>C,2("(/& 1(/& 8,9("<,& +#+#"-%$3232& G%23& $3/%@& ,2& $:2& 1(")(& $($+,-",/(&
$%G,$(2<,& C,/(",/<,[email protected]& ),A-(8+,2& ),",F,=,& GE2,"(9& A:9& E2,-"(& C,& %G/32+3"3& -:<,"",-,@&
%/%8+3/-%& C,& %2%"(?",/& G%B-%& (-9%23& <:=-#8+#/D& 0,92:":;(2(2& $%="%<3=3& G,+,2,9",/&
<>2G%-3?3&+%23-"%G%2&J%/(+%&1("(-(2<,&1(/&<,C/(-(2&:"-%$32%&$,1,B&:"-#8&C,&A,C/,-(?(2&
<%J%& (G(& %2"%83"-%[email protected]& %/%8+3/3"-%$3& C,& GE2,+("-,$(& )(1(& 9:2#"%/<%& G,2(& A3=3/"%/& %A-38+3/D&
\>2>->?<,@& 1(")($%G%/& 1(")(& $($+,-",/(@& #G)#"%-%"3& 1("(-& <%""%/32<%& C,& 9%-#&
9#/#"#8"%/3232&1(/A:9&1(/(-",/(2<,&9#""%23"3/&J%",&),"-(8+(/D&&
O:2#-$%"&'(")(&*($+,-",/(G",&(")(",2,2",/(2&C,&9#""%2%2"%/32&J3?"%&%/+38&)E$+,/-,$(@&
),",2,9$,"& GE2+,-",/",& %/%8+3/-%& C,& >/,+(-& G%B%2& +,92(9& C,& 1("(-& %<%-"%/3232& <%& 1#&
$($+,-",/,&GE2,"-,$(2,&$,1,B&:"-#8+#/D&X>2G%232&1(/A:9&G,/(2<,&>2(C,/$(+,",/@&$%2%+&C,&
K,2& :9#""%/3& O:2#-$%"& 1(")(& $($+,-",/(& <,/$",/(2(& $%<,F,& ->K/,<%+"%/32%& %"-%9"%&
9%"-%-38"%/@& %G23& ?%-%2<%& -,CF#+& B,/$:2,"",/(2(& 1#& <%""%/<%& G,2(<,2& ,=(+(-,& +%1(&
+#+-#8"%/<3/D&
0,92:":;(9& C,& +:B"#-$%"& ),"(8(-<,& ,2& E2,-"(& K%9+E/>2& 1(")(& 1(/(9(-(& :"<#=#&
J,/9,$A,& 1("(2,2& 1(/& ),/A,9+(/D& X,C",+& 9#/#-"%/32<%@& %/%8+3/-%& 9#/#"#8"%/32<%@& C,& E?,"&
$,9+E/<,&),",2,9$,"&GE2+,-",/&C,&1(")($%G%/&+,92:":;($(&(",&G%B3"%2&1("(-$,"&%/%8+3/-%&C,&
>/,+(-& $:2#A"%/[email protected]& 1(/,G$,"& C,/(+%1%2"%/32<%& C,& 9%=3+& :/+%-"%/32<%& $%9"%2-%9+%<3/D& '#&
%/%8+3/-%"%/& C,& >/,+(-& $:2#A"%/3& -,/9,?(& 9>+>BJ%2,",/,& C,G%& %/8(C",/,& 9:2#"$%& <%@& 1#&
1(")(",/,& G%G)32& 1(/& 9(+",2(2& ,/(8(-(& $%="%2%-%-%9+%<3/D& '(")($%G%/& +,92:":;($(2(2& C,& 1(")(&
%"38C,/(8(2(2& <:/#9& 2:9+%"%/%& #"%8+3=3& )>2>->?& +,92:":;($(2<,@& >"9,& A%B32<%& >/,+(",2& C,&
G%B3"%2&+>-&%/%8+3/-%&C,/(",/(2([email protected]&A%=<%8&E?,""(9",/,&$%J(B&<%=3+3"-38&1(")($%G%/&<:2%23-3&
C,& F:=/%K(& 1(")(& $($+,-",/(& :/+%-32<%@& #"#$%"& C,& #"#$"%/%/%$3& $+%2<%/+"%/<%9(& F:=/%K(& C,/(&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&Z&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
+%1%2"%/32<%&)>2F,""(=(&9:/#2%F%9&1(/&8,9("<,@&>"9,&A%B32<%&9#""%2-%&C,&,/(8(-&G,+9(",/(&
<,& )E?& E2>2<,& 1#"#2<#/#"%/%[email protected]& +>-& %/%8+3/3F3& C,& 9#""%23F3"%/%& %A3"-%"3& C,& B%G"%83-3&
$%="%2-%"3<3/D&
I%B3"%2& %/%8+3/-%"%/%& )E/,@& 1("(8(-& #G)#"%-%"%/3232& 1>G>9& A:=#2"#=#& -,9%2"%&
("(89("(<(/D&'#&2,<,2",@&['*&+,92:":;($(@&->J,2<($"(9&C,&1("(-$,"&$:/#2"%/32&9,2<(&(A,/($(2<,&
AE?>->2>2& A:9& E+,$(2<,@& 9%-#& C,& E?,"& 9#""%23F3"%/%& %(+& J(?-,+",/(2& <%=3+3-3232&
:B+(-(?%$G:2#@& ($+%+($+(9$,"& C,/(",/(2& <,=,/",2<(/("-,$(@& +:B"#-$%"& C,& <:=%"& 9%G2%9"%/32&
GE2,+(-(&9:2#"%/32<%&A:9&,+9(2&AE?>-",/&$#2-%9+%<3/D&H"9,&1>+>2>&(A,/($(2<,&G>?",/F,&
9%-#&C,&E?,"&$,9+E/&9#/#"#8#@&-,9%2&>?,/(2<,@&K%/9"3&<($(B"(2",/<,&%/%8+3/-%&C,&J(?-,+&
,+9(2"(=(2(&$>/<>/-,9+,<(/D&0>-&1#&9#/#"#8"%/32&9:2#-$%"&C,/(",/(&#G)#2&$+%2<%/+"%/<%@&(8&
1E">->& C,& 9::/<(2%$G:2& %2"%G383& (A(2<,& >/,+-,",/(& C,& )>2F,"",8+(/-,",/(@& C,/(",/<,&
+,9/%/"%-%[email protected]&(8&)>F>&C,&9%G2%9&9%G1323&E2",G,F,9+(/D&
[:=/%K(& '(")(& *($+,-",/(& R['*T& M^^^_"(& G3""%/32& %2%& 1("(8(-& K:29$(G:2#2#&
:"#8+#/-%9+%<3/D&.,/(",/(@&F:=/%K(&9::/<(2%+"%/32%&1%="3&:"%/%9&("(89($,"&C,/(+%1%23&GE2,+(-&
$($+,-(2<,& $%9"%G%2& [:=/%K(& '(")(& *($+,-",/(@& <>2G%& >?,/(2<,9(& C,/(",/(2&
("(89(",2<(/("-,$(2<,&C,&1(")(",/(2&B%G"%8+3/3"-%$32<%&1>G>9&A3=3/&%A-38+3/D&&
I#9%/3<%&1,"(/+("<(=(&)(1(@&A%=<%8&[:=/%K(&'(")(&*($+,-",/(2(2&,2&E2,-"(&/:"",/(2<,2&
1(/(@& 1(")(2(2& 9#/#"#8"%/& (A(2<,& C,& %/%$32<%& ,2+,)/,& ,<(",1("-,$(@& ("(89(",2<(/(",1("-,$(@&
B%G"%83"-%$3&C,&9#""%23-3232&$%="%2-%$3<3/D&X:"%G3$3G"%@&(<,%"&%2"%-<%&:"#8+#/#"%F%9&:"%2&
>"9,& 1(")(& $($+,-(@& +>-& (")("(& 9%-#& 9#/#"#8"%/3232& C,/(",/(2(2& 1>+>2",8+(/("-,$(& (",&
$%="%2%F%9+3/D&
'#&%-%A"%@&),/,9&9%-#&9#/#"#8"%/3&+%/%K32<%2&),/,9$,&E?,"&$,9+E/&C,&>2(C,/$(+,",/&
+%/%K32<%2& >/,+(",[email protected]& >"9,& (A(2<,& C,G%& #"#$"%/%/%$3& 1:G#+"%/<%& +>-& 9#""%23F3"%/32& (J+(G%A&
<#G<#=#& +,-,"& 9:2#"%/32& 1,"(/",2-,$(& (",& 1,"(/",2,2& 1#& 9:2#"%/32& ['*& :/+%-32<%&
("(89(",2<(/(",1("-,$(& C,& B%G"%83-3232& $%="%2%1("-,$(& (A(2& 9E9">& 1(/& A%"38-%G%& (J+(G%A&
1#"#2-%9+%<3/D&
'(/& 1%8"%2)3A& A%"38-%$3& :"%/%[email protected]& %$9,/(@& (<%/(@&
+,92([email protected]& ,9:2:-([email protected]& $(G%$(& C,& $:$G%"& )(1(& J,/& 1(/,G(2&
(J+(G%A& <#G%F%=3& %"%2"%/<%& G%B3"%2& 9::/<(2,"(&
A%"38-%"%/& C,& %/%8+3/-%"%/& $:2#F#2<%@& <%=3+3"-38&
1("(8(-& $($+,-",/(& (A,/($(2<,& ,",& %"32-%[email protected]&
("(89(",2<(/("-,$(& C,& B%G"%8+3/3"-%$3& ),/,9,2& +,-,"&
9%B$%-"%/&1,"(/",2-(8+(/D&
H"9,& 1(")(& $($+,-(2(2& 9#/#"-%$3& (A(2& ),/,9"(&
)E/>",2& 9%B$%-"%/%& GE2,"(9& >/,+(-& C,& %/%8+3/-%&
G%B%2& +>-& 9%-#& 9#/#"#8"%/[email protected]& G>/>++>9",/(& +,-,"&
)E/,C",/&1%="%-32<%&1,"(/",2-(8+(/D&
'#&1E">-<,@&+>-&9%-#&9#/#"#8"%/32F%&(J+(G%A&<#G#"%2&+,-,"&9:2#"%/&1%?&%"32-38&
C,&H"9,&'(")(&*($+,-(2(2&:"#8+#/#"-%$3&C,&),"(8+(/("-,$(&(A(2&1(/&+%$"%9&:"#8+#/#"-#8+#/D&'#&
1%="%-<%@& 1#& 1E">-<,& <,=(2(",2& +>-& 9%+-%2"%/%& C,& 1#& 9%+-%2"%/%& ("(89(2& G%B3"%2&
A%"38-%"%/%& ("%C,",/& C,& A%"38-%232& $:2& 8,9"(& 9:2#& (",& (")("(& +>-& 9%-#& 9#/#"#8"%/3& (",&
G%B3"%F%9&%G/32+3"3&C,&9::/<(2,"(&A%"38-%"%/&$:2#2<%&1,"(/",2,F,9+(/D&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&]&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
L%"38-%& A,/A,C,$(2<,@& 9%-#& 9#/#"#8"%/3& %/%$32<%& J%2)(& 9#/#"#8#2& J%2)(& +,-,"&
C,/(G(&J%2)(&>/>2&$+%2<%/+32<%&>/,+-,$(&),/,9+(=(2(2&1,"(/",2-,$(&%-%F3G"%@&9#/#"#8"%/32&
G>/>/">9+,9(& -,CF#+& G,+9(& C,& $:/#-"#"#9"%/3& 1,"(/",2-,G,& A%"383"-38+3/D& '#& G,+9(& C,&
$:/#-"#"#9"%/%& GE2,"(9& 9:2#"%/& C,& 1#& 9:2#"%/%& ("(89(2& C,/(",/(2& +:B"%2%F%=3& >/>2&
$+%2<%/+"%/3& %8%=3<%& 1,"(/+("-(8+(/D& L%"38-%232& $:2#2<%& 9%-#& 9#/#"#8"%/32%& %(+& C,/(&
:"#8#-#&C,&)>2F,"",8+(/-,&G,+9(&C,&$:/#-"#"#=#2#2&B%G"%83-3&$%="%2-38&:"%F%9+3/D&
M7& (2F(& G>?G3"32& 1%8"%2)3F32<%@& ),"(8-(8& >"9,",/<,@& F:=/%K(& 1(")(& $($+,-",/(& C,&
9:2#-$%"& C,/(+%1%2"%/3& 9#""%23-3& 1>G>9& E"A><,& G%G)32"%8-%9+%@& ),/A,9& J%G%++%9(&
9%/-%839&B/:1",-",/(2&AE?>->2<,&,+9(2&:"%/%9&9#""%23"-%9+%<3/D&a3?"%&),"(8-,&)E$+,/,2&
1(/& #=/%83& %"%23& :"%2& ['*@& 1(/A:9& -,$",9& <($(B"(2(2(2& %/%& 9,$(+(2<,& G,/& %"-%9+%<3/D& '#&
<($(B"(2",/& %/%$32<%@& 9%/+:)/%KG%@& 1(")(& (8",[email protected]& F:=/%KG%@& K:+:)/%-,+/(@& #?%9+%2& %")3"%-%@&
($+%+($+([email protected]& J%/(+%F3"39& C,& -,9%2"%& ("(89("(& C,/(",/(& (8",G,2& <(=,/& +>-& <($(B"(2",/& $%G3"%1("(/D&
[:=/%K(& '(")(& *($+,-",/(2(2& 9#""%23F3"%/3& :"%/%9& %/%?(& C,& <:=%"& 9%G2%9& GE2,+(F(",/(@& B%?%/&
%/%8+3/-%F3"%/[email protected]& B"%2F3"%/@& C,/)(& )E/,C"(",/(@& 9%-#& C,& E?,"& $,9+E/>2& +>-& $,C(G,",/(2<,9(&
$:$G%"& C,& K(?(9$,"& %"+& G%B3& J(?-,+(& C,/,2& )E/,C"(",/@& 9%/%/& C,/(F(",/& C,& <(=,/& GE2,+(F(",/(&
)E/-,9&->-9>2<>/D&
[:=/%K(& '(")(& *($+,-",/(2(2& ),"(8-,$(2(2& 2,<,2",/(& 1(/1(/",/(& (",& ("(89("(& :")#"%/&
:"%/%9N&
• !G)#"%-%"%/<%& 9#""%23"%2& 1(")($%G%/& C,& A,C/,& 1(/(-",/(& -%"(G,+",/(& J3?"%& <>8,/9,[email protected]&
[email protected]&9%B%$(+,&C,&G,+,2,9",/(&G>9$,9&J3?"%&%/+-%9+%<3/D&&
• ['*&+,92:":;($(2(2&),/A,9&B/:1",-",/(2&AE?>->2<,9(&1%8%/3$3&C,&C,/(-"("(=(&E2,-"(&
E"A><,& %/+-38+3/D& I,2(& 2,$("& B/:)/%-"%/32& ,+9(2"(=(& %/+%/9,[email protected]& 9#""%23-& 9:"%G"3=3& C,&
9:"%G& %2"%83"3/& E?,""(9",/(& 2,<,2(G",@& 1(")($%G%/& #?-%23& :"-%$3& ),/,9-,G,2& <%J%&
),2(8&9(+",",/,&G%G3"-%$3&$%="%2-38+3/D&
• O%/%/& C,/-,<,& F:=/%KG%232& E2,-(& <%J%& ),2(8& 9(+",",/F,& %2"%83"-%9+%<3/D& \>2">9&
J%G%++%9(& J,/& 9%/%/@& F:=/%K(& ),/A,9& +%/%K32<%2& ,+9(",2-,9+,@& $323/"%2-%9+%& C,&
GE2,+("-,9+,<(/D&a3?"3&2>K#$&%/+3832%&9%/83"[email protected]&)(++(9A,&%?%"%2&<:=%"&9%G2%9"%/&<>2G%&
>?,/(2<,& A:9& E2,-"(& C,& ),/(& <E2>"-,?& ,+9(",/& G%/%+-%9+%<3/D&'#&,+9(",/<,[email protected]&:?:2&
+%1%9%$3232& (2F,"-,$(@& +/:B(9& :/-%2"%/32& G:9,<("-,$(@& 1(+9(& +>/>& A,8(+"("(=(2(2&
%?%"-%[email protected]& %$(+& G%=-#/#@& :/-%2"%/32& E">->@& ?,J(/"(& 9(-G%$%""%/32& %83/3& %/[email protected]&
%+-:$K,/<,9(& $,/%& ,+9($(2(2& %/[email protected]& +%/3-$%"& %"%2"%/32& 9,2+",8-,$(@& ,2,/;(& C,& <(=,/&
<:=%"& 9%G2%9"%/32& 9E+>& 9#""%23-3& C,& +>-& 1#2"%/32& ,9:2:-(9& C,& +:B"#-$%"& G%B3G%&
,+9(",/(&$%G3"%1("(/D&&
680%1%97:-$;'%&'"('%#'#)*+'%
[:=/%K(& '(")(& *($+,-(& R['*@& \,:)/%BJ(F& 52K:/-%+(:2& *G$+,-& b& \5*[email protected]& <=>[email protected]>AB=%
CD>ED>@>% FG% [email protected]% LM?NED>?BEBE% [email protected]% KOKE% J>L>?D>E>ES% @G=>ET>=K%
[email protected]% [email protected]% FG?KDG?KE% JMCD>[email protected]>LBU% [email protected]% [email protected]% >E>DKP% [email protected]%
@[email protected]% FG% [email protected]% [email protected]?KEK% =>CL>H>E% TME>[email protected]% H>[email protected]%
CG?LMEGD% FG% [email protected]?% [email protected]?WD& X%J%& 1%$(+& 1(/& (K%<,& (",@& <TQEH>% QPG?KETG=K%
RIDVGDG?K% J>?KX% GTGE% FG?KDG?K% L>=D>H>E% FG% =NDD>E>E% RKDVKL>H>?% [email protected]& :"%/%9& <%&
+%23-"%2%1("(/D&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&`&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
0%23-"%/<%2& <%& %2"%83"%F%=3& >?,/,@& F:=/%K(& 1(")(& $($+,-(2(2& 9#/#"%1("-,$(& (A(2&
),/,9"(&:"%2&,",-%2"%/b&G%?3"[email protected]&<:2%[email protected]&C,/(+%1%[email protected]&GE2+,-",/&C,&(2$%2"%/<3/D&X:2%[email protected]&
G%?3"3-& C,& C,/(& ,"<,& ,+-,& (",& (")("(& +,92:":;(",/& J3?"%& ),"(8-,9+,& C,& GE2+,-",/& G%G)32& C,&
,+9(2& 9#""%23-"%& 9#/#-$%""%8-%9+%<3/D& 0>-& 1#& +,92:":;(",/(& +/%2$K,/& ,<,/,9& #G)#"%-%9&
C,&),"(8+(/-,9&->-9>2<>/D&P2F%[email protected]&$($+,-(2&1%8%/3$3&1#&+,92:":;(",/(&9#""%2%F%9&B,/$:2,"&
C,&GE2,+(F(",/(2&,=(+(-(2,&1%="3<3/&C,&,2&E2,-"(&K%9+E/&1#&9:2#<%&G,+(8-(8&d(2$%2e<3/D&
[:=/%K(&1(")(&$($+,-",/(&(9(&<:=/#"+#<%&),"(8-,&)E$+,/-,9+,<(/b&
• ,*3)5-*"% 9&#@& 9:2#-$%"& C,/(",/& 2:9+%@& A(?)(& C,& A:9),2",/<,2& :"#8%2& J%/(+%&
,",-%2"%/3&(",&+%23-"%2-38+3/D&
• (-/Y% Z-$#)*-[% 9&#@& -,9%2& >?,/(2<,9(& C,/(",/(2& <>?,2"(& <(?("-(8& 9%/,",/,&
%9+%/3"-%$3&(",&:"#8%2&$($+,-",/<(/D&
.,9+E/,"& [:=/%K(& '(")(&*($+,-(N&f+:-%+(9&
9%/+:=/%KG%& $($+,-",/(2(2& E+,$(2<,& 1(/& ),"(8-,&
)E$+,/,/,[email protected]& G%932& ?%-%2<%& ->9,--,"& G%B3G%&
9%C#8%2& 1#& $($+,-",/@& +%1":& C,/(",/(2(2&
9%/+:=/%K(9& C,/(",/& (",& ,2+,)/,& ,<("-,$(2,&
(-9%2& C,/,[email protected]& 9:2#-$%"& C,/(& -:<,"(2,&
<%G%2-%9+%<3/D& [:=/%K(& C,/(",/& 9:2#-$%"& C,&
+%23-$%"& :"-%9& >?,/,& (9(& +(B& C,/(& )/#1#2#&
9%B$%/D& '#& -:<,"(2& +,-,"(2<,@& J,/& 1(/(@&
2,J(/",/@& G:""%/@& ;,:":;(9& :"#8#-"%/@& 1>G>9&
+:B/%9& )/#B"%/[email protected]& :/-%2& +>/>@& G,/",8-,",/& )(1(&
F:=/%K(&1(")(",/&C,&E?,""(9",/<,2&:"#8%2&C,/(",/(2&
1(/1(/(2<,2& 1%=3-$3?& :"%/%9& +%23-"%2-38&
9%+-%2& C,G%& 9%B$%-"%/& :"%/%9& $:G#+"%2-%$3&
1#"#2-%9+%<3/D& [:=/%K(& C,/(+%1%[email protected]& A:9& $%G3<%&
9#""%23F3232&1(/<,2&A:9&%-%A&(A(2&9#""%23"%2&C,&
B%G"%83"%[email protected]& 9:2#-$%"& C,& 9:2#-"%& ("(89("(& $E?,"&
C,/(",/(2&9:"",9$(G:2#<#/D&'#&9:2#-%&/,K,/%2$"3&
G%9"%[email protected]&("(89($,"&C,/(+%1%23&GE2,+(-&$($+,-",/(&
+,:/(",/(2<,2& ,$(2",2,/,9& ),"(8+(/("-(8& :"#[email protected]& 1#&
$($+,-",/",&G%932<%2&("(89("(<(/D&
.,/(& GE2,+(-& $($+,-(2(2& +,-,"& 1(/(-(& dJ%/(+%& 9%B$%-3<3/eD& '#/%<%& 9%B$%[email protected]&
2:9+%"%/@&A(?)(",/@&A:9),2",/@&,+(9,+",/@&%A39"%-%&G%?3"%/3&C,&9::/<(2%+&(8%/,+",/(&)(1(&)/%K(9&
,",-%2"%/32&+:B"%2<3=3&1(/&C,/(&)/#1#<#/D&*($+,-<,&1#&,",-%2"%/32&J,/&1(/(&(A(2&>A&+>/">&
C,/(&9%G<,<("(/D&
• g",-%2"%/32&9::/<(2%+&%</,$",/(2(&+%23-"%G%2&[email protected]?K=%[email protected]&
• g",-%2"%/&%/%$32<%9(&%=&("(89($(2(&+%23-"%G%2&dJMCMDM\K=%[email protected]&
• a,/&E?,""(=(2&9%/,9+,/($+(=(2(&+%23-"%G%2&dEKJGDK=%FG?KLKeD&'#&,",-%2"%/32&2(+,"(9",/(@&
("(89($,"&C,/(+%1%23&GE2,+(-&$($+,-",/(2<,&:"<#=#&)(1(@&<(=,/&("(89(",/(2&9#/#"-%$3&(A(2&
%2%J+%/&+,89("&,+-,9+,<(/D&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&c&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
686%1%97:-$;'%&'"('%#'#)*+'.'.%3!""$./+%$"$."$-/%
['*&G%?3"3-"%/3&J,/&+>/">N&
• &a%/(+%&:+:-%$G:2#&
• &.,/(&<E2>8>->&
• &.,/(+%1%23&GE2,+(-(&
• &a%/(+%&A%938+3/-%&&
• &O:2#-$%"&%2%"(?&
• &g+9(",8(-"(&)E/>2+>",-,&C,&$:/)#"%-%&
• &\/%K(9&C,/(&)(/(8(&C,&<>?,"+-,&
• &P</,$&J%/(+%"%-%&C,&9:<"%-%&
• &S,+i:/9&%2%"(?(&
• &S(+,"(9",/(2&J%/(+%&>?,/(2,&G%?3"-%$3&
• &0:B:)/%K(9&%2%"(?&&
(8",-",/(2<,& ,+9(2& AE?>-",/& $#2-%9+%<3/D& '#& 2,<,2",@& 1,",<(G,& %"+& G%B3& GE2,+(-(@& (-%/&
B"%23& G%B3-& C,& #G)#"%-%[email protected]& 9%<%$+/%"& C,/(& +%1%2"%/3& :"#8+#/-%@& #"%83-& B"%2"%-%[email protected]&
-%<,2F("([email protected]& :/-%2F3"[email protected]& G,/,"& C,& -,/9,?(& J>9>-,+& #G)#"%-%"%/[email protected]& ,=(+([email protected]& B%?%/"%-%@&
(28%%+& ->J,2<($"(=(@& $%C#2-%@& K%1/(9%& GE2,+(-(& )(1(& G>?",/F,& #G)#"%-%<%& ,+9(2& :"%/%9&
9#""%23"-%9+%<3/D& a,/& A,8(+& 1(")($%G%/& $($+,-(2<,& A%"38%2& #G%/"%-%"%/3& +%-& 1(/& 1>+>2">9&
(A(2<,<(/D&
[:=/%K(& '(")(& *($+,-",/(@& +,92:":;(& 1(")(",/(2([email protected]& C,/(",/(2& C,& J%/(+%"%/& >?,/(2<,&
1#"#2%2& E?,""(9",/(2& +:B"%2-%[email protected]& <,B:"%2-%[email protected]& (8",2-,$(& %2%"(?& ,<("-,$(@& J%/(+%"%/32&
G:/#-"%2-%$3& C,& J%/(+%<%& 1,"(/+(",2& E?,""(9",/,& %(+& 1(")(",/(2& ,"<,& ,<("-,$(& (A(2& ),/,9"(&
+>-&B/:$,<>/",/(2&<,/",2-,$(&%2"%-32%&<%&),"-,9+,<(/D&
'#& +%23-"%-%& +,92:":;(2(2& A:9& ),2(8& 1(/& #G)#"%-%& C,& 9#""%23-& %"%2323&
9%B$%-%9+%<3/@& A>29>@& A:9& A,8(+"(& <,C",+& 9#/#-& C,& 9#/#"#8"%/[email protected]& >2(C,/$(+,",/@& %/%8+3/-%&
,2$+(+>",/(&C,&E?,"&9#/#"#8"%/&9,2<(&%9+(C(+,",/(&(A,/($(2<,&-,9%2%&<%G%"3&K%/9"3&F:=/%K(&C,/(&
C,& J%/(+%"%/& 9#""%2-%9+%<3/"%/D& '#2#2& $:2#F#2<%& %/%8+3/-%@& J%/(+%"%-%@& :/-%[email protected]&
#"%8+3/-%@& $%="[email protected]& A,C/,@&9>"+>/@&,=(+(-&)(1(&<%J%&1(/A:9&+,-,"&9%B$%-"%/<%&%9+(C(+,",/(2(&
$>/<>/,2&9#/#-&C,&9#/#"#8"%/&(A(2&['*&:/+%9&1(/&(",+(8(-&%/%F3&J%"(2,&),"-(8+(/D&'%J$,<(",2&
9#/#-&C,&9#/#"#8"%/32&G%23$3/%@&<%J%&1(/A:9&%"%2"%/<%&J(?-,+&C,/,2&K%/9"3&:/)%2(?%$G:2"%/&
9,2<(& G>9>-">">9& C,& $:/#-"#"#9"%/3& (A,/($(2,& )(/,2& %"%2"%/<%& ['*& +,92:":;($(2(2& K%/9"3&
1E">-&C,&-:<>"",/(2(&9#""%2-%9+%<3/"%/D&&
• j8&C,/(-"("(=(2(&C,&1%8%/3$323&%/+3/3/@&
• 58",-&G%B%1("-,&,+9(2"(=(2(&%/+3/3/@&
• '(")(&%938323&J3?"%2<3/3/@&
• Y,CF#+&C,/(G,&#"%83-3&A%1#9"%8+3/3/@&
• Y,CF#+&9%G2%9&C,&C,/(",/",&,+9("(&C,&<:=/#&%2%"(?&G%B3"%1("(/@&
• .,/(&)>2F,"",8+(/-,&9:"%G"39"%&G%B3"%1("(/@&
• 58",+-,2(2&(8&B,/K:/-%2$323&%/+3/3/@&
• L%"38-%G3&<%J%&9:"%G&C,&?,C9"(&J%",&),+(/(/@&
• '>/:9/%$(<,2&9%G2%9"%2%2&(8&)>F>&C,&?%-%2&9%G1323&E2",/@&
'(")($%G%/& $($+,-",/(& #G)#"%-%"%/[email protected]& G%B3"%2& %9+(C(+,",/& >?,/(2<,& <%J%& 1(/A:9&
9%+93$3&:"<#=#&+%/+383"-%?&1(/&),/A,9+(/D&k%9%+&),/A,9+,&1(")($%G%/32&+,9&1%832%&1#&9%+93"%/3&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&h&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
$%="%G%-%G%F%=3& #2#+#"-%-%"3<3/D& *E?,<(",2& 9%+93"%/32& )>2F,"& :"%1("-,$(& C,& G%8%-%&
),A(/(",1("-,$(&(A([email protected]&+>-&<,C",+&9#/#-&C,&9#/#"#8"%/32<%&-,CF#+&1#"#2%2&C,/(",/(2&['*&(",&
,2+,)/%$G:2#2#2&G%B3"-%$3&),/,9"(<(/D&
j"9& ['*& #G)#"%-%"%/[email protected]& J%/(+%& >/,+(-(& C,& J%/(+%& 1(")(",/(2(2& :+:-%$G:2#& >?,/(2<,&
:<%9"%2-38& C,& B/:;,G,& GE2,"(9& $%<,F,& B/:;,& A,/A,C,$(2<,& 9#""%23"%F%9& C,/(",/(2&
,2+,)/%$G:2#& C,& 1#& C,/(",/& >?,/(2<,& G%B3"%2& 1%?3& $:/)#"%-%& C,& %2%"(?",/(& 9%B$%-38+3/D&
O3$%F%[email protected]&['*&:/+%-32%&%9+%/3"%2&C,/(",/&$%<,F,&G%B3"%2&B/:;,&$>/,$(2F,&9#""%23"-38&C,&+,9&
1(/& B/:;,G,& GE2,"(9& ['*& #G)#"%-%"%/3& G%B3"-38+3/D& k%9%+& )>2>->?<,@& +,9& 1(/& B/:;,G,&
GE2,"(9& G%B3"%2& ['*& #G)#"%-%"%/32<%[email protected]& <(=,/& 9%-#& 9#/#-& C,& 9#/#"#8"%/32<%& -,CF#+&
1#"#2%[email protected]& ['*_2,& ,2+,)/%$G:2#& G%B3"-38& C,G%& G%B3"-%9+%& :"%2& ,2& )>2F,"& 9:2#-$%"&
C,/(",/,& #"%83"%1(",F,9& C,& 1#& C,/(",/& >?,/(2<,& 1%=3-$3?& :"%/%9& %/%8+3/-%& C,& %2%"(?&
G%B%1(",F,9& A:9& 9#""%23F3"3& K%9%+& G,+9("(& -%9%-"%/32& #"%8%1(",F,=(& ['*& #G)#"%-%"%/32%&
),A("-(8+(/D&\>2>->?>2&1%8%/3"3&['*&#G)#"%-%"%/32<%&<,=(8(9&:/)%2(?%$G:2"%/F%&>/,+(",2&
J,/&+>/">&9:2#-$%"&C,/(",/&)>2">9&:"%/%[email protected]&(")("(&C,&$:/#-"#&9%-#&9#/#-&C,&9#/#"#8"%/32F%&
['*&:/+%-32%&%9%+%/3"-%9+%&C,&G,+9("(&-%9%-"%/32&9#""%23-32%&%A3"-%9+%<3/D&
68]%1%97:-$;'%&'"('%#'#)*+"*-'%)*+*"%^-*.#'^"*-'%
X>2G%<%& )>2>->?,& 9%<%/& G%B3"-38& :"%2& [:=/%K(& '(")(& *($+,-",/(& V/:;,",/(&
(2F,",2<(=(2<,@&B/:;,",/&%/%$32<%&8#&<E/+&:/+%9&E?,""(=(2&1#"#2<#=#&)E/>"->8+>/N&
• [:=/%K(& '(")(& *($+,-",/(2(2& 2%$3"& 9#""%23"%F%=3232& E2F,<,2& %2"%83"-%$3& C,G%& J%G%"&
,<("-,[email protected](&
• .,/(",/(2&,+/%K"3&C,&,+9("(&1(/&8,9("<,&+%23-"%2-%$3&C,&GE2,+(-(@&
• I,+,/"(&C,&,+9("(&1(/&+,92:":;(2(2&$,A(-(@&
• f+:-%$G:2#&G%B3"%2&C,/(",/(2&['*&(A,/($(2<,&B%G"%83-3232&B"%2"%2-%$3&C,&%2%"(?(2(2&
$($+,-%+(9&:"%/%9&G%B3"%1("-,$(&(A(2&C,/(&-:<,"(2(2&:"#8+#/#"-%[email protected]&
['*Q2(2& G>/>/">=,& )(/,1("-,$(& C,& C,/(",/(2& +>-& 9#/#"#8"%/32& 9#""%23-32%&
%A3"%1("-,$(& (A(2& C,/(",/([email protected]& +,92:":;(2(2& C,& (2$%2& )>F>2>2&
,+9("(& C,& ,+/%K"3& 1(/& 8,9("<,& B"%2"%2-%$3& C,& GE2,+("-,$(&
),/,9"(<(/D& .,/(",/& +>-& 9#""%23F3"%/%& J(?-,+& C,/,F,9& 8,9("<,&
+:B"%2-%"[email protected]& )>2F,"& :"%/%9& +#+#"-%"3& C,& $%9"%2-%"3<3/D&
0,92:":;(& -:<>",/& G%B3G%& $%J(B& :"-%"[email protected]& +,92:":;(<,9(&
G,2("(9",/& 9:"%GF%& %<%B+,& ,<(",1("-,"(& C,& -:<>"",/& %/%$3&
,+9("(& 1(/& (",+(8(-(2& :"-%$3& ),/,9"(<(/D& I%B3"%F%9& :"%2& ['*&
#G)#"%-%"%/32<%@& C,/(& -:<,"(2<,& J%?3/"%2%2& (8",-& C,&
B/:$,<>/",/<,& 1,"(/",2,2& +>-& :/)%2(?%$G:2"%/32& $($+,-&
(A,/($(2<,&%9+(K&:"%/%9&/:"&%"-%"%/3232&$%="%2-%$3&),/,9"(<(/D&
PG/3F%&['*Q(2&%C%2+%;"%/32<%2&K%G<%"%2%1("-,9&(A(2&,+9("(&1(/&
>/,+(-& B"%2"%-%$3& C,& )>A">& 1(/& GE2,+(-& :"-%$3&
),/,9-,9+,<(/D&
['*&B/:;,",/(2<,&9#""%23"%2&+,-,"&B/,2$(B",/&%8%=3<%&$3/%"%2-38+3/D&&
^?GELKC% 0_% 9&#% FG?KHG% R>`[email protected]% FG?KJ>R>EDB% RKDVK% [email protected]?8% a%/(+%& G%B3-3&
['*Q2(2& G,+,2,9",/(2<,2& $%<,F,& 1(/($(<(/D& ['*@& <(=,/& 1(")($%G%/& +,92(9& C,&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&l&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
+,92:":;(",/(2<,2&K%/9"3&:"%/%[email protected]&C,/(+%1%23&GE2,+(-&9:2$,B+(2,&)E/,@&<,=(8(9&9%G2%9"%/<%2&
C,/(&,2+,)/%$G:2#2#2&G%B3"-%$32%&C,&1#&C,/(",/(2&%2%"(?&,<("-,$(2,&:"%2%9&+%23/D&
^?GELKC% 6_% 9&#% FG?KDG?K% FG% a>?KJ>D>?B% VQEbGD% RKDVKDG?K% [email protected]?8% ['*&
9#""%23"%/%9& G%B3"%2& >/,+(-& C,& %2%"(?",/<,& 9#""%23"%2& C,/(",/(2& )>2F,"& :"-%$3& ),/,9"(<(/D&
L>29>@&1#&C,/(",/&9%-#&9#/#"#8"%/3232&(",/(<,&G%B%F%9"%/3&B/:;,",/&C,&G%+3/3-"%/&(A(2&A,8(+"(&
%2%"(?",/&G%B%/%9&93$%&$>/,<,&$:2#F%&#"%8-%"%/3&(A(2&),/,9"(<(/D&
^?GELKC% ]_% 9&#% KOG?KLKETG% =NDD>EBD>E% [email protected]>D% FG?KDG?G% >KJ% =MM?TKE>JD>?U%
[email protected]% FG% LQ?G=DK% RK?% =MM?TKE>J% [email protected]% KDG% TQPGEDGEK?LG% OM=% T>a>% =NDD>EBD>RKDK?%
[email protected]>=J>TB?8&['*&(A,/($(2<,&1#"#2%2&J%/(+%"%/&$%<,F,&9%=3+&J%/(+%"%/32&1(")($%G%/&,9/%232<%&
)E/>2+>",2-,$(& %2"%-32%& ),"-,-,9+,<(/D& ['*& (A(2<,9(& J%/(+%"%/32& %(+& :"<#=#& 1E"),2(2&
9::/<(2%+"%/3&#G#-"#&C,&$>/,9"(&1(/&9::/<(2%+&$($+,-(&(",&1,"(/",2-,"(<(/D&'EG",F,&J%/(+%"%/3&
),/A,9& <>2G%& 9::/<(2%+"%/3& (",& 1,"(/",-,& C,& 9:-8#& %"%2%& %(+& J%/(+%"%/3& <%& ,9/%2<%&
1>+>2$,"&:"%/%9&)E/>2+>",G,1("-,&C,&%2%"(?&G%B-%&(-9%23&<:=-%9+%<3/D&
^?GELKC% c_% 9&#U% [email protected]>LHMEN% H>CBD>b>=% >D>ED>% KDVKDK% [email protected]% FG?KDG?KE%
RQJQELGDDK`KEK%KX>TG%[email protected]?8%'(")($%G%/32&J%/(+%G3&(2$%2"%/32&)E/<>=>&)(1(&)E/,-,-,$(&
2,<,2(G",& @& %2%"(?",/(2& <%J%& ),/A,9A(& G%B3"%1("-,$(& (A([email protected]& J%/(+%& (",& (")("(& ("%C,& E?,""(9",/(2&
<,&R%"%2$%"@&A(?)($,"&C,&2:9+%$%"T&['*&:+:-%$G:2#2#2&G%B3"-%$3&),/,9"(<(/D&
^?GELKC% d_% 9&#eKE% RK?OM=% =NDD>EBbBLB% F>?TB?% FG% OM=% TG`KAK=% XME=LKHMED>?B%
=NDD>EBbBD>?% J>?>XBET>E% C>HD>[email protected]>DBTB?8% '(")(& ,=,/& B%G"%83"%1("(G:/$%& <%J%& <,=,/"(<(/@&
B/,2$(1(2<,2&G:"%&A393"%/%[email protected]&['*&B/:;,",/(@&:+:-%$G:2#&G%B3"%2&C,/(",/(2&(J+(G%F3&:"%2&+>-&
9#""%23F3"%/&+%/%K32<%2&B%G"%83"-%$323&$%="%G%F%9&C,&C,/(",/(2&+,9/%/&>/,+("-,$(2(&E2",G,F,9&
8,9("<,&B"%2"%2-%"3<3/D&
^?GELKC% f_% 9&#% JG=EMDM\KLK% KOG?KLKETG=K% H>[email protected]% FG% TME>[email protected]>?U% RKDVKL>H>?%
JG=EMDM\KLKETG=K% TG`[email protected]?K% J>=KC% GTGRKDGbG=% FG% XME=LKHME>DKJGLKEK% VGDKAJK?GbG=%
AG=KDTG% [email protected]?8% a,/& ),A,2& )>2& ),"(8,2& 1(")($%G%/& +,92:":;($(2<,@& A:9& G>9$,9&
K(G%+"%/"%&%"32%2&$($+,-",/&?%-%2"%&9#""%23"%1("(/"("(=(2(&G(+(/-,9+,&C,&9#""%23F3&(J+(G%A"%/32%&
F,C%B& C,/,-,?& J%",& ),"-,9+,<(/D& *($+,-,& ,2+,)/%$G:2#& G%B3"%2& C,/(",/(2& K%G<%"3& 1(/&
8,9("<,& 9#""%23"%1("-,$(& %2F%9& +>-& C,/(",/(2& 1(")($%G%/& :/+%-32%& %9+%/3"-%$32<%2& $:2/%&
%2"%83"%1("-,9+,<(/D& X:"%G3$3G"%& 9#/#"%F%9& :"%2& G%?3"3-& C,& <:2%23-"%/& ?%-%2& (A,/($(2<,&
G,2(",2,1("(/&E?,""(9+,&:"-%"3<3/D&
^?GELKC% g_% 9&#U% JG=EMDM\KU% C>?>% FG% KHK% RK?% [email protected]% TGLJG`K% KDG% KE>[email protected]>P%
[email protected]% [email protected]=JGTK?8% YMD>HBLBHD>% R>A>?BH>% ND>A>[email protected]=% KOKE% NPNE% LQ?GDK%
H>[email protected]>?BE% H>[email protected]>LB% FG% =GLKE% =>?>?DB% [email protected]>LB% VG?G=DKTK?8% ['*& (A,/($(2<,&
C,/(+%1%23232& :"#8+#/#"-%$3& C,& C,/(",/(2& ,2+,)/%$G:2#2#2& #?#2& $>/,",/& C,& A:9& $%G3<%&
9#""%23F3&),/,9+(/<(=(&V/,2$(B&`&<%&1,"(/+("-(8+(D&Y,CF#+&$323/"3&9%G2%9"%/"%&1>G>9&B/:;,",/(2&
G>/>+>"-,$(&(A(2&#?#2&$>/,"(&G%+3/3-"%/%&C,&9%/%/"3&1(/&GE2,+(-,&(J+(G%A&<#G#"-%9+%<3/D&
^?GELKC%h_%9&#%[email protected]%=NDD>EBbBD>?%KOKE%C?MLGTQ?U%MCG?>LHMEU%JGA=KD>J%FG%[email protected]%
TG`KAK=DK`KEG% LGRGC% [email protected]>=J>TB?8% X,=(8(9& 9%-#& 9#/#"#8"%/3& +%/%K32<%2& >/,+(",2& C,/(",/(2&
:/+%9& C,/(+%1%232<%& +:B"%2%1("-,$(& (A(2& G,2(& 1(/& 9:<"%-%& $($+,-(2(2& C,& :/+%9& >/,+(-&
B/:$,<>/>2>2& G%B3"-%$3& ),/,9-,9+,<(/D& '#& <%& 9#""%23F3& :/)%2(?%$G:2#& (A(2<,& 1%?3&
<,=(8(9"(9",/,&$,1,B&:"-%9+%<3/&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&7^&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
^?GELKC%i_%&>A>?BDB%RK?%9&#%C?MV?>@B%KOKE%G`[email protected]%JGb?QRGDKU%KHK%@MJKFG%[email protected]%
FG% >[email protected]% CG?LMEGDG% KaJKH>O% F>?TB?8% ['*& B/:;,",/(2(2& 1%8%/3"3& :"%1("-,$(& (A(2& 9#""%23"%2&
+,92:":;(2(2& ,2& $:2& C,& ,2& ),"(8-(8& +,92:":;(& :"-%$3& G%232<%@& :2#& 9#""%2%2& B,/$:2,"(2&
,=(+(-(@& +,F/>1,$(& C,& %?-(& <,& A:9& E2,-"(& 1(/& K%9+E/<>/D& V/:;,2(2& G>/>+>"-,$(& C,&
)>2F,""(=(2(&9:/#-%$3&(A(2&,=(+(-(2&1>G>9&1(/&E2,-(&C%/<3/D&
]%1%45.)*+%
'#& 1E">[email protected]& '%81%9%2"39& IE2,+(-& '("(8(-& *($+,-(& V/:;,$(& 9%B$%-32<%& C,/(",/(2&
<:=/#@& 9:"%G& C,& $($+,-%+(9& 1(/& 8,9("<,& +:B%/"%2%1("-,$(& (A(2& ),2,"& G%B3G3& %9+%/-%9+%<3/D&
0>/9(G,& [#-J#/(G,+(Q2(2& M^^^Q"(& G3""%/<%@& -:<,/2& +,92:":;(2(2& +>-& (2$(G%+(K",/(2<,2&
K%G<%"%23"%/%[email protected]& ),/,9& (<%/(@& ),/,9& +,92(9& C,& ),/,9$,& B,/$:2,"& G%B3$32<%& G,2(& 1(/&
G%B3"%2-%G%&)(<(",/,[email protected]&9%-#&9#/#"#8"%/3&+%/%K32<%2&)>2>->?,&9%<%/&>/,+("-(8&C,&>/,+(-(&
<,C%-&,<,2&+>-&C,/(",/(2&$($+,-%+(9&C,&,+9(2&1(/&8,9("<,@&G,+9(&C,&$:/#-"#"#9&<%J("(2<,@&
+>-&9#""%23F3"%/32&#"%83-32%@&B%G"%83-32%&C,&9#""%23-32%&%A3"%1("-,$(&(A(2&)>2<,-,&),",2&
&$2&$3$."/3% 45.*)'+% &'"'2'+% #'#)*+'% 9%B$%-32<%@& G,2(<,2& G%B3"%2-%& (A(2& ),/,9"(&
K%%"(G,+",/,& %"+"39& +,89("& ,+-,9+,<(/D& L%"38-%@& (",/(<,9(& %8%-%"%/<%@& 9%-#& 9#/#"#8"%/3&
+,-$("F(",/(2F,&:"#8+#/#"%F%9&K%/9"3&9:2#"%/<%9(&B/:;,&)/#B"%/3232&9::/<(2,"(&C,&#G#-"#&1(/&
8,9("<,& A%"38%1("-,$(& (A(2& 1(/& +,-,"& +,89("& ,+-,"(& C,& 9,2<(& 1>2G,$(2<,9(& (J+(G%A"%/%& )E/,&
),2(8",+("-,"(<(/D& '#& 2:9+%<%@& [:=/%K(& '(")(& *($+,-",/(2(2& >"9,& A%B32<%& :"#8+#/#"-%$3& C,&
G%G)32"%8+3/3"-%$3& %-%F3& (",@& 9%-#& 9#/#"#8"%/32%& 1%="3& +>-& -,/9,[email protected]& 1E"),& C,& +%8/%&
+,89("%+"%/[email protected]& >2(C,/$(+,",/(2& C,& E?,"& $,9+E/>2& 9::/<(2,"(& 1(/& (81E">->& A,/A,C,$(2<,&
A%"38-%[email protected]& -,CF#+& C,/(",/(2& C,& 9#""%23F3& (J+(G%A"%/3232& <:=/#& 1(/& 8,9("<,& 1,"(/",2-,$(& C,&
+>-&1#&1(")(",/(2&['*_2,&,2+,)/%$G:2#2#2&G%B3"-%$3&),/,9-,9+,<(/D&
L%"38-%& 9%B$%-32<%& J%?3/"%2%2& 1#& A%"38-%<%& F:)/%K(& 1(")(& $($+,-(2(2&
:"#8+#/#"-%$3& C,& G%G)32"%8+3/3"-%$3& %-%F3& (",@& 9%-#& 9#/#"#8"%/3& )E/,C& C,& $:/#-"#"#=#&
(A,/($(2,& )(/,[email protected]& 1,"(/"(& F:=/%K(& <,+%G"%/& R0%1":D5567T& C,& 1#& <,+%G"%/"%& 9%-#& 9#/#"#8"%/3&
%/%$32<%9(&)E/,C&C,&$:/#-"#"#9&<%=3"3-3&R0%1":[email protected]&1(/&(81E">->&(A,/($(2<,@&B/:;,&)/#1#&
+%/%K32<%2&:"#8+#/#"%2&,9"(&+%1":"%/<%&1,"(/+("-(8+(/D&'#&+%1":"%/&<>?,2",2(/9,2&1,"(/",2,2&
),2,"& 9%B$%-"%/& (")("(& 9%-#& 9#/#"#8"%/3232& %/8(C",/(2<,& 1#"#2%2& 1(")(",/& +%/%2%/%9&
:"#8+#/#"-#8+#/b&
'#& +%1":"%/& A%"38-%& J%G%+%& ),A+(=(& ?%-%[email protected]& 9%-#& 9#/#"#8"%/3232& 9,2<(& %/%"%/32<%&
G%B%F%9"%/3& )E/>8-,",/& $3/%$32<%@& +:B"%2-%$3& ),/,9,2& F:=/%K(& <,+%G"%/[email protected]& -#J+,-,"&
1#"#2%1(",F,9& 9#/#"#8"%/323& 1,"(/",G,1("-,9& (A(2& J%?3/"%2-38+3/D& X:"%G3$3G"%& %G23& <,+%G& (",&
(")("(& C,/(@& 9%-#& 9#/#"#8#& 9%/83$32<%& "($+,",2-(8+(/D& V/:;,& 9%-#& 9#/#"#8"%/3232& G,+9(& C,&
$:/#-"#"#9"%/3&<%J("(2<,&G%8%-%&),A(/("<(=(&?%-%[email protected]&E2,/(",2&9:-(+,&#?-%2"%/3&+%/%K32<%2&
+%1":"%/<%&1,"(/+(",2&<,+%G"%/%&("(89(2&C,/(",/(2&R(<%/(&$323/"%/@&$#@&;,:":;(&-%<,2&C1DT&2,/,<,&
<,B:"%2%F%=3&C,&2%$3"&GE2,+(",F,=(2,&9%/%/&C,/("-,$(&),/,9-,9+,<(/D&
0%1":D5567&*fm!Yn!&O!m!n!o&.,&\gSgn&OP0YPSnPm&
#7-!+"!%3!-!"!2%
Lg.mg&'POPSn5p5& •
•
•
•
•
•
(*.*"%3$)+$."$-%
*#&O(/"("(=(&
a%C%&O(/"("(=(&
O%+3&P+39"%/&
0:B/%9&O(/"("(=(&
\>/>"+>&
'(G:":;(9&q,2)(2"(9",/&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&77&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
*PSPIj&.g&0j[Pmg0&'[email protected]&
gSgmrj&.g&0P'jj&OPISPOnPm&'POPSn5p5&
0gPo&\gSgn&YXD&
0gXPo&\gSgn&YXD&
gSgmrj&.g&0P'jj&OPISPOnPm&'[email protected]&'f0Po&\gSgn&
YHXHmnHpH&
0Pm5Y&.g&OWIjongmj&'POPSn5p5&
Yjnnj&*P.!SYP&'[email protected]&aPmj0P&\gSgn&
OfY!0PSn5p5&
'PI5SX5mn5O&.g&j*OPS&'[email protected]&OPmPIfnnPm5&
\gSgn&YHXHmnHpH&
'Po'[email protected]&OWI&ajqYg0ngmj&\gSgn&YHXHmnHpH&
!nPo05mYP&'[email protected]&[email protected]&njYPSnPm&.g&
aP.P&YgIXPSnPm5&jSoPP0&\gSgn&YHXHmnHpH&
XgSjq[jnjO&YH*[email protected]&XgSjq&!nPo05mYP*5&
\gSgn&YHXHmnHpH&
!nPo05mYP&'[email protected]&0[XX&\gSgn&YHXHmnHpH&
*Ppn5O&'POPSn5p5&
Yjnnj&gpj0jY&'POPSn5p5&
'Po'[email protected]&0PV!&OPXP*0mf&\gSgn&YHXHmnHpH&
'Po'[email protected]&Pm*P&fkj*j&\gSgn&YHXHmnHpH&
jLjongmj&'[email protected]&.PnjnjOngm&
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
W?,"&L,C/,&O:/#-%&P"%2"%/3&
\E"",/@&\E",+",/&C,&1%/%;&)E"",/(&<3832<%&9%"%2&*#"%9&P"%2"%/&
*%2%G(&C,&O>A>9&*%2%G(&P"%2"%/3&
f/)%2(?,&*%2%G(&'E"),",/(&
*,/1,$+&'E"),",/&
*%2+/%"",/&
g",9+/(9&a%+"%/3&
X%=3+3-&o,1,9,",/(&
X:=%"&\%?&':/#"%/3&
V,+/:"&':/#"%/3&
'(+9($,"&H/,+(-&
a%GC%2$%"&H/,+(-&
0%/3-$%"&\(/<(&
P/%?(&W/+>$>&
0%/3-$%"&g9:2:-(9&I%B3&
0:B/%9&a%/(+%"%/3&
O%/%G:""%/3&
0:B:=/%KG%&
*#"%/&
P/%?(&W/+>$>&
O>"+>/,"&f1;,",/&
f+:G:""%/&
X,C",+&I:""%/3&
OEG&G:""%/3&
'>G>9&0:B/%9&\/#B"%/3&
g=(-&X,/(2"(9&O:-1(2%$G:2#&
g/:?G:2&X,/,F,$(&
o(-<(9(&P/%?(&O#""%23-&o,9"(&
P/%?(&O#""%23-&O%1("(G,+&*323K3&
W2,-"(&0%/3-&P/%?(",/(&
P/%?(&0(B",/(&
a%C%%"%2"%/3&
a%C%G:""%/3&
\,-(F("(9&
X,2(?F("(9&
m:+%"%/&
X,-(/G:""%/3&C,&0,$($",/&
I%+%9&*%G3$3&
a,9(-&*%G3$3&
gF?%F3&*%G3$3&
a,-8(/,&*%G3$3&
',1,9&W">-&a3?3&
'#"%83F3&a%$+%"39"%/&
Y%<,2&*#"%/3&C,&o(8,",2,2&O%G2%9&*#"%/[email protected]&jA-,&*#"%/3&
f9#"&*%G3$3&
W=/,+-,2&*%G3$3&
W=/,2F(&*%G3$3&
O%<%$+/:&a%/(+%"%/3&
O:2+/:"&S:9+%"%/3&
0%B#&'(")(",/(&
a%?(2,&P/%?(",/(&
O3G3&*323/"%/3&
j<%/(&*323/"%/&
O>+>9&'(")(",/(&
Y>F%C(/&P"%2&*323/"%/3&X3832<%&O%"%2&P"%2"%/32&&
6!G)#"%-%&j-%/&V"%2"%/3&
6S%?3-&j-%/&V"%2"%/[email protected]&
6a%"(J%?3/&a%/(+%"%/@&&
6P"+G%[email protected]&&
6S#-%/%+%;&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&7M&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
jLjongmj&'[email protected]&jnngm&jXPmg*j&\gSgn& • j<%/(&*323/"%/&
YHXHmnHpH&
'gngXjIgngm& • !G)#"%-%&j-%/&V"%2"%/3&
• S%?3-&j-%/&V"%2"%/3&
• a%"(J%?3/&a%/(+%"%/&
• P"+G%B3&
• !"%83-&V"%2360:B"#&0%83-%F3"39&
• S#-%/%+%;&
• ',",<(G,&I:""%/3&C,&0,$($",/(&&
'PI5SX5mn5O&.g&j*OPS&'POPSn5p5& • L,C/,&X>?,2(&V"%2"%/3&
'PI5SX5mn5O&.g&j*OPS&'[email protected]&Pkg0&jongmj&\gSgn& • X,B/,-(2& 0,J"(9,& q:2"%/32%& \E/,& a%/(+%"%2-%[email protected]& o(<<,+(@&
YHXHmnHpH& q%-%2$%"&X%=3"3-3&
'PI5SX5mn5O&.g&j*OPS&'[email protected]&jnngm&'PSOP*5& • V"%2&C,&a%"(J%?3/&a%/(+%&I%B3-3&
\gSgn&YHXHmnHpH&
'Po'POPSn5O&\PV&jXPmg*j&'PoOPSn5p5& • V"%2&C,&a%"(J%?3/&a%/(+%&I%B3-3&
'Po'[email protected]&Xg.ng0&j*0P0j*0jO&gS*0j0H*H& • S>K#$&*%G3-"%/3&
'PoOPSn5p5&
'PI5SX5mn5O&.g&j*OPS&'[email protected]&Xg.ng0&*!&jongmj& • *#&O#G#"%/3&
\gSgn&YHXHmnHpH& • \E"",/@&\E",+",/@&C,&'%/%;&\E"",/(&
• P9%/$#"%/&
• a(</:,",9+/(9&*%2+/%"",/(&
• P9%/$#&a%C?%"%/3&
• a(</:;,:":;(&a%/(+%"%/3&
• *#&O%G2%9"%/3&
• *#"%-%&O%2%""%/3&
• O%/%(A(&O3G3&*323/"%/3&R)E"",/@&)E",+",/&)(1(T&
0!mjqY&'POPSn5p5& • 0#/(?-&'E"),",/(@&P"%2"%/3&C,&Y,/9,?",/(&
• S%?3-&j-%/&C,&V"%2"%/3&R+#/(?-&%"%2&C,&-,/9,?",/(2<,T&
0#/(?-&P-%A"3&!G)#"%-%&j-%/&V"%2"%/3&
fmYPS&'POPSn5p5& • f/-%2&P-,2%;-%2&a%/(+%"%/3&
• m,$-(&f/-%2&*323/"%/3&
• f/-%2&.,;,+%$G:2&'(")(",/(&
• Y(""(& V%/[email protected]& 0%1(%+& V%/[email protected]& 0%1(%+& P23+3& C,& 0%1(%+3& O:/#-%&
P"%2"%/3&'(")(",/(&
• f/-%2&O%<%$+/:$#&
OHn0Hm&'[email protected]&OHn0Hm&.g&0P'jP0&.Pmn5OnPm5S5& • X:=%"&*([email protected]&0%/(J(&*([email protected]&P/9,:":;(9&*(+&C,&O,2+$,"&*(+&P"%2"%/3&
Ofm!YP&\gSgn&YHXHmnHpH& • Y>?,",/&
• P23+"%/&
Yjnnj&*P.!SYP&'POPSn5p5& • P$9,/(&0,$($",/&
• 0%+1(9%+&C,&P+38&P"%2"%/3&
• I%$%9&'E"),",/&
gSgmrj&.g&0P'jj&OPISPOnPm&'[email protected]&YPXgS& • r,:+,/-%"&O%G2%9"%/&
0g0OjO&PmPYP&\gSgn&YHXHmnHpH& • r,:":;(9&P/%8+3/-%"%/&
• Y%<,2&P/%-%"%/3&
• r,:K(?(9&P/%8+3/-%"%/3&
• *:2<%;&P/%8+3/-%"%/3&
gSgmrj&.g&0P'jj&OPISPOnPm&'[email protected]&0HmOjIg& • V,+/:"&P/%8+3/-%"%/3&
Vg0mfnngmj&PSfSjY&fm0POn5p5&
'Po'[email protected]&Xg.ng0&Yg0gfmfnfrj&\gSgn& • Y,+,:/:":;(&j$+%$G:2"%/3&
YHXHmnHpH& • Y,+,:/:":;(9&V%/%-,+/,",/&
gSgmrj&.g&0P'jj&OPISPOnPm&'[email protected]&gngO0mjO& • *#&O%G2%9"%/3&C,&a%C?%&P2%"(?(&
jongmj&g0HX&jXPmg*j&\gSgn&YXD&
&
0%1":D556M&\gSgn&OP0YPSnPm&C,&*fm!Yn!&O!m!n!o&
(*.*"%3$)+$."$-%
0fVmPO&
rgfnfrj&s&YPXgS&
#7-!+"!%3!-!"!2%
- '%81%9%2"([email protected]&OEG&a(?-,+",/(&\,2,"&Y><>/">=>&
- 0%/3-&.,&OEG(8",/(&'%9%2"[email protected]&&
- g2,/;(&.,&0%1((&O%G2%9"%/&'%9%2"3=3&@&Y%<,2&0,+9(9&P/%-%&\,2,"&Y><>/">=>&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&7U&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
XgVmgY&
*!&
SHk!*&
&
!nPo05mYP&
*PSPIj&.g&gSgmrj&
0Pm5Y&
fmYPS&
Igmgn&IWSg0jYngm&
'jIfnfrjO&qgS\jSnjO&
jOnjY&
0PV!&s&OPXP*0mf&
aPmj0P&Pn0n5O&.gmjngmj&
OHn0Hm&IPV5nPm5&
Lg.mg&Ojmnjnjpj&
*P.!SYP&
gpj0jY&
*Ppn5O&
0!mjqY&
-
'%G32<3/"39&.,&j$9%2&'%9%2"[email protected]&X,C",+&*#&j8",/(&\,2,"&Y><>/">=>&
g2,/;(&.,&0%1((&O%G2%9"%/&'%9%2"[email protected]&0>/9(G,&V,+/:"",/(&P2:2(-&f/+%9"(=(&
g2,/;(&.,&0%1((&O%G2%9"%/&'%9%2"[email protected]&g+(1%29&\,2,"&Y<D&
'%G32<3/"39&.,&j$9%2&'%9%2"[email protected]&PK,+&j8",/(&\,2,"&Y><>/">=>&
g2,/;(&.,&0%1((&O%G2%9"%/&'%9%2"3=3&@&Y%<,2&0,+9(9&P/%-%&\,2,"&Y><>/">=>&
g2,/;(&.,&0%1((&O%G2%9"%/&'%9%2"[email protected]&X,C",+&*#&j8",/(&\,2,"&Y><>/">=>&
'%81%9%2"([email protected]&OEG&a(?-,+",/(&\,2,"&Y><>/">=>&
g2,/;(&.,&0%1((&O%G2%9"%/&'%9%2"[email protected]&Y%<,2&0,+9(9&P/%-%&\,2,"&Y><>/">=>&
',",<(G,",/&
L,C/,&'%9%2"3=3&
*%="39&'%9%2"3=3&
jA(8",/(&'%9%2"[email protected]&.%"("(9",/&
g2,/;(&.,&0%1((&O%G2%9"%/&'%9%2"[email protected]&g",9+/(9&j8",/(&g+><&j<%/,$(&\,2,"&Y<D&
'%81%9%2"([email protected]&X,C",+&j$+%+($+(9&g2$+(+>$>&'%89%2"(=(&
j"A,&S>K#$&Y><>/">9",/(&
jA(8",/(&'%9%2"[email protected]&S>K#$&.,&.%+%2<%8"(9&j8",/(&\2D&Y<&
'%G(2<(/"(9&.,&j$9%2&'%9%2"[email protected]&O%/%G:""%/(&\,2,"&Y><>/">=>&
'%81%9%2"[email protected]&OEG&a(?-,+",/(&\,2,"&Y><>/">=>&
!"%8+3/-%&'%9%2"[email protected]&X,-(/G:""%/[email protected]&n(-%2"%/&.,&a%C%&Y,G<%2"%/3&j28D&\2D&Y<D&
X,2(?F("(9&Y>8+,8%/"[email protected]&X,2(?&!"%8+3/-%$3&\,2,"&Y><>/">=>&
!"%8+(/-%&'%9%2"[email protected]&0[XX&\,2,"&Y><>/">=>&
0%/3-&.,&OEG(8",/(&'%9%2"3=3&
*%2%G(&.,&0(F%/,+&'%9%2"3=3&
g2,/;(&.,&0%1((&O%G2%9"%/&'%9%2"[email protected]&0gPo&\,2,"&Y<D&
g2,/;(&.,&0%1((&O%G2%9"%/&'%9%2"[email protected]&':+%8&\,2,"&Y<D&
0%/3-&.,&OEG(8",/(&'%9%2"3=3&
f/-%2&'%9%2"3=3&
',",<(G,",/&
jA(8",/(&'%9%2"[email protected]&.%"("(9",/&
'%G32<3/"39&.,&j$9%2&'%9%2"3=3&
0%/3-&.,&OEG&j8",/(&'%9%2"3=3&
jA(8",/(&'%9%2"[email protected]&j"",/&j<%/,$(&\2D&Y<D&
'%G(2<(/"(9&.,&j$9%2&'%9%2"[email protected]&j"",/&'%29%$(&\,2,"&Y><>/">=>&
'%81%9%2"(9&\%B&j<%/,$(&'%89%2"(=(&
L,C/,&'%9%2"3=3&
f/-%2&'%9%2"3=3&
O>"+>/&'%9%2"3=3&
'%81%9%2"([email protected]&X,C",+&Y,+,:/:":;(&\,2,"&Y><>/">=>&
'%81%9%2"([email protected]&0%B#&O%<%$+/:&\,2,"&Y><>/">=>&
'%81%9%2"([email protected]&P/$%&fK($(&\,2,"&Y><>/">=>&
Y(""(&*%C#2-%&'%9%2"[email protected]&a%/(+%&\,2,"&O:-#+%2"(=(&
L,C/,&'%9%2"3=3&
O>"+>/&'%9%2"3=3&
L,C/,&'%9%2"3=3&
Y(""(&*%C#2-%&'%9%2"3=3&
Y(""(&g=(+(-&'%9%2"3=3&
*%="(9&'%9%2"3=3&
0#/(?-&'%9%2"3=3&
]80%1%3$+!%3!-!"!2"$-/./.%377-Y'.$#47.!%
0>-& 9#""%23F3"%/& (A(2& 1>G>9& E2,-& +%83G%2& C,& G%B3"%F%9& J,/& (8+,& C,& G%+3/3-<%&
9#""%23"-%$3&?:/#2"#&:"%2&,9:2:-([email protected]&$:$G%"@&(<%/(@&A,C/,$,"@&+%/3-$%"@&%$9,/(&C,&$(G%$(&)(1(&
+,-,"& 1(")(",/,& #"%8%1("-,2(2& C,& 1#& 1(")(",/(2& +:B"%2<3=3& :/+%9& 1(/& A%"38-%& %"%23232&
:"#8+#/#"-%$3& (A(2& ),/,9"(& <>?,2",-,",/(2& C,& 9::/<(2,"(& A%"38-%232& J%?3/"%2-%$3&
),/,9"(<(/D&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&7Z&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
'#&1%="%-<%@&%G23&(8(&G%B%2&K%/9"3&9%-#&9#/#-&C,&9#/#"#8"%/[email protected]&$>/,),",2&(8",/(2<,&
9,2<(& <>?,2",-,",/(2,& #G)#2& A%"38-38& C,& <(=,/& 9#/#"#8"%/"%& :/+%9& :"%2& (8",/(2(& A:9& %?&
K%/9"3"39"%/"%&G>/>+->8",/<(/D&W/2,9&:"%/%[email protected]&$:2<%;&(8(&(",&#=/%8%2&Y0P&\,2,"&Y><>/">=>@&
0VPf& \,2,"& Y><>/">=>@& X*j& \,2,"& Y><>/">=>& )(1(& 1(/A:9& 9%-#& 9#/#"#8#@& 9,2<(&
B/:$,<>/",/(& ),/,=(2F,@& $:2<%;"%/%& %(+& /%B:/"%/<%& 1,"(/+(9",/(& $:2<%;& 1(")(",/(2(& K%/9"3&
K:/-%+"%/<%&+#+-#8"%/<3/D&
!"#$%"& C,/(& +%1%23232& :"#8+#/#"-%$3& $3/%$32<%& %G23& (8(& G%B%2& K%/9"3& 9#/#"#8"%/&
R0%1":D556]T& %/%$32<%& :/+%9& 1(/& $+/%+,;(2(2& 1,"(/",2-,$(@& %2F%9& B/:$,<>/& K%/9"3"39"%/3232&
<:=/#&:"%/%9&%")3"%2-%[email protected]&+%/+383"-%[email protected]&+:B"%2-%$3&C,&+%23-"%2-%$3&(",&),/A,9",8,1("(/D&
O%-#& 9#/#"#8"%/3& %/%$32<%& :/+%9& 1(/& $+/%+,;(2(2& 1,"(/",2-,$(& $3/%$32<%& ),2,"& 1(/&
<%238-%&9#/#"#2#2&:"#8+#/#"-%$3&<>8>2>",1("(/D&'#&9#/#"#2&A%"38-%&)/#B"%/[email protected]&(")("(&C,/(G(&
>/,+,2& 9%-#& 9#/#"#8"%/32<%& )E/,C"(@& 9#/#-& C,/(",/(2(& 1(",[email protected]& J(?-,+& C,/<(9",/(& 9%-#&
9#/#"#8#2#2& G>9>-& C,& $:/#-"#"#9"%/32%& J%9(-& G,+9("(& #?-%2"%/<%2& :"#8-%"3<3/D& 0,92(9&
9#/#""%/&9,2<(&(A,/($(2<,&X:=/#"#9&O#/#"#@&0,/-(2:":;(&O#/#"#@&O%"(+,&O:2+/:"&O#/#"#&)(1(&
1E">-",/,&%G/3"%/%9&A%"38-%"3<3/D&0,92(9&9#/#""%/32&G#9%/3<%&1,"(/",2,2&R0%1":D556Z&C,&]T&C,/(&
9%B$%-"%/32& %"+& <,+%G"%/32%& )E/,& A%"38-%"%/323& B"%2"%-%"%/3& ),/,9"(<(/D& P"+& 9:-(+,2(2&
)E/,C",/(&<E/+&%2%&1%8"39&%"+32<%&+:B"%2%1("(/D&
• L%"38-%&B"%23232&J%?3/"%2-%$3&
• .,/(&+:B"%-%&$+%2<%/+"%/3232&1,"(/",2-,$(&
• PG23& (8(& G%B%2& K%/9"3& 9%-#& 9#/#"#8"%/3& (A(2& :/+%9& 1(/& C,/(& >/,+(-& K:/-%+3232&
:"#8+#/#"-%[email protected]&
• .,/(",/(2&['*&_,&:+:-%$G:2#2#2&G%B3"-%$32<%2&$:2/%&C,/(&)>2F,"",8+(/-,$(2([email protected]&C,/(&
(",+(8(-(2(2& C,& C,/(& B%G"%83-3232& J%2)(& 9#/#-& C,G%& 9#/#"#8"%/F%& C,& 2%$3"&
G%B3"%F%=3232&1,"(/",2-,$(&
]8080%1% j$"/2+$%^"$././.%k$l/-"$.+$#/%
O%-#& 9#/#"#8"%/3232& 9,2<(& %/%"%/32<%& G%B%F%9"%/3& )E/>8-,",/& $:2#F#2<%&
1,"(/",G,F,9",/(& C,/(& (J+(G%A"%/32%& )E/,@& J,/1(/& 9%-#& 9#/#"#8#2#2& )E/,C& C,& $:/#-"#"#=#&
(",& 1#& $:/#-"#"#9"%/3& (A,/,2& 9%B$%-"%/%& %(+& %"+& 1%8"39"%/32& <:=/#& C,& %G/32+3"3& 1(/& 8,9("<,&
1,"(/",2-,$(&%-%F3G"%@&:"#8+#/#"%F%9&+,92(9&9#/#""%/&+%/%K32<%2&J%?3/"%2-%$3&),/,9"(<(/D&
0,92(9& 9#/#""%/32& J%?3/"%G%F%9"%/3& A%"38-%& B"%232%& )E/,& %8%=3<%9(& A%"38-%"%/3&
G%B-%"%/3&K%G<%"3&:"%F%9+3/D&
• ',"(/",2,2& ),2,"& 9%B$%-"%/& <:=/#"+#$#2<%@& 9#/#"#8"%/32& 9,2<(& )E/,C& C,&
G>9>-">">=>2,&)(/,2&9:2#"%/32&R9%+-%2"%/32T&$%B+%2-%[email protected]&RW/2,=(2&#"%[email protected]&
• *%B+%2%2& 9%+-%2"%/<%9(& F:=/%K(& <,+%G"%/32& 2,",/& :"<#=#2#2& 1,"(/",2-,$(@& R:+:G:"@&
%2%G:"@&+%"(&G:"@&1%="%2+3&G:""%/[email protected]&9EB/>",/&)(1([email protected]&
• ',"(/",2,2&<,+%G"%/32&J,/&1(/(2,&%(+&E?2(+,"(9",/(2&RIfn6OPVnPYP*[email protected]&Ifn6ogmj06*PI5*[email protected]&
Ifn60jVj& )(1(T& C,& E?2(+,"(9& <,=,/",/& 9>-,",/(2(2& R%$K%"[email protected]& $+%1("(?,@& A%93"@& C1DT&
1,"(/",2-,$(@&
• ',"(/",2,2&9:2#"%/"%&G%932<%2&("(89("(&1%89%&9:2#-$%"&C,/(",/(2&(2F,",2-,$(@&R1,2?(2&
($+%$G:2"%/[email protected]& <(2",2-,& +,$($",/(@& A,8-,",/& )(1(T& ("(89("(& C,/(",/,& %(+& %"+& <,+%G"%/32&
1,"(/",2-,$(@&
• PG23& (8(& G%B%2& K%/9"3& 9%-#& 9#/#"#8"%/3232& (8& %9383& B/:$,<>/",/(& %G/32+3"3& 1(/& 8,9("<,&
(2F,",2,/,[email protected]&:/+%9&1(/&(8&%9383&B/:$,<>/>&1,"(/",2-,$(@&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&7]&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
]8086%1% ,*-'%)7^"$+$%#)$.Y$-)"$-/./.%&*"'-"*.+*#'%
I#9%/3<%& J%?3/"%2%2& A%"38-%& B"%232%& )E/,& 1,"(/",2,2& C,/(",/(2& ['*& :/+%-32<%&
("(89($,"& C,/(& +%1%2"%/32<%& +#+#"%1("-,$(& C,& ($+,2,2& C,/(G,& <:=/#@& 93$%& C,& A%1#9& :"%/%9&
#"%8%1("(/"("(=(2& $%="%2-%$3& (A([email protected]& -,CF#+& C,/(",/(2& 1,"(/"(& 1(/& $+%2<%/++%& +:B"%2-%$3& C,& 1#&
$+%2<%/<%&+>-&9%-#&9#/#-&C,&9#/#"#8"%/32F%&<%&#G#"-%$3&),/,9"(<(/D&a,2>?&>"9,-(?<,&
1EG",& 1(/& $+%2<%/+& -,CF#+& 1#"#2-%-%$3& $,1,1(G",& C,/(& +:B"%-%& $+%2<%/<3232&
1,"(/",2-,$(& (A(2& %8%=3<%& ,",& %"32%F%9& +,-,"& #2$#/"%/& ),2,"& :"%/%9& 1,"(/+("-(8+(/D& '#&
#2$#/"%/@& 9,$(2"(9",& $%1(+& <,=("@& $%<,F,& E2,/(& -%J(G,+(2<,<(/D& V/:;,2(2& #G)#"%-%&
%8%-%"%/32<%& 9%-#& 9#/#"#8"%/3232& -,CF#+& C,/(& G%B3"%2-%$32%& )E/,& GE2,+(-& C,& +,92(9&
9#/#""%/& +%/%K32<%[email protected]& 9%-#& 9#/#"#8"%/3& :/)%2(?%$G:2& C,& >/,+(-& G%B3$32%& ,2& #G)#2& C,/(&
+:B"%-%&$+%2<%/<3&:"#8+#/#"-%"3<3/D&
• .,/(&-,CF#<#@&
• .,/(&F(2$(@&
• .,/(&<:=/#"#=#@&
• .,/(&9:<"%-%&9%+%":=#@&
• O#""%23"%2&$,-1:":;(",/@&
• O#""%23"%2&:/+%9&+,/-(2:":;(@&
• X,=(8(-&-,<G%[email protected]&
• .,/(&(",&(")("(&1%89%&9#/#-&C,&9#/#"#8"%/@&
• \>2F,"&C,/(2(2&1#"#2<#=#&G,/@&
• .,/(&+:B"%2-%[email protected]&
• .,/(&9%"(+,$(@&
• .,/(&+/%2$K,/(@&
• .,/(&B%G"%83-3D&
]808]%1% 7-)$3%,*-'%m-*)'+%#)$.Y$-Y/./.%7"!2)!-!"+$#/%
O%-#&9#/#"#8"%/3232&9,2<(&%/%"%/32<%&G%B%F%9"%/3&9::/<(2,"(&A%"38-%"%/&$:2#F#2<%&
1,"(/",G,F,9",/(& +,-,"& )E/,C& #2$#/"%/[email protected]& ['*& (A,/($(2<,& :"#8+#/#"%F%9& C,/(+%1%232<%&
+#+#"%1("-,$(@&<(=,/&C,/(",/",&("(89(",2<(/(",1("-,$(&C,&B/:;,2(2&C,/(&$+%2<%/<(?%$G:2#@&C,/(&
9#""%[email protected]& C,/(& )>2F,"",8+(/-,$(& C,& C,/(& <,B:"%2-%$3& %8%-%"%/32<%& K%G<%"3& 1(/& 8,9("<,&
9#""%23"%1("-,$(&(A(2&:/+%9&C,/(&>/,+(-&K:/-%+3232&:"#8+#/#"-%$3&),/,9"(<(/D&&
V"%2"%-%&$3/%$32<%@&%G23&+,-,"&9%B$%-"%&#=/%8%2&K%/9"3&9%-#&9#/#"#8"%/3232&)E/,C&
C,& $:/#-"#"#9"%/3& (A,/($(2<,& G%B+39"%/3& A%"38-%"%/%& %(+& >/,+(-& B/:$,<>/",/(& C,& $:2#A&
/%B:/"%/32<%&(?",2,2&K:/-%+"%/&%G/32+3"3&:"%/%9&+,92(9&9#/#"&+%/%K32<%2&&(2F,",2-,"(&C,&H"9,&
'(")(&*($+,-(&9#/#"-%$32<%2&$:2/%&G%B3"%F%9&+>-&>/,+(-&C,&J%?3/"%2%F%9&/%B:/"%/<%@&%G23&
+,-,"& )E/,C",& G>9>-">& :"%2& 9%-#& 9#/#"#8"%/32<%& :/+%9& :"%/%9& 9#""%23"%F%9& 1(/& FG?K%
[email protected]%[email protected]>JB&:"#8+#/#"-%"3<3/D&'#&K:/-%+32&:"#8+#/#"%1("-,$(&(A([email protected]&9%-#&9#/#"#8"%/3232&
9::/<(2,"(&:"%/%9&A%"38-%"%/3&C,&%8%=3<%&1,"(/+(",2&E/2,9&+%1":<%&R0%1":D556UT&G,/&%"%[email protected]&C,/(&
(A,/(9",/(2(&),2(8",+,/,9&+>-&9%-#&9#/#"#8"%/3&G%B3$32%&#G)#2&1(/&C,/(&>/,+(-&$+%2<%/<3232&
:"#8+#/#"-%$3&),/,9-,9+,<(/D&P8%=3<%9(&+%1":&E/2,9&:"%/%9&J%?3/"%2-38+3/@&$:2&J%"(&9%-#&
9#/#"#8"%/3232& 9,2<(& %/%"%/32<%& G%B3"%F%9"%/3& 9::/<(2,"(& A%"38-%"%/& $:2#F#2<%&
+%-%-"%2%F%9+3/D&
&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&7`&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
0%1":D556U&
,*-'%'j*-':'%
W?,""(9&$323K3&&
W?,""(9&+(B(&&
W?,""(9&+(B(&8,9"(&&
W?,""(9&%<3&
W?,""(=,&%(+&E?2(+,"(9&C,/($(&&
W?2(+,"(9&C,/($(&%A39"%-%"%/3&
W?2(+,"(9&C,/(&<,=,/",/(&&
[:=/%K(&9::/<(2%+"%/&
.,/(&(A,/(=(&$+%2<%/<3&
O#""%23F3"%/&C,&G%/%/"%2%2"%/&
$j/3"$+$%
•
*#&
•
0:B/%9&
•
j9"(-&
•
r,:":;(6Y%<,2&
•
X,B/,-&
•
S>K#$&
•
j<%/(&G%B3"%2-%&
•
!"%8+3/-%&
•
*%2%G(&C,&,2,/;(&
•
0%/3-&
•
f/-%2&
•
I,/,"&GE2,+(-",/&
•
'(G:":;(9&?,2)(2"(9&
•
aPmj0P&Pn0n5O&.gmjngmj&
•
0%B#6O%<%$+/:&
•
O>"+>/&G%B3"%/3&
•
L,C/,&O(/"("(=(&
•
*%C#2-%&
•
g=(+(-&
•
*%="39&
•
0#/(?-&
W?,""(9&$323K3232&%"+&1%8"39"%/323&(A,/-,9+,<(/D&W/2,=(2&#"%8+3/-%&$323K32%&%(+&G:"&9%B$%-3232&
%2%G:"@&:+:G:"@&+%"(&G:"&C1D&)(1(&%"+&$323K"%/3&
•
V:"():2&
•
L(?)(&
•
S:9+%&
5A-,",/&V32%/[email protected]&P9$#&L,8-,$(@&P+%+>/9&'%/%;3&)(1(&F:=/%K(&E?,""(9",/(2&%<"%/3&
W?,""(9&+(B(2(&C,/(+%1%232<%&+#+%1("-,9&(A([email protected]&:&E?,""(9&+(B(2,&%(+&E?2(+,"(9&C,/(",/(2(2&+#+#"%F%=3&
9:":2&1%8"3=3&RG:"&+(B(&t&[email protected]&E?,""(9&%<3&t&PX5&)(1(&
W?2(+,"(9&C,/($(2,&%(+&9%/%9+,/($+(9&E?,""(9",/&R%$K%"[email protected]&$+%1("(?,@&%"A%9&),/("([email protected]&[email protected]&%$-%&9EB/>&
C1DT&
W?2(+,"(9&C,/($(&%A39"%-%"%/323&C,/(+%1%232%&9:"%G&1(/&8,9("<,&%9+%/%1("-,9&(A(2&C,/("-(8&
9:<"%-%"%/&R$+%1("(?,&G:"&9:<#&7&:"%/%9&C,/("-(8$,&C,/(+%1%232<%&OfX&t&7&:"%2&+>-&G:""%/&
$+%1("(?,&G:""%/3&(K%<,&,+-%9+,<(/D&&
.,/(",/(2&),/A,9&<>2G%&9::/<(2%+"%/3&[email protected]&[email protected]&C%/$%&?&<,=,/",/(&
.,/(&$E?">=>&
['*&:/+%-32%&%9+%/3"%F%9&:"%2&1#&C,/(2(2&9(-",/&+%/%K32<%2&9#""%23"%F%=3&
]808c%1% ,*-'%45.*)'+'%
.,/(",/(2&
['*_,&
:+:-%$G:2#2#2&
G%B3"-%$32<%2& $:2/%& C,/(& )>2F,"",8+(/-,$(2([email protected]&
C,/(& (",+(8(-(2(2& C,& C,/(& B%G"%83-3232& J%2)(&
9#/#-& C,G%& 9#/#"#8"%/F%& 2%$3"& G%B3"%F%=3232&
1,"(/",2-,$(& %-%F3G"%& G#9%/3<%9(& A%"38-%"%/&
$:2#F#2<%&
-,CF#+&
C,/(",/(2&
['*&
,2+,)/%$G:2#2#2& G%B3"%1("-,$(& (A(2& 9#""%23F3&
<,+%G"3&C,/(&-:<,"(&:"#8+#/#"-%"3<3/N&
]86%1%,*-'%+7Y*"'%
'E">->2& )(/(8(2<,& %A39"%2<3=3& 8,9("<,@& )>2>->?& +,92:":;($(2<,@& >"9,& A%B32<%&
>/,+(",2& +>-& C,/(",/([email protected]& <%=3+3"-38& 1(")(& $($+,-",/(& :/+%-32<%@& #"#$%"& C,& #"#$"%/%/%$3&
$+%2<%/+<%9(& F:=/%K(& C,/(& +%1%2"%/32<%& :"#8+#/#"-%$3& +,-,"& %"32-%9+%<3/D& *E?9:2#$#&
$($+,-",/([email protected]& )>2F,""(=(& 9:/#2%F%9& 1(/& 8,9("<,@& >"9,& A%B32<%& 9#""%2-%& C,& ,/(8(-& G,+9(",/(&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&7c&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
<,& )E?& E2>2<,& 1#"#2<#/#"%/%[email protected]& (")("(& 9#""%23F3"%/%& %A3"-%$3& C,& B%G"%83-3232& $%="%2-%[email protected]&
9:2#-$%"&C,/(",/(&#G)#2&$+%2<%/+"%/<%&:"#8%F%9+3/D&
H"9,& .,/(& 0%1%[email protected]& j8& 1E">->& C,& 9::/<(2%$G:2& %2"%G383& (A(2<,& >/,+("-,",/(& C,&
)>2F,"",8+(/("-,$(& C,& C,/(",/<,& +,9/%/"%-%[email protected]& (8)>F>& C,& 9%G2%9& 9%G1323232& E2",2-,$(&
%-%F3G"%&&$2&$3$."/3%45.*)'+%&'"'2'+%#'#)*+'&G>/>/">=,&9:2-#8+#/D&
'(")(2(2& (")("(& 9#/#-"%/& %/%$32<%& C,& 9#/#-& (A(2<,& <>?,2",2,1("-,$(@&
("(89(",2<(/("-,$(@& B%G"%83"-%$3& C,& 9#""%23-3232& $%="%2-%$323& %-%A"%G%2& A%"38-%&
9%B$%-32<%@& :"#8+#/#"%F%9& :"%2& H"9,& '(")(& *($+,-(& (",@& +>-& (")("(& 9%-#& 9#/#-& C,&
9#/#"#8"%/3232& $E?,"& C,& 9:2#-%& 1%="3& C,/(",/(2([email protected]& 1,""(& 1(/& >/>2& $+%2<%/<32<%&
1>+>2",8-,$(2(2&$%="%2-%$3&%-%A"%2-%9+%<3/D&
'(")(2([email protected]& 9#/#"#8"%/32& 9,2<(& (A(2<,& C,& 1%89%& 9#/#-"%/& %/%$32<%@& ,2+,)/,&
,<(",1("-,$(@& ("(89(",2<(/(",1("-,$(@& B%G"%83"-%$3& C,& 9#""%23-3232& $%="%2-%$323& %-%A"%G%2&
B/:;,&9%B$%-32<%&(<,%"&%2"%-<%&:"#8+#/#"%F%9&:"%2&H"9,&'(")(&*($+,-(&(",@&+>-&(")("(&9%-#&
9#/#"#8"%/3232& 9:2#-%& 1%="3& C,/(",/(2(2& 1,""(& 1(/& >/>2& $+%2<%/<32<%& 1>+>2",8+(/("-,$(&
$%="%2%F%9+3/D&&
O#/#"#8"%/32& K%%"(G,+",/(& (A,/($(2,& )(/,2& C,/(",/(2& 1,"(/",2-,$(& C,& 1#& C,/(",/(2& ['*&
:/+%-32%& %9+%/3"-%$3& (A(2& ),/,9"(& ("9& %8%-%@& 9%B$%-"3& 1(/& 9%C/%-$%"& C,/(& +%$%/3-3232&
G%B3"-%$3& C,& 1#& C,/(",/(2& ['*& (A(2<,& +#+#"%1("-,$(& (A(2& ),/,9"(& (8",-",/& ($9,",+(2(2&
:"#8+#/#"-%$3<3/D&'#&A%"38-%<%&1(")(&+,92:":;($(&#G)#"%-%"%/[email protected]&C,/(&GE2,+(-&B/,2$(B",/(&C,&
9#/#"#8"%/<%& -,CF#+& <#/#-#2& 1,"(/",2,1("-,$(& (A(2& ),/,9"(& :"%2& 1(/& A%"38-%& B"%23&
>?,/(2<,& <#/#"-#8+#/D& Y,CF#+& C,/(",/(2& ['*_(2,& %9+%/3"-%$32<%& K%G<%"%23"%F%9& +,-,"&
($9,",+&G%B3$3&<E/+&-%<<,<,2&:"#8-%9+%<3/D&
• 9&#% +MTGDK8& [:=/%K(& 1(")(",/(& 9#""%2%/%9& <(=,/& >A&
-%<<,& (A(2& 9%C/%-$%"& 1(/& +,-,"& C,& 1(/& /,K,/%2$& +,89("&
,+-,9+,<(/D&
• ,G?K% [email protected]% C?GELKCDG?K8& f/)%2(?%$G:2"%/32& (")("(&
:"<#9"%/3& J%/(+%& C,& <(=,/& C,/(",/",& 1#& C,/(",/(2& ),/A,9&
<>2G%& 9::/<(2%+"%/3G"%& ("89(",2<(/,1("-,9& (A(2& ),/,9"(&
:"%2& 1>G>9& C,/(& +%1%2"%/3232& G%B3$3& C,& GE2,+(-(2(& (K%<,&
,+-,9+,<(/D&
• )G=EMDM\K8& ['*_2,& :+:-%$G:2#2#2& G%B3"%1("-,$(&
(A(2&),/,9"(&G%?3"3-&C,&<:2%23-&9:-1(2%$G:2"%/3&
• 7?V>EKP>LHME% !HVND>@>D>?B8& f/)%2(?%$G:2"%/&
%/%$32<%&>/,+(",2&C,/(",/,&#"%83-32&C,&)>2F,"",8+(/-,2(2&
G%B3"%1("-,$(&(A(2&),/,9"(&B/:$,<>/",/D&
0%$%/3-& C,& ),/A,9",8+(/-,& ,$2%$32<%& J,/1(/& -%<<,& >?,/(2<,& C,/(",2& C,G%&
<,=(8+(/(",2& 1(/& 9%/%/& <(=,/& -%<<,",/(& <,& ,+9(",-,9+,<(/D& W/2,=([email protected]& C,/(+%1%232<%&
,8G>9$,"+(& ,=/(",/(2(2& <,& 1#"#2-%$3& ),/,9+(=(& 9%/%/"%8+3/3"3/$%@& 1#& <,=(8(9"(9& C,/(2(2& 2%$3"&
['*&:/+%-32%&%9+%/3"%F%=323&R,8G>9$,"+(&<,=,/",/(2(2&-(v&G:9$%&,8G>9$,"+(&A(?)(",/(2(2&-(v&
G%<%& J,/& (9($(2(2& <,& 1(/<,2& -(v& T& C,& 1>G>9">=>2>& ,+9(",G,F,9+(/D& '#2%& )E/,& -,CF#+&
1(")($%G%/& C,& 2,+i:/9& $($+,-",/(@& C,/(",/(2& 1>G>9">=>2,& )E/,& 9#/#"-%$3& C,G%&
9%B%$(+,",/(2(2& %/+3/3"-%$3& ),/,9-,9+,<(/D& '%8%/3"3& 1(/& ['*& :+:-%$G:2#& C,& C,/(& GE2,+(-&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&7h&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
$($+,-(& :"#8+#/#"-%$3& (A(2& G#9%/3<%& 1%J$,<(",2& <E/+& -%<<,2(2& 1(/"(9+,& <>8>2>"-,$(& C,&
+>-&#G)#"%-%"%/&1:G#2F%&1#&B/:$,<>/>2&+%9(B&,<("-,$(&),/,9-,9+,<(/D&
]8680%1% 9&#%+7Y*"'%
['*& +%23-"%-%[email protected]& +>-& F:=/%K(& #G)#"%-%"%/32& C,& E?,""(9",/(2& ['*& (A,/($(2<,& 9(&
:/)%2(?%$G:2#2#& C,& 1#& E?,""(9",/,& %(+& 1(")(",/(2& 9#""%23"%1("(/& J%",& ),+(/("-,$(2(&
(A,/-,9+,<(/D& ['*@& F:=/%KG%& )(1(@& <>2G%& >?,/(2<,9(& J,/& +>/">& F:=/%K(& E?,""(9",/([email protected]& G,/6
?%-%2& ("(89($(& (A,/($(2<,& (8",2-,$(@& (<%/,& ,<("-,$(& C,& %2%"(?(& >?,/(2,& :<%9"%2-38+3/D& '#&
A:9&G,2(&1(/&:")#&<,=("<(/b&$%<,F,&1(")(&+,92:":;($(&#G)#"%-%"%/3&G,2(<(/D&\,A-(8+,&F:=/%K(&
C,/(",/(2& <,B:"%2-%$3& C,& %2%"(?& ,<("-,$(& (A(2& 9#""%23"%2& +,9& 9%G2%9& J%/(+%"%/<3D& a%/(+%&
>?,/(2<,9(& <,=(8(9& <,+%G"%/%& %(+& 1(")(",/(& +%23-"%G%2& $,-1:"",/(2& G:/#-"%2-%$3& C,& 1#&
E?,""(9",/& %/%$32<%9(& ("(89(",/(2& 1,"(/",2,/,9& %2%"(?(@& %2F%9& J%/(+%& :9#-%$323& 1(",2& 9(8(",/&
+%/%K32<%2&G%B3"%1("-,9+,G<(D&
0%1":D556Z&\,/A,9&<>2G%&>?,/(2<,&1#"#2%2&+>-&E?,""(9",/(2&J%/(+%"%/<%&(K%<,&,<("<(=(&),:-,+/(9&8,9("",/(2,&R2:9+%$%"@&A(?)($,"@&%"%2$%"T&
)E/,&['*&(A(2<,&2%$3"&<,=,/",2<(/("<(=(2(&)E$+,/-,9+,<(/D&&
&MHNJD>?%
61Y%
%
%
%
)>RDMD>?%
0%1":"#&
&
&
&
)MCMDM\Kn%
0:B:":;"(&
&
&
&
O%B$%-&
&
&
&
,G=JI?%
%
&
&
&
%
%
%
%
%
%
]1Y%
%
&
&
&
&
0%1":$#?&
&
0%1":$#?&
&
0:B:":;($(?&
&
&
&
0:B:":;($(?&
&
0:B:":;("(&
&
*J%B,&&
<:$G%$3&
&
&
[PX&
X/%i(2)&
05S&
&
->LJG?%
O%+%):/($,"&
\/(<&
&
&
S:9+%$%"&
L(?)($,"&
P"%2$%"&
L(?)(&$($+,-",/(&
&
P"%2&$($+,-",/&
S:9+%$%"&
L(?)($,"&
P"%2$%"&
L:9&2:9+%"3&
&
&
&
&
&
&
&
&
5-%),&
&
*>/,9"(&&
\/(<&
w0:B:":;(&C,9+E/,"&C,/(&$,+(2(&9%B$%-%9+%<3/D&
7l`^_"3& G3""%/<%@& 1(")(",/(2& %2%"(?& ,<("-,$(& 9%C/%-3& $%<,F,& J%/(+%& >?,/(2<,9(&
1(")(",/,& 1%="3& 9%"-%<%2& %G23& 1E"),@& J%+& C,G%& 2:9+%& (",& (")("(& 1(/A:9& F:)/%K(& C,& ),2,"&
1(")(",/(2& <,& +:BG,9>2& :"%/%9& (2F,",2-,$(& C,& %2%"(?& ,<("-,$(2,& GE2,"-(8+(/D& '#/%<%&
9%/83"%83"%2& +,9& $:/#[email protected]& %G23& E?,""(9",& (")("(& 1(/A:9& 9:2#G%& %(+& J%/(+%"%/32& K%/9"3& 9%B$%-"%/%&
,2+,)/%$G:2#2#2&G%B3"-%$3<3/D&O%B$%-"%/32&:/+%9&%"%[email protected]&J%+&C,G%&2:9+%G3&B%G"%8-%"%/32%&
/%=-,2&1#&9%B$%-"%/%&%(+&+>-&1(")(",/(2&,2+,)/%$G:2#&:"<#9F%&?:/&1(/&(8+(D&'#&B/:1",-(&
AE?,1("-,9& (A(2& G%B3"%2& ("9& )(/(8([email protected]& 9%B$%-"%/%& %(+& J%/(+%"%/32& %G/3& %G/3& 8,KK%K& 9%=3+"%/%&
%9+%/3"<39+%2& $:2/%& 3839"3& -%$%"%/& >?,/(2<,& >$+& >$+,& 9:2#"-%$3& GE2+,-(& (<(D& '#& GE2+,-&
G%G)32& :"%/%9& 9#""%23"-38+3/D& X%J%& $:2/%& 1#& +,-,"& <>8>2F,& ),"(8+(/("-(8& C,& +>-& 1#&
9%B$%-"%/3& 1(")($%G%/%& %9+%/-%G3& C,& 1(")($%G%/%& 1%="3& A(?(F(",/<,2& 1(/& A39+3& %"%/%9& J%/(+%&
>/,+(-(& C,& %2%"(?(2(& G%B3"-38+3/D& '#& :"%G& ['*& 2(2& <:=#8#& :"%/%9& 9%1#"& ,<("-,9+,<(/D& '#&
A%"38-%&1(/A:9&9(8(&+%/%K32<%2&+%9(B&,<("-(8&C,&),"(8+(/("-(8+(/D&&
'#&E/2,9&A%"38-%"%/<%2&$:2/%&)>2>->?<,@&F:=/%K(&E?,""(9",/,&%(+&K%/9"3&9%B$%-"%/&
>?,/(2<,& G%B3"%2& K%/9"3& 1(")($%G%/& A%"38-%"%/3& $:2#F#2<%& ['*& (A,/($(2<,& 1(/A:9& G%?3"3-&
B/:=/%-"%/3&>/,+("-(8+(/D&
'#& G%?3"3-"%/& C,& G%?3"3-"%/32& A%"38%1("-,$(& (A(2& ),/,9"(& 1(")($%G%/& <:2%23-"%/3&
$%G,$(2<,& ,$9(<,2& 1,/(& $>/,),",2& F:=/%K(& A%"38-%"%/<%& E2,-& +%83G%2& J,/& +>/">& E?,""([email protected]&
['*&(A,/($(2,&%9+%/3"%1("(/&J%",&),"-(8+(/D&&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&7l&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
['*&-:<,"(&:"%/%9&+%23-"%<3=3-3?&1E">-<,@&+,-,"&F:=/%K(&C,/(",/(2&C,&1#&C,/(",/,&
%(+& 1(")(",/(2& ['*& (A,/($(2<,& 2%$3"& +#+#"-%$3& ),/,9+(=(& %8%=3<%& >A& 1%8"39& %"+32<%&
+:B"%2-38+3/D&
• 9M`?>XK%?GXG?>EL8&X,+%G32&<>2G%&>?,/(2<,9(&),/A,9&9::/<(2%+"%/3232&1("(2-,$(&
• 9M`?>XK% =MTD>@>8% [:=/%K(& :"-%G%2& 1(")(",/([email protected]& ),/A,9& <>2G%& 9::/<(2%+"%/3&
1("(2,2&<,+%G"%/%&1%="%2-%$3&
• )MCMDM\K8&X,+%G"%/&%/%$32<%9(&("(89(",/(2&%A39"%2-%$3D&
'#& +,-,"& 9:2#"%/@& (+(2%"3& 1(/& 8,9("<,& #G)#"%2<3=3& ?%-%[email protected]& +>-& <>2G%& >?,/(2<,&
1#"#2%2& F:=/%K(& 1(")(",/(2& ['*_& 2,& :+:-%$G:2#& G%B3"%1("(/D& PG/3F%& E?,""(9",/,& %(+& ($+,2,2&
1(")(",/,& 9:"%G"39"%& #"%8%1(",F,[email protected]& %G23& E?,""(=,& %(+& K%/9"3& 1(")(",/(2& >$+& >$+,& A%938+3/3"-%$3&
GE2+,-(&(",&%2%"(?&G%B%1(",F,9&1(/&),/A,9&<>2G%&-:<,"(&:"#8+#/#"%1("(/D&&
0%1":D556Z& <,& 1,"(/+(",2& C,/(& $,+",/(2,& )E/,@& 9%-#& 9#/#"#8"%/32<%& -,CF#+& C,/(",/@&
['*& (A(2<,& :"#8+#/#"%F%9& :"%2& C,/(& -:<,"(2<,@& 0%1":D556M& <,& ),2,"& :"%/%9& )E$+,/(",2&
8,-%+(9&G%B3<%&+#+#"%F%9+3/D&
Server
işlemleri
veya
paylaşım
prosesleri
Hot
Link
Coğrafi veri seti
FAT/VAT
attributes
kod
Textfile adı
image adı
Yardımcı sistemler
konu 1
.
.
.
konu n
İlişkisel tablolar
kod
Ayrıntılı
öznitelik
verisi
image
Hiper
Text
Link
textfile
&
o,9("D556Zb&\,2,"&['*&.,/(&Y:<,"(&
7ll]& G3"32<%& g*m5& K(/-%$3& +%/%K32<%& <>?,2",2-(8& Y0P& C,/(& -:<,"(& E/2,9& :"%/%9&
8,9("D556]&<,&C,/("-(8+(/D&
&
&>[email protected]>C%o%)MCMV?>XH>%1%*AHQ=LGDJK%*`?KDG?K%
% &>[email protected]>C%o%)MCMV?>XH>%1%4Q=LG=DK=%TG`G?DG?K%
% &>[email protected]>C%o%)MCMV?>XH>%1%$D>ED>?%
%%
%
%
&>[email protected]>C%1%kKT?M`?>XH>%1%Y?GE>\%#[email protected]%
&>[email protected]>C%1%kKT?M`?>XH>%1%.M=J>D>?%
%
%
%
%
&>[email protected]>C%1%3QDJQ?%1%[email protected]?%
&>[email protected]>C%1%3QDJQ?%1%4MDD>?%
&>[email protected]>C%1%3QDJQ?%1%+>TGEDG?%
%
% pGMDM\K%1%;[email protected]>LHMED>?%
% pGMDM\K%1%5PGD%\GMDM\K=%>D>ED>?%
pGMDM\K%1%;>HD>?%
pGMDM\K%1%)>R>=>D>[email protected]>%
pGMDM\K%1%[email protected]%G=LGEDG?K%
pGMDM\K%1%3GLKJDG?%
%
&KDVK%3>J>DM`N%1%k>?KJ>%LG?KDG?K%
j>[email protected]>D>?%
-GXG?>ELD>?%
o,9("D556]b&Y0P&C,/(&-:<,"(&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&M^&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
]8686%1% 9&#%,*-'%45.*)'+'%
['*& #G)#"%-%"%/3232& G>/>/">=,& )(/,1("-,$(@& ),/A,9& <>2G%& G>?,G(2<,& G%B3"%2& J,/&
+>/">& A%"38-%"%/32& <:=/#& :"%/%9& %")3"%2-%$3& C,& 1#& A%"38-%"%/32& ['*Q",/(2,& %9+%/%1("-,9&
(A(2&),/,9"(&:"%2&1(/&['*&Y:<,"",-,$(2(2&G%B3"-%$3&(",&<:=/#<%2&("(89("(<(/D&o,9("<,&<>2G%&
G>?,G&8,9("",/(2(2&['*&>?,/(2<,&9#""%23"%1("-,$(&(A(2&),/,9"(&%8%-%"%/3&)E$+,/-,9+,<(/D&
%
9&#%H>CBD>?B% →% "Mb>D%FG?K%@MTGDK%=NDD>EBD>?>=%=NDD>EBbB%>DVBD>@>D>?BEBE%[email protected]%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%⇓
⇓%
%
,*-')$&$./%H>CBLB% →% 5PGD%FG?K%H>CBD>?B%=NDD>E>?>=%=NDD>EBbB%FG?K%@MTGDKEKE%[email protected]>LB%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%⇓
⇓%
%
;'l'3#*"%H>CBD>?% →% 9&#%JG=EMDM\KLKEKE%[email protected]>LB%FG%HQ?Q?DQ`G%[email protected]>LB%
'(/A:9& (2$%2& C,G%& 9#/#"#8& ),/A,9& <>2G%G3& <,=(8(9& 8,9("<,& %")3"%-%9+%<3/D& '#& J,/&
(2$%2& (A(2& 1%89%& 1(/& <>2G%& C%/<3/@&
%2"%-32%& ),"-,-,9+,<(/D& k%9%+& ,=(+(-,@&
$:/#-"#"#=%@&
9#/#"#8+%&
A%"38%2"%/32&
%-%F32%& 1%="3& :"%/%9& <>2G%232& 1%?3&
9,$(-",/(@& <(=,/& 1E">-",/(2,& 2($1,+,2&
<%J%& 1>G>9& E2,-& +%83-%9+%<3/D& '#@&
),/A,9& <>2G%& >?,/(2<,9(& G%B3"%/32& K%/9"3&
9(8(& C,& 9#/#"#8"%/& +%/%K32<%2& %")3"%-%&
G%B3$3& :"%/%9& <>8>2>"-,9+,<(/D& '#&
<,-,9+(/& 9(@& G#9%/3<%& 1%J$,<(",2& 9(8(& C,&
9#/#"#8"%/& +%/%K32<%2& K%/9"3& E?,""(9& C,&
E2,-,& $%J(B& G%B3& C,& E?,""(9",/@& <,=(8(9&
9(8(&C,&9#/#"#8"%/&+%/%K32<%2&K%/9"3&GE2,+(-&
$:/#-"#"#=#& (A(2,& )(/-,9+,<(/D& '(")($%G%/&
+,92:":;($(2(& 9#""%2%1("-,9& (A(2& %")3"%-%&
G%[email protected]& 1(")($%G%/"%/& >?,/(2<,& 9:"%G"39"%&
%")3"%2%1(",F,9& 1,"(/"(& 1(/& K:/-%+%&
<E2>8+>/>"-,"(<(/D&
'#2#&G%B%1("-,9&(A(2&J,/8,G<,2&E2F,&G,/,"&C,/(&-:<,"(&(A(2<,&G%B3"%/32&:/)%2(?,&
,<("-,$(& ),/,9(/D& 'EG",F,& 9#""%23F3& %")3"%-%& K%/9"3"39"%/3232& ['*& (A,/($(2<,& )E$+,/("-,$(&
(-9%23&<:=%F%9+3/D&
.,/(&Y:<,"(&(9(&%2%&1E">-<,2&:"#8-%"3<3/D&
08%
[email protected]>D%FG?KDG?%→
→%=NDD>EBbB%>DVBD>@>D>?B%[email protected]%KOKETG%HG?%>D>E%IPGDDK=DG?KE%9&#%NHVND>@>D>?B%
KOG?KLKETG%[email protected]%ZGDG=J?K=%a>JD>?BU%J?>XM%RKE>D>?BU%LMET>\%=NHND>?B%VKRK[%
68%
5PEKJGDK=%FG?KDG?K%%→
→%%[email protected]>D%FG?KDG?G%>KJ%IPEKJGDK=%FG?KDG?K8%
.,/(&Y:<,"(@&9:2#-$%"&C,/(",/(&C,&1#&C,/(",/,&%(+&9:2#-$%"&C,/(",/(2(@&1#&C,/(",/(2&
1(/1(/",/(G",& ("(89(",/(2(@& 9#""%23F3"%/& +%/%K32<%2& 2,& 8,9("<,@& 2%$3"& C,& 2,G,& 1%="3& :"%/%9&
9#""%23"<39"%/[email protected]& 1#& C,/(",/(2& GE2,+(-(& (A(2& ),/,9"(& (8",-",/(& C,& C,/(",/(2& B%G"%83-323&
+%23-"%/D&
.,/(& Y:<,"(& 1(/& C,/(+%1%23& <,-,9& <,=("<(/D& '#2#2"%& 1,/%1,/@& C,/(& -:<,"(2(2&
G>/>/">=,& 9:2%1("-,$(@& 1%?3& $+%2<%/+"%/32& -:<,",& %<%B+,& ,<("-,$(2(& ),/,9+(/-,9+,<(/D&
*+%2<%/+& :"#8+#/#"-%[email protected]& C,/(",/(2& 2%$3"& +%23-"%2<[email protected]& 2,& 8,9("<,& C,& 2%$3"& >/,+("<(=(2([email protected]&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&M7&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
2,/,<,& C,& J%2)(& K:/-%++%& <,B:"%2<3=3232& C,& 9#/#-"%/& %/%$32<%& C,/(",/(2&
B%G"%8+3/3"%F%=3232&1,"(/",2,1("-,$(&(A(2&),/,9"(<(/D&
*+%2<%/[email protected]& C,/(& B%G"%83-3232& ,2& 9:"%G& C,& -(2(-#-& (8",-& ),/,9+(/,2& 8,9("<,@& C,/(&
B%G"%83-3&C,&9#""%23F3"%/&%/%$32<%&-%9$(-#-&<,2),G(&$%="%-%9&(A(2&),/,9"(<(/D&'#&9:2#&
d:/+%9& C,/(& B"%+K:/-#e& :"%/%9& 2(+,",2<(/(",1("(/& C,& 1#& B"%+K:/-& >?,/(2<,2& 9#""%23F3"%/%&
),/,9"(& C,/(",/,& #"%8-%& C,& C,/(& ,9",-,& (-9%23& $%="%2%1("(/D& PG/3F%@&:/+%9&C,/(&B"%+K:/-#@&
J%2)(&C,/(2(2&+>-&9#""%23F3"%/32&J(?-,+(2,&%A3"%F%=3232&C,&J%2)(&C,/(",/,&G,+9(&<%J("(2<,&
9#""%23-&J%993&C,/(",F,=(2(2&1,"(/",2-,$(&(A(2&<,&),/,9"(<(/D&O3$%F%&C,/(&-:<,"(@&C,/(",/(2&
),2,"&C,&E?,"&9#""%23-"%/&%/%$32<%&,2&(G(&<,2),2(2&1,"(/",2-,$(&%2"%-32%&),"-,9+,<(/D&
0>-&F:=/%K(&C,/(&G%B3"%/32<%&:/+%9&:"%2&9%C/%[email protected]&J%/(+%"%/32&9:2#-$%"&C,/(&1>+>2>&
:"<#=#& C,& 9%+-%2"%/& J%"(2<,& 1(")(",/(& (K%<,& ,++(=(<(/D& '#& C,/(",/(2& ['*Q",/(2,&
:+:-%$G:2#2#2& %-%[email protected]& J%/(+%& >?,/(2<,& A%"38%2& (2$%2"%/32& J%/(+%& 1(")(",/(2(& 9:"%G"39"%&
%2"%G%1("-,",/(& C,& 1#& 1(")(",/,& #"%8%1("-,",/(& (A(2& J%/(+%"%/32& 1,""(& 1(/& $+%2<%/<%& #G)#2&
:"%/%9& J%?3/"%2-%[email protected]& >/,+("-,$(2(@& 1(/",8+(/("-,$(2(@& J%/(+%"%/& >?,/(2<,& %2%"(?&
G%B3"%1("-,$(2(&C,&J%/(+%"%/32&+,9/%/&<>?,2",2-,$(2(&$%="%-%9+3/D&
P8%=3<%9(& 8,9("@& 1%$(+& 1(/&
9%C/%-$%"&
F:=/%K(&
C,/(&
G%B3$323&
)E$+,/-,9+,<(/D&'#/%<%@&%G23&1E"),G,&%(+&
:"%2& +>-& 9:2#-$%"& C,/(",/(2& K%/9"3&
9%+-%2"%/& J%"(2<,& ['*& (A(2<,@& J,/1(/&
9%+-%2%& %(+& :"%2& E?2(+,"(9& C,/(",/(& (",&
1(/"(9+,& ("(89("(& :"<#=#& 9%+-%2& <%J("(2<,&
+#+#"-%$3& ),/,9+(=(2(2& C,& %G23& -,9%2"%&
(")("(& :"%2& 1(/A:9& K%/9"3& 1(")(2([email protected]& ['*Q,&
#G%/"%2-%$3& C,& :+:-%$G:2#2#2& 2,&
8,9("<,&G%B3"%F%=3&1,"(/+("-(8+(/D&
'#&
8,9("&
9%C/%-$%"&
1(/&
)E$+,/(-<(/D& .,/(& :+:-%$G:2#2#2& 2%$3"&
G%B3"-%$3& ),/,9+(=(2(& )E$+,/,2& 1(/& +%1":&
<,=("<(/D& .,/(& G%[email protected]& C,/(",/(2& O:2#-$%"&
9%C/%-"%/"%& ("(89(",2<(/("-,$(& C,& C,/(",/(2&
['*Q,& :+:-%$G:2#& J%9932<%& E2& 1(")(&
C,/-,$(&(A(2&J%?3/"%2-38+3/D&
\,/A,9& <>2G%& J%9932<%& G%B3"%2& +%23-"%-%"%/<%2& 1(/(& <,@& :2#2& :"<#9F%& <(2%-(9&
1(/& G%B3G%& $%J(B& :"<#=#<#/D& '#& <(2%-(9& G%B3& $:2#F#2<%& <>2G%& G>?,G(2<,& -,G<%2%&
),",2& ,2& #K%9& 1(/& <,=(8(-([email protected]& :& -,9%2%& %(+& :"%2& 1(")(",/,& <,& G%2$3+3"-%[email protected]& 1#& C,/(",/(&
9#""%2%/%9&G%B3"%[email protected]&%2%"(?&C,&#G)#"%-%"%/&(A(2&),/,9"(<(/D&'EG",F,&C,/(",/(2&)>2F,"",2-,$(&
C,&%9+(K&:"%/%9&+#+#"-%$3&$%="%2-38&:"%F%9+3/D&
d.,/(& GE2,+(-& $+/%+,;(",/(e& 1E">->& C,/(",/(2& +:B"%2-%[email protected]& GE2,+("-,$(& C,&
<,B:"%2-%$3&(A(2&),/,9"(&:"%2&$+%2<%/+"%/3&+,$1(+&,<,2&B/,2$(B",/(&(K%<,&,+-,9+,<(/D&
.,/(& GE2,+(-& $+/%+,;(",/(@& :/)%2(?%$G:2"%/32& GE2,+(-& G%B3"%/3& (A(2<,@& B,/$:2,"@&
1>+A,@& +,92:":;(& +(B& C,& <%=3"3-3& C,& :/)%2(?%$G:2& ,+9(2"(=(& )(1(& +,-,"& 9:2#"%/"%& (")("(& C,/(&
GE2,+(-(2(&(K%<,&,+-,9+,<(/D&W/2,=(2&)>2>->?&0>/9(G,Q$(2<,@&9%-#&9#/#"#8"%/3232&1E"),&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&MM&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
-><>/">9",/(2<,& C,& +%8/%& +,89("%+"%/32<%& $>/,),",2& /#+(2& )E/,C& C,& $:/#-"#"#9"%/3&
(A,/($(2<,&G%B-38&:"<#9"%/3&J,/&+>/">&K%%"(G,+",/&),2,"&:"%/%[email protected]&9%=3+&K:/-"%/&J%"(2<,@&K%9$&
C,G%&B:$+%&$,/C($(&%/%F3"3=3G"%&-,/9,?&C,G%&1E"),&-><>/">9",/(2,&#"%8+3/3"-%9+%&C,&$:2#A&
G(2,&%G23&(",+(8(-&G:"#&(",&K%%"(G,+(2&G%B3"<3=3&G,/&#"%8+3/3"-%9+%<3/D&\(<(B&),",2&1#&K:/-&C,&
1,"),",/(2& <,B:"%2-%[email protected]& 9%-#& 9#/#"#8"%/3& J(G,/%/8($(& (A,/($(2<,& G,+9("(& +>-& 1E">-",/&
+%/%K32<%2& %G/3& %G/3& G%B3"-%9+%& C,& ),/,9& (8)>F>@& ),/,9& B%/%& C,& ,2& E2,-"($(& <,& ?%-%2&
9%G132%&G:"%A-%9+%<3/D&fG$%@&9%-#&9#/#-&C,&9#/#"#8"%/3232&G%B-38&:"<#9"%/3&+>-&)>2">9&
K%%"(G,+",/(2& %G/32+3"3& :"%/%[email protected]& <:2%23-"3& 1(")($%G%/"%/%& %9+%/3"-%$3& C,& 9%-#& 9#/#"#8"%/3&
%/%$32<%&9#/#"%F%9&:"%2&2,+i:/9&$($+,-(&(",&1(")(&%"38C,/(8(2(2&:"<#9F%&J3?"[email protected]&#F#?&C,&9:"%G&
G%B3"%1("-,$(& $%="%G%F%9& %G/32+3"3& 1(/& C,/(& (",+(8(-& $+/%+,;($(& ),"(8+(/-,9& ),/,9"(<(/D&
f"#8+#/#"-%$3& <>8>2>",2& >"9,& 1(")(& $($+,-(& (A,/($(2<,@& )>2">9& K%%"(G,+",/& (A(2<,& >/,+(",2&
+>-& 1(")(",/(2& )>2F,"& :"%/%9& +#+#"%1("-,$(& C,& C,/(",/(2& G,+9(& <%J("(2<,& +>-& 9#""%23F3"%/&
+%/%K32<%2&B%G"%83"%1("-,$(&(A(2&,2&#G)#2&+,92:":;(2(2&['*&+,92:":;($(&:"<#=#&<%J%&E2A,&
%A39"%2-38+3/D&*%<,F,&$,A(",2&['*&+,92:":;($(@&9%-#&9#/#-&C,&9#/#"#8"%/3232&+>-&-,/9,[email protected]&
1E"),& C,& +%8/%& +,89("%+"%/3& %/%$32<%& %G/32+3"3& 1(")($%G%/& <:2%23-3& C,& C,/(& (",+(8(-(2(&
$%="%G%F%9&1(/&2,+i:/9&$($+,-(2(&9%B$%-%"3<3/D&
['*& -:<,"(& %2F%9& G#9%/3<%9(& #G)#"%-%"%/32& J%G%+%& ),F(/("-,$(& (",& %2"%83"3/& C,&
),/F,9A(& :"%1("(/D& .,/(& -:<,"(@& :/)%2(?%$G:2"%/& (A(2& E2,-"(& :"%2& O:2#-$%"& C,/(",/(@& 1#&
C,/(",/,& %(+& E?2(+,"(9& C,/(",/(2(& C,& 1#& C,/(",/& %/%$32<%9(& ("(89(",/(& +%23-"%-%9+%<3/D& .,/(",/@&
C,/(&-:<,"(2,&)E/,&['*&+,92:":;($(2,&,+9(2&1(/&8,9("<,&%9+%/3"-%"3<3/D&
]868]%1% 9&#%)*3.7"7p'#'%
Y:<,/2& 1(")(& +,92:":;(",/(@& ['*& -:<,"",/(2(2& B/%+(9& 1(/& 8,9("<,& G>/>+>",1("-,$(2,&
:"%2%9& C,/-,9+,<(/D& ['*& +,92:":;($(2<,& $:2& U^& G3"<%& -,G<%2%& ),",2& ),"(8-,",/@& <(=,/&
1(")($%G%/&+,92:":;(",/(2<,&-,G<%2%&),",2&),"(8-,",/,&B%/%","&:"%/%9&),/A,9",8-(8+(/D&&
0%1":D556]&
)*3.7"7p'%
9&#%!4(!"$+$"$-/%
[PX&
X'Y*&
*VP05Pn&PSPnI*5*&
mgYf0g&*gS*5S\&PSX&5YP\g&PSPnI*5*&&
\V*&&
Y!n05YgX5P&
*[PXP&
Xf[!YgS0&5YP\5S\&
0gx0&Vmf[g**5S\&
Sg0yfmO&[fYY!S5[P05fS&PSX&
gng[0mfS5[&XP0P&5S0gm[aPS\g&RgX5T&
*%G3$%"&J%/(+%"%/&
P/%?(&(",&(")("(&C,/(",/(2&GE2,+(-(&C,&)>2F,"",2-,$(&
L,8(+"(&%/%?(&C,&9%G2%9"%/(2&%2%"(?&-:<,"",-,$(&
[:=/%K(& )E/>2+>",/([email protected]& 1%="%2+3"3& :"<#=#& <(=,/& F:=/%K(&
C,/(",/",&1(/"(9+,&)E/>2+>",2-,$(&C,&%2%"(?(&
[:=/%K(&9::/<(2%+"%/32&%/%?(<,&+:B"%2-%$3&
.(<,:&)E/>2+>",/(&
[:=/%K(&C,/(+%1%232<%2&$#&C,&)%?&<%")%"%/3232&9:2+/:">&
\E/>2+>",/(2&<,B:"%2-%$3&
.,/(",/,&%(+&E?2(+,"(9&C,/(",/(2(2&(8",2-,$(&
.,/(&(",+(8(-(2(2&C,&B%G"%83-3232&$%="%2-%$3&
7lc^Q"(& G3""%/<%& a%/i%/<& H2(C,/$(+,$(& n%1:/%+#C%/32<%& G%B3"%2& \/%K(9& '(")($%G%/& C,&
!?%G$%"& P2%"(?& A%"38-%"%/32<%& ),/,9"(& G%?3"3-"%/"%& <:2%2-38& 1(")($%G%/"%/& >?,/(2<,&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&MU&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
,$9(<,2& +>-& 1(/& )>2& 1:G#2F%& G%B3"%2& 1(/& %2%"(?([email protected]& 8(-<(& ['*& +,92:":;($(& C,& G%?3"3-"%/3&
9#""%23"%/%9&A:9&93$%&$>/,<,&G%B3"%1("-(8+(/D&0,9&1%832%&G>9$,9&B,/K:/-%2$"3&+,92:":;(",/(&
9#""%2-%232& ,+9("(& C,& 1%8%/3"3& 1(/& ['*& #G)#"%-%$3& (A(2& G,+,/"(& :"-%<[email protected]& 1#2#2& G%232<%&
,+9(2&1(/&:/)%2(?%$G:2&G%B3$32%&C,&-,CF#+&C,/(",/,&,2&#G)#2&:"%2&G%?3"3-&C,&<:2%23-32&
<%&['*&(",&1(/"(9+,&:+:-%$G:2#2#2&G%B3"-%$3&),/,9+(=(&%A39+3/D&
0,92:":;(& ['*& -:<,"(2(2& #G)#"%-%G%& ),A(/(",1("-,$(& (A(2& ),/,9"(<(/D& 0,92:":;(&
:"-%<%2&['*&#G)#"%-%$3232&G%B3"-%$3&B/%+(9&<,=("<(/D&0,92:":;(@&-,CF#+&C,/(G,&,2&#G)#2&
:"%2&1(/&$($+,-(2&9#/#"-%$3&%2"%-32%&),"-,9+,<(/D&'EG",F,&+,92:":;(&$,A(-(2<,&-,CF#+&
C,/(",/(2&(G(&%2%"(?&,<("-,$(&C,&B/:;,2(2&(J+(G%A"%/3232&(G(&1,"(/",2-,$(&),/,9(/D&
'#& 1E">-<,& 9#/#-"%/32& ,"(2<,& 1#"#2%2& +>-& C,/(",/(2& ['*Q,& :+:-%$G:2#2#&
$%="%G%F%9&1(/&+,92:":;(2(2&$,A(-(&C,&1#&+,92:":;(2(2&9#""%23F3"%/%&$%="%G%F%=3&9:"%G"39"%/&
>?,/(2<,&<#/#"%F%9+3/D&
a%/(+%"%/& F:=/%K(& 1(")(& $($+,-",/(2(2& +,-,"& E=,$(2(& :"#8+#/-%9+%<3/D& a%/(+%"%/%& %(+&
:"%2&1(")(",/(2&<,B:"%2-%[email protected]&GE2,+(-(2(&C,&B%G"%[email protected]&:"#8+#/#"%2&C,/(+%1%23&GE2,+(-&
$($+,-(& (A,/($(2<,& ['*& G%?3"3-"%/3232& 9#""%2%/%9& $%="%G%F%9& 1(/& +,92:":;(2(2& $,A(-(&
),/,9"(<(/D&PG/3F%&F:=/%K(&9::/<(2%+&E"A>->&G%B%2&\V*&%",+",/@&1%?3&['*&#G)#"%-%"%/32<%&
9#""%23"%2&C(<,:&)E/>2+>",/(@&$,$",2<(/-,",/&C,&-#"+(-,<(%&+,92:":;($(&<,&1#&:"#8+#/#"%2&
+,92:":;(2(2& (A(2<,& G,/%"-%"3<3/D& 0%1":D556]& ['*& (A,/($(2<,& 9#""%23"%1(",F,9& +,92:":;(",/&
"($+,",2-(8+(/D&&
]8]%1%3$+!%3!-!"!2"$-/%#)-$)*p'"*-'%
['*&+,92:":;($(2(2&+>-&B:+%2$(G,"(2<,2&+%-&%2"%-3G"%&G%/%/"%23"%1("-,$(&(A([email protected]&J,/&
8,G<,2&E2F,&['*Q([email protected]&:/)%2(?%$G:2"%/<%&-,CF#+&:"%2&C,&B,/$:2,"&+%/%K32<%2&J%"(J%?3/<%&
9#""%23"%2& <(=,/& G%?3"3-& >/>2",/(2<,[email protected]& E=/,2-,@& 9#""%2-%@& <,B:"%-%& C,& >/,+(-&
%8%-%"%/32<%&K%/9"3"39"%/&:"<#=#2#2&%2"%83"-%$3&),/,9"(<(/D&
'#& K%/9"3"39"%/32& 1%832<%& ['*& G%?3"3-"%/[email protected]& ),/,9& 9#""%[email protected]& ),/,9& >/,+(-& C,&
),/,9$,&<,&%2%"(?&%8%-%"%/32<%@&E=/,2(-(2(2&9:"%G&:"-%$3&C,&<(=,/&G%?3"3-&B/:)/%-"%/3&
(",&>/,+("-(8&C,/(",/(&9#""%2%1("-,&,$2,9"("(=(2(2&:"-%$3&),"-,9+,<(/D&
['*Q(2& (8",C$,""(=(& C,& 9%1("(G,+(@& ['*& B/:;,",/(2(2& 1%8%/3"3& 1(/& 8,9("<,& G>/>+>"-,$(2(&
$%="%/9,[email protected]&%G23&?%-%2<%&9%-#&9#/#"#8"%/32%@&9,2<(&)E/,C&C,&$:/#-"#"#9"%/3&(A(2,&)(/,2&
),2([email protected]& 9%B$%-"[email protected]& +,-,"& C,& #?#2& $>/,& 9#""%23"%1(",2& 1(/& 1(")(& $($+,-(& 9#/-%& C,& G>/>+-,&
:"%2%=3&$%="%-%9+%<3/D&
X,=(8(9& 9%-#& 9#/#"#8"%/[email protected]& ),/A,9& <>2G%232& K%/9"3& 1E">-& C,& 9:2#"%/3& >?,/(2<,&
A%"38-%"%/3232& $>/<>/-,9+,<(/",/D& 'EG",F,@& #"#$"%/%/%[email protected]& #"#$%"& C,& 1E"),$,"& 9#/#"#8"%/&
%/%$32<%&+,-,"&K%/9"3"39"%/&1#"#2-%9+%<3/D&!"#$"%/%/%$3&9#/#"#8"%/@&B%?%/&)>F>@&G,2(&>/,+(-&
+,92:":;(",/(@&1E"),$,"&C,&<>2G%&,9:2:-(&<#/#-#&C,&E?,"&$,9+E/>&+,8C(9&)(1(&)E/,C",/<,2&
$:/#-"#<#/D& 'E"),$,"& 9#/#"#8"%/@& <(=,/& G%2<%[email protected]& G,+9(& %"%23& (A,/($(2<,9(& 9#""%23F3&
(J+(G%A"%/[email protected]&(J+(G%A"%/<%&-,G<%2%&),",2&<,=(8(-",/&C,&1#&<,=(8(-",/(2&$,1,B",/(@&G%2)[email protected]&
C,/)(@&AEB&)(1(&+,-,"&9:2#"%/"%&(")(",2(/D&*:2&:"%/%9&#"#$%"&9#/#"#8"%/&($,@&A,C/,&9:/#-%[email protected]&
#"%83-& $%C#2-%& )(1(& +,-,"& 9:2#"%/<%2& $:/#-"#<#/D& 'EG",F,& :/)%2(?%$G:2& G%B3"%/3& C,&
:/)%2(?%$G:2"%/%& %(+& 1(")(& $($+,-",/(& %/%$32<%& E2,-"(& K%/9"3"39"%/& C%<3/D& X:"%G3$3G"%@& 1#&
9#/#"#8"%/32&(J+(G%A"%/323&<,$+,9",G,F,9&['*&+,92:":;(",/(&%/%$32<%&<%&K%/9"3"39"%/&:"%F%9+3/D&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&MZ&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
'%8%/3"3& 1(/& ['*& #G)#"%-%$3& %2F%[email protected]& K%/9"3& %"%2"%/<%& A%"38-%"%/323& $>/<>/,2& 9%-#&
9#/#"#8"%/32& $:/#-"#"#=#& (A,/($(2,& )(/,2& %"%2& C,& 1#& %"%2& (A,/($(2<,& G,/& %"%2& 9:2#"%/<%&
-,G<%2%& ),",2& <,=(8(-",/([email protected]& 1#& <,=(8(-",/(2& :2<%2& K%G<%"%2%2& 9(8(& C,& 9#/#"#8"%/3& 2,&
GE2<,& ,+9(",<(=(@& C,& 1#& <,=(8(9"(9",/(2& J%2)(& 1(")(& $($+,-(& +%/%K32<%2& C,& 2%$3"&
<,$+,9",2,F,=(&)(1(&9:2#"%/32&A:9&(G(&%2"%83"-%$3&C,&%")3"%2-%$3&(",&G%B3"%1("(/D&
a,/1(/& 9#/#"#8%& %(+& +>-& C,/(",/(2& C,& +,89("%+& G%B3$3232& (G(& 1(/& 8,9("<,& %")3"%2-%$3&
:/)%2(?%$G:2& G%B3$3& J%9932<%& C,& 9#/#"%F%9& :"%2& ['*& +,92:":;($(& J%9932<%& ),/A,9&
B%/%-,+/,",/(&1,"(/",/&C,&:"#8+#/#"%F%9&[:=/%K(&'(")(&*($+,-(2(&+%23-"%/D&
['*Q(2& +%$%/3-3& C,& ),/A,9",8+(/("-,$(& $3/%$32<%& :/)%2(?%$G:2#2& $:/#-"#"#=#2%&
)(/,2& 9%B$%-"%/32& %")3"%2-%$3& $:2#F#2<%& 1#& 9%B$%-"%/%& %(+& <%J%& %G/32+3"3& C,& $B,$(K(9&
1(")(",/(2& %/%8+3/3"-%$3& C,& +:B"%2-%$3& ),/,9+(=(& <,&
%2"%83"-38& :"%F%9+3/D& '#& 9%B$%-"%/%& %(+& $B,$(K(9&
1(")(",/&>?,/(2<,&G%B3"%2&%G/32+3"3&A%"38-%"%/&($,&['*&
:+:-%$G:2#& $3/%$32<%& E2,-"(& 1(/& 9%G2%9& +,89("&
,<,F,9+(/D&'EG",F,&9%-#&9#/#"#8#2#2&(8",C$,""(=(2(&
%/+3/%F%9& 8,9("<,@& -,CF#+& )E/,C& C,& $:/#-"#"#=#&
(A,/($(2,&)(/,2&9:2#"%/<%@&,+9("(&1(/&['*&#G)#"%-%$3&
G%B%1("-,9& (A(2& ),/,9"(& :"%2& ['*& -:<,"(2(2& 2%$3"&
:"#8+#/#"-%$3& ),/,9+(=(@& 1#& 9:2#"%/32& %(+& :"<#=#&
O:2#-$%"& %"%2"%/& C,& 1#& O:2#-$%"& %"%2"%/&
(A,/($(2<,9(& C,/(",/,& %(+& E?2(+,"(9& C,/(",/(2(2&
)/#B"%2-%$3&J%9932<%&E2&1(/&1(")(&,<(2("-(8&:"#2%F%9+3/D&&
f/)%2(?%$G:2"%/32& )E/,C& C,& $:/#-"#"#9"%/3& (A,/($(2,& )(/,2& 9%C/%-"%/& >?,/(2<,&
G%B3"%F%9& :"%2& ['*& #G)#"%-%"%/3& $3/%$32<%& :"#8+#/#"%F%9& ['*& -:<,"(2<,& J,/1(/& 9%-#&
9#/#"#8#2#2& C%/:"%2& :/)%2(?%$G:2& G%B3$3& C,G%& B/:$,<>/",/(& <,=,/",2<(/("-,G,F,9+(/D&
L>29>@& ),/A,9& <>2G%& >?,/(2<,9(& G%B3"%/<%& -,G<%2%& ),",2& <,=(8(9"(9",/& :/)%2(?%$G:2&
G%B3"%8-%$32<%2& 1%=3-$3?& :"%/%9& -,G<%2%& ),"-,9+,& C,& <,=(8(9"(=(2& 9%G2%=3&
:/)%2(?%$G:2"%/32& G%B3"%8-%$32<%2& ,+9(",2-,-,9+,<(/D& \,/A,9& <>2G%& >?,/(2<,9(&
<,=(8(9"(9",/&$%<,F,&:/)%2(?%$G:2"%/32&)>2">9&K%%"(G,+",/(&$:2#F#2<%&:"#8-%9+%<3/D&
W/2,9& :"%/%9& 1,",<(G,",/(2& )E/,C",/(2<,2& 1(/(& $:/#-"#"#9& %"%23& (A,/($(2,& )(/,2&
1E"),<,9(& G%B3"%8-%G3& 9:2+/:"& C,& +,K+(8& ,+-,9+(/D& ',",<(G,",/(2& J,/J%2)(& 1(/& 1(2%G3& C,G%&
-,/9,?& 1(2%$323& C,G%& 1(/& -%J%"",<,9(& +>-& 1(2%"%/3& +,K+(8& ,+-,$(& %/%$32<%& K%/9& G:9+#/@&
A>29>@&+,K+(8&$3/%$32<%&1%93"%F%9&E?,""(9",/&1,""(<(/&C,&1#&E?,""(9",/&J,/&1(2%&(A(2&),F,/"(<(/D&
'#/%<%& E2,-"(& :"%2& 1(2%& C,G%& 1(2%"%/& >?,/(2<,& +,K+(8& ,<("-,$(& ),/,9,2& 1%?3& <,=(8(9"([email protected]&
+%<("%[email protected]& :2%/3-& C,G%& <,K:/-%$G:2& -,CF#+& :"-%$3<3/D& 0,K+(8(2& 9%<%/& <:=/#@& ,+9("(& C,&
),/A,9F(& G%B3"%1("-,$(& 1,",<(G,& A%"38%2"%/3232& C,& E?,""(9",& +,K+(8& 9#/#"#2#2& (G(& :/)%2(?,&
,<("-,$(2,& 1%="3<3/D& k%9%+& 1#& +>/& <,=(8(9"(9",/(2& 9:2+/:"& ,<("-,$(& ),/,9+(=(& ),/A,=(@&
1,",<(G,",/(2&2%$3"&:/)%2(?,&,<("<(9",/(2,&1%="3&<,=("<(/D&'#/%<%&E2,-"(&:"%2&1(/(2F(&:"%[email protected]&
1(2%"%/32&8,9("",/(2(&<,=(8+(/,2&,+9,2",/(2&C%/:"-%$3&C,&1(2%"%/32&8,9("",/(2(2&<,=(8-,$(<(/D&
'#2#2& $:2#F#2<%& <%& 1,",<(G,",/(2& +,K+(8& ,+-,$(& ),/,9,2& :"%G"%/32& ),/A,9",8-(8&
:"-%$3<3/D& j9(2F(& E2,-"(& :"%G& ($,& 1(2%"%/& J%9932<%& C,/(",/(2& 1,",<(G,",/(2& %/8(C",/(2<,&
-,CF#+& :"-%[email protected]& 1#& C,/(",/(2& (8",C$,""(=(& C,& 1,",<(G,",/(2& +,K+(8& )E/,C(2(& 1#& 1(")(",/(2&
(8",C$,""(=(2,& <%G%"3& :"%/%9& G%B%1("<(=(<(/D& *:2#A& :"%/%[email protected]& ['*& -:<,"",-,$(2(2& <(?%[email protected]&
#G)#"%-%$3& C,& %2%"(?(& )(1(& %8%-%"%/32<%@& 9%-#& 9#/#"#8"%/3232& )E/,C& C,& $:/#-"#"#=#&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&M]&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
(A,/($(2,& )(/,2& 9%B$%-"%/<%& (")("(& C,/(",/(2& :"-%[email protected]& 1#& C,/(",/(2& ),/,9& <:=%& 9:8#""%/3& C,&
),/,9$,& 1(?& (2$%2"%/& +%/%K32<%2& $>/,9"(& <,=(8+(/("(G:/& :"-%$3& C,& 1#& <,=(8(9"(9",/([email protected]&
C,/(",/<,2& $:/#-"#& 9#/#-& C,& 9#/#"#8"%/32& B/:$,<>/",/(2<,2& 1%=3-$3?& :"%/%9& C,& ,2& 93$%&
$>/,<,&G%B3"-%$3<3/D&
c%1%4*-*"%45.*)'+"*-%
P8%=3<%9(& 1E">-<,& ['*& B%/%-,+/,",/& 9%C/%-$%"& 1(/& +,-,"<,& +,$1(+& ,<("-(8+(/D&
0%9(B& ,<,2& E/2,9+,& 1#& 9%C/%-$%"& +,-,"@& 1,",<(G,G,& %(+& 1(/& E?,""(9& >?,/(2<,&
#G)#"%2-38+3/D&
',",<(G,",/(2&K(?(9$,"&1(",8,2",/(N&
• ',",<(G,&$:/#-"#"#9&%"%23&(A,/($(2<,9(&F:=/%K(&9%+-%2"%/@&
• *:/#-"#"#9&%"%23&(A,/($(2<,9(&(2$%2"%/@&
• j2$%2"%/32&9#""%2<3=3&G%B3"%/&C,&(-9%2"%/&
• j2$%2"%/32&G%8%-323&C,&K(?(9$,"&A,C/,$(2(&,+9(",G,2&%9+(C(+,",/&
• H?,/(2<,&G%8%-32&(<%-,&,++(/("<(=(&+:B/%9&B%/A%$3&
I#9%/3<%& 1%J$,<(",2& 9:2#"%/& 1,",<(G,",/(2& C%/:"#8& %-%A"%/323& 93$%F%&
%A39"%-%9+%<3/D& '#2%& )E/,& 1,",<(G,",/@& $(G%$(@& $:$G%"& C,& ,9:2:-(9& %"%2"%/<%& G%8%2%1("(/&
1(/&+:B"#-&G%/%+%1("-,9&(A(2&C%/<3/D&
I#9%/3<%9(& -%<<,",/,& 1%="3& :"%/%[email protected]& 1,",<(G,",/",& (")("(& 2,& )(1(& <,=(8(9"(9",/&
:"%1(",F,=(&%8%=3<%&$3/%"%2-38+3/&Ro,9("D556`T&
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
jS*PS&&
j2$%2"%/&1,",<(G,&$323/"%/3&(A(2,&C,G%&(A(2<,&1%89%&1(/&$323/&(A(2,&+%832%1("(/",/&
j2$%2"%/&<:=%/&C,G%&E">/",/&
j2$%2"%/&:9#""%/%&)(<,/@&(8&1#"#/@&A%"38%1("(/",/&C,G%&B%/%&9%?%23/"%/&&
j2$%2"%/&G(G,F,[email protected]&(A,F,[email protected]&)(G$(&C,G%&%/$%&%"3/"%/&
j2$%2"%/&J%$+%&:"%1("(/@&,C",2,1("(/",/&
j2$%2"%/&$#A&(8",G,1("(/",/&
IPV5nPm&C,&jYOPSnPm&
I%B3"%/&(28%&,<("(/@&1:?#"#/&C,G%&G393"3/"%/&&
I:""%/&G%B3"3/@&9#""%23"3/@&:2%/3"3/@&G,/(&<,=(8+(/("(/&
P=%A"%/&G,+(8+(/("(/@&9:/#-%&%"+32%&%"323/@&?%/%/&)E/>/&C,G%&+%8323/&
0/%K(9&"%-1%"%/3&9#/#"#/@&:2%/3"3/@&G,/(&<,=(8+(/("(/&
O%2%"(?%$G:2&<E8,2(/@&<(?%G2&,<("(/@&AEB",/&1(/(9+(/("(/@&G,/(&<,=(8+(/("(/&
PO0j.j0gngm&
j8&%"%23&G%/%+3"3/@&1(2%"%/&(8)%"&,<("(/&
jJ+(G%A&-%<<,",/(&(-%"&,<("(/@&%"323/@&$%+3"3/@&+>9,+("(/@&
0fVmPO&VPmLP*5&
P/%?(&B%/A%"%/3&("%C,&,<("(/@&B%/A%"%23/@&1E"),",/,&%G/3"3/@&
P"%2"%/&),"(8-(8&C,G%&),"(8-,9+,&:"%2&:"%/%9&%G/3"3/@&
52$%2"%/&C,G%&(8",+-,",/&%/%?(&%"3/&C,G%&$%+%/&
P/%?(&<,=,/",/(&<>8,/&C,G%&%/+%/@&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&M`&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
• V%/$,"",/&1E">2>/&C,G%&1(/",8+(/("(/D&
o(-<(@&%G23&1,",<(G,&%"%232%&%([email protected]&G#9%/3<%&1%J$,++(=(-(?&+>-&-%<<,",/&(A,/($(2<,9(&
("(89(",/(2& J,/1(/(2(& %G/3& 1(/& F:=/%K(& 9%B$%-& :"%/%9& K%/?& ,<,/$,[email protected]& 1,",<(G,",/(2& ),/A,9+,&
2,<,2&C%/:"<#9"%/323&%2"%-38&:"#/#?D&&
',",<(G,",/(2& +,-,"& )E/,C",/(& %/%$32<%@& 9,2<(& $:/#-"#"#9& %"%2"%/3& (A,/($(2<,&
J(?-,+& C,/-,[email protected]& <,=(8(9"(9",/(& <>?,2",-,[email protected]& 9%2#2"%/32& #G)#"%2-%$3& C,& #G)#"%2-%$323&
$%="%-%9& C,& K(?(9$,"@& $:$G%"@& ,9:2:-(9& %"%2"%/<%& +:B"#-#2& /,K%J& C,& -#+"#"#=#& (A(2&
%/%8+3/-%"%/&C,&A%"38-%"%/&G%B-%9&C,&C,/)(&+:B"%-%9&)(1(&9:2#"%/&$%G3"%1("(/D&
',",<(G,",/(2&1#&)E/,C",/(2(&(F/%&,<,1("-,",/(&(A(2&$:/#-"#"#9&%"%2"%/3&(A,/($(2<,9(&
(2$%2"%/@&1(2%"%/@&%9+(C(+,",/&%/%?(&9#""%23-3-&C,&(8&%9+(C(+,",/(&J%9932<%&1(")(&+:B"%-%9&C,&
1#"#2<#/-%9& ?:/#2<%<3/D& '#& 1(")(",/& +:B"#-& /,K%J323& %/+3/-%9& (A(2& (",/(G,& <E2>9&
A%"38-%"%/<%& C,& 8,J(/& G%8%-& <#/#-#2#& ),"(8+(/-,9& (A(2& A:9& E2,-"(<(/D& W/2,=([email protected]& 1E"),&
(A,/($(2<,& -,G<%2%& ),",2& +:B"#-$%"& :"%G"%/<%@& A%+38-%"%/<%@& $#A"#"%/& J%932<%& +#+#"%2&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&Mc&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
/%B:/&$%<,F,&B:"($(2&+#+#9"%-%"%/&J%9932<%&9%/%/&C,/-,$(&(A(2&),/,9"(&<,=("&%G23&?%-%2<%&
%8%=3<%9(&9:2#"%/<%&<%&9%/%/&C,/,1("-,9&(A(2&9#""%23"-%9+%<3/N&&
• 5J+(G%A& <#G#"<#=#& %2<%& ),/,9"(& B:"($& -,-#/#2#2& ),/,9"(& G,/& C,& ?%-%2<%& :"-%$3&
),/,9,2&G,/(2&C,&-,-#/&$%G3$3232&+,$1(+&,<("-,$(2<,&
• 58",2,2& $#A"%& ("(89("(& :"%/%9& %G23& 1E"),<,& (8",2,2& <(=,/& $#A& <%=3"3-3232&
1,"(/",2-,$(2<,&
• V:"($&+,89("%+3232&:&1E"),<,9(&,+9(2"(=(2(2&%/+3/3"-%$32<%@&
• f"%G"%/32&%?%"+3"-%$3&(A(2&#G)#"%2-%$3&C,&9:2#"-%$3&),/,9"(&9#/%""%/32&1,"(/",2-,$(@&
• V:"($&+,89("%+32<%&G%B3"-%$3&),/,9,2&<,=(8(9"(9",/(2&1,"(/",2-,$(&
• PG23& 8,9("<,@& 1(2%"%/& J%9932<%& +:B"%2%2& 1(")(",/@& $%<,F,& ,8(+& C,& +%/%K$3?& 1(/&
C,/)(",2<(/-,2(2&1,"(/",2-,$(&(A(2&<,=("&%G23&?%-%2<%N&
• ',",<(G,&$323/"%/3&(A,/($(2<,&G%B3"%F%9&:"%2&C,/)(&+%J%99#9#&(A(2&),/,9"(&E?,""(9",/&C,&
-,-#/&$%G3$3232&1,"(/",2-,$(&
• *#& C,& 9%2%"(?%$G:2& 9#""%23-3& )(1(& J(?-,+",/(2& >F/,+",/(2(2& 1,"(/",2-,$(@& G%2)32&
$E2<>/-,@&:9#"@&%"+G%B3&)(1(&K%%"(G,+",/(2&G>/>+>"-,$(&
• I,2(&($9%2&%"%2"%/3232&B"%2"%2-%$3&
• '(2%&$%J(B",/(2(2&($(-",/(&C,&1(2%&2#-%/%"%/3&
• jJ+(G%A& <#G#"%2& G,2(& 9#/%"& C,& <>?,2",-,",/(2& G%B3"-%[email protected]& G%2)32& %"%/-"%/3232&
9#/#"-%[email protected]&C,&1(2%&9:<"%-%"%/3232&G%B3"-%$3&)1(&K%%"(G,+",/<,&<,&9#"""%23"-%9+%<3/D&&
',",<(G,",/F,&$:/#-"#"#9&%"%23&(A,/($(2<,&(J+(G%A&<#G#"%2&1(")(",/(2&1,"(/",2-,$(&C,&
:/)%2(?%$G:2#& C,/(& -:<,"(& %2"%-32%& ),"-,9+,<(/D& .,/(& -:<,"(@& (2$%2"%/@& 1(2%"%/@&
%9+(C(+,",/&C,&8,J(/",8-,&<#/#-#&J%9932<%&G>9$,9&$,C(G,<,&1(")(",/(&(A,/(/&C,&1#&1(")(",/(2&
[:=/%K(& '(")(& *($+,-",/(& (A,/($(2<,@& :/)%2(?,& 1(/& 8,9("<,& 9#""%23"-%[email protected]& %2%"(?(& C,&
<,B:"%2-%$3& (A(2& ),/,9"(& :"<#=#& <%J%& E2A,& %A39"%2-38+3/D& f"#8+#/#"%F%9& :"%2& C,/(&
-:<,"(2(2& (A,/(=(& 1,",<(G,",/(2& ),/A,9& <>2G%& E?,""(9",/(2(& %")3"%-%& 8,9("",/(2,@& 1#&
8,9("",/,&)E/,&<>?,2",<(9",/(&:/)%2(?%$G:2&G%B3$32%&C,&:/)%2(?%$G:2&G%B3$3&(A,/($(2<,&C,&
<:=%"& 2,<,2",/",& E?,""(9",/(2& <,=(8-(8& :"-%$32%& C,& 1#& <,=(8(-(& G%/%+%2& ,+9,2",/(2&
C%/:"-%$32%&C,&,+9,2",/(2&9%/%9+,/($+(=(2,&1%="3<3/D&
',",<(G,& %9+(C(+,",/(@& :"#8+#/#"%F%9& :"%2& 1(")(& $($+,-(& (A,/($(2<,& (J+(G%A& <#G#"%2&
1(")(",/(2& $%<,F,& $323/"3& 1(/& 93$-323& :"#8+#/-%9+%<3/D& '#& K:29$(G:[email protected]& J%2)(& E?,""(9",/([email protected]&
(2$%2"%/32& C,& <#/#-"%/32& ['*& (A,/($(2<,& +:B"%2-%$3& C,G%& 9:/#2-%$3& ),/,9,2& E2,-"(&
1(")(",/& :"<#=#2#& (K%<,& ,+-,9+,<(/D& '#/%<%& <(99%+& ,<("-,$(& ),/,9,2& $#& %2<%& 1,",<(G,&
1>2G,$(2<,& C%/:"%2& :/)%2(?%$G:2& G%B3$3232& E2,-"(& :"-%<[email protected]& E2,-"(& :"%2& $%<,F,&
:/)%2(?%$G:2#2& 1%89%& 1(/& <,G(8",& 1,",<(G,2(2& %9+(C(+,",/(& C,& J(?-,+",/(<(/D& W/2,=([email protected]&
$#A"%/"%& C,G%& 1(2%"%/"%& (")("(& %9+(C(+,",/(2& J%2)(& :K($& C,G%& 1%89%2"39"%/32& $:/#-"#"#=#&
%"+32<%& G%B3"<3=3& E2,-"(& <,=("@& K%9%+& E2,-"(& :"%[email protected]& 1#& (9(& E?,""(=,& %(+& 1(")(",/(2& 1(/A:9&
%9+(C(+,",/<,&C,&J(?-,+",/<,&:/+%9&:"%/%9&['*&(A(2<,&9#""%23"%1(",F,=(<(/D&P8%=3<%&$#A&C,&
1(2%"%/& J%9932<%@& C,/(& -:<,"(& (A(2<,& 1>+>2$,"& 1(/& G%B3& :"#8+#/-%9& (A(2& ),/,9"(& :"%2&
1(")(",/(&+%23-"%G%2&K:29$(G:2"%/&),2,"&:"%/%9&%A39"%2-38+3/N&
• V:"($&,9(B",/(2(2&:"%G&G,/(2,&,2&93$%&$>/,<,&$,C9&,++(/("-,$(&
• I,+,/"(&B:"($&)>F>2>2&$%="%2-%$3&
• f"%G"%/32&AE?>"-,$(&C,G%&$#A"#"%/32&1,"(/",2-,$(&
• V:"($&B,/$:2,"(2(2&,=(+(-(&
• O%2#2"%/32&#G)#"%2-%$3&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&Mh&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
•
•
•
•
•
•
f"%G"%/3&C,&$#A"%/3&%?%"+-%9&(A(2&B/:)/%-"%/32&G%B3"-%$3&
.,/)(&+%J%99#9&(8",-",/(&
.,/)(",/(2&+:B"%2-%$3&
W?,""(9",/(2&9:2+/:"&C,&+,K+(8&,<("-,$(&
'E"),$,"&%G3/3-"%/32&G%B3"-%$3&
0:B"#-$%"&K%%"(G,+",/(2&B"%2"%2-%$3&
W/2,9+,9(& :/)%2(?%$G:2"%/32& K:29$(G:2,"& 9:2#"%/3& (A,/($(2<,& 1#"#2%2& %A39"%-%"%/&
C,& 1(")(",/& :"#8+#/#"%F%9& C,/(& -:<,"(2<,& G,/& %"%F%9& C,/(",/& C,& E?,""(9",/(& 2,",/& :"%F%=323&
1,"(/",-,9+,& G%/<3-F3& :"-%9+%<3/D& W/2,9& :"%/%[email protected]& %</,$& C,/(",/& )(/(",2& 1,",<(G,& %"%23&
(A,/($(2<,9(&1(2%&C,&%9+(C(+,",/(2&1(")(",/(@&B:"($&,9(B",/(2(2&:"%G&G,/(2,&,2&93$%&$>/,<,&$,C9&
,++(/("-,$(@& :"%G"%/32& AE?>"-,$(& C,G%& $#A"#"%/32& 1,"(/",2-,$(@& 9%2#2"%/32& #G)#"%2-%[email protected]&
1E"),$,"&
%G3/3-"%/32&
G%B3"-%$3&(A(2&),/,9"(<(/D&
PG/3F%& :"%G& C,& $#A"%/&
J%9932<%9(&
1(")(",/(2&
1#"#2<#=#& (+,-& ($,@&
G,+,/"(& B:"($& )>F>2>2&
$%="%2-%[email protected]& 9%2#2"%/32&
#G)#"%2-%$3&
B,/$:2,"(2(2&
,=(+(-(@&
:"%G"%/3&
C,&
$#A"%/3&
%?%"+-%9&
(A(2&
B/:)/%-"%/32& G%B3"-%$3&
C,&
G(2,&
:"%G"%/32&
AE?>"-,$(&
C,G%&
$#A"#"%/32& 1,"(/",2-,$(&
(A(2&),/,9"(<(/D&
.,/(& -:<,"(2(2& 8,9("",2-,$(2<,& :/)%2(?%$G:2"%/32& G>9>-& C,& $:/#-"#"#=#&
%"+32<%9(& 1E"),",/,& C,& C,/(",/,& %(+& +>-& 1(")(",/(2& +:B"%2-%[email protected]& 9:/#2-%$3& C,&
:/)%2(?%$G:2"%/32& )E/,C& $:/#-"#"#9"%/3232& %G/32+3"3& :"%/%9& 1,"(/",2-,$(& 1>G>9& /:"&
:G2%-%9+%<3/D&&
.,/(& -:<,"(@& ['*& 0,92:":;($(2(& #G)#"%-%G%& ),A(/-,9& ($+,G,2& :/)%2(?%$G:2"%/32& (J+(G%A&
<#G<#9"%/3&C,&J%"(J%?3/<%&1#"#2%2&+>-&1(")(",/(&<,$+,9",G,F,9&1(/&$($+,-&,2+,)/%$G:2#2%&
G%/<3-F3& :"%-%9+%& C,/(& >/,+(-& C,& $%9"%-%& B/:$,<>/",/(2(2& <(?%G232<%& E2,-"(& 1(/& /:"&
:G2%-%9+%<3/D&'#2#2"%&1,/%1,/&:/)%2(?%$G:2#[email protected]&['*&+,92:":;($(2(2&$%="%G%F%=3&G,+,2,9&
C,& %C%2+%;"%/<%2& K%G<%"%2%1("-,$(& (A(2& ),/,9& :/)%2(?%$G:2& G%B3"%8-%$32<%& C,& ),/,9$,&
C,/(&GE2,+(-&GE2+,-",/(2<,&:"<#9F%&,$2,9&:"-%$3&),/,9-,9+,<(/D&['*&.,/(&Y:<,"(@&['*&
:+:-%$G:2&B/:$,<>/",/(&$3/%$32<%@&:/)%2(?%$G:2&G%[email protected]&:/)%2(?%$G:2"%/&%/%$32<%&-,CF#+&
1#"#2%2& C,/(",/(2& +:B"%2-%[email protected]& %2%"(?(& C,& B%G"%83-3& C,& 1#& B/:$,<>/",/(2& ['*& +,92:":;($(&
%/%$32<%& <,2),2(2& 9#/#"-%$3& C,& G>/>+>"-,$(& (A(2& ),/,9"(& 1(/& #G)#"%-%<3/D& PG/3F%@& C,/(&
-:<,"(@& F:=/%K(& C,/(",/(2& ['*& +,92:":;(",/(& 9#""%2%/%9& +:B"%2-%$3& C,& GE2,+("-,$(& C,& 1#&
(8",C",/(2& ,+9(2"(=(2(2& %/+3/3"-%$3& (A([email protected]& C%/:"%2& :/)%2(?%$G:2& G%B3"%8-%$32<%& C,& (8&
K%%"(G,+",/(2<,&G%B3"-%$3&),/,9"(&<,=(8(9"(9",/(2&1,"(/",2-,$(&(A(2&<,&),/,9"(<(/D&&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&Ml&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
d%1%#'#)*+%$.$"'l'%,*%)$#$-/+/%
\>2>->?,& 9%<%/& G%B3"-38& :"%2& [:=/%K(& '(")(& *($+,-",/(& B/:;,",/(& (2F,",2<(=(2<,@&
B/:;,",/&%/%$32<%&8#&<E/+&:/+%9&E?,""(=(2&1#"#2<#=#&)E/>"->8+>/N&
• [:=/%K(& '(")(& *($+,-",/(2(2& 2%$3"& 9#""%23"%F%=3232& E2F,<,2& %2"%83"-%$3& C,G%& J%G%"&
,<("-,$(&
• .,/(",/(2&,+/%K"3&C,&,+9("(&1(/&8,9("<,&+%23-"%2-%$3&C,&GE2,+(-(&
• I,+,/"(&C,&,+9("(&1(/&+,92:":;(2(2&$,A(-(&
• f+:-%$G:2#&G%B3"%2&C,/(",/(2&['*&(A,/($(2<,&B%G"%83-3232&B"%2"%2-%$3&C,&%2%"(?(2(2&
$($+,-%+(9&:"%/%9&G%B3"%1("-,$(&(A(2&C,/(&-:<,"(2(2&:"#8+#/#"-%$3&
['*Q(2&G>/>/">=,&)(/,1("-,$(&C,&C,/(",/(2&+>-&9#/#"#8"%/32&9#""%23-32%&%A3"%1("-,$(&
(A(2& C,/(",/([email protected]& +,92:":;(2(2& C,& (2$%2& )>F>2>2& ,+9("(& C,& ,+/%K"3& 1(/& 8,9("<,& B"%2"%2-%$3& C,&
GE2,+("-,$(& ),/,9"(<(/D& .,/(",/& +>-& 9#""%23F3"%/%& J(?-,+& C,/,F,9& 8,9("<,& +:B"%2-%"[email protected]&
)>2F,"& :"%/%9& +#+#"-%"3& C,& $%9"%2-%"3<3/D& 0,92:":;(& -:<>",/& G%B3G%& $%J(B& :"-%"[email protected]&
+,92:":;(<,9(&G,2("(9",/&9:"%GF%&%<%B+,&,<(",1("-,"(&C,&-:<>"",/&%/%$3&,+9("(&1(/&(",+(8(-(2&
:"-%$3&),/,9"(<(/D&I%B3"%F%9&:"%2&['*&#G)#"%-%"%/32<%@&C,/(&-:<,"(2<,&J%?3/"%2%2&(8",-&
C,& B/:$,<>/",/<,& 1,"(/",2,2& +>-& :/)%2(?%$G:2"%/32& $($+,-& (A,/($(2<,& %9+(K& :"%/%9& /:"&
%"-%"%/3232& $%="%2-%$3& ),/,9"(<(/D& PG/3F%& ['*Q(2& %C%2+%;"%/32<%2& K%G<%"%2%1("-,9& (A(2&
,+9("(&1(/&>/,+(-&B"%2"%-%$3&C,&)>A">&1(/&GE2,+(-&:"-%$3&),/,9-,9+,<(/D&
I,/",8(-& 1(/(-",/(2,& %(+& $%G3$%"& C,& $E?,"& C,/(",/(2(2& G#9%/3<%& 1%J$,<(",2& 9%-#&
9#/#-"%/[email protected]& ,2$+(+>",/& C,& 1,",<(G,",/& 1>2G,$(2<,9(& <:2%23-& C,& G%?3"3-& $($+,-",/(2,& C,&
A%=<%8& [:=/%K(& '(")(& *($+,-",/(& ("9,",/(2,& 1%="3& :"%/%9& ,2+,)/%$G:2#& C,&:+:-%$G:2#@&1#&
%-%A"%& 9#/#"-%$3& ),/,9"(& <:2%23-& C,& G%?3"3-& $($+,-",/(2(2& C,& B,/$:2,"& G%B3$3232&
1,"(/",2,1("-,$(&(A([email protected]&%G/32+3"3&1(/&$($+,-&%2%"(?(&C,&+%$%/3-3232&G%B+3/3"-%$3&),/,9"(<(/D&&
*($+,-& P2%"(?(& C,& 0%$%/[email protected]& :"#8+#/#"%F%9& '(")(& '%29%$3_232& ),2,"& A,/A,C,$(2(& C,&
9%B$%[email protected]&+%$%/3-&B/,2$(B",/(2(@&#G)#"%-%&$>/,F(2(@&#G)#"%-%&+%$%/3-3&E?,""(9",/(2(@&C,/(&
9%+-%2"%/3232&K(?(9$,"&+%$%/[email protected]&+%1":"%/@&9>+>9",/&C,&A%"38-%&%"%2"%/[email protected]&#G)#"%-%"%/&(A(2&
),/,9"(&9#""%23F3&(J+(G%A"%/323&C,&+>-&#G)#"%-%"%/&(A(2&),/,9"(&$+/%+,;(",/(&1,"(/",G,F,9+(/D&
I%B3"%F%9& :"%2& $($+,-& %2%"(?(2<,@& 9#/#-"%/& %/%$32<%& 9#/#"%F%9& :"%2& (",+(8(-([email protected]&
,/(8(-& J%9"%/32%& C,& $:/#-"#"#9"%/%& )E/,& %G%/"%2-%$3& ),/,9-,9+,<(/D& '#& %G%/"%-%232&
G%B3"%1("-,$(& (A(2& <,@& B/:;,& 9%B$%-32%& <%J("& ,<(",2& 9%-#& 9#/#-"%/[email protected]& ,2$+(+>",/(2& C,&
1,",<(G,",/(2& )E/,C& C,& $:/#-"#"#9"%/3& (A,/($(2,& )(/,2& -,CF#+& C,/(",/(2(2& %G/32+3"3& 1(/&
8,9("<,&%2%"(?&,<("-,$(&C,&1#&%2%"(?&$:2#F#2%&)E/,&1%J$,<(",2&9#/#-"%&%(+&-,CF#+&C,/(&
+(B",/(2& 1,"(/",2-,$(& ),/,9"(<(/D& I%B3"%2& 1#& A%"38-%@& C,/(",/(2& [:=/%K(& '(")(& *($+,-(2,&
,2+,)/%$G:2#& G%B3"<39+%2& C,& $($+,-& %2%"(?(& +%-%-"%2<39+%2& $:2/%& J%2)(& 9#/#"#8#[email protected]&
J%2)(&C,/(G(@&J%2)(&9#/#"#8+%2&%"%F%=3232&1,"(/",2,1("-,$(&%A3$32<%2&:"<#9A%&E2,-"(<(/D&
d80%1%,*-'%m-*)'+'%,*%*.)*(-$#47.!%k'l+*)"*-'%
o(-<(G,&9%<%/&0>/9(G,&A%B32<%@&9%-#&9#/#-&C,&9#/#"#8"%/[email protected]&%/%8+3/-%&,2$+(+>",/(@&
>2(C,/$(+,",/& )(1(& 1(/A:9& 9#/#"#8#2& C,& E?,"& )(/(8(-",/(2& )>2">9& K%%"(G,+",/(& (A,/($(2<,&
G%B-38& :"<#9"%/3& A%"38-%"%/<%& 9#""%2<39"%/3& 9%B$%-"3& C,/(& >/,+(-(@& $%<,F,& 1(/9%A&
9#/#"#8#2& 9%+93$3& (",& ),/A,9",8-(8+(/D& '#& 9#/#"#8"%/32& ,2& E2,-"($(& Y(""(& *%C#2-%&
'%9%2"3=3_2%&1%="3&a%/(+%&\,2,"&O:-#+%2"3=3_<3/D&a%/(+%&\,2,"&O:-#+%2"3=3&7ll^_"3&G3""%/<%2&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&U^&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
1,/(& +>-& 9%-#& 9#/#-& C,& 9#/#"#8"%/32<%& 9#""%23"-%9& >?,/,@& ['*& 9#""%2%/%9& +:B:)/%K(9&
J%/(+%"%/&>/,+-,9+,<(/D&
d8080%1% k$-')$%(*.*"%37+!)$."/:/%
O%2#2%& )E/,& 7bM]& ^^^& C,& <%J%& 9>A>9& E"A,9"(&J,/&+>/">&1%$3"3&C,&$%G3$%"&J%/(+%&C,&
J%/(+%& 1(")($(@& $%G3$%"& F:=/%K(& 1(")(& C,& 1,"),& >/,+(-& G,+9(& C,& $:/#-"#"#=#& a%/(+%& \,2,"&
O:-#+%2"3=3Q2%&%(++(/D&O#/#-"%/32&1#&9:2#<%9(&+%",B",/(&J,/&G3"@&a%/(+%&\,2,"&O:-#+%2"3=3&
1%89%2"3=32<%&G%B3"%2&'%9%2"39"%/%/%$3&a%/(+%&j8",/(&O::/<(2%$G:2&.,&V"%2"%-%&O#/#"#Q2<%&
)E/>8>">/&C,&9%/%/%&1%="%23/D&
0,-,"& J%/(+%& C,/(",/(& J,/& ['*_G,& <%G%"3& C,/(& +%1%232<%& ,2& E2,-"(& 9%+-%23&
:"#8+#/-%9+%<3/D& L>29>@& <(=,/& +>-& F:=/%K(& 9%+-%2"%/<%& +,-,"& J%/(+%& C,/(",/(& /,K,/%2$&
:"%/%9&9#""%23"-%9+%<3/D&&
0,-,"&J%/(+%&C,/(",/(@&#"#$%"&C,&),2,"&%-%A"3&)/%K(9&C,&$%G3$%"&9%/+:=/%K(9&>/>2",/(2&
J%?3/"%2-%$32<%&>/,+("-(8&F:=/%K(9&C,/(",/(&+,-,"&C,/(&9%G2%=3&:"%/%9&+%23-"%-%9+%<3/D&'#&
C,/(",/& G,/G>?>2>2& +>->& C,G%& 1(/& 93$-32%& %(+& :"%2& K(?(9$,"& C,& 9>"+>/,"& :1;,",/(& R<:=%"@&
G%B%G&C,G%&(9($(T&+,-$("&,+-,9+,<(/D&'#&C,/(",/&+,9&C,G%&1(/",8(9&9#""%23"<3=3&?%-%2&1%89%&
F:=/%K(9& C,/(",/(2& 9%+-%2"%/3232& 9:2#-$%"& :"/%9& ("(89(",2<(/("-,$(2(& $%="%-%9+%<3/D&
0>/9(G,_<,&+,-,"&J%/(+%&C,/(",/(2<,&9#""%23"-38&,2&1>G>9&E"A,9&7bM]^^^_<(/D&
a%/(+%& \,2,"& O:-#+%2"3=3& ),2,"& :"%/%9& %8%=3<%& 1%J$,<(",2& 9:2#"%/<%& <>2G%&
$+%2<%/+"%/32%& #G)#2& :"%/%9& [:=/%K(& '(")(& *($+,-",/(2,& ,2+,)/,& ,<("-(8& +,-,"& J%/(+%&
C,/(",/(2(& >/,+-,9+,<(/D& '#& C,/(",/& a%/(+%& \,2,"& O:-#+%2"3=32<%2& 7zM]^D^^^&C,&7zM]D^^^&
E"A,9&1%?32<%&J%?3/&:"%/%9&+,-(2&,<(",1("(/D&.,/(",/@&a%/(+%&\,2,"&O:-#+%2"3=3&(",&G%B3"%F%9&
$E?",8-,",/& ),/,=(2F,@& +%$%/"%2%F%9& $($+,-& %2%"(?(& $:2#F#2<%& 1(")($%G%/& %=3& >?,/(2<,2&
%"32%1(",F,9+(/D&
•
)MCM`?>XH>%
'#&9%+-%[email protected]&G>9$,9"(9&C,/(",/(&R,8G>9$,"+(&,=/(",/@&G>9$,9"(9&2:9+%"%/3&C,&/%$+,/&1%?"3&
G>9$,9"(9& C,/(",/[email protected]& 2(/,2)(& 2:9+%"%/3& C,& E2,-"(& ;,:-:/K:":;(9& :1;,",/(& RE/2,=(2& 9%G%"%/3T&
(A,/-,9+,<(/D&
•
#ND>?%
'#&9%+-%2&G,/G>?>&$#"%/3&R%9%/&$#"%/@&)E"",/@&1%/%;&)E"",/@&9%2%""%/@&<,2(?",/&)(1(T&
(A,/-,9+,<(/D&
•
3QDJQ?GD%7R\GDG?%
'#& 9%+-%2& %"+32<%& G,/",8([email protected]& (<%/(& $323/"%/& C,& #"%8+3/-%& J%9932<%& C,/(",/&
1#"#2-%9+%<3/D&&
d8086%1% Y*,"*)%'#)$)'#)'3%*.#)')m#m%
S>K#$& $%G3-"%/3& C,& ($+%+(9$,"& %2%"(?",/<,2& $:/#-"#& 9#/#"#8& X,C",+& j$+%+($+(9&
g2$+(+>$><>/D&
'#& $:/#-"#"#9& <:=/#"+#$#2<%@& jA(8",/(& '%9%2"3=3& j"",/& j<%/,$(& \,2,"& Y><>/">=>&
+%/%K32<%2&>/,+(",2&-%J%"",@&9EG&C,&93/$%"&%"%2"%/%&%(+&<(=,/&1(")(",/,&C,&jA(8",/(&'%9%2"3=3&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&U7&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
Y%J%""(& j<%/,",/& \,2,"& Y><>/">=>& +%/%K32<%2& >/,+(",2& 1,",<(G,& C,/(",/(2,@& +%$%/"%2%F%9&
C,/(+%1%23& $%G,$(2<,@& B/:;,& 9%B$%-32<%& 1,"(/",2,2& 9%-#& 9#/#"#8"%/3& C,& ,2$+(+>",/&
%/%$32<%& 9#/#"%F%9& :"%2& (",+(8(-& %=3& >?,/(2<,2& #"%83-& C,& 9#""%23-& $%="%2%1(",F,9+(/D&
'EG",F,& B/:;,& 9%B$%-32%& %"32%2& 9#/#"#8"%/& %/%$32%@& $:/#-"#"#9"%/3& <%J("(2<,& >/,++(9",/(&
C,/(",/(& <(=,/& 9#/#"#8"%/32& <%& 9#""%2%1("-,",/(2(& $%="%G%F%9& C,/(& >/,+(-& $+%2<%/<3&
:"#8+#/#"-#8&:"%F%9+3/D&
*+%2<%/+"%/%& #G)#2& :"%/%9& >/,+("-,$(& C,&['*QG,&,2+,)/,&,<("-,$(&),/,9,2&C,/(",/&
1,"(/",2,F,9&C,G%&#?#2&G3""%/<%2&1,/(&1,"(/",2-(8&1%?3&("@&("A,@&-%J%"",&C,G%&9EG&9:<"%/3&(",&
1(/,1(/& ("(89("(& :"%/%9& C,/(+%1%232%& %9+%/3"%F%9+3/D& 'EG",F,& )>2F,"& C,/(",/@& 1,"(/",2,2& 1#&
9:<"%-%"%/& 9#""%23"%/%9& 9:"%G"39"%& C,/(+%1%232%& %9+%/3"%1(",F,[email protected]& ),/,9"(& %2%"(?",/&
G%B3"%1(",F,9& C,& <(=,/& 9#/#"#8"%/& +%/%K32<%[email protected]& $($+,-& %2%"(?(& 9%B$%-32<%& 9#/#"%F%9& :"%2&
$#2#F#&C,&(",+(8(-&J%++3&%/%F3"3=3&(",&9#""%23"%1(",F,9+(/D&
d808]%1% *+.'4*)%(*.*"%+mYm-"m:m%%
•
$TDK%LKbKD%RKDVKDG?K%
O(8(",/(2& $%139%& 9%G3+"%/3232& +#+#"<#=#& C,/(",/<(/D& '#& C,/(",/& J,/9,$,& %A3"-%G%F%[email protected]&
$%<,F,&1,""(&9#/#-&G%<%&9#/#"#8"%/<%2&,/(8(-&$%="%2%F%9+3/D&&
d808c%1% .m;!#%FG%,$)$.Y$2"/3%'2"*-'%(*.*"%+mYm-"m:m%
a,/& 0>/9& .%+%2<%83& (",& (")("(& S>K#$6O>+>9& 1(")(",/(@& U7]M& $%G3"3& jA(8",/(& '%9%2"3=3&
0,89("%+& C,& \E/,C",/(& a%9932<%& O%2#2#2& 7^D-%<<,$(2,& )E/,& jA(8",/(& '%9%2"3=32%& 1%="3&
1#"#2%2&S>K#$&C,&.%+%2<%8"39&j8",/(&\,2,"&Y><>/">=>Q2>2&$:/#-"#"#=#&%"+32<%<3/D&&
S>K#$&C,&.%+%2<%8"39&1(")(",/(@&2>K#$&F>?<%23&$,/(&2#-%/%$3&,$%$&%"32%/%9&[:=/%K(&
'(")(& *($+,-(& C,/(+%1%23& >?,/(2<,2& %9+%/3"%F%9& C,& <(=,/& 9#/#"#8"%/& +%/%K32<%2& G,+9(& C,&
$:/#-"#"#9"%/3& (A(2<,& ),/,9"(& $:/)#"%-%& C,& %2%"(?",/& 1#& 2#-%/%& ,$%$& %"32%/%9&
G%B3"%F%9+3/D&
S>K#$&C,&.%+%2<%8"39&j8",/(&\,2,"&Y><>/">=>&)>2">9&K%%"(G,+",/(&(A,/($(2<,&%8%=3<%&
1,"(/+(",2&9:2#"%/<%&C,/(&>/,+-,9+,&C,&<(=,/&9#""%23F3"%/32&J(?-,+(2,&$#2-%9+%<3/D&
•
•
.QXNL%L>[email protected]>?B%
f9#/G%?%/"39&:/%2"%/3&
S>K#$#2&(8)>F>2,&)E/,&<%=3"3-3&
S>K#$#2&G%8&)/#B"%/32%&)E/,&<%=3"3-3&
S>K#$#2&F(2$(G,+,&)E/,&<%=3"3-3&
\,"(/&<%=3"3-3&
'E"),$,"&2>K#$&<%=3"3-3&
3QJQ=%&KDVKDG?K%
S>K#$&F>?<%23&$,/(&2:&
O(8(",/,&%(+&9(-"(9&1(")(",/(&
d808d%1% '""*-%'Y$-*#'%(*.*"%+mYm-"m:m%
j"",/&j<%/,$(&\,2,"&Y><>/">=>N&j"@&j"A,@&'#F%[email protected]&',"<,@&-%J%"",&C,&1%=3-"3"%/32%&%(+&
1(")(",/(& G%?3"3& <:9>-%2"%/& J%"(2<,@& %/8(C(2<,& 1#"#2<#/-%9+%<3/D& '#& <:9>-%2"%/32&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&UM&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
1(")($%G%/& :/+%-32%& %9+%/3"%/%9& I,/",8(-& '(")(& '%29%$3& :"#8+#/#"-%$3& C,& [:=/%K(& '(")(&
*($+,-",/(& (",& ,2+,)/%$G:2#2#2& $%="%2-%$3& ),/,9-,9+,<(/D& 'EG",F,& %/8(C<,& $%9"%2%2&
1(")(",/(2& (8",C$,""(=(2(2& %/+3/3"-%[email protected]& 1#& 1(")(",/,& #"%83-32& <:=/#& C,& 93$%& 1(/& $>/,<,&
$%="%2-%$3& C,& -,CF#+& +>-& 1(")(",/(2& F:=/%K(& 1(/& 1>+>2$,""(9& (A(2<,& $:/)#"%2%1("-,$(&
$%="%2%F%9+3/D&
PG/32+3"3& j"@& j"A,@& '#F%[email protected]& ',"<,@& -%J%"",",/(2& 9#/#"#8& +%/(J(@& 9#/#"#8& 9%2#2#@&
9::/<(2%+"%/[email protected]&1%=3-"3"%/[email protected]&+%/(J&(+(1%/(&(",&<,=(8(9"(9",/(&C,&9%/+"%/<%2&C,G%&<:9>-%2"%/<%2&
%"32%/%9&#G)#2&:/+%-<%&1(")($%G%/&:/+%-32%&)(/("-,"(<(/D&
a,/& G,/",8(-(2& +%/(J& (+(1%/3& (",& <,=(8(-& R("@& ("A,& C,G%& 1,"<,& :"-%& )(1(T& <#/#-"%/3&
(8",2,F,9& C,& 9:2#-#2#& 1,"(/",G,2& $+%2<%/+& 1(/& G,/",8(-& 9:<& 2#-%/%$3& R9(8(& 9(-"(9& 2:&
C,G%&C,/)(&2:&)(1(T&C,/("-,"(<(/D&'EG",F,&<(=,/&9%-#&9#/#-&C,&9#/#"#8"%/32&(")("(&1(")(",/(&
G,/",8(-&9:<#&(",&$%9"%-%$3&$%="%2%/%[email protected]&1E"),$,"&1(")(&C,&<:9>-%2"%/32&("(89(",2<(/("-,$(&
$%="%2%F%9+3/D&
a%?3/"%2%F%9& J%/(+%& C,& C,/(",/(2& F:=/%K(& 1(")(& $($+,-",/(& -%2+3=3& (",&
("(89(",2<(/(",1("-,$(& (A(2& ("& C,& ("A,& $323/"%/[email protected]& G,/",8(-& -,/9,?",/(@& G:""%/@& 2,J(/",/@& )E"",/&
$($+,-(2<,&:"#8+#/#"-%"3&C,&F:=/%K(&:"%/%9&+#+#"-%"3<3/D&&
a,/&I,/",8(-<,9(&("&E?,"&(<%/,$(&GE2,+(F(&C,&-,F"($&>G,",/(@&1,",<(G,&1%89%2"%/3&C,&
-#J+%/"%/3& %</,$",/(& (",& 1(/"(9+,& 1(")($%G%/& :/+%-32%& %9+%/3"-%"3& C,& ),/,9+(=(2<,& %</,$&
1(")(",/(2,&?%-%2&9%G1,<("-,<,2&9:"%GF%&#"%83B&9::/<(2%$G:2&$%="%2%1("-,"(<(/D&
j"",/& j<%/,$(& \,2,"& Y><>/">=>& I,/",8(-& '(")(& '%29%$3& C,& :"#8+#/#"%F%9& #G)#"%-%&
G%?3"3-"%/3&(",&0>/9(G,&Y>"9(&j<%/,&1E">-",/(&9(+%[email protected]&("&C,G%&("A,",/(2&K(?(9(&C,&$(G%$(&J%/(+%"%/3&
(",& 1(/"(9+,@& C,/(& +%1%23232& ,2& )>2F,"& <#/#-#& (",@& J,/& ($+,2("<(=(2<,& A39%/3"%1("-,"(& C,&
52+,/2,+&%/%F3"3=3&(",&),2,"&9#""%23-%&%A3"-%"3<3/D&
0>/9(G,&*(G%$(&a%/(+%[email protected]&7zM]^D^^^@&7z]^^D^^^@&7z7D^^^D^^^@&7zMD^^^D^^^&E"A,9",/<,&
C,G%& <%J%& 1>G>9& E"A,9+,& $%G3$%""%8+3/3"%2& C,/(",/<,2& ,"<,& ,+-,9& ->-9>2& :"%1("-,"(& C,&
)>2F,"& (<%/(& $323/"%/%& )E/,& 9:"%GF%& %"32%1("-,"(& C,& ),/,9"(& $%G3$%"& C,/(& :+:-%+(9& :"%/%9&
:"#8+#/#"%1("-,"(<(/D&
*($+,-%+(9& :"%/%9& $%G3$%""%8+3/3"%2& )/%K(9& C,& $E?,"& C,/(",/@& j"",/& j<%/,$(& \,2,"&
Y><>/">=>2<,9(& I,/",8(-& '(")(& '%29%$3& *($+,-(Q2,& G>9",2,/,[email protected]& G,+9($(& 1#"#2%2&
9#""%23F3"%/32& ,/(8(-(2,& %A3"%1("-,"(<(/D& 'EG",F,& ?%-%2& 9%[email protected]& 9(+%B& C,& J%/(+%& :/+%-32<%&
+#+#"%2&1(")(",/&G,/(2,@&$%G3$%"&1(")(",/&(")("(",/,&C,/(",/,9&9%=3+&($/%K3&E2",2-(8&:"<#=#&)(1(&
#"#$%"&9%G2%9"%/&-%9$(-#-&<>?,G<,&9#""%23"-38&:"%F%9+3/D&
d808f%1% +$k$""'%'Y$-*"*-%(*.*"%+mYm-"m:m%
Y%J%""(& j<%/,",/& \,2,"& Y><>/">=>@& j"",/& j<%/,$(& \,2,"& Y><>/">=>Q2>2& G>/>++>=>&
)E/,C",/(&I,/,"&IE2,+(-",/&1%?32<%&G>/>+-,9+,<(/D&
Y%J%""(& j<%/,",/& \,2,"& Y><>/">=>Q2>2& )>2">9& G,+9(& C,& $:/#-"#"#9"%/3& <%J("(2<,&
G%B+3=3& A%"38-%"%/& %8%=3<%& 1,"(/+("-(8+(/D& '#& C,/(",/& :"#8+#/#"%F%9& 1(")(& $($+,-(2,& +>-&
%G/32+3"%/3&C,&E?2(+,"(9",/(&9%B$%G%F%9&8,9("<,&,2+,)/,&,<("-,"(&C,&G%B3"%F%9&$($+,-&%2%"(?(&
C,& (",+(8(-& %=3& $%G,$(2<,& +>-& 9#""%23F3"%/32& G,+9(& C,& $:/#-"#"#9& <%J("(2<,& ,/(8(-& C,&
9#""%23-32%&%A3"-%"3<3/D&&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&UU&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
• !G)#"%-%& (-%/& B"%2"%/3b& 7z7^^^& E"A,9"(& :"%/%9& J%?3/"%2%[email protected]& S%?3-& B"%2&
9%/%/"%/32%& )E/,& >/,+(",2& B"%2"%/<3/D& 0,-,"& :"%/%9& 8#& C,/(",/(& (A,/-,9+,<(/N&
1E"),",/([email protected]&G:=#2"#9&C,&G%B3&<>?,2(2(@&9%+&$%[email protected]&9%+&G>9$,9"(=(2(&C1D&%G/32+3"3&
1(")(",/(D&
• S%?3-& (-%/& B"%2"%/3b& 7z]^^^& E"A,9"(& :"%/%9& 1E"),& C,& A,C/,& <>?,2(& B"%2"%/32%&
#G)#2& :"%/%9& J%?3/"%2%[email protected]& +,-,"<,& %/%?(& B%/A%"%/3232& 9#""%23"38& 1(A(-(2(@& 2>K#$&
G:=#2"#9"%/323&)E$+,/,[email protected]&G,/",8-,2(2&),"(8(-(2(&GE2",2<(/,2&B"%2"%/<3/D&
• a%"(J%?3/& J%/(+%"%/b& 7z7^^^& C,& 7z]^^^& E"A,9"(& :"%/%9& J%?3/"%2%[email protected]& G,/",8(-(2& $:2&
<#/#-#2#&)E$+,/,2&J%/(+%"%/<3/D&
• P"+G%B3& b& *#& C,& 9%2%"(?%$G:2& (",& (")("(& %2%& J%+"%/& )(1(& %"+G%B3& ,",-%2"%/3232&
+#+#"<#=#&C,/(",/<(/D&
• !"%83-& B"%236+:B"#& +%83-%F3"39& b& O,2+$,"& %"%2<%& #"%83-& $($+,-(2(@& #"%83-& %[email protected]&
$+%2<%/+&C,&9%B%$(+,",/(&(",&#"%83-32&+>/",/,&<%=3"3-323&)E$+,/,[email protected]&+:B"#&+%[email protected]&
G%G%"%8+3/-%& 9:2#"%/32<%& ),/,9,2& %G/32+3"%/3& C,& <>?,2",-,",/(& (A,/,[email protected]& (-%/&
B"%2"%/3&(",&1>+>2",8,2&B"%2<3/D&&
• S#-%/%+%;& b& I,/",8(-& %"%232<%& 1#"#2%[email protected]& +>-& 1(2%"%/%& 7^^U& $%G3"[email protected]& 7^DZD7lMc&
+%/(J"(& d'(2%"%/32& 2#-%/%"%2-%$3& C,& $:9%9"%/%& ($(-& C,/("-,$(& J%9932<%&
9%2#2e#2&7D&Y%<<,$(2,&)E/,&2#-%/%&C,/("-,9+,<(/D&
• L,C/,& <>?,2(& B"%2"%/3& b& \,2,""(9",& 7zM]& ^^^& E"A,9"(& :"%/%9& A%"383"%[email protected]& 1E"),&
B"%2"%/32<%& 1,"(/",2,2& 9%/%/"%/%& #G)#2& :"%/%9& 9:2#[email protected]& $%2%G(@& +%/[email protected]& +#/([email protected]&
#"%83-&)(1(&G,/",8-,&C,&%/%?(&9#""%23"-%$3&9%/%/"%/323&1,"(/",G,2&B"%2<3/D&
• j9%-,+)%J&1(")(",/(&&
• OEG&G,/",8-,&B"%2"%/3&
d808g%1% &m4m32*k'-%&*"*Y'4*#'%
V/:;,N&1,9",2,2&+,-,"&$%G3$%"&B"%2"%-%&C,&(-%/&#G)#"%-%&K:29$(G:2"%/323&(A,/,F,9&
8,9("<,&,",&%"32%F%[email protected]&B/:;,&$:2#2<%@&1,",<(G,2(2&<(=,/&1E">-",/(2,&<,&("%C,",/&G%B3"%/%9&
A:9&9#""%23F3"3&1(/&:/+%-&G%/%+3"%F%9+3/D&&
V/:;,N&9:-B",&1(/&['*&A%"38-%$3232&G%23&$3/%@&+%-%-,2&/%$+,/&C,&C,9+E/&1(/&)/%K(9&
C,/(& +(B(& (",& $E?,"& C,/(& +(B",-,$(2([email protected]& F:=/%K(& -:<,"& %2"%G3832<%@& +:B:":;(9& :/+%-<%& '(")(&
*($+,-(& (A,/($(2<,& +,-,"& $%G3$%"& B"%2& C,/(",/(2(@& j-%/& V"%2"%-%& $>/,F(2(@& j"",/& '%29%$3&
0,92(9& o%/+2%-,& 2:/-"%/32%& #G)#2& U7lZ& $%G3"3& j-%/& O%2#2#2#2& ),/,9",/(& (A,/($(2<,&
),/A,9",8,F,9+(/D&
',",<(G,",/& (A(2& ),/,9"(& :"%2& V?>XK=% C,% LIPGD% RKDVKDG?& {(2& RJ%/(+%@& 9%<%$+/:@& B"%[email protected]&
B%K+%@& B/:;,@& K:+:=/%[email protected]& #G<#& )E/>2+>$>@& J%C%& K:+:)/%[email protected]& :/+:K:+:& CD1DT& $%G3$%"& :/+%-%&
%9+%/3"-%"3<3/D& \/%K(9& C,& $E?,"& 1(")(",/@& (")("(& %"+G%B3& >?,/(2<,& ,2+,)/,& ,<(",/,9& 9#/#-%&
GE2,"(9& #G)#"%-%"%/3& ),/A,9",8+(/,F,9& B/:)/%-& #G%/"%-%"%/3& C,& $:2/%$3& ,=(+(-& C,&
<%238-%2"39&J(?-,+",/(&C,&j-%/&V"%23&P2%"(+(9&g+><&C,&V"%2&>/,+(-",/(&G,/(2,&),+(/("-,"(<(/D%%
V/:;,& 9%B$%-32<%& E2F,"(9",& '>G>98,J(/& ',",<(G,$(2<,& 1#"#2%2& A%"38-%& %"%23&
)/%K(9& 1(")(",/(2(2& Rj-%/& V"%2"%/[email protected]& a%"(J%?3/& J%/(+%"%/@& O%<%$+/:zV%/$,"%$G:2& V"%2"%/3& CD1T&
$%G3$%""%8+3/3"%/%9&<E2>8>[email protected]&<>?,"+-,&C,&+:B:":;(&9#/#"-%&(8",-",/(&G%B3"%/%9&'(")(&*($+,-(&
:/+%-32%&%9+%/3"-%$3&),/,9-,9+,<(/D&'#/%<%&$E?,"&1(")(",/(2&B,9&A:=#2#2&),2,"&%2"%-<%&
-,CF#+& 1#"#2%2& )/%K(96$E?,"& C,/(",/(2& 1(/& 8,9("<,& 1(")($%G%/& $($+,-(2<,& J%?3/& :"<#=#&
C%/$%G3"-%9+%<3/D& P2F%9& 1#& $($+,-<,& 1#"#2-%G%2& 1(")(",/& %G/3F%& J%?3/"%2%F%9& :"%2&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&UZ&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
#G)#"%-%& B/:)/%-"%/3& (",& '(")(& *($+,-(Q2,& )(/(",F,9+(/D& Y,CF#+& )/%K(9& C,& $E?,"& 1(")(",/(2&
$($+,-,& %9+%/3"-%$323& +%9(1,2N& C,/(",/& (",& %"+G%B3& 1>+>2",8+(/(",/,9& 1(")(",/@& '(")(& *($+,-(&
:/+%-32<%&9#""%23"%1("(/&J%",&),",F,9+(/D&
V/:;,&9%B$%-32%&<%J("&,<(",2&B%K+%"%/N&
• j-%/& B"%2"%/3N& +>-& $,-1:"",/(& %+%[email protected]& 2:9+%@& A(?)(@& %"%2& +:B:":;(",/(&
:"#8+#/#"-#8&C,&,+(9,+",2-(8&:"%/%[email protected]&
• a%"(J%?3/&J%/(+%"%/N&+%-%-3&9::/<(2%+"%/%&1%="%2-38&:"%/%[email protected]&
• f/+:K:+:&J%/(+%"%/N&+%-%-3&9::/<(2%+"%/%&1%="%2-38&:"%/%9&@&
• !G<#&)E/>2+>",/(N&+%-%-3&9::/<(2%+"%/%&1%="%2-38&:"%/%9&@&
• O%<%$+/:& B%K+%"%/3N& 2:9+%@& A(?)(@& %"%2& +:B:":;(",/(& :"#8+#/#"-#8& C,& %<%4B%/$,"&
,+(9,+",/(&%+3"-38&:"%/%[email protected]&&
• P"+G%B3& B%K+%"%/3N& +>-& $,-1:"",/(& %+%[email protected]& 2:9+%& C,& A(?)(& +:B:":;(",/(&
:"#8+#/#"-#8&:"%/%9&J%?3/"%2-%"3<3/D&
'#&(8",-",/<,9(&("A,&4&-%J%"",&4&B%K+%&4&%<%&4&B%/$,"&C,&("A,&4&-%J%"",&4&B%K+%&4&
%<%&4&B%/$,"&4&9%B3&2#-%/%"%/3&1,",<(G,&+%/%K32<%2&(")("(&1(")(&$($+,-(2,&%9+%/3"-%"3<3/D&
'#& 9%B$%-<%& 7z7^^^& C,& 7z]^^^& E"A,9"(& !G)#"%-%& C,& S%?3-& j-%/& V"%23& B%K+%"%/3&
R,2&$:2&/,C(?,&,<("-(8&:"%2&C,&8,KK%K"%/<%&1#"#2%2&B%K+%"%/T&$%G3$%""%8+3/3"%/%9&'(")(&*($+,-(&
:/+%-32<%&9#""%23"%1("(/&J%",&),+(/("-,"(<(/D&P<3&),A,2&B%K+%"%/32&8,KK%K"%/3&+%/%-%&GE2+,-(&
(",& $($+,-,& %9+%/3"-%"[email protected]& >"9,& 9::/<(2%+"%/32%& 1%="%2-%"3& C,& 1EG",F,& $%G3$%""%8+3/3"-38&
:"%2"%/& (",& >$+& >$+,& 1(2<(/-,& K%/9"3"39"%/323& )E/-,& C,& ($+,2(",2& E"A,9",/<,& 1%$93& %"-%&
(-9%2"%/3& $%="%2-%"3<3/D& P<3& ),A,2& $%G3$%"& B%K+%"%/& %G23& ?%-%2<%& J%"(J%?3/& J%/(+%"%/&
>?,/(2,& A%938+3/3"%/%9& ),"(8-,z#G)#"%-%& (",& B"%2& %/%$32<%9(& K%/9"3"39"%/& +,$B(+& ,<("-,"(<(/D&
'#&(8",-&G%B3"3/9,2&<%J%&E2F,&G%B3"-38&:"%2&+>-&B"%2&+%<("%+"%/3&<%&1,",<(G,&+%/%K32<%2&
+,-(2& ,<(",/,9& '(")(& *($+,-(& :/+%-32%& $%="39"3& C,/(& )(/(8(2(2& $%="%2-%$3& +,-(2& ,<("-,"(@&
1EG",F,&(-%/&B"%2"%/3232&,2&$:2&C,&)>2F,"&:"-%$3&$%="%2-%"3<3/D&
'#&A%"38-%G3&->+,%9([email protected]&1,",<(G,&9,2<(&+%$%//#K#2<%N&
'@>?%CD>EB%?GFKPHMEN_%Y,CF#+&(-%/&B"%232<%9(&J,/&B%K+%<%&:"#8-#8&:"%2&9%G-%@&
$%B-%& C,& +%<("%+"%/@& (-%/& B"%23232& )>2F,"",8-(8& J%"(J%?3/& J%/(+%& (",& A%938+3/3"%/%9& +,$B(+&
,<(",1("-,"(@& 1EG",F,& :"#8-#8& :"%2& <,=(8(9"(9",/& C,& $%B-%"%/32& /,C(?,& ,<("-,$(& C,zC,G%&
:"#8-#8& B"%2& <383& 9#""%23-"%/32& :/+%G%& A39-%$3& (",& $%="39"3& 1(/& (-%/& B"%23& ,"<,&
,<(",1("-,"(<(/D&'EG",F,&1,",<(G,&J,-&-,CF#+&(-%/&B"%2"%/323&,2&$:2&J%"(&(",&'(")(&*($+,-(&
:/+%-32<%& $%="39"3& :"%/%9& $%9"%-38& C,& 9#""%2-38& :"%F%9& J,-& <,& -,CF#+& <#/#-& (",&
B"%2"%-%& %/%$32<%9(& K%/9"3"39"%/3& +,$B(+& ,<,F,[email protected]& 1EG",F,& B"%2& <383& 9#""%23-"%/3& C,& C%/$%&
(8)%"@&9%A%9&C,&1,2?,/(&J#$#$"%/3&+,$B(+&,<,/,9&G,2(&1(/&9%G2%9&G%/%+-38&:"%F%9+3/D&
3>T>LJ?>D% +QD=KHGJ% ^>XJ>D>?BEBE% FG% ^>?LGD>LHME% ^D>ED>?BEBE% &KDVK% #[email protected]%
7?J>@BE>% $=J>[email protected]>LB_% V/:;,& 9%B$%-32<%9(& %"%2"%/<%& B%K+%"%/& '(")(& *($+,-(& :/+%-32%&
%9+%/3"-%"3<3/D& PG/3F%@& #G)#"%-%& )E/->8& %"%2"%/<%& <%& B%/$,"%$G:2& B"%2"%/3& C,G%& $%G3$%"&
<:$G%"%/3& <%& $($+,-,& %9+%/3"-%"3<3/D& V/:;,& 9%B$%-32<%9(& %"%2"%/<%& E?,""(9& %/?& ,<,2& C,&
(J+(G%A&<#G#"-%$3&J%"(2<,&%/%?(&A%"38-%"%/3N&1,",<(G,&+%/%K32<%2&+,-(2&,<("-,"(&C,&$($+,-,&
%9+%/3"-%"3<3/D&
'#&A%"38-%G3&->+,%9([email protected]&1,",<(G,&9,2<(&+%$%//#K#2<%N&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&U]&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
3>T>LJ?>D% >CDK=>LHME1-GFKPHME_% O%<%$+/:& (",& J%"(J%?3/32% A%938+3/3"-%$3& (",& :/+%G%&
A39%2&->"9(G,+&9%G-%"%/3&C,&$%B-%"%/&+,$B(+&,<("-,"(&C,&1#&J#$#$"%/&1,",<(G,F,&G,/(2<,&
E"A-,&C,&%B"(9%$G:2"%/&(",&)>2F,"",8+(/(",/,9&+,$F("&,++(/("-,"(<(/D&'EG",F,&1,",<(G,&,"(2<,&
+>-& ->"9(G,+",/& )>2F,"",8-([email protected]& <>?,"+("-(8& :"%/%9& 1#"#2%F%9+3/D& '#& J#$#$& 1,/%1,/(2<,&
9%A%9& )%G/3& -,29#"",/([email protected]& C,/)(& 9%A%9"%/3232& +,$B(+(2(& <,& ),+(/-,9+,<(/D& '#& <%& ?%+,2&
>?,/(2<,&<#/#"%2&+,-,"&'(")(&*($+,-(&K:29$(G:2"%/323&C,&%-%F323&9%/83"%-38&:"%F%9+3/D&
k>DKa>PB?% k>?KJ>% FG% 7?JMXMJM% k>?KJ>D>?B% &KDVK% #[email protected]% 7?J>@BE>% $=J>[email protected]>LB% FG%
3NDD>[email protected]_% V/:;,& 9%B$%-32<%9(& %"%2"%/<%& 7z7^^^& C,& 7z]^^^& E"A,9"(& J%"(J%?3/& J%/(+%"%/@&
1,",<(G,Q2(2&(")("(&1(/(-(&+%/%K32<%2&,2&$:2&:2%2%/%9&+,-(2&,<(",F,9&:"%2&$%G3$%"&B%K+%"%/%&
<E2>8+>/>"-,"(&C,&$($+,-,&%9+%/3"-%"3<3/D&'#2#2"%&1,/%1,/&1,",<(G,&9:2+/:"&2:9+%"%/3&(",&
1,/%1,/& 7z]^^^& E"A,9"(& :/+:K:+:& J%/(+%"%/3& 05kk& C,G%& rVg\& K:/-%+"%/32<%& ($+,2,2&
AE?>2>/">9+,& +,-(2& ,+-,$(& J%"(2<,@& 1#& B%K+%"%/& <%& 9::/<(2%+"%/%& 1%="%2%1("-,"(& C,&
$%G3$%"& B"%2"%-%& A%"38-%"%/32<%& 9::/<(2%+"3& %"+"39& :"%/%9& 9#""%23"%1("-,"(<(/D& j")(& B%K+%"%/&
%G23&?%-%2<%&C,9+E/&<:$G%"%/&(",&1,/%1,/&($+,2(",2&E"A,9+,&1%$+3/3"%1("-,"(<(/D&
$DJH>CB%3>E>DKP>LHME14>`@N?LNHN1'[email protected]%LNHN%'La>DG%2GRG=GLK%^>XJ>D>?BEBE%&KDVK%
#[email protected]% 7?J>@BE>% $=J>[email protected]>LB% FG% 3NDD>[email protected]_% 7z]^^^& E"A,9"(& 9%2%"(?%$G:26G%=-#/$#G#6
(A-,& $#G#& ($J%",& 8,1,9,$(& B%K+%"%/3& $($+,-,& %9+%/3"-%"3& C,& '(")(& *($+,-(2<,& 9#""%23"%1("(/&
J%"<,&1,",<(G,G,&+,$"(-&,<("-,"(<(/D&
YM`>D% V>P% 2GRG=GLK% ^>XJ>D>?BEBE% &KDVK% #[email protected]% 7?J>@BE>% $=J>[email protected]>LB% FG%
3NDD>[email protected]_%7z]^^^&E"A,9"(&<:=%"&)%?&8,1,9,$(&B%K+%"%/3&'(")(&*($+,-(&:/+%-32%&%9+%/3"%/%9&
),/,9"(& 9:<"%2-%"%/3& G%B3"-%"3& C,& '(")(& *($+,-(2<,& 9#""%23"%1("(/& J%"<,& 1,",<(G,G,& +,$"(-&
,<("-,"(<(/D&&
(QPG?V>a% ^>XJ>D>?BEBE% FG% 3>C>LKJG% ,G?KDG?KEKE% &KDVK% #[email protected]% 7?J>@BE>%
$=J>[email protected]>LB% FG% 3NDD>[email protected]_% 7z]^^^& E"A,9"(& 1,",<(G,& )>?,/)%J& B%K+%"%/3232& C,& 9%B%$(+,&
C,/(",/(& '(")(& *($+,-(& :/+%-32%& %9+%/3"-%"[email protected]& ),/,9"(& 9:<"%2-%"%/3& G%B3"%/%9& C,& '(")(&
*($+,-(2<,&9#""%23"%1("(/&J%"<,&1,",<(G,G,&+,$"(-&,<("-,"(<(/D&&
[email protected]>E% ^>XJ>D>?BEBE% &KDVK% #[email protected]% 7?J>@BE>% $=J>[email protected]>LB% FG% 3NDD>[email protected]_% 7z]^^^&
E"A,9"(& :/-%2& B%K+%"%/3& '(")(& *($+,-(& :/+%-32%& %9+%/3"%/%9& ),/,9"(& 9:<"%2-%"%/3& G%B3"-%"3&
C,&'(")(&*($+,-(2<,&9#""%23"%1("(/&J%"<,&1,",<(G,G,&+,$"(-&,<("-,"(<(/D&&
#IPGD%&KDVKDG?_%',",<(G,<,&1#"#2%2&-,CF#+&$E?,"&1(")(",/@&$%G3$%"&C,/(&:"%/%9&'(")(&
*($+,-(Q2,& %9+%/3"-%"3& C,G%& ("(89(",2<(/("-,"(<(/D& '#& G%B3& B/:;,&(A(2&9#/#"-%"[email protected]&1,",<(G,2(2&
<%J%& $:2/%<%2& ),"(8+(/-,$(2,& C,& A%"38-%"%/323& $>/<>/-,$(2,& :"%2%9& +%23G%F%9& 8,9("<,&
),/A,9",8+(/("-,"(<(/D&'#&9%B$%-<%&1,",<(G,<,&1#"#2%2N&B%/$,"z+%B#&1(")(",/(@&B%/$,"&(-%/&
<#/#-#&1(")(",/(@&-,CF#+&%</,$&1(")(",/(@&->"9(G,+&1(")(",/(@&CD1D&-,CF#+&<(=,/&$E?,"&1(")(",/&
R$%G3$%"& :"%/%9& C,/(& +%1%232%& )(/(8(& G%B3"-38& :"%2T& '(")(& *($+,-(& :/+%-32%& %9+%/3"-%"3<3/D&
'#2"%/"%& 1,/%1,/& $%G3$%"& :"%2& /#J$%[email protected]& ,-"%[email protected]& A,C/,& +,-(?"(9& CD1D& -,CF#+& ($,N& $E?,"&
B/:)/%-"%/<%9(&1(")(",/&<,&'(")(&*($+,-(&:/+%-32<%&9#""%23"%1("(/&J%",&),+(/("-,"(<(/D&
YK`G?% &KDVKDG?_% I#9%/3<%& 1,"(/+(",2& 1(")(",/(2& G%23& $3/%@& 1,",<(G,& $%G3$%""%8+3/3"-38&
:"%2&B%/$,"&G%&<%&1(2%"%/&>?,/(2<,&($+,2<(=(&?%-%2&,9/%2<%2&<:9#2%/%9&)E/-,9&($+,<(=(@&
1(2%& K:+:=/%[email protected]& -(-%/(& B/:;,$(@& -%"(9(& K:+:=/%[email protected]& C%+%2<%8& <(",9A,$(& CD1D& )(1(& J,/& +>/">&
/,$-,& <%G%"3& +>-& 1(")(",/<,& 1,",<(G,2(2& (")(& C,/(",/(& +,-(2& ,+-,$(& (",& '(")(& *($+,-(2<,&
9#""%23"%1("(/&J%",&),+(/("-,"(<(/D&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&U`&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
^?M\GEKE% ;>HT>D>?B_% I%B3"%F%9&$($+,-&%2%"(?(&(",&9#/#"%2&'(")(&*($+,-(&#G)#"%2<3=3&
9,2+& ),2,"(2<,& 1(")(2(2& $+%2<%/+"%8-%$323& <%& 1,/%1,/(2<,& ),+(/,/,9& %G/3F%& %8%=3<%&
E/2,9",/(& C,/(",2& (8",/(& $>/%+"(& 1(/& 8,9("<,& G%B-%G%& (-9%2& +%23G%F%9+3/D& '#& B/:;,& (",&
$($+,-(2&$>/,9"("(=(&(A(2&),/,9"(&:"%2&K(2%2$-%2N&>/,+(",2&,9&J(?-,+",/(2&(J+(G%A&<#G%2&+>-&
9%-#&+>?,"&9(8(",/,&1,<,"(&9%/83"3=3&C,/("-,$(&(",&9%/83"%2%1(",F,=(&<>8>2>"-,9+,<(/&b&
+NaJGDKX%5DOG=DK%!HTN%(I?QEJQ%FG%k>F>%;MJM`?>XD>?B_%j")(&GE2+,-",/&(",&%"32-38&
:"%2& K:+:=/%K"%/3& >"9,& 9::/<(2%+& $($+,-(2,& 1%="%-%& (-9%2"%/[email protected]& 1#2"%/& >?,/(2,& ->"9(G,[email protected]&
%"+G%[email protected]& B"%[email protected]& J%/(+%& CD1D& +>-& 1(")(",/(& 9%+-%2"%-%@& )E/>2+>",/& >?,/(2<,2& $:2& <,/,F,&
J%$$%$& $%G3$%""%8+3/-%& G%B%1("-,@& 9,2+$,"& ),"(8-,@& 9(/"("(9& %2%"(?",/(@& %/%?(& 9#""%23-3&
A39%/+3"-%$3&CD1D&+>-&+,-%+(9&%2%"(?",/(&G%B%1("-,&(-9%2"%/3D&
0q6drrr% 5DOG=DK% jGF?G% YQPGEK% ^D>ED>?B_% L,C/,& X>?,2(& B"%2"%/3232& ),/,9& B%K+%&
1%?32<%&C,&),/,9$,&1(/&1>+>2&:"%/%9&$:/)#"%2%1("-,$(&C,&U7lZ&$%G3"3&(-%/&9%2#2#&C,&(")("(&
GE2,+-,"(9",/(2,&)E/,&A39+3&%"32-%[email protected]&+,-%+(9&$:/)#"%-%&%2%"(?",/(D&
0q0rrr%!HVND>@>%'@>?%^D>ED>?B%FG%0qdrrr%5DOG=DK%.>[email protected]%'@>?%^D>ED>?B_%S%?3-&
j-%/& B"%2"%/3232& ),/,9& B%K+%& 1%?32<%& C,& ),/,9$,& 1(/& 1>+>2& :"%/%9& $:/)#"%2%1("-,$(& C,&
U7lZ&$%G3"3&(-%/&9%2#2#&C,&(")("(&GE2,+-,"(9",/(2,&)E/,&A39+3&%"32-%[email protected]&+,-%+(9&$:/)#"%-%&
%2%"(?",/(D&
0q0rrr%5DOG=DK%^>?LGD>LHMEq3>T>LJ?M%^D>ED>?B_%V%/$,"%$G:2zO%<%$+/:&B"%2"%/3232&
),/,9& B%K+%& 1%?32<%& C,& ),/,9$,& 1(/& 1>+>2& :"%/%9& $:/)#"%2%1("-,$(& C,& (")("(& 9%2#2& C,&
GE2,+-,"(9",/,&)E/,&A39+3&%"32-%[email protected]&+,-%+(9&$:/)#"%-%&%2%"(?",/(D&
0q0rrr% 5DOG=DK% k>DKa>PB?%k>?KJ>D>?_%a%"(J%?3/&J%/(+%"%/32&),/,9&B%K+%&1%?32<%&C,&
),/,9$,& 1(/& 1>+>2& :"%/%9& $:/)#"%2%1("-,$(& C,& (")("(& 9%2#2& C,& GE2,+-,"(9",/,& )E/,& A39+3&
%"32-%[email protected]&+,-%+(9&$:/)#"%-%&%2%"(?",/(D&
3GEJLGD% >DJH>CB% LM?VND>@>% FG% [email protected]% Z^))U% LNU% =>E>DKP>LHMEU% F8R8[_% O,2+&
),2,"&B"%23&>?,/(2<,@&9,2+$,"&%"+G%B3&E=,",/(&:"%2&G:"@&$#@&9%2%"(?%$G:[email protected]&,",9+/([email protected]&[email protected]&CD1D&
J%+"%/32& $:/)#"%2%1("-,$(& C,& ($+,2(",2& B%K+%<%2& A39+3& %"32-%[email protected]& 9,$(9"(9& C,& %/3?%& %232<%&
,+9(&%2%"(?",/(@&1%93-z:2%/3-&-%"(G,+&%2%"(?",/(&C,&+%9(1(D&
,G?VK% J>=KRKq?>HKO% >DJBq=>O>=% JGLCKJDG?_% g-"%9& CD1D& C,/)(& 1,G%232<%& 1#"#2-%G%2&
B%/$,"& C,zC,G%& 1(2%"%/32& +,$B(+& ,<("-,$(D& '#2#2& G%23& $3/%& +,$B(+& ,<("-(8& /%G(A& 1,<,"",/(2&
%"+32<%&1,G%2<%&1#"#2%2"%/32&+,$B(+(2(2&G%B3"-%$3D&
3GEJLGD% >D>E% LM?VND>@>q4G?% [email protected]% >E>DKPDG?K_% ',",<(G,& C,zC,G%& 9%-#&
%"%2"%/3232& $:/)#"%-%$3& G%B3"%/%[email protected]& ($+,2(",2& 2(+,"(9",/,& #G)#2& %"%2"%/32& R#G)#2& B%/$,"@&
$%2%G(& %"%[email protected]& 1>K,& G,/",/(@& CD1D& )(1(T& G,/& $,A(-(& %2%"(?(2(2& G%B3"-%$3& 1EG",F,& 9%/%/&
C,/(F(",/,&%232<%&J%$$%$&1(")(2(2&(",+("-,$(D&
3>@ND>[email protected]>% >E>DKPK_% f"%$3& 1(/& G:"& ),2(8",-,$(& C,G%& G,2(& 1(/& G:"& %A3"-%$3& )(1(&
9%-#"%8+3/-%& ),/,9+(/,2& <#/#-"%/<%@& 9%-#"%8+3/3"%F%9& ->"9(G,+",/@& $%J(B"("([email protected]& %"%2&
J,$%B"%/[email protected]& -%"(G,+& J,$%B"%/3& )(1(& 1(")(",/(2& %232<%& C,& F:=/%K(& :"%/%9& $:2& <,/,F,& J%$$%$&
A39%/+3"-%$3&C,&?%-%2&J%/F%2-%<%2&#G)#"%-%G%&),A(",1("-,$(D&
3GEJLGD% AGRG=G% >DJH>CB% >E>DKPK_% PF("& $,/C($& <#/#-"%/32<%& RG%2)[email protected]& CD1DT& 9,2+$,"&
-,9%2<%&,2&93$%&G:"&R?%-%[email protected]&-%"(G,[email protected]&-,$%K,@&CD1D&9/(+,/",/&1%?32<%T&+,$B(+(2(2&G%B3"-%$3D&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&Uc&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
3GEJLGD% =>@N% JGLKLDG?K% FG% >DJH>CB% JGLKLDG?K% GJ=K% >D>EB% FG% HGJG?DKDK=% >E>DKPDG?K%
ZL>`DB=U%M=NDU%OICU%H>EVBEU%F8R8[_%O,2+$,"&%"%2<%&:9#"@&J%$+%2,@&AEB&+:B"%-%&-,/9,?",/(&
)(1(& J(?-,+& +,$($",/(2(2& ,+9(& %"%2"%/3232& +,$B(+& ,<("-,$(@& 1EG","(9",& $,/C($& ,9$(9"(=(& :"%2&
1E"),",/,&),/,9"(&-><%J%",",/(2&G%B3"-%$3D&
3GEJLGD% [email protected]?>XK=% FG% [email protected]=% H>CB% >E>DKPK_%I%8%G%2"%/32&<,-:)/%K(9&
C,& $:$G:6,9:2:-(9& G%B3"%/3232& -,9%2"%& ("(89(",2<(/("-,$(D& 'EG",F,& ),/,9& $,A(-& C,&
),/,9$,& 9,2+$,"& B:"(+(9%& C,& 9%/%/& >/,+(-(& )(1(& <#/#-"%/<%& <:=/#& 9%/%/& %"32-%$3& (A(2&
),/,9"(&%"+G%B3232&$%="%2-%$3D&
&GDGTKHG% =>@N% H>[email protected]>?B% >E>DKPK% ZHMDU% >LX>DJD>@>U% ME>[email protected]% FG% R>[email protected]% C>?=U%
LMLH>D%JGLKLU%F8R8[_%',",<(G,&)E/,C",/(&9%B$%-32<%&:"%2&G:"&%$K%"+"%-%@&:2%/3-&C,&1%[email protected]&
B%/9& %"%2"%/[email protected]& $:$G%"& +,$($",/& )(1(& J(?-,+",/(2& :"%$3& G%+3/3-& -%"(G,+",/(@& -,CF#+& <#/#-"%/3&
)(1(&1(")(",/(2&%232<%&%"32-%[email protected]&1EG",F,&<:=/#&B"%2&C,&B/:)/%-"%/32&>/,+(",1("-,$(D&
'A% HG?DG?K% [email protected]>D% T>`[email protected]% FG% KDKA=KDG?% >E>DKPK_% O,2+& (A(& (8& G,/",/(& O:2#-$%"&
<%=3"3-3& +,$B(+& ,<(",/,[email protected]& %/%"%/32<%& A39%1(",F,9& ("(89(",/& )/%K(9$,"& :"%/%9&
<,=,/",2<(/(",1("-,$(@& 1EG",F,& 9%/%/& -,9%2(?-%$3232& <%J%& $%="39"3& (8",-,$(2(2& +,-(2&
,<("-,$(D&
3GEJLGD% [email protected]% HQ=DGEGRKDK?DK=% >E>DKPK% ZG=MDM\K=U% XKPK=LGD% GAK=[_%I%B3"-38&C,G%&
G%B3"-%9+%& :"%2& (-%/& B"%2"%/3232& ,9:":;(9& C,zC,G%& K(?(9$,"& -,9%2%& #G#-"#"#=#&
(/<,",2,/,[email protected]& %"32-38& :"%2& G%2"38& B"%2& 9%/%/"%/3232& :/+%G%& A39%/+3"-%$3& C,& 1#& <:=/#"+#<%&
G,2(&E2,/(",/&),+(/(",1("-,$(D&
^>XJ>% $?AKF% #[email protected]% Z)G=EK=% [email protected]>EJ>LHME[_% '#& $($+,-& (",& +%/%2%/%9& C,G%&
$%G3$%""%8+3/3"%/%9& $($+,-,& %+3"-38& :"%2& +>-& B%K+%@& /,$([email protected]& #G<#& K:+:=/%K3& CD1D& 1(")(",/& C,/(&
+%1%23&(",&("(89(",2<(/(",/,9&%/8(C",2,1(",F,9+(/D&'EG",F,&($+,2(",2&B%K+%&G%&<%&,C/%9&%232<%&
A%=/3"%1("-,&C,&1%$+3/3"%1("-,"(<(/D&
d808h%1% )$^!%,*%3$Y$#)-7%(*.*"%+mYm-"m:m%
M7D& G>?G3"<%& ),"(8-(8& >"9,",/<,& G,/(2,& ),+(/(",2& J(?-,+",/(2& :/)%2(?%$G:2#2<%&
+,92:":;(9& ),"(8-,",/& E2,-"(& 1(/& #2$#/& :"%/%9& G,/(2(& %"-%9+%<3/D& I,/,"& C,& ),2,"&
J(?-,+",/([email protected]& J%"9%& C,/("-,$(@& $#2#-& 1(A(-(@& $>/,$(& GE2+,-(& A:9& E2,-& %/?& ,+-,9+,<(/D&
*#2#"%2& J(?-,+(2& 9%"(+,$(& <%J%& G%8%23"3/& C,& $%="39"3& 9,2+$,"& -,9%2"%/& :"#8+#/#"-%$32<%&
9%+93&$%="%-%9+%<3/D&
H"9,-(?<,& 9%-#& 9#/#-& C,& 9#/#"#8"%/3& B,9& A:9& J(?-,+(& $#2-%9+%<3/D& '#2"%/&
%/%$32<%& 0%B#& C,& O%<%$+/:& \,2,"& Y><>/">=>& R0O\[email protected]& <(=,/& 9#/#"#8"%/32& $#2-#8&
:"<#9"%/3& J(?-,+",/(2& +,-,"(2(& :"#8+#/%2& ->"9(G,+& 1(")($(2(& C,& 1#2%& 1%="3& <,=(8(9"(9&
1(")(",/(2(&+#+-%9+%<3/D&
Y>"9(G,+,& %(+& $E?,"& 1(")(",/(& C,& J%/(+%& >?,/(2<,& +#+#"%2& O:2#-$%"& 1(")(",/& >"9,&
A%B32<%&A:9&G:=#2&C,/(",/&:"%/%9&+%23-"%2%1("(/D&0O\Y&9#/#"<#=#&+%/(J+,2&1#&G%2%&>"9,&
A%B32<%& 9%<%$+/:& J%/(+%"%/3& >/,+-,9+,& C,& ->"9(G,+& 1(")(",/(2(& +#+-%9+%<3/D& a,/& )>2&
G>?",/F,& <,=(8(9"(9& (8",-",/(2(2& G%B3"<3=3& 0%B#& C,& O%<%$+/:& Y><>/">9",/(2(2& G:=#2& (8&
%9383232& $%="39"3& 1(/& 1(A(-<,& $#2#"-%$3& (A(2& +,92:":;(9& ),"(8-,",/,& B%/%","& :"%/%9& J3?&
9%?%2<3/[email protected]& C,/(-"("(=(& %/++3/3F3& AE?>-",/& 1#"#2-%"3<3/D& [:=/%K(& '(")(& *($+,-",/(& 1>+>2& 1#&
J(?-,+",/(2& G,/(2,& ),+(/("-,$(2<,& 9#""%23"%2& 1(/& +,92:":;(9& %/%A+3/D& O%<%$+/:$#& A39%/3"-38&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&Uh&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
%"%2"%/32& [:=/%K(& '(")(& *($+,-",/(2,& <E2>8>->& C,& +%B#& C,/(",/(& (",& ,2+,)/%$G:2#2&
$%="%2-%$3& ?:/#2"#"#9& 9%?%2-38+3/D& L:9& E2,-"(& 1(/& )E/,C& >$+",2-(8& :"%2& 0O\Y& (A(2&
),/A,9",8+(/(",F,9&[:=/%K(&'(")(&*($+,-(&V/:;,$(&1(/&B/,$+(;&B/:;,$(&:"%/%9&G,/(2(&%"%F%9+3/D&&
0%B#&C,&O%<%$+/:&J(?-,+",/(2(2&[:=/%K(&'(")(&*($+,-(&9#/#"%/%9&),/A,9",8+(/-,$(&(",&
0>/9(G,Q& <,& A:9& E2,-"(& 1(/& %8%-%& 9%G<,<("-(8& :"%F%9+3/D& X(=,/& 9#/#"#8"%/& (A(2<,& E/2,9&
+,89("& ,<,F,9& 1#& A%"38-%& J(?-,+& 9%"(+,$(2(& %/++3/%/%[email protected]& >"9,& A%B32<%& $%="%2-%$3& ),/,9,2&
,2+,)/%$G:2#2&+,-,"&%"+"3=3&:"%/%9&G,/(2(&%"%F%9+3/D&
0%832-%?& -%""%/%& ("(89(2& J,/& +>/">& +,$F("@& 9%<%$+/%"@& +%B#"%-%& (8",/(2(2& G%B3"-%$3N&
+%B#& $(F("",/(2([email protected]& 9%<%$+/:& J%/(+%"%/3232& C,& +:B:=/%K(9& J%/(+%"%/32& <>?,2",2-,$(@&
#G)#"%2-%$3& C,& G,2(",2-,$(& -,C?#%+%& )E/,& 0%B#& C,& O%<%$+/:& \,2,"& Y><>/">=>Q& 2>2&
+,-,"&9#/#"#8&%-%F323&:"#8+#/-%9+%<3/D&
0:B/%9& (2$%2& ("(89(",/(2(& -:<,"",2<(/,2& J%/(+%@& 0%B#& C,& O%<%$+/:& J(?-,+",/(&
)>2>->?<,N& G,/G>?>2>2& <:=%"& G%B3$3& (",& G,/>$+>& C,& G,/%"+3& G%B%G& +,$($",/(2(2&
9:2#-"%/[email protected]&+%832-%?&-%""%/32&$323/@&G>?E"A>->&C,&J#9#9(&<#/#-"%/[email protected]&+:B/%=32&+>/>2>@&
+%832-%?& -%""%/32& <,=,/(2(@& %/%?(& 9#""%23-& 1(")(",/(2(@& (-%/& C,& %/$%& 1(")(",/(& (",& ),/,9"(&
)E/>",F,9& <(=,/& 1(")(",/(& 9%B$%G%2& <(2%-(9& 1(/& 1(")(& $($+,-(2([email protected]& ,2& E2,-"(& E=,",/(2<,2&
1(/(2(&:"#8+#/-%9+%<3/D&
d808h80%1% (5-*,"*-%
0%B#& C,& O%<%$+/:& J(?-,+",/(2(@& J%/(+%& C,& +%B#& J(?-,+",/(& :"%/%9& M& )/#B+%&
+:B"%G%1("-,9& ->-9>2<>/D& '#& J(?-,+",/(& G,/(2,& ),+(/(/9,2& 0%B#& C,& O%<%$+/:& \,2,"&
Y><>/">=>Q&2>2&>$+",2<(=(&)E/,C",/&%8%=3<%&+%23-"%2-38+3/N&&
• 0%832-%?&-%""%/"%&(")("(&$E?",8-,",/",&J,/&+>/">&+,$F("&(8",/(2(2&G%B3"-%[email protected]&a%?(2,Q&2(2&
$:/#-"#"#=#&%"+32<%&1#"#2%2&+%B#&$(F("",/(2(2&<>?,2"(&1(/&1(A(-<,&+#+#"-%[email protected]&$(F("",/&
>?,/(2<,& <,=(8(9"(9",/(2& (?",2-,$(@& <,2,+",2-,$(@& $(F("& C,& 1,"),",/(2& 9:/#2-%$3232&
(")("(&-,C?#%+%&#G)#2&:"%/%9&$%="%2-%$3D&
• I,2(&+%B#&$(F("",/(2(2&<>?,2",2-,$(&(A(2&+,-,"&("9,",/(2&$%B+%2-%$3&C,&1#&9:2#<%9(&
J,/& +>/">& ,8)><>->2& $%="%2%/%9& >"9,& 9%<%$+/:$#2#2& G%B3"-%[email protected]& #G)#"%2-%[email protected]&
<,=(8(9"(9",/(2& (?",2-,$(@& <,2,+(-(@& +,92(9& C,& #G)#"%-%& 2(+,"(=(2(& 9%G1,<,2&
9%<%$+/:&C,&+%B#"%-%&B%K+%"%/3232&G,2(",2-,$(2(2&$%="%2-%$3D&
• O%<%$+/:&J%/(+%"%/3232&C,&+:B:=/%K(9&J%/(+%"%/32&<>?,2",2-,$(&(A(2&2(/,2)(@&J%C%<%2&
K:+:=/%K& %"32-%[email protected]& J%C%(& 2(/,2)(@& <,=,/",2<(/-,@& 9%/+:=/%KG%& J(?-,+",/(2(2&
G>/>+>"-,$(2<,&+,-,"&("9,",/(2&$%B+%2%/%9&<,2,+",2-,$(&C,&9::/<(2%$G:2#D&
• 0%B#@& 9%<%$+/:& C,& J%/(+%& J(?-,+",/(2(2& ),"(8+(/("-,$(@& ,8)><>->& $%="%G%F%9&
,$%$"%/32&$%B+%2-%[email protected]&#G)#"%2-%$3232&(?",2-,$(@&<,2,+",2-,$(D&
• L%"38%2"%/32&2(+,"(9",/(2(2&1,"(/",2-,$(&C,&,=(+(-",/(2(2&G%B3"-%$3D&
• jJ+(G%A"%/32&$%B+%2-%$3&C,&$%+32&%"32-%$3D&
d808h86%1% &*3"*.)'"*-%
0%832-%?& -%""%/%& ("(89(2& J,/& +>/">& $E?,"& C,& J%/(+%& 1(")($(2(& +#+-%9& )E/,C(& C,/(",2&
0%B#& *(F("& C,& O%<%$+/:& Y><>/">9",/(& A:9& G:=#2& 1(/& A%"38-%& (A,/($(2<,& G,/& %"-%9+%<3/D&
H"9,-(?<,& +,-,"& G%+3/3-& %/%A"%/32<%2& 1(/(& :"%/%9& )E/>",2& )%G/(& -,29#"",/& >?,/(2<,& J,/&
)>2& 1(2",/F,& (8",-& G%B3"-%9+%<3/D& '#& (8",-",/(2& 1(/& 93$-3& +%B#& +%/%K32<%& <(=,/& 93$-3& ($,&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&Ul&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
9%<%$+/:& +%/%K32<%& ),/A,9",8+(/("-,9+,<(/D& 0%B#& 93$%F%& E?,+",2,F,9& :"#/$%& )%G/(-,29#"&
>?,/(2<,9(&->"9(G,+&1(")(",/(2(@&9%<%$+/:&($,&1#&)%G/(-,29#"#2&G,/G>?>&>?,/(2<,&2,/,<,&
1#"#2<#=#2%&("(89(2&9%G3+"%/3&C,&J%/(+%&1(")(",/(2(&+#+-%9+%<3/D&*:$G:&,9:2:-(9&G%B3&(A(2<,&
9(8(",/(2&C,&9#/#-"%/32&$%J(B&:"<#9"%/3&+%832-%?&-%""%/"%&(")("(&),/A,9",8+(/<(9",/(&B,9&A:9&
#G)#"%-%&C%/<3/D&'#&#G)#"%-%"%/%&F,C%B&C,/,2&+,-,"&9#/#-&($,&0%B#&C,&O%<%$+/:&\,2,"&
Y><>/">=>Q&<>/D&
0%B#&C,&O%<%$+/:&\,2,"&Y><>/">=>&R0O\YT&),"(8+(/<(=(&1#&#G)#"%-%"%/&(",@&<(=,/&
(")("(& 9#/#"#8"%/32& 1(/+%93-& (8",-",/(2,& <,& +,-,"& %"+"39& :"#8+#/-%9+%<3/D& '#& G%9"%83-&
(A,/($(2<,&0O\YQ&2>2&),/A,9",8+(/<(=(&(8",-",/(2&$>/,F(&E2,-&9%?%2-%9+%<3/D&'#&(8",-",/&
93$%F%&8#&1%8"39"%/&%"+32<%&+:B"%2%1("(/N&
)>CN%FG%3>T>LJ?M%'[email protected]?K%
• *%+38&
• '%=38&RJ(1,T&
• 0/%-B%&
• W">2F,G,&9%<%/&1%9-%&%9<(&
• 0%9$(-&RB%G"%8-%T&
• 0%832-%?&-%""%/32&-(/%$&G:"#G"%&(2+(9%"&(8",-",/(&
• jB:+,9&
• O%+&(/+(K%93&9#/#"-%$3&
• O%+&->"9(G,+(&9#/#"-%$3&
• PG3/-%&R(K/%?&T&(8",-",/(&
• X>?,"+-,&R+%$J(JT&(8",-",/(&
• j2+(K%&J%993&
)>DGRG%R>`DB%MD>?>=%=>T>LJ?M%@QTQ?DQ=DG?KEbG%H>CBD>E%TG`KAK=DK=%[email protected]?K%
• a%/(+%&RB"%2T&E/2,=(&
• V%/$,"(2&G,/(2<,&)E$+,/("-,$(&
• PB"(9%$G:2&
• [(2$&<,=(8(9"(=(&
• j/+(K%9&J%993&
• '(/",8+(/-,&R+,CJ(+T&(8",-",/(&
j")("($(2F,&G%B+3/3"3B&9%<%$+/:&-><>/">9",/(2F,&9:2+/:"&,<("-,$(&),/,9,2&J%/(+%&C,&B"%2"%/&
• PG3/-%&R(K/%?TJ%/(+%"%/3&
• I:"%&+,/9&J%/(+%"%/3&
• I:"<%2&(J<%$&J%/(+%"%/3&
• *323/"%2<3/-%&J%/(+%"%/3&
• V%/$,"%$G:2&J%/(+%"%/3&
• O%-#"%8+3/-%&J%/(+%"%/3&
• OEG&G,/",8(-&J%/(+%"%/3&
0%B#&*(F("&C,&O%<%$+/:&Y><>/">9",/(2<,&G%B3"%2&1#&(8",-",/(2&A:9&G:=#2&:"-%$3&C,&
+,92:":;(9& ),"(8-,",/([email protected]& <:=/#& 1(/& 1(A(-<,& ,2+,)/,& ,<(",-,-,$(@& (8",/(2& G%C%8& C,&
$%="39$3?&1(/&8,9("<,&G>/>-,$(2,&2,<,2&:"-%9+%<3/D&PG23&(8&)>2>&(A,/($(2<,@&%G23&+%832-%?&
(A(2& 1(/<,2& K%?"%& 9,?& $%+38& (8",-(2(2& ),/A,9",8+(=(& )>2>->?<,@& 9"%$(9& GE2+,-",/",&
(8",-",/(2&G%B3"-%$3&Y><>/">9",/&E2>2<,&9#G/#9"%/&:"#8-%$32%&2,<,2&:"-%9+%<3/D&O(8(&C,&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&Z^&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
9#/#-"%/32& (8",-",/(2(2& ),F(9-,$(N& J,/9,$,& ,8(+& <%C/%23"-%G%[email protected]& %<("& :"-%G%[email protected]%G/3F%"39"3&
J(?-,+&$#2-%&$:2#A"%/323&<:=#/-%9+%<3/D&
0%B#& C,& O%<%$+/:& (8",-",/(& E?,""(9",& +>-& 1,",<(G,",/([email protected]& %"+G%B3& 9#/#"#8"%/3232& C,&
G%+3/3-F3&<(=,/&+>-&9#/#-"%/32&(8",-",/(&(A(2&1%8"%2)3A&2:9+%$323&:"#8+#/-%9+%<3/D&'#/%<%&
G%B3"%2& (8",-",/(2& G%C%8"3=3& C,& $%="39$3?& :"#8#& +>-& <(=,/& 9#/#-& C,& 9(8(",/(& <:=/#<%2&
,+9(",<(=(& (A([email protected]& >"9,& ,9:2:-($(& %A3$32<%2& <%& ?%-%[email protected]& (8)>F>@& ,-,9& C,& -%<<(& 9%G3B"%/%&
2,<,2& :"-%9+%@& C,/(-(& <>8>/-,9+,<(/D& '#&$:2#A"%/N&+>-&9#/#-&C,&9(8(",/(2&1(/1(/",/(2(2&
C,/(",/(2(@& 1(")(",/(2(& %232<%& )E/,1("-,$(@& #"%8%1("-,$(& C,& $>/%+",& 9,2<(& #G)#"%-%"%/323&
8,KK%K&1(/&1(A(-<,&),/A,9",8+(/,1("-,",/(&),/A,=(2(&:/+%G%&9:G-%9+%<3/D&
d86%1%j5lm+"*-%
S>K#$#2&1>G>9&A:=#2"#=#2#2&9,2+",/<,&G%8%<3=3&M7D&G>?G3"<%@&9,2+&GE2,+(-(&A:9&
9:-B",9$&1(/&G%B3&$,/)(",-,9+,<(/D&O,2+"(&(2$%2"%/[email protected]&G%8%-&$+%2<%/<3&G>9$,9&1(/&:/+%-<%&
G%8%G%1("-,",/(&(A(2&9,2+&GE2,+(-(2<,&1%8%/3&$%="%-%9&),/,9-,9+,<(/D&IE2,+(-<,&,+9(2&
:"%1("-,9& (A(2& >$+>2& GE2,+(F("(9& C%$3K"%/3232& G%23& $3/%& 9#""%23"%F%9& %/%A"%/& <%& E2,-"(<(/D&
O,2+& GE2,+(-(2<,& 1#"#2%2& E?,"& C,& +>?,"& 9(8(",/& (A(2& $%="39"[email protected]& ,+9([email protected]& #F#?& C,& C,/(-"(&
J(?-,+",/& $#2%1("-,9& +,-,"& %-%A& :"-%"3<3/D& '#& %-%F%& #"%8-%9& (A(2& M7DG>?G3"&
+,92:":;($(2(2& ),+(/<(=(& G,2("(9",/<,2& G%/%/"%2-%9& ?:/#2"#<#/D& \,"(8-(8& 0>/9(G,& -:<,"(&
(A(2<,& +>-& 9%-#& 9#/#-& C,& 9#/#"#8"%/3& $%J(B& :"<#9"%/3& 1(")(",/(& ,2& (G(& 1(A(-<,&
<,=,/",2<(/,1("-,"(& C,& A,8(+"(& 9#/#-"%/& %/%$32<%& J%9"%/& E"A>$>2<,& B%G"%83"%1("(/& J%",&
),+(/-,"(<(/D& a3?"3& (",+(8(-& C,& $%="39"3& 1(")(& B%G"%83-3& (A(2& 9#/#-"%/& %/%$32<%& 1(")($%G%/&
%="%/3&9#/#"-%"3<3/D&
L%=3-3?& 1(")(& +,92:":;(",/(& A%=3<3/D& \,"(8-(8& >"9,",/& <:=/#& C,& )>2F,"& 1(")(G,@& 93$%&
$>/,<,& #"%8-%9& (A(2& 1(")(& +,92:":;(",/(2<,2& G%/%/"%2-%9+%<3/"%/D& '(")(2(2& -,CF#+& G%B3<%&
:"<#=#&)(1(&,"&(",&>/,+("-,$(@&-:<,"",2-,$(@&(8",2-,$(&C,&9#""%23"-%$3&?%-%2&C,&(8)>F>&
9%G132%&2,<,2&:"-%9+%<3/D&&
O,2+& GE2,+(-(2<,2& $:/#-"#& :"%2& B,9& A:9& 9#/#-& C,& 9#/#"#8& 1#"#2-%9+%<3/D& '#&
9#/#-& C,& 9#/#"#8"%/& G%+%G& C,& <>8,G& 9:2#-<%& 9%/83"39"3& ,+9(",8(-& C,& ,8)><>-& (A(2<,@&
("(89(",/& %=32%& 9%C#8-%"3<3/D& j"(89(",/& %=3232& 9#/#"-%$32<%& 1(")(& +,92:":;($(2(2&
,",-%2"%/32<%2& 1(/(& :"%2& [:=/%K(& '(")(& *($+,-",/(& ,$%$& %"32-%"3<3/D& ['*@& O:2#-$%"& C,&
O:2#-$%"& :"-%G%2& $E?,"& 1(")(",/(2& ("(89(",2<(/(",/,9& 9#""%23"-%$3& -%2+3=32%&
<%G%2-%9+%<3/D& O,2+,& GE2,"(9& C,/(",/(2& 9#""%23"-%$3& $:2#F#& O,2+& '(")(& *($+,-",/(&
9#/#"-#8&:"%F%9+3/D&
'#&("(89(",/&%=3&(A,/$(2<,&G,/&%"%2&+,-,"&9#/#"#8"%/&($,N&
• ',",<(G,&
• 0%B#&*(F("&C,&O%<%$+/:&Y><>/">9",/(&
• *#&C,&O%2%"(?%$G:2&j<%/,$(&
• \%?&j<%/,$(&
• 0:B"#&+%83-%F3"39&j<%/,$(&
• g",9+/(9&j<%/,$(&
• 0,",K:2&j<%/,$(&
'#&9#/#"#8"%/32&G%B-38&:"<#9"%/3&+,-,"&)E/,C",/&1%?&%"32%/%9&$($+,-&%2%"(?(&C,&C,/(&
+%1%23&+%$%/3-3&G%B3"-%"[email protected]&),/,9"(&NHVND>@>%C?MV?>@D>?B&J%?3/"%2-%"3<3/D&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&Z7&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
O,2+&'(")(&*($+,-",/(2(2&:"#8+#/#"-%$32<%&9#""%23"%2&+,-,"&%"+"39&J%/(+%"%/&%/%$32<%&
%8%=3<%&G,/&%"%2&J%/(+%"%/&$3/%"%2%1("(/D&
• a%"(J%?3/&J%/(+%"%/&
• j-%/&B"%2"%/3&
• O%<%$+/%"&J%/(+%"%/&
• O%-#"%8+3/-%&J%/(+%"%/3&
• P"+G%B3&J%/(+%"%/3&
• X:=%")%?&&
• *#&C,&9%2%"(?%$G:2&
• 0,",K:2&J%+"%/3&
• g",9+/(9&8,1,9,$(&
• O%1":"#&G%G32&
• V,+/:"&1:/#&J%+"%/3&
!G)#"%-%& B/:)/%-"%/3232& J%?3/"%2-%$3& $3/%$32<%& G%B3"%2& %2%"(?& A%"38-%"%/3&
$:2#F#N&7z7^^^&E"A,9"(&J%"(J%?3/&J%/(+%"%/[email protected]&7z]^^^&E"A,9"(&2%?3-&(-%/&B"%2"%/[email protected]&7z7^^^&
E"A,9"(& #G)#"%-%& (-%/& B"%2"%/3232& C,& 9%<%$+/%"& B%K+%"%/32& $%G3$%"& :/+%-%& %9+%/3"-%$3& C,&
1#2"%/%&%(+&$E?,"&1(")(",/(2&1%="%2-%$3&?:/#2"#"#=#&:/+%G%&A39-38+3/D&a%"(J%?3/&J%/(+%"%/&C,&
(-%/& B"%2"%/3& (A(2& C,/(& +%1%23& +%$%/3-3& G%B3"-%"3<3/D& \,"(8+(/(",2& C,/(& +%$%/3-32%& #G)#2&
:"%/%9&+>-&J%/(+%&1(")(",/(&$%G3$%"&:/+%-%&%9+%/3"-%"3<3/D&P9+%/3"%2&C,/(",/&>?,/(2<,&("(89($,"&
C,/(&+%1%232<%&#G)#"%-%"%/&),/A,9",8+(/("-,"(<(/D&
a%"(J%?3/& J%/(+%& C,/(& +%1%232<%& 9,2+& E"A,=(2<,& 1#"#2%2& +>-& F:=/%K(& C%/"39"%/& G,/&
%"-%9+%<3/D& [:=/%K(& C%/"39"%/& ['*& -%2+3=3& (A,/($(2<,& %"%2& RB:"G):[email protected]& A(?)(& R"(2,[email protected]& 2:9+%&
RB:(2+T& %G/32+3"%/& :"%/%9& +#+#"-%"3<3/D& .,/(& +%1%23& G%B3$3& :"#8+#/#"#/9,2& $323K"%-%&
G%B3"-%"3<3/D&I%B3G%&#G)#2&1(/&9:<"%-%&),+(/("-,"(<(/D&H$+&)/#B"%/<%[email protected]&%/%&)/#B"%/%&C,&%"+&
)/#B"%/%&(2,2&1(/&9:<"%-%&$($+,-(&:"#8+#/#"-%"3<3/D&Y,CF#+&9#""%23-"%&(")("(&:"%/%9&G%B3232&
C,G%&1%=3-$3?&1E">->[email protected]&-%"([email protected]&9#""%23-&%-%[email protected]&9%+&<%=3"[email protected]&%"%[email protected]&A,C/,&E?,""(9",/(@&9%A%9&
9%+& <#/#-#& C1D& +>-& 1(")(",/(& C,/(& +%1%232%& %9+%/3"-%"3<3/D& g2+,)/%$G:2<%& 1>G>9& E"A,9"(&
J%/(+%& G%B3-& GE2,+-,"(=(& ,$%$& %"32-%"3<3/D& '#& C,/(& +%1%23& +%$%/3-32<%& 9,2+& (A(2& E2,-&
+%83G%2& ,2& %"+& E"A,=,& 9%<%/& (2("-,"(<(/D& '#& G%B3& (A,/($(2<,& %=%A& $%[email protected]& +>/>@& G%83& C1D&
%G/32+3"%/%& 9%<%/& (2-,9& ->-9>2& :"-%"3<3/D& ',",<(G,& 1>+>2>2<,& 1(/& :+:-%$G:2%&
),A("-,$(&(A(2&1(/&J%"(J%?3/&['*&-%2+3=3&<%&:"#8+#/#"-%"3<3/D&f"#8+#/#"%2&C,/(&+%1%23&G%B3$3&
(A,/($(2<,&8#&9%+-%2"%/&G,/&%"-%"3<3/N&
• V%K+%&$323/"%/3&
• '(2%"%/&
• O%/%G:""%/3&
• X,-(/G:""%/3&
• X,2(?G:""%/3&
• a%C%G:""%/3&
• *:9%9&F%<<,&,",-%2"%/3&
• O:2+/:"&2:9+%"%/3&
• a(</:)/%K(9&,",-%2"%/&
• 0:B"#&+%83-&)>?,/)%J"%/3&
• I:"&:/+%&J%+"%/3&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&ZM&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
j-%/& B"%2"%/3& (A(2& U7lZ& $%G3"3& 9%2#2& +,-,"& %"32-%9& >?,/,& 1(/& C,/(& +%1%23& +%$%/3-3&
G%B3"-%"3<3/D& '#& C,/(& +%1%23& +%$%/3-32<%& <(99%+& ,<(",2& +,-,"& #2$#/"%/& ['*& C,9+E/& C,/(&
G%B3$32%& )E/,& E?,""(9& +(B",/(2(2& %"%[email protected]& A(?)(@& 2:9+%& G%B3<%& 1,""(& 1(/& $323K"%-%& (A,/($(2<,&
G%B3"-%$3<3/D&'#2%&1%="3&:"%/%9&:"#8+#/#"%2&9%+-%2"%/N&
• V%K+%&$323/"%/3&
• *323/"%/&
• O%2%"(?%$G:26AEB&%"%2"%/3&
• j-%/&,2,/;(&J%+"%/3&
• I%B3&%<%$3&(A(&J%+"%/3&
• [,BJ,&J%++3&
• O,2+$,"&9#""%23-&%"%2"%/3&
• m,K>;&C,&9%"<3/3-&J%+"%/3&
• I:"&:/+%&J%+"%/3&
• X,-(/G:""%/[email protected]&
• X,2(?G:""%/[email protected]&
• a%C%G:""%/3&
• 0:B"#&+%8323-&%9$"%/3&&
!"#$%"& 1(/& C,/(& +%1%23& 9#/#"-%$3& %8%-%$32<%& 1(/& C,G%& 1(/9%A& 9#/#-& C,& 9#/#"#8#2&
A%"38-%"%/3& G,+,/"(& :"%-%-%9+%<3/D& '#& 2,<,2<,2& <:"%[email protected]& 1>+>2& 9%-#& 9#/#"#8"%/3232&
(81(/"(=(& $%="%2%1(",F,9& 1(/& 8,9("<,@& G,2(& 1(/& +,-,"& %+3"-%$3& C,& G,2(<,2& G%B3"%2-%G%&
)(<("-,$(& ),/,9-,9+,<(/D& '#& +,-,"& $%<,F,& <:2%[email protected]& G%?3"3-& C,& B,/$:2,"& (J+(G%A"%/3232&
9%/83"%2-%$3& G:"#G"%& <,=("& <,@& 1#2%& ,9& :"%/%9& G,2(& G%$%"& <>?,2",-,",/,& )(<("-,$(2(&
),/,9+(/-,9+,<(/D&&
d8]%1%&*"'-"*.*.%,*-'%3$)+$."$-/%
d8]80%1% #!%
d8]8080%1% ,*-'"*-%
#N%3NHND>?B%_%L,8(+"(&9#/#-&C,&9#/#"#8"%/&+%/%K32<%2&(A-,&C,&9#""%23-&%-%F3G"%&%A3"%2&$#&
9#G#"%/[email protected]& 9#""%23-& K%/9"3"39"%/3& 2,<,2(G",& <(=,/& 9#""%23F3"%/32<%& K%G<%"%2%1(",F,=(@&
%8%=3<%9(&B%/%-,+/,",/(&(A,/-,"(<(/D&&
#!3!4!8^$)%
RB:(2+T&
&
&
&
&
&
&
#!3!4!1/Y%
*!O!I!4PX5&
*!O!I!4Xgm&
*!O!I!4*g.&
*!O!I!4.gm&
*!O!I!4OfS&
*!O!I!4PYPL&
*!O!I!4*!*Sk&
O#G#&%<3&
X,/(2"(9&
*+%+(9&C,&<(2%-(9&$,C(G,&
.,/(-&
O:2#-&
O#""%23-&%-%F3&R(A-,6$#"%-%T&
*#&$323K3&R(A-,&C,G%&9#""%2-%&$#G#2%&)E/,T&
(IDDG?U%(IDGJDG?%FG%&>?>\%(IDDG?K%_%X:=%"&C,&G%B%G&:"%/%9&:"#8%2&)E"",/(2&+%/[email protected]&$%2%G(@&
+#/(?-& )(1(& $,9+E/",/<,& E2,-(& 1>G>9+>/D& *#"%-%@& 9#""%2-%& C,& ,2,/;(&%-%A"3&$#2(&:"%/%9&
:"#8+#/#"%2&)E"",/&(",&<:=%"&)E"",/&J%9932<%&%8%=3<%9(&1(")(",/&1#"#2-%"3<3/D&
#!&-3.)8^$)%
#!&-3.)1/Y%
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&ZU&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
*!'mOS04PX5&
*!'mOS0405V&
*!'mOS04OfS&
*!'mOS04PnPS&
*!'mOS04*g.&
*!'mOS04Xgm&
*!'mOS04*!*Sk&
*!'mOS04XmrPnPS&
*#&1(/(9(2+($(&%<3&
*#&1(/(9(2+($(&+(B(&R)E"@&)E",+T&
O:2#-&
Y%9$(-#-&)E"&%"%23&$323/"%/3&
*,C(G,&E"A>->&RB,/(G:<(9&<,=(8(-",/&(A(2T&
X,/(2"(9&R,2&<,/(2&2:9+%$3T&
*#&$323K3&
X/,2%;&%"%23&
(IDDG?U% (IDGJDG?% FG% #>PDB=U% &>J>=DB=% FG% YK`G?% #ND>=% $D>ED>?% _% '#& :/+%-"%/& K%#2%6K":/%&
1(")(",/(G",&<(/,9+&(")("(&:"<#=#&(A(2&F:=/%K(&R9:2#[email protected]&%"%2$%"&<%=3"[email protected]&$#&$,C(G,$(&C,&</,2%;&
%"%23T&E?,""(9",/(2&A,C/,$,"&B%/%-,+/,",/",&1(/"(9+,&<,=,/",2<(/("-,$(&),/,9"("(=(&C%/<3/D&&
#$l&)#"38^$)%
&
&
&
&
&
#$l&)#"31/Y%
*Pq'0*nO4PX5&
*Pq'0*nO4OfS!Y&
*Pq'0*nO4PnPS&
*Pq'0*nO4*!*g.5Ig&
*Pq'0*nO4XmgSPrPnPS&
*%?"[email protected]&1%+%9"[email protected]&<(=,/&$#"%9&%"%2"%/32&%<3&
O:2#-&
P"%2$%"&<%=3"3-&
*#&$,C(G,$(&
X/,2%;&%"%23&
$=>?LND>?%_%L,8(+"(&%-%A"%/&R$#"%-%@&,2,/;(&C1D&)(1(T&(A(2&9#""%23"%2&%9%/$#"%/&1#&%-%A"%/323&
:/+%G%& 9:G%1("-,$(& (A(2& %9%/$#G#& 9%/%9+,/(?,& ,<,2& B%/%-,+/,",/(2& :/+%G%& 9:2#"-%$3&
),/,9-,9+,<(/&1#2"%/N&
.*k/-8^$)%
&
&
&
.*k/-1/Y%
Sga5m4PX5&
Sga5m4Xg'5&
Sga5m4XmSrPnPS&
P9%/$#&%<3&
X,1(&
X/,2%;&%"%23&RE"A>-&</,2%;&%"%23T&
kKT?MGDG=J?K=% #>EJ?>DDG?K% b& g2,/;(& %-%A"3& %9%/$#"%/& >?,/(2<,& G%B3"%2& 1%/%;"%/%& %(+&
9:2#-$%"&C,&,2,/;(&9%B%$(+,2,&%(+&1(")(",/&:/+%G%&9:2#"-%"3<3/D&
kY*"3#.)8^$)%
RB:(2+T&
&
&
&
&
&
kY*"3#.)1/Y%
aXgnO*S04PX5&
aXgnO*S04'mrPnPS&
aXgnO*S04gSmrOV*0&
aXgnO*S040m'S*PI5&
aXgnO*S04'mr\n*.I&
aXgnO*S04\Sn'n\j&
a(</:,",9+/(9&$%2+/%"(2(2&%<3&
'%/%;&)E"&%"%23&
g2,/;(&9%B%$(+,$(&
0>/1>2&$%G3$3&
'%/%;&)E">&$,C(G,$(&
'%/%;&J%9932<%&),2,"&1(")(&
$=>?LN%k>FP>D>?B%_%*#&GE2,+(-(G",&(")("(&:"%2&C,&$#G#2&:"#8-%$32<%2&+>9,+("-,$(2,&9%<%/&
1%?& :"%8+#/%F%9& 1#& C,/(2(2& <(=,/& 9#/#-"%/32<%& K%G<%"%2%1("-,$(& (A(2& %8%=3<%9(&
B%/%-,+/,",/(2&:/+%G%&9:2#"-%$3&),/,9-,9+,<(/D&
.*k/-k$,8^$)%
&
&
&
&
&
.*k/-k$,1/Y%
Sga5maP.4PX5&&
Sga5maP.4PnPS&
Sga5maP.4Pn0aP.&
Sga5maP.4XmrPnPS&
Sga5maP.4Xmr*5*&
P9%/$#&a%C?%&$323/"%/3&&
P9%/$#&a%C?%"%/323&:"#8+#/%2&P"+&a%C?%&R:C%T&$323/"%/3&
X/,2%;&%"%23&
X/,2%;&$($+,-(&
kKT?M\GMDM\K% k>?KJ>D>?B% _% I,/%"+3$#G#& B:+%2$(G,"(2(2& :/+%G%& 9:2#"-%$3& (",& 2,& 9%<%/& C,&
2,/,<,& 9#""%23-%& $#2#"%F%=32%& 9%/%/& C,/,1("-,9& (A(2& :/+%G%& 9:2#"%F%9& J(</:;,:":;(&
J%/(+%"%/3&8#&1(")(",/(&(A,/-,"(<(/D&
kYp*7+$^8^$)%
&
&
&
kYp*7+$^1/Y%
aXrgfYPV405V&
aXrgfYPV4PnPS&
aXrgfYPV4XmrPnPS&
P9(K,/&+(B(&
P9(K,/&$323/3&
X/,2%;&%"%23&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&ZZ&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
&
&
&
aXrgfYPV4*!*Sk&
aXrgfYPV4m*m.m&
aXrgfYPV4mg*gm.&
*#&$323K3&
',$",2(-&C,&1:8%"3-&2:9+%"%/3&&
*#&1>+A,$(&
#N%3>HE>=D>?B%ZCBE>?D>?U%[email protected]?[%_%I,/%"+3$#"%/3232&G>?,G,&A39+3=3&2:9+%"%/<%&:"#8%2&C,&
$#G#2& 9%"(+,$(2,& )E/,& 9#""%23-& G,/",/(& <,=(8,2& B32%/"%/32& 9:2#[email protected]& <,1(& C,& $#& 9%"(+,&
<,=,/",/(2(2&:/+%G%&9:2#"-%$3&),/,9-,9+,<(/D&
#!3$4.$38^$)%
RB:(2+T&
&
&
&
#!3$4.$31/Y%
*!OPISPO4PX5&
*!OPISPO4OSY&
*!OPISPO4Xg'5&
*!OPISPO4*!On0&
*#&9%G2%=3232&%<3&
*#&9%G2%=3232&9:2#-#&
*#&9%G2%=3232&<,1($(&
*#&9%"(+,$(&
#ND>@>% 3>E>DD>?B% b& *#& 9%G2%9"%/3232& G,+,/"(& :"-%<3=3& +%/3-& 1E"),",/(2<,@& $#"%-%232&
$%="%2%1("-,$(& (A(2& A,8(+"(& 9%G2%9& 2:9+%"%/32<%2& R1%/%;@& )E",+& @%9%/$#& C1D& )(1(T& $#G#&
+%83G%1("-,9& (A(2& G%B3"%2& 9%2%""%/& :& 1E"),2([email protected]& $#"#& +%/3-& 9%B%$(+,$(& %A3$32<%2& E2,-&
+%83-%9+%<3/D& 0>/9(G,& $#"%-%& $#G#& 9%2%""%/3& %=3232& :/+%G%& 9:2#"%-%$3& (A(2& 8#&
B%/%-,+/,",/&:"-%"3<3/D&
#!3$.$"8$$)%
&
&
&
&
&
#!3$.$"1/Y%
*!OPSPn4PX5&
*!OPSPn4aP0&
*!OPSPn4OPVP*50g&
*!OPSPn4OPI&
*!OPSPn405V&
*#"%-%&9%2%"3232&%<3&
*#"%-%&9%2%"&J%++3&
*#"%-%&9%2%"&9%B%$(+,$(&
*#"%-%&9%2%"32F%&+%8323"%2&$#G#2&9%G2%=3&
*#"%-%&9%2%"3232&+(B(&
[email protected]>D% 3>HE>=D>?% _% g2,/;(@& $%="[email protected]& 3$3+-%& )(1(& %"%2"%/<%& 9#""%23"%2& +,/-%"& $#"%/& 1#&
),2(8&9#""%23-3&C,&9#""%23-&%-%A"%232&:/+%G%&9:2#"%1("-,$(&(A(2&$#&9%G2%9&$3F%9"[email protected]&$#&
9(-G%[email protected]&<,1($(@&9:2#-#&)(1(&1(")(",/(&(A,/-,"(<(/D&
p*7)-34.8^$)%
RB:(2+T&
&
&
&
&
p*7)-34.1/Y%
rgf0mOIS4PX5&
rgf0mOIS4*!*[O&
rgf0mOIS4Xg'5&
rgf0mOIS4*!O5YIP&
rgf0mOIS4OSY&
r,:+,/-%"&9%G2%=32&%<3&
*#&$3F%9"3=3&
*#G#2&<,1($(&
*#&9(-G%$3&
r,:+,/-%"&9%G2%=32&9:2#-#&
+>TGE% #ND>?B% FG% 2KAGDGEGE% 3>HE>=% #ND>?B% _% jA-,& $#G#& :"%/%9&9#""%23"%2&1#&C,/(&(2$%2&
$%="3=3G"%&(")("(&:"<#=#&(A(2&F:=/%K(9&1(")(",/(&G%232<%&$#&9(-G%$3&1(")(",/(2(&<,&(A,/-,"(<(/D&
3BHB%LBEB?D>?B%_%L,8(+"(&$,1,B",/<,2&<:"%G3&<,=(8,2&93G3&$323/"%/3&F:=/%K(9&G%B3&C,&1#2%&1%="3&
B%/%-,+/,",/(&,+9(",<(=(&(A(2&)>2F,"&:"%/%9&+#+#"-%$3&),/,9"("(=(&C%/<3/D&
#N% 3K?DKDK`K% FG%#N%3>DKJGLK%_%jA-,&C,&9#""%2-%&$#G#&:"%/%9&9#""%23"%2&$#"%/[email protected]&9%G2%9"%/3&
J%2)(& +>/& :"#/$%& :"$#[email protected]& $#& %2%"(?",/(& G%B3"%/%9& :/+%G%& 9:2%2& %2G:[email protected]& 9%+G:[email protected]& 2(+/%[email protected]& 2(+/(+&
)(1(&<,=,/",/(2&?%-%2$%"&<,=(8(-",/(&(",&$#"%/32&-%/#?&9%"<3=3&9(/"("(9",/&1#"#2%1("(/D&&
d8]8086%1% #[email protected]%3N?NDNA%
+GFbNJ%[email protected]%
j*,-*%&$3$."/:/%
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&Z]&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
7Mzhz7lch&+%/(J(2<,&m,$-(&\%?,+,Q<,&G%G3-"%2%2&d'%81%9%2"39&L,C/,&W/)>+",2-,&
'(A(-(& C,& \E/,C",/(2,& j"(89(2& O%/%/e& #G%/32F%& '%81%9%2"39& L,C/,& Y>$+,8%/"3=3& 9#/#"-#[email protected]&
<%J%&$:2/%&hz`7lhZQ<,&G%G3-"%2%2&1(/&9%/%/&(",&\,2,"&Y><>/">=,&<E2>8+>/>"->8&C,&$:2&
:"%/%9& M7DhD7ll7& +%/(J(2<,& m,$-(& \%?,+,<,& G%G3-"%2%2& ZZU& $%G3"3& O%2#2& a>9->2<,&
O%/%/2%-,&(",&L,C/,&'%9%2"3=3&9#/#"-#8+#/D&
&
A lt k a p s a m la r
Ö z n i t e li k V e r i
T a b lo l a r ı
K ap sam
SU
H d e l k s n t. D A T
S u k u y u .R T
S u k u y u - id
Ö z n it e li k v e r il e r i
S u k a y n a k .D A T
J e o t r k y n .D A T
M d s u s is .D A T
S u k ir k a l.D A T
H d e lk s n t .R T
H d e lk s n t - i d
Ö z n it e li k v e r il e r i
S u k u y u .D A T
S U .D A T
M d_kod
BM d_kod
S e f lık _ k o d
A lt k a p s a m
İ l i ş k i s e l T a b lo l a r
id
P O IN T
S u k a y n a k .R T
S u k a y n a k - id
Ö z n it e li k v e r il e r i
A la n s a l
Ç iz g is e l
N o k ta s a l
J e o t r k y n .R T
J e o tr k y n - id
Ö z n it e li k v e r il e r i
M d s u s is .R T
M d s u s is - id
Ö z n it e li k v e r il e r i
S u k ir k a l.R T
S u k ir k a l- i d
Ö z n it e li k v e r il e r i
T e x t d o s y a la rı
T e x t d o s y a la rı
S u k u y u t e x ti
H d e l k s n t t e x ti
T e x t d o s y a la rı
T e x t d o s y a la rı
T e x t d o s y a la rı
T e x t d o s y a la rı
S u k a y n a k t e x ti
J e o t r k y n t e x ti
M d s u s i s t e x ti
S u k i r k a l t e x ti
&
&
K apsam
SU
Ö z n ite lik V e r i
T a b lo la r ı
İliş k is e l T a b lo la r
A lt k a p s a m la r
S U .D A T
H d je o m a p .R T
H d je p -io m a d
Ö z n ite lik v e rile ri
H d je o m a p .D A T
S u b rk n t.D A T
S a z b ts lk .D A T
N e h ir.D A T
N e h irh a v .D A T
M d_kod
B M d_kod
S e flık _ k o d
A ltk a p s a m _ id
S u b rk n t.R T
S u b rk n t-id
Ö z n ite lik v e rile ri
P O L IG O N
S a z b ts lk .R T
s a z b ts lk -id
Ö z n ite lik v e rile ri
A la n s a l
Ç iz g is e l
N o k ta s a l
N e h ir.R T
N e h ir-id
Ö z n ite lik v e rile ri
N e h irh a v .R T
N e h irh a v -id
Ö z n ite lik v e rile ri
T e x t d o s y a la r ı
T e x t d o s y a la r ı
h d je o m a p te x ti
S u b rk n t te x ti
T e x t d o s y a la r ı
T e x t d o s y a la r ı
T e x t d o s y a la r ı
S a z b ts lk te x ti
N e h ir te x ti
N e h irh a v te x ti
&
&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&Z`&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
K apsam
S U
Ö z n i t e li k V e r i
T a b lo l a r ı
S U .D A T
M d_kod
B M d_kod
S e f lık _ k o d
A lt k a p s a m _ id
A la n s a l
Ç iz g is e l
N o k ta s a l
A lt k a p s a m la r
H d je o m a p .D A T
S u k a n a l.D A T
K ı y ıs ı n .D A T
İ l i ş k i s e l T a b lo l a r
H d je o m a p .R T
H d je o m a p - id
Ö z n it e li k v e r il e r i
S u k a n a l.R T
S u k a n a l- id
Ö z n it e li k v e r il e r i
K ı y ıs ı n .R T
K ı y ıs ı n - id
Ö z n it e li k v e r il e r i
Ç İZ G İS E L
T e x t d o s y a la rı
K ı y ı s ı n t e x ti
T e x t d o s y a la rı
S u k a n a l te x ti
T e x t d o s y a la rı
H d je o m a p te x ti
&
&
L,C/,& '%9%2"3=3Q232& )E/,C",/(& $E?& 9:2#$#& 9%/%/2%-,<,& dA,C/,2(2& 9:/#2-%[email protected]&
A,C/,& 9(/"("(=(2(2& E2",2-,$(& %-%F3G"%& >"9,& 8%/+"%/32%& #G)#2& +,2:":;(G(& 1,"(/",-,[email protected]&
,9:2:-(9&C,&,9:":;(9&9%/%/"%/32&1(/&%/%<%&<>8>2>"-,$(2,&(-9%2&C,/,F,9&/%$G:2,"&<:=%"&
9%G2%9& 9#""%23-323& $%="%-%9& >?,/,& A,C/,& <>?,2(& B"%2"%/323& J%?3/"%-%9& C,& (")("(& <(=,/&
9#/#-"%/&%/%$32<%&9::/<(2%$G:2#&$%="%-%9e&:"%/%9&1,"(/",2-(8+(/D&
*.*-p'%,*%)$&''%3$4.$3"$-%&$3$."/:/%
g2,/;(&C,&0%1(&O%G2%9"%/&'%9%2"3=3&U7]Z&$%G3"3&9%2#2&(",&,2,/;(&C,&+%1((&9%G2%9"%/&(",&
(")("(&J,<,K&C,&B:"(+(9%"%/32&+,$1(+(2,&G%/<3-F3&:"-%[email protected]&,2,/;(&C,&+%1((&9%G2%9"%/32&1#&J,<,K&
C,& B:"(+(9%"%/%& #G)#2& %/%8+3/3"-%[email protected]& ),"(8+(/("-,$(2(@& >/,+("-,$(2(& C,& +>9,+("-,$(2(&
$%="%-%9& %-%F3& (",& 9#/#"-#8+#/D& '#& 1%9%2"3=%& 1%="3& :"%/%9& K%%"(G,+",/(2(& G>/>+,2& 1%?3&
),2,"&-><>/">9",/&$#&9%G2%9"%/3&(",&(")("(&)E/,C",/(&$>/<>/-,9+,<(/",/D&
YGFDGJ%#N%'ADG?K%(GEGD%+QTQ?DQ`Q%ZY#'[_%
7l]U& G3"32<%& `M^^& $%G3"3& 9%2#2& (",& 9#/#"-#8& :"%2& X*j& \,2,"& Y><>/">=>2>2&
)E/,C",/(&%<3&),A,2&G%$%<%&dG,/>$+>&C,&G,/%"+3$#"%/3232&?%/%/"%/323&E2",-,9&C,&1#2"%/<%2&
A,8(+"(&GE2",/<,&K%G<%"%2-%9e&:"%/%9&(K%<,&,<("-,9+,<(/D&
X*j& 1#& 1%="%-<%& 2>K#$#& 7^^& ^^^Q(& %8%2& 9,2+",/,& (A-,69#""%2-%6,2<>$+/(& $#G#&
$%="%-%9+%[email protected]& +%8932& E2",-,@& $#"%-%@& </,2%;& C,& J(</:,",9+/(9& ,2,/;(& >/,+(-(2,& 9%<%/&
<,=(8(9&9:2#"%/<%&K%%"(G,+&)E$+,/-,9+,<(/D&&
7`c&$%G3"3&9%2#2&(",&<,&G,/%"+3$#"%/3&(",&(")("(&(2F,",-,@&+%J$([email protected]&(8",+-,@&9:/#-%@&C,&
1,"),&C,/-,&)E/,C",/(&<,&X*jQG,&C,/("-(8+(/D&
X*j& 1#2"%/32& G%23$3/%& $#G#2& -(9+%/3& G%232<%& 9%"(+,$(2(& <,& (2F,",-,& A%"38-%"%/323&
G>/>+-,9+,<(/D& PG/3F%& 7lc`& G3"32<%& (A-,$#G#& 9%G2%9"%/3232& 9(/",2-,G,& 9%/83& 9:/#2-%$3&
%-%F3& (",& *%="39& C,& *:$G%"& I%/<3-& '%9%2"[email protected]& j-%/& C,& j$9%2& '%9%2"3=3& (",& X*j& %/%$32<%&
djA-,& C,& O#""%2-%& *#G#& 0,-(2& g<(",2& C,& g<(",F,9& f"%2& I>?,G$,"& *#& O%G2%9"%/3232&
O(/",2-,G,& O%/83& O:/#2-%$3e% B/:+:9:">& (-?%"%[email protected]& <%J%& $:2/%& <%& 1#& B/:+:9:"<,&
G,/%"%2& J>9>-",/& 7lhh& G3"32<%& G%G3-"%2%/%9& G>/>/">=,& )(/,2& *#& O(/"("(=(& O:2+/:">&
IE2,+-,"(=(& 9%B$%-32%& %"32-38+3/D& *#& O(/"("(=(& O:2+/:">& IE2,+-,"(=(Q2<,& $#&9%G2%9"%/3232&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&Zc&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
-,CF#+& 9%"(+,$(2(2& 1,"(/",2-,$(& C,& C%"("(9",/",& 1(/"(9+,& J%C?%& B"%2"%/3232& J%?3/"%2-%$3&
)E/,C(& <,& X*jQG,& C,/("-(8+(/D& I(2,& %G23& GE2,+-,"(=(2& 77D& Y%<<,$(2,& )E/,& X*j& 93+%& (A(&
G>?,G$,"& $#& 9%G2%9"%/3232& 9:/#-%& %"%2"%/3232& 1,"(/",2-,$(& (",& <,& )E/,C",2<(/("-(8+(/D& '#&
GE2,+-,"(9& <3832<%& L,C/,& O%2#2#&),/,=(&J%?3/"%2%/%9&7llUQ<,&G>/>/">=,&)(/,2&C,&7llc&
G3"32<%&/,C(?,&,<(",2&L,C/,$,"&g+9(&X,=,/",2<(/-,&RLgXT&IE2,+-,"(=(&X*j&K%%"(G,+",/(2(&<,&
(A,/-,9+,<(/D&
• *#&9#G#$#&/%$%+"%/3&
• \E"&C,&)E",+&/%$%+"%/3&
• a(</:,",9+/(9&$%2+/%"",/(&
• P9%/$#&/%$%+"%/3&
• P9%/$#&J%C?%"%/3&
• P9(K,/&R:C%T&J%C?%"%/3&
• O%G2%9"%/&R$B/(2)T&
• *#"%-%&9%2%""%/3&
• a(</:;,:":;(&J%/(+%"%/3&
• '%+%9"39"%/32&RO#/#+#"-%$3T&X>?,2",2-,$(&&
*DG=J?K=%'ADG?K%*JQT%'T>?GLK%(GEGD%+QTQ?DQ`Q%Z*'*'[_%
gjgj& Mh7l& $%G3"3& G%$%& (",& 0>/9(G,Q2(2& J(</:,",9+/(9& ,2,/;(& B:+%2$(G,"(2(& 1,"(/",-,9& >?,/,&
J(</:,",9+/(9& C,& ;,:+,92(9& %/%8+3/-%"%/& G%B-%[email protected]& B"%2& C,& B/:;,",/& J%?3/"%-%9"%&
)E/,C",2<(/("-(8+(/D& gjgj& %G23& ?%-%2<%& 1%?3& $#& 9%G2%9"%/32<%& $#& 9%"(+,$(& (",& (")("(& 1%?3&
B%/%-,+/,",/(2&E"A>"-,$(2(&<,&),/A,9",8+(/-,9+,<(/D&
• P9%/$#&%93-&<,=,/",/(&
• r,:+,92(9&$:2<%;"%/&
• W"A>->&G%B3"%2&$#&9%"(+,$(&$:2#A"%/3&
• P9%/$#&$,<(-,2+&+%8323-3&2:9+%$%"&<,=,/",/(&
+>TGE%)GJ=K=%FG%$?>@>%*ELJKJQLQ%(GEGD%+QTQ?DQ`Q%Z+)$[_%
Y0P& ;,:+,/-,"& $#& 9%G2%9"%/3232& %/%2-%$3& C,& (8",+("-,$(& (",& (")("(& K%%"(G,+",+<,&
1#"#2-%9+%<3/D&
• r,:+,/-%"&9%G2%9"%/&
• *#&$:2<%;"%/3&
&$4/.Y/-"/3%,*%'#3$.%&$3$."/:/%
'DDG?%&>E=>LB%(GEGD%+QTQ?DQ`Q_%
'%G32<3/"39& C,& j$9%2& '%9%2"3=3Q2%& 1%="3& :"%/%9& Zc]l& $%G3"3& 9%2#2%& )E/,& K%%"(G,+&
)E$+,/,2& j"",/& '%29%$3& \,2,"& Y><>/">=>& 2>K#$#& 7^^& ^^^Q<,2& 9>A>9& 1,",<(G,",/(2&
(A-,$#G#&C,&9%2%"(?%$G:2&)(1(&%"+G%B3&J(?-,+",/(2(2&),/A,9",8+(/("-,$(2<,&+,92(9&C,&-%"(&
G%/<3-& $%="%-%9& C,G%& $E?9:2#$#& B/:;,",/(& %2%J+%/& +,$"(-& ,$%$32%& )E/,& G%B-%9"%&
)E/,C",2<(/("-(8+(/D&
Y*,"*)%&$3$."/:/%
3IH%[email protected]?K%(GEGD%+QTQ?DQ`Q_%
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&Zh&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
Oa\Y& 2>2& )E/,C",/(& ]^^& "+z$2& <,2& 9>A>9& <,1($(& :"%2& $#& 9%G2%9"%/323& $#"%-%&
%-%A"3&:"%/%9&),"(8+(/-,[email protected]&$#"%-%&8,1,9,",/(&(",&(")("(&+%/"%&(A(&),"(8+(/-,",/(2(&G%B-%9&C,&
9EG",/,&(A-,$#G#&$%="%-%9&:"%/%9&E?,+",2,1("(/D&
• *#"%-%&9%2%""%/3&
• \E",+",/&
• *#&$:2<%;"%/3&
• 0:B/%9&*323K"%-%$3&C,&%/%?(&+:B"#"%8+/3-%$3&
• a%GC%2F3"3=32&),"(8+(/("-,$(&
• OEG&G:""%/3232&,+>+&C,&B/:;,&(8",/(&C,&#G)#"%-%$3&
)$-/+%,*%354'2"*-'%&$3$."/:/_%
[email protected]>%FG%3MEJ?MD%(GEGD%+QTQ?DQ`Q_%
*#& >/>2",/(& G,+(8+(/(",2& 9%G2%9"%/32& 9(/"("(9+,2& 9:/#2-%$3& %-%F3& (",& A%"38-%"%/&
G%B-%9+%<3/D&&
#$:"/3%&$3$."/:/%
7lU`& +%/(J& C,& U^7c& $%G3"3& G%$%& (",& 7lhU& +%/(J"(& 7h7& $%G3"3& 9%2#2& J>9->2<,&
9%/%/2%-,@& (A(",F,9& C,& 9#""%23"%F%9& $#"%/32& $%="39& 9:8#""%/32%& #G)#2"#=#2#& <,2,+",-,&
)E/,C(& R\%G/(& *3JJ(& Y>,$$,$,",/T& *%="39& '%9%2"3=3Q2%& C,/("-(8+(/D& *%="39& '%9%2"3=3&
)E/,C",/(2(&j"&*%="39&Y><>/">9",/(&%/%F3"3=3&(",&G>/>+>/D&&
Y%<,2&$#"%/3&/#J$%[email protected]&8(8,",2,2&(A-,&$#G#&%-%A"3&9%G2%9&$#"%/3&/#J$%+3&
4*-*"%45.*)'+"*-%
7lM`&+%/(J&C,&hU7&$%G3"3&$#"%/&J%9932<%&9%2#[email protected]&J%"932&(J+(G%F3&:"%2&$#G#2&+,-(2(&C,&
(<%/,$(& )E/,C",/(2(& 1,",<(G,& :"%2& G,/",/<,&1,",<(G,",/,@&9EG",/<,&($,&(J+(G%/&-,F"($",/(2,&
C,/-,9+,<(/D& 7lUZ& G3"32<%& A39%/3"%2& M`]l& $%G3"3& 9%2#2& (",& 1#& 9%2#2%& ,9",2,2& -%<<,",/@&
1(/& 1,"<,& C,G%& 1,"<,& J%"93232& :/+%9& 9#""%23-32%& -%J$#$& 9%G2%9& $#"%/3& 1,",<(G,& $323/"%/3&
<3832<%& 1(",& 1#"#2$%@& 1#& G:""%/32& 1%[email protected]& :2%/[email protected]& +,-(?",2-,$(& C,& $#G#2& $%="39&
9:8#""%/32%& #G)#2"#=#2#2& $%="%2-%$3& )E/,C",/(& 1,",<(G,& C,& 9EG& -,F"($",/(2,&
13/%93"-38+3/D&
U^U^& $%G3"3& '>G>9& o,J(/& ',",<(G,",/(2(2& IE2,+(-(& a%9932<%9(& O%2#[email protected]& 1,",<(G,",/(2&
1>G>98,J(/&<%J("(2<,9(&$#&C,&9%2%"(?%$G:2&J(?-,+",/(2(&G>/>+-,&(8(2(&(A,/-,9+,<(/D&PG/3F%&
7lh7&G3"32<%&M]`^&$%G3"3&9%2#2&(",&j$+%21#"Q<%&9#/#"%2&*#&C,&O%2%"(?%$G:2&j<%/,$(&\,2,"&
Y><>/">=>Q2,& Rj*OjT& 8,J/(2& G%/%/"%2<3=3& $#& 9%G2%9"%/3232& 9:/#2-%$32%& ("(89(2& J(?-,+",/&
d1,",<(G,& $323/"%/3& <3832<%& 1#"#2$%& 1(",e& 7lhZ& G3"32<%& U^^l& $%G3"3& G%$%& (",& 1#& 9#/#"#8%&
C,/("-(8+(/D&'#&G%$%&(",@&
jA-,@& 9#""%2-%& C,& ,2<>$+/(& $#G#& (J+(G%A"%/3232& J,/& +>/">& G,/%"+3& C,& G,/>$+>&
9%G2%9"%/3G"%&$%="%2-%[email protected]&9#""%23"-38&$#"%/&(",&G%=38&$#"%/3232&+:B"%2-%[email protected]&+:B"%2%2&$#"%/32&
?%/%$3?& 1(/& 8,9("<,& 1:8%"+3-& G,/(2,& #"%8+3/3"-%[email protected]& 1E"),& (A(2<,9(& $#& 9%G2%9"%/[email protected]& <,2([email protected]&
)E"@& %9%/$#& 93G3"%/3232& C,& G,/%"+3$#"%/3232& 9#""%23"-38& $#"%/& C,& ,2<>$+/(& (",& 9(/",+("-,$(2(&
,2),"",-,9&)E/,C",/(&j*OjQG,&C,/("-(8&C,&7lh`&G3"32<%&UU^]&$%G3"3&G%$%&(",&1#&G,+9(",/&<(=,/&
1,",<(G,",/<,9(&(")("(&9#/#-"%/%&<%&C,/("-(8+(/D&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&Zl&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
3/4/%3*.$-%j'l('#'%
7cz^Zz7ll^& +%/(J"(& C,& U`M7& $%G3"3& 9%2#2& (",& 93G3& 9,2%/& A(?)($(@& C%"("(9",/F,@& 9%-#&
)E/,C"(",/(2<,2& :"#8+#/#"%F%9& ,2& %?& ]& 9(8("(9& Rr,:":;(& Y>J,2<($(@& a%/(+%& C,& O%<%$+/:&
Y>J,2<($(@&q(/%%+&Y>J,2<($(@&Y(-%/&C,&o,J(/&V"%[email protected]&j28%%+&Y>J,2<($(T&1(/&9:-($G:2F%&
+,$B(+& ,<("(/D& O:-($G:2F%& +,$B(+& ,<(",2& C,& .%"("(=(2& #G)#2& )E/>8>& (",& 1(/"(9+,& )E2<,/(",2&
93G3&9,2%/&A(?)($(@&'%G32<3/"39&C,&j$9%2&'%9%2"3=32F%&:2%G"%2<39+%2&$:2/%&G>/>/">=,&)(/,/D&
+'""'%#$,!.+$%&$3$."/:/U%k$-')$%(*.*"%37+!)$."/:/%
O%2#2%& )E/,& 7bM]& ^^^& C,& <%J%& 9>A>9& E"A,9"(&J,/&+>/">&1%$3"3&C,&$%G3$%"&J%/(+%&C,&
J%/(+%& 1(")($(@& $%G3$%"& F:=/%K(& 1(")(& C,& 1,"),& >/,+(-& G,+9(& C,& $:/#-"#"#=#& aPmj0P& \gSgn&
OfY!0PSn5p5QSP& %(++(/D& O#/#-"%/32& 1#& 9:2#<%9(& +%",B",/(& J,/& G3"@& aPmj0P& \gSgn&
OfY!0PSn5p5&'%89%2"3=32<%&G%B3"%2&'POPSn5OnPmPmP*5&aPmj0P&jongmj&OffmXjSP*IfS&
.g&VnPSnPYP&O!m!n!SXP&)E/>8>">/&C,&9%/%/%&1%="%23/D&
5EG?KDGE%#[email protected]%[email protected]>?%
*#& (",& 1(/A:9& 9#/#-& (")(",2(/& C,& 9,2<(",/(& (A(2& %-%A"%/3& <:=/#"+#$#2<%& C,/(&
>/,+,1("(/",/D&k%9%+&$#&/,;(-(&C,&GE2,+(-(&%A3$32<%[email protected]&C,/(",/(&("9&>/,+,2,&1%93"-%[email protected]&+,9&
1(/& 9%G2%9+%2& <,/",2-,$(& C,& >/>2& :"%/%9& $#2#"-%$3& ),/,9-,9+,<(/D& *#& (",& (")("(&
$:/#-"#"#9"%/&1#&<:=/#"+#<%&1,"(/",2-(8+(/D&
*#&O#G#"%/3Q2<%2&*:/#-"#&O#/#"#8&b&L,8(+"(&9#/#"#8"%/&+%/%K32<%2&>/,+(",2&1#&1(")(",/&R&E/2D&
[email protected]& [email protected]& ',",<(G,",/& )(1(T& 9#""%23-& 1,"),",/(2(& X,C",+& *#& j8",/(2<,2& %"-%9& ?:/#2<%&
:"<#9"%/3&(A(2&1#&C,/(",/&X*jQF,&+:B"%2%F%9&C,&>/,+(",F,9+(/D&
\E"",/@& \E",+",/& C,& '%/%;& \E"",/(Q2<,2& *:/#-"#& O#/#"#8& b& '#& 1(")(",/(2& >/,+("-,$(& X*jQF,&
G%B3"%F%9+3/D&&
\E"",/@&\E",+",/&C,&'%/%;&\E"",/(&X3832<%&O%"%2&*%?"[email protected]&'%+%9"39&C,&X(=,/&*#"%9&P"%2"%/32<%2&
*:/#-"#&O#/#"#8&b&'#&:/+%-"%/&(A(2&C,/(&>/,+,F,9&9#/#-&L,C/,&'%9%2"3=3<3/D&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&]^&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
P9%/$#"%/<%2&*:/#-"#&O#/#"#8&b&'#&C,/(G(&+:B%/"%G%F%9&C,&>/,+,F,9&9#/#-&X*jQ<(/&
a(</:,",9+/(9&*%2+/%"",/(2<,2&*:/#-"#&O#/#"#8&b&H/,+,F,9&9#/#-&0gPoQ<(/&
*#"%-%&C,G%&,2,/;(&%-%A"3&1%/%;"%/&*:/#-"#&O#/#"#8&b&H/,+,F,9&9#/#-&X*jQ<(/&
P9%/$#&a%C?%"%/32<%2&*:/#-"#&O#/#"#8&b&X*j&+%/%K32<%2&>/,+(",F,9+(/D&
a(</:;,:":;(&a%/(+%"%/32<%2&*:/#-"#&O#/#"#8&b&X*j&+%/%K32<%2&>/,+(",F,9+(/&
*#& O%G2%9"%/32<%2& RB32%/"%/6A,8-,",/T& *:/#-"#& O#/#"#8& b& 0:B:=/%K(9& a%/(+%& G%B3-32<%&
a%/(+%&\,2,"&O:-#+%2"3=3&+%/%K32<%2&>/,+(",2&1#&C,/(@&G,/%"+3$#G#&(",&<(/,9+&(")("(<(/D&PG/3F%&
C,/(2(2&<,C%-"3&)>2F,"&+#+#"%1("-,$(&(A(2&>/,+(-(&X*j&+%/%K32<%2&G%B3"-%"3<3/D&&&
*#"%-%& O%2%""%/32<%2& *:/#-"#& O#/#"#8b& P2%& (",+(-& J%+"%/3232& X*j& C,& +%/"%& (A(& <%=3+3-"%/3232& <%&
Oa\Y&+%/%K32<%2&G%B3"<3=3&$#"%-%&9%2%"%/3232&+>-&G,+9($(&X*jQ&F,&:"-%"3<3/D&
&r,:+,/-%"& O%G2%9"%/<%2& *:/#-"#& O#/#"#8& b& r,:":;(G",& <(/,9+& (")($(& :"%2& 1#& C,/(& Y%<,2& 0,+9(9& C,&
P/%-%&g2$+(+>$>&\,2,"&Y><>/">=>&+%/%K32<%2&G%B3"-%"3<3/D&
Y%<,2&*#"%/3&C,&o(8,",2,2&O%G2%9&*#"%/32<%2&*:/#-"#&O#/#"#8&b&'#&C,/(G,&>/,+-,&G,+9($(&*%="39&
'%9%2"3=3Q232&:"-%"3<3/D&
O3G3& *323/"%/32<%2& *:/#-"#& O#/#"#8& b& O%/%& (A(& 93G3& $323/"%/323& R)E"",/@& )E",+",/& )(1(T& X*j& G%B%F%9+3/D&
X,2(?&93G3&$323/"%/323&<%&7b&7&^^^&C,&7b]&^^^&E"A,9+,&.%"("(9&E2,/($(G",&'%G32<3/"39&C,&j$9%2&'%9%2"[email protected]&
<%J%&9>A>9&E"A,9+,<,&R7b7^&^^^Q<,2&9>A>9T&a%/(+%&\,2,"&O:-#+%2"3=3&G%B%F%9+3/D&
*#& O(/"("(=(& C,& *#& O%"(+,$(& b& jA-,& C,& 9#""%2-%& $#G#& :"%/%9& 9#""%23"%2& $#"%/32& -,CF#+& 9%"(+,& C,&
9(/"("(=(2<,2&$:/#-"#&9#/#"#8&X*jQ<(/D&&
d8]86%1% )7^-$3%
P/%?(& C%/"[email protected]& -,CF#+& %/%?(& 9#""%23-& <#/#-#2#@& %/%?(",/(2& +%/3-$%"& 9#""%23-"%/%&
#G)#2"#=#2#&:/+%G%&9:G%1("-,9&(A(2&7bM]&^^^&E"A,9"(&:"%/%9&J%?3/"%2%2&+:B/%9&J%/(+%"%/3&
+,-,"&%"32%F%9+3/D&
d8]8680%1% ,*-'"*-%
•
•
•
•
•
•
'>G>9&0:B/%9&\/#B"%/3&
g=(-&X,/(2"(9&O:-1(2%$G:2#&
g/:?G:2&X,/,F,$(&
o(-<(9(&P/%?(&O#""%23-&o,9"(&
P/%?(&O#""%2-%&O%1("(G,+&*323K3&
W2,-"(&0%/3-&P/%?(",/(&
$?>PK%)KCDG?K%
)7^-$38^$)%
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
)7^-$31/Y%
0fVmPO4'0\&
0fVmPO4gXO&
0fVmPO4gmqXgm&
0fVmPO4PmqO!n&
0fVmPO4POO&
0fVmPO4f0P&
0fVmPO4P0&
0fVmPO4P0*&
0fVmPO4g\5Y&
0fVmPO4X!m!Y&
'>G>9&+:B/%9&)/#B"%/3&
g=(-&<,/(2"(9&9:-1(2%$G:2#&
g/:?G:2&<,/,F,$(&
o(-<(9(&%/%?(&9#""%23-&8,9"(&
P/%?(&9#""%23-&9%1("(G,+(&
W2,-"(&+%/3-&%/%?(",/(&
P/%?(&+(B",/(&
P"+&+:B/%9&$323K3&
g=(-&
X#/#-&R9%G%"[email protected]&+%8"[email protected]&%?&+%8"3&C1DT&
d8]8686%1% #[email protected]%3N?NDNA%
OEG&a(?-,+",/(&\,2,"&Y><>/">=>&1#&C,/(<,2&$:/#-"#&9#/#"#8+#/D&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&]7&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
K apsam
TO PRAK
Ö z n it e li k V e r i
T a b lo l a r ı
T O P R A K .D A T
K ıs a ltm a l a r
P a ft a _ A d ı
P a ft a _ N o
R e fe ra n sla r
ALANSAL
A lt k a p s a m la r
İl iş k i s e l T a b lo la r
T O P R A K .D A T F O R M
K ı s a ltm a la r
T o p ra k _ E D K
T o p ra k _ E R Z D E R
T o p ra k _ A R Z K U L
T o p ra k _ A K K
T o p ra k _O T A
T o p ra k _ A T
T o p ra k _ B T G
T o p ra k _ A T S
T o p ra k _ E G IM
T o p ra k _ D U R U M
T o p r a k _ E D K .R T
T o p r a k _ E D K - İD
Ö z n it e lik v e r ile r i
S u b r k n t- id
Ö z n it e lik v e r ile r i
T op rak_A R Z K U L.
T o p ra k_ A R Z K U L - id
Ö z n it e lik v e r ile r i
T o p r a k _ A K K .R T
T o p r a k _ A K K -i d
Ö z n it e lik v e r ile r i
T O P R A K .A A T
Ç İZ G İS E L
T o p r a k _ E R Z D E R .R
P a ft a _ A d ı
P a ft a _ N o
T ip
O zel
T o p r a k _ O T A .R T
T o p r a k _ O T A - id
Ö z n it e lik v e r ile r i
T o p r a k _ A T .R T
T o p r a k _ A T - id
Ö z n it e lik v e r ile r i
te x t
te x t
te x t
te x t
te x t
BTG
EDK
ERZD
ARZK
AKK
te x t
te x t
te x t
te x t
OTA
AT
ATS
E G IM
te x t
DURU
T o p r a k _ B T G .R T
T o p r a k _ B T G - id
Ö z n it e lik v e r ile r i
T o p r a k _ A T S .R T
T o p r a k _ A T S - id
Ö z n it e lik v e r ile r i
T o p r a k _ E G IM .R T
T o p r a k _ E G IM - id
Ö z n it e lik v e r ile r i
T op rak_D U R U M .
T o p r a k _ D U R U M - id
Ö z n it e lik v e r ile r i
&
d8]8]%1% '3"'+%
d8]8]80%1% ,*-'"*-%
• +GJGM?MDM\K%'LJ>LHMED>?B%
L,8(+"(&9#/#-&C,&9#/#"#8&+%/%K32<%2&(8",+(",2&-,+,:/:":;(&($+%$G:2"%/3232&9:2#-#&C,&J%2)(&
-,+,:/:":;(9&B%/%-,+/,&E"A>-",/(2(2&G%B3"<3=3&1(")(",/(2(&(A,/-,"(<(/D&
+*)/#)8^$)%
RB:(2+T&
&
&
•
+*)/#)1/Y%
Yg05*04PX5&
Yg05*04OSY&
Yg0VmY&
Y,+,:/:":;(&($+%$G:2#2#2&%<3&
Y,+,:/:":;(&($+%$G:2#2#2&9:2#-#&
Y,+,:/:":;(9&B%/%-,+/,",/&
+GJGM?MDM\K=%^>?>@GJ?GDG?%
j9"(-(& +%23-"%-%-3?%& C,& :/+%G%& 9:G-%-3?%& G%/<3-F3& :"%2& %8%=3<%9(& E"A>-&
<,=,/",/(2(&(A,/-,"(<(/D&&
+*)^-+8^$)%
RB:(2+T&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
+*)^-+1/Y%
Yg0VmY45*0PX5&
Yg0VmY4OPm&
Yg0VmY4IPpY!m&
Yg0VmY4SgY&
Yg0VmY4'!n!0&
Yg0VmY40fV*5[&
Yg0VmY4*5[&
Yg0VmY4'P*5S[&
Yg0VmY4ma5q&
Yg0VmY4'!a&
Yg0VmY4\HSgo&
Y,+,:/:":;(&($+%$G:2#&%<3&
O%/&R)>2">9z--6)>2&$%G3$3T&
I%=-#/&R)>2">9z--T7&
S($1(&2,-&RG>?<,T&
'#"#+"#"#9&RG>?<,61#"#+"#"#9&<#/#-#T&
0:B/%9&$3F%9"3=3&R°[z<,/(2"(96]&F-T&
*3F%9"39&R°[T&
a%C%&1%$32F3&R1%/T&
m>?)%/&J3?3&C,&GE2>&R1:K:/[email protected]&F:=/%K(&GE2",/T&
'#J%/"%8-%&
\>2,8&8(<<,+(&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&]M&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
d8]8]86%1% #[email protected]%3N?NDNA%
j9"(-& B%/%-,+/,",/(2& +:B"%2-%$3& C,& >/,+("-,$(& G,+9($(& X,C",+& Y,+,:/:":;(& j8",/(&
\,2,"&Y><>/">=>&+%/%K32<%2&:"-%"3<3/D&
&
K apsam
İK L İM
Ö z n ite lik V e r i
T a b lo la rı
M E T IS T .D A T
M e tis t_ A d ı
M e tis t_ k n m
M e tp r m - id
P O IN T
A lt k a p s a m la r
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
E T IS T .D A T F O R M
e tp r m - id
e tp rm _ G U N E S
e tp rm _ K A R
e tp rm _ Y A G M U R
e tp rm _ N E M
e tp rm _ B U L U T
e tp rm _ T O P S IC
e tp rm _ S IC
e tp rm _ B A S IN C
e tp r m _ R H IZ
e tp rm _ B U H
e tp rm _ IS T A D I
İliş k is e l T a b lo la r
M e tp rm _ G U N E S .R
M e tp rm _ G U N E S -İD
Ö z n it e l i k v e r i l e r i
M e tp r m _ K A R .R T
M e t p r m _ K A R t - id
Ö z n it e l i k v e r i l e r i
M e tp rm _ Y A G M U R
M e t p r m _ y a g m u r - id
Ö z n it e l i k v e r i l e r i
M e tp rm _ N E M .R T
M e t p r m _ N E M - id
Ö z n it e l i k v e r i l e r i
M e tp rm _ B U L U T .R T
M e t p r m _ B U L U T - id
Ö z n it e l i k v e r i l e r i
M e tp r m _ T O P S IC .R
M e t p r m _ T O P S IC - id
Ö z n it e l i k v e r i l e r i
te x t
G UNES
te x t
T O P S IC
te x t
KAR
te x t
YAGM
te x t
te x t
NEM
BU LU T
te x t
te x t
te x t
te x t
S IC
B A S IN C
R H IZ
BUH
M e tp r m _ S IC .R T
M e t p r m _ S I C - id
Ö z n it e l i k v e r i l e r i
M e tp rm _ B A S IN C .R
M e t p r m _ B A S I N C - id
Ö z n it e l i k v e r i l e r i
M e tp rm _ R H IZ .R T
M e t p r m _ R H I Z - id
Ö z n it e l i k v e r i l e r i
M e tp rm _ B U H .R T
M e t p r m _ B U H - id
Ö z n it e l i k v e r i l e r i
&
d8]8c%1% )*+*"%k$-')$%,*-'"*-'%
0,-,"& a%/(+%& C,/(",/(& J,/& ['*_& 2,& <%G%"3& C,/(+%1%232<%& ,2& E2,-"(& 9%+-%23&
:"#8+#/-%9+%<3/D& L>29>& <(=,/& +>-& F:=/%K(& 9%+-%2"%/<%& +,-,"& J%/(+%& C,/(",/(& /,K,/%2$&
:"%/%9& 9#""%23"-%9+%<3/D& 0,-,"& a%/(+%& C,/(",/(@& #"#$%"& C,& ),2,"& %-%A"3& )/%K(9& C,& $%G3$%"&
9%/+:=/%K(9& >/>2",/(2& J%?3/"%2-%$32<%@& >/,+("-(8& F:=/%K(9& C,/(",/(& +,-,"& C,/(& 9%G2%=3&
:"%/%9&+%23-"%-%9+%<3/D&'#&C,/(",/&G,/G>?>2>2&+>->&C,G%&1(/&93$-32%&%(+&:"%2&K(?(9$,"&C,&
9>"+>/,"& :1;,",/(& R<:=%"@& G%B%G& C,G%& (9($(T& +,-$("& ,+-,9+,<(/D& '#& C,/(",/& +,9& C,G%& 1(/",8(9&
9#""%23"<3=3& ?%-%2& 1%89%& F:=/%K(9& C,/(",/(2& 9%+-%2"%/3232& 9:2#-$%"& :"%/%9&
("(89(",2<(/("-,$(2(& $%="%-%9+%<3/D& 0>/9(G,_<,& +,-,"& J%/(+%& C,/(",/(2<,& 9#""%23"-38& ,2&
1>G>9&E"A,9&7bM]^^^_<(/D&
d8]8c80%1% ,*-'"*-%
•
)MCM`?>XH>%
'#&9%+-%[email protected]&G>9$,9"(9&C,/(",/(&R,8G>9$,"+(&,=/(",/@&G>9$,9"(9&2:9+%"%/3&C,&/%$+,/&1%?"3&
G>9$,9"(9& C,/(",/([email protected]& 2(/,2)(& 2:9+%"%/3& C,& E2,-"(& ;,:-:/K:":;(9& :1;,",/(& RE/2,=(2& 9%G%"%/3T&
(A,/-,9+,<(/D&
)7^7"/.8$$)%
&
&
&
&
)7^7"/.1/Y%
0fVfn5S4VPk0PSf&
0fVfn5S4WnLgO&
0fVfn5S4Vmfr[0&
0fVfn5S4I!O&
g8G>9$,"+(&,=/(",/(2(2&A(?("<(=(&B%K+%&%<3&C,G%&2:$#&
V%K+%&E"A,=(&
V/:;,9$(G:2&$($+,-(&
g8G>9$,"+(&<,=,/",/(&
&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&]U&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
)7^7^.)8^$)%
&
&
&
&
)7^7^.)1/Y%
0fVfVS04&VPk0PSf&
0fVfVS04WnLgO&
0fVfVS04Vmfr[0&
0fVfVS04I!O&
&
Kapsam
NİRENGİ
NOKTALARI
S(/,2)(&2:9+%"%/3232&1#"#2<#=#&B%K+%&%<3&C,G%&2:$#&
V%K+%&E"A,=(&
V/:;,9$(G:2&$($+,-(&
S(/,2)(&<,=,/",/(&
FATs
Alt kapsam
TOPOPNT.DAT
TOPOLPNT-id
TIP
SEMBOL
Noktasal
Related Tables
TOPOPNT.DATFOR
TOPOPNT-id
TOPOPNT_PAFTAN
TOPOPNT_OLCEK
TOPOPNT_PROJEC
TOPOPNT YUK
&
&
Kapsam
EŞYÜKSELTİ
EĞRİLERİ
FATs
Alt kapsam
TOPOLIN.DAT
TOPOLIN-id
TIP
SEMBOL
Çizgisel
•
Related Tables
TOPOLIN.DAT.FOR
TOPOLIN-id
TOPOLIN_PAFTAN
TOPOLIN_OLCEK
TOPOLIN_PROJEC
TOPOLIN YUK
&
#ND>?%
'#&9%+-%2&G,/G>?>&$#"%/3&R%9%/&$#"%/@&)E"",/@&1%/%;&)E"",/@&9%2%""%/@&<,2(?",/&)(1(T&
(A,/-,9+,<(/D&
)7^7#!8^$)%
&
&
&
)7^7#!1/Y%
0fVf*!4PX5&
0fVf*!405V&
0fVf*!4PnPS&
)7^7Y-8$$)%
)7^7Y-1/Y%
&
&
&
0fVfXm4PX5&
0fVfXm405V&
0fVfXm4!q!S&
I,/G>?>&$#G#&%<3&
I,/G>?>&$#G#&+(B(&
P"%23&
&
I,/G>?>&$#G#&%<3&
I,/G>?>&$#G#&+(B(&
!?#2"#=#&
&
Kapsam
FATs
Alt kapsam
NEHİRLER, GÖLLER,
DENİZLER
TOPOSU.DAT
TOPOSU-id
TIP
ADI
Related Tables
TOPOSU.DATFOR
TOPOSU.RT
TOPOSU-id
TOPOSU_PAFTAN
TOPOSU_ALAN
TOPOSU-id
TOPOSU_CHR
TOPOSU_OZL
TOPOSU_KIR
TOPOSU_DRM
POLİGON
&
&
Kapsam
FATs
Alt kapsam
Related Tables
DERLER, ÇAYLAR
TOPODR.DAT
TOPODR-id
TIP
SEMBOL
Çizgisel
TOPODR.DATFOR
TOPODR.RT
TOPODR-id
TOPODR_PAFTAN
TOPODR_YUK
TOPODR-id
TOPODR_CHR
TOPODR_OZL
TOPODR_KIR
TOPODR_DR
&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&]Z&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
•
$?>PK%5?JQLQ%
P/%?(& E/+>$>2>2& +,-,"& $323K"%/3& R1:8& %/%?(@& K#2<%"[email protected]& :/-%[email protected]& 1%+%9"[email protected]& 9%G%"39& C1DT&
J%9932<%&C,/(",/&1#"#2-%9+%<3/D&
$-$l/7-)8^$)%
&
&
$-$l/7-)1/Y%
PmPq5fm04OSY&
PmPq5fm0405V&
Kapsam
P/%?(&E/+>$>2>2&%(+&:"<#=#&1E"),&
P/%?(&E/+>$>&+(B(&
FATs
Alt kapsam
Related Tables
ARAZİ ÖRTÜSÜ
ARAZIORT.DAT
ARAZIORT-id
ARAZIORT_TIP
ARAZIORT_KNM
POLİGON
•
&
3QDJQ?GD%7R\GDG?%
'#& 9%+-%2& %"+32<%& G,/",8([email protected]& (<%/,& $323/"%/& C,& #"%8+3/-%& J%9932<%& C,/(",/&
1#"#2-%9+%<3/D&
4*-+*-8^$)%
RB:"():2T&
&
&
&
4*-+*-1/Y%
IgmYgm45nPX5&
IgmYgm45n[gPX5&
IgmYgm4PnPS&
IgmYgm4OfX&
j"&%<3&
j"A,&%<3&
j"&C,G%&("A,&%"%23&
Y,/9,?&9:<#&
4*-3741/Y%
IgmOfI45nPX5&
IgmOfI&45n[gPX5&
IgmOfI&4OfIPX5&
IgmOfI&4PnPS&
IgmOfI&4OfX&
j"&%<3&
j"A,&%<3&
OEG&%<3&
j"&C,G%&("A,&%"%23&
OEG&9:<#&
&
4*-3748^$)%
RB:(2+T&
&
&
&
&
Kapsam
YERLEŞİM
MERKEZLERİ
POLİGON
Kapsam
KÖYLER
NOKTASAL
FATs
&
Alt kapsam
Related Tables
YERMER.DAT
YERMER-id
YERMER_İLADI
YERMER_İLÇEADI
YERMER_KOD
YERMER_NÜFUS
FATs
&
Alt kapsam
Related Tables
YERKOY.DAT
YERKOY-id
YERKOY_İLADI
YERKOY_İLÇEADI
YERKOY_KOD
YERKOY_NÜFUS
%
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&]]&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
d8]8c86%1% #[email protected]%3N?NDNAD>?%
•
)MCM`?>XH>% _% o#& %2<%& G#9%/3<%& 1,"(/+(",2& 9%+-%2"%/3& 9%B$%G%2& C,/(",/(2& >/,+(-(& Y(""(&
*%C#2-%& '%9%2"3=3_2%& 1%="3& a%/(+%& \,2,"& O:-#+%2"3=3_232& $:/#-"#"#=#& %"+32<%& :"#B&
1#&)E/,C&%G23&8,9("<,&<,C%-&,<,F,9+(/D&
•
#ND>?% _% o#& %2<%& Y(""(& *%C#2-%& '%9%2"3=3_2%& 1%="3& a%/(+%& \,2,"& O:-#+%2"3=3_232&
$:/#-"#"#=#& %"+32<%& :"#[email protected]& 1#& 9%B$%-%& %(+& C,/(",/& <(=,/& 9#/#"#8"%/& +%/%K32<%2& RX*j&
)(1(T&G,+,/(2F,&<:=/#&C,&#G)#2&1(/&K:/-%++%&>/,+("<(=(&?%-%[email protected]&1#&9:2#<%9(&C,/(&>/,+(-&
$:/#-#"#"#=#&1#&9#/#"#8"%/%&),A,F,9+(/D&
•
$?>PK% 5?JQLQ% _% o#& %2<%& Y(""(& *%C#2-%& '%9%2"3=3_2%& 1%="3& a%/(+%& \,2,"&
O:-#+%2"3=3_232& $:/#-"#"#=#& %"+32<%& :"#[email protected]& 1#& 9%B$%-%& %(+& C,/(",/& <(=,/& 9#/#"#8"%/&
+%/%K32<%2&G,+,/(2F,&<:=/#&C,&#G)#2&1(/&K:/-%++%&>/,+("<(=(&?%-%[email protected]&1#&9:2#<%9(&C,/(&
>/,+(-&$:/#-#"#"#=#&1#&9#/#"#8"%/%&),A,F,9+(/D&
•
3QDJQ?GD% 7R\GDG?% _% o#& %2<%& Y(""(& *%C#2-%& '%9%2"3=3_2%& 1%="3& a%/(+%& \,2,"&
O:-#+%2"3=3_232& $:/#-"#"#=#& %"+32<%& :"#[email protected]& 1#& 9%B$%-%& %(+& C,/(",/& <(=,/& 9#/#"#8"%/&
R!"%8+3/-%&'%9%2"[email protected]&'%G32<3/"39&C,&j$9%2&'%9%2"3=3&)(1(T&+%/%K32<%2&G,+,/(2F,&<:=/#&C,&
#G)#2& 1(/& K:/-%++%& >/,+("<(=(& ?%-%[email protected]& 1#& 9:2#<%9(& C,/(& >/,+(-& $:/#-#"#"#=#& 1#&
9#/#"#8"%/%& ),A,F,9+(/D& f& ?%-%[email protected]& +:B:=/%K(9& J%/(+%& >/,+("-,$(& %-%F3G"%& 1%89%&
9#/#"#8"%/& +%/%K32<%2& >/,+(",F,9& C,/(",/(2& ,2+,)/%$G:2#@& 1%$3"-%$3& C,& G%G32"%2-%$3&
G(2,&a%/(+%&\,2,"&O:-#+%2"3=3&+%/%K32<%2&G%B3"%F%9+3/D&
d8]8d%1% p*7"7p'%
r,:":;(9& %/%8+3/-%"%/@& -%<,2& %/%-%"%/3& ;,:K(?(9& %/%8+3/-%"%/& 1#& %2%& 1%8"39& %"+32<%&
(2F,",2-,"(<(/D&
d8]8d80%1% ,*-'"*-%
•
pGMDM\K%$?>[email protected]>D>?B%
r,:":;(&a%/(+%$3&b7bM]&^^^&E"A,9"(&C,&:2#&:"#8+#/%2&<,+%G&RK%G"%/@&93C/3-"%/@&"(+:":;(9&
1(/(-",/@&+%1%9%&GE2>&C,&+%1%9%&<:=/#"+#"%/[email protected]&%/%?(&>?,/(2<,&G%B3"%2&G:"@&1%/%;@&9EB/>&C1D&
)(1(T&1(")(",/(2(&(A,/,F,9&8,9("<,&:"-%"3<3/D&
X,2(?&r,:":;($(@&Y>J,2<($"(9&r,:":;($(&
p*7;7-8^$)%
&
K:/-%$G:2&"(+:":;($(&
&
&
&
p*7;7-1/Y%
rgfkfm4VPk0PSf&
r,:":;(9&J%/(+%232&%(+&:"<#=#&B%K+%&2:$#&
rgfkfm4n50&
r,:":;(9&
rgfkfm4n50OnSnO&
rgfkfm4n50fm0Y&
r,:":;(9&K:/-%$G:2&"(+:":;($(&9%"32"3=3&
n(+:":;(&:"#8#-&:/+%-3&
rgfkfm4n50IP*&
n(+:":;(&G%83&
p*7;7-8$$)%
&
&
&
p*7;7-1/Y%
rgfkfm4VPk0PSf&
rgfkfm4*5S5m05V&
rgfkfm4*5S5mfqn&
&
r,:":;(9&J%/(+%232&%(+&:"<#=#&B%K+%&2:$#&
r,:":;(9&K:/-%$G:2&$323/&+(B(&
a,-&K:/-%$G:2&$323/3&J,-<,&K%G&C,G%&J,G,"%2&:"%2&$323/&+(B",/(&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&]`&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
p*7;$48$$)%
&
&
&
p*7;$41/Y%
rgfkPI4VPk0PSf&
rgfkPI4kPI05V&
rgfkPI4*gY'fn&
k%G32&%(+&:"<#=#&B%K+%&2:&
k%G&+(B(&
k%G&+(B(2,&%(+&$,-1:":;(&&
&
Kapsam
Faylar
FATs
Alt kapsam
Related Tables
JEOFAY.DAT
Tip
Sembol
Noktasal
&
&
Kapsam
Faylar
FATs
Alt kapsam
Related Tables
JEOFAY.DAT
Tip
Çizgisel
Sembol
&
&
p*73/,8$$)%
&
&
&
p*73/,1/Y%
rgfO5.4VPk0PSf&
rgfO5.4O5.05V&
rgfO5.4*gY'fn&
g9$,2(2(2&%(+&:"<#=#&B%K+%&2:&
O3C/3-&,9$,2(&+(B(&
O3C/3-&,9$,2(&$,-1:":;($(&
Kapsam
Kıvrım eksenleri
FATs
Alt kapsam
Related Tables
JEOKIV.DAT
Tip
Çizgisel
Sembol
&
&
Kapsam
Kıvrım eksenleri
FATs
Alt kapsam
Related Tables
JEOKIV.DAT
Tip
Noktasal
Sembol
&
&
p*7)&38^$)%
RB:(2+T&
&
&
&
p*7)&31/Y%
rgf0'O4X\mn0!&
rgf0'O4g\Y&
rgf0'O405V&
rgf0'O4*gY'fn&
0%1%9%&<:=/#"+#$#&
0%1%9%&,=(-(&
0%1%9%&+(B(&
0%1%9%&$,-1:">&
&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&]c&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
Kapsam
Tabakalanma
Noktasal
FATs
Alt kapsam
Related Tables
JEOTBK.DAT
Tip
Dogrultu
Eğim
Sembol
&
•
+>TGE%$?>@>D>?B%%
• g2<>$+/(G,"&a%--%<<,&P/%-%"%/3&
• Y,+%"(9&Y%<,2&P/%-%"%/3&
• g2,/;(&a%--%<<,",/(&P/%-%"%/3&R9E->/@&G,/%"+3$#G#@&;,:+,/-%"T&
•
pGMXKPK=%$?>[email protected]>D>?%
• Y%<,2&P/%8+3/-%"%/3&R9%/:+&A%"38-%"%/3T&
• O%1#9&I%B3$3&P/%8+3/-%"%/3&
•
^GJ?MD%$?>[email protected]>D>?B%Z)^$7[%
•
#MET>\D>?%
I,/%"+3&G%B3$323&:/+%G%&9:G-%9&%-%F3G"%&G%B3"%2&C,&"(+:":;(",/(2&<,/(2"(9",&<,=(8(-(2(&
:/+%G%&9:G-%"3<3/D&
#7.Y$p8^$)%
RB:(2+T&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
#7.Y$p1/Y%
*fSXPr4Sf&
*fSXPr4O!m!Y&
*fSXPr405V&
*fSXPr4q&
*fSXPr4'P*&
*fSXPr4'0*&
*fSXPr4Om0mSX&
*fSXPr40fVXgm&
*fSXPr4n50f&
*fSXPr4n505'P*&
*fSXPr4n50f'0*&
*fSXPr4O5Y*S[&
*:2<%;&2:$#&
*:2<%;3&G%B%2&9#/#"#8&
*:2<%;&+(B(&
*:2<%;&G,/(2(2&/%93-3&
*:2<%;&-%2,C/%&-,+/%;3&
& *:2<%;&1(+(8&-,+/%;3&
O%/:+&/%2<3-%23&C,&G>?<,$(&
0:B"%-&$:2<%;&<,/(2"(=(&
O,$(",2&"(+:":;(",/&
n(+:":;(&1%8"%2)3A&-,+/%;3&
n(+:":;(&1(+(8&-,+/%;3&
O(-G%$%"&%2%"(?&$:2#A"%/3&
&
Kapsam
FATs
SO NDAJLAR
SONDAJ.DAT
SONDAJ–id
SONDAJ_KRM
SONDAJ_NO
SONDAJ_DRM
SONDAJ_TIP
SONDAJ_Z
SONDAJ _BAS
SONDAJ_BTS
SONDAJ_KRTRND
SONDAJ_TOPDER
SONDAJ_LITO
SONDAJ_LITOBAS
SONDAJ_LITOBTS
SONDAJ_KIM SNC
NOKTASAL
Alt kapsam
KIMSN C.D AT FO
SONDAJ_NO
Related Tables
KIMSNC.RT
SONDAJ_NO
SONDAJ-id
Öznitelik veri
&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&]h&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
r,:":;(9& K:/-%$G:2"%/32& ['*Q& 2,& :+:-%$G:2#2#2& G%B3"%1("-,$(& (A(2& <>?,2",2,2&
C,/(+%1%23&+%$%/3-3&8,-%+(9&:"%/%9&8,9("<,&)E$+,/("-(8+(/D&
&
K aps a m
F or m as yon lar
FAT s
J E O FO R .D A T
K ıs altm alar
T ip
P afta adı
P afta N o
A lans al
Ç iz gis el
Alt sınıflar
İliş kisel T ab lo lar
J E O .D A T FO R M
K ıs altm alar
A dı
K od ad ı
T extfile adı
Ü s t d okan ak
A lt d ok an ak
M axk alın lık
M ink alın lık
K alınlık texti
L ateral
Y aş texti
G enç Y aş
Y aş lı y aş
S E C T IO N .R T
K ıs altm alar
K ıs ım lar
FO R M R E F .R T
K ıs altm alar
R eferans lar
C O R R E LA T E .R T
K ıs altm alar
L ak aplar
K A YA T IP .R T
K ıs altm alar
G rup
T ip
J E O YA Ş
A n ahtar s özc ü k
T ext d o sy aları
J E O FO R .D A T
T ip
Ö zel
F or m as yon texti
Ü s t d okan ak
A lt d ok an ak
E xtra bilgiler
&
d8]8d86%1% #[email protected]%3N?NDNA%
V,+/:"&%/%8+3/-%"%/32<%2&$:/#-"#&9#/#"#8&Vj\Y&<(=,/&C,/(",/<,2&$:/#-"#&($,&Y0P&
:"%F%9+3/D&
d8]8f%1% Y*^-*+%
d8]8f80%1% ,*-'"*-%
X,B/,-(2& +,J"(9,& ?:2"%/32%& )E/,& J%/(+%"%2-%[email protected]& 8(<<,+(@& ?%-%2$%"& <%=3"3-3& )(1(&
1(")(",/(&9%B$%-%"3<3/D&
Y*^-*+8^$)%%
&
&
&
Y*^-*+1/Y%
XgVmgY4qfSg&
XgVmgY4*5XXg0&
XgVmgY4XP\5n5Y&
X,B/,-&?:2#&
X,B/,-&8(<<,+(&
X,B/,-(2&?%-%2$%"&<%=3"3-&
&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&]l&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
Kapsam
DEPREM
NOKTASAL
FATs
Alt kapsam
Related Tables
DEPREM.DAT
DEPREM –id
DEPREM_ZONE
DEPREM_SIDDET
DEPREM_DAGILIM
DEPREM_TARIH
&
d8]8f86%1% #[email protected]%3N?NDNA%
PK,+& j8",/(& \,2,"& Y><>/">=>& C,/(G(& >/,+,F,9& :"%2& 9#/#-<#/D& PG/3F%& 1%89%& 9#/#-&
C,& 9#/#"#8"%/32& <,2,+(-(& %"+32<%& 1#"#2%2& /%$%+J%2,",/(2& RE/2D& ':=%?(A(& H2(C,/$(+,$(&&
O%2<(""(&m%$%+J%2,$(T&$:/#-"#9"%/3&PK,+&j8",/(&\,2,"&Y><>/">=>Q2,&13/%93"-%"3<3/D&
d8]8g%1% &'47"7p'3%l*.('."'3"*-%
d8]8g80%1% ,*-'"*-%
•
;>NE>% FG% ;DM?>% &KDVKDG?K% _% 0>/9(G,Q& <,& 1(G:":;(9& ?,2)(2"(9",/(2& RK%#2%& C,& K":/%T&
+>->2>2& ,2C%2+,/(2(2& +#+#"<#=#& 1(/& -,/F(& 1#"#2-%-%9+%<3/D& f/-%2& (",& (")("(&
C,;,+%$G:2& 1(")(",/(& f/-%2& '%9%2"3=3& +%/%K32<%2& +#+#"-%9+%<3/D& P2F%9& K%#2%& 1(")(",/(&
-,CF#+& 1#"#2-%-%9+%<3/D& H2(C,/$(+,",/(2& ,2C%2+,/(2<,& B,9& A:9& %/%8+3/-%& B/:;,$(&
1#"#2-%9+%& C,& 1E">-& 1E">-& K":/%& C,& K%#2%& 1(")(",/(& G,/& %"-%9+%<3/D& H"9,-(?<,9(&
<%=3239& C,& 1E">-& 1E">-& 1#"#2%2& K%#2%& C,& K":/%& A%"38-%"%/3& F:=/%K(& 1(")(",/",&
("(89(",2<(/(",/,9& +#+#"-%"3<3/D& '#& 9:2#<%& 0%/3-& '%9%2"[email protected]& f/-%2& '%9%2"[email protected]& L,C/,&
'%9%2"[email protected]& X*[email protected]& OEG& a(?-,+",/(& C,& P/%8+3/-%& g2$+(+>",/(& )(1(& 9#/#"#8"%/32& G%23$3/%& ,2&
E2,-"(&9:2#&>2(C,/$(+,",/&C,&#"#$"%/%/%$3&9#/#"#8"%/&(",&9::/<(2,"(&A%"383"-%$3<3/D&&
•
+KDDK% C>?=% _% Y(""(& V%/9"%/& >"9,-(?(2& ,2& E2,-"(& 1(G:":;(9& C,& 9>"+>/,"& ?,2)(2"(9",/(<(/D&
Y(""(&V%/9"%/&(",&(")("(&:"%/%9&C,/(",/b&
+/"^$-38^$)%
&
&
&
&
&
&
•
Y(""(&B%/9&%<3&
Y(""(&V%/932&F:=/%K(&9:2#-#D&
Y(""(&V%/9&$323/"%/3D&
\,2,"&E?,""(9",/D&
W2,-"(&E?,""(9,/D&
k%#2%&C,&k":/%&1(")(",/(D&
)>RK>J%C>?=B%_%0%1(%+&B%/9"%/32<%&1#"#2-%$3&),/,9"(&C,/(",/b&
)$&/^$-38^$)%
&
&
&
&
&
&
•
+/"^$-31/Y%
Y5nVPmO4PX5&
Y5nVPmO4OSY&
Y5nVPmO4*Sm&&
Y5nVPmO4\Snfqn&
Y5nVPmO4fSYfqn&
Y5nVPmO4kP!knfmP&
)$&/^$-31/Y%
0P'5VPmO4PX5&
0P'5VPmO4OSY&
0P'5VPmO4*Sm&
0P'5VPmO4\Snfqn&&
0P'5VPmO4fSYfqn&
0P'5VPmO4kP!knfmP&
0%1(%+&B%/93&%<3&
V%/932&F:=/%K(&9:2#-#&
0%1(%+&B%/93&$323/"%/3D&
\,2,"&E?,""(9",/&
W2,-"(&E?,""(9",/D&
k%#2%&C,&k":/%&1(")(",/(D&
)>RK>J%>EBJB%b&0%1(%+&%23+"%/3&(",&(")("(&C,/(",/&
)$&/$./)8^$)%
)$&/$./)1/Y%
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&`^&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
&
&
&
&
&
&
•
0P'5PS504PX5&
0P'5PS504OSY&
0P'5PS504*Sm&
0P'5PS504\Snfqn&
0P'5PS504fSYfqn&
0P'5PS504kP!knfmP&
0%1(%+&%23+3&%<3&
[:=/%K(&9:2#-#&
*323/"%/3D&
\,2,"&E?,""(9",/&
W2,-"(&E?,""(9",/D&
k%#2%&C,&k":/%&1(")(",/(D&
)>RK>JB%[email protected]>%>D>EB%_%0%1(%+3&9:/#-%&%"%2"%/3&(",&(")("(&C,/(",/b&
)$&/37-8^$)%
&
&
&
&
&
&
•
)$&/37-1/Y%
0P'5Ofm4PX5&
0P'5Ofm4OSY&
0P'5Ofm4*Sm&
0P'5Ofm4\Snfqn&
0P'5Ofm4fSYfqn&
0P'5Ofm4kP!knfmP&
0%1(%+3&9:/#-%&%"%23&%<3&
[:=/%K(&9:2#-#&
*323/"%/3D&
\,2,"&E?,""(9",/&
W2,-"(&E?,""(9",/&
k%#2%&C,&k":/%&1(")(",/(D&
YM`>D%#KJ%$D>ED>?B%_%X:=%"&*(+&P"%2"%/3&(",&(")("(&C,/(",/b&
)$&/Y#$8^$)%
&
&
&
&
&
&
•
)$&/Y#$1/Y%
0P'5X*P4PX5&
0P'5X*P4OSY&
0P'5X*P4*Sm&
0P'5X*P4\Snfqn&
0P'5X*P4fSYfqn&
0P'5X*P4kP!knfmP&
X:=%"&$(+&%"%23&%<3&
[:=/%K(&9:2#-#&
*323/"%/3&
\,2,"&E?,""(9",/&
W2,-"(&1(G:":;(9&E?,""(9",/&
k%#2%&C,&k":/%&1(")(",/(&
5PGD%jGF?G%[email protected]>%$D>ED>?B%_%W?,"&A,C/,&9:/#-%&%"%2"%/3&(",&(")("(&C,/(",/b&
)$&/7938^$)%
&
&
&
&
&
&
•
)$&/7931/Y%
0P'5f[O4PX5&
0P'5f[O4OSY&
0P'5f[O4*Sm&
0P'5f[O4\Snfqn&
0P'5f[O4fSYfqn&
0P'5f[O4kP!knfmP&
W?,"&A,C/,&9:/#-%&%"%23&%<3&
[:=/%K(&9:2#-#&
*323/"%/3&
\,2,"&E?,""(9",/&
W2,-"(&E?,""(9",/&
k%#2%&C,&k":/%&1(")(",/(&
#ND>=%$D>ED>?%_%*#"%9&%"%2"%/"%&(")("(&C,/(",/b&
)$&/#!$"8^$)%
&
&
&
&
)$&/#!$"1/Y%
0P'5!*Pn405V&
0P'5*!Pn4PX5&
0P'5*!Pn4OSY&
0P'5*!Pn4*Sm&
&
&
&
&
0P'5*!Pn4\Snfqn&
0P'5*!Pn4fSYfqn&
0P'5*!Pn4*!OPn50g&
0P'5*!Pn4kP!knfmP&
*#"%9&%"%232&+(B(&R\E"@)E",[email protected]$T&
*#"%9&%"%232&%<3&
*#"%9&%"%232&F:=/%K(&9:2#-#D&
\E"@& )E",[email protected]& 1%/%;& )E">@& $%?"39& )(1(& %"%2$%"& G%B3<%9(& $#"%9& %"%2"%/32&
$323/"%/3D&
\,2,"&E?,""(9",/&
W2,-"(&E?,""(9",/&
*#&9%"(+,$(&(",&(")("(&B%/%-,+/,",/D&
k%#2%&C,&K":/%&1(")(",/(D&
d8]8g86%1% #[email protected]%3N?NDNA%
•
+GFbNJ%[email protected]%%
Y(""(&B%/9"%/@&+%1(%+&B%/9"%/[email protected]&+%1(%+&%23+"%/3&C,&+%1(%+3&9:/#-%&%"%2"%/3Q&232&G,+9(&C,&
$:/#-"#"#9"%/3&MhcU&2:"#&9%2#2&(",%[email protected]>E%&>=>EDB`Be&2%&C,/("-(8&<#/#-<%<3/D&'#&9%2#2&
(",&f/-%2&'%9%2"[email protected]&Y(""(&B%/[email protected]&+%1(%+&B%/[email protected]&+%1(%+&%23+3&C,&+%1(%+3&9:/#-%&%"%2"%/3&(",&(")("(&
:"%/%9& 1#& %"%2"%/3& +,$($(& 9:2#$#2<%& G,+9("(<(/& C,& <(=,/& 1%9%2"39"%/32& )E/>8>& %"32%/%9&
'%9%2"%/&O#/#"#2F%&+,$($&,+-,&9%/%/3&C,/("(/D&&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&`7&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
Kapsam
BİYOLOJİK
ZENGİNLİKLER
Öznitelik Veri
T abloları
BİYO.D AT
PO LIGO N
Md_kod
BM d_kod
S eflık_kod
Altkaps am_id
Alt kapsamlar
Fauflo.DAT
Milpark.DAT
Tabipark.DAT
Tabianıt.DAT
Tabikor.DAT
Tabidsa.DAT
Tabiock.DAT
Tabisual.DAT
İlişkisel T ablolar
F auflo.RT
F auflo-id
Öznitelik verileri
Milparkt.RT
Milpark-id
Öznitelik verileri
T abipark.RT
T abipark-id
Öznitelik verileri
T abianıt.R T
T abianıt-id
Öznitelik verileri
T ext d osyaları
T ext d osyaları
T ext d osyaları
Fauflo texti
Milpark texti
Tabipark texti
T ext d osyaları
T ext d osyaları
Tabianıt texti
Tabikor texti
T abikor.R T
T abikor-id
Öznitelik verileri
T abisual.RT
T abisual-id
Öznitelik verileri
T abioc k.RT
T abioc k-id
Öznitelik verileri
T abids a.RT
T abids a-id
Öznitelik verileri
T ext d osyaları
T ext d osyaları
T ext d osyaları
Tabisual texti
Tabiock texti
Tabidsa texti
%
&
•
YM`>D% #KJ% $D>ED>?B% KDG% KDVKDK% HGJ=K% FG% [email protected]=D>?% 6hf]% EMDN% =>ENE% KDG% 3QDJQ?%
&>=>EDB`Be%E>%[email protected]?8%
5EG?KDG?_% '#& %"%2"%/<%9(& K":/%& C,& K%#2%& A%"38-%"%/3& (",& 1#& %"%2"%/"%& (",& (")("(& F:=/%K(&
C,/(",/(2& +>->2>2& +,9& ,"<,& +#+#"-%$32<%& G%/%/& 1#"#2-%9+%<3/D& '#& %"%2"%/<%& $+%+>",/(&
G%932& :"%2"%/& C,G%& A%938%2"%/32& $+%+>",/(2(2& 1(/",8+(/("-,$(2<,& <,& G%/%/& 1#"#2-%9+%<3/D&
\E"@&)E",+&C,&%9%/$#"%/32&1(G:":;(9&E?,""(9",/(&(",&<(=,/&1>+>2&$#"%9&%"%2"%/32&+>-&1(")(",/(&
C,& Y(""(& V%/[email protected]& 0%1(%+& V%/[email protected]& 0%1(%+& P23+3& C,& 0%1(%+3& O:/#-%& P"%2"%/3& (",& X:=%"& *(+& C,& W?,"&
L,C/,&O:/#-%&P"%2"%/3232&1>+>2&1(")(",/(2(2&$:/#-"#"#=#&L,C/,&'%9%2"3=32<%&:"-%"3<3/D&
d8]8h%1% 3m")m-%
d8]8h80%1% ,*-'"*-%
•
YM`>D%#KJ%$D>ED>?B%_%X:=%"&*(+&P"%2"%/3&(",&(")("(&C,/(",/b&
3!"Y#$8^$)%
&
&
&
&
&
&
3!"Y#$8/Y%
O!nX*P4PX5&
O!nX*P4OSY&
O!nX*P4*Sm&
O!nX*P4\Snfqn&
O!nX*P4fSYfqn&
O!nX*P4Ofm*0P&
X:=%"&$(+&%"%23&%<3&
[:=/%K(&9:2#-#&
*323/"%/3&
\,2,"&E?,""(9",/&
W2,-"(&9>"+>/,"&E?,""(9",/&
O:/#-%&$+%+>$>&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&`M&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
Kapsam
KÜLTÜR
Öznitelik Veri
Tabloları
KÜLTÜR.DAT
POLIGON
Md_kod
BMd_kod
Seflık_kod
Altkapsam_id
Alt kapsamlar
İlişkisel Tablolar
Kulasa.DAT
Kuldsa.DAT
Kultsa.DAT
Kulksa.DAT
Kulasa.RT
Kulasa-id
Öznitelik verileri
Kuldsa.RT
Kuldsa-id
Öznitelik verileri
Kultsa.RT
Kultsa-id
Öznitelik verileri
Text dosyaları
Text dosyaları
Kulasa texti
Kuldsa texti
Text dosyaları
Text dosyaları
Kulksa texti
Kultsa texti
Kulksa.RT
Kulksa-id
Öznitelik verileri
&
•
$?=GMDM\K=%#KJ%$D>ED>?B%_%P/9,:":;(9&*(+&P"%2"%/3&(",&(")("(&C,/(",/b&
3!"$#$8^$)%
&
&
&
&
&
&
•
3!")#$8/Y%
O!n0*P4PX5&
O!n0*P4OSY&
O!n0*P4*Sm&
O!n0*P4\Snfqn&
O!n0*P4fSYfqn&
O!n0*P4Ofm*0P&
0%/(J(&$(+&%"%23&%<3&
[:=/%K(&9:2#-#&
*323/"%/3&
\,2,"&E?,""(9",/&
W2,-"(&9>"+>/,"&E?,""(9",/&
O:/#-%&$+%+>$>&
3GEJLGD%#KJ%$D>ED>?B%b&O,2+$,"&*(+&P"%2"%/3&(",&(")("(&C,/(",/b&
3!"3#$8^$)%
&
&
&
&
&
&
•
P/9,:":;(9&$(+&%"%23&%<3&
[:=/%K(&9:2#-#&
*323/"%/3&
\,2,"&E?,""(9",/&
W2,-"(&9>"+>/,"&E?,""(9",/&
O:/#-%&$+%+>$>&
)>?KaK%#KJ%$D>ED>?B%b&0%/(J(&*(+&P"%2"%/3&(",&(")("(&C,/(",/b&
3!")#$8^$)%
&
&
&
&
&
&
•
3!"$#$8/Y%
O!nP*P4PX5&
O!nP*P4OSY&
O!nP*P4*Sm&
O!nP*P4\Snfqn&
O!nP*P4fSYfqn&
O!nP*P4Ofm*0P&
3!"3#$8/Y%
O!nO*P4PX5&
O!nO*P4OSY&
O!nO*P4*Sm&
O!nO*P4\Snfqn&
O!nO*P4fSYfqn&
O!nO*P4Ofm*0P&
O,2+$,"&$(+&%"%23&%<3&
[:=/%K(&9:2#-#&
*323/"%/3&
\,2,"&E?,""(9",/&
W2,-"(&9>"+>/,"&E?,""(9",/&
O:/#-%&$+%+>$>&
$EBJD>?%FG%+QPGDG?b&P23+"%/&C,&->?,",/",&(")("(&C,/(",/b&
3!"$+!l8^$)%
RB:(2+T&
&
&
&
&
3!"$+!l1/Y%
O!nPY!q405V&
O!nPY!q4PX5&
O!nPY!q4OSY&
O!nPY!q4\Snfqn&
O!nPY!q4fSYfqn&
0(B(&R%[email protected]&->?,@C$T&
P23+&C,G%&->?,2(2&%<3&
[:=/%K(&9:2#-#&
\,2,"&E?,""(9",/&
W2,-"(&E?,""(9",/&
&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&`U&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
Kapsam
FATs
ANITLAR,
MÜZELER
Alt kapsam
Related Tables
KULAMUZ.DAT
KULAMUZ-id
KULAMUZ_TIP
KULAMUZ_ADI
KULAMUZ_KNM
KULAMUZ_GNLOZL
KULAMUZ ONOZL
POINT
&
&
Öznitelik Veri
T abloları
Kapsam
KÜLT ÜR
KÜLTÜR.DAT
POLIGON
Md_kod
BMd_kod
Seflık_kod
Altkapsam_id
Alt kapsamlar
Kulasa.DAT
Kuldsa.DAT
Kultsa.DAT
Kulksa.DAT
İlişkisel Tablolar
Kulasa.RT
Kulasa-id
Öznitelik verileri
Kuldsa.RT
Kuldsa-id
Öznitelik verileri
Kultsa.RT
Kultsa-id
Öznitelik verileri
Text dosyaları
Text dosyaları
Kulasa texti
Kuldsa texti
Text dosyaları
Text dosyaları
Kulksa texti
Kultsa texti
Kulksa.RT
Kulksa-id
Öznitelik verileri
&
d8]8h86%1% #[email protected]%3N?NDNA%
X:=%"@& 0%/(J(@& P/9,:":;(9& C,& O,2+$,"& *(+& %"%2"%/3& C,& P23+& C,& Y>?,",/& (",& (")("(& +>-&
$:/#-"#"#9&Mh`U&2:"#&O>"+>/&C,&0%1(%+&.%/"39"%/323&O:/#-%&O%2#2#&(",&O>"+>/&'%9%2"3=3Q&2%&
C,/("-(8+(/D&
d8]8h8]%1% 5EG?KDG?%
X:=%"& *(+& P"%2"%/3& (",& (")("(& 9:2#[email protected]& 9>"+>/,"& E?,""(9",/& )(1(& 1(")(",/(2& $:/#-"#"#=#& O>"+>/&
'%9%2"3=3Q& 2<%@& 1(G:":;(9& ?,2)(2"(9",/& C,& K%#2%& s& K":/%& 1(")(",/(& L,C/,& '%9%2"3=3Q& 2<%&
1#"#2-%"3<3/D&
d8]8i%1% )$^!%,*%3$Y$#)-7%%
d8]8i80%1% ,*-'"*-%
•
3>T>LJ?M% a>?KJ>D>?B% _% O%<%$+/:& B%K+%"%/3& >?,/(2<,& +%832-%?& -%""%/32& $323/"%/3&
1,"(/+("-,9+,<(/D&Y,CF#+&<#/#-<%&9%<%$+/:&J%/(+%"%/3&7z]^^@&7z7^^^@&7zM^^^&C,&7z]^^^&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&`Z&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
E"A,9"(& :"%/%9& J%?3/"%2-%9+%<3/D& O%<%$+/:& J%/(+%"%/32<%& )/%K(9& C,/(& :"%/%9& 8#& 1(")(",/&
+#+#"-%9+%<3/N&
3Y#)-k$-8^$)%
&
&
&
&
&
•
3Y#)-k$-1/Y%
OX*0maPm4*Sm&
OX*0maPm4'n*0m&
OX*0maPm4VPk0PSf&
OX*0maPm4PXPSf&
OX*0maPm4VPm*gnSf&
V%/$,"&$323/"%/3&
'%"%$+/:"%/&
V%K+%&2#-%/%"%/3&
P<%&2#-%/%"%/3&
V%/$,"&2#-%/%"%/3&
3MEJ?MD%EM=J>D>?B%_%a%/(+%&>?,/(2<,&G,/&%"%[email protected]&9::/<(2%+&1,"(/",-,G,&G%/%G%2&J,/&+>/">&
9:2+/:"&2:9+%$3&1#&9%B$%-<%&G,/&%"-%9+%<3/D&
&
3.).73)$8^$)%
RB:(2+T&
&
&
3.).73)$1/Y%
OS0SfO0P4PX5&
OS0SfO0P405V&
OS0SfO0P4mPO5Y&
O:2+/:"&2:9+%$3&%<3&
S(/,2)(@&S(C,"-%2&
S(/,2)(@&S(C,"-%2&/%93-3&
3.).73)$8^$)%
RB:"G):2T&
&
&
3.).73)$1/Y%
OS0SfO0P4Vfn5&
OS0SfO0P4'P*&
OS0SfO0P4'0*&
V:"():2"%/&
V:"():2#2&1%8"%2)3A&/%93-3&
V:"():2#2&1(+(8&/%93-3&
&
&
•
)>CN% RKDVKDG?K% b& \%G/(-,29#"& >?,/(2<,9(& J%9& C,& G>9>-">">9",/(& (A,/-,9+,<(/D& 0%B#&
1(")(",/(& 9%<%$+/:& 1(")(",/(2(2& E?2(+,"(9& C,/(",/(2(& :"#8+#/-%9+%<3/D& 0%B#& 1(")(",/(& %",2(&
:"-%& <#/#-"%/32%& )E/,& 9#""%23"%F%9+3/@& 1#& 9:2#& (",& %G/32+3"3& 1(")(",/& G%B3"%F%9&
)E/>8-,",/& $:2#F#2<%& :/+%G%& A39%F%9+3/D& 0%B#& 1(")(",/(& +,-,"& :"%/%9& %8%=3<%9(&
1%8"39"%/<%2&:"#8-%9+%<3/b&
)$^!&/"8^$)%
RB:(2+T&
&
&
&
&
&
&
•
V%K+%&2#-%/%"%/3&
P<%&2#-%/%"%/3&
V%/$,"&2#-%/%"%/3&
Y%"(9&1(")(",/(&
o,/J&1(")(",/(&
m,J(2&1(")(",/(&
j/+(K%9&J%9"%/3&
'T>?K% LBEB?D>?% _% I,/",8(-& 1(/(-",/(2,& %(+& (<%/(& $323/"%/& 9%<%$+/:$#& G%B3"-38& G,/",/<,&
+,-,"<,& 9%<%$+/:& $323/"%/3& <(99%+,& %"32%/%9& 1,"(/",2-,9+,<(/D& '#& $323/"%/& %8%=3<%9(&
8,9("<,<(/D&'#2"%/"%&(")("(&<,+%G"3&1(")(&<%J%&$:2/%&9#/#-"%/<%&G%B3"%F%9&)E/>8-,",/<,&
%"32%F%9+3/D&
/Y$-/#/.8$$)%
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
•
)$^!&/"1/Y%
0PV!'5n4VPk0PSf&
0PV!'5n4PXPSf&
0PV!'5n4VPm[gnSf&
0PV!'5n4YPn5O'5n&
0PV!'5n4*gma'5n&
0PV!'5n4mga5S'5n&
0PV!'5n45m0kOaPO&
/Y$-/#/.1/Y%
5XPm5*5S45n&
5XPm5*5S45n[g&
5XPm5*5S4OfI&
5XPm5*5S4'![PO&
5XPm5*5S4'nXIg&
5XPm5*5S4'nXIY![&
5XPm5*5S4Imn*OPnS&
5XPm5*5S4Imn*PnS&
5XPm5*5S4Imn*PnSX&
5XPm5*5S4'nXIY![X&
j"&$323/3&
j"A,&$323/3&
OEG&$323/3&
'#F%9&$323/3&
',",<(G,&$323/3&
',",<(G,&->F%C(/&%"%2&$323/3&
I,/",8-,&%"%2&$323/3&
I,/",8-,&%"%2&$323/3&
I,/",8-,&%"%2&<383&$323/3&
',",<(G,& ->F%C(/& %"%2& $323/"%/3& <3832<%& 9%"%2& 9EG& C,& -,?/%"%/32&
G,/",8(9&%"%23&
k>PKEG%>?>PKDG?K%%
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&`]&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
Kapsam
TAPU ve
KADASTRO
FATs
A lt k a p s a m
T A P U K D S T .D A T
A ltk a p sa m -id
M d_N O
B lM d _ N O
R e la te d T a b le s
T A P U K D S T .D A T F O
K D S T R H A R .R T
K D S T R H A R .D A T
H A Z N A R Z .D A T
K
K
K
K
K
K
D
D
D
D
D
D
S
S
S
S
S
S
T
T
T
T
T
T
R
R
R
R
R
R
H
H
H
H
H
H
A
A
A
A
A
A
R
R
R
R
R
R
- id
_S
_B
_P
_A
_P
NR
LSTR
AFTA
DANO
R SLN
P O L İG O N
T e x t d o sy a la rı
KD STRH AR
H A Z N A R Z .R T
H A Z N A R Z .-id
Ö z n ite lik v e rile r,
T e x t d o sy a la rı
HAZNARZ
&
&
Kapsam
TAPU ve
KADASTRO
Ç İZ G İS E L
FATs
A lt k a p s a m
T A P U K D S T .D A T
A ltk a p sa m -id
M d_N O
B lM d _ N O
T A P U K D S T .D A T F O
I D A R I S I N .D A T
ID A R IS IN -id
T e x t d o sy a la r ı
ID A R IS IN
R e la te d T a b le s
ID
ID
ID
ID
ID
ID
ID
ID
ID
ID
ID
ID
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
IS IN
IS IN
IS IN
IS IN
IS IN
IS IN
IS IN
IS IN
IS IN
IS IN
IS IN
IS IN
.R T
-id
_ IL
_ IL C E
_KO Y
_B UC AK
_B LD Y
_B LD Y M UC
_Y R LSK A LN
_Y R LSA LN
_Y R LSA LN D
_B LD Y M UC D
&
&
K apsam
TAPU ve
KADASTRO
FATs
A lt k a p s a m
T A P U K D S T .D A T
A ltk a p sa m -id
M d_N O
B lM d _ N O
R e la te d T a b le s
T A P U K D S T .D A T F O
K N T N O K T A .R T
K N T N O K T A .D A T
T A P U B I L .D A T
K N T N O K T A - id
Ö z n i t e l i k v e r i le ri
T A P U B I L .R T
P O IN T
T ex t d osya la rı
T A P U B I L -i d
Ö z n i t e l i k v e r i le ri
KNTNO KTA
T ex t d osya la rı
T A P U B IL
&
d8]8i86%1% #7-!+"!%3!-!"!2%
•
+GFbNJ%[email protected]%
O%<%$+/:&J%/(+%"%/3&
0%B#&C,&O%<%$+/:&\,2,"&Y><>/">=>Q2,&7lhZ&G3"32<%&A39%/3"%2&U^Z]&$%G3"3&G%$%&(",&)E/,C",/(&
+%23-"%2-38+3/D&'#2"%/N&
• H"9,&<>?,G(2<,&9%<%$+/:&1(")(",/(2(&+:B"%-%[email protected]&$%9"%-%9&C,&<,=(8(9"(9",/(&(?",-,[email protected]&
• MUD^`D7lhU& )>2& C,& Ml]l& $%G3"3& I,2(",-,& O%2#2#& (",& d0,92(9& 2,<,2",/",& G,+,/$(?&
9%"%[email protected]& #G)#"%-%& 2(+,"(=(2(& 9%G1,<,2& C,& ,9$(9"(=(& )E/>",2& 9%<%$+/:& B%K+%"%/3232&
G,2(",2-,$([email protected]&
• MZD^MD7lhZ& )>2& C,& Mlh7& $%G3"3& 9%2#2"%@& d0%B#& $(F("(& <3832<%& 9%"-38& G,/",/<,@&
9%<%$+/:$#&J,2>?&G%B3"-%-38&-%J%"",/(2&9%<%$+/:&(8",-",/(2(&G%B-%[email protected]&
• ^lD^cD7lhc&)>2&C,&UZ^M&$%G3"3&O%<%$+/:&O%2#2#&(",&-,-",9,+(2&+:B:=/%K(9&9%<%$+/%"&
J%/(+%$323&>/,+-,[email protected]&&&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&``&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
UZ^M& $%G3"3& O%<%$+/:& O%2#2#Q2<%@& O%<%$+/:& d-,-",9,+(2& 9%<%$+/%"& +:B:=/%K(9& J%/(+%$32%&
<%G%"3& :"%/%9& +%832-%?& -%""%/32& $323/"%/3232& %/%?(& C,& J%/(+%& >?,/(2<,& 1,"(/+,/,9& J#9#9(&
<#/#-"%/323& C,& 1#& $#/,+",& 0>/9& Y,<,2(& O%2#2#Q2#2& E2)E/<>=>& +%B#& $(F("(2(& 9#/-%9+3/e&
8,9"(2<,&+%23-"%2-38+3/D&
O:2+/:"&2:9+%"%/3&
O:2+/:"& 2:9+%"%/32<%2& $:/#-"#& 9#/#"#8& 9%<%$+/:& -><>/">9",/(<(/D& P2F%9& G%932&
+%/(J+,&G%B3"%2&1(/&<>?,2",-,&(",&>"9,&2(/,2)(&%="%/3&(",&(")("(&G%B3"%F%9&A%"38-%"%/<%&a%/(+%&
\,2,"& O:-#+%2"3=3& G,+9("(& 93"32-38+3/D& RO%2#2(& <%G%2%9& (",& (")("(& %/%8+3/-%& <%J%& $:2/%&
G%B3"%F%9+3/DT&
0%B#&1(")(",/(&
0%B#& 1(")(",/(2<,2& $:/#-"#& 9#/#"#8& 0%B#& C,& O%<%$+/:& \,2,"& Y><>/">=>& %"+32<%&
0%B#&Y><>/">=>Q<>/D&&
j<%/(&$323/"%/&
Y>F%C(/& %"%2& $323/3& ^lD^]D7lh]& +%/(J(2<,& /,$-(& )%?,+,<,& G%G32"%2%[email protected]& U7lZ& $%G3"3&
j-%/&O%2#2#Q2#2&Z]D&Y%<<,$(2,&)E/,&8#&8,9("<,&+%23-"%2-38+3/N&&
dY>F%C(/& %"%2& $323/"%/3& 1,",<(G,& -,F"($(& C,& ("& (<%/,& 9#/#"#& 9%/%/32%& <%G%2%/%9&
C("%G,+",/F,& '%9%2"3=%& R'%G32<3/"39& C,& j$9%2& '%9%2"3=3T& )E2<,/("(/D& '%9%2"39& 1#2"%/3&
(2F,",G,/,9& %G2,2& C,G%& <,=(8(+(/,/,9& +%$<(9& ,+-,G,& C,G%& <,=(8+(/("-,9& >?,/,& (%<,G,&
G,+9("(<(/D&
Y>F%C(/& %"%232& (")("(& 1,",<(G,& $323/32%& 1(+(8(9& :"-%$3& ),/,9-,?D& PG/3F%@& 1#& %"%2"%/&
9EG",/(& <,& (J+(C%& ,<,1("(/D& Y>F%C(/& %"%2<%2& A39%/3"-%& <%& %G23& #$#",& +%1(<(/D& '%9%2"39&
),/,9"(& )E/<>=>& J%"",/<,& ->F%C(/& %"%2%& %"-%& C,& A39%/-%& J#$#$#2<%& /,Q$,2& 9%/%/&
C,/,1("(/De&&
7]h^& *%G3"3& ',",<(G,& O%2#2#Q2#2& ]D& Y%<<,$(2,& )E/,& 1,",<(G,& $323/"%/3232& +%$<(9(&
8#&8,9("<,&G%B3"-%9+%<3/N&
• h^D^^^Q&<,2&%?&2>K#$"#&:"%2&1,"<,",/<,&1,",<(G,&-,F"($",/(2(2&9%/%/3&C,&-%J%""(&
(<%/,&J,G,+(2(2&->+%%"%$3&%"32<39+%2&$:2/%&j"&j<%/,&O#/#"#&+%$<(9(&(",D&
• h^D^^^Q& <,2& K%?"%& 2>K#$"#& 1,",<(G,",/<,& 1,",<(G,& -,F"($(2(2& 9%/%/[email protected]& (<%/,&
J,G,+(2(2& -#C%K%9%[email protected]& .%"("(=(2& +,9"(K(& C,& jA(8",/(& '%9%2"3=3Q232& +%$<(9(& (",&
9,$(2",8(/D&
Y>"9(& (<%/,& 1(/(-",/(2(2& $323/"%/3232& <,=(8+(/("-,$(2<,& U7]M& $%G3"3& jA(8",/(& '%9%2"3=3&
0,89("%+& C,& \E/,C",/(& a%9932<%& O%2#2#2& lD-%<<,$(2,& )E/,& jA(8",/(& '%9%2"3=32%& 1%="3&
1#"#2%2&j"",/&j<%/,$(&\,2,"&Y><>/">=>&G,+9("(&93"32-38+3/D&
7lh]& G3"32<%& A39%/3"%2& ',",<(G,& C,& Y>F%C(/& P"%2& *323/"%/3& jA(2<,& C,& X3832<%& V"%23&
'#"#2-%G%2&P"%2"%/<%&!G)#"%2%F%9&j-%/&IE2,+-,"(=(Q2(2&ZD&Y%<<,$(2,&)E/,b&
I,/",8(9& %"%2b& ',",<(G,& C,& ->F%C(/& %"%2& $323/"%/3& (A(2<,9(& (-%/& B"%23& 1#"#2-%G%2&
-,CF#+& G,/",8-,",/(2& R-%J%"",@& 9EG&C,&-,?/%"%/T&->$+%91,"&),"(8-,&%"%2"%/323&<%&(A(2,&
%"%2&C,&$323/"%/3&',",<(G,&Y,F"($",/(2F,&9%/%/%&1%="%2%2&%"%2"%/<3/D&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&`c&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
I,/",8-,&%"%23b&j-%/&B"%23&$323/3&(A(2<,9(&G,/",8(9&C,&),"(8-,&%"%2"%/3232&+>-><>/D&
X(=,/&1(/&<,G(-",&(-%/&B"%23232&9%B$%<3=3&%"%2<3/D&
I,/",8-,& %"%23& <383& R($9%2& <383T& %"%2b& a,/& E"A,9+,9(& (-%/& B"%23& $323/@& G,/",8(9& %"%2&
$323/3&C,&9EG&C,&-,?/%"%/32&G,/",8(9&%"%2&$323/"%/3&<3832<%&9%"%2&%"%2"%/<3/D&
',",<(G,&->F%C(/&%"%2&$323/"%/3&<3832<%&9%"%2&9EG&C,&-,?/%"%/32&G,/",8(9&%"%23b&OEG&
C,&-,?/%"%/32&+:B"#&:"%/%9&1#"#2<#=#&G,/",/<,&-,CF#+&1(2%"%/32&,2&<38+%&:"%2"%/3232&<38&
9,2%/"%/3232& 7^^-D& <3832<%2& ),A(/(",F,9& 1(/& A(?)(2(2& (A(2<,& 9%"%2& C,& $323/"%/3& j"& j<%/,&
O#/#"#2F%&9%/%/%&1%="%2%2&%"%2<3/D&
X%J%& E2F,& .%"("(9",/(2F,& +,$1(+& ,<("-(8& C,& j"& j<%/,& O#/#""%/32F%& 9%/%/%& 1%="%2-38&
:"%2&9EG&C,&-,?/%"%/32&G,/",8(9&%"%2&$323/"%/3&),A,/"(<(/D&
a%?(2,&%/%?(",/(&b&a%?(2,&%/%?(",/(&(A(2&$:/#-"#"#9&P/$%&fK($(&\,2,"&Y><>/">=>&(",&0%B#6O%<%$+/:&
\,2,"&Y><>/">=>&%/%$32<%&1#"#2%F%9+3/D&'#&9:2#&<%J%&$:2/%&<,+%G"3&:"%/%9&(2F,",2,/,9&+,9&1(/&
$:/#-"#&1,"(/",2,F,9+(/D&
•
5EG?KDG?%
O%<%$+/:&J%/(+%"%/3&C,&0%B#&1(")(",/(&
Y,CF#+& <#/#-<%& 7z]^^@& 7z7^^^@& 7zM^^^& C,& 7z]^^^& E"A,9"(& :"%/%9& J%?3/"%2%2& 9%<%$+/:&
J%/(+%"%/[email protected]&J%"(J%?3/&J%/(+%&C,&(-%/&B"%2"%/3&(",&#G#-&$%="%G%F%9&8,9("<,@&$+%2<%/+&E"A,9",/&
:"%/%9&7z7^^^&C,&7z]^^^&:"%/%9&J%?3/"%2-%"3<3/D&
'>G>9& E"A><,& 1(/"(9+,& A%"38%[email protected]& G:=#2& C,/(& %9383& (A,/($(2<,& 1#"#2%2& +%B#& C,& 9%<%$+/:&
-><>/">9",/(& (",& G,/,"& GE2,+(-& 1(/(-(& :"%2& 1,",<(G,",/@& +,9& 1(/& +,89("%+& %"+32<%&
+:B"%2-%"3<3/D&&
O:2+/:"&S:9+%"%/3&bO:2+/:"&2:9+%"%/3232&$:/#-"#"#=#&9%<%$+/:&-><>/">9",/(&:"%F%9+3/D&
d8]80r%1% 4*-*"%45.*)'+"*-%
d8]80r80%1%,*-'"*-%
• !HVND>@>%[email protected]>?%CD>ED>?B%
7z7^^^& E"A,9"(& :"%/%9& J%?3/"%2%2& B"%2"%/<3/D& S%?3-& B"%2& 9%/%/"%/32%& )E/,& >/,+(",2&
B"%2"%/<3/D&'E"),",/([email protected]&G:=#2"#9&C,&G%B3&<>?,2(2(@&9%+&$%[email protected]&9%+&G>9$,9"(=(2(&C1D&%G/32+3"3&
1(")(",/(&(A,/,2&B"%2<3/D&
!4("/+$-8^$)%
&
&
&
&
&
&
&
•
!4(/+$-1/Y%
!I\n5YPm45nPX5&
!I\n5YPm45n[gPX5&
!I\n5YPm4OfIPX5&
!I\n5YPm4If\!SnO&
!I\n5YPm4IPV5X!q&
!I\n5YPm4OP0*PI5&
!I\n5YPm4OP0I!O&
5"&%<3&
j"A,&%<3&
OEG&%<3&
&
'E"),2(2&G:=#2"#=#2#&
'E"),2(2&G%B3&<>?,2(2(&
O%+&$%G3$3&
O%+&G>9$,9"(=(&
.>[email protected]%[email protected]>?%CD>ED>?B%
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&`h&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
7z]^^^& E"A,9"(& :"%/%9& 1E"),& C,& A,C/,& <>?,2(& B"%2"%/32%& #G)#2&:"%/%9&J%?3/"%2%[email protected]&
+,-,"<,&%/%?(&B%/A%"%/3232&9#""%23"38&1(A(-(2(@&2>K#$&G:=#2"#9"%/323&)E$+,/,[email protected]&G,/",8-,2(2&
),"(8(-(2(&GE2",2<(/,2&B"%2"%/<3/D&
.$l/+$-8^$)%
&
&
&
&
&
&
•
.$l/+$-1/Y%
SPq5YPm45nPX5&
SPq5YPm45n[gPX5&
SPq5YPm4OfIPX5&
SPq5YPm4Pmq5O!n&
SPq5YPm4S!k!*If\&
SPq5YPm4Igmn*Y\gn&
5"%<3&
j"A,&%<3&
OEG&%<3&
&
P/%?(&B%/A%"%/3232&9#""%23"383&
S>K#$&G:=#2"#=#&
I,/",8-,&),"(8(-(&
&
k>DKa>PB?%a>?KJ>D>?%
7z7^^^& C,& 7z]^^^& E"A,9"(& :"%/%9& J%?3/"%2%[email protected]& G,/",8(-(2& $:2& <#/#-#2#& )E$+,/,2&
J%/(+%"%/<3/D&
•
$DJH>CB%%
*#& C,& 9%2%"(?%$G:2& (",& (")("(& %2%& J%+"%/& )(1(& %"+G%B3& ,",-%2"%/3232& +#+#"<#=#&
C,/(",/<(/D&
•
!D>[email protected]%CD>EB1JMCDN%J>[email protected]>bBDB=%
O,2+$,"&%"%2<%&#"%83-&$($+,-(2(@&#"%83-&%[email protected]&$+%2<%/+&C,&9%B%$(+,",/(&(",&#"%83-32&
+>/",/,&<%=3"3-323&)E$+,/,[email protected]&+:B"#&+%[email protected]&G%G%"%8+3/-%&9:2#"%/32<%&),/,9,2&%G/32+3"%/3&C,&
<>?,2",-,",/(&(A,/,[email protected]&(-%/&B"%2"%/3&(",&1>+>2",8,2&B"%2<3/D&&
!"#+)7^)8$$)%
&
&
&
&
&
&
&
•
!"#+)7^)1/Y%
!n*Y0fV045n&
!n*Y0fV04!n*Y*5*&
!n*Y0fV04!n*YP\5&
!n*Y0fV04!n*Y*0X&
!n*Y0fV04!n*YOPV&
!n*Y0fV040fVn0P*&
!n*Y0fV04IPIP&
j"&%<3&
!"%83-&$($+,-(&
!"%83-&%=3&
!"%83-&$+%2<%/<3&
!"%83-&9%B%$(+,$(&
0:B"#&+%8323-&
I%G%"%8+3/-%&
[email protected]>?>J>\%
I,/",8(-& %"%232<%& 1#"#2%[email protected]& +>-& 1(2%"%/%& 7^^U& $%G3"[email protected]& 7^DZD7lMc& +%/(J"(& d'(2%"%/32&
2#-%/%"%2-%$3& C,& $:9%9"%/%& ($(-& C,/("-,$(& J%9932<%& 9%2#2e#2& 7D& Y%<<,$(2,& )E/,&
2#-%/%&C,/("-,9+,<(/D&
•
jGF?G%TQPGEK%CD>ED>?B%
\,2,""(9",&7zM]&^^^&E"A,9"(&:"%/%9&A%"383"%[email protected]&1E"),&B"%2"%/32<%&1,"(/",2,2&9%/%/"%/%&
#G)#2& :"%/%9& 9:2#[email protected]& $%2%G(@& +%/[email protected]& +#/([email protected]& #"%83-& )(1(& G,/",8-,& C,& %/%?(& 9#""%23"-%$3&
9%/%/"%/323&1,"(/",G,2&B"%2<3/D&
9*,Yl.^"8^$)%
&
&
9*,Yl.^"1/Y%
[g.XqSVn40!m&
&
•
'=>@GJV>a%RKDVKDG?K%%
•
3IH%[email protected]%CD>ED>?B%
O:2#[email protected]&$%2%G(@&+%/[email protected]&+#/([email protected]&#"%83-&)(1(&G,/",8-,&
C,&%/%?(&9#""%23"-%$3&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&`l&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
K apsam
YEREL
Y Ö N E T İM L E R
FATs
A lt k a p s a m
Y E R E L Y O N .D A T
A ltk a p s a m - id
R e la te d T a b le s
Y E R E L Y O N .D A T F
A L T Y A P I .R T
A L T Y A P I .D A T
U L S M T O P T .D A T
A L T Y A P I -i d
Ö z n it e lik V e r il e r i
U L S M T O P T .R T
U L S M T O P T -i d
Ö z n it e lik V e r il e r i
Ç İZ G İS E L
T e x t d o sya la rı
ALTY API
T e x t d o sya la rı
U L SM T O PT
&
&
K apsam
YEREL
Y Ö N E T İM L E R
FATs
A lt k a p s am
Y E R E L Y O N .D A T
A ltk a p sam -id
Y E R E L Y O N .D A T F
U Y G L I M A R .D A T
N A Z I M A R .D A T
H L H Z R H A R .D A T
C E V D Z N P L .D A T
R e la te d T a b le s
U Y G L IM A R .R T
U Y G L IM A R -id
Ö z n i t e li k V e r il e r i
N A Z IM A R .R T
N A Z I M A R - id
Ö z n i t e li k v e r il e r i
P O L İG O N
T ex t d o sya la r ı
H L H Z R H A R .R T
H L H Z R H A R -id
Ö z n i t e li k v e r il e r i
U Y G L IM A R
T ex t d o sya la r ı
C E V D Z N P L .R T
C E V D Z N P L -id
Ö z n i t e li k v e r il e r i
N A Z IM A R
T ex t d o sya la r ı
HLHZRH AR
T ex t d o sya la r ı
C E V D ZN PL
&
d8]80r86%1%#7-!+"!%3!-!"!2%
•
+GFbNJ%[email protected]%
!G)#"%-%&(-%/&B"%2"%/[email protected]&2%?3-&(-%/&B"%2"%/[email protected]&J%"(J%?3/&J%/(+%"%/b&
'#& C,/(",/,& %(+& $:/#-"#"#9& ->F%C(/& %"%2& $323/"%/3& (A(2<,& U7lZ& $%G3"3& j-%/&
O%2#2#Q2#2& hD& Y%<<,$(2,& )E/,& 1,",<(G,",/<,<(/D& P2F%9& U^U^& $%G3"3& '>G>98,J(/&
',",<(G,",/(2(2& IE2,+(-(& a%9932<%& O%2#2#2& `D& Y%<<,$(2,& )E/,& S%?3-& j-%/&V"%2"%/3232&
$:/#-"#"#=#&1>+>2>G",&'>G>98,J(/&',",<(G,",/(2,&%(++(/D&PG/3F%&!G)#"%-%&j-%/&V"%2"%/323&
:2%G"%-%9&<%&'>G>98,J(/&',",<(G,",/(2(2&G,+9($(2<,<(/D&P2F%9&#G)#"%-%&(-%/&B"%2"%/3&C,&
J%"(J%?3/&J%/(+%&A39%/-%&$:/#-"#"#=#&("A,&1,",<(G,",/(2,&%(++(/D&&
U7lZ& $%G3"3& j-%/& O%2#2#Q2#2& cD& Y%<<,$(& d%e& 1,2<(2,& )E/,& dJ%"(J%?3/& J%/(+%$3&
1#"#2-%G%2&G,/",8(-&G,/",/(2(2&J%"(J%?3/&J%/(+%"%/3&1,",<(G,",/&C,&C%"("(9",/F,&G%B3"3/&C,G%&
G%B+3/3"3/D& '#& J%/(+%"%/32& +%$<(9& -,/F((& 1,",<(G,",/& C,& C%"("(9",/& :"#B& +%$<(9"(& 1(/& 2>$J%$3&
'%9%2"3=%@&<(=,/&1(/&2>$J%$3&<%&(")("(&+%B#&<%(/,$(2,&)E2<,/("(/eD&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&c^&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
j"",/&'%29%$3Q232&Zc]l&$%G3"3&9#/#"#8&9%2#2#2%&)E/,&1,",<(G,",/@&("&E?,"&(<%/,",/(&C,&
9EG& (<%/,",/(2,& G%/<3-F3& 9#/#"#8& :"%/%9& B"%2& C,& J%"(J%?3/& J%/(+%& G%B3-3& J(?-,+",/(2(&
C,/-,9+,<(/@&%2F%9&$:/#-"#"#9&1,",<(G,",/<,&:"%F%9+3/D&
U7lZ& *%G3"3& j-%/& O%2#2#Q2#2& lD& Y%<<,$(2<,& '%G32<3/"39& C,& j$9%2& '%9%2"3=3Q& 2%&
j-%/&B"%23&G%B-%@&G%B+3/-%@&<,=(8+(/-,&C,&/,Q$,2&:2%G"%-%&G,+9($(&C,/("-(8+(/D&&
\%B& (<%/,$(& 9#/#"#8& 9%2#2#& (",& \%B& 9%B$%-32<%& 1#"#2%2& GE/,",/<,& B"%2& G%B3-3&
G,+9($(&1#&9#/#"#8%&C,/("-(8+(/D&
P"+G%[email protected]&#"%83-&B"%236+:B"#&+%83-%F3"[email protected]&2#-%/%+%;&
'#& C,/(",/,& %(+& $:/#-"#"#9& ->F%C(/& %"%2& $323/"%/3& (A(2<,& U^U^& $%G3"3& '>G>98,J(/&
',",<(G,",/(2(2& IE2,+(-(& a%9932<%& O%2#2#2& `D& Y%<<,$(2,& )E/,& '>G>98,J(/&
',",<(G,",/(2<,<(/D&
S#-%/%+%;& 9:2#$#& (",& $:/#-"#& 9#/#"#[email protected]& 7^D^ZD7lMc& +%/(J& C,& 7^^U& 2#-%/%"3&
'(2%"%/32& S#-%/%"%2-%$3& C,& *:9%9"%/%& j$(-& .,/("-,$(& a%9932<%& O%2#2#2& 7D& Y%<<,$(2,&
)E/,& 1,",<(G,& $323/"%/3& (A(2<,& 1,",<(G,",/@& 1,",<(G,& +,89("%+3& 1#"#2-%G%2& C,& 1,",<(G,&
$323/"%/3& <3832<%& 1#"#2%2& G,/",/<,& ($,& C%"("(9& C,& 9%G-%9%-"39+3/D& PG/3F%& U^U^& $%G3"3&
'>G>98,J(/&',",<(G,",/(2(2&IE2,+(-(&a%9932<%&O%2#2#2&`D&Y%<<,$(2,&)E/,&2#-%/%+%;&(",&
$:/#-"#& 9#/#"#8& :"%/%9& '>G>98,J(/& ',",<(G,",/(& 1,"(/",2-(8+(/D& 7]h^& $%G3"3& ',",<(G,&
O%2#2#2#2&U7D&Y%<<,$(2,&)E/,&<,&1#&)E/,C&(A(2&$:/#-"#"#9&1,",<(G,",/,&C,/("-(8+(/D&
L,C/,&<>?,2(&B"%2"%/3&
U7lZ&$%G3"3&j-%/&O%2#2#Q2%&)E/,&$:/#-"#"#9&'%G32<3/"39&C,&j$9%2&'%9%2"3=3Q2<%<3/D&&
j9%-,+)%J&1(")(",/(&
*:/#-"#"#9&g-2(G,+&P-(/"(9",/(2<,&C,G%&-#J+%/"39"%/<%&:"%F%9+3/D&&
OEG&G,/",8-,&B"%2"%/3&
ZZM&$%G3"3&OEG&O%2#2%&,9&:"%/%9&M^D^]D7lhc&+%/(J(2<,&UU`c&$%G3&(",&A39%/3"-38&9%2#2#2&,9&
-%<<,& l677Q,& )E/,& 9EG& G,/",8-,& B"%2"%/323& G%B-%& G,+9($(& C%"("(9",/,& C,/("-(8+(/D& OEG&
G,/",8-,&%"%23&#G)#"%-%&GE2,+-,"(=(&`6hD&Y%<<,",/(&),/,=(2F,&B"%2"%/3&.%"("(9&%/%F3"3=3G"%&
OEG&a(?-,+",/(&j"&Y><>/">9",/(&G%B-%9+%<3/D&
• 5EG?KDG?%
!G)#"%-%& j-%/& B"%2"%/3& (A([email protected]& B"%23& J%2)(& 9#/#"#8& G%B%/$%& G%B$32& +,9& $:/#-"#& 9#/#"#8&
1,",<(G,& C,& ->F%C(/& %"%2& $323/"%/3& (A(2<,& 1,",<(G,",/@& 1,",<(G,& C,& ->F%C(/& %"%2& $323/"%/3&
<3832<%&.%"("(9",/&:"-%"3<3/D&
d8]800%1% .m;!#%
d8]80080%1%,*-'"*-%
•
.QXNL%L>[email protected]>?B%
.!;#$4/+8^$)%
.!;#$4/+1/Y%
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&c7&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
RB:(2+T&
&
&
&
&
&
&
&
&
•
S!k*PI5Y45n&
S!k*PI5Y45n[g&
S!k*PI5Y4OfI&
S!k*PI5Y4fO!m&
S!k*PI5Y45o\![&
S!k*PI5Y4IP*XP\&
S!k*PI5Y4[5S*XP\&
S!k*PI5Y4\gn5mXP\&
S!k*PI5Y'fnS!kXP\&
j"&%<3&
j"A,&%<3&
O:G&%<3&
f9#/G%?%/"39&:/%2"%/3&
S>K#$#2&(8)>F>2,&)E/,&<%=3"3-3&
S>K#$#2&G%8&)/#B"%/32%&)E/,&<%=3"3-3&
S>K#$#2&F(2$(G,+,&)E/,&<%=3"3-3&
),"(/&<%=3"3-3&
'E"),$,"&2>K#$&<%=3"3-3&
3!)!3&/"1/Y%
O!0!O'5n4O5Yn5OSf&
O!0!O'5n4O5Yn5O'5n&
S>K#$&A>?<%23&2:&
O(8(",/,&%(+&9(-"(9&1(")(",/(&
3QJQ=%RKDVKDG?K%
3!)!3&/"8^$)%
RB:(2+T&
&
• $TDK%LKbKD%RKDVKDG?K%
O(8(",/(2& $%139%& 9%G3+"%/3232& +#+#"<#=#& C,/(",/<(/D& '#& C,/(",/& J,/9,$,& %A3"-%G%F%[email protected]& $%<,F,&
1,""(&9#/#-&G%<%&9#/#"#8"%/<%2&,/(8(-&$%="%2%F%9+3/D&RE/Dg-2(G,+&Y><>/">=>T&
K ap sam
NÜFUS
FATs
A lt k a p s am
N U F U S .D A T
A ltk ap sa m -id
IL _ A D I
İL C E _ A D I
R e la te d T a b le s
N U F U S .D A T F O R M
N U F S A Y IM .R T
N U F S A Y I M .D A T
K U T U K B I L .D A T
N U F S A Y I M - id
Ö z n i t e l i k v e ri le ri
K U T U K B IL . R T
P O IN T
T ex t d o sya la rı
K U T U K B IL - i d
Ö z n i t e l i k v e ri le ri
N U FS A Y IM
T ex t d o sya la rı
K U T U K B IL
&
d8]80086%1%#7-!+"!%3!-!"!2%
•
+GFbNJ%[email protected]%
S>K#$&$%G3-"%/3&
S>K#$&$%G3-"%/3&C,&($+%+(9$,"&%2%"(?",/<,2&$:/#-"#&9#/#"#8&X,C",+&j$+%+($+(9&g2$+(+>$><>/D&
O>+>9&1(")(",/(&
S>K#$69>+>9& 1(")(",/(& 9:2#$#& (",& G,+9("(& 9#/#[email protected]& U7]M& $%G3"3& jA(8",/(& '%9%2"3=3& 0,89("%+& C,&
\E/,C",/(&a%9932<%&O%2#2#2&7^D-%<<,$(2,&)E/,&jA(8",/(&'%9%2"3=32%&1%="3&1#"#2%2&S>K#$&
C,&.%+%2<%8"39&j8",/(&\,2,"&Y><>/">=>Q<>/D&&
P<"(&$(F("&1(")(",/(&
P<"(&$(F("&1(")(",/(2<,2&$:/#-"#&9#/#"#8&P<%",+&'%9%2"3=3Q<3/D&
• 5EG?KDG?%
O>+>9& 1(")(",/(2(& >/,+,2& 9#/#"#8& ("A,& 2>K#$& -><>/">9",/(<(/D& 0>-& j"A,& Y><>/">9",/(2(2&
1(")(",/(&1%="3&:"<#=#&S>K#$&C,&.%+%2<%8"39&j8",/(&\,2,"&Y><>/">=>2,@&%9+%/3"-%"3&C,&(")("(&
9(8(",/,&C,/(",/&1#&-,/9,?<,2&<%=3+3"-%"3<3/D&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&cM&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
d8]806%1% )!-'l+%
d8]80680%1%,*-'"*-%
•
)[email protected]%RIDVGDG?KU%>D>ED>?BU%FG%@G?=GPDG?%
'#& %"%2"%/32& +,$B(+(2<,N& >"9,2(2& <:=%"@& +%/(J(@& %/9,:":;(9& C,& $:$G:69>"+>/,"& +#/(?-&
<,=,/",/(@& [email protected]& %C& C,& $#& $B:/"%/3& C,& $%="39& +#/(?-(& (",& -,CF#+& <(=,/& +#/(?-& B:+%2$(G,"(&
<(99%+,&%"32-%9+%<3/D&
0#/(?-& %"%2"%/[email protected]& +#/(?-& 1E"),",/(& (A(2<,& E2F,"(9",& ),"(8+(/("-,$(& E2)E/>",[email protected]& <:=%"&
C,&$:$G:69>"+>/,"&<,=,/",/(2&G:=#2"%8+3=3&%"%2"%/<3/D&
0#/(?-& -,/9,?",/(@& +#/(?-& 1E"),",/(& (A(2<,& C,G%& <3832<%& 1#"#2%[email protected]& +#/(?-&
GE2>2<,2&E2,-&+%83G%2&<,=,/",/&1%/32<3/%2&G,/",/<(/D&
•
.>[email protected]%[email protected]>?%CD>ED>?B%[email protected]%>D>E%FG%@G?=GPDG?KETG[%
)-ls.$l/+$-8^$)%
&
&
&
&
&
&
)-ls.$l/+$-1/Y%
0mq4SPq5YPm45nPX5&
0mq4SPq5YPm45n[gPX5&
0mq4SPq5YPm4OfIPX5&
0mq4SPq5YPm4Pmq5O!n&
0mq4SPq5YPm4S!k*If\&
0mq4SPq5YPm4Igmn*Y\gn&
5"%<3&
j"A,&%<3&
OEG&%<3&
P/%?(&9#""%23"583&
S>K#$&G:=#2"#=#&
I,/",8(-&),"(8(-(&
• )[email protected]%>@>ODB%NHVND>@>%[email protected]>?%CD>ED>?B%
S%?3-&(-%/&B"%2"%/32<%&+#/(?-&9#""%23-32%&%G/3"%[email protected]&+#/(?-,&<E2>9&9#""%23-"%/32&%=3/"39"3&
:"<#=#&%"%"%2"%/&(A(2&<>?,2",2,2&#G)#"%-%&(-%/&B"%2"%/3<3/D&
)-ls!4(/+$-8^$)%
&
&
&
&
&
&
&
)-ls!4(/+$-1/Y%
0mq4!I\n5YPm45nPX5&
0mq4!I\n5YPm45n[gPX5&
0mq4!I\n5YPm4OfIPX5&
0mq4!I\n5YPm4If\!SnO&
0mq4!I\n5YPm4IPV5X!q&
0mq4!I\n5YPm4OP0*PI5&
0mq4!I\n5YPm4OP0I!O&
5"&%<3&
j"A,&%<3&
OEG&%<3&
&
'E"),&G:=#2"#=#&
G%B3&<>?,2(&
O%+&$%G3$3&
O%+&G>9$,9"(=(&
&
Kapsam
T U R İZ M
FATs
T U R İZ M .D A T
A ltk a p sa m -id
BO LG E _K O D
A lt k a p s a m
R e la te d T a b le s
T U R I Z M .D A T F O R M
T R Z _ N A Z IM A R .R T
T R Z _ N A Z IM A R .D A T
T R Z _ U Y G I M A R .D A T
T R Z _ N A Z IM A R - id
Ö z n it e l i k V e r il e r i
T R Z _ U Y G IM A R .R T
T R Z _ U Y G IM A R - id
Ö z n it e l i k v e r i le r i
P O L İG O N
T e x t d o sya la r ı
T R Z _ N A Z IM A R
T e x t d o sya la r ı
T R Z _ U Y G IM A R
&
d8]80686%1%#7-!+"!%3!-!"!2%
•
+GFbNJ%[email protected]%
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&cU&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
0#/(?-&1E"),",/(@&%"%2"%/[email protected]&C,&-,/9,?",/(&
M`UZ& $%G3"3& 0#/(?-(& 0,8C(9& O%2#2#& UD& Y%<<,$(2,& )E/,& +#/(?-& 1E"),@& %"%2& C,&
-,/9,?",/(& 0#/(?-& '%9%2"3=3232& E2,/($(& C,& '%9%2"%/& O#/#"#& 9%/%/3& (",& +,$1(+& C,& ("%2&
,<("-,9+,<(/D&
S%?3-& (-%/& B"%2"%/3& R+#/(?-& %"%2& C,& -,/9,?",/(2<,[email protected]& 0#/(?-& %-%A"3& #G)#"%-%& (-%/&
B"%2"%/3&
M`UZ& *%G3"3& 0#/(?-(& 0,8C(9& O%2#2#& cD& Y%<<,$(2,& )E/,& d0#/(?-& 1E"),",/(2<,& C,&
+#/(?-&-,/9,?",/(2<,&'%9%2"39A%&G%B3"%2&C,&G%B+3/3"%2&C,&'%G32<3/"39&C,&j$9%2&'%9%2"3=32%&
$#2#"%2& B"%2"%/& %"+3& %[email protected]& J%/(+%"%/& C,& 93G3& 9,2%/& A(?)($(& M& %G& (A(2<,& :2%G"%23/D& '%9%2"[email protected]&
+#/(?-& %"%2"%/32<%& C,& +#/(?-& -,/9,?",/(2<,& '%G32<3/"39& C,& j$9%2& '%9%2"3=32F%& :2%G"3&
2%?3-&(-%/&B"%2"%/32%&#G)#2&:"%/%[email protected]&+#/(?-&%-%A"3&(-%/&#G)#"%-%&B"%2"%/323&+%<("&,+-,G,&
C,&:2%G"%-%G%&G,+9("(<(/De&<,2("-,9+,<(/D&
McD7D7lhU& +%/(J(2<,& A39%/3"%2& 0#/(?-& P"%2"%/32<%& C,& 0#/(?-& Y,/9,?",/(2<,& j-%/&
V"%2"%/3232& a%?3/"%2-%$3& C,& f2%G"%2-%$32%& j"(89(2& IE2,+-,"(=(2& 7MD-%<<,$(2,& )E/,&
J%?3/"%2%2& B"%2"%/@& 1,",<(G,& C,& ->F%C(/& %"%2& $323/"%/3& (A(2<,& (")("(& 1,",<(G,G,@& 1#& $323/"%/&
<3832<%& (")("(& C%"("(=,& C,/("-,9+,<(/D& ',",<(G,& <,& ',",<(G,& Y,F"($(2F,@& 1,",<(G,& $323/"%/3&
<3832<%&($,&j"&(<%/,&O#/#"#2F%@&B"%2"%/&(2F,",2,/,9&)E/>8",/&'%9%2"3=%&1("<(/("-,9+,<(/D&&
•
5EG?KDG?%
Y,CF#+& G%$%"& <>?,2",-,",/,&)E/,&G,+9(&0#/(?-&'%9%2"3=3Q2<%<3/D&',",<(G,",/,&C,&
C%"("(9",/,& 1(")(&C,/("<(=(&1,"(/+("-(8+(/@&%2F%9&2,+&:"%/%9&G,/",8(-&%"%232<%&G,+9(2(2&9(-<,&
1#"#2<#=#& 1,"(/+("-,-(8+(/D& '#& 9:2#& (",& (")("(& %/%8+3/-%& G%B3"-%"3<3/D& P2F%9& B"%2"%-%G3&
0#/(?-&'%9%2"3=3&G%B$%&1(",&B"%232&#G)#"%G3F3$3&G,/,"&GE2,+(-&1(/(-",/(&:"-%"3<3/D&&
d8]80]%1% 7-+$.%
d8]80]80%1%,*-'"*-%
•
[email protected]>E%[email protected]>\@>E%^D>ED>?B%%
7bM]D^^^& E"A,9"(& f/-%2& P-,2%;-%2& V"%2"%/3% 1#& B"%2"%/<%& %=%A& F(2$(@& E/+>8&
<,/,F,$(@&G%83&)(1(&1(")(",/&1#"#2-%9+%<3/D&
7-$+.p^"8^$)%
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
•
7-$+.p^"1/Y%
fmPYSrVn4fn[gO&
fmPYSrVn4P\P[5S*&
fmPYSrVn4f0*Xgm&
fmPYSrVn4IP*&
fmPYSrVn4g\5Y&
fmPYSrVn4*gkn5O&
fmPYSrVn4'fnYg&
fmPYSrVn4'fnY[OSf&
fmPYSrVn4'fS50g0&
fmPYSrVn4Yg*[gmg&
W"A,9&
P=%A&[(2$(&
W/+>8&<,/,F,$(&
I%83&
g=(-(&
o,K"(9&%<3&
'E"-,&2#-%/%$3&
'E"-,F(9&2#-%/%$3&
':2(+,+&+(B(&
Y,$F,/,&+(B(&
[email protected]%[email protected]>E%#BEB?D>?B%
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&cZ&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
X(=,/& 9%-#& 9#/#"#8"%/3& (A(2& ,2& ),/,9"(& 1(")(",/(2& 1%832<%& [email protected]% [email protected]>E% #BEB?D>?B&
),"-,9+,<(/D& '#& /,$-(& :/-%2& $323/"%/3& ),2,"<,& 7bM]D^^^& E"A,9"(@& -,$9#2& -%J%"<,& ($,&
7b]^^^&s&7b7^D^^^&E"A,9"(&:"-%"3<3/D&
•
[email protected]>E%3>T>LJ?MLN8%
'#&C,/(",/&7z7^^^@&7z]^^^&C,&7z7^^^^&E"A,9"(&:"%/%9&J%?3/"%2-%9+%<3/D&
&
Kapsam
O RM AN
FATs
O R M A N .D A T
A ltk a p s a m -id
BO LG E_K O D
A lt k a p s a m
R e la t e d T a b le s
O R M A N .D A T F O R M
O R A M N J P L .R T
O R A M N J P L .D A T
O R K D S T R .D A T
O R A M N J P L - id
Ö z n i t e l ik V e r i le r i
O R K D S T R .R T
O R K D S T R -id
Ö z n ite lik v e r ile r i
P O L İG O N
T e x t d o sya la r ı
O R A M N JP L
T e x t d o sya la r ı
O RK D ST R
O R M A N .D A T
A ltk a p s a m -id
BO LG E_K O D
O R M A N .D A T F O R M
O R R S M S I N .D A T
O R R S M S I N .R T
O R R S M S IN -id
Ö z n ite lik V e r ile ri
Ç İZ G İS E L
d8]80]86%1%#[email protected]%3N?NDNA%
•
+GFbNJ%[email protected]%
f/-%2&P-,2%;-%2&V"%2"%/[email protected]&m,$-(&f/-%2&*323/"%/3&
'#&C,/(",/(2&>/,+("-,$(2<,&*:/#-"#&O#/#"#8&f/-%2&'%9%2"3=3&:"%F%9+3/D&&
f/-%2&9%<%$+/:$#&
f/-%2"%/<%& 9%<%$+/:& A%"38-%"%/3232& G%B3"-%$3& `hU7& $%G3"3& 9%2#2"%& f/-%2& \,2,"&
Y><>/">=>Q2,& C,/("-(8+(/D& P2F%9& )>2>->?<,& f/-%2& \,2,"& Y><>/">=>& (",& O%<%$+/:&
Y><>/">=>& %/%$32<%& G%B3"%2& B/:+:9:"& ),/,=(& 1#& )E/,C& O%<%$+/:& Y><>/">=>Q2,&
<,C/,<("-(8+(/D&
•
5EG?KDG?%
f/-%2&O%<%$+/:$#&
f/-%2& 9%<%$+/:$#2#2& A39%/3"-%$3& G,+9($(& +%-%-,2& O%<%$+/:& Y><>/">9",/(2,&
13/%93"-%"3<3/D&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&c]&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
d8]80c%1% #$,!.+$%
d8]80c80%1%,*-'"*-%
*%C#2-%&(",&(")("(&C,/(",/@&E/2,=(2&%$9,/(&+,$($",/@&+%+1(9%+&C,&%+38&%"%2"%/3&C,&<(=,/&
G%$%9& 1E"),",/& J%/(+%& >?,/(2,& (8",2-,"(& C,& ->-9>2& :"%2& E?2(+,"(9& C,/(",/(& C,/(+%1%232%&
)(/("-,"(<(/D&
#$,!.+$8^$)%
&
&
&
&
#$,!.+$1/Y%
*P.!SYP4POm0g*&
*P.!SYP40'O0PnPS&
*P.!SYP4P05*PnPS&
*P.!SYP4I*O'fn&
P$9,/(&+,$($",/&
0%+1(9%+&%"%2%"%/3&
P+38&%"%2"%/3&
X(=,/&G%$%9&1E"),",/&
d8]80c86%1%#[email protected]%3N?NDNA%
*%C#2-%& (",& (")("(& C,/(",/(2& >/,+("-,$(& Y(""(& *%C#2-%& '%9%2"3=3Q& 232& $:/#-"#"#=#&
%"+32<%&:"%F%9+3/D&&
Kapsam
SAVUNMA
FATs
SAVUNMA.DAT
Altkapsam-id
BOLGE_KOD
Alt kapsam
Related Tables
SAVUNMA.DATFORM
SAVUNMA-id
SAVUNMA_ASKRTES
SAVUNMA_TBKTALAN
SAVUNMA_ATISALAN
SAVUNMA YSKBOL
Text dosyaları
SAVUNMA
&
POLİGON
d8]80d%1% j*,-*%3'-"'"':'%
L,C/,@&(2$%232&:/+%9&C%/"3=323&:"#8+#/%2&<,=,/",/&1>+>2><>/D&L,C/,&$:/#2"%/[email protected]&+>/">&
(2$%2& K%%"(G,+",/(& 2,<,2(& (",@& A,C/,$,"& <,=,/",/(2& ?%/%/& )E/-,$(& $:2#F#2<%& :/+%G%&
A39-38"%/<3/D& L,C/,& $:/#2"%/3232& E?,""(9",/(2(@& 2,<,2",/(2(@& 1:G#+"%/323& :/+%G%& 9:G%1("-,9&
(A([email protected]& J,/1(/& A,C/,$,"& <,=,/(2& %G/3& %G/3& (2F,",2-,$(@& 1(/& 1%93-%& <E9>->2>2& G%B3"-%$3&
),/,9-,9+,<(/D&
d8]80d80%1%,*-'"*-%%
•
#N%3K?DKDK`K%
*#&O(/"("(=(&9%+-%23&%"+32<%&,C$,"@&,2<>$+/(G,"&C,&+%/3-$%"&%+39"%/<%2&9%G2%9"%2%2&C,&
2,J(/",/(@& )E"",/(& C,& <,2(?",/(& <,& RE?,""(9",& 93G3"%/3T& ,+9(",G,2& $#& 9(/"("(=(& J%9932<%& C,/(",/&
1#"#2-%9+%<3/D& .,/(",/& J,-& $#"%/& J,-& <,& %/3+-%& +,$($",/(& J%9932<%& +:B"%2%F%9+3/D&
0:B"%2%2& C,/(",/@& %8%=3<%9(& +%1":<%& )E$+,/(",2& 8,9("<,& $:/#-"#& 9#/#"#8& +%/%K32<%2&
+#+#"%F%9+3/D&&
#!3/-8^$)%
RB:(2+T&
&
&
&
&
&
&
&
&
#!3/-1/Y%
*!O5m45n&
*!O5m45n[g&
*!O5m4OfI&
*!O5m4Offm&
*!O5m4mPVfmSf&
*!O5m4XP0g&
*!O5m4Y5SPSnq&
&
*!O5m4OPmPO&
j"&%<3&
j"A,&%<3&
OEG&P<3&
W"A>->2&G%B3"<3=3&G,/(2&9::/<(2%+"%/3&
m%B:/&2:&
0,$+(2&G%B3"<3=3&+%/(J&G3"@&%[email protected]&)>2&C,&$%%+&:"%/%9&
*#&(A,/($(2<,&1#"#2%2&+>-&-(2,/%"&<,=,/",/(&
C,&G>?<,",/(&
*#G#2&/,[email protected]&+%[email protected]&9:9#@&1#"%239"39&C,&$3F%9"39&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&c`&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
&
&
)(1(&9%/%9+,/($+(9&E?,""(9",/(&
•
k>F>%3K?DKDK`K%
a%C%& O(/"("(=(@& J%C%<%& 9%[email protected]& $3C3& C,& )%?& 8,9"(2<,9(& G%1%2F3& -%<<,",/(2& (2$%2&
$%="3=32%@& F%2"3& J%G%+32%& C,& ,9:":;(9& <,2),G,& ?%/%/"3& :"%1(",F,9& <,/(8(-& C,& $>/,<,&
1#"#2-%$3& :"%/%9& +%23-"%2-%9+%<3/D& .,/(",/& J,-& J%C%& 9(/"("(=(& J,-& <,& %/3+-%& +,$($",/(&
J%9932<%& +:B"%2%F%9+3/D& 0:B"%2%2& C,/(",/@& %8%)3<%9(& +%1":<%& )E$+,/(",2& 8,9("<,& $:/#-"#&
9#/#"#8&+%/%K32<%2&+#+#"%F%9+3/D&
k$,$3/-8^$)%
RB:(2+T&
&
&
&
&
&
&
&
&
k$,$3/-1/Y%
aP.PO5m45n&
aP.PO5m45n[g&
aP.PO5m4OfI&
aP.PO5m4Offm&
aP.PO5m4mPVfmSf&
aP.PO5m4XP0g&
aP.PO5m4Y5SPSnq&
aP.PO5m4OPmPO&
&
j"&%<3&
j"A,&%<3&
OEG&%<3&
W"A>->2&G%B3"<3=3&G,/(2&9::/<(2%+"%/3&
m%B:/&2:&
0,$+(2&G%B3"<3=3&+%/(J&G3"@&%[email protected]&)>2&C,&$%%+&:"%/%9&
a%C%&(A,/($(2<,&1#"#2%2&+>-&-(2,/%"&<,=,/",/(&C,&G>?<,",/(&
a%C%&(A(2<,9(&B%/+(F#",/&-%<<,@&J%C%&9(/"("(9&<>?,G(&)(1(&
9%/%9+,/($+(9&E?,""(9",/&
•
3>JB%$JB=D>?%
O%+3&%+39"%/&9%+-%23&%"+32<%&,C$,"&9%+3&%+39"%/@&,2<>$+/(G,"&9%+3&%+39"%/@&+,J"(9,"(&9%+3&
%+39"%/& C,& +311(& 9%+3& %+39"%/& J%9932<%& C,/(",/& 1#"#2-%9+%<3/D& .,/(",/& J,-& 9%+3& %+39"%/32&
:"#8#-#&J,-&<,&9%+3&%+39&1,/+%/%K&+,$($",/(&J%9932<%&+:B"%2%F%9+3/D&
OP05P05ODX'k&
&
&
&
OP05P05O40!m&
&
OP05P05O4fn!*&
OP05P05O4'gm0k&
gC$,"&9%+3&%+39"%/@&,2<>$+/(G,"&9%+3&%+39"%/@&
+,J"(9,"(&9%+3&%+39"%/&C,&+311(&9%+3&%+39"%/&)(1(&
O%+3&%+39&:"#8#-#&
O%+3&%+39&1,/+%/%K&+,$($",/(&
•
)MC?>=%3K?DKDK`K%
0:B/%9& 9(/"("(=(& 9%+-%23& %"+32<%& <,=(8(9& 9(/",+(F(& K%9+E/",/<,2& 9%G2%9"%2%2& C,&
R9(/",2-(8& $#"%/@& J%C%<%9(& ,-($G:2"%/T& +:B/%=%& ?%/%/& C,/,2& ,+9,2",/& J%9932<%& C,/(",/&
1#"#2-%9+%<3/D&
&
)7^-$3/-8^$)%
RV:(2+T&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
)7^-$3/-1/Y%
0fVmPO5m45n&
0fVmPO5m45n[g&
0fVmPO5m4OfI&
0fVmPO5m4mPVfmSf&
0fVmPO5m4Offm&
0fVmPO5m4XP0g&
0fVmPO5m4Y5SPSnq&
&
0fVmPO5m4OPmPO&
&
j"&%<3&
j"A,&%<3&
OEG&%<3&
m%B:/&S:&
W"A>->2&G%B3"<3=3&G,/(2&9::/<(2%+"%/3&
0,$+(2&G%B3"<3=3&+%/(J&G3"@&%[email protected]&)>2&C,&$%%+&:"%/%9&
0:B/%9&(A,/($(2<,&1#"#2%2&+>-&-(2,/%"&<,=,/",/(&
C,&G>?<,",/(&
0:B/%9&<#/#-#2#&)E$+,/,2&+%8"3"[email protected]&9%G%"[email protected]&A:/%9"[email protected]&
,/,?G:2&)(1(&9%/%9+,/($+(9&E?,""(9",/&
•
(Q?QDJQ%
\>/>"+>&9%+-%23&%"+32<%&E?,""(9",&$%2%G3&+,$($",/(&C,&+/%K(9+,2&9%G2%9"%2%2&)>/>"+>&
J%9932<%&C,/(",/&1#"#2-%9+%<3/D&
(!-!")!8^$)%
RV:(2+T&
&
&
&
&
(!-!")!1/Y%
\!m!n0!45n&
\!m!n0!45n[g&
\!m!n0!4OfI&
\!m!n0!4mPVfmSf&
\!m!n0!4Offm&
j"&%<3&
j"A,&%<3&
OEG&%<3&
m%B:/&S:&
W"A>->2&G%B3"<3=3&G,/(2&9::/<(2%+"%/3&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&cc&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
&
&
&
\!m!n0!4XP0g&
\!m!n0!4OPmPO&
&
K a p s am
ÇEVRE
K İR L İLİĞ İ
0,$+(2&G%B3"<3=3&+%/(J&G3"@&%[email protected]&)>2&C,&$%%+&:"%/%9&
0,$+,&%(+&1%[email protected]&),2"([email protected]&K/,9%[email protected]&+(?"("(9&C,&8(<<,+&)(1(&
9%/%9+,/($+(9&E?,""(9",/%
FA Ts
A lt k a p s a m
C E V R E K IR .D A T
A ltk ap sam -id
M d_NO
B lM d _ N O
R e la t ed T a b le s
C E V R E K I R .D A T F O
S U K IR .R T
S U K IR .D A T
H A V A K I R .D A T
K A T I A T IK .D A T
T O P R A K I R .D A T
G U R U L T U .D A T
S U K IR -id
P O IN T
Ö zn itelik ve rile ri
H A V A K IR .R T
H A V A K IR -id
Ö zn itelik ve rile ri
K A T IA T IK .R T
T e xt d o s ya la r ı
T e xt d o s ya la rı
H A V A KIR
S U K IR
K A T IA T IK -id
Ö zn itelik ve rile ri
T O P R A K IR .R T
T e xt d o s ya la rı
K A T I A T IK
T O P R A K IR -id
Ö zn itelik ve rile ri
T e xt d o s ya la rı
T e xt d o s ya la r ı
T O R A K IR
GURULTU
G U R U L T U .R T
G U R U L T U -id
Ö zn itelik ve rile ri
&
d8]80d86%1%#7-!+"!%3!-!"!2%
• #>E>HK%FG%3QOQ=%#>E>HK%$D>ED>?B%
*:/#-"#&O#/#"#8&*%2%G(&C,&0(F%/,+&'%9%2"3=3&:"%F%9+3/D&
•
7?V>EKPG%#>E>HK%&IVGDG?K%
*%2%G(&C,&O>A>9&*%2%G(&P"%2"%/3&C,&f/)%2(?,&*%2%G(&'E),",/(2,&%(+&C,/(",/&8#&%2<%&
<,=(8(9&9#/#8"%/&+%/%K32<%2&>/,+("-,9+,<(/&RE/2,=(2&)3<%&$,9+E/&J%9932<%&C,/(",/&0%/3-&C,&
OEG(8",/(& '%9%2"3=3& +%/%K32<%2TD& '#& #G)#"%-%& <,=(8-,G,F,9& G%"[email protected]& 1>+>2& C,/(",/& +,9& 1(/&
9#/#"#8F%& (")("(& 9#/#"#8"%/<%2& +,-(2& ,<("<(9+,2& $:2/%& C,/(",/& 1#& 9#/#"#8& +%/%K32<%2&
+#+#"%F%9+3/D&'#&9#/#"#8&*%2%G(&C,&0(F%/,+&'%9%2"3=3&:"%F%9+3/D&
•
#G?RGLJ%&IDVGDG?%
'#&1E"),",/,&%(+&C,/(",/&G(2,&*%2%G(&C,&0(F%/,+&'%9%2"3=3&+%/%K32<%2&+#+#"%F%9+3/D&
•
#>EJ?>DDG?%
*:/#-"#&9#/#"#8&g2,/;(&C,&0%1((&O%G2%9"%/&'%9%2"[email protected]&0>/9(G,&g",9+/(9&H/,+(-&\,2,"&
Y><>/">=>_<>/&
•
*DG=J?K=%k>JD>?%
g",9+/(9&a%+"%/&J%9932<%&C,/(",/&g2,/;(&C,&0%1((&O%G2%9"%/&'%9%2"[email protected]&0>/9(G,&g",+/(9&
j",+(-&\,2,"&Y><>/">=>&+%/%K32<%2&>/,+(",F,9+(/D&
•
YM`>DV>P%&M?ND>?B%
*:/#-"#&O#/#"#8&g2,/;(&C,&0%1((&O%G2%9"%/&'%9%2"[email protected]&'f0Po&\,2,"&Y><>/">=>_<>/&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&ch&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
•
^GJ?MD%&M?ND>?B%
V,+/:"& ':/#"%/3& J%9932<%& C,/(",/& g2,/;(& C,&0%1((&O%G2%9"%/&'%9%2"[email protected]&'f0Po&\,2,"&
Y><>/">=>&+%/%K32<%2&>/,+(",F,9+(/D&&
d8]80f%1% )$-/+%
d8]80f80%1%,*-'"*-%
•
&KJ=KLGD%[email protected]%
Y,CF#+& C,/(& +:B"%-%& GE2+,-(2,& )E/,& C,/(",/& 9EG& 1%?32<%& ,"<,& ,<("<(=(& (A([email protected]&
C,/(",/(2& 9EG& 1%?32<%& $%G3$%"& 1(/& 8,9("<,& 9%G<,<("-,$(& ),/,9-,9+,<(/D& f/(;(2%"& C,/(",/&
<,B:"%2<39+%2&$:2/%&%2%&>/>2",/&R+%/"%&>/>2",/(@&-,GC,&%=%A"%/[email protected]&G,-&1(+9(",/(&)(1(T&:"%/%9&
)/#B"%2%1("-,9+,<(/D&
&/)!-*8^$)%
RB:(2+T&
&
&
•
&/)!-*1/Y%
'50!mg45n&
'50!mg4OfI&
'50!mg4PSP!m!S&
j"&%<3&
OEG&%<3&
0%/"%&>/>2",/(@&-,GC,&%=%A"%/[email protected]&G,-&1(+9(",/(&)(1(&
k>HF>EL>D%[email protected]%
Y,CF#+& C,/(& +:B"%-%& GE2+,-(2,& )E/,& C,/(",/& 9EG& 1%?32<%& ,"<,& ,<("<(=(& (A([email protected]&
C,/(",/(2& 9EG& 1%?32<%& $%G3$%"& 1(/& 8,9("<,& 9%G<,<("-,$(& ),/,9-,9+,<(/D& f/(;(2%"& C,/(",/&
<,B:"%2<39+%2& $:2/%& %2%&>/>2",/&R'>G>91%8&J%GC%2"%/@&9>A>91%8&J%GC%2"%/@&$#&>/>2",/(&
)(1(T&:"%/%9&)/#B"%2%1("-,9+,<(/D&
k$4!-*8^$)%
k$4!-*1/Y%
RB:(2+T&
aPI!mg45n&
aPI!mg4OfI&
aPI!mg4PSP!m!S&
&
&
•
j"&%<3&
OEG&%<3&
'>G>91%8&J%GC%2"%/@&9>A>91%8&J%GC%2"%/@&$#&>/>2",/(&)(1(&
)>?B[email protected]>D%(K?TK%
0%/3-$%"& )(/<(& :"%/%9& E?,""(9",& +%/3-$%"& %",[email protected]& ,9(B-%[email protected]& )>1/,& C,& ("%A& J%9932<%&
C,/(",/(2& +:B"%2-%$32%& (J+(G%A& <#G#"-%9+%<3/D& '#& 9:2#<%9(& C,/(",/(2& ,2& %?& j"& 1%?32<%&
)(/("-,$(&),/,9-,9+,<(/D&
)$-(/-Y/8^$)%
RB:(2+T&
&
&
&
&
•
)$-(/-Y/1/Y%
0Pm\5mX545n&
0Pm\5mX540PmPng0&
0Pm\5mX54gO5VYPS&
\!'mg&
5nP[&
j"&%<3&
O#""%23"%2&+%/3-$%"&%",+",/&
O#""%23"%2&,9(B-%2&
O#""%23"%2&)>1/,&
O#""%23"%2&("%A"%/&
$?>PK%5?JQLQ%
P/%?(&E/+>$>&9%+-%23&1(+9(&E/+>$>2>2&1#"#2<#=#&G,/",/<,&A,C/,<,9(&:/-%2&C%/"3=3&
(",& $396$,G/,961:?#[email protected]& 1%"+%"39& 2(+,"(=(& (",& 9:/#6%=%A"396-%9("(96K#2<%"396$%?"396A%"3"396-,/_%&
)(1(@&1(+9(&E/+>$>&:"-%<3=3&+%9<(/<,&%/%?(<,9(&<(=,/&:1;,",/&G,/",8([email protected]&:F%9"%/@&9%G%"%/@&C1D&
)(1(& E?,""(9",/(& (A,/-,9+,<(/D& PG23& ?%-%2<%& %/%?(& E/+>$>& 9%+-%[email protected]& %/%?(& 9#""%23-323&
9%B$%-%9+%<3/&RE/2b&|G%/3-&AE"|&C,&|$+,B|&),2,""(9",&|-,/%|&:"%/%9&9#""%23"-%9+%<3/TD&P/%?(&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&cl&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
E/+>$>&9%+-%23&<%J%&K%?"%&1(")(&$%J(1(&:"#B&1#2<%2&<%J%&1%$(+&1(/&%/%?(&9#""%23-3&9%+-%23&
:"#8+#/-%9&->-9>2<>/D&.,/(",/&7b7^^^^^&C,G%&7bM]^^^&E"A,9+,&>/,+(",F,9+(/D&
$-$l7-)!8^$)%
&
&
&
$-$l7-)!1/Y%
PmPqfm0!40!m&
&
f/-%[email protected]&$396$,G/,961:?#[email protected]&9:/#6%=%A"396-%9("([email protected]&
K#2<%"396$%?"396A%"3"396-,/_%@&G,/",8([email protected]&:F%9"%/@&9%G%"%/@&C1D&
K a p s am
T A R IM
FATs
A lt k a p s am
T A R IM .D A T
A ltk ap sam -id
M d_N O
B lM d _ N O
R e la ted T a ble s
T A R IM .D A T F O R M
B IT U R E .R T
B IT U R E .D A T
H A Y U R E .D A T
T R M G IR D I.D A T
T R M EK N YP .D A T
B IT U R E -id
Ö zn itelik v erileri
H A Y U R E .R T
P O IN T
H A Y U R E -id
Ö zn itelik v erileri
T R M G IR D I.R T
T R M G IR D I-id
T e xt d o s ya la r ı
T e xt d o s ya la r ı
B IT U R E
HAY URE
T e xt d o s ya la r ı
T e xt d o s ya la r ı
T R M G IR D I
T RM E KN Y P
Ö zn itelik v erileri
T R M EK N YP .R T
T A R IM .D A T
A ltk ap sam -id
M d_N O
B lM d _ N O
P O L İG O N
T R M E K N Y P -id
Ö zn itelik v erileri
T A R IM .D A T F O R M
ARAZORT U
A R A Z O R T U .D A T
A R A Z O R T U -id
Ö zn itelik v erileri
T e xt d o s ya la r ı
ARAZORTU
•
&
)>[email protected]>D%*[email protected]=%4>CB%
'#& 9%+-%[email protected]& $%<,F,& +%/3-$%"& (8",+-,",/& C,& +%/3-$%"& 9::B,/%+(K",/& J%9932<%& C,/(",/&
(A,/-,9+,<(/D&
d8]80f86%1%#7-!+"!%3!-!"!2%
0%/3-& 9:2#$#& %"+32<%& 1#"#2%2& 9%+-%2"%/%& %(+& C,/(",/(2& +:B"%2-%$32<%2& *:/#-"#&
O#/#"#[email protected]&0%/3-&C,&OEG(8",/(&'%9%2"3=3_2%&1%="3&9#/#"#8"%/&:"%F%9+3/D&&
d8]80g%1% !"$2)/-+$%
d8]80g80%1%,*-'"*-%
•
3>?>HMDD>?B%
O%/%G:""%/3& 9%+-%23& :+:G:""%/@& <,C",+& G:""%/[email protected]& 9EG& G:""%/3& C,& 1,",<(G,& G:""%/3& C,&
+,$($",/(&9%B$%-%9+%<3/D&
3$-$47"8$$)%
&
&
&
&
3$-$47"1/Y%
OPmPIfn4!*0\m!V&
OPmPIfn4\m!V&
OPmPIfn405V&
OPmPIfn4X!m!Y&
P$K%"[email protected]&$+%1("(?,&
f+:G:""%/@&<,C",[email protected]&9EGG:""%/[email protected]&&
I:"&+(B(&R0,9&8,/(+6A(K+&8,/([email protected]&-,99%/,T&
I:"&<#/#-#&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&h^&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
Kapsam
Karayolları
Çizgisel
•
FATs
KARAYOL.DAT
Karayol-id
Md_kod
BlMd_kod
Alt kapsamlar
İlişkisel tablolar
KARAYOL.DATFORM
KARAYOL.RT
KARAYOL-id
Öznitelik verileri
Karayol-id
&
[email protected]?HMDD>?B%
X,-(/G:""%/[email protected]&0[[X&+%/%K32<%2&(8",+(",2&<,-(/G:""%/3&C,&+,$($",/(&9%B$%-%9+%<3/D&
Y*+/-47"8$$)%
&
Y*+/-47"1/Y%
XgY5mIfn405V&
X,-(/G:"#&+(B(&R+,9&J%+6A(K+&J%+T&
Kapsam
FATs
Demiryolları
DEMIRYOL.DAT
Demiryol-id
Md_kod
BlMd_kod
Çizgisel
•
Alt kapsamlar
İlişkisel tablolar
DEMIRYOL.DATFORM
DEMIRYOL.RT
DEMİRYOL-id
Öznitelikverileri
Demiryol-id
&
([email protected]=%
X,2(?F("(9& C,& (A& $#"%/<%& ),-(& (8",+-,& +%/%K32<%2& 9#""%23"-38& +,$($",/(& C,& J%+"%/3&
9%B$%-%9+%<3/D&
Y*./l47"8$$)%
&
Y*./l47"1/Y%
XgS5qIfn4aP0&
Kapsam
Denizyolları
Çizgisel
•
X,2(?G:"#&J%++3&
FATs
DENIZYOL.DAT
Denizyol-id
Md_kod
BlMd_kod
Alt kapsamlar
İlişkisel tablolar
DENIZYOL.DATFORM
DENIZYOL.RT
DENIZYOL-id
Öznitelik verileri
Denizyol-id
&
k>F>HMDD>?B%
'#&9%+-%[email protected]&$(C("&J%C%F3"39&+%/%K32<%2&9#""%23"%2&+,$($",/(&C,&J%+"%/3&9%B$%-%9+%<3/D&
k$,47"8$$)%
&
k$,47"1/Y%
aP.Ifn4aP0&
a%C%G:"#&J%++3&
Kapsam
FATs
Alt kapsamlar
İlişkisel tablolar
Havayolları
HAVAYOL.DAT
Havayol-id
Md_kod
BlMd_kod
HAVAYOLDATFORM
HAVAYOL.RT
HAVAYOL-id
Öznitelikverileri
Çizgisel
Havayol-id
&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&h7&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
d8]80g86%1%#7-!+"!%3!-!"!2%
•
3>?>HMDD>?B%
'#& 9%+-%2<%& 1#"#2%2& %"+& 9%+-%2"%/& :+:G:""%/& C,& <,C",+& G:""%/32%& %(+& C,/(& >/,+(-(&
'%G32<3/"39& C,& j$9%2& '%9%2"[email protected]& O%/%G:""%/3& \,2,"& Y><>/">=>& +%/%K32<%2& G%B3"%F%9+3/D& '#&
9%+-%2<%& 1#"#2%2& %"+& 9%+-%2& 9EG& G:""%/3& J%9932<%& C,/(& >/,+(-(& '%81%9%2"[email protected]& OEG&
a(?-,+",/(& \,2,"& Y><>/">=>& +%/%K32<%2& G%B3"%F%9+3/D& '#& 9%+-%2<%& 1#"#2%2& %"+& 9%+-%2&
1,",<(G,& G:""%/3& J%9932<%& C,/(& >/,+(-(& ($,& (")("(& ',",<(G,",/& C,& '>G>98,J(/& ',",<(G,",/(&
+%/%K32<%2&G%B3"%F%9+3/D&
&
K ap sam
U L A Ş T IR M A
Ç İZ G İS E L
FATs
A lt k a p s a m
U L S T R M A .D A T
A l tk a p sa m - id
M d_KO D
B lM d _ K O D
U L ST R M A D A T FO R M
K A R A Y O L .D A T
H A V A Y O L .D A T
D E N I Z Y O L .D A T
D E M I R Y O L .D A T
R e la te d T a b le s
K A R A Y O L .R T
K A R A Y O L - id
Ö z n it e li k V e r il e r i
H A V A Y O L .R T
H A V A Y O L - id
Ö z n it e li k V e r il e r i
T e x t d os y a la rı
KARAYOL
D E N IZ Y O L . R T
D E N IZ Y O L - i d
Ö z n it e li k V e r il e r i
T e x t d os y a la rı
HAVAYOL
D E M I R Y O L .R T
D E M I R Y O L -i d
Ö z n it e lik V e r i l e r i
T e x t d os y a la rı
D E N IZ Y O L
T e x t d os y a la rı
D E M IR Y O L
•
&
[email protected]?HMDD>?B%
'#&9%+-%2"%/&J%9932<%&C,/(&>/,+(-(&!"%8+3/-%&'%9%2"3=3_2%&1%="3&:"%2&0[XX&\,2,"&
Y><>/">=>&+%/%K32<%2&G%B3"%F%9+3/D&
• ([email protected]=%
'#&9%+-%2"%/&J%9932<%&C,/(&>/,+(-(&!"%8+3/-%&'%9%2"3=3_2%&1%="3&X,2(?&!"%8+3/-%$3&\,2,"&
Y><>/">=>&+%/%K32<%2&G%B3"%F%9+3/D&
• k>F>HMDD>?B%
'#&9%+-%2"%/&J%9932<%&C,/(&>/,+(-(&!"%8+3/-%&'%9%2"3=3_2%&1%="3&X,-(/G:""%/3&n(-%2"%/&C,&
a%C%&Y,G<%2"%/3&j28%%+&\,2,"&Y><>/">=>&+%/%K32<%2&G%B3"%F%9+3/D&
d8]80h%1% #$:"/3%
d8]80h80%1%,*-'"*-%
*%="39& 9:2#$#2<%& 8#& %2<%& 9:2#-$%"& C,/(",/(2& 1#"#2-%-%$3& 2,<,2(G",& $%="39&
9:2#$#& J%9932<%& $%<,F,& E?2(+,"(9& C,/(",/(& >/,+(",F,9+(/D& '#& E?2(+,"(9& C,/(",/(2,& 1(/& $(F("&
2#-%/%$3&C,/("<(9+,2&$:2/%&G%&B%/$,"&1%?32<%&G%<%&G,/",8(-&-,/9,?",/(&1%?32<%&+,$($",/",&
("(89(",2<(/(",F,9+(/D&
#$("/38^$)%
RB:(2+T&
#$("/31/Y%
*P\n5O4jn&
j"&%<3&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&hM&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
*P\n5O4VPk0P&
*P\n5O4PXP&
*P\n5O4VPm[gn&
*P\n5O4I0O*PI5&
*P\n5O4aOY*PI5&
*P\n5O4g[q[*PI5&
*P\n5O4agY*PI5&
*P\n5O4'g'gWnaq&
*P\n5O4'n*[aP*&
V%K+%&2:&
P<%&2:&
V%/$,"&2:&
I%+%9&$%G3$3&
a,9(-&*%G3$3&
gF?%F3&*%G3$3&
a,-8(/,&*%G3$3&
',1,9&W">-&a3?3&
'#"%83F3&a%$+%"39"%/&
d8]80h86%1%#7-!+"!%3!-!"!2%
*:/#-"#&O#/#"#8&*%="39&'%9%2"3=3&:"%F%9+3/D&
K ap sam
S A Ğ L IK
FATs
S A G L IK .D A T
A ltk a p s a m - id
BO LG E_KO D
P O IN T
A lt k a p s a m
R e l a t e d T a b le s
S A Ğ L IK . D A T F O R M
S A G L IK - id
S A G L IK _ İ L
S A G L IK _ P A F T A
S A G L IK _ A D A
S A G L IK _ P A R C E L
S A G L IK _ Y T K S A Y I
S A G L IK _ H K M S A Y I
S A G L IK _ E C Z C S A Y I
S A G L IK _ H E M S A Y I
S A G L IK _ B E B E O L M H
S A G L IK _ B L S H A S
T e x t d o s y a la r ı
S A G L IK
&
d8]80i%1% *:')'+%
d8]80i80%1%,*-'"*-%
g=(+(-& 9:2#$#2<%& 8#& %2<%& 9:2#-$%"& C,/(",/& 1#"#2-%-%$3& 2,<,2(G",& ,=(+(-&
9:2#$#& J%9932<%& $%<,F,& E?2(+,"(9& C,/(",/& >/,+(",F,9+(/D& '#& E?2(+,"(9& C,/(",/(2,& 1(/& $(F("&
2#-%/%$3& C,/("<(9+,2& $:2/%& G%& B%/$,"& 1%?32<%& G%<%& G,/",8(-& -,/9,?(& 1%?32<%& +,$($",/",&
("(89(",2<(/(",F,9+(/D&
*(/)/+8^$)%
RB:(2+T&
&
&
&
&
&
&
*(/)/+1/Y%
g\505Y4jn&
g\505Y4VPk0P&
g\505Y4PXP&
g\505Y4VPm[gn&
g\505Y4fO!n*PI5&
g\505Y4f\m[*PI5&
g\505Y4f\m0*PI5&
j"&%<3&
V%K+%&2:&
P<%&2:&
V%/F,"&2:&
f9#"&*%G3$3&
W=/,2F(&*%G3$3&
W=/,+-,2&*%G3$3&
d8]80i86%1%#7-!+"!%3!-!"!2%
*:/#-"#&O#/#"#8&Y(""(&g=(+(-&'%9%2"3=3&:"%F%9+3/D&
Kapsam
FATs
EĞİTİM
EGITIM.DAT
Altkapsam-id
BOLGE_KOD
POINT
Alt kapsam
Related Tables
EGITIM.DATFORM
EGITIM-id
EGITIM_İL
EGITIM_PAFTA
EGITIM_ADA
EGITIM_PARCEL
EGITIM_OKULSAYI
EGITIM_OGRCSAYI
EGITIM_OGRTSAYI
Text dosyaları
EGITIM
&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&hU&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
d8c%1%^-7p*3#'47.%#'#)*+'%
I,/G>?>2>2&),/A,9&8,9"(@&),:(<&:"%/%9&(K%<,&,<(",2&<>?)>2&G>?,G"(&>A&1:G#+"#&1(/&
<E2,"& G>?,G& :"%/%9& 9%1#"& ,<("-,9+,<(/D& '#& G>?,G(2& >?,/(2<,& 9:2#G"%& (")("(& J,$%B"%/32&
G%B3"-%$3& ->-9>2& :"-%<3=32<%[email protected]& 1#& G>?,G,& ,2& (G(& #G%2& B%/%-,+/,",/(& 1("(2,2& 1(/&
G>?,G(2& +%23-"%2-%$3& ),/,9-,9+,<(/D& \,:-,+/(9& 1%93-32<%2&),:(<,&,2&(G(&#G%2&G>?,G&
,"(B$:(++(/D& '#& G>?<,2& 9:2#G#& (")(",2& <(/,2& +>-& #G)#"%-%"%/<%& ),:(<& <,=("& :2%& ,2& [email protected](&
#G%2& C,& +%23-"%2%21(",2& <E2,"& ,"(B$:(<& ,$%$& %"32-%9+%<3/D& 'EG",& 1(/& ,"(B$:(<(<2&
1,"(/",2-,$(& ),/,9,2&B%/%-,+/,",/(2,&<%+#-&B%/%-,+/,",/(&%<3&C,/("(/D&X%J%&%?&<#G%/"39&
),/,9+(/,2& C,G%& 9>A>9& 1E"),",/<,& G%B3"%F%9& ;,:<,?(9& A%"38-%"%/<%@& J,$%B& 9:"%G"3=3&
1%93-32<%2& G,/G>?>2>& +%23-"%G%2& 8,9("& 9>/,& :"%/%9& C%/$%G3"3/D& 'EG",& 1(/& 9>/,2(2&
G%/3A%B3232&1,"(/",2-,$(&(A(2&<,&<%+#-&1,"(/",-,G,&1,2?,/&1%?3&G%9"%83-"%/&9%1#"&,<("(/D&
[:=/%K(& 9:2#-#& (K%<,& ,<,2& ,2& E2,-"(& C,/(",/& J%/(+%"%/<3/D& a%/(+%"%/@& B%K+%&
%"+"39"%/32%& (9(& 1:G#+"#& :"%/%9& C,& A(?)($,"& )E$+,/(-",& A(?("(/D& a%"1#9(& G,/G>?>2>2& ),/A,9&
8,9"(& <>?",-& <,=("<(/D& P-%F%& )E/,& G,/G>?>2>2& 8,9"(& ,"(B$:(<& C,G%& 9>/,& :"%/%9&
C%/$%G3"-%9+%<3/D& I,/G>?>2>2& J%/(+%$3232& G%B3"-%$3& $E?9:2#$#& :"<#=#2<%@& ,=/(& 1(/&
G>?,G(2& <>?",-& >?,/(2,& A(?("-,$(& B/:1",-(& :/+%G%& A39%/D& g"(B$:(<& C,& 9>/,& )(1(& ,=/(&
G>?,G",/([email protected]&<:=/#<%2&<>?",-&>?,/(2,&%9+%/3"-%$3&->-9>2&<,=("<(/D&'#&(8",-&%2F%9&,=/(&
G>?,G& >?,/(2<,9(& 9:2#-& 1(")(",/(2([email protected]& ),:-,+/(9& C,& -%+,-%+(9$,"& 1%=32+3"%/& G%/<3-3G"%&
<>?",-<,& :"-%$3& ),/,9,2& <,=,/",/(2& J,$%B"%2-%$3& G:"#G"%& ->-9>2& :"-%9+%<3/D& '#&
(8",-",/&($,&),2,"&:"%/%9&B/:;,9$(G:2&:"%/%9&%<"%2<3/3"3/&C,&J%/(+%G"%&(")("(&B/:;,9$(G:2"%/%&
<%&J%/(+%&B/:;,9$(G:2"%/3&%<3&C,/("-,9+,<(/D&
g"(B$:(<(2& G%<%& 9>/,2(2& <>?",-& >?,/(2,& B/:;,9$(G:2#2#2& G%B3"%1("-,$(& (A(2&
B/:;,9$(G:2& G>?,G(2<,& RB%K+%<%T& 1(/& 9::/<(2%+&
$($+,-(2(2& +%23-"%2-%$3& ),/,9(/D& V/:;,9$(G:2&
0%23-"%2%F%=3&
X>2G%&
J%/(+%&
G>?,G(&
9::/<(2%+"%/[email protected]& $,A(",2& G>?,G(2& +(B(2,& C,& $%A(",2&
V/:;,9$(G:2&
<>?",-(&&
B/:;,9$(G:2& G>?,G(2(2& E?,""(=(2,& 1%="3& :"%/%9&
f/+%&
+%23-"%2%2& -%+,-%+(9$,"& -:<,"",/",& F:=/%K(&
Y,/(<G,2&
9::/<(2%+"%/32& B/:;,9$(G:2& 9::/<(2%+"%/32%&
<E2>8+>/>"-,$(& G:"#G"%& ,"<,& ,<("(/D& P/+39&
J%/(+%"%/@& B/:;,9$(G:2& 9::/<(2%+"%/3232& G,/G>?>&
2:9+%"%/3232& 9::/(2%+"%/3& G%/<3-3G"%& ,"<,&
a%/(+%& >?,/(2<,@& :/+%& -,/9,?& -,/(<G,2
1:G#2F%&7^@^^^&-,+/,&E"A>",2&1(/&-,$%K,
,<(",1(",F,9+(/D&
[email protected]`&-,+/,&:"%/%9&E"A>"-,9+,<(/D
&
\E/>"<>=>& )(1(@& J%/(+%"%/32& A(?(",1("-,$(&
&
&
&
(A([email protected]& ,2& 1%8+%& 1(/& G%9"%839& $,A("-,$(&
),/,9-,9+,<(/DD& X%J%& $:2/%& 9#""%23"%F%9& B/:;,9$(G:2& G>?,G(& C,& E?,""(=(& RB/:;,9$(G:2&
GE2+,-(T& $,A("-,"(<(/D& '#& 2,<,2",N& F:=/%K(& C,/(& +%$%/[email protected]& C,/(+%1%2323& <,B:"%G%F%9& C,&
9#""%2%F%9& 1(/& 9::/<(2%+& $($+,-(& C,& 1(/& <,& B/:;,9$(G:2& GE2+,-(& $,A-,"(<(/D& *,A(",F,9&
1EG",& 1(/& 9::/<(2%+& $($+,-(& $%G,$(2<,@& K%/9"3& 9%G2%9"%/<%2& ,"<,& ,<(",2& C,/(",/& :/+%9& 1(/&
B/:;,9$(G:2&G>?,G(2,&C,&:/+%9&1(/&B/:;,9$(G:2&$($+,-(2,&<E2>8+>/>",1("-,9+,<(/D&
.,/(+%1%2323& +,9& 1(/& 9::/<(2%+& $($+,-(2<,& <,B:"%-%9& <%J%& #G)#2<#/D& '#@&
C,/(+%1%23232& 9:2#-$%"& $:/)#"%-%$323& 9:"%G"%8+3/%F%9+3/D& M& 9::/<(2%+& $($+,-(2<,&
<,B:"%2-38&:"%2&1(/&C,/(+%1%23&9%+-%[email protected]&K(?(9$,"&:"%/%9&M&%G/3&9%+-%2<%&+#+#"-%"3<3/D&g=,/&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&hZ&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
M&K%/9"3&9::/<(2%+&$($+,-(&%G23&%"%23&9%B$3G:/$%@&G,/G>?>2<,9(&%G23&K(?(9$,"&E?,""(9&M&K%/9"3&
[email protected]&<,=,/(&(",&+%23-"%2-38&:"%F%9+3/D&
d8c80%1% ,*-')$&$./%'j'.%377-Y'.$)%#'#)*+'%#*j'+'%
!2(C,/$%"& 0/%2$C,/$,& Y,/F%+:/& [email protected]& <>2G%232& A,8(+"(& 1E"),",/(2<,& 9#""%23"%2&
:/+%9& 1(/& B/:;,9$(G:2& $($+,-(<(/D& '#& $($+,[email protected]& <:=#<%2& 1%+3G%& <:=/#@& #"#$"%/%/%$3& +%/(J&
$323/32<%2& 1%8"%-%9& >?,/,& <>2G%G3& `:& 1:G"%-& %/%"39"3& `^& <("(-,& %G3/-%9+%<3/D& a,/& 1(/&
-,/(<G,2& }h^:& ,2",-(2<,2& ),A-,9+,<(/& C,& J,/1(/(2,& !0Y& ?:2,& %<3& C,/("-,9+,<(/D&
'(/(2F($(&1%8"%2)3A&-,/(<G,2(N&$:2#2F#$#2#2&1%+3<%9(&$323/3&1%8"%2)3A&-,/(<G,2(&:"%2&`^D&
<("(-,&:"-%9&>?,/,N&J,/&1(/&<("(-,&1(/&2#-%/%&C,/("-(8+(/D&!0Y&B/:;,9$(G:2&$($+,-(2<,&`^&
K%/9"3& B/:;,9$(G:2& 1#"#2-%9+%<3/D& a,/1(/& <("(-N& B/:;,9$(G:2& -,/9,?(& :"%/%9& <("(-(2&
:/+%$323& G%<%& -,/9,?& -,/(<G,2& C,& ,9C%+:/%& )E/,& %G3/"%2-%$3& $:2#F#2<%&
:"#8+#/#"-#8+#/D&
O#?,G& C,& )>2,G(2& 9::/<(2%+& <,=,/",/(& ,9C%+:/<%2& 1%8"%2%/%9& C,/("-(8+(/D& O#?,G&
G%/3-9>/,& (A(2& ,9C%+:/#2& <,=,/(& ^& -,+/,<(/D& \>2,G& G%/3-9>/,& (A(2$,& ,9C%+:/%& C,/(",2&
<,=,/& 7^D^^^@^^^& -,+/,<(/D& X:=#& C,& 1%+3& 9::/<(2%+"%/3& (A(2& :/+%& -,/(<G,2,& ]^^@^^^&
-,+/,&<,=,/(&C,/("-(8+(/D&f/+%&-,/(<G,2(2&1%+3$32<%&1#"#2%2&G,/",/&(A(2&1#&<,=,/&]^^@^^^&
-,+/,2(2& %"+32<%@& <:=#$#2<%& ($,& ]^^@^^^& -,+/,2(2& >$+>2<,& :"%F%9+3/D& P2%"(?& /%B:/#&
>"9,2(2&-,/9,?(2<,&1#"#2%2&!0Y&?:2,Q#2#@&:/+%&-,/(<G,2(@&J,-<,&?:2,&{#2&<:=#&C,&
1%+3& $323/"%/323& (A,/-,9+,<(/D& q:2,& $323/"%/3232& G%232<%9(& %"%2"%/& R:/+%& -,/(<G,2,& }UT&
B/:;,9+,& ,<("-(8$,& C,& :/+%& -,/(<G,2<,2& (+(1%/,2& ]^^& 9(":-,+/,<,2& K%?"%& ($,N& 9::/<(2%+&
<,=,/",/(&1%+3G%&<:=/#&2,)%+(K&:"%F%9+3/D&f/+%&-,/(<G,2&(A(2&]^^@^^^&-,+/,<,2&1>G>9&1(/&
<,=,/&9#""%23"-%$3&(",&1#&AE?>",1(",F,9+(/D&
!0Y& B/:;,9$(G:2#@& <>2G%G3& 1:G<%2& 1:G%& C,& -,/(<G,2(2& J,/& (9(& +%/%K3& %/%$32<%&
G%9"%839& 7h^& 9-& :"%F%9& 8,9("<,& 9%+& ,<,/,9& 9,$-,9+,<(/D& '#& $#/,+",& :/+%& -,/(<G,2(2<,&
E"A,9&K%9+E/>&7&<,2&A:9&%?&<>8>9+>/&C,G%&^@lll`Q<3/D&I%2(&:/+%&-,/(<G,2(&F(C%/32<%&!0Y&
B/:;,9$(G:2"#& 1(/& J%/(+%<%& & 7& 9-Q"(9& -,$%K,& ),/A,9+,& lllD`& -,+/,& :"%/%9& E"A>",F,9+(/D&
g=,/& !0Y& B/:;,9$(G:2#@& :/+%& -,/(<G,2(2,& +,=,+$,& E"A,9& K%9+E/>& 7& :"%F%9+3/D& '#& <%&
-,/(<G,2& 1:G#2F%& <,K:/-%$G:2& :"-%<3=3& %2"%-32%& ),"(/D& V/:;,9$(G:2<%& <,K:/-%$G:2&
:/+%& -,/(<G,2(2<,2& #?%9"%8+39A%& %/+-%9+%<3/& 1#2%& /%=-,2& +,=,+& 2:9+%$32<%& <>2G%& (",&
B/:;,9$(G:2& G>?,G(& %/%$32<%& :/+%& -,/(<G,2(2& J,/& (9(& +%/%K32<%&G%9"%839&7h^&O-&1:G#2F%&
E"A,9& K%9+E/>& 7Q<(/D& 0,=,+& 2:9+%$3232& <3832<%& ±& l^& <,/,F,& :/+%& -,/(<G,2(2& >?,/(2<,&
B/:;,9$(G:2&E"A,9&K%9+E/>&7Q<,2&1>G>9&:"%F%9+3/D&'#&[email protected]&-%9$(-#-&%2%&GE2&2:9+%"%/3&
(A(2&!0Y&E"A,9&K%9+:/>2>&C,/(/D&&
d8c86%1% ,*-')$&$./%'j'.%4$)$4%37.!+%,*-'"*-'.'.%#*j'+'%
0>/9(G,Q<,& J%"(J%?3/<%& 9#""%23"%2& ,"(B$:(<@& 7lMZ& !"#$"%/%/%$3& ,"(B$:(<(<(/&
Ra%GK:/<@7l^lTD& a%/(+%& \,2,"& O:-#+%2"3=3& 1>G>9& E"A,9"(& J%/(+%& 9%+-%2"%/32<%& 1#&
Geodata set in
x1,y1
Geodata set in
Ф,λ
Geodata set in
x2,y2
,"(B$:(<(@&G%+%G&9:2#-&C,/(&)(1(&1%8"%2)3A&2:9+%$3&1:G#2F%&9#""%2-%9+%<3/D&O#""%23"%2&1#&
1%8"%2)3A&2:9+%$3&PC/#B%&7l]^&1%8"%2)3A&2:9+%$3<3/D&7^&G3"&E2F,@&S5YP&RP-,/(9%2&!"#$%"&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&h]&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
\E/>2+>",-,&C,&a%/(+%"%-%&P;%2$3T&G,2(&G%+%G&1%8"%2)3A&2:9+%"%/323&J,$%B"%-38+3/D&'#2%&
y\*&hZ&%<3&C,/("-(8+(/&RX>2G%&r,:<,?(&*($+,-(@&7lhZTD&\,",F,9+,&+>-&9%+-%2"%/&1#&G,2(&
1%8"%2)3A&2:9+%$32%&A,C/(",F,9+(/D&&
\V*& R9:2#-& 1,"(/",-,& $($+,-(T& %"3F3"%/3& F:=/%K(& 9::/<(2%+"%/3& y\*& hZ& <%+#-&
+,/(-(G",&1,"(/+-,9+,<(/",/D&&
d8c8]%1% 9&#%,*%^-7p*3#'47."$-%%
'%?3& ['*& G%?3"3-"%/32<%& B/:;,9$(G:2& 1(")(",/(& 9%+-%2"%/%& ,8"(9& ,<,2& E?,"& 1(/&
<:$G%<%& <,B:"%23/D& O%+-%2%& B/:;,9$(G:2& 1(")(",/(2(2& E?,"& 1(/& <:$G%<%&C,&%G23&?%-%2<%&
-,+%<%+%_<%& <E9>-%2+,& ,<("<(=(2<,2& ,-(2& :"#2-%$3& :"<#9A%& F%?(B+(/D& X,=(8(9&
9%+-%2"%/<%9(& ),/,9"(& 1(")(",/(2& E?,"& <:$G%"%/<%& 1#"#2-%[email protected]& ['*& A%"38-%"%/32<%& A,8(+"(&
9%"(+,&9:2+/:">2>2&G%B3"-%$32%&:"%2%9&+%23/D&
.,/(+%1%23232& 1(/& 9::/<(2%+&$($+,-(2<,&$%9"%2-%$3&9#/%"[email protected]&C,/(+%1%23232&+>->2>2&
C,G%& 1%?3& 93$3-"%/3232& 1%89%& 1(/& B/:;,9$(G:2& $($+,-(2<,& 9#""%23"%-%G%F%=3& %2"%-32%&
),"-,-,9+,<(/D&\,2,"&:"%/%9&(9(&<,=(8(9&B/:;,9$(G:2&-,9%2(?-%$3&C%/<3/D&'(/(2F($(@&1%89%&
9::/<(2%+&$($+,-(&(A,/($(2<,9(&),A(F(&B/:;,9$(G:2D&'#&$%G,<,&C,/(+%1%23&1%89%&B/:;,9$(G:2&
$($+,-(&)E/>2+>$>2,&<E2>8+>/>",1("-,9+,<(/D&'#&1%?,2&d:26+J,6K"Ge&B/:;,9$(G:2#&:"%/%9&
%23"-%9+%<3/D& '#& -,9%2(?-%<%& 9%+-%2& <>?,G(2<,& $%9"%2%2& 9::/<(2%+& $($+,-& E?,""(=(&
<,=(8-,-,9+,<(/D&X(=,/&B/:;,9$(G:2&-,9%2(?-%$32<%&($,&9%+-%2%&%(+&9::/<(2%+&$($+,-(&
K(?(9$,"&:"%/%9&1%89%&1(/&9::/<(2%+&$($+,-(2,&<E2>8+>/>"-,9+,<(/D&
d8c8c%1% )m-3'4*%'j'.%^-7p*3#'47.%&'"('"*-'%
*[email protected]&MHD>@%
&
g2&9#?,G&
g2&)>2,G&
g2&1%+3&
g2&<:=#&
k%/9&
Y,/9,?&
TG?GbG%
g2",-&
1:G"%-&
ZMD77`c&
U]&
U]Dhc]&
U`D7M]&
Z^D7M]&
M]D`c]&
UcDMc&
ZZDhUc]&
`DMZ7`c&
7lD7`M]&
UhDll]h&
U]DM]`U&
V?>T%
,2",-&
1:G"%-&
Z`Dcl`&
UhDhhl&
UlDh`7&
Z^D7Ul&
ZZD]hU&
MhD]Mh&
Z7DZ77&
ZlDh7l&
&
&
&
&
->TH>E%
,2",-&
':G"%-&
^DcU]&
^D`77&
^D`M`&
^D`U7&
^Dc^^&
^Dc^^&
^D`]^&
^D`]^&
&
&
&
&
4G?K%
&
*(2:B&
G%G"%<%=3&
)E9F,%<%&
8,-<(2"(&
&
&
&
!0Y&'jn\jngmj&
Y,/(<G,2",/&
'P05&gSngYj&'fI!S[P&RynT& fm0PYgmjXIgS&'fI!S[P&R[YT& Xfp!&gSngYj&'fI!S[P&RgnT&
X,=,/",/&
U^&
UU&
U`&
!0Y&qfSg&
&
U`&
*k&%+&[Y&&^Dlll`&&&&&&&&&[Y&>?,/(2<,9(&)>C,2"(9&K%9+E/>&R*kT&<,)(8,1("(/&C,&1#&<,=(8(9"(9&<(=,/&*k&",/(&<,&,+9(",G,F,9+(/D&
*k&%+&YS&&^DllllZ&YS&R,2&9#?,GT&
*k&%+&Y*&&7D^^^]h&&Y*&R,2&)#2,GT&
*k&%+&Yy&7D^^ZUh& Yy&R,2&1%+3T&
*k&%+&Yg&&7D^7U7l& Yg&R,2&<:=#T&
d8d%1%5"j*3%
'Po'POPSn5O& IWSg0jY& 'jnjojY& *j*0gYj& A,/A,C,$(2<,& +>-& 9%-#& 9#/#"#8"%/3232&
-,CF#+& F:=/%K(& C,/(",/(2(2& :/+%9& 1(/& C,/(+%1%232<%& +:B%/"%2%1("-,$(@& (",+(8(-(2([email protected]&
B%G"%83-3232& $%="%2%1("-,$(& C,& ,2& E2,-"($(& 1#& C,/(",/& >?,/(2<,& G%B3"%2& %2%"(?",/&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&h`&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
$:2#F#2<%&0>/9(G,&[#-J#/(G,+(Q&2(2&9%"932-%$3&(A(2&B/:;,&C,&G%+3/3-&9%/%/"%/3232&,2&93$%&
?%-%2<%& %"32%1("-,$(& (A([email protected]& :/+%9& 1(/& E"A,=(2& 1,"(/",2,/,[email protected]& B/:;,2(2& 1#& :/+%9& E"A,9&
>?,/(2<,&9#/#"-%$3&),/,9"(<(/D&
\>2>->?& J%/(+%"%-%& +,92(9",/(2<,& Z& <,=(8(9& 8,9("<,& E"A,9",-,& <>?,G",/(&
9#""%23"-%9+%<3/D&'#&<>?,G",/&%8%=3<%&$3/%"%2-38+3/N&
• UD&X>?,G&F:=/%K(&C,/(&R7zM]D^^^&s&7z7^^^T&
• MD&X>?,G&F:=/%K(&C,/(&R7zM]^D^^^&s&7zM]D^^^T&
• 7D&X>?,G&F:=/%K(&C,/(&R7z7D^^^D^^^&s&7zM]^D^^^T&
• ^D&X>?,G&F:=/%K(&C,/(&R7z7D^^^D^^^&s&<%J%&9>A>9&E"A,9",/T&
V/:;,& 9%B$%-32<%@& G#9%/3<%& %A39"%<3=3-3?& K%%"(G,+",/(2& ,+9(2& C,& <:=/#& 1(/& 8,9("<,&
G%B3"%1("-,$(&(A([email protected]&-,CF#+&C,/(",/(2&7zM]D^^^&E"A,9&G%2(&UD<>?,G&F:=/%K(&C,/(&:"%/%9&['*Q&
2,& %9+%/3"-%$3& ),/,9+(=(& E2,/("-,9+,<(/D& '#& 7zM]D^^^& E"A,9+,2& <%J%& 9>A>9& F:=/%K(&
C,/(",/(2& B/:;,& A,/A,C,$(2<,& ['*Q& 2,& %9+%/3"-%G%F%=3& %2"%-32%& ),"-,-,9+,<(/D& *%<,F,&
%2%"(?",/(2& <:=/#& :"%/%9& G%B3"%1("-,$(& C,& ),/A,9A(& 9%/%/"%/32& %"32%1("-,$(& (A(2& UD& <>?,G&
F:=/%K(& C,/(& E"A,=(2<,& A%"38-%232& <%J%& K%G<%"3& :"%F%=3& <>8>2>"-,9+,<(/D& L>29>@&
7z7D^^^D^^^& E"A,9"(& 1(/& F:=/%K(& C,/(2(2& %2%"(?& $:2#F#2<%& C,/,1(",F,=(& -%9$(-#-&
<:=/#"#9&<,=,/(&±7^^^&-,+/,&:"%F%=3&C,&1#&<,=,/(2&<,&<:=/#&9%/%/%&C%/%1("-,9&(A(2&2,&
9%<%/&E2,-"(&:"<#=#2#2&C#/)#"%2-%$3&),/,9"(<(/D&&
d8f%1%Y7:-!"!3%
V/:;,2(2&%-%A"%/32<%2&1(/(&:"%2&<,=(8(9&9%-#&9#/#"#8"%/3&+%/%K32<%2&>/,+(",2&%G23&
F:=/%K(& -,9%2& %(+& C,/(",/(2& :/+%9& 1(/& C,/(& +%1%232<%& +:B"%2-%$3& ),/,9+(=(& 9:2#$#&
<:=/#"+#$#2<%@& -,CF#+& C,/(",/(2& ),/,9& 9::/<(2%+& ),/,9& G%B3& C,& ),/,9$,& <,& (A,/(9&
%A3$32<%2& <:=/#@& )>C,2("(/& C,& ),/A,9A(& :"-%$3& ),/,9-,9+,<(/D& '#& 2,<,2",& -,CF#+&
C,/(",/(2&['*Q,&:+:-%$G:2#&G%B3"-%<%2&E2F,@&<:=/#"#9&+,$+(2(2&+,92(9&9#/#""%/&(A,/($(2<,&
:"#8+#/#"%F%9& <:=/#"#9& 9#/#"#& +%/%K32<%& G%B3"-%$3& ),/,9"(<(/D& .,/(& <:=/#"#=#2#2&
1,"(/",2,1("-,$(& (A(2& -,CF#+& -,9%2$%"& C,/(",/& (A(2& ),A,/"(& :"%F%9& #"#$%"& 1(/& $+%2<%/<32&
<:=/#"#9& 9#/#"#& +%/%K32<%2& J%?3/"%2-%$3& ),/,9"(<(/D& '#& 9:2#<%& Y(""(& *%C#2-%&
'%9%2"3=3Q2%&1%="3&a%/(+%&\,2,"&O:-#+%2"3=3Q232&#?#2&G3""%/<%2&1,/(&['*&>?,/(2<,&G%B+3=3&
A:9&<,=,/"(&A%"38-%"%/<%2&K%G<%"%23"%1("(/D&
d8g%1%37.!+#$"%,*-'%Y7:-!"!:!%'j'.%!"!#$"%#)$.Y$-)%
*($+,-(2& E2,-"(& 9:2#"%/32<%2& :"%2& ['*& !"#$%"& *+%2<%/+"%/3232& :"#8+#/#"-%$3& %G/3&
1(/&1E">-&:"%/%9&(8",2-(8+(/D&
f%1%!"!#$"%&'"('%#'#)*+'%,*-'%)$&$./%)$#$-/+/%
!"#$%"& '(")(& *($+,-(2(2& %2%& G%B3$323& :"#8+#/%[email protected]& F:=/%K(& 1(")(& $($+,-(@& <(=,/&
1E">-",/<,&<,&),2(8&1(/&8,9("<,&%A39"%2<3=3&)(1(N&G%?3"[email protected]&<:2%[email protected]&9#""%23F3"%/@&(8",-",/&
C,& C,/(",/& :"-%9& >?,/,& 1(/A:9& B%/A%<%2& :"#8#/D& ['*& 9#/%F%9& :"%2& 9#/#-"%/@& G%?3"3-& C,&
<:2%23-3& 9,2<(& %-%A"%/323& ),/A,9",8+(/,F,9& E?,""(9",/,& )E/,& C,& -,CF#+& ,=(+("-(8&
B,/$:2,"& <#/#-#2%& )E/,& $,A-,"(<(/",/D& '#2"%/32& G%23& $3/%@& G,2(& +,92:":;(",/(2&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&hc&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
,2+,)/%$G:2& :"%2%9"%/3& <%& G%?3"3-& C,& <:2%23-32& $,A(-(2<,& )E?& E2>2<,&
1#"#2<#/#"-%"3<3/D&
['*& 9#""%23F3"%/3232& A:=#& $39& 9#""%23"%2& C,/(",/(2& :+:-%$G:2#2%& E2F,"(9&
C,/-,9+,<(/",/D&'#2#2&,2&1>G>9&2,<,2(&($,@&9#""%23"%2&$($+,-(2(2&-,CF#+&A%"38-%"%/<%9(&
E2,-(2(& A,C/,G,& ($B%+& ,+-,& 1%$93$3<3/D& '#& 1%[email protected]& $($+,-(2& 9#/#"-%$32<%& %F,",&
<%C/%238"%/%& G:"& %A-%9+%& C,& 1#& G>?<,2& $%="39$3?& C,& <>?,2"(& 1(/& 8,9("<,&
1>+>2",8+(/(",-,-(8&1(/&$($+,-&:/+%G%&A39-%9+%<3/D&&
['*&Q2(2&9#/#"-%$3&(A(2&$($+,-"(&1(/&G%9"%83-&+%9(B&,<("-,"(<(/D&'EG",&1(/&G%9"%83-<%&
,2&1%8+%&9#""%23F3"%/32&(J+(G%A"%/3&C,&1,9",2+(",/(&1,"(/",2-,"(<(/D&'#&(J+(G%A&C,&1,9",2+(",/,&
F,C%B& C,/,1(",F,9& 8,9("<,& C,/(& +%1%23& :"#8+#/#"-%"3& C,& :"#8+#/#"%2& C,/(& +%1%23& %$3"&
:+:-%$G:2%& ),A-,<,2& E2F,& -#+"%9%& 1>+>2& %G/32+3"%/3G"%& +,$+& ,<("-,"(<(/D& \,/,9+(=(2<,&
1(/&B(":+&#G)#"%-%<%&<,2,2-,"(<(/D&
'#&1E">-<,@&['*Q2(2&9#/#"-%$3&(A(2&),/,9,2&A,8(+"(&%8%-%"%/&,",&%"32-%9+%<3/D&
f80%1%9&#%)$#$-/+/./%*)3'"*4*.%;$3)5-"*-%
['*& C,/(& +%1%23& +%$%/3-323& ,+9(",G,2& ,2& 1>G>9& K%9+E/@% 9&#% KDG% H>CBD>b>=%
NHVND>@>D>?BE% VG?G=% TNHTN`N%KaJKH>OD>?U%@GFbNJ%FG?KDG?KE%[email protected]>JB%FG%FG?KDG?KE%GDTG%
GTKDGRKDK?DK`KTK?&8,9"(2<,&$%G3"%1("(/D&'#2"%/32&G%23$3/%@&$($+,-(2&1%[email protected]&)>2F,"",8+(/("-,$(&
C,&G%8%+3"-%[email protected]&K%/9"3&#G)#"%-%&G%?3"3-"%/3232&<,$+,=(@&C,/(&+%1%23232&1>G>9">=>@&<:2%23-&
B"%+K:/-"%/3& C,& #G#-#@& ['*QG(& 9#""%2%F%9& B,/$:2,"(2& 9:2#G"%& (")("(& ,=(+(-& <#/#-#@&
9#/#-#2& GE2,+$,"& G%[email protected]& 9#/#-%& %(+& %"+&
1(/(-",/(2&)E/,C&C,&(8",G(8(@&1>+A,$(&C,&GE2,+(-&
<,$+,=(&<,&['*&+%$%/3-323&,+9(",G,2&,2&E2,-"(&
K%9+E/",/<,2<(/D& '#& K%9+E/",/& %"++%9(& 8,9("<,&
("(89(",/(&(",&1(/"(9+,&+%23-"%2-38+3/D&
f+:-%$G:2#2& 1%8"%-%$32<%2& E2F,@&
G#9%/3<%& 1%J$,<(",2& K%9+E/",/(2& %2"%83"-%$3&
),/,9(/D& O>A>9& :/)%2(?%$G:2"%/& G%& <%& E?,"&
B/:;,",/& (A(2& 1(",& :+:-%$G:2<%2& E2F,& 2,G(2&
%-%A"%2<[email protected]&2,&+>/&K%/9"3&#G)#"%-%"%/32&:/+%G%&
A39%1(",F,=(@& $:2#A& >/>2",/(2& 2,",/& :"<#=#&
1,"(/",2-,"(& :2%& )E/,& C,/(+%1%23& +%$%/3-3&
G%B3"-%"3<3/D& '#& E2& (8",-",/& A:=#& 9,?&
),/,9$(?-(8& )(1(& %")3"%2-%9+%& C,& 1#& <%&
$($+,-(2& 1%8%/3$3?"3=%& #=/%-%$32%& G:"&
%A-%9+%<3/D& '#2"%/32& G%23$3/%& C,/(",/(2&
9%G2%=323& C,& J%2)(& G:""%& ,"<,& ,<(",F,=(2(&
1,"(/",-,9&<,&),/,9"(<(/D&'#2#2&(A(2&9#/#-#2&
1>+A,$(& C,& G%+3/3-& B"%2"%/3& <%& )E?& E2>2<,&
+#+#"-%"3<3/D& '#& (8",-",/&$($+,-(2&1>G>9">=>2,&)E/,&1,""(&1(/&$>/,&%"%F%9+3/D&'#&$>/,A+,@&
)E/,C&C,&$:/#-"#"#9"%/32&B%G"%83"-%$3&(A(2&),/,9,2&G%?38-%"%/&<%&G,/&%"-%9+%<3/D&
X%J%&1>G>9&:/)%2(?%$G:2"%/&(A(2&C,G%&K%/9"3&$%G3<%&9#""%23F3G%&J(?-,+&,<,F,9&:"%2&
1(/& ['*Q2(2& 9#/#"-%$3& (A(2& <%J%& /,$-(& G%9"%83-"%/& 9#""%23"-%"3<3/D& 'EG",& 1>G>9&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&hh&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
:/)%2(?%$G:2"%/<%&J%2)(&C,/(",/(&J%2)(&1(/(-",/(2&+:B"%G%F%[email protected]&J%2)(&1(/(-(2&C,/(+%1%23232&
J%2)(&93$3-"%/32<%2&$:/#-"#&:"%F%=3&C$D&+,$1(+&,<("-,"(<(/D&X:=/#&1(")(",/(2&+:B"%2-%$3&C,&
G,+9("(& 9#""%23F3"%/%& $#2#"-%$32<%2& (")("(& 1(/(-",/& $:/#-"#& :"-%"3<3/D& '#& %8%-%"%/<%@&
$($+,-(2& 9#/#"%F%=3& 9#/#-#2& GE2,+(-& 9%</:"%/3G"%@& 9#""%23F3"%/"%& C,& C%/$%& -,CF#+&
$($+,-",/(&GE2,+,2&C,&9#""%2%2&#?-%2"%/"%&)E/>8-,",/&G%B3"-%"3<3/D&'#&$>/,A&($,&(9(&J%K+%&
(",&1(/9%A&%G&%/%$32<%&?%-%2&%"%1("-,9+,<(/D&
I%?38-%"%/& 9%B$%-"3& C,& 9:"%G& %2"%83"3/& 8,9("<,& G%B3"-%"3<3/D& *($+,-(2& B:+%2$(G,"&
9#""%23F3"%/32%& $($+,-& +%23+3"-%"3& C,& :2"%/32& <%& 1,9",2+(",/(& C,& $:/#-"#"#9"%/3& 1,"(/",2(B&
9,2<(",/(2,&1(")(&C,/("-,"(<(/D&a%++%&J%?3/"%2%F%9&%2"%8-%"%/"%&1(/"(9+,&(-?%&,+-,"(<(/",/D&&
j$+,/& 9>A>9& 1(/& ['*& :/)%2(?%$G:2#@& ($+,/$,& A:9& 1>G>9& 1(/& ['*& :/)%2(?%$G:2#&
:"$#[email protected]& 1#/%G%& 9%<%/& %2"%+3"%2& E2& A%"38-%"%/32& -#+"%9%& G%B3"-%$3& ),/,9(/D& !G)#"%-%"%/32&
<#/#-#2%&)E/,@&1#&A%"38-%"%/&9>A>9&A%B+%&:"%1(",F,=(&)(1(&RE/2,9&:"%/%9&9>A>9&9%B$%-"3&
B/:;,",/&(A([email protected]&A:9&9%B$%-"[email protected]&9%/3839&<%&:"%1("(/&R1>G>9&9%B$%-"3&['*Q",/&(A(2TD&P2F%9&2%$3"&
:"#/$%& :"$#[email protected]& 1#& A%"38-%"%/& $($+,-(2& 1%8%/3$3& (A(2& -#+"%9%& G%B3"-%"3<3/D& '#& E2&
A%"38-%"%/<%2& $:2/%& G%B3"%2& 1(/& C,/(+%1%23& +%$%/[email protected]&),/A,9&(J+(G%A"%/%&F,C%B&C,/,F,9&C,&
$:2#A+%& 9#/#-#2& ),",F,=,& GE2,"(9& A%"38-%"%/3& ),/A,9& C,/(",/,& <%G%2%/%9& <%J%& <:=/#&
$:2#A"%/&:/+%G%&9:G%F%9+3/D&
f86%1%)$#$-/+%'j'.%(*-*3"'%$")"/3%
'(/&['*&C,/(+%1%23232&+%$%/3-3&(A(2&1,8&+%2,&+,-,"&B%/A%G%&(J+(G%A&<#G#"#/N&
!"O%/+:)/%K(9&O%+-%2"%/@&
!"X,+%G&W?2(+,"(9&0%1":"%/[email protected]&
!"P/%-%&0%1":"%/3&Rn::9&!B&0%1",[email protected]&
!"PA39"%-%&0%1":"%/[email protected]&
!"a%/(+%&O>+>BJ%2,$(D&
'#&1E">-<,&%A39"%-%&+%1":"%/3&>?,/(2<,&<#/#"-%G%F%9+3/D&L>29>@&J,/&#G)#"%-%G%&
)E/,&K%/9"3&%A39"%-%&+%1":"%/3&9#""%23"-%9+%<3/D&
'#& B%/A%"%/32& +%$%/3-32<%N& 9#""%23F3& (J+(G%A"%/[email protected]& %-%A"%/@& C,/(& 1>G>9">=>@& C,/(&
+,9/%/3232& %?%"+3"-%[email protected]& $($+,-& B,/K:/-%2$3232& %/+3/3"-%$3& )(1(& J#$#$"%/& )E?& E2>2<,&
+#+#"-%"3<3/D&&
f8]%1%3$)+$.%)$#$-/+/%
['*Q<,& >A& +%2,& +,-,"& 9%+-%2& +(B(& C,& (9(& <,=(8(9& +>/>& 1#"#2-%9+%<3/D& 0,-,"&
9%+-%2& +(B",/(@& <%J%& E2F,9(& 1E">-",/<,& %A39"%2<3=3& )(1(N& B:"():2"%/& RA:9),2",/@& 9%B%"3&
%"%2"%/[email protected]& <:=/#"%/& RA(?)(& C,& A(?)(& )/#B"%/3T& C,& 2:9+%"%/<3/D& '#& 9%+-%2"%/& >?,/(2<,&
+%23-"%2%2& +>/",/& ($,@& %=& 9%+-%23& C,& "(29& 9%+-%2"%/3<3/D& P=& 9%+-%2"%/32%& E/2,9& :"%/%9&
B:"():2& C,& <:=/#"%/32& %G23& %2<%& G,/& %"<3=3& G:"& C,& B%/$,"& 9%+-%2"%/32<%2& :"#8%2& %=&
9%+-%23& C,/(",1("(/D& \,",F,9+,@& ['*Q2(2& <%J%& <,=(8(9& 9:-1(2%$G:2"%/<%2& :"#8%2& G,2(&
9%+-%2& +>/",/(2(& +%23-"%-%$3& <>8>2>"-,9+,<(/D& .,/(+%1%23& (A(2& <:=/#& 9%+-%2& +(B(& C,&
+>/>2>2&$,A("-,$(&),/,9(/D&'#2#2&(A(2&,2&1%8+%&C,/(",/(2&2,&%-%A"%&9#""%23"%F%=3232&C,&2,&
+>/& %2%"(?",/(2& G%B3"%F%=3232& 1("(2-,$(& ),/,9(/D& .,/(2(2& E"A,=(& C,& AE?>2>/">=>2>& <,&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&hl&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
9%+-%232& +(B(2(2& $,A(-(& (A(2& E2,-"(<(/D& W/2,9& :"%/%[email protected]& 1(/& <,/,@& 7zM]^^^^& E"A,9"(& 1(/&
9%+-%2<%&A(?)(&(",&)E$+,/("(/9,[email protected]&7z]^^^&E"A,9"(&1(/&9%+-%2<%&B:"():2&:"%/%9&)E$+,/("(/D&&
a%2)(& C,/(& )/#B"%/3232& 1(/1(/(G",& 1(/",8+(/(",F,=(& 9:2#$#& ($,& A:9& K%/9"3& 2,<,2",/,&
1%="3<3/D&'#&2,<,2",/(2&,2&E2,-"(&(9(&+%2,$(&C,/(6C,/(&("(89($(&C,&C,/(6(8",C&("(89($(<(/D&
f8]80%1% ,*-'1,*-'%'"'23'#'_%
g"",& A(?(",2& J%/(+%"%/32& A:=#& :/+%9& A(?)(",/& (A,/(/",/D& W/2,9& :"%/%[email protected]& <,/,",/& C,& (<%/(&
$323/"%/@& B%/$,"",/& C,& %<%"%/& :/+%9& A(?)(",/& (A,/,1("(/",/D& PG/3F%& A:=#& C,/(& )/#B"%/3& <%& :/+%9&
1(/&$323/%&$%J(B&:"%1("(/",/D&'#&:/+%9"39&),2,"<,&J(G,/%/8(9&G%B3<%&:"-%9+%<3/D&W/2,9&:"%/%[email protected]&
1(/& $323/& -%J%"",2(2& J,-& <,& 1(/& 8,J/(2& $323/3& :"%1("(/D& '#& ("(89(2(2& +%$%/3-& %8%-%$32<%&
%2"%83"-%$3& C,& )E?& E2>2<,& +#+#"-%$3& ),/,9(/D& '#& $%G,<,& C,/(",/& %/%$32<%& +#+%/"3"[email protected]&
-(2(-#-&C,/(&C,&,+9("(&C,/(&GE2,+(-(&$%="%2-38&:"%F%9+3/D&&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&l^&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
f8]86%1% ,*-'1'2"*,%'"'23'#'_%
'%?3& 9:2#-$%"& #G)#"%-%"%/32& <(=,/",/(2<,2& E2F,& G%B3"-%$3& ),/,9,1("(/D& '#&
E2F,"(9",/(2& C,/(+%1%23& +%$%/3-32<%& )E?& E2>2<,& 1#"#2<#/#"-%$3& ),/,9(/D& '(/& C,/(+%1%[email protected]&
:"%1("<(=(2F,& 9#""%23F3& ($+,9",/(2(& <,$+,9",-,"(& C,& #G)#"%-%"%/32& A:9& 1%$(+& 1(/& 8,9("<,&
G%B3"-%$323&$%="%-%"3<3/D&k%/9"3&1(/(-",/&+%/%K32<%2&$%="%2%2&C,/(",/,@&)>C,2"(9&GE2>2<,2&
1%?3&$323/"%2<3/-%"%/&),+(/(",1("(/&G%&<%&1%?3&C,/(",/(2&$>/,9"(&)>2F,"",8+(/("-,$(&),/,9,1("(/D&
'#&+>/&C,/(",/&K%/9"3&9%+-%2"%/<%&G,/&%"-%"3<3/D&&
f8c%1%5l.')*"'3%FG%$-$+$%)$&"7"$-/./.%)$#$-/+/%
0%1":$%"& C,/(",/(2& +%$%/3-3& <%@& 9%/+:)/%K(9& C,/(+%1%23& +%$%/3-3& 9%<%/& E2,-"(<(/D&
0%1":$%"& C,/(",/& ("(89($,"& C,/(+%1%23& $($+,-(G",& GE2,+("(/D& j"(89($,"& C,/(+%1%23& $($+,-(2([email protected]&
$($+,-& B,/K:/-%2$3232& %/+-%$3& GE2>2<,& A:9& 1>G>9& G%/%/"%/3& C%/<3/D& X,+%G& E?2(+,"(9&
+%1":"%/3& C,& 9%+-%2"%/"%& ("(89("(& :"-%G%2& <:$G%"%/& G%& <%& %/%-%& +%1":"%/3232& +%$%/3-32<%&
C,/(",/(2& 2%$3"& 9#""%23"%F%=3& C,& )>2F,"",8+(/-,& (8",/(2(2& 2%$3"& G%B3"%F%=3& J#$#$"%/3& <(99%+,&
%"32-%"3<3/D&&
O%+-%2"%/32&+%$%/3-32%&1,2?,/&8,9("<,@&+%1":$%"&C,/(+%1%23&+%$%/3-3&<%&<:$G%"%/32&
)>2F,"",8+(/("-,$(2(2& C,& 9:/#2-%$3232& 9:"%GF%& G%B3"-%$323& $%="%G%F%9& 8,9("<,& :"-%"3<3/D&
j"(89($,"& C,/(+%1%23& (A(2& 1>+>2& 1#& $%G3"%2"%/& C,/(& 2:/-%"(?%$G:2#& :"%/%9& %<"%2<3/3"%2&
$>/,A",&$%="%23/D&.,/(&2:/-%"(?%$G:2#@&C,/(",/(2&
1(/& <(?(& +%1":<%& 2%$3"& G,/& %"%F%=323& )E$+,/,2&
9#/%""%/3&C,&%A39"%-%"%/3&(A,/(/D&a%2)(&+%1":2#2&
J%2)(&+%1":"%/"%&("(89(",2<(/(",F,=(@&:/+%9&%"%2"%/&
C$D& )(1(& 1(")(",/& C,/(& 2:/-%"(?%$G:2#& (",&
1,"(/",2(/",/D& S:/-%"(?%$G:2& (A(2& C,/(",/",& (")("(&
1(")(&C,&1#&1(")(",/(2&1(/1(/(G",&("(89(",/(2,&(J+(G%A&
<#G#"#/D&&
'(/& B%/$,"& 9%+-%232<%9(& J,/1(/& B%/$,"& B%/$,"& 2#-%/%$3& (",& +,9& %2"%-"3& :"%/%9&
+%23-"%2%1("(/D& '#& 2#-%/%& %2%J+%/& %"%2& :"%F%9+3/D& '#2<%2& $:2/%@& 1#& B%/$,"",/",& (")("(&
+%23-"%G3F3& 1(")(",/@& Y**[email protected]& fmP[[email protected]& 5S\mg*@& *I*'P*g& G%& <%& *~nzX*& )(1(& ("(89($,"&
C,/(+%1%23&GE2,+(-&$($+,-",/(&Rj.0I*T&(",&)(/(",1("(/D&'%89%&1(/&+%1":@&B%/$,"&-%"(9",/(G",&(")("(&
<,+%G"3&1(")(",/&(A,/,1("(/D&W/2,9&:"%/%[email protected]&%</,$&C,&+,",K:2&2#-%/%"%/3&)(1(D&&
['*@& -,CF#+& A,8(+"(& j.0I*& ",/(& (",& J,/J%2)(& 1(/& E?,"& (8",-,& ),/,9& 9%"-%<%2&
<:=/#<%2&R:26"(2,T&9:2#8%1(",2&1(/&G%B3<%&:"#8+#/#"-%"3<3/D&['*&",/&2:/-%"&:"%/%9&<%J%&
K%/9"3&j.0I*Q2(2&9#""%23"-%$32%&:"%2%9&+%23G%2&,$2,9&1(/&$($+,-<(/D&\,/,9+(=(2<,&J,/&+>/">&
G,2(&1(")(&9:"%GF%&,9",2,1("-,9+,<(/D&
f8d%1%k$-')$%3m)m^k$.*#'%)$#$-/+/%
O>+>BJ%2,& +%23-32<%& ,2& E2,-"(& (9(& K%9+E/& (2<,9$& C,& J%/(+%& B/:;,9$(G:2"%/3<3/D&
j2<,9$",/&G%&<%&1E"),",/&K%/9"3&8,9("",/<,&:"%1("(/&&
'E">-",-,",/& K%/9"3& 8,9("",/<,& :"$%"%/& <%@& 1(/& G%B3232& $,A(-(& (A(2& )E?& E2>2<,&
1#"#2<#/#"%1(",F,9& 1(/9%A& J#$#$& C%/<3/D& W2F,"(9",@& 1E">-",-,& $323/"%/3& $%1(+& :"-%"3<3/D&
L>29>@& 1E">-",-,& G%B3$3& J%/(+%& 9>+>BJ%2,$(2(2& 1(/& ,",-%23<3/& C,& <,=(8+(/("-,$(& A:9&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&l7&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
?:/<#/D& '#& 1E">-",-,",/(2& $,A(-(& (A(2& %9%/$#& G%+%9"%/3& %/%$32<%9(& K(?(9$,"& $323/"%/32&
$,A("-,$(@& (<%/(& $323/"%/32& $,A("-,$(2<,2& <%J%& #G)#2<#/D& L>29>& B:"(+(9& $323/"%/& J,/& %2&
<,=(8,1("(/& C,& 1#& <%& J%/(+%& 9>+>BJ%2,$(2(2& 93$%& E->/">& :"-%$32%& 2,<,2& :"#/D& '#2<%2&
1%89%& $:G#+& 1E">-",-,",/& <,& 9#""%23"%1("(/D& W/2,=(2& B%K+%& (2<,9$",/(D& '#& <#/#-<%&
1E">-",-,",/&<>?,2"(&C,&$%1(+&:"#/D&X>?,2"(&1E">-",-,",/(2&9#""%23"-%$3&($,&1%?3&%/%-%&
(8",/(2<,&$($+,-(2&B,/K:/-%2$323&%/+3/3/D&
j9(2F(& :"%/%[email protected]& 1E">-",-,&
G%B3$3& C,/(& ,/(8(-& B,/K:/-%2$323&
%/+3/-%"3<3/D&a,/&1E">-",-,&G%9"%839&
:"%/%9&%G23&-(9+%/<%&C,/(&(A,/-,"(<(/&
C,& 1(/& ['*& <>?,"+-,& :+#/#-#2<%&
(8",2,2&
C,/(<,2&
K%?"%$323&
(A,/-,G,F,9& 8,9("<,& :"-%$3& +,/F(J&
,<("-,"(<(/D& '>+>2& C,/(",/(2& J%/(+%&
9>+>BJ%2,$(2<,&
+#+#"-%$3&
?:/#2"#"#=#2#2&
:"-%<3=3&
#2#+#"-%-%"3<3/D&
['*& 9#""%23F3"%/3232& A:=#@&
9>+>BJ%2,& K:29$(G:2#2#& C,/(&
+%1%2"%/323& 1(/& %/%<%& GE2,+-,9& (A(2&
9#""%2-%9+%<3/"%/D& '#2#2& 1(/& A:9&
2,<,2(& C%/<3/D& g2& 1%8+%9(& 2,<,[email protected]&
1>G>9&:/%2<%9(&K%/9"3&+>/<,2&C,/(",/(&
1(/&%/%<%&(8",-,9&C,&C,/(&B%G"%83-323&
9:"%G"%8+3/-%9+3/D&
O>+>BJ%2,&
K:29$(G:2#2#2& %-%A"%/3& 9%+-%2"%/&
C,&
1E">-",-,",/&
J%"(2<,9(&
9%/+:=/%K(9& C,/(",/(2& K(?(9$,"& :"%/%9&
GE2,+("-,$(2(&<,&(A,/-,9+,<(/D&
f8f%1%!4(!"$+$4$%(*j'2)*%&$2"$.(/j%j$"/2+$#/%
.,/(& +%1%23& +%$%/3-"%/3& C,& A%"38-%& %"%2"%/[email protected]& >/,+(-& 8%/+"%/32<%& +,$+& ,<("<(=(2<,&
),2,""(9",& 1>G>9& <,=(8(9"(9",/& ),/,9+(/-,?",/D& *:2#A& :"%/%9& 1>+>2& 9%+-%2"%/3& 1%8%/3G"%&
+,$+&,<,2&1(/&1%8"%2)3A&A%"38-%$3&RB(":+&B/:;,T&A:9&1>G>9&E"A,9"(&1(/&B/:;,G,&),A("-,$(&(A(2&
1>G>9&1(/&)>C,2F,&C,&F,$%/,+&C,/(/D&V(":+&B/:;,",/@&$,A(",2&1(/&%"%2<%&#G)#"%23/"%/D&I%/%/"%/3&
8#2"%/<3/b&
!"k(?(9$,"&C,/(&+%1%23&+%$%/3-3232&B,/K:/-%2$3232&+,$+&,<("-,$(@&
!"H/,+(-&8%/+"%/3&%"+32<%&+%$%/3-"%/32&),/A,9",8+(/("-,$(2(&$%="%-%[email protected]&
!"*($+,-(2&A%"38-%$32%&,2),"&:"%2&<#/#-"%/3&+,$B(+&,+-,9&C,&)(<,/-,[email protected]&
!"W?,"&<#/#-"%/32&$%B+%2-%$3&C,&AE?>"-,$(2(&$%="%-%[email protected]&
!"*:2#A&>/>2",/(2&$#2#-#&C,&1EG",F,&%$3"&B/:;,&(A(2&<%J%&A:9&<,$+,9&$%="%-%9&
)(1(&G%/%/"%/3&C%/<3/D&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&lM&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
V(":+& B/:;,",/<,& <,& 1%?3& %<3-"%/& +%9(B& ,<("-,"(<(/& '%8"%-%9& (A(2& $,A(",F,9& %"%[email protected]&
),2,"&%"%23&A:9&(G(&+,-$("&,+-,"(@&J,/&+>/">&9%/-%8%&C,&B/:1",-&G,/&%"-%"3<3/D&'#&$%G,<,@&
9%/83"%83"%2&<#/#-"%/32&AE?>->&(",&,"<,&,<(",2&+,F/>1,",/&),2,"&B/:;,G,&),A("<(=(2<,&A:9&
(G(& 1(/& /,J1,/& :"%F%9+3/D& g=,/& 1>+>2& %"%23& +,-$("& ,<,F,9& +,9& 1(/& %"%2& 1#"#2%-3G:/$%& :&
?%-%2& 1(/9%A& %"%2& $,A("-,"(<(/D& P-%& -#+"%9%& 1>+>2& $:/#2"%/3& (A,/-,$(2,& E?,2&
)E$+,/("-,"(<(/D&I,/&$,A(-(2<,9(&,2&E2,-"(&,+9,2&B/:;,2(2&%-%F3<3/D&
f8g%1%,*-')$&$./%)$#$-/+/./.%(*-j*3"*2)'-'"+*#'%
.,/(& +%1%23& +%$%/[email protected]& )>A">& 1(/& "(<,/,& $%J(B& 1(/& )/#B"%& G%B3"-%"3<3/D& L:=#& 9(-$,&
+%$%/3-3&9,2<($(&G%B-%9&($+,/&C,&9,2<(&1(")(",/(G",&G%B-%G%&9%"9383/D&k%9%+&1#&<%C/%23832&
/($9",/(& C%/<3/D& L:9& <,2,G(-"(& C,& 9:2#& J%9932<%& <%J%& E2F,& 1>+>2& 1:G#+#G"%& A%"38-38&
1#"#2%[email protected]& %9%<,-(9& ['*& 1(")($(2,& $%J(B& J%/(+%F3"%/@& B"%2F3"%/& C,& B,G?%;& -(-%/"%/[email protected]&
+%$%/3-F3&)/#1#2%&%"323/"%/D&'#&9:2#"%/<%&A%"38%2&(2$%2"%/&K%/9"3&+>/<,2&F:=/%K(&C,/(",/(&C,&
1#2"%/"%&(")("(&#G)#"%-%"%/3&,2&(G(&$,2+,?&,<,1(",F,9&:"%2"%/<3/D&PG/3F%@&1EG",&1(/&)/#B&1#&
9:2#"%/<%& A%"38%2& C,& )>2F,"& ),"(8-,",/(& G%932<%2& (?",G,2& 9%/+:=/%KG%@& J%/(+%@& B"%2"%-%&
C$D& )(1(& 9:2#"%/<%& A%"38%2& #?-%2"%/& +%/%K32<%2& <%& <,$+,9",2-,"(<(/D& O#""%23F3"%/32&
)E/>8",/(& <,& E2,-"(<(/D& L>29>& ,2<,/& #G)#"%-%"%/32& <,+%G"%/323& C,& :/+%G%& A39%F%9&
$:/#2"%/3& 1("-,9+,<(/",/D& 0%$%/3-32& J,-& 1#& $:/#2"%/3& AE?,F,9& 8,9("<,& :"-%$3& J,-& <,&
9#""%23F3"%/&+%/%K32<%2&9:"%GF%&%2"%83"%1("(/&8,9("<,&:"-%$3&),/,9(/D&
P8%=3<%@&g2C(/:2-,2+%"&*G$+,-$&m,$,%/FJ&52$+(+#+,&+%/%K32<%2&7lhl&<%&J%?3/"%2%2&
afSfn!n!& 'E"),$(2,& %(+& 9%+-%2& )E$+,/(-",/(& C,& C,/(& +%1%23& G%B3$3& E/2,9& :"-%$3&
<>8>2F,$(G",&C,/("-(8+(/D&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&lU&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
&
&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&lZ&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
&
&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&l]&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&l`&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&lc&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&lh&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&.,/(&0%1%23&0%$%/3-3&
&
&
&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&ll&
!"#$%"&'(")(&*($+,-(&
&
g%1%#7.!j%
'(")(&B%G"%83-3232&>$+&$,C(G,",/,&#"%8+3=3&)>2>->?&+,92:":;($(2<,@&1#&+,92:":;(G,&
%G%9& #G<#/%1("-,9& C,& 0>/9(G,& [#-J#/(G,+(Q2(& ),/,9& $:$G%"@& ),/,9& $(G%$(& C,& ),/,9$,& <,&
,9:2:-(9& %"%2"%/<%& M7D& G>?G3"<%& +%83G%F%9& C,& >"9,& 1>+>2>2<,& G,2(& 1(/& G%B3"%2-%G3&
),+(/,F,9& '%81%9%2"39& IE2,+(-& '("(8(-& *($+,-(& V/:;,$(& +%-%-"%2<3=32<%@& >"9,& 9%-#&
9#/#-&C,&9#/#"#8"%/32F%@&#?#2&G3""%/&1:G#2F%&C,&1>G>9&,-,9&C,&-%$/%K"%/"%&>/,+(",2&+>-&
<,=,/"(&1(")(",/([email protected]&>"9,&$323/"%/3&(A,/($(2<,&G,+9("(&C,&$:/#-"#&+>-&9#""%23F3"%/32&J(?-,+(2,&
$#2#"-%$3&$%="%2-38&:"%F%9+3/D&&
o(-<(G,&9%<%/&0>/9(G,&A%B32<%@&9%-#&9#/#-&C,&9#/#"#8"%/[email protected]&%/%8+3/-%&,2$+(+>",/(@&
>2(C,/$(+,",/& )(1(& 1(/A:9& +>?,"& 9#/#"#8"%/32& C,& E?,"& )(/(8(-",/(2& )>2">9& K%%"(G,+",/(&
(A,/($(2<,& G%B-38& :"<#9"%/3& A%"38-%"%/<%& 9#""%2<39"%/3& 9%B$%-"3& 9:2#-$%"& C,/(& >/,+(-(@&
$%<,F,& 1(/9%A& 9#/#"#8#2& 9%+93$3& (",& ),/A,9",8-(8+(/D& '#& 9#/#"#8"%/32& ,2& E2,-"($(& Y(""(&
*%C#2-%& '%9%2"3=3_2%& 1%="3& a%/(+%& \,2,"& O:-#+%2"3=3_<3/D& a%/(+%& \,2,"& O:-#+%2"3=3&
7ll^_"3& G3""%/<%2& 1,/(& +>-& 9%-#& 9#/#-& C,& 9#/#"#8"%/32<%& 9#""%23"-%9& >?,/,@& ['*&
9#""%2%/%9&+:B:)/%K(9&J%/(+%"%/&>/,+-,9+,<(/D&&
!"#$%"& 1(/& C,/(& +%1%23& 9#/#"-%$3& %8%-%$32<%& 1(/& C,G%& 1(/9%A& 9#/#-& C,& 9#/#"#8#2&
A%"38-%"%/3& G,+,/"(& :"%-%-%9+%<3/D& '#& 2,<,2<,2& <:"%[email protected]& 1>+>2& 9%-#& 9#/#"#8"%/3232&
(81(/"(=(& $%="%2%1(",F,9& 1(/& 8,9("<,@& G,2(& 1(/& +,-,"& %+3"-%$3& C,& G,2(<,2& G%B3"%2-%G%&
)(<("-,$(& ),/,9-,9+,<(/D& '#& +,-,"& $%<,F,& <:2%[email protected]& G%?3"3-& C,& B,/$:2,"& (J+(G%A"%/3232&
9%/83"%2-%$3& G:"#G"%& <,=("& <,@& 1#2%& ,9& :"%/%9& G,2(& G%$%"& <>?,2",-,",/,& )(<("-,$(2(&
),/,9+(/-,9+,<(/D&&
I%$%"& <,=(8(9"(9",/& J%9932<%& E2,/(",/(2& $#2#"-%$3& 1#& B/:;,& 9%B$%-3& <3832<%&
+#+#"-#8+#/D&'#&B/:;,&A,/A,C,$(2<,&$%<,F,&+,92(9&1%93-<%2&C,/(&>/,+(-&C,&B%G"%83-&(A(2&
),/,9$(2(-",/& :/+%G%& 9:2-%G%& A%"383"-38+3/D& '#& ),/,9$(2(-",/(2& ),/A,9",8+(/("-,$(2,&
B%/%","&:"%/%9&G,2(&1(/&G%$%"&<>?,2",-,",/(2&<,&G%B3"-%$3&),/,9,F,9+(/D&
444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444&
55&6&7^^&

Benzer belgeler

Online Available

Online Available bE9 <\=>"[email protected]>"HAB ~ B …bg\^?]B7HEbg\ =>q\^BM< 5 FIH<KM? ]>"<BOHg[ a[ a[^]u| ? [ aBM<”=>"HABƒ]| @7> bE9 "?@7>"HB ~ B bg\=?A]BMHEbg\ ] ;=9 <>"[email protected] …bg\^?]B7HEbg\^[ f b...

Detaylı