Çılgın bir gezinti: Üst sıralara yükselmek için

Yorumlar

Transkript

Çılgın bir gezinti: Üst sıralara yükselmek için
Sayfa
Ç?lg?n bir gezinti: Üst s?ralara yükselmek için
yorumlar? kullanma, 2. bölüm
Gönderildi?i Tarih: 26 Mart 2014
Bunu payla?:
?talya’n?n 1 numaral? lunapark? olan Gardaland Park, yeni yorumlar? de?erlendirme ?eklinizin onlar? ilk
s?raya koymak kadar önemli oldu?unu gösteriyor.
1. bölümü kaç?rd?n?z m?? Ödüllü Gardaland Park’?n nas?l daha fazla yorum ald???yla ilgili daha fazla
bilgi edinmek için oradan ba?lay?n.
Yeni yorumlar?n de?erini en üst düzeye ç?karma
Daha fazla yorum almak istiyorsunuz. Peki ald?ktan sonra yeterince geri bildirimde bulunuyor musunuz?
Gardaland Park’?n her yeni yorumda, mü?teri ili?kilerini güçlendirmekten gerçek zamanl? iyile?tirmelere ve
daha fazlas?na kadar getirilerini nas?l optimize ettiklerini burada bulabilirsiniz.
Mü?terilere onlar?n önemli olduklar?n? gösterme
Gardaland Park’?n 20 ki?ilik pazarlama ekibi, ili?ki kurma i?ini o kadar ciddiye al?yor ki bir çal??an
yaln?zca TripAdvisor yorumlar?na yan?t vermek için atanm??. Neden mi? “Mü?terilerimizle bire bir
ili?kiler geli?tirmeye içten inan?yoruz. Birisi bir yorum yazd???nda yan?t? bekliyor,” diyor Web ve Yeni
Medya Yöneticisi Raffaele Prati. Sözlerine ?öyle devam ediyor, “Bu ?ekilde bir diyalog sürdürmek,
hayranlar?m?zla ki?isel bir ba? kurmay? peki?tiriyor. Geri bildirim b?rak?yorlar, biz de yan?tl?yoruz ve
ö?reniyoruz.”
Yönetimin Yan?t?’nda nelerin bulunmas? gerekir diye soruldu?unda Prati, parktaki h?z trenlerine e?de?er
?a??rt?c? ve ilginç bir yan?t verdi. “Size neyin olmamas? gerekti?ini söyleyece?im: haz?r yan?tlar.
Özelle?tirmelisiniz çünkü insanlar yan?tlar?n önceden pi?irildi?ini hemen anlayabiliyor.” Dolay?s?yla, her
bir yoruma yan?t veren Gardaland Park çal??an?n?n yapacak çok i?i var ancak gezginlerle olan ki?isel ba?
her dakikas?na de?er.
Konuk deneyimini iyile?tirme
Yorumlardaki geri bildirimlerin bo?a gitmemesi için Prati ve ekibi en son yorumlar? her departmanla
payla??yor. “Bu çok ciddiye ald???m?z bir konu ve gezginlerin, verdikleri geri bildirimleri anlad???m?zdan
ve gerçekten önem verdi?imizi bildiklerinden emin olmak istiyoruz. Rapor tüm departmanlara gidiyor ve
bunu hem operasyonel hem de pazarlama amac?yla sonraki at?lacak ad?mlara haz?rl?k olarak kullan?yoruz.”
Yo?un sezonda rapor haftal?k olarak haz?rlan?rken durgun dönemlerde ayl?k olarak haz?rlan?yor. Raporda
en s?k bahsi geçen sorunlar ve te?ekkürler vurgulan?yor ve yeni yorumlar puana ve duyarl?l??a göre
(pozitif, nötr veya negatif) kategorize ediliyor.
Gezilecek yer itibar?n? güçlendirme
Gardaland Park 1975 y?l?nda aç?ld???ndan beri pazarlama i?i çok de?i?ti. ?imdilerde, gezginler seyahat
plan? yaparken ve ne yapacaklar?na karar verirken yorumlara güveniyor. ??te bu nedenle, bu 2013
Travellers’ Choice kazanan?, çevrimd??? pazarlama çal??malar?nda bile TripAdvisor’?n gücünden
yararlanmaya çal???yor.
Gardaland Park yak?n zaman önce TripAdvisor ödüllerini bro?ür ve haritalar?na koyarak bir deneme yapt?.
Sonuç mu? Prati ?u bilgiyi veriyor: “TripAdvisor ödüllerini yard?mc? unsurlar?m?zda kullanmak yeni
yorumlar?n bir ba?ka güçlü te?vikçisi.” Prati, ilave yorumlar?, park?n TripAdvisor ile olan ba?lant?s?n?
görerek bundan ilham alan ziyaretçilere ba?l?yor. Bu nedenle, park?n itibar?n? an?msatan her ?ey bu
gezilecek yerin zaten TripAdvisor’da var olan etkileyici itibar?n? güçlendirmeye katk?da bulunuyor.
Geri bildirimleri takip etmek için ?imdi s?ra sizde
En son yorumlar?n?za yan?t vermek, her hafta TripAdvisor performans?n?z? izlemek ve daha fazlas?n?
ücretsiz olarak gerçekle?tirmek için Yönetim Merkezinizi ziyaret edin. Gardaland Park’?nki gibi 20 ki?ilik
bir pazarlama ekibiniz ve masals? atmosferiniz olmasa da TripAdvisor’daki varl???n?z üzerinde her hafta
çok k?sa zaman harcaman?z fevkalade sonuçlar verebilir.
TripAdvisor Hakk?nda
TripAdvisor®, gezginlerin mükemmel seyahatlerini planlamas?na ve rezervasyon yapt?rmas?na olanak
sa?layan, dünyan?n en büyük seyahat sitesidir*. TripAdvisor, milyonlarca gezginin tavsiyeleriyle birlikte
çok çe?itli seyahat seçenekleri ve planlama özellikleri ile en iyi otel fiyatlar?n? bulmak için yüzlerce web
sitesini kontrol eden rezervasyon araçlar?na do?rudan ba?lant?lar sa?lar. TripAdvisor markal? siteler; 6,5
milyon konaklama yeri, restoran ve gezilecek yeri kapsayan ve ayl?k 340 milyona yakla?an farkl?
ziyaretçi**, 350 milyon yorum ve görü?ün yer ald???, dünyan?n en büyük seyahat toplulu?unu
olu?turmaktad?r. Siteler, tüm dünyada 48 ülkede faaliyet göstermektedir.
TripAdvisor, Inc. (NASDAQ:TRIP), ba?l? kurulu?lar? arac?l???yla, ba?ka 24 seyahat medya markas?
alt?nda web siteleri yönetmekte ve çal??t?rmaktad?r:
www.airfarewatchdog.com, www.bookingbuddy.com, www.cruisecritic.com, www.everytrail.com,
www.familyvacationcritic.com, www.flipkey.com, www.thefork.com.tr (www.thefork.com.tr,
www.eltenedor.com, www.iens.nl, www.besttables.com ve www.dimmi.com.au dahil olmak üzere),
www.gateguru.com, www.holidaylettings.co.uk, www.holidaywatchdog.com, www.housetrip.com,
www.independenttraveler.com, www.jetsetter.com, www.niumba.com, www.onetime.com,
www.oyster.com, www.seatguru.com, www.smartertravel.com, www.tingo.com, www.travelpod.com,
www.tripbod.com, www.vacationhomerentals.com, www.viator.com ve www.virtualtourist.com.
*Kaynak: TripAdvisor Siteleri için comScore Media Metrix, tüm dünya geneli, ?ubat 2016
**Kaynak: TripAdvisor kay?t dosyalar?, 2016 y?l?n?n ilk üç ayl?k dönemi

Benzer belgeler

Sorular ve Yanıtlar işlevini daha önce kullanmış olan

Sorular ve Yanıtlar işlevini daha önce kullanmış olan sa?layan, dünyan?n en büyük seyahat sitesidir*. TripAdvisor, milyonlarca gezginin tavsiyeleriyle birlikte çok çe?itli seyahat seçenekleri ve planlama özellikleri ile en iyi otel fiyatlar?n? bulmak ...

Detaylı

TripAdvisor Teşvik Primi Politikası: Gezginlerin

TripAdvisor Teşvik Primi Politikası: Gezginlerin sa?layan, dünyan?n en büyük seyahat sitesidir*. TripAdvisor, milyonlarca gezginin tavsiyeleriyle birlikte çok çe?itli seyahat seçenekleri ve planlama özellikleri ile en iyi otel fiyatlar?n? bulmak ...

Detaylı