15 Temmuz Dayanışma Kampanyası

Transkript

15 Temmuz Dayanışma Kampanyası
T.C.
ANTA L YA V/\L i LiGi
il O l ağanüstü llal Bürosu
Sa y ı
:
Konu :
1\NT;\I.Y J\ B;\T I /\KD I·:
i lgi :
08/08/20 ı G
52058254-95 1.0 1.15-E.2646 1
15 Temmuz Daya nı şm a Kampanyas ı
'il: OR !vl /\ ı CII .IK 1\ R/\ŞTIR i'vl ;\ M0D 0 RL Ü C~ C ı '1-.
28.07.20 16 tarih 1i ve 52058254-95 l.O ı . ı S-25 1 34 say ı l ı yaz ım ı z.
S il ahlı darbe teşebbüsünde şehit olan vatand aşlarımı zın aileleri nin kederlerini lı afi llctinek
ve ya ralılarııııızı ıı ac ıl arına ortak olmak için Hükümetimiz tarafınd an 15 Temm uz Da ya nı şm a
Kampan yas ı baş latıldı ğı ilgiele kay ıtlı yazımı zl a bild irilmi şt ir.
f3u dcfrı. /\i le ve Sosyal Politikalar Bakan lı ğ ı Şeh i t Yakı nl arı ve Gazil er Daires i
13aşka nlı ğ ından a lına n ek li yaz ıd a ; A nayasa ilc kuru lan demo.kratik düzeni y ı kmay a yönelik
FETÖ/ PDY tmö r örgütü ta rafından yapıla n 15 Temmuz silahl ı darbe teşeb büs ünOn başta
milletimizin ve güvenlik güçlerimi zin büyük kahrama nlı ğı ile beriaraf edildi ği hain kalk ı şm a
s ıra s ında maalesef 246 şehit verildi ğ i ve 2 185 vatandaşımı zın yara l a ndı ğı, vata ııınıı 7.ı n
bölii nnıcz biHün l üğü ve bağım sızlı ğı için canl arını feda eden bütün şehitl crimi ze dev letimi zi n
her tülü imkanı seferber e tti ği ve bu kapsamda Vatan kahramanlarınıı zın emanetl erine sahi p
ç ı kmak ve yara l a rının sarılmas ın a katk ıda bu l unmcık amac ıy l a sivil toplum kurulu ş l arı ve
vata ndaş larıını zdaıı gelen yoğun talep üzerine Baş~ak!tn lı ğınıı zı n 2016/ 18 sayı lı genelgesi il c
ya rdı m kampanyas ı başlat ıldı ğı be lirtilmi ştir.
· ..
13u kapsa mda; Başba ka nlı ğ ın 20 16/ 18 say ılı Genelgesi ilc başlatıl an 15 Tem muz
Dayan ı ş m a Kampanyas ı Hesap Numaraları ekte gönderilmi ş olup, kurum çal ı şa nlarıııı za
hesap ve k ı sa mesaj num ara l a rının duy urulnı as ını , kurum l arın resmi i ııternel sitelerinde yer
vcrilıncs iııi. meslek odal a rı. yerel yönetiml er ve sivil toplum kuruluşları y l a her türiii
i ş birli ğ inin sağ l aıını as.ını öneml e ri ca ederim.
Müııir KAR/\LOGLU
Val i
1 ~ 1(
:
ı - ı adet Yazı
2- ı adet Genelge
D/\G ITIM :
i Içe Ka y mak a mlıkl a rına
Va lilik B iriıni erine
Ka ın ıı K urum ve K uru lu ş 1arma
Sivil To pluııı Kuru l uş l a rın a
Meslek K urulu ş l arı na
* Bu belge elektronik im za lı d ı r. inızal ı surelinin a s lını görmek için hllps :l/www.e- ici s l eri. gov. ır/EvrakDogruln ımı
ndre.~ ine girerek (b9nEKj -Gt 5xj h-5">ZmNC-tWLznO-X7 2Jn7gy) kodumı yazın ı z.
Iclefon No: Fnk~ Nn·
c· l'nsı a lıııcrııcı Adresi: 11 ww.i cislcri.gov.ır
Bilgi için: Jlcynt IM Y1
Şl:Jo
rclcfon No·
13cısba ka ıılı ktcııı :
l<onıı
: 15 Tcnıııııı/
Da y<ırıı ~ ımı
K;ııııpaıı ycı ~ ı
GEi'iELGE
2 01 <ı! 1 R
Anayasa iIc kıırul an hOr demokrasi dOzenini ve temel hak ve hUrriyetleri ortadan
yönelik mcnfur 15 Temmuz 2016 Si l ahlı Darbe Teşebbüsü, Sayın
Cum hurbaşkanı mı zı n dirayeti, Hükümetimizin kararlı tutumu ve aziz milletimizin devletine ve
demokratik i mdesiııe sahip çıkmas ıyl a hertaraf ed ilmişti r. Bu vesile ilc şan lı tarihimizin sayısız
önıek l eri ude oldugu gibi millet ve devlet kenetlennıesi bir kez daha kenditti göstenni ştir.
kaldırınaya
Söz konusu hain Silahb Darbe Tcşebbtisihıde şehit olan vataı ıd aş l anm ı zın ailcleri ıı.in
kederlerini hafifletmek ve yaralılarınıı zuı ac ılarııı a ortak olmak için Hükümetimiz şeh it ve
gnzilerimize tamnan bUt(ln haklan ta nımı ş ve tllın imk§nl ımnı da seferher e tm i ş tir. Aynca,
hnıııi yc tperver :ıziz milletimiz de yaşatıaıt bu· acı karşısı nda yoğun yardım etme talebinde
bulunmuştur.
Milletimizin b ıı yoğun taleplerini karşıl amak ama cıyla, Daşbakanlıkça beli rlenecek
esaslar çerçevesinde barcanmak üZere Ai le ve Sosyal Politikalar BakanhA-ı görcvlcııdiri l erek bir
yard ı m kampanyası başlatılmış ve Genelge ekinde belirtilen banka hesapl arı aç ılnıı şltr.
Va tandaş l arınıız, kurıun
ve
kumtuşlar
ilc sivil toplum örgütleri
yı:ırdırn l aruıı
belirtilen
hesaba yapabileceklerdir.
Bil gilerin i ve gerc~ i ıı.i önemle rica ederim.
Bi nali YILDIRIM
Başbakaıt
.>\
IS TF.MMUZ YARDIM KAM PANYASIIlES AP NU MAIV\LARl
T.C. ZIRAAT BANKAS I ANKA RJ\ KURUMSAL ŞUBESI
TL-Hesap IIJAN No
: TR71000 100174503215620501 O
Hesap No: ı 7453215620-501 O
AIJ D Do l arı Hesap IDAN No :TR440001001745032 156205011
llesap No: ı 7453215620-50 l l
EURO Hesap 113AN No
:TRI7000 1001745032156205012
Hesap No: 17453215620-5012
Banka Swirt Kod No
:TCZBTR2A
T.VAK IPLAR BANKAS I T.A.O. MERKEZJANKA RA ŞU BESI
TL-IIcsap IBANNo
:TR220001500158007304883112
Hesap No:OO 158007304883112
ABD Do l arı Hesap IRAN No
:TR89000 15001580480 16278449
Hesap No:OO 1580480 16278449
EURO llesap IUAN No
:TRI90001500158048016278448
llesap No:OOI S8048016278448
Banka Swifl Kod No
:TVBATR2A
T.llALK BANKASI BAKANLlKLARJANKARA ŞUBESI
TL-ll esap IBAN No
:TR56000 l 200940800005000222
Hesap No:05000222
Af\ D Doları Hesap lBAN No
:TR95000 1200940800058000223
Hesap No:58000223
EU RO llesap IOAN No
:TR68000 1200940800058000224
Ilcsap No:58000224
IJanka Swin Kod No
:TIUIDTR2A
Gerçek ve tüzel k i şiler bu hesaplara doğrudan bağış yapabilecekleri gibi, Turkcell, Voclafonc
ve Türk Telekom (Avca) GSM operatörlerinin " l 507"k ısa SMS numarasına
'' 1STcmmıız"yazarak S (Beş)TL karşılığı bağışta bulııııabi lccek lerdi r.

Benzer belgeler

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde başlatılan

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde başlatılan hnıııi yc tperver :ıziz milletimiz de yaşatıaıt bu· acı karşısı nda yoğun yardım etme talebinde bulunmuştur.

Detaylı