TÜRK YE MÜZ K B BL YOGRAFYALARININ MÜZ K B

Yorumlar

Transkript

TÜRK YE MÜZ K B BL YOGRAFYALARININ MÜZ K B
TÜRKİYE MÜZİK BİBLİYOGRAFYALARININ BİBLİYOGRAFYASI
Bülent Ağaoğlu
İstanbul, 7 Ocak 1986
İÇİNDEKİLER
GENEL........................................................................................................................................................................3
TÜRK SANAT MÜZİĞİ.................................................................................................................................................3
TÜRK HALK MÜZİĞİ....................................................................................................................................................3
2
GENEL
1. Bardakçı, Murat: "Milli Kültür Dergisindeki Musiki İle İlgili Makaleler". Türk Kültürü,
Kültürü 16(182), 12.1977, 52-53ss.;
16(184), 2.1978, 48-50 ss.
2. Günberk, Sibel: "Milli Kütüphane'deki Eski Yazılı Musiki ile ile ilgili Kitaplar". Musiki Mecmuası,
Mecmuası 28(306), 4.1975,
7-10 ss.
3. Özkaynak, Ziya: 19281928-1967 Seneleri Arasında Türkiye'de
Türkiye'de Yayınlanmış Olan Müzik Kitapları Tahlili Bibliyografyası.
(Bitirme tezi, Ankara üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü). Ankara, 1969. 3+199+2
s.
4.Tangör, Safa: "Okullarda Müzik Kitaplığı Repertuvarı". İlk Öğretim,
Öğretim 27(493), 15.11.1961, 7. s.; 27(494), 1.12.1961;
12. s.
5. "Türkiye'de Müzik Kitapları". Haz.: Üner Birkan. Milliyet Sanat Dergisi,
Dergisi (33), 10.1981, 51. s.
6. Yesari, Afif: "Müzik Dergileri".
TÜRK SANAT MÜZİĞİ
7. "Arel Kitaplığı Kataloğu". Musiki Mecmuası,
Mecmuası 17(207), 5.1965, 92-93 ss,; 17(208), 6.1965, 104-105 ss.;
17(209/211), 7/9.1965; 17(212/215), 10.1965/1.1966; 17(216), 2.1966, 379-381 ss.; 18(222), 9.1966, 175-176
ss.; İleri Musiki Mecmuası
Mecmuası, 19(226), 9.1967, 24-25 ss.
8. "Brief Bibliography on Turkish Music [Türk Musikisinin Kısa Bibliyografyası]". Haz. : Dr. M. İlhami Gökçen. Musiki
Mec., 28(307), 5.1978, 8. s.
Mec
9. Demirkıran, Birsel: Türkiye'de Ses Kayıtlarının Bibliyografik Kontrolü ve Klâsik Türk Müziği Plâkları İçin Alfabetik
Liste, 19601960-1979.
1979 (Bitirme tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü). İstanbul, 1981.
III+150 y.
10. Özcan, Nuri: "Türk Musikisi ve İslami Türk Mûsikisine Ait Eserler". Nesil,
Nesil 3(4), 1.1979, 57-58 ss.
11. "Türk Müziği Bibliyografyası". Musiki Mecmuası
Mecmuası, 33(365), 3.1980; 33(368), 6.1980, 73-95 ss.
12. Üngör, Etem Ruhi: "Türk Musikisi Devlet Konservatuarının Bibliyografya Anlayışı, Bibliyografya Bilgisi Tutumu ve
Dışarıda Yarattığı İntiba", Musiki Mecmuası,
Mecmuası 29(328), 2.1977, 4-10 ss.
13. Üngör, Etem Ruhi: "Türk Musikisinde Nota Yayımcılığı Yayımlar-Yayımcılar (Nota Basımında 100. Yıl)". Musiki
Mecmuası, 30(337), 11.1977, 1-20 ss.; 30(338), 12.1977, 21-42 ss.
Mecmuası
14. Üngör, Etem Ruhi: "Türk Musikisinde Nota Yayımcılığı, Yayımlar-Yayımcılar (Nota Basımında 100. Yıl)". Şu
kitapta: Birinci Milli Türkoloji Kongresi.
Kongresi Yay.: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat Enstitüsü. İstanbul,
1980, Formül Mat. 555-596 ss. "Kervan Yay."
15. Üngör, Etem Ruhi: "Güfte Kitapları Bibliyografyası", Şu kitapta: Türk Musikisi Güfteler Antolojisi. 1. Cilt. İstanbul,
1981, Eren Yayınları, XVIII-XXX ss.
16. Yeşil, Mustafa: "Türk Musikisi için Bir Bibliyografya Denemesi". Musiki Mecmuası,
Mecmuası 18(222), 9.1966, 168-170 ss.;
İleri Musiki Mecmuası.
Mecmuası 19(226), 9.1967, 22-23 ss.; 19(227), 10.1967, 22-23 ss.; 19(228), 11.1967, 14. s.; 19(230),
1.1968, 19-22 ss.
TÜRK HALK MÜZİĞİ
17. Acapayamlı, Prof. Dr. Orhan: "Türkiye Folklorunda Türküler Bibliyografyası". Antropoloji.
Antropoloji 1(2),1964, 105-121 ss.
18. Arseven, Veysel: Türk Halk Müziği Kitap ve Makaleler Bibliyografyası.
Bibliyografyası Yay.: T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Devlet
Kitapları Müdürlüğü. İstanbul, 1969, Milli Eğitim Bas. 213 "Milli Folklor Enstitüsü Yay.: 1”.
3
19. Bahçeci, Mehmet: "Türk Halk Müziği Kitap ve Makaleler Bibliyografyası". Türk Folklor Araştırmaları, 12(242)
9.1969, 540. s.
20. (Canku, Mehmet Şerafettin) Canku, Kumru: "Halk Musikimize Gönül Veren Şeref Canku'yu Yitirdik". Türk Folklor
Araştırmaları, 18(359), 6.1979, 8678-8681 ss.
Araştırmaları
21. "Halk Müziği ve Oyunları ile ilgili Bibliyografya". Haz.: Lütfiye Kaymak. Türk Halk Müziği ve Oyunları,
Oyunları 1(1),
1/3.1982, 15. s.
22. "Notalı Halk Müziği Kitapları Bibliyografyası". Haz.: Veysel Arseven. Ankara Filarmoni,
Filarmoni 4(37), 8.1968, 255-257
ss.
23. Ulukök, Oktay: Çoksesli Folklor Plâklarımıza
Plâklarımıza Ait Bir Katalog Denemesi.
Denemesi (Bitirme tezi, Ankara Üniversitesi Dil ve
Tarih Coğrafya Fakültesi Kütüphanecilik Bölümü). Ankara, 1971. 14 y.
4