Temmuz-2016 Denetim Raporu - İzmir

Yorumlar

Transkript

Temmuz-2016 Denetim Raporu - İzmir
V
TARIH
SAYI
KONU
runisr
.
fiiqe
#ffi#
iznitin
EXPO
e
rr.
*lSto
"16\2020
irMiR-riieds
tloAsr
REHBERLEBi
:28.A6.2016
:20161fi5
: Denetim
AYDIN TURiST REHBERLERi ODASI
if,Ci:
(a) 6326 Sayrh Turist Rehberlili Meslek Kanunu
(b) 23 gubat 2013 giin ve 28568 sayrh resmi gazetede yayrnlanan Turist rehberli$i meslek
ydnetmeli!i.
itgi (a) sayrlr kanunun (7). Maddesi (7). Frkrasr ve ilgi (b) sayrh y6netmeli$in (39).
Maddesi
gere[i;
Odamrz yetkilendirmesiyle aga$rdaki tabloda belirtilen tarihler arasrnda" Odamrz sorumluluk
alanr olan izmir ili Selguk ilgesindeki denetim talebiniz uygun gdrfihniigttir. Denetimlerde tawim
edileeek tutanaklann, ilgili yasa htikiimlerince Kiiltiir ve Turian Bakanh$r Yatrnm iqletmeleri Genel
Miidiirliigii'ne, Miilki Makamlara, Ttirkiye Turist Rehberleri Odasr Birli$i'ne tarafsnzdan
gdnderilmesi hususunu; bilgi ve gere$ini rica ederim.
TINEL
Ydnetim Kurulu Baqkanr
Denetleyen
Birim
Denetim Yeri
S.No
Tarih
L
o!.a7.20L6
sELeu
ERYAMANA-$IRi NCE
TUREB
2
a2.47.2416
sELeu K-EFES-M ERYAMANA-5| RiNCE
TUREB
3
08.07.2016
SELCUK-EFES-M ERYAMANA-siR iNCE
TUREB
4
10.07.2016
sELf u K-EFE$M ERYAMANA-$I
NCE
TUREB
5
14.07.2016
sE LCU K-EFES-M
E
RYAMANA-S| Ri NCE
TUREB
5
L6.47.24L6
sE Le
E
RYAMANA-5|
7
L8.07.20L6
SELEU K-EFES_M ERYAMANA.S|
I
K-E FES-M
uK-E FES-M
Ri
Ri
NCE
TUREB
Ri
NCE
TUREB
L9.07.2016
izMiR - CE$ME
TUREB
21.07.20L6
sELCU K-E FES-M ERYAMANA-SI Ri NCE
TUREB
22.A7.20L5
sELCU K-E FEs-M ERYAMANA-SI Ri NCE
TUREB
L1
24.A7.2476
sELeu K-EFES-M ERYAMANA-SI
NCE
TUREB
t2
25.47.24L6
SELEU K-EFES.M ERYAMANA-SI RiNCE
TUREB
13
27.O7.2016
sE LgU K-E FES-M
RYAMANA-$iRiNCE
TUREB
9
10
E
Rl
Not: Belirtilen tarihlerde Kugadasr'nda gemi bulundu$undan sabah 08.00 - L1"00 saatleri
arasrnda Kugadas'nda yaprlacak denetime m0teakip Efes'e gegitecektir.
Belgesiz Rehberlik Faaliyeti ihbarlarrnda program drgr denetim yaprlacakbr.
1448 Sokak No: 6/3 35220 Alsancak - iZlUin /
TURK|YE
.
e-mail: [email protected]
.
Tel: +90 232 464 56
web: www.izro.org
42Pbx
.
Fax: +90 232 463 21 53
-$-ffi
$wffid,$K,JJr_,ffi{3j$.ffi,
&y$
ffirurffi"#
K ffiffi ruffiydM$ #*epffi ffiffi
"-H*rt
?uT.A$d{ftf Kffirdil$tJ
:t
{i
?
-a
4
(
F-.1
#t
k.l
s
I
c{
Lrl
m
:a:
IJ
f::
i,]
t"-,.i
La:
i-"
;l'i:
j!
-Turri&\ra
6$fCeEi"ryrynd,?_{elr$rF
F*ketTurd.o "Fiehn*rlik ya
_
ftnl1 $r5rn,la {alr5arr
kl$.gjififlSj!-jjj&fggriysirydgqs|1ryran
:t
.r:,-
r
E-riRs f aii!-EEjE yG
I il-srr
(it ruricnn taraf rndan Tanrim]
ffi .rs'd I"!e tiL!r-F:r:ie!gl!,*q
trH:ili-l.Hgdg*s-rylssy
sS:.1*91y.t1if:i<r
iz;ri* idr glg1[cilg+
Srunlara gtsrar Ueren
il.
h{*5lBk Ifkelerine Airkrn fiauranrsta &ulunan
1-$
Tan hh r.idii
f
_
_
_
!-,t_!trqGqln$ylg!4l_
Mtiil Ljrrii14A'velr! Ff,are.qel. 5i,d v-cr* sav.aniSta sulunsn
n*
s.r
TAPi[.ASI ISI.Hfo?
rban ilsretiru.Attlnda [.rlrq;tn
ti
f-"t
'::J
le4nte Ya6rrnedfrn
"d
Tr4Hf
Iior{.r {,llryrorijan jtehhnrtih Fe;tli,f€ti yiis#r.l
fih {alr*nra
n*
tike Hinirrirr Yan I ltrlmas,r
<J:
:ff4
$$
*ts rtrn I ffi eirfr nil n,$q
ki.kl*.l-a
*: ff *H*:ryJs_li:*!$-Eldus.'l:"lt"s.Lr"p_srl -.""--il&s $ "$s* Hr[$sln[ Innsr$_Hd'dit$_\1u-r3y"{r*"
_
i"g
r:il
'rf
\J"
'::\i
{il!
da
ilffi
'{fl
){Harsilfr { liufi
nk}
fi e
hhs rlih
Fn+r
l[tretinde
&u[s"r m* sl
,:{
aq
*rJ
:::.-"11
t"s,fl,.u .$ t",j* t,\!.jTi"J FxlJti{ }
t*[6t^t$fl "Hdil,1n*J,*l*$*{ff*iltltg:1 :tl,-,Slrn i:i.lut r$
r*l'rbrrrs fu tu r t'*a I iyp:-ti
ft::1
r.f,)
tr
h;rqq!$ Uo:letitt
,i*q*
ir,
#,
Tu,lcilir"ft,rfi
n
;l fi n:lf ]i ir r r[ r*i]1
iHlLbr;l!:-{:fi lr$giri? n_,r}4)ri"rt{:r
ltr**ritr.*r:i![r<
mqf+iflu
,ft ':.T
rn
ryi
"r:'*-:-"i
h,,lF^ifi!
ei,t
i,f'$*rs
$'.,r.f'
$
,;i:l
::l:.
,: .l
,lr
lr
"

Benzer belgeler

Şubat-2016 Denetim Raporu - İzmir Turist Rehberleri Odası

Şubat-2016 Denetim Raporu - İzmir Turist Rehberleri Odası Miidtirl0$i'ne, Miilki Makamlarq Tiirkiye Turist Rehberleri Odasr Birli$i'ne tarafmrzdan gdnderilmesi hususunu; bilgi ve gere$ini rica ederim.

Detaylı

10 bijonlu ters makas dingili

10 bijonlu ters makas dingili Osman Koc Axle Company with it’s 35 years experience is one of the leaders of Turkey and the region in the sector. Osman Koc Axle Company that has gained affection and

Detaylı