Sendikamızdan Haberler

Yorumlar

Transkript

Sendikamızdan Haberler
TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi
Cilt : 23, Sayý : 2 - 3
Kasým 2010 - Þubat 2011
SENDÝKAMIZDAN HABERLER
ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ
UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI
Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel Sekreterlerine yönelik olarak Sendikamýz TÜHÝS
ile YOL-ÝÞ sendikasý arasýnda müþtereken düzenlenen “Ýl Özel Ýdarelerinde Toplu Ýþ
Sözleþmesi Uygulamalarý semineri 25-28 Ekim 2010 tarihleri arasýnda Hatay’da
Ottoman Oteli Konferans salonunda yapýldý.
Seminere; Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve Aziz Þehitlerimizin anýsýna
saygý duruþu ve akabinde Ýstiklâl Marþý okunarak baþlanmýþ, daha sonra Yol-Ýþ
Sendikasý Genel Baþkaný Ramazan AÐAR, Sendikamýz Genel Sekreteri Adnan ÇÝÇEK,
Türk-Ýþ Genel Baþkaný Mustafa KUMLU ve Hatay Valisi M.Celalettin LEKESÝZ açýlýþ
konuþmalarýný yapmýþlardýr.
Hatay Valisi
M.Celalettin LEKESÝZ
TÜHÝS Genel Sekreteri
Adnan ÇÝÇEK
TÜRK-ÝÞ Baþkaný
Mustafa KUMLU
137
YOL-ÝÞ Baþkaný
Ramazan AÐAR
TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi
Cilt : 23, Sayı : 2 - 3
Kasım 2010 - Şubat 2011
Açılış konuşmalarının ardından Sendikamız Genel Sekreteri Adnan ÇİÇEK
ile YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan AĞAR Hatay Valisi M.Celalettin
LEKESİZ’e seminerin anısına bir şükran plaketi takdim etmişlerdir.
Seminerin ilk bölümünde; Sendikamız Genel Sekreteri Adnan ÇİÇEK’in
Oturum Başkanlığı yaptığı “Toplu İş Sözleşmesi Uygulamaları Hakkında İl Özel
İdareleri Genel Sekreterlerinin Görüşlerinin Alınması”na ilişkin bölümde Üyemiz İl
Özel İdareleri Genel Sekreterleri toplu iş sözleşmeleri uygulamalarında karşılaşılan
sorunları dile getirerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunmuşlardır.
138
TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi
Cilt : 23, Sayý : 2 - 3
Kasým 2010 - Þubat 2011
Seminerin panel bölümünde ise Sendikamýz Genel Sekreteri Adnan ÇÝÇEK
ile YOL-ÝÞ Sendikasý Genel Sekreteri Tevfik ÖZÇELÝK Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri toplu
iþ sözleþmesi uygulamalarýndan doðan sorunlarý ve çözüm yollarýný ifade
etmiþlerdir.
Mahalli basýn tarafýndan da büyük bir ilgi ile izlenen seminerimiz yoðun bir
katýlýmla sona ermiþtir.
139
TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi
Cilt : 23, Sayý : 2 - 3
Kasým 2010 - Þubat 2011
SEMÝNERDEN GÖRÜNÜMLER -1-
140
TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi
Cilt : 23, Sayı : 2 - 3
Kasım 2010 - Şubat 2011
SEMİNERDEN GÖRÜNÜMLER -2-
141
TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi
Cilt : 23, Sayý : 2 - 3
Kasým 2010 - Þubat 2011
TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ ÖNCESÝ
SOSYAL DÝYALOG TOPLANTISI YAPILDI
Sendikamýz ile YOL-ÝÞ Sendikasý arasýnda müþtereken düzenlenen ve T.C.
Ulaþtýrma Bakanlýðý ile baðlý Genel Müdürlükleri, YOL-ÝÞ, TÜHÝS Yönetici ve
temsilcilerinin katýldýðý “T.C. Ulaþtýrma Bakanlýðý, Karayollarý, DLH Ýnþaatý ve Kara
Ulaþtýrma Genel Müdürlükleri Toplu Ýþ Sözleþmesi Öncesi Sosyal Diyalog” toplantýsý 2023 Ocak 2011 tarihleri arasýnda Antalya’da yapýldý.
142
TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi
Cilt : 23, Sayý : 2 - 3
Kasým 2010 - Þubat 2011
Toplantýya; Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk ve Aziz Þehitlerimizin anýsýna
saygý duruþu ve akabinde Ýstiklal Marþý okunarak baþlanmýþ, daha sonra YOL-ÝÞ
Sendikasý Genel Baþkaný Ramazan AÐAR, Sendikamýz Genel Sekreteri Adnan ÇÝÇEK,
TÜRK-ÝÞ Genel Baþkaný Mustafa KUMLU ve Ulaþtýrma Bakaný Binali YILDIRIM açýlýþ
konuþmalarýný yapmýþlardýr.
Ulaþtýrma Bakaný
Binali YILDIRIM
TÜHÝS Genel Sekreteri
Adnan ÇÝÇEK
TÜRK-ÝÞ Genel Baþkaný
Mustafa KUMLU
YOL-ÝÞ Genel Baþkaný
Ramazan AÐAR
Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan program gereðince, Ulaþtýrma Bakanlýðý Genel
Müdürler toplantýsý, Karayollarý Bölge Müdürleri Ýstiþare Toplantýsý ve Toplu Ýþ
Sözleþmesi Öncesi Sosyal Diyalog paneli gerçekleþtirilmiþtir.
143
TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi
Cilt : 23, Sayı : 2 - 3
Kasım 2010 - Şubat 2011
Ulaştırma Bakanlığı, DLH Genel Müdürlüğü, Kara Ulaştırma Genel Müdürlüğü ve
Karayolları Bölge Müdürleri, YOL-İŞ ve TÜHİS yetkililerinin katıldığı panel bölümünde
Sendikamız Genel Sekreteri Adnan ÇİÇEK, YOL-İŞ Genel Sekreteri Tevfik ÖZÇELİK ve
Karayolları 1. Hukuk Müşaviri Nurgül URALOĞLU panelist olarak katılımcılara toplu iş
sözleşmesi ve uygulamaları konularında bilgi vermişler ve görüş alışverişinde
bulunmuşlardır.
Toplantının bitiminde katkı ve desteklerinden dolayı Ulaştırma Bakanı Binali
YILDIRIM’a Sendikamız TÜHİS ve YOL-İŞ Sendikası tarafından bir plaket takdim edilmiştir.
Antalya Valisi Dr. Ahmet ALTIPARMAK’ın da katıldığı toplantı, yazılı ve görsel basın
tarafından da büyük bir ilgi ile izlenmiş ve yoğun katılımla sona ermiştir.
144
TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi
Cilt : 23, Sayý : 2 - 3
Kasým 2010 - Þubat 2011
TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ ÖNCESÝ
SOSYAL DÝYALOG TOPLANTISINDAN GÖRÜNÜMLER
-1-
145
TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi
Cilt : 23, Sayý : 2 - 3
Kasým 2010 - Þubat 2011
TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ ÖNCESÝ
SOSYAL DÝYALOG TOPLANTISINDAN GÖRÜNÜMLER
-2-
146
TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi
Cilt : 23, Sayı : 2 - 3
147
Kasım 2010 - Şubat 2011
TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi
Cilt : 23, Sayı : 2 - 3
148
Kasım 2010 - Şubat 2011
TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi
Cilt : 23, Sayı : 2 - 3
149
Kasım 2010 - Şubat 2011
TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi
Cilt : 23, Sayı : 2 - 3
150
Kasım 2010 - Şubat 2011
TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi
Cilt : 23, Sayı : 2 - 3
151
Kasım 2010 - Şubat 2011
TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi
Cilt : 23, Sayı : 2 - 3
152
Kasım 2010 - Şubat 2011
TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi
Cilt : 23, Sayı : 2 - 3
Kasım 2010 - Şubat 2011
SENDİKAMIZ GENEL SEKRETERİ ADNAN ÇİÇEK
TİSK YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ’NE YENİDEN SEÇİLDİ
Üyesi bulunduğumuz Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK)’nun 24.
Olağan Genel Kurulu 11-12 Aralık 2010 tarihlerinde Ankara’da yapıldı. Genel Kurul
toplantısına Devlet Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer
DİNÇER, Siyasi Parti Başkan ve temsilcileri, TÜRK-İŞ, HAK-İŞ, DİSK Genel Başkanları,
milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda işveren ve üst düzey
bürokrat ve Konfederasyona üye işveren sendikalarının temsilcileri katılmıştır. Genel
Kurulun ikinci gününde yapılan seçimlerde Sendikamız Genel Sekreteri Adnan ÇİÇEK
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyeliğine yeniden seçilmiştir.
Genel Kurulda yapılan seçimler sonucunda : Yönetim Kurulu Başkanlığı’na
Tuğrul KUDATGOBİLİK, Başkan Vekilliklerine Hakkı MATRAŞ ve Tandoğan TOKGÖZ,
Yönetim Kurulu Üyeliklerine D. Solmaz COŞKUN, Adnan ÇİÇEK, İlhan
KARAVELİOĞLU, Ali Nafiz KONUK, Ahmet Hilmi EREN, Nihat ÖZDEMİR, Necdet
BUZBAŞ, Dr. M. Şükrü KOÇOĞLU, Rıza Kutlu IŞIK, Erhan POLAT, Refik BAYDUR,
Hüseyin SÖZLÜ, Cenk YÖNEY, Mehmet BETİL, Yağız EYÜBOĞLU, Rahmi CIBIROĞLU,
Muhsin ALKAN, Metin DEMİR, Mehmet Azmi AKSU, Cansın İNAN, Zekai EREZ, Varol Ziya
DERELİ, Denetleme Kurulu Üyeliklerine Mustafa DEMİR, Sabri ACAR, Bedirhan ÇELİK,
Disiplin Kurulu Üyeliklerine ise Mürsel ÖZTÜRK, Mehmet GÜNEŞ, Ali Nuri TÜRKER,
Uraz TANTUĞ ve Kazım SÜREN seçilmişlerdir.
153

Benzer belgeler