İzolasyon Dünyası Dergisi 84. Sayı

Transkript

İzolasyon Dünyası Dergisi 84. Sayı
8 12
4
8
12
14
16
18
20
23
24
26
28
30
32
33
34
38
40
42
43
44
46
sunufl
gündem
‹ZODER’den
‹ZODER’den
görüfl
proje
görüfl
proje
gündem
proje
detay
‹ZODER’den
haber
detay
teknik
proje
detay
detay
proje
haber
görüfl
Sürdürülebilir, Sa¤l›kl› ve Konforlu Yaflam için Yal›t›m
“2010 – 2023 Is› Yal›t›m› Planlama Raporu” Haz›rland›
Yal›t›m Konferans› 2010
Yal›t›m - Sa¤l›k ve Konfor
Erzincan Havaalan›
Yal›t›ms›z Yap›lar›n ‹nsan Sa¤l›¤›na Etkileri ve Yal›t›m ‹çin Çözümler
Çakmak ‹nflaat Konutlar›
Yal›t›ms›z Evler Hastal›klar›n Habercisi
EKOKredi Yal›t›m Projelerinden
Is› Yal›t›mda Gerçek Gri Neopor
Kaçkar Da¤lar›’nda A¤aç Kesimini “Yal›t›m” Önleyecek
Dow Kartonpiyer
Enerji Verimlili¤i ve Pasif Evler
Hilton Double Tree
Bitumex
BTM Prestij Shingle
Do¤anbey TOK‹ Yal›t›m Uygulamalar›
fiimdi “Yal›t›m” Zaman›
Sahibi
Is› Su Ses ve Yang›n Yal›t›mc›lar› Derne¤i (‹ZODER)
Sorumlu Yaz› ‹flleri Müdürü
Gülay D‹NDORUK
Yönetim Kurulu Baflkan›
Sedat ARIMAN
Yay›n Kurulu
Gökçe Ç. fiAH‹N H‹MMETO⁄LU, ‹lgi ERPEL‹T, Jozef BONFIL,
Müge GÜNEY, Özge ÜRKMEZ YEfi‹LPINAR, Özge S‹PAH‹O⁄LU,
Volkan B‹ÇER
‹ZODER Yönetim Kurulu Üyeleri
Ferdi ERDO⁄AN
Baflkan Yard›mc›s›
U¤ur BOZ
Sayman
Bülent ÇOLAK
Üye
Cüneyt DAYICIO⁄LU
Üye
Fatih ÖKTEM
Üye
Haluk GÜREREN
Üye
Hüseyin B‹LMAÇ
Üye
Kenan ARACI
Üye
Levent GÖKÇE
Üye
Levent ÖZGÜR
Üye
Levent PELESEN
Üye
Tayfun KÜÇÜKO⁄LU
Üye
‹ZODER Genel Koordinatörü
Ertu¤rul fiEN
Teknik Kurul
Ali TÜRKER, M. Kemal GEL, Özge S‹PAH‹O⁄LU, Tahsin KARASU,
Timur D‹Z, Turgay YÜKSEL
Yay›n ve Reklam Sorumlusu
Seyran MAZI
Yönetim Yeri
‹ZODER
Hendem Cad. K›ble Sokak No. 33 Y. Dudullu Ümraniye / ‹STANBUL
Tel: 0216 415 74 94 (Pbx) Fax: 0216 415 70 01
www.izoder.org.tr [email protected]
Yay›n Türü - Bas›m Tarihi
Yayg›n, Süreli – 9 A¤ustos 2010
14 38
Gürültü, ‹nsan Hayat›n› Olumsuz Etkileyen Bir Çevre Kirlili¤idir
Blue’Safe Prosonic
Meteksan Konsept Binas›
SolarStoper
Marriot Hotel Azerbaycan
Yal›t›m, Sa¤l›k ve Konfor Üzerine
Mantolama Sistemlerinde Standartlar
illbruck PU 010 EPS Yap›flt›r›c› Köpük
Hilton Garden Inn Kütahya
KYK Ürün Gam›n› Güçlendirdi
Enerji Kimlik Belgesi ile Binalar Korunacak, Tasarruf Sa¤lanacak
Okullarda Akustik ve Konuflman›n Anlafl›labilirlili¤i - 2
Mineral Yünler ve Bükülebilme Çaplar›
‹zocam Armaflex –KY
Is› ve Su Yal›t›m›n Faydalar›
Yap›larda Is› Kayb› ‹çin K›sa Hesap Yöntemi
teknik
detay
proje
detay
proje
görüfl
görüfl
detay
proje
haber
detay
görüfl
haber
teknik
teknik
detay
görüfl
akademik
ajanda
üyelerimiz
Grafik Tasar›m ve Bask› Öncesi Haz›rl›k
Karmafikir
Gülbahar Mah. Avnidilligil Sok. No: 4/8 Esentepe - fiiflli / ‹stanbul
Tel: O 212 272 29 23 - 24 Faks: O 212 272 29 25
www.karmafikir.com
BASKI
Portakal Bas›m
Seyrantepe Mahallesi, ‹mam Çeflme Yolu G47 Sokak No: 5
4. Levent / ‹stanbul Tel: 0 212 332 28 01
Bu Say›m›za Katk›da Bulunanlar
Ahmet Güngören (Balc›o¤lu), Ali Germili (Baumit), Bartu Gökçora (Knauf), Berna K›z›l›lg›n (Levent ‹zol.), Emre fiuyalç›nkaya
(Park D›fl Tic.), Faruk Bilal (Himerpa), Fatih Öktem (‹zocam), Gökhun Kurt (Dow Türkiye), Doç. Dr. Kemal Çomakl› (Atatürk
Üniv.), Kubilay Özcan (BTM), Kubilay Ulu (XPS Derne¤i), Levent Pelesen (Mardav), Levent Ürkmez (BTM), M. Kemal Gel (BTM),
Ö¤r. Gör. Memduh Kara, Yrd. Doç. Dr. Necati Ataberk (Selçuk Üniv.), Özge Sipahio¤lu (Mardav), Sinan Çoluk (Canpa),
Zahide Türkan Subafl› (‹zocam)
Yay›mlanan yaz›lardaki düflünceler, bilgiler yazarlar›na veya firmalar›na ait olup ‹zolasyon Dünyas›’n› ba¤lamaz.
Reklamlar reklam verenin sorumlulu¤undad›r. ‹zolasyon Dünyas› Dergisi reklamlarda verilen bilgilerden dolay›
sorumlu tutulamaz. Kaynak gösterilerek yaz›lardan al›nt› yap›labilir.
48
50
51
52
54
55
56
58
59
60
62
64
65
66
70
71
72
73
76
78

Benzer belgeler

İzolasyon Dünyası Dergisi 80. Sayı

İzolasyon Dünyası Dergisi 80. Sayı ‹ZODER Yönetim Kurulu Üyeleri Ferdi ERDO⁄AN Baflkan Yard›mc›s› U¤ur BOZ Sayman Bülent ÇOLAK Üye Cem Baki S‹NAL Üye Cüneyt DAYICIO⁄LU Üye Fatih ÖKTEM Üye Haluk GÜREREN Üye Hüseyin B‹LMAÇ Üye Levent G...

Detaylı

İzolasyon Dünyası Dergisi 93. Sayı

İzolasyon Dünyası Dergisi 93. Sayı Do¤ru Cam Seçiminin Yal›t›m ve Enerji Tasarrufuna Katk›s› Toplu Konutlar ve Yal›t›m Bilinci

Detaylı

İzolasyon Dünyası Dergisi 69. Sayı

İzolasyon Dünyası Dergisi 69. Sayı ‹pek SEYHAN, Jozef BONFIL, Müge GÜNEY

Detaylı