Notre Anatolie 7. Montreal Türk Filmleri Festivali

Yorumlar

Transkript

Notre Anatolie 7. Montreal Türk Filmleri Festivali
Anadolu
Notre Anatolie
bizim
Depuis / Since 1994’ten beri
Le journal de la communauté turque / The Turkish Community’s Newspaper (Mensuel / Monthly)
Fondateur / Kurucusu ve Baþyazarý: Ömer Özen
YIL / ANNÉE / YEAR: 22 SAYI / NUMÉRO/ISSUE: 254
ISSN 1488-5832
1.50 $
TEMMUZ-JUILLET-JULY 2015
www.bizimanadolu.com - [email protected]
bizimanadolu.com artýk daha canlý ve hep elinizin altýnda...
7. Montreal Türk Filmleri
Festivali dolu dolu geçti
Orhan
Tekeoðlu’nun
‘Öyle Sevdim ki Seni’ adlý
filmiyle açýlýþ yapan 7.
Montreal Türk Filmleri
Festivali, Beþiktaþ’ýn çArþý
taraftar grubunun halkýn
yaþam alanlarýnýn daraltýlmasýna karþý duruþunun öyküsünü, bunun yanýnda
uzun süre ayrý kalan bir anne-kýzýn yeniden yakýnlaþmasýný konu alan ve Eyþan
Özhim, Uður Polat, Altan
Erkekli gibi ünlü oyuncularýn yer aldýðý Aydýn Bulut’un ‘Benimle Oynar mýsýn?’ filmiyle devam etti.
Yazýsý sayfa 5’te.
Diyarbakýr’dan
Mardin’e kýraçýn
uygarlýðý
Montreal Türk Filmleri Festivali’nin 7. yýlýnda sinemaseverler dolu dolu bir þenlik yaþadýlar. Kapanýþ gecesinde
konuk sanatçýlara katýlým plaketleri sunuldu. Baþkan Ömer Özen yaptýðý konuþmada izleyicilere ve konuklara
teþekkür etti, gelecek yýl 8. Montreal Türk Filmleri Festivali’nde buluþmak üzere diyerek konuklarý selamladý.
BU SAYIDA, DANS CE NUMÉRO... INSIDE...
X Halk 7 Haziran’da AKP’ye
XPelin Yazar Sergisi E.K.
yeter dedi. 3
Voland Sanat Galerisi’ndeydi 13
XAudience Award
to “Will You
Play With Me?” 6
XKanada’da 23 Nisan kutlama
etkinlikleri 8, 17
XErmeni ve Türk toplumu
Ottava’da karþý karþýyaydý 9
XAnadolu Halkoyuncularýnýn
bizimanadolu.com kendini
yeniledi. Þimdi daha
iþlevsel ve güncel olarak
sizlere hizmet sunacak.
En trois langues, le site du
Bizimanadolu a été
renouvelé et maintenant il
est plus beau, fonctionnel
et mis-à-jour...
In three languages, the site
of Bizim Anadolu is now
more beautiful, useful and
updated...
www.bizimanadolu.com
XAnkara Kitaplýðý kýr gezisiyle
yaza merhaba dedi 13
X7e Festival des films turcs de
Montréal a eu grand succès 15
XBarýþ Bahçesi 15 yaþýnda 18
XMontreal’de 19 Mayýs 19
XAzerbaycan kuruluþ
muhteþem gösterisi 10
yýldönümünü kutladý 19
XKadýn Derneðin’den pazar 11
XLa Communauté turque 21
Zehra Özen gitti, yazdý
12. Sayfada
Carassauga Festivali’nde 10. Yýl!
BÝZÝM ANADOLU - Mississauga’da 30 yýldýr düzenlenen Çok
Kültürlülük Festivali’ne son 10
yýldýr Türk Kültür ve Folklor Derneði büyük özverilerle katýlmaya
devam ediyor. Türkiye tanýtýmýnýn
yapýldýðý bu Kuzey Amerika’nýn
en çok ilgi gören 40 deðiþik kökenli toplumunun 28 bölümde
kendi kültürünü tanýttýðý bu çok
önemli þenliðe Türkiye Cumhuriyeti Devletinin TKFD’ye bu yýl da
maddi ve manevi desteði olmadý.
YAZISI 7. SAYFADA

Benzer belgeler