Sağlık kurumları için verilecek eğitimlere ait konu başlıkları

Yorumlar

Transkript

Sağlık kurumları için verilecek eğitimlere ait konu başlıkları
Sağlık kurumları için verilecek eğitimlere ait konu başlıkları
S.no
1
DERSİN ADI
Sağlık
Kurumlarında
Kök Neden
Analizi ve FMEA
SÜRESİ
İÇERİK
2 Gün o
ÖĞRENME ÇIKTILARI
Hastanelere
Kök
Neden Analizi (KNA)
 Klinik
Kalite kavramı çok sık gündeme
gelmesine
rağmen
günlük
hastane
Kalite/Kalite ortamndaki işlerimizde nasıl yaşanması
iyileştirme prensipleri
gerektiği ile ilgili sorularımız olabilir ya da
 Sağlıkta KNA teorileri
uygulamada zorlanabiliriz. Bu 2 günlük
 Hastanelere KNA ne zaman eğitim programında, olaylar olmadan
kullanılır?
önce (ileriye dönük - proaktif) ve olaylar
 Hastanelerde
KNA
nasıl olduktan sonra (geriye dönük - reaktif)
yapılır?
kalite iyileştirme modellerini ele alacağız.
 Hastanelerde KNA ait pratik Pratik
uygulamalar
Hata
çalışma
Hastanelerde
sağlık
ve
Etkiler
Analizi (HTEA)
 HTEA Nedir?
 Hasta
güvenliğinde
risklerinin
Hata
ortadan
kaldırılmasında HTEA
 Sağlık
iyileştirme
ortamının
iyileştirilmesi
ve örnekler sağlamaya çalışacağız.
uygulamalarında
Türleri
yaklaşım
ile
(Vaka organizasyonunuzdaki hasta bakım ve
çalışması)
o
bir
Kuruluşlarındaki
süreçlerinde
HTEA
 HTEA nasıl yapılır?
 HTEA ait pratik uygulamalar
için
Sağlık kurumları için verilecek eğitimlere ait konu başlıkları
( vaka Çalışması)
2
Sağlık
kurumlarında
1 gün
-Sağlıkta Riskin tarifi
Bu eğitim kapsamında katılımcılar risk
-Hastanelerde Risk
yönetimi bir kuruluşlarında aşağıdakileri
kaynakları
sağlamasını mümkün kılarlar:

-Hastanelerde Risk analizi
- Hedefleri gerçekleştirme ihtimalini

-sağlık kurumlarında Riskin
artırma,
seviyelendirilmesi
- Proaktif yönetimi cesaretlendirme,
Sağlık kurumlarında risk
- Kuruluş çapında riski belirleme ve
analizi,
muamele etme ihtiyacından haberdar
Sağlıkta uygulanmakta olan
olma,
ulusal ve uluslarası
- Fırsatlar ve tehditlerin belirlenmesini
standartlar kapsamında risk
iyileştirme,
değerlendirmesi.
- İlgili yasal ve mevzuatla ilgili şartlara ve

Risk yönetimi
uluslararası normlara uyum sağlama,

Artık risk kavramı
- İdare etmeyi iyileştirme,

Risk analizi


- Paydaş güvenini ve itimadını iyileştirme,
- Karar verme ve planlama ile ilgili
güvenilir bir temel tesis etme,
- Kontrolleri iyileştirme,
- Risk iyileştirmesi için kaynakları etkili bir
şekilde tahsis etme ve kullanma,
- Operasyonel etkinliği ve verimliliği
iyileştirme,
- Sağlık ve güvenlik performansını ve aynı
zamanda çevresel korumayı geliştirme,
Sağlık kurumları için verilecek eğitimlere ait konu başlıkları
- Kaybın önlenmesi ve kaza yönetimini
iyileştirme,
- Kayıpları en aza indirme,
- Kuruluşa ait öğrenmeyi iyileştirme ve
- Kuruluşa ait esnekliği iyileştirme.
3
Sağlık
1 gün
ISO 9001:2008, JCI, ulsal
Kalite kavramını oluşturmak ve
kurumlarında
Standartlar,
ülkemizdeki uygulanmakta olan
kalite kavramı,
Standartların temel
standartlar kapsamında kuruluşlarında
ulusal ve
bileşenleri
ekiplerin oluşturulması, kalite birimerinin
uluslararası
Standartların kuruluşlarda
çalışması sistematiğnin anlaşılması, üst
standartların
uygulamalarına yönelik
yönetimlerin sürece katılımının
süreçlere olan
yapılanmaları ……..
sağlanması, kurum kültürünün
katkısı ve ortak
oluşturulması
bileşenleri
4
Hastane iç
tetkikçisi
2 gün
Ulusal ve uluslararası
Uygulanmakta olan ulusal vya
standartlar kapsamında iç
uluslararası Kalite Yönetim Sistemlerinin ,
tetkik süreci,
etkin bir şekilde uygulanmasının, hastane
Mevzuatlar,
için oluşabilecek risklerin ve iyileştirme
İç tetkik metodolojisi,
potansiyellerinin net ifade edilebilmesi
İç tetkik sürecinin
amacıyla, iç tetkikler son derece
yönetilmesi
önemlidir. Dolayısı ile sistem düzenli
İç tetkik faaliyetlerinin
olarak izlenmedikçe etkin bir şekilde
raporlanması,
yürütülemez. Bu eğitim, katılımcılara iç
İç tetkik sonuçlarının üst
tetkikin nasıl etkin yapılacağını
yönetimle paylaşılması
öğretecektir. Katılımcılar ulusal ve
uluslararası standartlar ISO 19011
Sağlık kurumları için verilecek eğitimlere ait konu başlıkları
standardına göre tetkik tekniklerini
öğrenecekler ve tetkiklerin nasıl
planlanacağı, gerçekleştirileceği,
raporlanacağı ve nasıl düzeltici faaliyet
alacakları konularında uygulamalar
yapacaklardır. Eğitim sonrası yapılacak
olan sınav sonucunda başarılı olanlara "
Başarı Belgesi", diğer katılımcılara 'Katılım
Belgesi' verilecektir.
5
Hastanelerde
2 gün
süreç kavramı,
 Süreçlerle yönetimin öneminin
anlaşılması
 Süreci oluşturan unsurları tanımlanması
Süreç yönetimi
ve süreç
ve kavranması,
 Süreçle ilgili bilginin toplanması , süreç
iyileştirme
analizinin yapılması sürecin yeniden
tasarımının yapılması, süreç yönetimikalite yönetimi ilişkisinin tanımlanması
 Süreç ve kalite yönetiminde etkili olan
kuruluş içi örgütsel faktörleri
sınıflandırılması
6
İndikatör
1
Kalite Yönetimi İyileştirme çalışmaları
kavramı, sağlık
kapsamında kaliteli hasta bakımını
hizmeti
sağlamak için tasarlanan klinik ve idari
sunumunda ve
hizmetlerin analiz edilmesi ve elde edilen
klinik
sonuçlarla sürekli iyileştirmeyi sağlamak
Sağlık kurumları için verilecek eğitimlere ait konu başlıkları
uygulamalar
için ölçülebilir elemetler ile süreci
kapsamında
yönetebilmek.
indikatör
yönetimi
7
Hastnelerde
1
Hastanelerde uygulankamta olan kalite
entegre kalite
yönetim sistemi sağlık odaklı standartlar
yönetim
ve kullanım amaçlarının tek bir amaç
sistemleri
doğrultusunda kullanımının sağlanması
için entegre sistemlerin bütünleşik olarak
uygulanması.
8
Standartlar ve
1
Ülkemiz mevzuatları ve saplık
mevzuatlar
kurumlarının fiziki ve yönetimsel olarak
kapsamında
tıbbi ve radyoaktif atıkların bertarafı ve
hastanelerde
kurum içinde azaltılaması yönünde
Atık yönetimi
çalışanlar arasında farkındalığın
arttırılması
9
ISO 15189
1
temel eğitimi
Sağlık kurumlarında laboratuvar
süreçlerinin ulusal ve uluslararası
standarltar kapsamında daha iyi
uygulanabilmesi için laboratuvar
uygulamalarının ISO 15189 standardı
kapsamında irdelenmesi.
10
İlgili standartlar
1
Hastanelerde uygulanmakta olan
kapsamında
sterlizasyon uygulamaları, sterilizasyon
hastanelerde
süreçlerinin hsata bazlı izlenebilirliğinin
Sterilizasyon
sağlanması manuel veya program bazlı
Sağlık kurumları için verilecek eğitimlere ait konu başlıkları
uygulamaları
uygulama örnekleri, tek kullanımlık
malzemelerin sterilizasyon süreci,
kurumda uygulanmakat olan sterilizasyon
süreçlerinde validasyon ve emniyet
kuralları Merkezi sterilizasyon
ünitelerinin oluşturulması.
11
Kalibrasyon ve
1
Hastanelerde biyomedikal üreçleri ,
ölçüm
ölçüm yeteneğinde olan tıbbi cihazların
belirsizliği
ölçümlerininin güvenirliğinin sağlanması.
kavramı ve
Kalibrasyon süreçlerinde akreditasyon
hastanede
kavramı kalibre edilen cihazların
uygulanma
sertifikasyonu ve ölçümün güvence altına
süreci
alınması. Kurum içinde yapılan
doğrulama işlemleri ve ölçüm belirsizliği.
12
Hasatanelerde
1
Hastanelerde sunulan sağlık hizmetleri
ameliyathane
hastalar ve çalışanların tehlikelere maruz
ve yoğun
kalmadan hizmetin yerine getirilmesi için
bakımlarda
gerekli şartların vefiziki çalışma ortanının
partikül
sağlanması gerekli kontrollerin yapılması
ölçümü,
ve sürekliliği için üst yönetim ve
sınıflandırma ve
sorumluların temel kavram ve süreç
ilgili standartlar
gereklilikleri hakında bilgilendirilmesi.
kapsamında
(Temiz oda ,
HVAC)
uygulamalarına
Sağlık kurumları için verilecek eğitimlere ait konu başlıkları
genel bakış ve
yorumlama
13
14
Sağlık ve tedavi
1
Günümüz sağlık hizmeti sunumunda
süreçlerinde
kendimize ve yakınlarımıza uygulanacak
nasıl bilinçli
tedaviler ve hastane ortamındaki
Hasta ve hasta
uygulamalardan ve yapılacak tedavi
yakını olunur?
süreçlerinde aktif rol almak.
Sağlık
3 saat
Bu nedenle sağlık kurumunun
kurumlarında iş
beklenmedik olaylara ( tüm olaylar
sürekliliği
beklenmediktir) karşı hazırlıklı olamak,
kavramı
olay meydana geldiğinde ise hızlı bir
şekilde mevcut durumu değerlendirerek
zamanında, tam, etkili ve doğru tepkiler
vermek en temel hedeftir.
15
Ulusal ve
1
her hasta için bakımın planlanması ve
uluslararası
sağlanması;
standartlar
bakımın sonucunun anlaşılabilmesi için
kapsamında
hastaların izlenmesi;
hasta bakımı ve
bakımın ihtiyaçlar doğrultusunda
uygulamaları
uyarlanması;
bakımın tamamlanması; ve
takip sürecinin planlanması.
16
Ulusal ve
1
tehlike ve risklerin azaltılması ve kontrol
uluslararası
edilmesi;
standartlar
kaza ve yaralanmaların önlenmesi; ve
kapsamında
güvenli koşulların sağlanması.
Sağlık kurumları için verilecek eğitimlere ait konu başlıkları
Tesis yönetimi
ve güvenliği
17
ISO 27001,
1
 bilgi ihtiyaçlarının belirlenmesi;
ulusal ve
• bir bilgi yönetim sisteminin
uluslararası
tasarlanması;
standartlar
• veri ve bilgilerin tanımlanması ve
kapsamında
toplanması;
iletişim ve bilgi
• verilerin analiz edilerek bilgiye
güvenliği
dönüştürülmesi;
• veri ve bilgilerin aktarılması ve
raporlanması;
• bilgilerin entegre edilmesi ve
kullanılması.
18
Ulusal ve
1
Hasta kimliğinin doğru şekilde
uluslararası
belirlenmesi
standartlar
Etkili iletişimin iyileştirilmesi
kapsamında
Yüksek riskli ilaçların güvenliğinin
hasta güvenliği
iyileştirilmes
Doğru alan, doğru işlem, doğru hasta
cerrahisinin sağlanması
Sağlık bakımıyla ilişkili (nozokomiyal)
enfeksiyon riskinin azaltılması
Hastaların düşme neticesinde zarar
görme riskinin azaltılması
19
Standartlar
. İlaç yönetimi, kurumun hastalarına ilaç
Sağlık kurumları için verilecek eğitimlere ait konu başlıkları
kapsamında
terapilerini sunmak için kullandığı sistem
hastanelerde
ve süreçleri kapsamaktadır. Bunun için
ilaç güvenliği
ilaç terapilerinin seçimi, alımı,
ve yönetimi
depolanması, isteminin yapılması/order
edilmesi, istemin
aktarılması/kopyalanması, dağıtımı,
hazırlanması, eczaneden çıkışı,
uygulanması, belgelenmesi ve takibi
konularında etkili süreç tasarım,
uygulama ve iyileştirme prensiplerinin
uygulanabilmesi
20
Sağlık
Kurumlarda oluşturulan dokümanların
kurumlarında
yönetilmesi adına gerekli optimum
ilgili standartlar
doküman ile maximum süreç yönetimin
kapsamında
sağlamak ve dokümanların oluşturulması
dokümanların
için temel kavramların anlaşılmasını
oluşturulması
sağlamak.
tekniği ve temel
dokümantasyon
kavramı
21
Hastanelerde
Müşteri İlişkileri
Yönetimi:
Customer
Relationship
Management
Stratejik plana ve verilere dayalı
süreç yapısı kurmak,
Müşteri odaklı, tüm paydaşların
katılımı ve etkin iletişimini sağlamak,
Sürekli iyileştirme kültürünü ve
müşteri / çalışan sadakatini yerleştirmek,
Sağlık kurumları için verilecek eğitimlere ait konu başlıkları
CSR Kurumsal sosyal sorumluluk
bilinci oluşturmak,
Sürekli öğrenen bir yapı ile
işletmeyi beslemek.
22
Sağlık
Paydaş memnuniyetini ve
kuruluşlarında
paydaşların hizmetlere/ürünlere bakış
Saha
açısını tanımlamak amacıyla doğru
Araştırmaları,
yaklaşımla doğru sorular yöneltmek,
Paydaş
Hedeflere zamanında ve beklenen
Memnuniyet
kalite ve verimde ulaşmak için, stratejik
Analizleri:
planı destekleyecek verilere ulaşmak.
Paydaş memnuniyetini daha
hizmet/ ürünü gerçekleştirmeden
oluşturmak
Müşteri şikayet ve geri
bildirimlerini yönetmek.
23
Hastanelerde
Kurumun kaynaklarını,
Performans
ürün/hizmetlerini, elde ettiği sonuçları
Ölçme ve
takip etmesi için düzenli veri toplamak,
Değerlendirme
analiz etmek, raporlamak
Sistemi
Kurumun mevcut ve geleceğe
ilişkin durumları ile ilgili bilgi toplama,
bunları karşılaştırmak
Performansın sürekli gelişimini
sağlayacak yeni ve gerekli etkinlikleri
tanımlamak
Sağlık kurumları için verilecek eğitimlere ait konu başlıkları
24
Hastanelerde
Ürünün en ekonomik ve
İstatistiksel
gereksinimleri karşılayacak şekilde
Süreç Kontrolü
üretilmesini sağlamak amacıyla veri
toplamak, analiz yapmak ve çözüm yolları
önermek üzere istatistik prensip ve
teknikler kullanmak
İşletme içinde kusurları
yakalamak, kusurlu ürün henüz
üretilmeden müdahalede bulunarak
önlem almak
25
Sağlıkta
İndikatör
Yönetim
Sistemi
Sağlıkta kalite indikatörlerini ve
çıkış noktalarını tanımlamak,
Kalite indikatörleri hesaplama
yöntemleri, verilerin doğruluğu ve
kalitesini belirlemek
Veri analizi, hedef değer
belirlemek ve sonuçları raporlamak
Dr. Kemal TEKİN

Benzer belgeler