OPENING CLOSING 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON

Yorumlar

Transkript

OPENING CLOSING 3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON
3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE CULTURE AND SPORT
23rd May/FRIDAY
HOUR
Programme
08:30-10:00
Sarajevo-BIH / 24-25 May, 2014
24th May/SATURDAY
Programme
Place
REGISTRATION
LOBBY
Programme
OPENING
Welcome Speeches
Opening Hall
11:30-12:30
14:00-15:30
15:30-17:00
17-00-18:30
18:30-20:00
20:00-21:30
ARRIVAL / REGISTRATION
12:30-14:00
Prof.Dr.F.Hulya ASCI
Opening Hall
Prof.Dr.Osman IMAMOGLU
ORAL SESSION 1
ORAL SESSION 2
ORAL SESSION 3
ORAL SESSION 4
ORAL SESSION 5
ORAL SESSION 6
BALKAN SFA GA
SFA WORKSHOP
ORAL SESSION 7
ORAL SESSION 8
ORAL SESSION 9
ORAL SESSION 10
ORAL SESSION 11
ORAL SESSION 12
ORAL SESSION 13
ORAL SESSION 14
ORAL SESSION 15
ORAL SESSION 16
Hall 1
Hall 2
Hall 3
Hall 1
Hall 2
Hall 3
Hall 1
Hall 1
Hall 2
Hall 3
Hall 1
Hall 2
Hall 3
Hall 1
Hall 2
Hall 3
Hall 2
Hall 3
INTERNATIONAL SPORT FESTIVAL
Prof. Dr.Sacit ADALI
Place
Hall 1
Hall 2
Hall 3
ORAL SESSION 20
ORAL SESSION 21
ORAL SESSION 22
ORAL SESSION 23
ORAL SESSION 24
ORAL SESSION 25
Hall 1
Hall 2
Hall 3
Hall 1
Hall 2
Hall 3
LUNCH
Restaurant
ORAL SESSION 26
ORAL SESSION 27
ORAL SESSION 28
ORAL SESSION 29
ORAL SESSION 30
ORAL SESSION 31
POSTER SESSION 1
Hall 1
Hall 2
Hall 3
Hall 1
Hall 2
Hall 3
Poster Hall
POSTER SESSION 2
Poster Hall
POSTER SESSION 3
Poster Hall
CLOSING
Hall 1
26th May/MONDAY
Programme
CULTURAL TOUR (for conference participants)
-Mostar, Blagay, Pocitelj-
Speakers: Bae SCHILLING
(Petanque, Bowling, Darts, Tug of War, Rope Jumping, Etc.)
10:00-11:30
25th May/SUNDAY
Programme
ORAL SESSION 17
ORAL SESSION 18
ORAL SESSION 19
3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE CULTURE AND SPORT
Sarajevo / 24-25 May, 2014
ORAL PRESENTATIONS
ORAL SESSION 1
Date/Time: 24th May 2014 / 12:30-14:00
Place Hall 1
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Mustafa HĠZMETLĠ
Presentations: 1- BOSNA SAVAġI‟NIN TÜRK KAMUOYUNA ETKĠLERĠ
Necla GÜNAY
2- II. Dünya SavaĢı sonrasında Türk Basınında Balkanlar "Yugoslavya" Algısı
Seçil Özdemir
3- KÜLTÜRLEARASI ETKĠLEġĠMDE SĠNEMANIN ROLÜ: FERZAN ÖZPETEK VE FATĠH AKIN FĠLMLERĠNDE KÜLTÜRLERARASILIK
Zühal ÇETĠN ÖZKAN
4- Türkiye ve Kazakistan kültürel iliĢkilerin geliĢmesinde TRT Avaz rolü
Gulnara Mamanova
5- MEDYA KÜLTÜRÜ EKSENĠNDE ġAFAK BEKÇĠLERĠ (1963) ÖRNEĞĠ
Nevin ARVAS
ORAL SESSION 2
Date/Time: 24th May 2014 / 12:30-14:00
Place Hall 2
Moderator: Assist. Prof. Dr. Murat KUL
Presentations: 1- SPOR BAĞLAMINDA TÜRK KÜLTÜRÜNDE DEĞĠġĠMLER
Fatma Açık
2- Amatör Düzeydeki Futbolcuların Örgüsel Bağlılıklarının Ġncelenmesi- Bolu Ġli Örneği
AyĢegül AYATA AKTÜRK, Güçlü ÖZEN, Hanifi ÜZÜM
3- BESYO ÖĞRETĠM ELEMANLARININ ÖRGÜTSEL ADANMIġLIK DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ
Recep Cengiz, Murat Turgut, Alper Cavit Kabakçı
4- Gençlik Ve Spor Bakanlığı ÇalıĢanlarının Örgüte Bağlılık Düzeylerinin Demografik DeğiĢkenler Açısından Ġncelenmesi
Adnan Ersoy, Halil BiĢgin, Metin Karayol, Muhammet Mustafa Atakan
ORAL SESSION 3
Date/Time: 24th May 2014 / 12:30-14:00
Place Hall 3
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Murat AKYÜZ
Presentations: 1- 3 x 2 BaĢarı Hedef Modeli Ölçeği: Bir Geçerlik ve Güvenirlik ÇalıĢması
Bülent Ağbuğa, Sehmus Aslan, Fatma Ağbuga
2- BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCĠLERĠ ĠÇĠN TEORĠK DERSLER TUTUM (BESYÖTDET) ÖLÇEĞĠ GELĠġTĠRME ÇALIġMASI
Taner BozkuĢ, Mehmet Sezen, Betül Ayhan
3- PHYSICAL ACTIVITY VENUE EVALUATION SCALE (PAVES): A VALIDITY and RELIABILITY STUDY
Huseyin Gumus, Sema Alay, Mehmet Karakilic
4- Salon Sporları Hakemlerine Yönelik Mobbing Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliğinin Belirlenmesi
Serkan HACICAFEROĞLU
5- ĠġĠTME ENGELLĠLERDE STATĠK VE DĠNAMĠK DENGE ÖLÇÜLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ
Hanım Uçar, Muazzez Kaya, Aybüke Argın, Mustafa Akti
ORAL SESSION 4
Date/Time: 24th May 2014 / 14:00-15:30
Place Hall 1
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Fatma Tezel ġAHĠN
Presentations: 1- BEYPAZARI KÜLTÜREL ÖRGELERĠNĠN MODA ÜRÜN AKSESUAR TASARIMINDA KULLANILMASI
Nalan GürĢahbaz, Mahmut Güngör
2- TRADITIONAL WOMEN‟S APPARELS OF THE BULGARIA IMMIGRANTS LIVING IN ESKĠġEHĠR
BaĢak Boğday Sayğılı, Berna Yıldırım Artaç
3- Woman Headwear in Anatolia
Berna Yıldırım Artaç, BaĢak Boğday Sayğılı
4- BOLU ĠLĠ MUDURNU ĠLÇESĠ YÖRESEL KADIN GĠYSĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Meyrem ARGA ġAHĠNOĞLU, Saliha AĞAÇ, Saliha ÖZELMAS KAHYA, Nalan GÜRġAHBAZ, Fatma GÖKPINAR
5- Malatya yöresi geleneksel kadın kıyafetlerinden günümüze yansımalar
Elmas Elhan Özus, Filiz Erden, Melek Tufan
6- FAST FASHĠON KOLEKSĠYONLARINDA YER ALAN SPOR GĠYSĠLERĠN ÖZELLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠ
Birsen Çileroğlu, Seda Kıvılcımlar, Cansu Özgören
ORAL SESSION 5
Date/Time: 24th May 2014 / 14:00-15:30
Place Hall 2
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAġ
Presentations: 1- Relations between body composition and kinematic variables of the grab start in young swimmers
Ahmet Alptekin
2- DETERMINE HEART RATE RESPONSE DURING OFFICIAL COMPETITION JUNIOR GIRL BASKETBALL PLAYERS
Veli Volkan GÜRSES, Morteza Moghimi OSKOUEI, Ozkan ISIK, Yasin ERSOZ
3- ANALYZING SHORT (100 METERS) AND MIDDLE DISTANCE (800-1200 METERS) RUNNING AND COORDINATION VALUES …
Ahmet Yılmaz ALBAYRAK, Recep ĠMAMOĞLU, Ġbrahim CAN, Mehmet ĠMAMOĞLU
4- THE EFFECT OF MOTIVATIONAL MUSIC UPON ANAEROBIC PERFORMANCE
Özkan IġIK, Yasin ERSÖZ, Murat PAZAN, Yücel OCAK
5- The Effect of Physical Activity and Exercise Length of Telomeres and Biological Aging Process
Ġbrahim Kurt, Mehmet Akbulut, Mürsel Akdenk, Mustafa Kemal Kurt
6- AMATÖR FUTBOLCULARI SALDIRGANLIĞA ĠTEN SEBEPLER (VAN ĠLĠ ÖRNEĞĠ)
Ergün Çakır, Cansel Arslanoğlu, Süleyman GönülateĢ, Kemal Sarğın
ORAL SESSION 6
Date/Time: 24th May 2014 / 14:00-15:30
Place Hall 3
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Murat AKYÜZ
Presentations: 1- Sporla Ġlgili Türk Basınında Yer Alan Ġlkyazı: Ali Ferruh Bey ve “Eskrim” Makalesi
Emrah Çetin, Özgür Tilbe
2- Evliya Çelebi Seyahatnamesi‟ne Göre Osmanlı Ġmparatorluğu‟nda Spor
Hatice Akın Zorba
3- A STUDY ON CITIZEN AND PROFESSIONAL FOOTBAL PLAYERS‟ POINT OF VIEW REGARDING BETTING AND CHICANERY
Mehmet ġahin, Faruk Salih ġeker
4- Özel Yetenekle Ġlgili Bölümlerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Rekreasyonel Aktivitelere Katılımlarına Engel Olabilecek Unsurların Belirlenmesi
Ersan TOLUKAN, Baki YILMAZ
5- The Effects of Intensive Training on Selected Sex Hormones in Young Wrestlers
Faruk YAMANER, Yetkin Utku KAMUK, Taner BAYRAKTAR, Mustafa GÜMÜġ, Varim NUMANOGLU
6- SPORDA KARDĠOVASKÜLER SEBEPLĠ ANĠ ÖLÜMLE
Ali Serdar YÜCEL, Fatih ÇATIKKAġ, Hayrettin GÜMÜġDAĞ
ORAL SESSION 7
Date/Time: 24th May 2014 / 15:30-17:00
Place Hall 2
Moderator: Assist. Prof. Dr. Taner BOZKUġ
Presentations: 1- MÜZĠK SANATINDA KÜLTÜREL ETKĠLEġĠM VE GELENEK
Ahmet Mutlu Terzioğlu, Cengiz ġengül
2- ANNE ÇOCUK ĠLĠġKĠSĠ VE ANNE ÇOCUK ĠLĠġKĠSĠNĠ ETKĠLEYEN FAKTÖRLER
Fatma TEZEL ġAHĠN
3- TÜRK GĠYĠMĠNDE KONYA ĠLĠ SĠLLE YÖRESĠ'NE AĠT GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERĠ VE SÜSLEMELERĠ
Melek TUFAN, Filiz ERDEN, Elmas Elhan ÖZUS
4- GÖRSEL SANATLAR (RESĠM-Ġġ) DERSĠNDE RENK BĠLGĠSĠ KONUSUNUN MATERYAL KULLANILARAK ÖĞRETĠMĠN AKADEMĠK BAġARIYA ETKĠSĠ
Aydın Zor, Mehmet Ali Avcı
5- A Study On Physical Education Teachers: The Correlation Between Self-Efficacy And Job Satisfaction
Ġrfan Yıldırım
ORAL SESSION 8
Date/Time: 24th May 2014 / 15:30-17:00
Place Hall 3
Moderator: Assist. Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK
Presentations: 1- KOBĠ‟LERDE FĠNANS YÖNETĠMĠ FINANCIAL MANAGEMENT IN SMEs
Mehmet Apan, Mehmet Ġslamoğlu
2- Modern Dünyada Pazarın ĠĢlevi
Mustafa Hizmetli
3- Uluslararası ticaretin kent kimliğine etkileri-inegöl örneğiAbdulkadir Oğrak
4- TÜKETĠCĠ DAVRANIġLARININ ĠNCELENMESĠ VE ĠSTANBUL ĠSTĠKLAL CADDESĠ ÜZERĠNE BĠR ÖRNEK UYGULAMA
Sefer GÜMÜġ, Murat KORKMAZ, Hande Gülnihal GÜMÜġ
5- Sanal ĠĢyerinde Örgütsel DavranıĢ
Ali Osman Kılıç, Onur Balkan, A. Emin Serin
6- TÜRKĠYE EKONOMĠSĠNDE BÜYÜME-ĠġSĠZLĠK NEDENSELĠ (1980-2011)
Murat Korkmaz, Nur Dilbaz Alacahan
ORAL SESSION 9
Date/Time: 24th May 2014 / 17:00-18:30
Place Hall 1
Moderator: Assist. Prof. Dr. Serdar USLU
Presentations: 1- Elit Taekwondo Sporcularının Stresle BaĢa Çıkma Tarzlarının Ġncelenmesi
Sehmus Aslan, Bülent Ağbuğa
2- Gençlik Merkezi Müdürlüklerinde ÇalıĢan Personellerin ÇalıĢma Ortamlarında Maruz Kaldıkları Yıldırma DavranıĢlarının Cinsiyet Yönünden Ġncelenmesi
Serkan HACICAFEROĞLU, Burhanettin HACICAFEROĞLU
3- Differences in Motivation for Sport: The case for Turkey
Sabri Kaya, Alper C. Kabakçı,Ali Ahmet Doğan
4- EVALUATION OF THE EFFECTS OF THE QUALITY OF LIFE LEVELS OF UNIVERSITY STUDENTS UPON THEIR DEPRESSION LEVELS
Ozkan ISIK, Huseyin GUMUS, Bilal OKUDAN, Mustafa YILMAZ
5- Üniversite Öğrencisi Tenisçilerde Empati ve ĠletiĢim ĠliĢkisi
T. Osman Mutlu, Halil Evren ġentürk, Ercan Zorba
6- BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRENCĠLERĠN SOSYAL FĠZĠKĠ KAYGI DURUMLARININ ĠNCELENMESĠ
Fatih YaĢartürk, Fehmi Çalık, Murat Kul, Mutlu Türkmen, Hayri Akyüz
ORAL SESSION 10
Date/Time: 24th May 2014 / 17:00-18:30
Place Hall 2
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Fatma Tezel ġAHĠN
Presentations: 1- Progression of Design Elements in Ski Suits
Birsen ÇĠLEROĞLU, Figen KELLECĠ ÖZEREN, Ġnci Seda KIVILCIMLAR
2- KOġU GĠYSĠLERĠ KONFORUNUN KULLANICILAR TARAFINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ ÜZERĠNE BĠR ARAġTIRMA
ġule Çivitçi, Serap Dengin
3- EVALUATION OF OUTDOOR CLOTHING BRAND PERSONALITY BY USERS
Saliha Ağaç, MenekĢe Sakarya
4- A STUDY ON EVALUATION OF SWIMMING CLOTHES BY SWIMMERS
Hacer Ölçer, Serap Dengin
5- ZEĠTHGEĠST IN SWIMSUITS
Pınar GÖKLÜBERK ÖZLÜ, Arezoo NASĠRĠAGHDAM
6- ÇANKIRI YARAN EKĠBĠ VE GELENEKSEL GĠYĠM ÖZELLĠKLERĠ
Melek TUFAN, Filiz ERDEN, Elmas Elhan ÖZUS
ORAL SESSION 11
Date/Time: 24th May 2014 / 17:00-18:30
Place Hall 3
Moderator: Assist. Prof. Dr. Serkan ATEġ
Presentations: 1- ÇEVRE KĠRLĠLĠĞĠ VE BĠREY
Murat Dündar
2- Fuzzy Projective Plane PG(2,3) From Fuzzy Groups
Samet ERDEN, AyĢe BAYAR
3- Sr2B2O5 Fosfor BileĢiğinin Fotolüminesans özellikleri üzerine Pb2+ iyonu Konsantrasyonunun Etkisi
Ertuğrul ErdoğmuĢ
4- Kulis Mekanizmasının Kulis TaĢının Kinematik Analizi
Etimad Eyvazov, A. Mamadov
5- Yüksek Devirli, Sıcak Ortamdaki Bir Deney Düzeneğinin Tasarımı ve Analizi
Alaattin Metin KAYA, Ġlyas KANDEMĠR, Mahmut F. AKġĠT
ORAL SESSION 12
Date/Time: 24th May 2014 / 18:30-20:00
Place Hall 1
Moderator: Prof. Dr. Musa YILDIZ
Presentations: 1- TÜRKĠYE‟DEKĠ ARAPÇA ÖĞRETĠM TECRÜBESĠ VE BUNUN BALKAN ÜLKELERĠYLE PAYLAġIMI
Yakup Civelek
2- Araf Suresi 175-176. Ayetler Çerçevesinde Bel‟am
Gökhan Atmaca
3- Din Hizmetleri Sunumu Bağlamında Elli ve Üzeri YaĢ Grubunun Cami ve Din Adamı Algısı
Abdullah Ġnce
4- Sovyetler Birliğinin Din ve Din Eğitimi Politikası
Ali Yıldız Musahan
5- HADĠSLERĠN ANLAġILMASI VE YORMLANMASINDA BĠLĠMSEL VERĠLERĠN KULLANIMI ÜZERĠNE
Osman Oruçhan
6- Bir Eğitimci Modeli Olarak Ġmam Gazali ve Eğitim Metodu
Harun ġahin
ORAL SESSION 13
Date/Time: 24th May 2014 / 18:30-20:00
Place Hall 2
Moderator: Assist. Prof. Dr. Murat KUL
Presentations: 1- ULUSLARARASI SPOR ORGANĠZASYONLARININ ETKĠLERĠ: 2013 MERSĠN XVII. AKDENĠZ OYUNLARI‟NA YÖNELĠK BĠR UYGULAMA
Evren Güçer, Cemal Ersin Silik
2- SPOR ĠġLETMELERĠNĠN YÖNETĠM SÜREÇLERĠ AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ
Avni Hazıroğlu, Mehmet KumartaĢlı
3- TÜRKĠYE‟DE TARIMSAL ALANLARIN BĠTKĠSEL VE HAYVANSAL ÜRÜNLER AÇISINDAN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: AMPĠRĠK BĠR ÇALIġMA
Murat Korkmaz, Ġsmail ġahin, Nur Dilbaz Alacahan
4- ORGANĠZASYON KALĠTE ALGISI, TATMĠN DÜZEYĠ VE TEKRAR ZĠYARET ETME EĞĠLĠMĠ ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠYĠ BELĠRLEMEYE YÖNELĠK …
Cemal Ersin Silik
5-Yerel yönetimlerde serbest zaman ve rekreasyon hizmetleri: Ġzmir ili örneği
Özgür TEZ, Özgün DOĞAN, Özge YAVAġ, Elif ERKAYA, Hande TAVAZAR, Pınar GÜZEL
ORAL SESSION 14
Date/Time: 24th May 2014 / 18:30-20:00
Place Hall 3
Moderator: Assist. Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN
Presentations: 1- The Relationship between Life Quality, General Health and Physical Activity among Older men in Nursing Home
Samira Aliabadi, Shima Hesami, Behnam Boobani, Parsa Aliabadi
2- Path Analysis Model of Effective Factors on Aggression in Elite Athletes
Behnam Boobani, Samira Aliabadi, Shima Hesami
3- The attitude of native people in a tourist area to tourists, Case study Masoule
Zahra Farhangfar
4- Investigating Job Satisfaction Among Physical Education Teachers of Eastern Azerbaijan's Islamic Azad University
Amineh Sahranavard Gargari, Abedin Asadollahi, Mahtab Alirezaloot
ORAL SESSION 15
Date/Time: 24th May 2014 / 20:00-21:30
Place Hall 2
Moderator: Assist. Prof. Dr. Ali ÖZKAN
Presentations: 1- Taekwondo Dünya ve Olimpiyat ġampiyonalarında uygulanan eski ve yeni puanlama sistemlerinin karĢılaĢtırmalı analizi
Ahmet Naci Dilek
2- Examination of Scoring Results of Different Techniques Applied in World Taekwondo Championship 2007
Ahmet Naci Dilek, Ġzzet Raco, Safet Kapo
3- We Are What We Eat=Taurine; Component Of Functional Food & Nutraceuticals - Elevated level in Exercise: From Energy Booster to Alleviation of Ageing
Ramesh C Gupta
4- A Comparison Effect of Eccentric, Concentric and Plyometric Exercise on Muscle Soreness, Plasma Creatine Kinase (ck) and Lactate Dehydrogenase (LDH)
Rastegar Hoseini, Zahra Hoseini, Mehry Hoseini
5- Visual Representation of Sports Activities in Secondary School English and Turkish Coursebooks
Mehmet Galip ZORBA
6- Analytical Study of some biokenmatics variables for the last steps in the javelin event and relationship with performance
Arif Mohsin Ibrahim
ORAL SESSION 16
Date/Time: 24th May 2014 / 20:00-21:30
Place Hall 3
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Mustafa HĠZMETLĠ
Presentations: 1- Comparative approach and historical and juridical studies (Case study: Morjae of Khorasan and the Juridical attitudes of Abu-Hanifeh)
Ebrahim Ebrahimi, Majid Hajibabaei
2- The Young Women in Palestine & Egypt and the Different Role of Them in Recent Intifada
Zahra Habibi
3- Companionship between history and sociology; With emphasis on the experience of historiography in Iran
Majid Hajibabaei
4- Connection between theological believes and historical analyzes
Ali Hasanbagi
5- Ottoman influence on Albanian culture (traditions, architecture, art )
Sereta Koperaj, Erzen Koperaj
ORAL SESSION 17
Date/Time: 25th May 2014 / 08:30-10:00
Place Hall 1
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Murat AKYÜZ
Presentations: 1- Üniversitelerin Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında Okuyan Öğrencilerin Sosyal Beceri Düzeylerinin KarĢılaĢtırılması
Gürkan ELÇĠ, Murat KUL, Mutlu TÜRKMEN, Taner BOZKUġ
2- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sınavlarında Kayıt Yaptırmaya Hak Kazanan Adaylar Ġle Hak Kazanamayan Adayların Çoklu Zekâ …
Zeynep Erol, Murat Kul, Taner BozkuĢ, Gürkan Elçi
3- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Özel Yetenek Sınavının Rasch Ölçme Modeliyle Analizi
Murat KUL, Mutlu TÜRKMEN, Gürkan ELÇĠ
4- FARKLI SPOR BRANġLARI ĠLE UĞRAġAN BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN KUVVET VE ESNEKLĠKLERĠNĠN BELĠRLENMESĠNDE MORFOLOJĠK …
Ümit Öz, Gürhan Kayıhan, Sabri Kaya, Ümit Öz
5- The effects of workers' sports on the sport policies of Turkey during early republican period
Mutlu Türkmen, Mehmet Güçlü
6- OTĠZMLĠ BĠREYLERĠN FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE PROGRAMLARINA KATILIMINI ENGELLEYEN FAKTÖRLERĠN ĠNCELENMESĠ
Ġsmail Aydın, Halil Sarol
ORAL SESSION 18
Date/Time: 25th May 2014 / 08:30-10:00
Place Hall 2
Moderator: Assist. Prof. Dr. Serkan ATEġ
Presentations: 1- TOPRAK DESTEKLĠ ISI POMPASININ ZONGULDAK ĠLĠNDE UYGULAMASI
Volkan AKGÜL, Ġsmail CEBECĠ
2- EFFECT OF DIFFERENT MOORING SYSTEMS ON HYDRODYNAMIC ANALYSIS OF AN OFFSHORE WIND TURBINE
Sabri ALKAN, Alaattin Metin KAYA
3- REFRAKTER TUĞLALARIN KONTROL PARAMETRELERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI
Fatih APAYDIN, Koray KAYA
4- SĠC ĠLE GÜÇLENDĠRĠLMĠġ AL2014 MATRĠSLĠ KOMPOZĠTĠN ISIL ĠLETKENLĠĞĠ ÜZERĠNE MATRĠSE ĠLAVE EDĠLEN Mg‟UN ETKĠSĠ
Serkan AteĢ, Ġbrahim Uzun, Recep Çalın
5- BARTIN‟DA ISITMA SĠSTEMLERĠNDEN KAYNAKLANAN HAVA KĠRLĠLĠĞĠ SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERĠLERĠ
ġule APAYDIN, Oğuzhan ERBAġ, Ramazan KÖSE
ORAL SESSION 19
Date/Time: 25th May 2014 / 08:30-10:00
Place Hall 3
Moderator: Assist. Prof. Dr. Mutlu TÜRKMEN
Presentations: 1- A perspective Philosophy for Teaching Physical Education in Erbil Schools
Fouad Ibrahim Alsarraj
2- The effects of new scoring system in Taekwondo on distribution of the medals
Ahmet Naci Dilek, Safet Kapo, Ġzzet Raco
3- Analytical Study of some biokenmatics variables for the last steps in the javelin event and relationship with performance
Arif Mohsin lbrahim Al-hasawee
4- The promotion of Iranian culture through sport tourism in domestic and international dimensions (A case study of Chabahar)
Saeid Jahantigh, Fereshteh Golestaneh
5-The effect of resistance training on blood pressure, heart rate and pain threshold at rest and during dialysis…
Marziyeh Poursardar, Hamid Arazi, Masoud Khosravi
ORAL SESSION 20
Date/Time: 25th May 2014 / 10:00-11:30
Place Hall 1
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Mustafa HĠZMETLĠ
Presentations: 1- Postmodernizmin Türk Edebiyatındaki Yansımaları
Ġsmet Emre
2- Aliya Izzetbegoviç Acisindan Dogu-Bati Tartismalarina Epistemolojik Bir Yaklasim
Ali Öztürk
2- GÖÇ OLGUSUNA GÖÇMENLERĠN DENEYĠMLERĠ ÜZERĠNDEN BAKMA
Kemal Dil
4- TARĠHSEL SÜREÇTE TÜRK DEVLETLERĠ BAYRAKLARININ GÖSTERGEBĠLĠMSEL ĠNCELMESĠ
Mithat YILMAZ, MülkiĢe TEMĠZKAN
5- Hüseyin Hilmi PaĢa‟nın Rumeli Ahvaline Dair Meclis-i Mebusan‟a Sunduğu Ġzahat
Özgür Tilbe
ORAL SESSION 21
Date/Time: 25th May 2014 / 10:00-11:30
Place Hall 2
Moderator: Assist. Prof. Dr. Ali ÖZKAN
Presentations: 1- LEISURE TIME-PHYSICAL ACTIVITY CONSTRAINTS AT HIGH SCHOOLS
Hüseyin GÜMÜġ, Özcan IġIK, Ömür KARAKULLUKÇU, Ġrfan YILDIRIM
2- SPOR MERKEZĠ FĠTNESS SALONUNU KULLANAN BĠREYLERĠN BEKLENTĠLERĠNĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Mehmet KumartaĢlı, Engin GüneĢ AtabaĢ
3- TÜRKĠYE‟DEKĠ YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARINDA REKREASYON EĞĠTĠMĠNĠN YAPISI
M. Murat KIZANLIKLI
4- ÇEVRESEL DUYARLILIK VE BOġ ZAMAN ENGELLERĠ ĠLĠġKĠSĠ
Hüseyin GÜMÜġ, Özcan IġIK, Güngör DOĞANAY, Ġlkay DOĞAN
5- FORESTS AND ENVIRONMENT IN TERMS OF RECREATION
Murat Kul, Hayri Akyüz, Fatih YaĢartürk
ORAL SESSION 22
Date/Time: 25th May 2014 / 10:00-11:30
Place Hall 3
Moderator: Assist. Prof. Dr. Mikail TEL
Presentations: 1- Yerel Yönetimlerde ÇalıĢanların Kurumsal Bağlılığı Üzerine Bir Ġnceleme: Çankırı Belediyesi Örneği
Hakan Arslan, Merve Önce
2- Construction and Contestation of Turkish Cypriot Identity vis-a-vis the Changing Dinamics of the Cyprus Conflict
Bahar TaĢeli
3- KAZAKĠSTAN‟DAKĠ XIX YÜZYILIN SONU - XX YÜZYILIN BAġINA AĠT OLAN, TARĠHĠ DEĞER TAġIYAN KONUTLARIN TĠPOLOJĠSĠ,…
Elmira Kanayeva
4- BANKA MÜġTERĠLERĠNĠN KONUT KREDĠSĠ AÇISINDAN TERCĠH DÜZEYLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Murat Korkmaz, Sefer GümüĢ, Nur Dilbaz Alacahan
5-TÜRKĠYE‟DE REEL DÖVĠZ KURU ĠLE DIġ TĠCARET ARASINDAKĠ ĠLĠġKĠ: UYGULAMALI BĠR ANALĠZ
Murat Korkmaz, Nur Dilbaz Alacahan
ORAL SESSION 23
Date/Time: 25th May 2014 / 11:30-13:00
Place Hall 1
Moderator: Prof. Dr.Yakup CĠVELEK
Presentations: 1- MEVDÛDÎ‟NĠN TEFSĠRĠNDE MÜTEġABĠH
Ali KARATAġ
2- Ġslam Ahlak Felsefesinde Erdem Kavramı
Murat Demirkol
3- Sade Hayat ve Din
Ahmet Yıldırım
4- KÖTÜLÜK OLGUSUNA ĠLAHĠ YASALAR BAĞLAMINDA BAKIġ
Metin Özdemir
5- MAVERAÜNNEHĠR‟DE IX-XII YÜZYILLARDA FELSEFÎ DÜġÜNCENĠN YAYGINLAġMASI
Vahit Celal
6- Din mi Ahlak mı?
Lokman Çilingir
ORAL SESSION 24
Date/Time: 25th May 2014 / 11:30-13:00
Place Hall 2
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Hakan Murat KORKMAZ
Presentations: 1- Çokkutuplu dünyaya doğru ilerlerken uluslararası iliĢkilerde denge politikası analizi
Tacibayev RaĢid Ġbrahimoğlu
2- The legal context of disputes between Government and Parliament in the Iranian constitutional era
Mirza Abbas Mahdavifard
3- Cultural diffusion between Turkey and Iran‟s Azarbayjan after 1979 Iranian revolution
Shahrzad Sadeghi
4- Avrasyacılık TartıĢmalarının Orta Asya Cumhuriyetlerindeki Kimlik Üzerindeki Etkisi: Kazakistan Örneği
Dinara Taldbeyava
5- Kazakistan ve Türkiye Mevzuatındaki Ġfade Hürriyetinin KarĢılaĢtırılması
Galymzhan Tazhıbaev
ORAL SESSION 25
Date/Time: 25th May 2014 / 11:30-13:00
Place Hall 3
Moderator: Assist. Prof. Dr. Ali ÖZKAN
Presentations: 1- The effect of the use of the reciprocal style of learning to freestyle swimming and some of the variables biokinmatics
Arif Mohsin Ibrahim, Hatam Sabar Khoshnow
2- Effect of Competitive Environment and spectator on of Children‟s performance in Fundamental Motor Skills
Hasan Mohammadzadeh, Mandana Heydari
3- The impact of development the special coordination abilities on the general skill ability for table tennis juniors under 12 years old
Shawkat Gaber Radwan
4- Effect of Resistance training with two loading patterns (double-pyramid & reverse step) on muscular strength and …
Amir Saraji, Ramin Shabani, Farhad Rahmani-Nia
5- Effect of Six-week Breathing Exercise and Yogaasana on Motor Learning of Simple Basketball Shooting Skills
Nama Ashish Prem Singh, Jitender Sharma
ORAL SESSION 26
Date/Time: 25th May 2014 / 14:00-15:30
Place Hall 1
Moderator: Assoc. Prof. Dr. Mustafa HĠZMETLĠ
Presentations: 1- TÜRKĠYE‟DE DÖVME BAKIRCILIK SANATI
Nuran KayabaĢı, Hürrem Sinem ġanlı
2- DENĠZLĠ TAVAS ĠLÇESĠ GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERĠ
Filiz Erden, Melek Tufan, Elmas Elhan Özus
3- KÜLTÜREL ETKĠLEġĠMDE FOTOĞRAFIN ROLÜ
Birsel Matara
4- BĠLECĠK ĠLĠ “BAYIRKÖY KASABASI KADIN GÖYNEKLERĠ” NĠN ĠNCELENMESĠ
Türkan Kayser
5- Konya Geleneksel Kadın Kıyafetlerinden Günümüze Yansımalar
Elmas Elhan Özus, Filiz Erden, Melek Tufan
ORAL SESSION 27
Date/Time: 25th May 2014 / 14:00-15:30
Place Hall 2
Moderator: Prof. Dr. Osman ĠMAMOĞLU
Presentations: 1- Spor Alanlarında Türk ĠĢaret Dili‟nin Kullanımı ve Türk ĠĢaret Dili Kaynaklarında Fiziksel Aktivite ve Sporla Ġlgili Ġçerikler Üzerine Bir Ġnceleme
Pınar Yaprak Kemaloğlu
2- Sınıf Öğretmeni Adaylarının „Ayrıt‟ Terimini Matematiksel DüĢünce GeliĢim AĢamalarına Göre Açıklamalarının Ġncelenmesi
Veli TOPTAġ
3- BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLĠĞĠ ĠLE BAZI ÖĞRETMEN ADAYLARININ DUYGUSAL ZEKA VE MUTLULUKLARININ KARġILAġTIRILMASI
Emre Ozan, Muhsin Hazar
4-The Effect of Climbing As a Recreational Event on Adolesent „s Locus of Control
Güçlü Özen
5- “Beden alıĢtırmaları Ģeytan iĢidir”
Mehmet ġahin
6-Manisa ilindeki lise eğitimi alan genç eriĢkinlerin fiziksel aktivite ve yaĢam kalitesi arasındaki farklılıkların incelenmesi
Hande TAVAZAR, Özge YAVAġ, Elif ERKAYA, Özgür TEZ, Devrim ZERENGÖK, Selhan ÖZBEY, Pınar GÜZEL
ORAL SESSION 28
Date/Time: 25th May 2014 / 14:00-15:30
Place Hall 3
Moderator: Prof. Dr. Rana VAROL
Presentations: 1- SPORCULARDA MENĠSKÜS YIRTIKLARI
Bülent KILIÇ, Fatih ÇATIKKAġ
2- 12 HAFTALIK BRANġA ÖZGÜ FUTBOL VE FUTSAL ANTRENMANLARININ KAN LAKTAT SEVĠYELERĠ ÜZERĠNE ETKĠLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ
Yücel Ocak, Yasin Ersöz, Hüseyin GümüĢ
3- THE EFFECT OF COENZYME Q10 UPON BLOOD GLUCOSE AND HEMATOCRIT LEVELS IN DIFFERENT ALTITUDES AMONG THE MALE CLIMBERS
Mortaza Moghimi OSKOUEI, Veli Volkan GURSES, Ozkan ISIK, Yasin ERSOZ
4- AġIRI ġĠġMAN VE NORMAL KĠLOLU KADINLARDA AKUT AEROBĠK EGZERSĠZĠN OBESTATĠN VE AÇĠL GHRELĠN DÜZEYĠNE ETKĠSĠ
ġerife ÖZEN, Güçlü ÖZEN, Gül Tiryaki SÖNMEZ
5- ĠLKÖĞRETĠM ĠKĠNCĠ KADEME ÖĞRENCĠLERĠNĠN BEDEN EĞĠTĠMĠ ĠLE ĠLGĠLĠ ALGILARININ METAFORĠK DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Oğuzhan Yoncalık, Görkem Sofi
6- GENÇ MĠLLĠ GÜREġÇĠLERDE HIZLI KĠLO KAYBININ FĠZYOLOJĠK ve BĠYOKĠMYASAL PARAMETRELERE ETKĠSĠ
Ömer ġenel, Murat Akyüz
ORAL SESSION 29
Date/Time: 25th May 2014 / 15:30-17:00
Place Hall 1
Moderator: Assist. Prof. Dr. Serkan ATEġ
Presentations: 1- KARġIT AKIġLI RANQUE-HĠLSCH VORTEKS TÜPÜNDE HAVA VE OKSĠJEN AKIġKANLARININ FARKLI NOZUL NUMARALARINDA DENEYSEL …
Volkan KIRMACI, Ġsmail CEBECĠ
2- Çinko oksidin mikroyapısal özelliklerine bakır oksit ve bizmut oksit katkısının etkisi
Yasin ÖZGÜRLÜK, Fatih APAYDIN, Mükremin YILMAZ
3- Finite Element Simulation of a Mercantile Vessel Shipboard under Working Conditions
Ahmet Fatih YILMAZ, Ahmet Hanifi ERTAġ, Veysel ALKAN
ORAL SESSION 30
Date/Time: 25th May 2014 / 15:30-17:00
Place Hall 2
Moderator: Prof. Dr. Hülya AġÇI
Presentations: 1- General sport for middle age in Macau
Sheung Mei Lai
2- INFLUENCE OF MILITARY TRAINING SPORTS FACILITIES ON QUALITATIVE CHANGES OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF RECRUITS OF AF BIH
Rusmir Mrković, Munur Talović, Ifet Mahmutović, Safet Kapo, Senad Turković
3- Football as a reflection of modern society‟s conflicts and a way of creating societal ties in enduring enmity contexts
Ekain Rojo-Labaien
4- Challenging Sport for Peace studies from the field- An ethnography of a soccer team in post conflict Srebrenica, Bosnia and Herzegovina
Yosuke Washiya
5- FACTOR ANALYSIS OF SUBJECTIVE PSYCHOLOGICAL EXPERIENCES AND STATES IN FOOTBALL REFEREES
Tomáš Zeman, Jiří Voborný, Radoslav Beňuš, Marie Blahutková
6- Response certain Variables of the Vital Capacity to Contraction of Muscular Groups at Upper and Lower Body with Similar Workloads
Ahmed Abdulghani Taha
ORAL SESSION 31
Date/Time: 25th May 2014 / 15:30-17:00
Place Hall 3
Moderator: Assist. Prof. Dr. Ali ÖZKAN
Presentations: 1- Effect of Motivational Music and Video and Competitiveness features on the sprint performance of young females
Hasan Mohammedzadeh, Mandana Heydari
2- ACTIVE AND FUN LIFESTYLE TROUGH ADVENTURE EDUCATION
Dana BADAU
3- The effect of static muscular stretching and Aspirin on some inflammatory indices of DOMS in Mel's Soccer after downhill runnig
Jafar Sadegh Mohammadzadeh
4-SAĞLIKLI YAġAM BĠÇĠMĠ DAVRANIġLARI VE FĠZĠKSEL AKTĠVĠTE DÜZEYLERĠNĠN BELĠRLENMESĠNDE BAZI FĠZĠKSEL UYGUNLUK …
Serdar Uslu, Gürhan Kayıhan, Sabri Kaya
3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE CULTURE AND SPORT
Sarajevo / 24-25 May, 2014
POSTER PRESENTATIONS
POSTER SESSION 1
Date/Time:
Place
Moderators:
Presentations:
25th May 2014 / 15:30-17:00
Poster Hall
Assoc. Prof. Dr. Fatih ÇATIKKAġ, Assist. Prof. Dr. Ali ÖZKAN
1- TRANSFORMATIONAL SUCCESS OF THE COURSE CONTENT OF BASICS VOLLEYBALL TECHNIQUES AND SKILLS …
Mirela Abdukić, Ifet Mahmutović, Indira Mahmutović, Amra Tuzović
2- Emotional intelligence and its impact on the performance of some of the basic skills in rhythmic gymnastics
Nabhan Hameed Ahmeed, Shaima Abdullah Matar al-Tamimi
3- The impact of training using reaction balls or without in Kinetic speed of response for advanced tennis players
Ayad Mohammed Abdullah
4- Aainball; A new Moroccan Arabic Sport
Mohamed Hamane
5- THE INFLUENCE OF PACING STRATEGY ON METABOLIC RESPONSES DURING FLATWATER KAYAK PERFORMANCE
Fırat Akça, Dicle Aras
6- The comparison of depression level of male athlete students with non-athlete students of Islamic Azad University Chalus branch in Iran
Seyed Hossein Alavi, Farshad Ghazalian, Soghra Jamshidi
7- The effectiveness of two styles of direct mental training exercise fixed and variable to gain types of passing in football
Ibrahim Mohamed Azeaz
8-The Relationship Between Physical Activity Level in Elderly Women and Risk Factors of Coronary Heart Disease (CHD) in Rasht
Neda Babai, Farhad Rehmani Nia,Zahra Hojati
9- PREDICTIVE CONTRIBUTION OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS AND MOTOR ABILITIES ON THE RESULT OF RUNNING THE 60m HURDLES…
Zana Bujak, Nusret Smajlović, Slavenko Likić, Mela Omerović
10- Your Achivment “INJAZEK"
Abdulmunaem Alhamroni Elwanisi
11- Effect of Futsal intermittent endurance test (FIET) on plasma cortisol concentration and metabolites in football players
Mahdi Rabiei Faradonbeh
12- Effects of Physical–Skilful Exercises on Improving Muscular Strength of the Arms and Shoulder …
Hayder Ghazi Ismael
13- THE DIFERENCES IN BASIC MOTOR AND FUNCTIONAL ABILITIES, AND SOCCER SUCCESS REGARDING THE POSITIONS IN THE TEAM
Eldin Jelešković, Haris Alić, Munir Talović, Izet Bajramović, Anel Hidić
14- THE ROLE OF MARTIAL ARTS CODEX IN EDUCATIONAL STANDARDS BUILDING
Safet Kapo, Sanela Merdzanic, Mehdija Cutuk, Alen Ciric, Almir Bejdic, Anida Kapo
15- TEACHER TRAINING IN PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS. Comparison of two training systems (classic & LMD) in Algeria
Nabil KERFES, Ahmed Hamza GHADBANE, Salim HADDAB, Tahar BRIKI
16- The Effect of Anaerobic Training on Kinetic Response and the Defense Skills in Volleyball- players
Labeeb Zouyan Mosiseek
17- IMPACT OF MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS ON THE SITUATIONAL-MOTOR ABILITIES OF SITTING VOLLEYBALL PLAYERS
Ifet Mahmutović, Sabahudin Delalić, Serdar Uslu, Azra Tabaković, Mirza Ibrahimović
18- Somatotype of Algerian Sportsmen (members of national teams)
Nabila Mimouni, Said Mimouni, Mohamed Abdelmalek
19- Gençlik Hizmetleri ve Spor Ġl Müdürlüklerindeki Yönetim Süreçlerinin ÇeĢitli DeğiĢkenlere Göre Ġncelenmesi
Muhammed Mustafa Atakan, Adnan Ersoy, Halil IĢık
20- Does some of physiotherapy and rehabilitation programs improve the health state of patients suffering from cerebral clot?
Ayad Omar, Mona Dehmani, Ramadan Gatiwy, Ali Hassen, Osama Shniba
21-Evaluating the Self-Confidence Levels of Teams and Individual Athletes at the Age of 14-16 According to Several Variables
Taner YILMAZ, Çağrı ÇELENK, Elif TOP, Ersan KARA, Mustafa AKIL
22- BoĢ Zaman Kavramına Genel Bir BakıĢ: BoĢ Zaman ve BoĢ Zaman Aktivitelerine Katılımın Önemi
Ġbrahim Yüksel
23- The impact of anaerobic Training on some skills of volleyball
Labeeb Zouyan M.
24-TAKIM SPORU YAPAN SPORCULARIN, SIVI TÜKETĠM DURUMUNUN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Menderes KABADAYI, Özgür BOSTANCI, Canan ASAL ULUS, Deniz Özge YÜCELOĞLU KESKĠN, Mustafa ÖZDAL, Alperen ERKĠN
25- MAKSĠMAL LAKTAT STEADY STATE KOġU HIZINA VERĠLEN VÜCUT ĠÇ ISI VE KALP ATIM HIZI YANITLARININ BELĠRLENMESĠ
Mihri BarıĢ KARAVELĠOĞLU, Halit HARMANCI, Bolat GÜNDÜZ, Mert KAYHAN
POSTER SESSION 2
Date/Time:
Place
Moderators:
Presentations:
25th May 2014 / 17:00-18:30
Poster Hall
Prof. Dr. Osman ĠMAMOĞLU, Assist. Prof. Dr. Ali ÖZKAN
1- Antioxidant and Genotoxic Effects of Caffeic Acid Phenethyl Ester (CAPE) Administered to Rats Subjected to Exhaustive Exercise
Mustafa Akıl, Funda Karabağ Çoban, Recep Liman, Ġbrahim Hakkı Ciğerci
2- FUTBOL BRANġINDA SPORCULARIN BAġARI MOTĠVASYON DÜZEYLERĠNĠN FARKLI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ
Zait Burak AKTUĞ, Fatih Mehmet UĞURLU, Ümit YETĠġ, Aykut DÜNDAR, Fatih MURATHAN
3- DIFFERENT REGIONS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS DEPARTMENT OF EDUCATION FIELD INVESTIGATION OF EATING HABITS OF STUDENTS
Öznur Akyüz, Recep Soslu, Murat Akyüz, Murat TaĢ, Mehmet Göral, Mehmet Günay
4- ANALYZING 60 METER RUNNING VALUES ACCORDING TO GENDER AND BRANCHES OF STUDENTS WHO TAKE ENTRANCE EXAMS TO SPORTS HIGH SCHOOL
Recep ĠMAMOĞLU, Ġbrahim CAN, Mehmet ĠMAMOĞLU, Ahmet Yılmaz ALBAYRAK, Fuat ERDUĞAN
5- DETERMINING PARTICIPATION MOTIVATION OF YOUNG ATHLETES WITH REGARD TO GENDER AND SPORT TYPE
Atahan AltıntaĢ, Perican Bayar Koruç
6- THE EFFECTS OF EIGHT WEEKS SPORT ROCK CLIMBING TRAINING ON ANXIETY
Dicle Aras
7- Okçuluk ve Boks Antrenörlerinin Sağlıklı YaĢam DavranıĢları Üzerine Bir AraĢtırma
Ziya Bahadır, Zehra Certel, Ramazan Topuz
8- BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR ÖĞRETMENLERĠNĠN ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERĠNĠN ÇEġĠTLĠ DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ (Kütahya Ġli Örneği)
Halil BiĢğin
9- TAKIM SPORU YAPAN SPORCULARIN KAHVALTI YAPMA DURUMLARININ DEĞERLENDĠRĠLMESĠ
Özgür Bostancı, Menderes Kabadayı, Deniz Özge Yüceloğlu Keskin, Canan Asal Ulus, Bahtınur TaĢçı
10- The Effects of Additional 8-Week Speed Exercise Applied to Trained Wrestlers in the Category of Stars, Young and Adults on Agility and Reaction Times
Çağrı ÇELENK, Mehmet ÖZAL, Ersan KARA, Taner YILMAZ, Mustafa AKIL, Bilal DEMĠRHAN
11- KüreselleĢme ve Spor EtkileĢimi
Senem Çeyiz, Oğuz Özbek
12- Investigation of the Relationship Between Body Mass Index and Reaction Times in Wrestlers
Halil Ġbrahim Ceylan, Özcan Saygın, Kemal Göral, Ali Ağılönü
13- EVALUATION OF PARENTS’ OPINIONS ABOUT CHILDREN’S ORIENTATION TO VOLLEYBALL
Filiz Fatma ÇOLAKOĞLU, Duran UYGUR, Ender ġENEL
14- ÜNĠVERSĠTE ÖĞRENCĠLERĠNĠN CĠNSĠYET DEĞĠġKENĠNLERĠ GÖRE REKREASYONEL EĞĠLĠMLERĠ VE …
YaĢar Çoruh, Suat Karaküçük
15- SosyalleĢme Faktörleri ve Rekreasyonel Katılım ĠliĢkisi
Seçkin Doğaner
16- Yakın Dönem Gençlik ve Spor Politikalarının Değerlendirilmesi
Gözde Algü Doğu, Azmi Yetim
17- YÜZÜCÜLERDE FARKLI YÜKLENMELĠ YÜZME PERFORMANSLARININ APELĠN VE HEMATOLOJĠK PARAMETRELER ÜZERĠNE ETKĠLERĠ
Aykut DÜNDAR, Cengiz ARSLAN, Fatih MURATHAN, Zait Burak AKTUĞ, Fatih Mehmet UĞURLU
18- YÜZÜCÜLERDE FARKLI YÜKLENMELĠ YÜZME PERFORMANSLARININ GLĠKOZ VE ĠNSÜLĠN ÜZERĠNE ETKĠLERĠ
Aykut DÜNDAR, Cengiz ARSLAN, Abdullah ARPACI, Fatih MURATHAN, Zait Burak AKTUĞ
19- LĠSE ÖĞRENCĠLERĠNĠN KÖTÜ ALIġKANLIKLARDAN UZAK DURMASINDA BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPORUN ROLÜ
Mustafa Kayıhan ERBAġ, Mehmet GÖRAL, Yaprak KALEMOĞLU VAROL
20- Hentbol Antrenörlerine Göre; Sporcuların Performansını Psikolojik Yönden Etkileyen Faktörler Nelerdir? Nitel ÇalıĢma
Nevzat ERDOĞAN, Aylin ZEKĠOĞLĠ, Naci KALKAN, Feridun DORAK
21- 15-17 YAġ LĠSE DÜZEYĠ OBEZLERDE, AEROBĠK EGZERSĠZ PROGRAMLARININ ,VÜCUT KOMPOZĠSYONU ve BAZI FĠZĠKSEL PARAMETRELER ÜZERĠNE ETKĠLERĠ
Belgin Gökyürek, Tamer Sökmen, Aysel Usta
22- EXAMINATION OF PARTICIPATION MOTIVATION OF FEMALE FOOTBALL PLAYERS IN TURKEY
Nevin Gündüz, Lütfiye Ercimen, Senem Çeyiz
23- MAKSĠMAL LAKTAT STEADY STATE KOġU HIZI SIRASINDA VÜCUT ĠÇ ISISININ BELĠRLENMESĠNDE KULLANILAN ĠKĠ YÖNTEMĠN KARġILAġTIRILMASI
Halit HARMANCI, Mihri BarıĢ KARAVELĠOĞLU, Mert KAYHAN, Bolat GÜNDÜZ
24- Iskaladığımız ĠĢaretler: Sağır Sporu Tarihinin AraĢtırılması ve Yeniden Yorumlanması
Pınar YAPRAK KEMALOĞLU, Yusuf Kemal KEMALOĞLU
25- SPORCULARDA GÖRÜLEN EL FALANKS KIRIKLARI
Bülent KILIÇ, Fatih ÇATIKKAġ, Ali Serdar YÜCEL, Çetin YAMAN, Gülten HERGÜNER
26- ELĠT VOLEYBOLCULARIN BU BRANġA YÖNELME NEDENLERĠ VE BEKLENTĠLERĠ
Çalık Veli KOÇAK
27- XVII. MERSĠN 2013 AKDENĠZ OYUNLARININ ORGANĠZASYONEL BOYUTTA DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK NĠTEL BĠR ÇALIġMA
Funda Koçak, Velittin Balcı
28- Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Amirliğinde görevli polislerin boĢ zamanlarını değerlendirme alıĢkanlıklarını araĢtırılması
Hüseyin Öztürk, Hasan Hüseyin Taner
POSTER SESSION 3
Date/Time:
Place
Moderators:
Presentations:
25th May 2014 / 18:30-20:00
Poster Hall
Assist. Prof. Dr. Murat KUL, Assist. Prof. Dr. Ali ÖZKAN
1- Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Okuyan Öğrencilerin spor ürünlerinde marka tercihlerini etkileyen faktörlerin araĢtırılması
Hüseyin Öztürk, Yusuf Aykal
2- ĠLKÖĞRETĠM OKULU ÖĞRETMENLERĠNĠN YENĠLĠKÇĠLĠK PROFĠLLERĠ
Zeynep Yılmaz Öztürk, Mehmet Semih Summak
3- Futbol Hakemlerinin KarĢılaĢtıkları Psikolojik ġiddet ve Baskı Eylemleri: Bolu ve Düzce Örneği
Ercan Polat, Uğur Sönmezoğlu, H. Birol Yalçın,
4- investigate the impact of coaches competitive intelligence on the football teams performance in the Iranian …
Amir Abbas Babakian Por, Akhzari Hamedani
5- The impact of skill exercises using specialized assist tool (Target) with or without a in the volley strike of the advanced tennis players
Ahmed Sabah Qasim
6- Da'wah Methodology in Holy Quran and Modern Interpretation Problem of Dawah
Bochra Refas
7- FOOTBALL REFEREE CLASS OF SAMSUN, LUNG CAPACITY WITH RESPIRATORY MUSCLE STRENGTH OF THE RELATIONSHIP…
Sezgin ġahbaz, Kadir Çakır, Alperen Erkin, Fatih Samet Atasoy
8- Analysis of the objectives of physical education school in Algeria and their perceptions by teachers and students
Tarek Saker, Nabil Kerfes
9- Examine the Relationships between Maximal Aerobic Power, Forced Vital Capacity, Body Mass Ġndex, Flexibility and Balance …
Özcan Saygın, Kemal Göral, Halil Ġbrahim Ceylan, Ali Ağılönü
10- Üniversite öğrencilerinde sportif tutum ile empati iliĢkisi
Halil Evren ġentürk, Yiğit Türk
11- Investigation Factors that Effect Shooting Performance in The Menstrual Period of Female archery Athletes
Sevinç Serin
12- Changing Lifestyle in the Process of Identity Formation among the Girl Students of the University of Tehran
Roya Sharifi
13- The Evaluation of the Physical Characteristics of Football Players at the Age of 9-15 In Accordance With Age Variables
Emre ġimĢek, Burak Aktuğ, Çağrı Çelenk, Taner Yılmaz, Elif Top, Ersan Kara
14- GENÇLĠK MERKEZĠ ÜYELERĠ VE BAZI DEĞĠġKENLERE GÖRE SERBEST ZAMAN TATMĠN DÜZEYLERĠ
Uğur Sönmezoğlu, Ercan Polat, Ali Aycan
15- Effect of Exercise Training Intensity on Ventilatory Efficiency in Patients with Coronary Artery graft
Saman Hamad Sulaiman
16- TÜRK TOPLUM YAġANTISINDA FAĠR PLAY
Mikail Tel
17- HEMSBALL GAME AND ITS INFLUENCE ON HANDICAPPED CHILDREN’S PSYCHOPSYSICAL CONDITION and THE FAMILY’S OPINION
Rositsa Todorava
18- The effect of ingestion of carbohydrate on MVC and RFD during recovery after in females
Majda Touba, Nagwa Anes, Salah Touba
19- BASKETBOL BRANġINDA SPORCULARIN ANTRENÖR ĠLETĠġĠM DÜZEYLERĠNĠN FARKLI DEĞĠġKENLER AÇISINDAN ĠNCELENMESĠ
Fatih Mehmet UĞURLU, Zait Burak AKTUĞ, Aykut DÜNDAR, Fatih MURATHAN, Mustafa KOÇ
20- CONTROLLING EMOTIONS AT SPORTING EVENTS
Dominic Uzodimma Ikwuagwu
21- ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠLERĠNĠN SPOR MÜSABAKALARINI SEYRETME GÜDÜLERĠNĠN ĠNCELENMESĠ …
Hanifi ÜZÜM, Hasan OSMANOĞLU, Güçlü ÖZEN, Ercan POLAT, Uğur SÖNMEZOĞLU
22- BEDEN EĞĠTĠMĠ ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKĠ KAYGI DÜZEYLERĠNĠN ÖĞRETMENLĠK MESLEĞĠNE YÖNELĠK TUTUMLARINI YORDAMA GÜCÜ
Yaprak Kalemoğlu-Varol, Hüseyin Ünlü, Mustafa Kayıhan ErbaĢ
23-ORYANTĠRĠNG BRANġINDA BÜYÜK ERKEK KATEGORĠSĠNDEKĠ ELĠT SPORCULARIN BAZI FĠZĠKSEL VE FĠZYOLOJĠK PROFĠLLERĠNIN ĠNCELENMESĠ
Serhat Varol, Ömer ġenel
24- Examining Relationships Between Some Physical Fitness Parameters of Elite Handball Players
Ercan Zorba, Kemal Göral, ġenol Göral
25- FARKLI LĠG KATEGORĠLERĠNDEKĠ PROFESYONEL VE AMATÖR FUTBOLCULARIN BAġARI MOTĠVASYON DÜZEYLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI
Fatih MURATHAN, Zait Burak AKTUĞ, Fatih Mehmet UĞURLU, Mustafa KOÇ, Aykut DÜNDAR

Benzer belgeler

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE CULTURE

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCE CULTURE 4- The promotion of Iranian culture through sport tourism in domestic and international dimensions (A case study of Chabahar) Saeid Jahantigh, Fereshteh Golestaneh 5-The effect of resistance traini...

Detaylı